MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 641/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 641         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE        Marti, 14 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

21. - Hotărāre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2008

 

22. - Hotărāre privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.165/691. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

1.423. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea derogărilor īn cazul speciilor urs, lup, rās si pisică sălbatică


 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRĀRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2008

 

Īn temeiul art. 64 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2008, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 21.


*) Raportul explicativ si anexele nr. 1 si 2 se comunică celor interesati.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRĀRE

privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2009

 

Īn temeiul art. 64 din Constitutia Romāniei, republicată, precum si al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2009, potrivit raportului explicativ si anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 8 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 22.


*) Raportul explicativ si anexele nr. 1 si 2 se comunică celor interesati.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.165 din 31 august 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 691 din 19 august 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 9.271 din 31 august 2010 si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G.E. 1.200 din 19 august 2010,

- dispozitiile art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul:

- dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernuluinr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiilor prevăzute la art. 17 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 923 si 923 bis din 14 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Subcomisia Natională de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

2. La anexa nr. 2, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private are ca obiect de activitate evaluarea unitătilor de dializă care doresc să intre īn relatie contractuală īn sistemul de asigurări de sănătate, putānd solicita documente suplimentare pe care le consideră necesare, precum si observatii la fata locului, după caz."

3. La anexa nr. 3, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Asistentă Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

4. La anexa nr. 4, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

5. La anexa nr. 5, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Spitalelor aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

6. La anexa nr. 7, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri la Domiciliu aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

7. La anexa nr. 9, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Farmaciilor aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

8. La anexa nr. 11, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

9. La anexa nr. 13, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."


10. La anexa nr. 15, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

11. La anexa nr. 17, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate aprobă formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare si criteriile de eligibilitate, procesul-verbal de evaluare si decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel national."

12. La anexa nr. 19 standardul I, criteriul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Unitatea de dializă are aviz de functionare eliberat de directia de sănătate publică/aviz de īnfiintare eliberat de Ministerul Sănătătii/ordin al ministrului sănătătii, după caz, conform reglementărilor īn vigoare, si este īnregistrată la Registrul Renal Romān."

13. La anexa nr. 19 standardul IV se abrogă criteriul 10.

14. La anexa nr. 20 standardul IV se abrogă criteriul 7.

15. La anexa nr. 20 standardul IV, criteriul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. Aparatele medicale si echipamentele din dotare au verificare metrologică valabilă, după caz."

16. La anexa nr. 22 standardul I, criteriul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Furnizorul are proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sau document similar acestuia, eliberat de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

17. La anexa nr. 22 standardul I, criteriul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Furnizorul are copie de la producător de pe certificatul de īnregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii pentru produsele comercializate, după caz, si/sau aviz de utilizare emis de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru produsele second-hand, cu marcaj CE, acordate prin īnchiriere, după caz."

18. La anexa nr. 22 standardul I, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Furnizorul are certificat de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare/act de īnfiintare si cod fiscal."

19. La anexa nr. 22 standardul V, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite īn contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, īncheiat cu casa de asigurări de sănătate."

20. La anexa nr. 23 standardul I, criteriul 1 se abrogă.

21. La anexa nr. 23 standardul I, criteriul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Furnizorul are proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sau document similar acestuia, eliberat de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

22. La anexa nr. 23 standardul I, criteriul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Furnizorul are certificat de īnregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii pentru produsele comercializate, după caz."

23. La anexa nr. 23 standardul I, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Furnizorul are certificat de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare/act de īnfiintare si cod fiscal."

24. La anexa nr. 23 standardul IV, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Aparatele si instrumentele necesare productiei au verificare metrologică valabilă, după caz."

25. La anexa nr. 23 standardul VI, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale, asa cum sunt ele definite īn contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, īncheiat cu casa de asigurări de sănătate."

26. La anexa nr. 24 standardul I, criteriul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Furnizorul are proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sau document similar acestuia, eliberat de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

27. La anexa nr. 24 standardul I, criteriul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Furnizorul are certificat de īnregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii pentru produsele comercializate, după caz."

28. La anexa nr. 24 standardul I, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Furnizorul are certificat de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare/act de īnfiintare si cod fiscal."

29. La anexa nr. 24 standardul IV, criteriile 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Aparatele si instrumentele necesare protezării ORL au verificare metrologică valabilă, după caz.

2. Detine cabină insonoră si audiometru, īn conformitate cu reglementările legale īn vigoare."

30. La anexa nr. 24 standardul VI, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale, asa cum sunt ele definite īn contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, īncheiat cu casa de asigurări de sănătate."

31. La anexa nr. 25 standardul I, criteriul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Furnizorul are proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sau document similar acestuia, eliberat de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

32. La anexa nr. 25 standardul I, criteriul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Furnizorul are certificat de īnregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătătii pentru produsele comercializate, după caz."

33. La anexa nr. 25 standardul I, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Furnizorul are certificat de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare/act de īnfiintare si cod fiscal."

34. La anexa nr. 25 standardul IV, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Aparatele si instrumentele necesare protezării au verificare metrologică valabilă, după caz."

35. La anexa nr. 25 standardul VI, criteriul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale, asa cum sunt ele definite īn contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, īncheiat cu casa de asigurări de sănătate."

36. La anexa nr. 26 litera A standardul IV, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Spitalul are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

37. La anexa nr. 26 litera A standardul IV se abrogă criteriul 9.

38. La anexa nr. 26 litera A standardul IV, criteriul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10. Furnizorul face dovada detinerii legale a aparaturii medicale si a materialelor, din care reies data fabricatiei si data achizitiei."


