MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 640/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Luni, 13 septembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

893. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

895. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

900. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

901. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

923. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

 

934. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Cocflea, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

936. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ciuj

 

943. - Hotărâre pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

222. - Decizie pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

653/2.497. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului culturii si patrimoniului national pentru instituirea Programului national de cercetare arheologică „Autostrada"

 

1.292. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 „Acces si participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

2.496. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001

 

2.498. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

683. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 674/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ghiciu Pascu, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 893.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 271/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Costiniu Florin, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 895.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 678/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gâlcă Dinu, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 900.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, recum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 615/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bajdechi Tănase, procuror la Serviciul teritorial Constanta din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 901.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

Art. 5 din lege*):

(1) Nu sunt îndreptătite la restituire în natură sau la măsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit despăgubiri potrivit acordurilor internationale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si persoanelor ale căror averi au fost dobândite ilicit, în conformitate cu hotărârile instantelor judecătoresti pronuntate până la 6 martie 1945. Atât anexa nr. 1 la prezenta lege, cât si hotărârile judecătoresti respective se afisează pe pagina de internet a autoritătii publice cu atributii în domeniul retrocedărilor.

Norme metodologice:

1. După punctul 5.4 se introduce un nou punct, punctul 5.5, cu următorul cuprins:

„5.5. Hotărârile judecătoresti pronuntate până la data de 6 martie 1945 vor fi centralizate de către Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, în vederea publicării pe pagina de internet. Hotărârile judecătoresti vor fi transmise Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor de către entitătile învestite cu solutionarea notificărilor."

Art. 7 din lege*):

(1) De regulă, imobilele preluate în mod abuziv se restituie în natură.

(11) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea conditiilor cerute de lege.

(2) Dacă restituirea în natură este posibilă, persoana îndreptătită nu poate opta pentru măsuri reparatorii prin echivalent decât în cazurile expres prevăzute de prezenta lege.

(3) În situatia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de două persoane îndreptătite dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada ulterioară datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin măsurile abuzive arătate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natură terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietăriti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte măsuri reparatorii în echivalent, în conditiile legii.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), dacă restituirea în natură nu este posibilă potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptătite beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent.

(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

Norme metodologice:

2. După punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul 7.11, cu următorul cuprins:

„7.11. Prevederile art. 7 alin. (11) din lege vizează imobilele înstrăinate în temeiul si cu respectarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, iar contractele de vânzare-cumpărare a acestora nu au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

Aceste imobile sunt exceptate de la restituirea în natură, fostul proprietar putând primi numai măsuri reparatorii în echivalent, acordate în conditiile legii.

Această dispozitie nu se aplică si imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, dar pentru care contractele de vânzare-cumpărare au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, acestea urmând să fie restituite în natură fostilor proprietari, cumpărătorii fiind beneficiarii dispozitiilor art. 501 din lege si ai dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru imobilele cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare."

3. După punctul 7.2 se introduce un nou punct, punctul 7.3, cu următorul cuprins:

„7.3. Sunt exceptate de la restituirea în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare. Pentru aceste terenuri fostii proprietari beneficiază de măsuri reparatorii în echivalent acordate în conditiile legii.

Prin notiunea «teren aferent imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995» se întelege terenul pe care este amplasată constructia, respectiv amprenta constructiei, cât si terenul din împrejurimile constructiei necesar bunei utilizări a acesteia indiferent de categoria de folosintă. Stabilirea suprafetei de teren necesare bunei utilizări a constructiei se face, motivat, de către entitatea învestită cu solutionarea notificării.

Entitatea învestită cu solutionarea notificării va mentiona în mod expres în continutul deciziei/dispozitiei sau ordinului, pe lângă descrierea constructiei (materiale, suprafete, anul edificării) si situatia juridică a acesteia si suprafata de teren ce nu se restituie în natură si pentru care se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent."

Art. 18 din lege*):

Măsurile reparatorii se stabilesc numai în echivalent si în următoarele cazuri:

a) persoana îndreptătită era asociat la persoana juridică proprietară a imobilelor si a activelor la data preluării acestora în mod abuziv, cu exceptia cazului în care persoana îndreptătită era unic asociat sau persoanele îndreptătite asociate erau membri ai aceleiasi familii;

b) imobilul nu mai există la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamităti naturale;

c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

Norme metodologice:

4. Punctul 18.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„18.3. Prevederile art. 18 lit. c) din lege vizează conservarea situatiei juridice a imobilelor înstrăinate cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, caz în care restituirea în natură nu mai este posibilă, în această situatie fostii proprietari fiind despăgubiti prin acordarea măsurilor reparatorii în echivalent."

