MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr. 651/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 651         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

931. - Hotărâre privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne - IMI si pentru aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

228. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Finantelor Publice de către domnul Bănescu Dragos Ionut

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.191. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

1.628. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"

 

2.287. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007

 

2.329. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

269. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

11. - Ordin pentru completarea Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

 

Rectificări la:


            - Hotărârea Guvernului nr. 761/2010

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne – IMI si pentru aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (1) lit. a) si al art. 41 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si având în vedere prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pietei interne IMI si aprobarea normelor si procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) IMI - Sistemul de informare al pietei interne, definit conform prevederilor art. 2 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare;

b) coordonator national IMI - autoritate la nivel central, desemnată ca punct national de contact pentru cooperarea administrativă prin IMI;

c) coordonator IMI de arie legislativă - autoritate la nivel central, desemnată prin prezenta hotărâre, care asigură coordonarea si monitorizarea coordonatorilor delegati IMI si autoritătilor competente dintr-o arie legislativă;

d) coordonator delegat IMI- autoritate la nivel central care asigură coordonarea pentru una sau mai multe autorităti competente;

e) autoritate competentă - autoritate sau organism profesional cu rol de reglementare, autorizare ori control, la nivel central sau local, cu competente specifice în una ori mai multe arii legislative si înregistrată în IMI pentru aria sau ariile respectivă/respective;

f) arie legislativă - domeniu reglementat prin acte normative ale Uniunii Europene, inclus în IMI în vederea îndeplinirii obligatiilor de cooperare administrativă;

g) sistem de alertă - mecanism de sesizare prin care statele membre si Comisia Europeană se informează reciproc, în cel mai scurt timp, în situatia în care faptele unui prestator de servicii sau anumite circumstante asociate unei activităti de servicii ce intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, pot afecta în mod grav sănătatea ori siguranta persoanelor sau mediul înconjurător;

h) utilizator IMI- persoană desemnată de către o autoritate competentă sau de către un coordonator IMI, care este înregistrată în sistemul IMI si participă la mecanismele de cooperare administrativă;

i) centrul de primire a alertelor - autoritate centrală desemnată ca punct de contact national pentru primirea alertelor transmise de către alte state membre ori de către Comisia Europeană si pentru distribuirea acestora către coordonatorii IMI sau/si către autoritătile competente nationale relevante;

j) coordonator de alertă - autoritate centrală desemnată prin prezenta hotărâre, care primeste drept de acces la sistemul de alertă si care îndeplineste atributiile prevăzute de normele Uniunii Europene, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si de prezenta hotărâre;

k) autoritate de alertă - autoritate competentă, definită potrivit lit. e), care primeste acces la sistemul de alertă si poate initia alerte în sistemul IMI.

Art. 3. - (1) Se desemnează Departamentul pentru Afaceri Europene pentru a îndeplini rolul de coordonator national IMI.

(2) Se desemnează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în calitate de coordonator IMI de arie legislativă, pentru domeniul „recunoasterea calificărilor profesionale", cu rol de coordonare si monitorizare a coordonatorilor delegati IMI si autoritătilor competente, în temeiul Legii nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Se desemnează în calitate de coordonatori delegati IMI autoritătile centrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Departamentul pentru Afaceri Europene, în calitate de coordonator national IMI, îndeplineste rolul de coordonator delegat IMI în domeniul serviciilor pentru autoritătile care nu se află în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegati IMI prevăzuti la alin. (3) ori al căror domeniu de competentă nu este acoperit de sfera de activitate a acestora.

(5) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în calitate de coordonator IMI de arie legislativă, îndeplineste rolul de coordonator delegat IMI pentru autoritătile competente pe aria legislativă „recunoasterea calificărilor profesionale", care nu se află în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea coordonatorilor delegati IMI prevăzuti la alin. (3) ori al căror domeniu de competentă nu este acoperit de sfera de activitate a acestora.

(6) Coordonatorii delegati IMI desemnati conform alin. (3) asigură coordonarea si pentru organismele profesionale din domeniile de competentă. Delimitarea domeniului de competentă se realizează în raport cu criteriul dreptului de initiativă legislativă al autoritătilor centrale în aria în care îsi desfăsoară activitatea organismele profesionale respective.

(7) Se desemnează în calitate de autorităti competente pentru aria legislativă „recunoasterea calificărilor profesionale" autoritătile si organismele profesionale prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si toate autoritătile cu competentă de reglementare si/sau control în orice alte profesii, pe măsură ce acestea sunt incluse în IMI.

(8) Se defineste ca autoritate competentă pentru aria legislativă „servicii" orice autoritate cu rol de reglementare, autorizare sau control în unul ori mai multe dintre domeniile de activitate ce intră în sfera de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

(9) Autoritătile competente pentru aria legislativă „servicii", definite conform alin. (8), au obligatia de a solicita coordonatorului delegat IMI înregistrarea în sistem, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sau, după caz, de a comunica datele de înregistrare solicitate de coordonatorul delegat IMI relevant ori de coordonatorul national, în maximum 10 zile de la primirea solicitării.


(10) Îndeplinirea rolului de coordonator delegat IMI nu aduce atingere atributiilor pe care institutia desemnată coordonator delegat le îndeplineste în calitate de autoritate competentă, indiferent de aria legislativă.