39. La anexa nr. 26 litera B standardul IV, criteriul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Ambulatoriul are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

40. La anexa nr. 26 litera B standardul IV se abrogă criteriul 8.

41. La anexa nr. 27 standardul IV, criteriul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Furnizorul de īngrijiri medicale la domiciliu are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

42. La anexa nr. 27 standardul IV se abrogă criteriul 5.

43. La anexa nr. 28 standardul I se abrogă criteriul 4.

44. La anexa nr. 29 standardul IV, criteriul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Cabinetul medical are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

45. La anexa nr. 29 standardul IV, criteriul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. Cabinetul medical are contract de service/īntretinere pentru aparatura din dotare."

46. La anexa nr. 30 standardul IV, criteriul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Furnizorul face dovada detinerii legale a aparaturii medicale si a materialelor, din care reies data fabricatiei si data achizitiei."

47. La anexa nr. 30 standardul IV se abrogă criteriul 11.

48. La anexa nr. 31 standardul IV, criteriul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. Furnizorul are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

49. La anexa nr. 31 standardul IV se abrogă criteriul 11.

50. La anexa nr. 32 standardul IV, criteriul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. Furnizorul are verificare metrologică valabilă pentru aparatura din dotare, după caz."

51. La anexa nr. 32 standardul IV se abrogă criteriul 10.

52. La anexa nr. 33 articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) unitatea de dializă care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 3.000 lei pentru unitatea dinmediul urban si īn cuantum de 750 lei pentru unitatea din mediul rural; unitatea de dializă publică - fără personalitate juridică, sectie īn cadrul spitalului, nu trebuie să facă dovada unei plăti separate pentru evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai īn cadrul spitalului. Īn acest caz se va depune dovada plătii taxei de evaluare a spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn  contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

53. La anexa nr. 33 articolul 8, litera a) se modifica si va avea următorul cuprins:

,,a) se face conform unei programări stabilite cu respectivul furnizor, nu mai tārziu de 30 de zile calendaristice de la data la care documentatia depusă este completă;".

54. La anexa nr. 33 articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

55. La anexa nr. 33, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 13. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Subcomisia Natională de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului sau a documentului similar acesteia;

c) Subcomisia Natională de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private informează, prin adresă scrisă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 14. - Unitatea de dializă poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Comisia Natională de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Comisia Natională de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate va luao decizie, care va fi comunicată unitătii de dializă īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Comisiei Nationale de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate.

Art. 15. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

56. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a unitătilor de dializă publice si private, cuprinse īn anexa nr. 33, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1.

57. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 33 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 2.

58. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 33 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 3.

59. La anexa nr. 34 articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) sediul/punctul de lucru/substatia furnizorului de asistentă medicală de urgentă si transport sanitar care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 1.600 lei, astfel: 800 lei pentru evaluarea activitătii de urgentă prespitalicească din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural; si 800 lei pentru evaluarea activitătii de transport sanitar din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

60. La anexa nr. 34 articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

61. La anexa nr. 34, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 13. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Asistentă Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar, īn termen de maximum30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului sau a documentului similar acesteia;

c) Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Asistentă Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar informează, prin adresă scrisă, Casa Natională de Asigurări de Sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Comisia Natională de


Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Comisia Natională de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate va luao decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Comisiei Nationale de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate.

Art. 15. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

62. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de asistentă medicală de urgentă prespitalicească si transport sanitar, cuprinse īn anexa nr. 34, se modifica si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 4.

63. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 34 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 5.

64. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 34 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 6.

65. La anexa nr. 35 articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

66. La anexa nr. 35 articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

67. La anexa nr. 35, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 13. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarelor situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii avizului de functionare sau a documentului similar acestuia;

b) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a avizului de functionare a furnizorului sau a documentului similar acestuia;

c) Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 14. - Furnizorul de dispozitive medicale poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Comisia Natională de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Comisia Natională de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate va luao decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Comisiei Nationale de Evaluare īn Sistemul de Asigurări de Sănătate.

Art. 15. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

68. Anexa nr. 1 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, cuprinse īn anexa nr. 35, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 7.

69. Anexa nr. 3 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 35 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 8.

70. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 35 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 9.

71. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 35 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 10.

72. La anexa nr. 36 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) spitalul care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 3.500 lei, pentru spitalele din mediul urban ce au īn structură peste 400 de paturi, respectiv 875 lei pentru spitalele din mediul rural sau 2.500 lei pentru spitalele din mediul urban ce au īn structură pānă la 400 de paturi inclusiv, respectiv 625 lei pentru spitalele din mediul rural. Pentru efectuarea vizitei de evaluare, reprezentantul legal al spitalului face o cerere de evaluare pentru componentele din structura aprobată de Ministerul Sănătătii, avāndu-se īn vedere īn acest sens sectiile spitalului, laboratorul de analize medicale, sectia de radiologie si imagistică medicală, farmacia cu circuit īnchis, ambulatoriul integrat al spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Īn cazul īn care structuri din cadrul spitalului sau al ambulatoriului integrat al spitalului depun si cerere pentru evaluare, separat de cererea de evaluare a spitalului, se va achita taxa de evaluare stabilită pentru respectiva categorie de furnizori;".

73. La anexa nr. 36 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a 1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

74. La anexa nr. 36, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art.18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Spitalelor informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Spitalelor, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Spitalelor, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare a spitalului sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluarea Spitalelor informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Spitalelor. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice, de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Spitalelor va lua o decizie, care va fi comunicată spitalului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Spitalelor.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

75. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a spitalelor, cuprinse īn anexa nr. 36, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 11.

76. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 36 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 12.

77. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 36 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 13.

