MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 644/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 644         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 15 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

922. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

 

944. - Hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor

 

945. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

223. - Decizie privind eliberarea din functia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor a domnului Eugen Vasiliu

 

224. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

225. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

226. - Decizie pentru eliberarea domnului Ioan Andreica din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

227. - Decizie pentru numirea domnului Eugen-Dicones Curteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.106. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 185/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta hotărâre se stabileste modul de functionare si organizare a Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, ca sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National, în responsabilitatea Centrului National România Digitală, denumit în continuare CNRD, aflat în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit în continuare MCSI.

(2) PCU electronic este implementat prin proiectul „Platformă pentru integrarea serviciilor e-Guvernare în SEN-PISEG", care are următoarele componente: software, hardware si comunicatii.

(3) PCU electronic pentru serviciile din sfera justitiei îl reprezintă portalul e-justice, dezvoltat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre ale Uniunii Europene. PCU electronic va face trimitere printr-un link la portalul e-justice.

(4) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, CNRD si autoritătile competente au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autentificare unică - procesul prin care o autoritate competentă, institutie publică sau prestator poate avea acces si poate fi identificat unic în sistemul PCU electronic;

b) persistenta datelor de autentificare - reutilizarea datelor introduse în sistem de către autoritătile competente si institutiile publice, persoane fizice si operatorii economici;

c) asigurarea disponibilitătii datelor si documentelor - procesul prin care datele si documentele introduse în PCU electronic atât de prestator, cât si de beneficiar sunt arhivate în format electronic, în vederea accesării ulterioare de către autoritătile competente si institutiile publice competente sau de către beneficiar;

d) autoritate competentă - orice autoritate, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 3. - (1) Continutul si structura PCU electronic se actualizează permanent si se extind pentru a permite îndeplinirea tuturor procedurilor si formalitătilor necesare, inclusiv a unor noi proceduri introduse prin acte normative adoptate ulterior termenului de operationalizare a sistemului.

(2) Procedurile agreate între autoritătile competente implicate în rezolvarea unei solicitări vor fi comunicate către MCSI în vederea implementării de către CNRD în cadrul PCU electronic, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 4. - (1) CNRD întocmeste si transmite MCSI setul de informatii necesare pentru operationalizarea fiecărei proceduri sau formalităti ce urmează a fi implementată în PCU electronic, inclusiv actualizări ale celor deja implementate.

(2) La solicitarea MCSI, autoritătile competente care detin si/sau administrează informatiile necesare operationalizării procedurilor ori formalitătilor necesare accesului prestatorilor la informatiile ce pot fi accesate în cadrul PCU electronic, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, au obligatia de a le pune la dispozitia CNRD în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.

(3) Autoritătile competente care detin si/sau administrează informatiile necesare operării procedurilor ori formalitătilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic vor defini proceduri interne în vederea asigurării bunei functionări a serviciului public electronic din cadrul PCU electronic, în termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine functional sau de la data la care devin functionale respectivele autorităti competente, potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(4) Autoritătile competente care detin si/sau administrează informatiile necesare operării procedurilor ori formalitătilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligatia de a publica în cadrul PCU electronic datele de contact si de a le actualiza ori de câte ori este cazul, în cel mult 10 zile de la modificarea acestora.

Art. 5. - (1) Este obligatoriu ca întreaga comunicare cu autoritătile competente să se desfăsoare prin intermediul PCU electronic, dacă este legată de un proces de autorizare initiat prin PCU electronic.

(2) Institutiile publice care detin sau administrează informatiile necesare operării procedurilor ori formalitătilor necesare accesului la prestarea serviciilor implementate în PCU electronic au obligatia de a se autentifica unic în PCU electronic. (3) Pentru realizarea obiectivelor specifice organizării si functionării PCU electronic, CNRD, în calitate de institutie desemnată responsabilă cu administrarea PCU electronic, are responsabilităti în:

a) asigurarea autentificării unice a fiecărui prestator în PCU electronic;

b) asigurarea persistentei datelor de autentificare, pentru a permite accesul la activitatea deja desfăsurată de către beneficiar în PCU electronic;

c) asigurarea mijloacelor de recuperare/modificare în conditii de securitate necesare a datelor de autentificare, atunci când este necesar;

d) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru transmiterea de către prestator, prin intermediul PCU electronic, a formularelor completate, împreună cu toate documentele si informatiile necesare, conform procedurilor si informatiilor publice ale autoritătii competente responsabile cu tratarea solicitării;

e) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru monitorizarea si raportarea automată a stării solicitărilor;

f) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru notificarea automată prin e-mail a prestatorului, cu privire la modificări în comunicarea sa cu autoritatea competentă;

g) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru trimiterea de către autoritătile competente a răspunsului semnat electronic prin intermediul PCU electronic;

h) asigurarea salvării, arhivării si disponibilitătii datelor, documentelor, comunicărilor efectuate prin intermediul PCU electronic, fără drept de modificare ulterioară, pentru toti utilizatorii PCU electronic;

i) asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea procedurilor de lucru agreate între autoritătile competente implicate în rezolvarea unei solicitări.

Art. 6. - (1) Primirea solicitării de la prestator se face prin intermediul portalului, pe baza unei notificări transmise automat prin mijloace electronice de către portal.

(2) Tratarea solicitării de la prestator, respectiv circuitul documentelor între solicitare si răspuns se efectuează pe procesele existente în cadrul fiecărei autorităti competente în parte.

(3) Responsabilitatea pentru tratarea solicitării revine fiecăreia dintre autoritătile competente implicate în procesul de solutionare a solicitării în parte.

(4) Termenul legal de solutionare curge de la data înregistrării cererii.

(5) Solicitarea de informatii se realizează prin intermediul PCU electronic conform mijloacelor tehnice puse la dispozitie de CNRD.

(6) Trimiterea răspunsului către prestator se efectuează prin intermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnătură electronică extinsă, bazat pe certificatul calificat digital al autoritătilor competente emitente si marcat temporal în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală. Fiecare autoritate competentă este responsabilă de achizitionarea propriului certificat calificat digital cu ajutorul căruia se efectuează semnătura electronică extinsă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Florin Negoită

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 922.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Elementele-cadru reprezentând datele de identificare, valoarea de inventar si bază legală a situatiei juridice ale bunurilor imobile formate din clădiri-constructii si terenul aferent acestora, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor, cu nr. M.F. 34552 si nr. M.F. 145212, se modifică în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 944.

ANEXA

 

Datele de identificare, valoarea de inventar si baza legală ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor

 

Nr. M.F.

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/ Administratorul

(CIF si denumirea)

Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului/ Descrierea tehnică

Modificările efectuate la valoarea de inventar raportată în lei, la data de 31 decembrie 2009

Modificările efectuate la baza legală

0

1

2

3

4

5

34552

Clădirea sediului Directiei de Sănătate Publică a Judetului Bihor, clădirea Departamentului de Sănătate Publică si Programe si terenul aferent

Ministerul Sănătătii 4266456/Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor/4230398

S+P+E, cadre beton, zidărie cărămidă, sarpantă din lemn

Suprafata totală a terenului = 1.111 m2, din care suprafata construită = 675,35 m2

173.810,77

Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 si 628

145212

Clădire garaj si depozite

Ministerul Sănătătii 4266456/Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor/4230398

P, clădire cărămidă, acoperis tiglă

Suprafată construită = 121,07 m2

12.335,95

Decizia nr. 917/1956 a Sfatului Popular Oradea, nr. topo 627/1 si 628


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii

si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, precum si dispozitiile art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 aprilie 2010, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii

si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 945.

 

ANEXĂ*)

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010)

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Compania Natională a Imprimeriilor CORESI - S.A.

Cod de identificare fiscală: RO 11648971

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- rectificat -

 

 

 

 

- mii lei -

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2010

(cu propuneri reducere 20% chelt prest externe)

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

30.300,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

30.300,00

 

 

a)

din productia vândută

3

29.200,00

 

 

b)

din venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

 

c)

din venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

c.1. subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

c.2. transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări

8

0,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1.100,0

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

0,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

33.165,38

 

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

32.815,38

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

12.082,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4.800,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

 

cheltuieli cu personalul, din care:

21

12.192,00

 

 

 

d.1. cheltuieli cu salariile

22

8.670,00

 

 

 

d.2. cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.477,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

1.818,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

44,00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

461,00


 

1

d)

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

154,00

 

 

 

d.3, alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.045,00

 

 

 

d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

175,00

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0,00

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

150,00

 

 

 

d.3.2) tichete de masă

32

870,00

 