(11) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu aduc atingere modului de organizare, competentelor si subordonării ierarhice ale autoritătilor administratiei publice sau ale organismelor profesionale si ale altor organe cu competentă de reglementare, autorizare oricontrol, indiferent de aria legislativă.

(12) Coordonatorul national IMI, coordonatorii delegati IMI si autoritătile competente îndeplinesc functiile si atributiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, si de Legea nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si de actele normative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene.

Art. 4. - (1) Autoritătile competente si coordonatorii IMI desemnează, prin norme interne, după caz, următoarele categorii de utilizatori IMI: utilizatori cu drepturi de administrare a datelor locale, utilizatori cu drepturi de administrare a datelor altor autorităti competente, utilizatori cu drepturi de gestionare a cererilor, utilizatori cu drepturi de vizualizare a cererilor.

(2) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor locale îndeplineste următoarele functii:

a) înregistrează noi utilizatori ai autoritătii competente în sistem si administrează datele de înregistrare ale acestora, inclusiv parola de acces;

b) actualizează permanent datele de înregistrare în sistem ale autoritătii competente;

c) modifică statutul utilizatorilor si acordă acestora acces la noi arii legislative, după caz.

(3) Utilizatorul cu drepturi de administrare a datelor altor autorităti competente este desemnat numai în cadrul unor autorităti cu rol de coordonator IMI si îndeplineste următoarele functii:

a) înregistrează noi autorităti competente în sistem, pentru aria legislativă la care are acces;

b) modifică datele autoritătilor competente din coordonarea sa, la cerere;

c) acordă, suspendă sau retrage dreptul de acces la o arie legislativă pentru autoritătile competente din coordonarea autoritătii sale;

d) are acces la lista cererilor în care sunt implicate autoritătile competente aflate în coordonarea autoritătii sale.

(4) Utilizatorul cu drepturi de gestionare a cererilor îndeplineste următoarele functii:

a) primeste si acceptă cereri de informatii în IMI, pentru aria legislativă la care are acces;

b) transmite cereri de informatii în IMI, pentru aria legislativă la care are acces;

c) răspunde si primeste răspunsuri la cereri de informatii în IMI.

(5) Utilizatorul cu drepturi de vizualizare a cererilor are exclusiv posibilitatea de a accesa cererile de informatii în care este implicată autoritatea competentă care l-a desemnat, pentru a vizualiza inclusiv schimbul concret de informatii.

(6) Autoritătile competente si coordonatorii IMI stabilesc, prin norme interne, numărul necesar de utilizatori ai sistemului IMI, categoriile din care fac parte, în functie de dimensiunea autoritătii si de specificul activitătii acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (7) si (8).

(7) Fiecare autoritate competentă sau coordonator IMI desemnează, prin norme interne, cel putin 2 utilizatori IMI cu drepturi de administrare a datelor locale.

(8) Utilizatorii IMI desemnati pot avea cumulativ drepturi aferente mai multor categorii de utilizatori.

(9) Autoritătile competente si coordonatorii IMI au obligatia să comunice coordonatorului delegat IMI, respectiv coordonatorului national sau coordonatorului de arie legislativă datele de înregistrare ale utilizatorilor si să asigure actualizarea acestora, precum si actualizarea informatiilor de înregistrare ale autoritătii.

(10) Autoritătile competente si coordonatorii IMI fac demersurile necesare în vederea înregistrării utilizatorilor IMI desemnati, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Departamentul pentru Afaceri Europene îndeplineste rolul de centru de primire a alertelor.

(2) Coordonatorii delegati IMI îndeplinesc si rolul de coordonatori de alertă pentru autoritătile competente aflate în coordonarea acestora, în cadrul ariei legislative „servicii".

(3) Autoritătile centrale cu rol de autoritate competentă în IMI pentru aria legislativă „servicii" detin si rolul de autoritate de alertă.

(4) Procesul de gestionare a alertelor de către coordonatorii si autoritătile de alertă se realizează cu respectarea normelor interne ale Uniunii Europene.

(5) Autoritatea de alertă are obligatia de a informa prestatorul în cauză, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea alertei în sistem, cu privire la alerta transmisă si la continutul acesteia.

(6) Toate datele referitoare la prestatorul de servicii vizat de o alertă sunt eliminate din sistem în mod automat la împlinirea a 6 luni de la închiderea alertei.

(7) La cererea expresă si motivată a prestatorului de servicii în cauză, autoritatea de alertă relevantă solicită Comisiei Europene stergerea datelor din IMI, înainte de împlinirea termenului de 6 luni prevăzut la alin. (6).

Art. 6. - Pentru îndeplinirea obligatiilor de cooperare administrativă prin IMI, toate autoritătile înregistrate în sistem, precum si utilizatorii desemnati respectă dispozitiile legislatiei nationale în vigoare si normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directă, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7. - (1) Coordonatorul national IMI si coordonatorul de arie legislativă sprijină autoritătilecompetente si coordonatorii delegati IMI, în vederea îndeplinirii obligatiilor de cooperare administrativă prin IMI, asigurând periodic pregătirea utilizatorilor.

(2) Autoritătile competente si coordonatorii delegati IMI au obligatia de a asigura participarea utilizatorilor IMI si a altor reprezentanti la activitătile organizate de coordonatorul national IMI sau de coordonatorul de arie legislativă, pentru pregătirea în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligatiilor de cooperare administrativă prin IMI.