78. La anexa nr. 37 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) sediul/punctul de lucru al furnizorului de īngrijiri medicale la domiciliu care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 1.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

79. La anexa nr. 37 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

80. La anexa nr. 37, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei de functionare sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri Medicale la Domiciliu.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

81. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de īngrijiri medicale la domiciliu, cuprinse īn anexa nr. 37, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 14.

82. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 37 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 15.

83. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 37 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 16.

84. La anexa nr. 38 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) farmacia comunitară organizată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, punctul de lucru al societătii comerciale care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 1.000 lei pentru farmacia din mediul urban, respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural; oficina locală de distributie care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 100 lei; farmaciile cu circuit fnchis nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

85. La anexa hr. 38 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

86. La anexa nr. 38, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Farmaciilor informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Farmaciilor, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Farmaciilor, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei de functionare a farmaciei sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Farmaciilor informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Farmaciilor. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Farmaciilor va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Farmaciilor.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

87. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a farmaciilor, cuprinse īn anexa nr. 38, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 17.

88. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 38 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 18.

89. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 38 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 19.

90. La anexa nr. 39 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) cabinetul de medicină dentară care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 1.000 lei pentru cabinetul din mediul urban, respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

91. La anexa nr. 39 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

92. La anexa nr. 39, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat sau informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

93. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a cabinetelor de medicină dentară, cuprinse īn anexa nr. 39, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 20.

94. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 39 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 21.

95. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 39 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 22.

96. La anexa nr. 40 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plătii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai īn cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

97. La anexa nr. 40 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

98. La anexa hr. 40, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat ori informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală va lua o decizie, care va fi comunicata furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."


99. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală, cuprinse īn anexa nr. 40, se modifica si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 23.

100. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 40 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 24.

101. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 40 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 25.

102. La anexa nr. 41 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) furnizorul (sediul/punctul de lucru) de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 2.000 lei pentru furnizorul din mediul urban, respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural; furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plătii taxei de evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai īn cadrul spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;".

103. La anexa nr. 41 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

104. La anexa nr. 41, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat ori informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a  spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

105. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, cuprinse īn anexa nr. 41, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 26.

106. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 41 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 27.

107. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 41 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 28.

108. La anexa nr. 42 articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sănătate (sediul/punctul de lucru) care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, au obligatia să facă si dovada plătii taxei de evaluare, īn cuantum de 1.000 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat īn mediul urban, respectiv 250 lei pentru fiecare cabinet medical din structură aflat īn mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, īn contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti."

109. La anexa nr. 42 articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) dovada plătii taxei de evaluare;".

110. La anexa nr. 42, după capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V „Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare", cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Revocarea si īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare

Art. 18. - Revocarea sau īncetarea valabilitătii deciziei de evaluare se constată īn următoarele situatii:

a) valabilitatea deciziei de evaluare īncetează de drept la data īncetării valabilitătii autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

b) Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate informează, īn termen de maximum 10 zile calendaristice, Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate, prin adresă scrisă, si trimite copia autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar a cărui valabilitate a īncetat ori informează despre sesizarea de revocare a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar;

c) decizia de evaluare se revocă, printr-o notificare scrisă, transmisă de Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate, īn termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia cu privire la revocarea, de către organele īn drept, a autorizatiei sanitare de functionare sau a documentului similar acesteia;

d) Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate informează, prin adresă scrisă, casele de asigurări de sănătate despre revocarea deciziei de evaluare.

Art. 19. - Furnizorul poate contesta revocarea deciziei de evaluare la Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate. Contestatia trebuie īnregistrată īn termen de maximum 5 zile calendaristice de la data la care a fost revocată decizia de evaluare. Subcomisia Natională de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate va lua o decizie, care va fi comunicată furnizorului īn termen de 30 de zile calendaristice de la data īnregistrării documentului la secretariatul Subcomisiei Nationale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate.

Art. 20. - Decizia de evaluare īsi īncetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat īsi schimbă locatia/pierde dreptul legal de folosintă a spatiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum si la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia."

111. Anexa nr. 3 la Normele metodologice de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sănătate, cuprinse īn anexa nr! 42, se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexanr. 29.

112. Anexa nr. 5 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 42 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 30.

113. Anexa nr. 6 la normele metodologice cuprinse īn anexa nr. 42 se modifică si se īnlocuieste cu o nouă anexă, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 31.

Art. II. - Anexele nr. 1-31 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiilor de sănătate publică si al caselor de asigurări de sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Dorin lonescu

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr...........

Data..................

SUBCOMISIA NATIONALA DE EVALUARE

A UNITĂTILOR DE DIALIZĂ PUBLICE SI PRIVATE

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private, si subsemnatul/subsemnata, ....................................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Unitătilor de Dializă Publice si Private, desemnati prin dispozitia de evaluare nr. .........să efectuăm vizita de evaluare nr. ......., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de ..................., si am completat chestionarul nr. ........aferent dispozitiei pentru vizita de evaluare. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului unitătii de dializă, domnul/doamna ........................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr. ...........

Unitatea de dializă a obtinut........DA.........NU.

 

Conducătorul unitătii de dializă,

..........................................

Semnătura

..........................................

Stampila unitătii de dializă..........................................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

..........................................

Semnătura

..........................................

Evaluator,

..........................................

Semnătura

..........................................


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr.............

Data...........

SUBCOMISIA NATIONALA DE EVALUARE

A UNITĂTILOR DE DIALIZĂ PUBLICE SI PRIVATE

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul ........................................................................, aflat la adresa: str.............................................. nr.........., localitatea.........................Judetul/sectorul ......................................, avānd reprezentant legal pe.............................................., actul de īnfiintare sau de organizare nr.................., autorizatia sanitară de functionare nr................, codul fiscal..............................., contul nr................................, deschis laTrezoreria Statului, sau contul nr..................................., deschis la Banca.......................,

a obtinut......DA.......NU.