 

 

d.3.3) tichete de vacantă

33

0,00

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii cf. CMM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

0,00

 

 

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.728,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

37

1.287,52

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

725,86

 

 

 

i.1. contract de mandat

39

80,30

 

 

 

i.2. cheltuieli de protocol, din care:

40

3,72

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0,00

 

 

 

i.3. cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

42

34,90

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

8,86

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

8,86

 

 

 

i.4. cheltuieli cu sponsorizarea

45

8,86

 

 

 

i.5. cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

 

 

 

i.6. cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

350,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

200,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

150,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-2.865,38

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

-458,46

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-2.406,92

 

1

 

Rezerve legale

55

10,50

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

0,00


V.

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,57, 58 si 59

60

-2.417,42

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

-241,74

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

-2.175,68

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

0,00

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

2.985,50

 

1

 

Surse proprii

65

1.598,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

0,00

 

3

 

Credite bancare

67

0,00

 

 

a)

interne

68

0,00

 

 

b)

externe

69

0,00

 

4

 

Alte surse

70

1.387,50

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

2.985,50

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

2.985,50

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0,00

 

 

a)

interne

74

0,00

 

 

b)

externe

75

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

3.833,90

 

1

 

Rezerve legale

77

423,70

 

2

 

Rezerve statutare

78

0,00

 

3

 

Alte rezerve

79

3.410,20

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0,00

 

1

 

Venituri totale

81

30.300,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

33.165,38

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

530,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

530,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

8.670,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

8.610,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

60,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.353,80

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pe rsoană)(rd. 81/84)

89

0,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

0,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

616.600,00

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

92

1.094,57

 

11

 

Plăti restante

93

0,00

 

 

a)

preturi curente

94

284,00

 

 

b)

preturi comparabile (103,7%)

95

284,00

 

12

 

Creante restante

96

0,00

 

 

a)

preturi curente

97

1.431,00

 

 

b)

preturi comparabile (103,7%)

98

1.431,00

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea din functia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor a domnului Eugen Vasiliu

 

Având în vedere cererea domnului Eugen Vasiliu nr. 9.368 din 7 septembrie 2010,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 octombrie 2010, domnul Eugen Vasiliu se eliberează din functia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 223.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de Secretariatul de Stat pentru Culte prin Adresa nr. C 869 din 6 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Frunză Florinel-lrinel, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, se numeste în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare, în locul domnului lonită Stefan.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 224.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri prin Adresa nr. 2.365 din 8 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 225.

 

ANEXĂ

(Anexă la Decizia nr. 21/2008)

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare

 

1. Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

2. Gheorghe Emacu, secretar de stat, Ministerul Administratiei si Internelor

3. Iulius Dan Plaveti, presedinte, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

4. Alexandru Pătruti, presedinte, Agentia Natională pentru Resurse Minerale

5. Florin Muntean, director general, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A.

6. Marius Stroia, director, Directia de Dispecerizare Bucuresti, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A.

7. Lucian Stancu, director general adjunct, Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A.

8. Dan Vecerdea, director productie, Sucursala de înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ploiesti, Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A.

9. Yvonnick David, director general, Societatea Comercială „GDF SUEZ Energy România" - S.A.

10. Dan Pantilie, director general, Societatea Comercială „Distrigaz Sud Retele" - S.R.L.

11. Harald Kraft, director Divizia Gaze Naturale, Societatea Comercială „Petrom" - S.A.

12. Dan Morari, director general, Societatea Comercială E. ON GAZ România - S.A.

13. Virgil Metea, director general, Societatea Comercială E. ON GAZ Distributie - S.A.

14. Mihai Ogrean, director, Asociatia Natională a Consumatorilor de Energie din România.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ioan Andreica din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Ioan Andreica, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/7.036 din 9 septembrie 2010,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Andreica se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 226.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Eugen-Dicones Curteanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen-Dicones Curteanu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 227.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar

 

În baza art. 13 alin. (3) din Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit în învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 6.054/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 5.106.

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează modul de realizare a raportului de activitate/portofoliului personal de către personalul didactic de predare din unitătile de învătământ preuniversitar, unitătile conexe, palatele si cluburile copiilor, denumite în continuare unităti de învătământ, în vederea participării la concursul de acordare a gradatiei de merit organizat începând cu anul scolar 2014-2015.