(3) Coordonatorul national IMI realizează anual si ori de câte ori este necesar o evaluare a îndeplinirii obligatiilor de cooperare administrativă si propune Guvernului măsurile necesare pentru asigurarea conformitătii cu reglementările Uniunii Europene în domeniu.

(4) În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare administrativă si a implementării sistemului IMI, coordonatorul national IMI initiază constituirea de grupuri de lucru si comitete interministeriale, având ca obiectiv îmbunătătirea mecanismelor de cooperare administrativă la nivel national.

(5) Autoritătile competente si coordonatorii delegati IMI colaborează cu coordonatorul national IMI în vederea evaluării modului de implementare si functionare a cooperării administrative si în vederea îmbunătătirii mecanismelor implementate.

(6) Seful Departamentului pentru Afaceri Europene poate emite ordine privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea functionării IMI la nivel national.

(7) Seful Departamentului pentru Afaceri Europene si ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului pot emite ordine comune privind reglementarea aspectelor tehnice pentru asigurarea functionării IMI pentru aria legislativă „recunoasterea calificărilor profesionale".

(8) Autoritătile competente emit reglementările interne necesare ducerii la îndeplinire a obligatiilor de cooperare administrativă prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, de Legea nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare, si de prezenta hotărâre.


Art. 8. - Prezenta hotărâre asigură cadrul normativ pentru aplicarea prevederilor cap. VI - Cooperarea administrativă - din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010, ale art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2008/49/CE din 12 decembrie 2007 privind punerea în aplicare a Sistemului de informare al pietei interne (IMI) în ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si ale Deciziei Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalităti practice pentru schimbul de informatii prin mijloace electronice între statele membre în temeiul cap. VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile în cadrul pietei interne.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 931.

 

ANEXA

Coordonatori delegati IMI

 

Nr. crt.

Institutia

1.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

2.

Ministerul Administratiei si Internelor

3.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

4.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

5.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

6.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

7.

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

8.

Ministerul Finantelor Publice

9.

Ministerul Justitiei

10.

Ministerul Mediului si Pădurilor

11.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

12.

Ministerul Sănătătii

13.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Finantelor Publice de către domnul Bănescu Dragos Ionut

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 499.304 din 16 septembrie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Bănescu Dragos Ionut, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul art. 15 lit. e) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bănescu Dragos Ionut exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general al Ministerului Finantelor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 228.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii

 

Văzând Referatul Directiei generale resurse umane si certificare nr. Cs.A. nr. 9.515 din 8 septembrie 2010,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii,

în temeiul art. 179 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Cuantumul sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii se stabileste la valoarea de 800 lei/participant.

Art. 2. - Candidatii depun suma prevăzută la art. 1 la casieria spitalului public care organizează concursul.

Art. 3. - Sumele încasate se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursurilor, în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 1.191.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", operatiunea 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 8 septembrie 2010.

Nr. 1.628.

 

ANEXĂ

 

AJUTOR DE MINIMIS

pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta reglementare instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", operatiunea 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi".

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.

(3) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei.

(5) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" - reprezintă autoritatea publică furnizoare de ajutor de minimis si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - organismul intermediar pentru cercetare - reprezintă administratorul schemei de ajutor de minimis. Plătile se fac prin Unitatea de plată din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

II. Obiectivele schemei

Art. 2. - Prezenta schemă are ca obiective:

- încurajarea parteneriatului dintre universităti/institute de cercetare-dezvoltare si întreprinderi pentru intensificarea activitătilor de cercetare-dezvoltare în sprijinul întreprinderilor;

- generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetării si cunostintelor stiintifice în mediul economic;

- stimularea întreprinderilor pentru obtinerea de produse, servicii, tehnologii noi prin valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare, ca prim factor pentru cresterea competitivitătii lor.

III. Baza legală

Art. 3. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei;

- Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 4. - în cadrul prezentei scheme se acordă sprijin financiar beneficiarilor ce activează în toate sectoarele, cu exceptia:

a) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuit si acvacultura, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;


b) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitătii Europene (Tratatul CE);

c) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea (procesarea) si comercializarea produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari ori introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;

d) activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, ajutoarele destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) activitătilor care favorizează folosirea mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

g) achizitiei de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) întreprinderilor în dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

V. Definitii

Art. 5. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescăresti;

b) transformarea (procesarea) produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

c) comercializarea produselor agricole - detinerea ori expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori, a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti;

d) cercetare industrială - cercetare sau investigatie critică planificată în scopul dobândirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătătiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de părti componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu exceptia prototipurilor;

e) dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătătite. Acestea mai pot include, de exemplu, alte activităti care vizează definirea conceptuală, planificarea si documentarea noilor produse, procese sau servicii. Activitătile pot cuprinde elaborarea de schite, desene, planuri si alte documentatii, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial. Dezvoltarea de prototipuri si proiecte-pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este, de asemenea, inclusă, în cazul în care prototipul este în mod obligatoriu produsul comercial final si fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative si de validare. În cazul unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau proiectelor-pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile. Productia experimentală si testarea produselor, proceselor si serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu conditia ca aceste produse, procese si servicii să nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicatii industriale ori în activităti comerciale. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de productie, proceselor de productie, serviciilor existente si altor operatiuni în desfăsurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătătiri;

f) institutii de cercetare - institutii de drept public sau privat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea ori care sunt institutii de învătământ superior, organizate în conformitate cu art. 7 sau 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

g) întreprinderi mici si mijlocii sau IMM - întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare). În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;

h) întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei;

i) întreprindere aflată în dificultate - în cazul în care beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie, înseamnă întreprinderea care îndeplineste următoarele conditii:

1. În cazul unei societăti cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

2. În cazul unei societăti în care cel putin o parte din asociati răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, asa cum reiese din contabilitatea societătii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

3. indiferent de tipul societătii, când respectiva întreprindere întruneste conditiile prevăzute de legislatia natională privind procedura insolventei;

4. o IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 3;

j) întreprindere aflată în dificultate - în cazul în care beneficiarul este o întreprindere mare, înseamnă întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la lit. i) pct. 1, 2 sau 3, fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net.

VI. Conditii de eligibilitate pentru activităti si beneficiari

Art. 6. - (1) Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

- cercetare industrială;

- dezvoltare experimentală;


- obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială pentru beneficiarii tip „întreprinderi mici si mijlocii."

(2) Proiectele trebuie să vizeze activităti de cercetare industrială si/sau de dezvoltare experimentală, efectuate de una sau mai multe institutii de cercetare, pentru si în numele beneficiarului prezentei scheme, în vederea realizării unui produs/proces/serviciu nou ori îmbunătătit. Proiectele nu implică activităti de cercetare-dezvoltare în colaborare între beneficiarul schemei si institutiile de cercetare-dezvoltare.

(3) Activitătile de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului vor fi achizitionate de beneficiarul prezentei scheme în conformitate cu instructiunile de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai POS-CCE, aprobate de către Autoritatea de Management a POS-CCE.

(4) Beneficiarul prezentei scheme va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al rezultatelor proiectului.

Art. 7. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii prezentei scheme sunt următoarele:

- beneficiarii sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici si mijlocii, în conformitate cu definitiile prevăzute la art. 5 lit. g) si h), cu ori fără activitate de cercetare-dezvoltare mentionată în statut, dar activitatea principală nu este activitate de cercetare-dezvoltare. Este considerată întreprindere orice entitate care desfăsoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia;

- beneficiarii trebuie să fie înregistrati si să desfăsoare activităti în România, să nu fie în stare de faliment ori lichidare, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- beneficiarii nu sunt obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

- beneficiarii nu sunt „întreprinderi aflate în dificultate" în conformitate cu definitia prevăzută la art. 5 lit. i) si j);

- valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate aceleiasi întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (echivalentul în lei a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier);

- beneficiarii îndeplinesc si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte (apel) si Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VII. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 8. - (1) Măsurile de sprijin de care vor beneficia întreprinderile se acordă în baza unei cereri de finantare, însotită de documentele solicitate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) si nationale.

(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia.

(4) Valoarea totală1 a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar în baza acestei scheme nu poate depăsi la data semnării contractului de finantare echivalentul în lei a 200.000 euro.

(5) Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme unui beneficiar care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transportului rutier nu poate depăsi ia data semnării contractului de finantare echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 9. - Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului va fi sustinut din fondurile proprii ale beneficiarului.

Art. 10. - În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse nationale ori comunitare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste pragul de minimis mentionat la art. 8, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste aceste plafoane.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 11. - Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei schemei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.345/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2. „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

- Cheltuieli pentru activitătile de cercetare industrială/ dezvoltare experimentală;

- Cheltuieli pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industrială (cu exceptia întreprinderilor mari).

IX. Durata schemei

Art. 12. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2013.

X. Bugetul schemei

Art. 13. - Bugetul prezentei scheme este de maximum 100 milioane lei, defalcat estimativ, după cum urmează:

 

An

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

20.000.000

40.000.000

30.000.000

10.000.000

100.000.000

 

Art. 14. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 200.

XI. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 15. - (1) Fiecare solicitant care depune o cerere de finantare în cadrul prezentei scheme trebuie obligatoriu să se înscrie în prealabil în Registrul potentialilor contractori, care se accesează pe pagina www.rpc.ancs.ro

1 Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate ca subventie în numerar. Cifrele folosite exprimă valori brute, adică înainte de deducerea oricărui impozit sau a altei taxe.


(2) Solicitantul va da o declaratie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali, precum si în anul fiscal în curs.

(3) Solicitantul va da o declaratie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.

(4) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor înscrise în Registrul potentialilor contractori, concordanta acestora cu declaratiile date de beneficiar si îndeplinirea tuturor conditiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activitătilor, cheltuielilor, beneficiarilor, conditiile de acordare a ajutorului), precum si a celorlalte criterii de eligibilitate pentru beneficiar si proiect prevăzute în Ghidul solicitantului.

(5) Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordantă cu criteriile prevăzute în cererea de propuneri de proiecte (apel). Criteriile de evaluare pentru proiectele finantate prin prezenta schemă vizează: relevanta stiintifică si impactul economic al proiectului; calitatea si maturitatea proiectului; sustenabilitatea si capacitatea de operare.