Observatii..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr.............

Data...........

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE

A UNITĂTILOR DE DIALIZĂ PUBLICE SI PRIVATE

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul ........................................................................, aflat la adresa: str.............................................. nr.........., localitatea.........................Judetul/sectorul......................................, avānd reprezentant legal pe..............................................., actul de īnfiintare sau de organizare nr.................., autorizatia sanitară de functionare nr................, codul fiscal..............................., contul nr................................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr..................................., deschis la Banca....................,

a obtinut......DA.......NU.

Observatii..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la...............

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE ASISTENTĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

SI TRANSPORT SANITAR

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,...................................................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Asistentă Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar, si subsemnatul/subsemnata, ....................................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenta Medicală de Urgentă Prespitalicească si Transport Sanitar, desemnati prin dispozitia de evaluare nr.........să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr. ........, am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de.................., si am completat chestionarul nr........, aferent dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării.

Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului furnizorului de asistentă medicală de urgentă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru, domnul/doamna............................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr............

Furnizorul de asistentă medicală de urgentă prespitalicească/transport sanitar a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul furnizorului de asistentă medicală de urgentă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

Stampila furnizorului de asistentă medicală de urgentă prespitalicească/transport sanitar/punctului de lucru.......................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Data....................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr............

Data.........

SUBCOMISIA NATIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE ASISTENTĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

SI TRANSPORT SANITAR

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul/Punctul de lucru.........................................................., aflat la adresa: str......................................nr............, localitatea............................Judetul/sectorul.................................., avānd reprezentant legal pe.................................................., actul de īnfiintare/organizare nr..............., autorizatia sanitară de functionare nr................., cod fiscal......................................., contul nr............................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr................................., deschis la Banca................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de............zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr............

Data.........

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR
DE ASISTENTĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

SI TRANSPORT SANITAR

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul/Punctul de lucru..........................................................., aflat la adresa: str......................................nr............, localitatea............................Judetul/sectorul.................................., avānd reprezentant legal pe.................................................., actul de īnfiintare/organizare nr. .............., autorizatia sanitară de functionare nr................., cod fiscal......................................., contul nr............................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr.................................., deschis la Banca................................,

a obtinut......DA......NU.


Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la....................

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul,................................................, reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale..............................................................., aflat la adresa: str......................................nr......., localitatea.........................., judetul......................, cu certificatul de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare sau, după caz, actul de īnfiintare conform prevederilor legale īn vigoare.............., avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii nr......, proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare nr.........., certificatul/certificatele de īnregistrare a dispozitivelor medicale si/sau declaratiile de conformitate CE, după caz, conform tabelului anexat........., contul nr...................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr....................., deschis la Banca......................, solicit evaluarea sediului/punctului de lucru..........................................., aflat la adresa: str...................................... nr......., localitatea................, judetul ......................, cod fiscal/CUI ....................., telefon................., fax..................., pentru activitatea de:

- proteza re DA/NU

- protezare ORL DA/NU

- productie DA/NU

- comert DA/NU

Anexez documentele solicitate de Subcomisia Natională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale.

Mă oblig prin prezenta să furnizez evaluatorilor informatiile si documentele necesare vizitei īn vederea evaluării furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru, precum si acces liber īn spatiile acestuia.

Furnizorul are următoarele puncte de lucru:...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Sediul/Punctul de lucru este condus de........................................., care se legitimează cu BI/CI seria.......nr.................. si are Contractul de muncă nr........................

 

Data...............

Semnătura

...............................................

 

Domnului presedinte al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr.................

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII

UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale si subsemnatul/subsemnata,............................., evaluator al Subcomisiei Nationale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, desemnati prin dispozitia de evaluare nr.......să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr....., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr........, aferent dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru, domnul/doamna....................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr...........

Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

Stampila furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru...................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Data....................

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr............

Data..............

SUBCOMISIA NATIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII

UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul........................................................., aflat la adresa: str.................................nr........, localitatea.........................., judetul/sectorul............................., avānd reprezentant legal pe..................................., cu certificatul de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare sau, după caz, actul de īnfiintare conform prevederilor legale īn vigoare....................., avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii nr......., procesul-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare nr.............., contul nr.........................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr.........................., deschis la Banca...................., a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr............

Data................

SUBCOMISIA NATIONALĂ DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII

UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul..................................................., aflat la adresa: str..........................................nr.........., localitatea....................., judetul/sectorul....................., avānd reprezentant legal pe.........................................., cu certificatul de īnregistrare cu cod unic de īnregistrare sau, după caz, actul de īnfiintare conform prevederilor legale īn vigoare....................., avizul de functionare emis de Ministerul Sănătătii nr..................., contul nr..........................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr......................., deschis la Banca............................., a obtinut..........DA........NU.


Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la.............

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr............

Data...............

COMISIA DE EVALUARE A SPITALELOR

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,..................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Spitalelora....................................., subsemnatul/subsemnata,................................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Spitalelor a...................................., si subsemnatul/subsemnata,............................................, evaluator al Comisiei de Evaluare a Spitalelora..................................., semnati prin dispozitia de evaluare nr.......să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr....., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de..............., si am completat chestionarul nr.........si tabelele anexe, după cum urmează:.......................................,

aferente dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului spitalului, domnul/doamna................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr................ Spitalul

a obtinut.......DA.......NU.

 

Conducătorul spitalului,

...............................................

Semnătura

...............................................

Stampila spitalului.......................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la spital.

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr............

Data.........