Art. 20 din lege*):

(1) Persoanele care au primit despăgubiri în conditiile Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi si numai după returnarea sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele de inflatie.

(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, persoana îndreptătită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piată corespunzătoare a întregului imobil, teren si constructii, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare. Dacă persoanele îndreptătite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzătoare de piată a imobilului.

(21) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, chiriasii care au cumpărat cu bună-credintă imobilele în care locuiau si ale căror contracte de vânzare-cumparare au fost desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni în anulare, fie ca urmare a unei actiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de consiliile locale si/sau de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(22) Persoanele prevăzute la alin. (21) au dreptul de a locui cu chirie în aceste imobile si de a le cumpăra, suma pe care au plătit-o pentru cumpărarea imobilului nationalizat si care ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pietei, avans la noul imobil.

(23) Până la realizarea acestor locuinte, chiriasii evacuati pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinte din fondul de imobile disponibil aflat în proprietatea sau în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". Chiria pentru aceste locuinte va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) măsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu solutionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptătite, sau despăgubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

(4) Persoanele îndreptătite care nu au formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale căror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea cerere în conditiile prezentei legi.

(5) În situatia imobilelor prevăzute la alin. (2), măsurile reparatorii în echivalent se acordă sau, după caz, se propun prin dispozitia motivată a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

Norme metodologice:

5. Punctele 20.1 si 20.2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„20.1. Dacă imobilul (apartament sau unitate locativă) care face obiectul notificării nu a fost vândut până la data intrării în vigoare a legii, respectiv până la data de 14 februarie 2001, fiind liber sau ocupat de chiriasi, acesta se va restitui fostilor proprietari sau succesorilor acestora. Restituirea în natură este conditionată de returnarea sumei reprezentând despăgubirile încasate potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, actualizată cu indicele de inflatie.

Calculul actualizării se va face prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de entitatea natională din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea în vedere anul încasării efective a despăgubirii si anul rambursării acesteia). Suma rezultată se va vărsa în contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 198/2003 pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

20.2. Dacă imobilul (apartament sau unitate locativă) care face obiectul notificării a fost vândut, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a legii, persoana îndreptătită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent corespunzătoare valorii de piată a întregului imobil, teren si constructii, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare.

Dacă persoanele îndreptătite au încasat despăgubiri potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, acestea au dreptul la măsuri reparatorii reprezentând diferenta dintre valoarea actualizată cu indicele inflatiei a despăgubirii încasate efectiv si valoarea corespunzătoare de piată a imobilului nerestituit (terenul si partea de constructie nerestituită). Măsurile reparatorii pot consta în:

a) compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită cu solutionarea notificării; ori

b) despăgubiri acordate în conditiile prevăzute la titlul VII «Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv» din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare."

Art. 48 din lege*):

(1) Chiriasii au dreptul la despăgubire pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuintă prin îmbunătătirile necesare si utile.

(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligatia despăgubirii prevăzute la alin. (1) revine persoanei îndreptătite.

(3) Abrogat.

(4) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste pe bază de expertiză.

(5) Prin îmbunătătiri, în sensul prezentei legi, se întelege cheltuielile necesare si utile. Cuantumul despăgubirilor se stabileste la valoarea actualizată a cheltuielilor, scăzându-se gradul de uzură al îmbunătătirilor, în raport cu durata de viată normală a acestora, care se suportă de chiriasi.

Norme metodologice:

6. Punctul 48.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„48.2. În cazul restituirii în natură a imobilului preluat de stat cu sau fără titlu, despăgubirile aferente îmbunătătirilor necesare si utile se suportă de persoana îndreptătită.

Se recomandă unitătilor detinătoare ca în decizia/dispozitia de restituire în natură a imobilelor să prevadă generic si obligatia de restituire către chirias a despăgubirilor cuvenite potrivit legii, pentru îmbunătătirile necesare si utile aduse imobilului."

7. Punctul 48.3 se abrogă. Art. 50 din lege*):

(1) Cererile sau actiunile în justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt scutite de taxe de timbru.