(6) Administratorul schemei de ajutor de minimis va încheia contracte de finantare doar cu solicitantii care au obtinut la evaluare un punctaj peste pragul de calitate stabilit în cererea de propuneri de proiecte.

(7) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a solicitantului, că prin acordarea finantării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăseste pragul de minimis.

(8) Detalierea modalitătii de derulare a prezentei scheme se găseste în Ghidul solicitantului aferent operatiunii 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", acesta fiind publicat pe site-ul www.ancs.ro

XII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 16. - (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia2.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - Organismul intermediar pentru cercetare, la adresa www.ancs.ro, si pe pagina Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la adresawww.minind.ro

Art. 17. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 18. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 19. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă ori prin legislatia natională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai lung stabilit în cerere, toate informatiile pe care Comisia le consideră necesare pentru a evalua dacă au fost respectate conditiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei, în special valoarea totală a ajutorului de minimis primit de o întreprindere.

Art. 21. - Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul si în termenul solicitate de către acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 17-20.


2 Asa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007

 

În baza prevederilor art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din

11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) au realizat în anul calendaristic precedent sau în ultimele

12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 1252 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel putin 100 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;".

2. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) declaratie pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii si state terte realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2010.

Nr. 2.287.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. plătile efectuate în perioada 20-30 septembrie 2010, pentru achitarea obligatiilor prevăzute la art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2010.

Nr. 2.329.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 2 septembrie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si UPFAR-ARGOA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ din data de 2 septembrie 2010

privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA

 

COMPLETUL DE ARBITRI:

- Gheorghe Gheorghiu

- Viorel Ros

- Tănăsescu Mihai

- Ticlea Alexandru

- Vrânceanu Nicoleta

 

Pe rol se află cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (denumit în continuare ORDA) cu nr. RGII/8.201 din 3 noiembrie 2009, introdusă de organismul de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA (denumit în continuare AGICOA ROMÂNIA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lătea Gheorghe nr. 18, bl. C37, se. B, ap. 66, reprezentat legal prin administrator general Liviu Vasiliu, care solicită declansarea procedurii de arbitraj în contradictoriu cu organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual în România - Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (denumit în continuare UPFAR- ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, corp B, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentat legal prin presedinte Dinu Tănase, cerere privind stabilirea modalitătii de repartizare între AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDAnr. 44/2009.

Arbitrajul s-a desfăsurat la termenele din 11 si 30 noiembrie 2009, 7 si 14 decembrie 2009, 13 aprilie 2010, 3 si 11 august 2010 si 2 septembrie 2010 la sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele mentionate părtile au depus înscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate în încheierile de sedintă si aflate ia dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind încheiate în sedinta din 2 septembrie 2010, când părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.


În cadrul sedintei din 7 decembrie 2010, organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumit în continuare UPFR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentat legal prin director executiv Adina Scriosteanu, a formulat în cauză o cerere de interventie voluntară principală.

La termenul din 2 septembrie 2010, completul arbitrai, în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a pronuntat, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

constată următoarele:

Ca urmare a cererii de arbitraj formulate de reclamanta AGICOA ROMÂNIA si înregistrate la ORDA cu nr. RGII/8.201 din 3 noiembrie 2009, prin care acest organism de gestiune colectivă a solicitat stabilirea modalitătii de repartizare între AGICOAROMÂNIAsi pârâta UPFAR- ARGOAa remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale, ORDA (în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 8/1996) a convocat părtile la data de 12 noiembrie 2009 în vederea desemnării prin tragere la sorti a 5 arbitri titulari care să constituie completul de arbitraj, precum si a 3 arbitri de rezervă. Conform procesului-verbal încheiat la data de 12 noiembrie 2009, s-a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Ulterior, prin Adresa nr. RGII/8.312 din 16 noiembrie 2009, ORDA, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru data de 17 noiembrie 2009, la sediul său din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de arbitraj. La sedinta din data de 17 noiembrie 2009, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a arbitrilor titulari Flavius Baias si Lucian Mihai, respectiv a arbitrului de rezervă Adrian Vasiliu, astfel încât au fost convocati pentru participarea în cadrul arbitrajului arbitrii de rezervă desemnati, si anume Mihai Tănăsescu si Nicoleta Vrânceanu. Conform procesului-verbal încheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 17 noiembrie 2009, când arbitrii au stabilit onorariul, primul termen, locul arbitrajului si au informat părtile despre aceste aspecte.