COMISIA DE EVALUARE A SPITALELOR

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Spitalul........................................., aflat la adresa: str.......................................nr........., localitatea......................................., judetul/sectorul.........................., avānd reprezentant legal pe.................................., actul de īnfiintare sau de organizare nr.........., autorizatia sanitară de functionare nr........., codul fiscal.......................si contul nr......................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr........................., deschis la Banca........................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de................zile.

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr............

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A SPITALELOR

DECIZIE DE EVALUARE

 

Spitalul.........................................., aflat la adresa: str.....................................nr..........., localitatea......................................, judetul/sectorul................................., avānd reprezentant legal pe.............................................., actul de īnfiintare sau de organizare nr.........., autorizatia sanitară de functionare nr.........., codul fiscal................si contul nr.................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr................., deschis la Banca........................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la................

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE ĪNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri la Domiciliu a......................., si subsemnatul/subsemnata,......................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de īngrijiri la Domiciliu a......................., desemnati prin dispozitia de evaluare nr.......să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr......, am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr........, aferent dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului furnizorului de īngrijiri medicale la domiciliu, domnul/doamna....................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr.........

Furnizorul de īngrijiri medicale la domiciliu a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul furnizorului de īngrijiri medicale la domiciliu,

...............................................

Semnătura

...............................................

Stampila.......................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................


 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr.............

Data.............

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE ĪNGRIJIRI LA DOMICILIU

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul/Punctul de lucru........................................................, aflat la adresa: str............................................nr........., localitatea..........................., judetul/sectorul................................, avānd reprezentant legal pe...................................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale/actul de īnfiintare sau organizare nr..................................., autorizatia de functionare nr......................, contul nr........................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr.............................., deschis la Banca................, codul fiscal....................................................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr............

Data.........

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE ĪNGRIJIRI LA DOMICILIU

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul/Punctul de lucru .........................................................., aflat la adresa: str.................................. nr............, localitatea..........................., judetul/sectorul............................, avānd reprezentant legal pe........................................................, cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale/actul de īnfiintare sau organizare nr................................... autorizatia de functionare nr..................., contul nr......................, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr..............................., deschis la Banca....................................................., codul fiscal..............................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la............

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr.....................

Data....................

COMISIA DE EVALUARE A FARMACIILOR

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,.............................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Farmaciilor a......................., si subsemnatul/subsemnata,........................................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Farmaciilora......................., desemnati prin dispozitia de evaluare nr..........să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr.........., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr..........si tabelele anexe............, aferente dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului farmaciei/punctului de lucru, domnul/doamna..........................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr...........

Farmacia/Punctul de lucru a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul farmaciei/punctului de lucru,

...............................................

Semnătura

...............................................

Stampila farmaciei/punctului de lucru.......................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr............

Data..........

COMISIA DE EVALUARE A FARMACIILOR

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Farmacia/Punctul de lucru ........................................................., aflată/aflat la adresa: str.............................. nr........, localitatea............................, judetul/sectorul .........................., avānd reprezentant legal pe....................................................., īnregistrată/īnregistrat la registrul comertului ...................., cu certificatul de īnregistrare/certificatul constatator......................., avānd contul nr.................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr............................, deschis la Banca.................................., codul fiscal..........................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr.............

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FARMACIILOR

DECIZIE DE EVALUARE

 

Farmacia/Punctul de lucru......................................................., aflată/aflat la adresa: str....................................nr........, localitatea ..................., judetul/sectorul .................., avānd reprezentant legal pe .........................................................., īnregistrată/īnregistrat la registrul comertului..........................., cu certificatul de īnregistrare/certificatul constatator..................., avānd contul nr..............................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr........................., deschis la Banca..........................., codul fiscal......................................,

a obtinut......DA.....NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la...............

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARA

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a..................., si subsemnatul/subsemnata,................................................, evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a......................., desemnati prin dispozitia de evaluare nr.......să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr......, am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr........, aferent dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta conducătorului cabinetului de medicină dentară, domnul/doamna............................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr............

Furnizorul de servicii stomatologice a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul cabinetului de medicină dentară,

...............................................

Semnătura

...............................................

Stampila cabinetului de medicină dentară...............

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................


 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARA

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Cabinetul de medicină dentară/Punctul de lucru................................, aflat la adresa: str........................................nr......., localitatea..........................Judetul/sectorul................................., avānd reprezentant legal pe...................................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale...............nr.............sau actul de īnfiintare ori organizare a unitătii sanitare nr............., autorizatia sanitară de functionare nr.............., contul nr.........................., deschis la Trezoreria Statului, ori contul nr......................., deschis la Banca................., codul fiscal.........................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR DE MEDICINĂ DENTARA

DECIZIE DE EVALUARE

 

Cabinetul de medicină dentară/Punctul de lucru................................., aflat la adresa: str....................................nr.........., localitatea............................Judetul/sectorul ................................., avānd reprezentant legal pe................................................, cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale..............nr..............sau actul de īnfiintare ori organizare a unitătii sanitare nr.............., autorizatia sanitară de functionare nr.................., contul nr......................, deschis la Trezoreria Statului, ori contul nr........................., deschis la Banca................., codul fiscal...................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la...............

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE –

RADIOLOGIE si IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,...................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală a Judetului......................., si subsemnatul/subsemnata,.................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Investigatii Medicale Paraclinice - Radiologie si Imagistică Medicală a Judetului................................, desemnati prin dispozitia de evaluare nr............să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr..........., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr.........si tabelele anexe, după cum urmează.........................., aferente dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta reprezentantului legal al furnizorului, domnul/doamna............................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr............

Furnizorul de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală a obtinut.........DA........NU.

 

Reprezentantul legal..............................................al furnizorului de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală/punctului de lucru/filialei ...........................................