(2) Raportul de activitate/Portofoliul personal se realizează în baza proiectului propus si implementat de cadrul didactic în ultimii 4 ani scolari.

(3) Proiectul propus de cadrul didactic trebuie realizat împreună cu un colectiv de prescolari, respectiv un colectiv de elevi constituit la nivelul unitătii de învătământ si poate reprezenta o grupă sau mai multe grupe de prescolari, respectiv una ori mai multe clase de elevi sau un grup alcătuit din minimum 10 prescolari/elevi.

Art. 2. - În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:

1. Proiectele se depun si se înregistrează la secretariatul unitătii/unitătilor de învătământ în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar.

2. Consiliul de administratie al unitătii/unitătilor de învătământ evaluează eligibilitatea candidatilor si a proiectelor în conformitate cu conditiile si criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II si III si întocmeste lista candidatilor si a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.

3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, mentionând numele candidatului si titlul proiectului în procesul-verbal al sedintei.

4. Conducerea unitătii/unitătilor de învătământ transmite candidatilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului.

Art. 3. - Proiectul aprobat este monitorizat permanent de conducerea unitătii/unitătilor de învătământ, care va asigura cadrul legal si organizatoric necesar desfăsurării activitătilor.

Art. 4. - Proiectul propus de cadrul didactic poate fi reactualizat la începutul fiecărui an scolar, în functie de situatia încadrării cadrului didactic în unitatea de învătământ respectivă sau în altă unitate de învătământ.

Art. 5. - Evaluarea activitătii candidatului se face după cum urmează:

1. La nivelul unitătii de învătământ:

a) candidatul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate si portofoliul personal;

b) directorul unitătii de învătământ transmite inspectoratului scolar raportul de autoevaluare al candidatului, însotit de portofoliul personal completat cu aprecierea consiliului profesoral si calificativele anuale.

2. La nivelul inspectoratului scolar:

a) în urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate completează fisele de evaluare prezentate în anexele nr. 1 si 2;

b) fisa de evaluare prezentată în anexa nr. 1 reprezintă evaluarea proiectului si are o pondere de 80% din punctajul maxim de 100 de puncte care se acordă în vederea obtinerii gradatiei de merit;

c) fisa de evaluare prezentată în anexa nr. 2 are o pondere de 20% din punctajul maxim de 100 de puncte si se acordă pentru performante deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională etc, dacă aceste activităti nu sunt desfăsurate în cadrul proiectului supus evaluării.

3. Punctajul minim acceptat pentru acordarea gradatiei de merit se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.

4. a) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar primeste spre analiză raportul de autoevaluare, portofoliul personal si fisele de evaluare completate de inspectorul de specialitate.

b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialităti si unităti de învătământ apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectării proportiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate din unitătile de învătământ.

5. Cadrele didactice de la Palatul National al Copiilor vor depune raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate si portofoliul personal pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

6. Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din învătământ la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participă, în calitate de observatori, la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

Art. 6. - Comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar, prin aplicarea fisei de evaluare prezentate în anexa nr. 2, detaliază criteriile si stabileste punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice: educatoare/institutori/profesori pentru învătământul prescolar; învătători/institutori/profesori pentru învătământul primar; profesori; maistri-instructori; cadre didactice din învătământul vocational, din cluburile sportive scolare, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, din învătământul special. Pentru fiecare criteriu, punctajul maxim care se poate atribui este cel prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 7. - Îndeplinirea activitătilor cuprinse în fisa postului este conditie obligatorie pentru participarea la concursul de obtinere a gradatiei de merit.

 

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate pentru candidatii la concursul de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 8. - La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate depune proiect personalul didactic de predare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum si suplinitorii calificati, care au obtinut cel putin definitivarea în învătământ si calificativul „Foarte bine" în anul scolar anterior depunerii proiectului, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul:

a) unitătilor de învătământ preuniversitar;

b) centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistentă educatională, centrelor scolare pentru educatie incluzivă, centrelor logopedice interscolare si cabinetelor logopedice, centrelor si cabinetelor de asistentă psihopedagogică;

c) cluburilor sportive scolare, cluburilor si palatelor copiilor si elevilor cu statut de unităti de învătământ subordonate inspectoratului scolar, Palatului National al Copiilor.