Prin cererea de arbitraj formulată, AGICOA ROMÂNIA solicită stabilirea modalitătii de împărtire între AGICOA ROMÂNIAsi UPFAR- ARGOAa remuneratiei pentru categoria de titulari de drepturi - producători de videograme, astfel cum această remuneratie a fost stabilită prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 44/2009, în sensul împărtirii în cote de 99% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 1% în favoarea UPFAR- ARGOA. În motivarea cererii de arbitraj, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. g) si alin. (2), coroborat cu art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, AGICOA ROMÂNIA arată că negocierile pentru împărtirea procentelor datorate de utilizatori se poartă pentru categorii de drepturi si organisme de gestiune colectivă, asa cum de altfel rezultă si din Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009. În acest sens, AGICOA ROMÂNIA arată că a invitat în mai multe rânduri la negociere pe pârâta UPFAR- ARGOA, cu scopul de a ajunge la o întelegere privind împărtirea drepturilor patrimoniale conexe cuvenite retransmiterii prin cablu, însă pârâta nu a dat curs invitatiilor la negociere, fapt ce a determinat AGICOA ROMÂNIA să initieze procedura de arbitraj. Totodată, AGICOA ROMÂNIA arată că, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, coroborat cu art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia „Orice distribuitor [...] are obligatia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societătii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum si alte servicii de programe [...] ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectivă", în spetă se aplică regula „must carry", conform căreia programele radiodifuzorilor privati aflati sub jurisdictia României sunt excluse de la calculul remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu si, astfel, producătorii români de opere audiovizuale sunt exclusi de la calculul remuneratiilor, UPFAR- ARGOA urmând să primească remuneratii doar pentru acei membri titulari de drepturi conexe în materie de opere audiovizuale cu sediul în afara tării, al căror număr este foarte restrâns raportat la numărul de membri detinut de AGICOA ROMÂNIA. Istoricul contractual dintre Asociatia Internatională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale, membră a AGICOA ROMÂNIA - AGICOA CH, si UPFAR- ARGOA are la bază un contract de cooperare derulat până la data de 28 iunie 2008, în baza căruia UPFAR- ARGOA a reprezentat interesele AGICOA CH în privinta colectării remuneratiei aferente repertoriului de opere si repartizării către titularii de drepturi a remuneratiilor aferente dreptului de retransmitere prin cablu rezultate din retransmiterea programelor TV în România. Astfel, împărtirea remuneratiilor solicitată de către AGICOA ROMÂNIA se justifică îndeosebi prin vastul repertoriu de membri titulari de drepturi de autor în materie de opere audiovizuale pe care îl gestionează.

Prin întâmpinarea formulată, UPFAR- ARGOA solicită suspendarea arbitrajului până la solutionarea definitivă si irevocabilă a tuturor litigiilor care privesc legalitatea constituirii, avizării si functionării AGICOA ROMÂNIA si de dezlegarea cărora atârnă existenta sau inexistenta drepturilor pretinse de către reclamantă. Totodată, UPFAR- ARGOA arată că pe rolul Curtii de Apel Bucuresti se află solutionarea apelului formulat împotriva Hotărârii arbitrale din 9 martie 2009, apel ce vizează si de care atârnă, de asemenea, solutionarea cererii de arbitraj.

La termenul de arbitraj din data de 7 decembrie 2009, UPFR a formulat cerere de interventie voluntară principală, solicitând respingerea în parte a actiunii formulate de către reclamantă, în sensul stabilirii remuneratiei ce i se cuvine acesteia din partea ce revine UPFAR- ARGOA, după deducerea din cota procentuală de 0,5% ce revine tuturor producătorilor de videograme a procentului de 30% ce apartine producătorilor de videoclipuri muzicale si alte materiale audiovizuale, reprezentati de UPFR, procent stabilit prin Hotărârea arbitrală din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007 în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 369/2007, rămasă definitivă si irevocabilă prin Decizia civilă nr. 264Adin 2 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti. Totodată, UPFR arată că cererea înaintată de AGICOA ROMÂNIA este inadmisibilă deoarece, în calitate de organism de gestiune colectivă constituit ulterior stabilirii Metodologiei privind remuneratiile aferente retransmiterii prin cablu si chiar ulterior încheierii Protocolului de stabilire a colectorului unic, în conditiile în care drepturile si interesele membrilor săi au fost reprezentate în cadrul acestor etape de


UPFAR- ARGOA, reclamanta AGICOA ROMÂNIA nu poate solicita decât un procent din remuneratiile ce se cuvin UPFAR- ARGOA, respectiv din cele 70% rămase după deducerea procentului de 30% cuvenit producătorilor de videograme reprezentati de UPFR.

Prin răspunsul la întâmpinare, AGICOA ROMÂNIA solicită respingerea cererii de suspendare a procedurii de arbitraj ca nefondată, având în vedere considerentele precizate în răspunsul la întâmpinare.

Prin notele de sedintă formulate cu ocazia termenului din 7 decembrie 2009, pârâta UPFAR- ARGOA solicită:

- respingerea ca neîntemeiată a propunerii AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi conexe, anume producători de videograme, respectiv a procentului de 99% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 1% în favoarea UPFAR- ARGOA;

- încuviintarea unei împărtiri echitabile a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi producători de videograme, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă, respectiv 55% în favoarea producătorilor gestionati de AGICOA ROMÂNIA si 45% în favoarea UPFAR- ARGOA.

Totodată, UPFAR- ARGOA reiterează pozitia sa de a nu recunoaste legalitatea AGICOA ROMÂNIA, si, implicit, legitimitatea oricărei cereri formulate de către această entitate, considerând că actiunea formulată de către AGICOA ROMÂNIA este neîntemeiată, nedovedită si abuzivă.