 

Semnătura

...............................................

 

Stampila furnizorului de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistică medicală/punctului de lucru/filialei........

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE –

RADIOLOGIE si IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul......................................................., aflat la adresa: str..................................nr..........., localitatea......................, judetul/sectorul .................., avānd reprezentant legal pe................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale...............nr.............., actul de īnfiintare sau organizare a unitătii sanitare......................................., autorizatia sanitară de functionare nr.............., autorizatia de functionare nr.........., contul nr........................, deschis la Trezoreria Statului, ori contul nr......................., deschis la Banca.............., codul fiscal.......................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE –

RADIOLOGIE si IMAGISTICĂ MEDICALĂ

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul.................................................., aflat la adresa: str..........................................nr......., localitatea...................., judetul/sectorul ..............., avānd reprezentant legal pe ..............................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale..................nr.............., actul de īnfiintare sau organizare a unitătii sanitare.............................., autorizatia sanitară de functionare nr.............., autorizatia de functionare nr.........., contul nr........................, deschis la Trezoreria Statului, ori contul nr......................., deschis la Banca.............., codul fiscal.................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la..................

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 26

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE –

ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,........................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice- Analize Medicale de Laboratora........................................., si subsemnatul/subsemnata,..............................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator a..........................., desemnati prin dispozitia de evaluare nr.........să efectuăm vizita de evaluare nr......., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr.......si tabelele anexe, după cum urmează...................., aferente dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita īn vederea evaluării a fost efectuată īn prezenta reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator/punctului de lucru/filialei, domnul/doamna.........................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr...........

Furnizorul de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator a obtinut......DA.....NU.

 

Reprezentantul legal........................................al furnizorului de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator/p unctului de lucru/filialei..............................

 

Semnătura

...............................................

 

Stampila furnizorului de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator/punctului de lucru/filialei...................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................


 

ANEXA Nr. 27

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE –

ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul......................................................., aflat la adresa: str......................................nr........., localitatea...................., judetul/sectorul.................., avānd reprezentant legal pe.................................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale...............nr................, actul de īnfiintare sau organizare a unitătii sanitare............................, autorizatia sanitară de functionare nr.............., autorizatia de functionare nr............, contul nr....................., deschis la Trezoreria Statului, ori contul nr........................, deschis la Banca........................., codul fiscal..........................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

 

Presedinte,

..........................................

 

ANEXA Nr. 28

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE A FURNIZORILOR

DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE –

ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul................................................, aflat la adresa: str............................................nr............, localitatea..................., judetul/sectorul.................., avānd reprezentant legal pe................................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale.................nr.............., actul de īnfiintare sau organizare a unitătii sanitare............................................, autorizatia sanitară de functionare nr......................., autorizatia de functionare nr........................, contul nr..........................., deschis ia Trezoreria Statului, ori contul nr............................., deschis la Banca......................., codul fiscal.................................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la.............

 

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 29

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE

A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE,

CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE,

CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SĂNĂTATE

 

PROCES-VERBAL

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................................., evaluator al Comisiei de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate a......................., si subsemnatul/subsemnata, ........................................., evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sănătate a......................., desemnati prin dispozitia de evaluare nr.......să efectuăm vizita īn vederea evaluării nr....., am efectuat această vizită la adresa indicată, la data de................, si am completat chestionarul nr.........si tabelele anexe, după cum urmează........................................., aferente dispozitiei pentru vizita īn vederea evaluării. Vizita a fost efectuată īn prezenta conducătorului furnizorului, domnul/doamna............................................................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate īn chestionarul nr............

Furnizorul de servicii medicale a obtinut......DA.....NU.

 

Conducătorul furnizorului de servicii medicale,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

Stampila furnizorului de servicii medicale.....................................

 

Prezentul proces-verbal se īntocmeste īn două exemplare, dintre care un exemplar rămāne la furnizor.

 

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

Evaluator,

...............................................

Semnătura

...............................................

 

ANEXA Nr. 30

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE

A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE,

CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE,

CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SĂNĂTATE

 

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

 

Furnizorul/Punctul de lucru.................................., aflat la adresa: str..............................nr........, localitatea........................, judetul/sectorul ............., avānd reprezentant legal pe...................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale....................nr........., sau actul de īnfiintare ori organizare a unitătii sanitare nr..............................., autorizatia sanitară de functionare nr......................., contul nr.............................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr......................., deschis la Banca.........................................., codul fiscal.................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Termenul acordat pentru īndeplinirea īn totalitate a criteriilor de eligibilitate este de..........zile.

Presedinte,

..........................................


 

ANEXA Nr. 31

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Nr..........

Data.................

COMISIA DE EVALUARE

A CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE,

CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE,

CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SĂNĂTATE

DECIZIE DE EVALUARE

 

Furnizorul/Punctul de lucru ............................................., aflat la adresa: str..................................................nr........, localitatea ........................, judetul/sectorul ............., avānd reprezentant legal pe ...................................., cu certificatul de īnregistrare īn registrul unic al cabinetelor medicale ....................nr..........sau actul de īnfiintare ori organizare a unitătii sanitare nr..............................., autorizatia sanitară de functionare nr.................., contul nr. ............................., deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr......................., deschis la Banca.........................................., codul fiscal.................,

a obtinut......DA......NU.

Observatii:............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Valabilitatea deciziei de evaluare este pānă la...............

Presedinte,

..........................................