(2) Cererile sau actiunile în justitie privind restituirea pretului actualizat plătit de chiriasii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.

(21) Cererile sau actiunile în justitie având ca obiect restituirea pretului de piată al imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.

(3) Restituirea pretului prevăzut la alin. (2) si (21) se face de către Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.

Norme metodologice:

8. Punctul 50.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„50.3. Restituirea pretului actualizat sau, după caz, a pretului de piată se face de către Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, în temeiul hotărârilor judecătoresti, rămase definitive si irevocabile, prin care s-a dispus restituirea pretului actualizat plătit de chirias, în cazul desfiintării contractelor încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, sau, după caz, a pretului de piată al imobilelor, în cazul desfiintării contractelor încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare."

9. După punctul 50.3 se introduce un nou punct, punctul 501.1, cu următorul cuprins:

„Art. 501 din lege*):

(1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piată al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.

(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin expertiză.

Norme metodologice:

501.1. Expertiza prevăzută la art. 501 din lege va fi dispusă de instanta de judecată, în conditiile legii."

Art. II. - Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Restituirea Proprietătilor,

Crinuta Nicoleta Dumitrean

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 923.


*) Este reprodus textul rezultat în urma modificării si completării Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 1/2009.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei -Administratia Natională a Penitenciarelor- Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei -Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Codlea, situate în municipiul Codlea, Str. Gării nr. 12, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Codlea îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 934.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Justitiei -Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Codlea, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Nr. MF

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Partial din imobilul nr. MF 154046 -sere, centrală termică

Judetul Brasov, municipiul Codlea, Str. Gării nr. 12

Penitenciarul Codlea

Suprafata construită - 650,00 m2 Valoare -19.175 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor  si comunelor din judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borsa", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 82 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 83-91, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chinteni", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 79 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 80-82, prevăzute în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dăbâca", sectiunea I „Bunuri imobile":

- la pozitia nr. 9, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Constructii pentru învătământ"; coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Constructie cu destinatia de centru pentru asistentă elevi de tip «after-school», situată în localitatea Dăbâca la nr. 17, cu 4 încăperi în suprafată de 183,46 mp, având regim de înăltime parter, construită din cărămidă pe fundatie din beton si acoperis din tiglă, cu următoarele vecinătăti: la nord - Persa Ileana, la vest - cămin cultural, la sud - drumul judetean DJ 161 si la est - Persa Ileana"; coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „1968"; coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „153387,00" si coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dăbâca, conform Legii învătământului nr. 84/1995, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1999".

4. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoru Grisului" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", la pozitia nr. 32, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren aferent clădirii dispensarului veterinar situat în localitatea Izvoru Crisului la nr. 93, în suprafată de 460 mp, identificat cu nr. tarla I 35, nr. parcelă 93 si nr. topo. 391/4, având următoarele vecinătăti: la N - drum în proprietatea comunei Izvoru Crisului, la S - teren proprietate privată a comunei Izvoru Crisului, la V-Antal Albert si la E - proprietatea comunei Izvoru Crisului"; coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „1961"; coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „193,18" si coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Izvoru Crisului, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1999";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 67 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 68, prevăzută în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vad", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 35 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 36, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 936.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Borsa

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

83

1.6.2.

Spatiu desfăsurare activităti „after-school"

Clădire cu destinatie pentru învătământ si cultură, situată în intravilanul localitătii Borsa la numărul 537, în suprafată de 198 mp, tarlaua numărul 24, parcela numărul 622, având vecinătăti: la nord - Cotârlă Vasile, la est - scoala Borsa, la sud - scoala Borsa, la vest - drum

1904

50.340

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

84

 

Teren

Teren situat în intravilanul localitătii Ciumăfaia, în locul numit „Pe deal", în suprafată de 2.000 mp, tarlaua numărul 8, parcela numărul 33, având vecinătăti: la nord - Morar Măria, la est- drum, la sud - Morar Măria, la vest - Morar Măria

2009

400

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

85

 

Teren

Teren situat în extravilanul localitătii Ciumăfaia, în locul numit „Clejie", în suprafată de 500 mp, tarlaua numărul 5, parcela numărul 1, având vecinătăti: la nord - Valea Borsa, la est- Clejia Reformată, la sud - Clejia Reformată, la vest - Clejia Reformată

2009

100

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

86

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Buzaia" (de la Mircea Tiganu - pod Buzaia - la pod Giula), situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 2.000 m, compus din drumurile de exploatatie: De2170, De2173, De 1417si 1412