Art. 9. - Pentru participarea la evaluarea raportului de activitate în vederea acordării gradatiei de merit, candidatii care au depus proiecte trebuie să obtină calificativul „Foarte bine" în fiecare dintre cei 4 ani scolari din perioada evaluată.

 

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate a proiectelor depuse la concursul de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 10. - Obiectivul general al proiectului trebuie să fie relevant pentru realizarea obiectivelor din planul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ, fie prin remedierea punctelor slabe, fie prin stimularea excelentei, contribuind astfel ia cresterea prestigiului unitătii de învătământ.

Art. 11. - (1) Tema proiectului trebuie să vizeze, în exclusivitate, îmbunătătirea activitătii la clasă/grupă, în specialitatea/specialitătile predată/predate.

(2) Sunt eligibile proiectele care contribuie la:

a) îmbunătătirea activitătii proprii prin utilizarea metodelor interactive de învătare-predare si tehnologia informatiei si comunicării (TIC), prin programe de cercetare stiintifică realizate în tară sau prin cooperare internatională, prin inovare educatională, creatie stiintifică, tehnică si artistică;

b) dezvoltarea competentelor-cheie si profesionale ale colectivului de elevi;

c) prevenirea esecului scolar;

d) realizarea progresului scolar;

e) obtinerea performantei scolare;

f) dezvoltarea unitătii de învătământ ca centru de resurse educationale pentru comunitate;

g) promovarea conceptului de educatie incluzivă/incluziune socială.

Art. 12. - Proiectul trebuie să respecte următoarea structură minimală:

a) date privind aplicantul;

b) tema/titlul proiectului;

c) unitatea/unitătile de învătământ în care se derulează proiectul;

d) diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului/analiza SWOT;

e) obiectivul general (în acord cu planul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ), obiectivele specifice (conform art. 11);

f) descrierea colectivului de elevi (grupul-tintă din proiect);

g) relevanta proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect;

h) descrierea activitătilor propuse în proiect si a rezultatelor anticipate (se vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, orizontul de timp);

i) precizarea indicatorilor de realizare imediată (output)1, a indicatorilor de rezultat (result)2 si a indicatorilor de impact3;

j) utilizarea TIC;

k) procedura de autoevaluare a proiectului (periodicitate, instrumente, feedbackde la elevi, părinti, colegi etc);

l) alte informatii relevante despre proiect (legătura/ complementaritatea cu alte proiecte - Scoala incluzivă, „Adoua sansă" etc, modul în care contribuie la dezvoltarea competentelor transversale, cursuri de formare absolvite în vederea perfectionării proprii pentru realizarea proiectului).


1 Măsoară produsele si serviciile realizate în cadrul proiectului. Vor fi corelati cu activitătile si obiectivele specifice ale proiectului.

2 Reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor si avantajelor imediate si directe ale proiectului pentru grupul-tintă si sunt în relatie cu obiectivul proiectului.

3 Reprezintă consecintele indirecte si pe termen lung ale proiectului.


 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea

 

Art. 13. - (1) Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse în vederea obtinerii gradatiei de merit revine consiliului de administratie al unitătii/unitătilor de învătământ si sefului de catedră/responsabilului de comisie metodică.

(2) În cazul în care seful de catedră/responsabilul comisiei metodice a depus proiect în concurs, monitorizarea va fi asigurată de un cadru didactic propus de consiliul de administratie.

Art. 14. - Monitorizarea se realizează permanent si urmăreste progresul proiectului, prin examinarea conformitătii implementării cu obiectivele, indicatorii si calendarul activitătilor. Rezultatele monitorizării se consemnează anual într-un raport de monitorizare întocmit de seful de catedră/responsabilul comisiei metodice si se avizează de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 15. - Raportul de monitorizare anual contine aprecieri privind stadiul implementării proiectului si recomandări de măsuri corective.