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogărilor īn cazul speciilor urs, lup, rās si pisică sălbatică

 

Avānd īn vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice,cu modificările si completările ulterioare, si Avizul Academiei Romāne nr. 3.317 din 3 septembrie 2010,

īn baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protectie a speciilor de floră si faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

īn temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

1. recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, rās si pisică sălbatică, aflate īn mediul natural, īn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

2. detinerea, transportul, schimburile īn scop repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, īn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, precum si comertul cu produse obtinute din exemplare de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de interventie īn cazul speciilor de urs, lup, rās si pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 340 de exemplare;

b) lup (Canis lupus) - 450 de exemplare;

c) rās (Lynx lynx) - 120 de exemplare;

d) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 400 de exemplare.

Art. 3. - (1) Un număr de 260 de exemplare de urs, 387 de exemplare de lup, 105 exemplare de rās si 304 exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judete si gestionari de fonduri cinegetice, pe baza propunerilor realizate de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice si Facultatea de Silvicultură Brasov, conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 80 de exemplare de urs, 63 de exemplare de lup, 15 exemplare de rās si 96 de exemplare de pisică sălbatică rămāne la dispozitia autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pentru situatiile prevăzute la art. 4 alin. (2).

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare si metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a) pentru speciile lup, rās si pisică sălbatică: pānă la 31 martie 2011, prin metodele „la goană", „la pāndă" si „la dibuit";

b) pentru specia urs: pānă la 31 decembrie 2010, prin metodele „la goană", „la pāndă" si „la dibuit", si īn perioada 15 martie 2011-14 mai 2011, prin metodele „la pāndă" si „la dibuit".

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup si urs care pun īn pericol sănătatea si securitatea publică, exemplarele aflate īn intravilanul localitătilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punānd īn pericol siguranta acestora si/sau a personalului de deservire, precum si cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat īn afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda „la pāndă", sau capturate, tot timpul anului.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup si urs īn conditiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin avizul Directiei Biodiversitătii, pe baza documentelor de constatare a pagubelor/vătămărilor corporale ori uciderilor, īntocmite de către autoritătile competente, avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, si dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat si identificat īn vederea recoltării, iar exemplarele recoltate īn aceste conditii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

Art. 5. - Eliberarea către vānători, precum si către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice a autorizatiilor de vānătoare pentru speciile urs, lup, rās si pisică sălbatică se face cu īncadrarea īn numărul total de exemplare aprobat pentru fiecare judet si gestionar, prioritar pentru fondurile cinegetice īn care se constată concentrări de efective care reprezintă risc de producere a pagubelor sau care pun īn pericol sănătatea si siguranta publică.

Art. 6. -īn vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru motive īntemeiate, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute īn anexa nr. 1 īntre judete si gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice si īn baza notelor de constatare īntocmite īn cazul producerii unor incidente care să pună īn pericol sănătatea si siguranta publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate īn conditiile art. 4 pot fi detinute si transportate numai crotaliate si īnsotite de copii ale autorizatiilor de vānătoare si a fiselor de evaluare a trofeelor.

(2) Schimburile īn scop stiintific, de educatie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părtilor si produselor acestora, recoltate din natură īn limitele prevăzute īn prezentul ordin, precum si detinerea sau comertul cu părti ori produse obtinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunitătii Europene si a legislatiei specifice privind comertul cu specii de floră si faună sălbatică.

Art. 8. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar īn baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligatia să transmită agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativ teritorială unde s-a desfăsurat actiunea de recoltare un raport cu privire la actiunea derulată, īn termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului este prevăzut īn anexa nr. 2.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie īnsotite de documente justificative, īn conformitate cu motivul derogării.

(3) Netransmiterea īn termen a rapoartelor completate conform alin. (1) si (2) atrage neacordarea numărului maxim de interventie pentru sezonul următor.

(4) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, īn maxim 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia īn baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lāszlo Borbely

 

Bucuresti, 7 septembrie 2010.

Nr. 1.423.

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de interventie īn cazul speciilor de urs, lup, rās si pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judetul

Gestionar fonduri cinegetice

Număr exemplare

Specia

Urs

Lup

Rās

Pisică sălbatică

0

1

2

3

4

5

6

1

Alba

D.S. Alba

2

2

1

2

2

 

AJVPS Alba

1

10

2

8

3

 

AVPS Transilvania

0

2

1

1

4

 

AVPS Diana Aiud

0

 

0

1

5

 

ASV Tārnavele Blaj

0

 

0

0

6

 

AVPS Cerbul Carpatin Zlatna

0

 

0

0

7

 

AVPS Căprioara Cib

0

 

0

0

8

 

AVPS Mistretul Cugir

0

 

0

0

9

 

AVPS Cerbul Cālnic

0

 

0

0

Total judet

3

20

4

12

10

Arad

D.S. Arad

0

4

2

6

11

 

AJVPSArad

0

4

1

6

12

 

AVPS Diana Turnu

0

0

0

0

13

 

AIVPS Hubertus Lipova

0

0

0

0

14

 

AVPS Căpriorul Timis

0

1

0

0

15

 

AVPS Soimul Bucuresti

0

1

0

0

16

 

AVPS Crisius Socodor

0

0

0

0

Total judet

0

10

3

12

17

Arges

D.S. Pitesti

12

5

2

3

18

 

AJVPS Arges

3

3

1

3


0

1

2

3

4

5

6

19

 

AVPS Diana Pitesti

4

5

1

1

20

 

AVPS Soimul Bucuresti

1

2

0

0

21

 

AV Hunter Club Pitesti

0

0

0

0

22

 

AVPS Cerbul Bucuresti

3

4

1

2

23

 

ICAS - Filiala Pitesti

0

0

0

0

Total judet

23

19

5

9

24

Bacău

D.S. Bacău

3

5

2

4

25

 

AJVPS Bacău

0

4

0

3

26

 

SVPS Bacău

1

1

1

1

27

 