1965

17.300

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

87

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Hagău - Borsa Cătun" (de la Lena Pista - Composesorat Făuriste-Nerghes-pod Cearaboc - la scoala Tonei), situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 5.760 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2095, De 2557/1, De 2532/1 si De 2641/1

1962

49.600

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

88

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Sub Holomburi- Toader" (de la Scoala Borsa Cătun-Toader- la ramificatia pod Râtul Taurilor), situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 2.540 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2468, De 2469 si De „Râtul Taurilor"

1964

21.900

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

89

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Horgos-Baltă", situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 522 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2416/1 si De 2065

1960

4.500

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

90

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Borsa-Ciumăfaia", situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 2.400 m, compus din drumurile de exploatatie: De 441, De 236, De 212 si De 221

1961

20.700

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

91

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „La tăranu", situat în extravilanul localitătii Borsa, în lungime de 1.300 m, compus din drumul de exploatatie De 1583

1963

11.200

Domeniul public al comunei Borsa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009


ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chinteni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

80

 

Teren

Teren situat în intravilanul localitătii Feiurdeni, în suprafată de 567 mp, identificat în tarlaua 14, parcela 566, cu următoarele vecinătăti: ia N - Florea Ana, la S - Pop loan, la V -drum si la E -vale

2009

5.410

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

81

 

Teren

Teren situat în intravilanul localitătii Feiurdeni, în suprafată de 100 mp, identificat în tarlaua 89, parcela 90, cu următoarele vecinătăti: ia N - Cîmpean T, la S - Turdean G., la V - drum si la E - păsune

2009

960

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

82

1.3.7.1.

Drum vicinal

Drum vicinal, din pământ, face legătura între localitătile Chinteni si Măcicasu, în lungime de 3,610 km

1950

41.900

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoru Crisului

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

68

 

Teren

Teren situat în intravilanul localitătii Izvoru Crisului, la nr. 93, cu destinatia de amplasament pentru „Centrul de zi pentru copii", în suprafată de 1.060 mp, identificat cu nr. tarla 135, nr. parcelă 93/1 si nr. topo. 381/3, cu următoarele vecinătăti: la N - drum proprietatea comunei Izvoru Crisului, ia S - teren proprietatea comunei Izvoru Crisului, la V - dispensar veterinar proprietatea comunei Izvoru Crisului si la E -Antal Levente

1961

445,16

Domeniul public al comunei Izvoru Crisului, conform Hotărârii consiliului local

nr. 49/2009

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vad

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

36

1.6.2.

Constructie - centru de asistentă copii

Clădire - centru de asistentă pentru copii, situată în localitatea Bogata de Jos la nr. 119A, în suprafată de 250 mp, compusă din 3 încăperi, construită pe fundatie din piatră, cu zidărie din cărămidă si acoperis din tablă, cu regim de înăltime parter

1962

 

Domeniul public al comunei Vad, conform Hotărârii consiliului local

nr. 30/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 64 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 1 aprilie 2010, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În anul 2010, casele de asigurări de sănătate încheie, după caz, acte aditionale la contractele aflate în derulare cu unitătile sanitare publice cu paturi, având ca obiect plata obligatiilor acestora, înregistrate peste termenul de scadentă la data de 30 iunie 2010, reprezentând contravaloarea produselor, bunurilor si serviciilor procurate în limita bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat în conditiile legii, pentru care s-au aplicat procedurile legale privind achizitiile publice si care sunt evidentiate în contabilitate ca obligatii peste termenul de scadentă la data de 30 iunie 2010 si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 943.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 119 din 6 septembrie 2010, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 6 septembrie 2010,

tinând cont de prevederile art. II din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corvin Nedelcu se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 222.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 653 din 24 august 2010

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.497 din 26 august 2010

 

ORDIN

pentru instituirea Programului national de cercetare arheologică „Autostrada"

 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 5 alin. (1) pct. 22 si 23 si art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare, ale art. 2 lit. a), art. 4 si art. 14 lit. a) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (17) si art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul culturii si patrimoniului national emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie Programul national de cercetare arheologică „Autostrada", declarat program prioritar de interes national, denumit în continuare Program.

Art. 2. - Programul are ca obiect protectia si valorificarea patrimoniului arheologic afectat de proiectele de infrastructură rutieră în perioada 2010-2020.