Prin încheierea de sedintă din data de 14 decembrie 2009, completul de arbitraj, în conformitate cu prevederile art. 49 din Codul de procedură civilă, admite în principiu cererea de interventie formulată de către UPFR, întrucât intervenienta justifică un interes legitim pentru a participa în cadrul procedurii. Totodată, deliberând asupra cererii de suspendare a arbitrajului, formulată de către UPFAR- ARGOA în temeiul dispozitiilor art. 244 alin. (1) din Codul de procedură civilă, completul de arbitraj respinge această cerere întrucât dezlegarea prezentei cauze nu atârnă de pricinile arătate: avizul dat de ORDA la înfiintarea AGICOA ROMÂNIA este un act administrativ ce se bucură de prezumtia de legalitate, hotărârea judecătorească privind înfiintarea AGICOA ROMÂNIA se află în puterea lucrului judecat si contestarea unui arbitraj anterior priveste un alt aspect. De asemenea, completul de arbitraj admite proba cu înscrisuri pentru toate părtile aflate în arbitraj si proba cu monitorizarea operelor aflate în repertoriul organismelor de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA de către societatea specializată ARMADATA - S.R.L. Monitorizarea este realizată pe o perioadă de 3 luni, calculate de la data începerii monitorizării. În acest sens, UPFAR- ARGOA, partea care a solicitat administrarea acestei probe, va formula cerere către societatea mentionată anterior, prin care va preciza durata monitorizării, precum si faptul că monitorizarea are ca obiect stabilirea ponderii utilizării operelor din repertoriul celor două organisme de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA în retransmiterea prin cablu. Repertoriul organismelor de gestiune colectivă este comunicat societătii de monitorizare, într-un format specificat de aceasta, în vederea efectuării monitorizării. Costurile administrării acestei probe sunt suportate de partea care a solicitat proba, respectiv organismul de gestiune colectivă UPFAR- ARGOA. Pe durata monitorizării se suspendă arbitrajul prin acordul părtilor.

De asemenea, prin aceeasi încheiere de sedintă completul arbitrai a decis că începând cu data de 17 decembrie 2009 si pe perioada monitorizării arbitrajul este suspendat, urmând a fi reluat după prezentarea raportului de monitorizare.

Prin încheierea de sedintă din data de 13 aprilie 2010, completul de arbitraj respinge cererea de repunere pe rol formulată de AGICOA ROMÂNIA ca fiind nefondată, constatând că motivele care au stat la baza suspendării se mentin în sensul în care monitorizarea si analiza datelor nu au fost finalizate până la această dată.

Prin Adresa înregistrată la ORDA cu nr. RGII/9.087 din 30 iulie 2010, societatea ARMADATA- S.R.L. depune la ORDA raporturile de expertiză privind monitorizarea operelor, comunicate de ORDA completului si părtilor la termenul din 3 august 2010, astfel arbitrajul este reluat, încetând suspendarea acestuia.

La termenul din 2 septembrie 2010, părtile au depus concluzii scrise, arătând - În esentă - următoarele:

AGICOA ROMÂNIA arată caracterul viciat al monitorizării efectuate de către societatea ARMADATA - S.R.L., care a monitorizat exclusiv programe românesti, contrar dispozitiilor completului arbitrai; dacă s-ar aplica criterii corecte de identificare a repertoriului si de alocare a operelor din repertoriul celor două organisme de gestiune colectivă si apoi s-ar aplica criterii corecte de calcul (durată, audientă si cotă de piată) a utilizării operelor din cele două repertorii, s-ar constata că ponderea difuzării operelor din repertoriul AGICOA ROMÂNIA de către programele românesti este de 62,1%, în timp ce aceea a UPFAR- ARGOA este de 37,5%.

UPFAR- ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi conexe, respectiv producători de opere audiovizuale, respectiv de 99% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 1% în favoarea UPFAR- ARGOA, iar în situatia în care completul va trece peste această primă cerere, UPFÂR- ARGOA solicită admiterea în parte a cererii arbitrale a AGICOA ROMÂNIA, în sensul încuviintării unei împărtiri echitabile a remuneratiei, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă legal creat si îndrituit la gestionarea acestor sume, în următorul procentaj: 76,5% în favoarea UPFAR- ARGOA si 23,5% în favoarea AGICOA ROMÂNIA. Totodată, UPFAR- ARGOA solicită respingerea ca neîntemeiată a cererii de interventie formulate de către UPFR, deoarece UPFR nu este un organism de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de videograme, ci gestionează doar drepturile producătorilor de fonograme.

UPFR solicită respingerea în parte a cererii de împărtire a procentului de 0,5% numai între AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA, întrucât 30% din cota procentuală de 0,5% ce se cuvine tuturor producătorilor de videograme au fost deja atribuite UPFR, în calitate de reprezentant al producătorilor de videoclipuri muzicale si alte materiale audiovizuale, prin Hotărârea arbitrală din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 369/2007, rămasă definitivă si irevocabilă prin Decizia civilă nr. 264Adin 2 decembrie 2008a Curtii de Apel Bucuresti. Totodată, UPFR solicită următoarea modalitate de repartizare a remuneratiilor: 10,6% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si 34,5% în favoarea UPFAR- ARGOA, conform raportului de expertiză, respectiv 30% în favoarea UPFR, iar restul de 24,3% să fie retinut de către organismul colector unic UCMR- ADA pentru producătorii de înregistrări audiovizuale neidentificati în niciunul dintre repertoriile organismelor beneficiare.