AV Diana Cotofănesti

0

1

1

0

28

 

Ocolul Silvic Lignum

0

1

0

1

29

 

Ocolul Silvic Privat Oituz

0

1

0

0

30

 

AVPS Lebăda

0

0

0

1

Total judet

4

13

4

10

31

Bihor

D.S. Oradea

1

4

0

4

32

 

AJVPS Bihor

0

4

0

6

33

 

AVPS Gorunul Alesd

0

0

0

0

34

 

AVPS Ceica

0

0

0

0

35

 

AVPS Pocola

0

0

0

0

36

 

AVPS Zimbrul Bucuresti

0

0

0

0

37

 

Facultatea Oradea

0

0

0

0

Total judet

1

8

0

10

38

Bistrita-Năsăud

D.S. Bistrita

10

4

2

3

39

 

AJVPS Bistrita-Năsăud

3

8

1

5

40

 

SV Montana Cosbuc

1

2

0

0

41

 

SC Somesul Rodna

0

1

1

0

42

 

OV Transilvania Bistrita

0

0

0

0

43

 

SC Bistrita-Tihuta

0

 

1

0

44

 

AV Călimanii Sieu

0

 

0

0

45

 

AV Acvila Teaca

0

 

0

1

46

 

AV Vulpea Herina

2

 

0

0

47

 

AV Diana Bistrita

0

 

0

0

48

 

GSS Năsăud

0

 

0

1

49

 

ICAS - Filiala Bistrita

0

0

0

0

50

 

AC Ursul Brun

1

 

0

1

51

 

OSC Telciu RA

0

 

0

0

Total judet

17

23

5

11

52

Brasov

D.S. Brasov

12

4

3

3

53

 

AJVPS Brasov

14

8

2

6

54

 

AVPS Rupea

4

6

1

8

55

 

AVPS Făgăras

5

8

2

6

56

 

AVPS Zăganul Brasov

1

1

0

1

57

 

AVPS Codru Verde

1

1

0

1

58

 

Club Diana Brasov

0

1

0

1

59

 

Facultatea de Silvicultură

1

1

0

0

Total judet

38

30

8

26

60

Brăila

D.S. Brăila

0

0

0

0

61

 

AJVPS Brăila

0

0

0

2

62

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

63

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

64

 

AJVPS Brasov

0

0

0

0

65

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

66

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

67

 

AVPS Soimul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

2

68

Botosani

D.S. Botosani

0

0

0

0

69

 

AJVPS Botosani

0

0

0

3


0

1

2

3

4

5

6

70

 

AVPS Luceafărul ME

0

0

0

0

71

 

AVPS Huntsmanship

0

0

0

0

72

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

73

 

AJVPS Suceava

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

3

74

Buzău

D.S. Buzău

5

3

1

1

75

 

AJVPS Buzău

3

4

2

5

76

 

AVPS Bradul Bucuresti

1

0

0

0

77

 

AVPS Călăuza Bucuresti

1

1

0

1

Total judet

10

8

6

7

78

Caras-Severin

D.S. Resita

1

3

1

4

79

 

AJVPS Caras-Severin

0

10

0

10

80

 

ICAS - Filiala Caras-Severin

1

1

0

0

Total judet

2

14

1

14

81

Călărasi

D.S. Călărasi

0

0

0

0

82

 

AJVPS Călărasi

0

0

0

0

83

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

84

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

85

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

86

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

87

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

88

 

AVPS Oltenita

0

0

0

0

89

 

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

90

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

91

 

AVPS Bucuresti

0

0

0

0

92

 

ICAS - Filiala Bărăgan

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

0

93

Cluj

D.S. Cluj-Napoca

0

2

0

0

94

 

AJVPS Cluj

1

5

1

5

95

 

AVPS Potaissa Turda

0

2

0

2

96

 

AVArtemisCluj

0

1

0

1

97

 

Clubul de Vānătoare Diana Cluj

0

0

0

0

98

 

AV Somesul Dej

0

1

0

0

99

 

AV Cornul de Aur

0

1

0

 

100

 

AV Voievodul Gelu

0

1

0

 

Total judet

1

13

1

8

101

Constanta

D.S. Constanta

0

0

0

0

102

 

AJVPS Constanta

0

1

0

0

103

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

104

 

AVPS Egreta Bucuresti

0

0

0

0

Total judet

0

1

0

0

105

Covasna

D.S. Sfāntu Gheorghe

18

6

3

3

106

 

AJVPS Covasna

15

10

3

15

107

 

AVPS Cerbul Zagon

1

2

1

2

108

 

AVPS Balvanyos

1

2

1

3

109

 

Club Romsilva

2

2

1

1

110

 

Colegiul Cinegetic Brasov

1

0

0

1

Total judet

38

22

9

25

111

Dāmbovita

AJVPS Dāmbovita

1

3

0

2

112

 

AVP Dunărea 2007 Bucuresti

1

2

0

0

Total judet

3

5

0

2

113

Dolj

D.S. Craiova

0

0

0

2

114

 

AJVPS Dolj

0

0

0

0

115

 

AJVPS Mehedinti

0

0

0

0

116

 

AVPS Diana Dolj

0

0

0

0

117

 

AVPS Turris

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

2


0

1

2

3

4

5

6

118

Galati

D.S. Galati

0

0

0

0

119

 

AJVPS Galati

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

0

120

Giurgiu

D.S. Giurgiu

0

0

0

0

121

 

AJVPS Giurgiu

0

0

0

0

122

 

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

123

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

124

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

125

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

126

 

AVPS Soimul Bucuresti

0

0

0

0

127

 

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet

0

0

0

0

128

Gorj

D.S. Tārgu Jiu

2

5

2

3

129