Art. 3. - Coordonarea managerială a Programului va fi asigurată de Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti împreună cu Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti va desemna un coordonator general si un coordonator adjunct al Programului.

Art. 5. - Se instituie Grupul operativ de coordonare a Programului, în vederea coordonării metodologice a cercetărilor arheologice de pe traseul autostrăzilor.

Art. 6. - În componenta Grupului operativ de coordonare a Programului vor intra reprezentanti ai Comisiei Nationale de Arheologie, directorii institutiilor de profil angajate în cercetarea arheologică, reprezentanti ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National, reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si ai Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 7. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National va nominaliza, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, componenta Grupului operativ de coordonare a Programului.

Art. 8. - Obiectivele Programului sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile ordinului ministrului culturii si cultelor prin care se instituie Programul national de cercetare arheologică „Autostrada Transilvania".

Art. 10. - Directia monumente istorice, arheologie, peisaje culturale si zone protejate din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

Programului national de cercetare arheologică „Autostrada"

 

Argumentum:

Arheologia preventivă are ca obiect cercetarea arheologică si săpăturile efectuate în zonele afectate de realizarea obiectivelor de investitii lucrări de constructii si amenajare a teritoriului, precum cele pentru proiecte comerciale sau industriale diverse în zonele cu potential arheologic.

Termenul arheologie preventivă defineste în principiu un set de actiuni specifice întreprinse pentru identificarea zonelor arheologice si conservarea siturilor afectate de realizarea proiectelor cu impact semnificativ si perturbări majore ale configuratiei terenului (de exemplu: construirea de autostrăzi si sosele, pasaje rutiere sub- si supraterane, tunele rutiere, trasee de căi ferate, amenajarea unor cursuri de apă, trasee de gazoduct sau oleoduct, deschiderea de cariere etc).

Domeniul cercetărilor arheologice preventive la nivel european este reglementat de Conventia europeană pentru protectia patrimoniului arheologic (1992), document ratificat de România încă din 1997.

Derularea marilor proiecte de infrastructură rutieră, respectiv constructia de autostrăzi, trebuie să aibă în vedere si o componentă majoră legată de cercetarea arheologică preventivă necesară pentru protejarea patrimoniului arheologic, în conformitate cu buna practică europeană.

Obiectivul Programului national de cercetare arheologică „Autostrada" este cercetarea patrimoniului arheologic, inclusiv înregistrarea totală a datelor rezultate din săpături si periegheze (baze de date arheologice si cartografice, arhive digitale de imagini etc), valorificarea complexă a patrimoniului, precum si publicarea integrală a rezultatelor cercetării.

Activitătile în cadrul Programului national de cercetare arheologică „Autostrada" sunt:

- planificarea, organizarea si gestionarea cercetării preventive (de teren);

- planificarea, organizarea si gestionarea logisticii administrative;

- gestionarea datelor de săpătură si din teren;

- planificarea si gestionarea activitătilor post-săpătură (post-fieldwork planning);

- planificarea si realizarea conservării si restaurării bunurilor culturale arheologice mobile descoperite;

- conformarea legislativă;

- diseminarea rezultatelor cercetării pe 3 directii strategice: comunicarea în interes public (atât cu autoritătile competente de rang european, national si local, cât si cu presa si publicul larg); comunicarea în interes profesional (în mediul muzeal si academic din tară si străinătate), inclusiv organizarea de expozitii, elaborarea si coordonarea planului editorial si, nu în ultimul rând, comunicarea cu investitorul;

- gestionarea resurselor financiare stabilite contractual;

- gestionarea în teren a resurselor umane puse la dispozitie de investitor;

- coordonarea stiintifică a echipei de cercetare si stabilirea colaborărilor interdisciplinare;

- managementul echipei de cercetare pe două paliere - arheologic si pluridisciplinar;

- aplicarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică a siturilor aflate în zona de impact a proiectelor de infrastructură, în conformitate cu prevederile legii.