 

CAPITOLUL V

Raportul de activitate în vederea participării la concursul de acordare a gradatiei de merit

 

Art. 16. - Raportul de activitate are structura următoare:

I. Raport de autoevaluare privind realizarea proiectului:

a) date privind candidatul/profilul candidatului;

b) tema/titlul proiectului;

c) justificarea alegerii temei de proiect si prezentarea relevantei obiectivului general si a obiectivelor specifice ale proiectului fată de obiectivele din planul de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ si fată de nevoile colectivului de elevi (grupului-tintă);

d) criteriile de selectie, respectiv motivatia alegerii colectivului de elevi;

e) demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (proiectul propune noi modalităti/solutii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului-tintă sau noi modalităti de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor-tintă identificate nu sunt abordate în mod corespunzător ori deloc în cadrul activitătilor curente etc);

f) activitătile realizate si rezultatele obtinute prin analiza comparativă a valorilor initiale si finale ale indicatorilor de realizare;

g) modul în care feedbackul obtinut prin autoevaluarea si monitorizarea proiectului au fost utilizate la îmbunătătirea/ameliorarea acestuia, respectiv elementele din proiect reactualizate la începutul fiecărui an scolar, în functie de situatia încadrării.

II. Raport de autoevaluare privind alte performante didactice obtinute în ultimii 4 ani: performante deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională etc, dacă activitătile respective nu sunt desfăsurate în cadrul proiectului supus evaluării.

Art. 17. - Raportul de activitate este certificat de consiliul profesoral al unitătii de învătământ în care este implementat proiectul.

Art. 18. - Raportul de activitate este însotit de portofoliul personal cuprinzând:

a) proiectul supus evaluării în vederea obtinerii gradatiei de merit cu reactualizările anuale, dacă este cazul;

b) acte doveditoare privind rezultatele proiectului si complementaritatea cu alte proiecte derulate de unitatea de învătământ/inspectoratele scolare;

c) documente doveditoare privind realizarea indicatorilor prevăzuti în proiect;

d) rapoartele de monitorizare realizate de consiliul de administratie al unitătii/unitătilor de învătământ si de seful de catedră sau responsabilul/responsabilii comisiei/comisiilor metodice;

e) documente doveditoare privind realizarea activitătilor/ performantelor deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, dacă activitătile respective nu sunt desfăsurate în cadrul proiectului supus evaluării, prevăzute la art. 16 pct. II;

f) aprecierea consiliului profesoral, calificativele anuale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Personalul de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar, precum si personalul didactic de predare, care desfăsoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învătământul preuniversitar la casa corpului didactic pot opta pentru participarea la concursul de acordare a gradatiei de merit în calitate de personal didactic de predare, conform prezentelor norme metodologice.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Fisa de evaluare a proiectului

 

Criteriul

Punctajul maxim

Observatii

Realizarea activitătilor din proiect în conformitate cu graficul stabilit

5p

Se vor utiliza si concluziile rapoartelor de monitorizare.

Existenta dovezilor privind autoevaluarea proiectului

5p

Se vor lua în considerare periodicitatea autoevaluării, instrumentele, feedbackul de ia elevi, părinti si colegi.

Reactualizarea anuală a proiectului în functie de situatia încadrării cadrului didactic si/sau de rapoartele de monitorizare

5p

Existenta si implementarea măsurilor corective

Gradul de realizare a indicatorilor

50 p

Se vor urmări în mod special atingerea obiectivelor si obtinerea rezultatelor prevăzute în proiect.

Promovarea principiilor egalitătii de sanse, de gen si a nediscriminării

5p

 

Gradul de transferabilitate a proiectului

10 p

Modul în care este asigurată o posibilă transferare a activitătilor/rezultatelor proiectului către alt grup-tintă, alte activităti, multiplicare

TOTAL:

80 p

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Fisă-cadru de punctaj pentru personalul didactic

 

Criteriul

Punctajul maxim

1. Criteriul activitătilor complexe cu valoare instructiv-educativă

10 p

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică

6p

3. Criteriul privind participarea la proiecte regionale, nationale, europene

2p

4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitătii de învătământ

2p

TOTAL:

20 p

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 185/2010 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilorde colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în preambul, la paragraful 1, în loc de: „...transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale..." se va citi: „...transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale...";

- la art. I pct. 6, în loc de: „6. La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 si la nota de după punctul 6, sintagma «Regulamentului (CE) nr. 295/1996» se înlocuieste cu sintagma «Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine si privind raportarea preturilor acestora.»" se va citi: „6. La punctul 1, sintagma «Regulamentului (CE) nr. 295/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preturilor de pe piată pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor» se înlocuieste cu sintagma «Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine si privind raportarea preturilor acestora», iar la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 si la nota de după punctul 6, sintagma «Regulamentului (CE) nr. 295/1996» se înlocuieste cu sintagma «Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008»".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.