Metodologia de cercetare:

- studii documentare (bibliografice si de arhivă);

- periegheză (field-walking) si recunoastere pe teren (reconnaissance survey);

- sondaje arheologice (evaluation trenches);

- recunoastere aeriană (survol) si analiza arheologică a unor imagini aeriene si satelitare de mare rezolutie;

- prospectiuni si studii geofizice;

- cercetări arheologice exhaustive în zonele cu potential arheologic identificat;

- studii interdisciplinare - sedimentologie, arheozoologie, geologie, mineralogie;

- datare radiocarbon si dendrocronologică;

- bază de date integrată pentru înregistrarea cercetărilor si a rezultatelor acestora, într-o structură cuprinzând informatie alfanumerică, informatie geografică si informatie grafică;

- topografie digitală si proiect GIS;

- arhivă foto digitală;

- restaurarea artefactelor;

- inventarierea si catalogarea digitală a patrimoniului mobil rezultat în urma investigatiei;

- studii de cabinet si analize de specialitate pentru publicarea de volume stiintifice, organizarea de expozitii, crearea unei pagini web etc.

Programul national de cercetare arheologică „Autostrada" a fost elaborat pornind de la premisele create de cadrul legislativ national si european, dar si tinând cont de o serie de aspecte determinate de teoria si practica investigatiilor arheologice preventive (inclusiv a arhivelor de date arheologice rezultate în urma unor săpături pe scară largă) adaptate situatiei existente în România în contextul implementării proiectelor de infrastructură rutieră în perioada 2010-2020.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 „Acces si participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 „Acces si participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ian Nelu Botis

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. 1.292.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001

 

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.008/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Înscrierea în Registrul conservatorilor si restauratorilor a persoanelor care efectuează lucrări de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile, atestate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, se poate face ca urmare a solicitării, însotită de copii ale documentelor de atestare, emise de autoritătile/institutiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea înscrierii în Registrul conservatorilor si restauratorilor, directia de specialitate contactează autoritătile competente din Uniunea Europeană sau Spatiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI)."

3. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte doveditoare ale experientei profesionale;".

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum si durata acestei prelungiri se motivează corespunzător si se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii."

5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor."

6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 6 si 7, cu următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive:

a) condamnarea penală a conservatorilor si restauratorilor pentru infractiuni în legătură cu patrimoniul cultural national;

b) comiterea repetată de erori profesionale în exercitarea atributiilor de conservator sau restaurator, soldate cu deteriorarea ori distrugerea de bunuri culturale mobile clasate;

c) în cazul dovedirii falsului în declaratii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de atestare.


(2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru următoarele motive:

a) săvârsirea de fapte care constituie contraventii în legătură cu patrimoniul cultural national;

b) situarea în conflict de interese în exercitarea atributiilor de conservator sau restaurator.

(3) Retragerea sau suspendarea acreditării se mentionează în Registrul conservatorilor si restauratorilor.

Art. 7. - Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 2.496.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001

 

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Cursuri si/sau stagii de specializare:

- cursuri de perfectionare 3 puncte pentru organizate sub egida Ministerului fiecare atestat Culturii si Patrimoniului National/Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului sau a unor institutii similare din alte state membre

- stagii de specializare în 5-20 puncte străinătate pentru fiecare atestat, în functie de durata si complexitatea stagiului"

2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte doveditoare ale experientei profesionale;".

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

(5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum si durata acestei prelungiri se motivează corespunzător si se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului initial.

(6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii."

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Înscrierea în Registrul expertilor a persoanelor atestate ca experti în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene se poate face ca urmare a solicitării, însotită de copii ale documentelor de atestare, emise de autoritătile/institutiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv.

(2) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea înscrierii în Registrul expertilor, directia de specialitate contactează autoritătile competente din Uniunea Europeană sau Spatiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI)."

5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor."

6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 6 si 7, cu următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive:

a) condamnarea penală a expertului pentru infractiuni în legătură cu patrimoniul cultural national;

b) comiterea repetată de erori profesionale în exercitarea atributiilor de expert;

c) în cazul dovedirii falsului în declaratii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de atestare.

(2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru următoarele motive:

a) săvârsirea de fapte care constituie contraventii în legătură cu patrimoniul cultural national;

b) situarea în conflict de interese în exercitarea atributiilor de expert.

(3) Retragerea sau suspendarea acreditării se mentionează în Registrul expertilor.


Art. 7. - Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 26 august 2010.

Nr. 2.498.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 august 2010, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în orasul Beclean, str. Ion Creangă nr. 65, judetul Bistrita-Năsăud, nr. de ordine în registrul comertului J06/194/17.05.2010, cod unic de înregistrare 26940396/18.05.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 august 2010.

Nr. 683.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.