*

Analizând actele si lucrările dosarului, completul de arbitraj retine următoarele:

Completul de arbitraj este legal învestit si are competenta de a solutiona cererea de arbitraj formulată de reclamanta AGICOA ROMÂNIA în contradictoriu cu pârâta UPFAR- ARGOA si cu intervenienta UPFR, în vederea stabilirii modalitătii de repartizare între AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de videograme, în temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Completul de arbitraj constată că UPFAR- ARGOA a actionat în calitate de colector unic pentru remuneratiile având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale, remuneratii din care, prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 44/2009, rămasă definitivă si irevocabilă prin respingerea apelului, s-a acordat UPFR un procent de 30%. Ulterior a fost înfiintată AGICOA ROMÂNIA care a solicitat UPFAR- ARGOA împărtirea acestor remuneratii, fără a fi chemată la negociere UPFR, motiv pentru care UPFR a formulat cerere de interventie. Rezultă că organismele de gestiune colectivă nu au întreprins negocieri pentru o nouă împărtire a remuneratiilor mentionate si, pe cale de consecintă, constituie obiect al prezentului arbitraj stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale, între organismele de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIAsi UPFAR- ARGOA, cu respectarea remuneratiei cuvenite UPFR, acestora revenindu-le 70% din remuneratii.

Prin întâmpinare, UPFAR- ARGOA a solicitat încuviintarea unei împărtiri echitabile a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi producători de videograme, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă, respectiv 55% în favoarea producătorilor gestionati de AGICOA ROMÂNIAsi 45% în favoarea UPFAR- ARGOA, pentru ca în concluziile scrise să propună 76,5% în favoarea UPFAR- ARGOA si 23,5% în favoarea AGICOA ROMÂNIA.

AGICOA ROMÂNIA, în concluziile scrise, arată că raportul întocmit de ARMADATA- S.R.L. priveste monitorizarea a circa 80% din programele românesti (potrivit datelor din sursa Mediametrie-Europadata TV Worldwide- Armadata), fără a avea în vedere canalele internationale unde este mult mai bine reprezentată, si propune ca remuneratia să fie împărtită în functie de ponderea difuzării repertoriului celor două organisme de gestiune colectivă, respectiv AGICOA ROMÂNIA 62,1% si UPFAR- ARGOA 37,5%.

Se constată că cele două organisme de gestiune colectivă îsi recunosc drepturile, aspectul litigios privind procentul ce se cuvine fiecăruia din remuneratiile mentionate mai sus.

Din continutul raportului ARMADATA-S.R.L. reiese că au fost monitorizate programele românesti, fiind difuzate 58.396 opere, dintre care: 34,5% apartin repertoriului UPFAR- ARGOA, 10,6% apartin repertoriului AGICOA ROMÂNIA, 0,4% apartin ambelor repertorii, 54,3% nu au fost identificate în niciun repertoriu, iar 0,3% sunt erori. Rezultă că sunt în afara repertoriilor celor două organisme de gestiune colectivă 54,3% din totalul operelor difuzate, fără a se indica vreun element de identificare. În concluziile scrise ale UPFAR- ARGOAse afirmă că pentru aceste opere nu există contracte de mandat cu titularii operelor, însă ele generează remuneratii care trebuie colectate, conform gestiunii obligatorii, de către UPFAR- ARGOA si AGICOA ROMÂNIA. AGICOA ROMÂNIA nu a făcut vreo referire la aceste opere.

Completul de arbitraj constată că 30% din remuneratiile de 0,5% având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale revin UPFR, asa cum s-a decis prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 44/2009, rămasă definitivă si irevocabilă prin respingerea apelului, că AGICOA ROMÂNIA a recunoscut UPFAR- ARGOA o cotă de 37,5%, iar UPFAR- ARGOA a recunoscut AGICOA ROMÂNIA o cotă de 23,5%, procente care însumate înseamnă 91%. Pentru echitate, completul de arbitraj hotărăste ca diferenta de 9% să se împartă în mod egal între cele două părti.

Fată de considerentele expuse, completul de arbitraj

HOTĂRĂSTE:

Admite cererea de interventie formulată de UPFR si constată că îi revin 30% din remuneratiile de 0,5% având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - producători de opere audiovizuale revin UPFR, asa cum s-a decis prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDAnr. 44/2009, rămasă definitivă si irevocabilă prin respingerea apelului.

Admite în parte cererea de arbitraj introdusă de reclamanta AGICOA ROMÂNIA în contradictoriu cu pârâta UPFAR- ARGOA si, în consecintă:

Stabileste împărtirea procentului de 70% din remuneratia de 0,5% în cotele următoare:

- 28% pentru AGICOA ROMÂNIA; si

- 42% pentru UPFAR- ARGOA.

Pronuntată astăzi, 2 septembrie 2010, la sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMPLETUL DE ARBITRAJ

Gheorghe Gheorghiu

Viorel Ros

Tănăsescu Mihai

Ticlea Alexandru

Vrânceanu Nicoleta


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 iunie 2010, prin care s-au adoptat completările Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 23 decembrie 2009, se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51-53, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viată, asigurătorii sunt obligati să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o solutie financiară acestuia.

(2) Analiza nevoilor se va face pe baza unui document denumit «Formular de analiză a nevoilor clientilor», în cadrul primelor întâlniri cu clientul, înainte de a i se propune acestuia o solutie financiară.

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) va fi întocmit în două exemplare si va fi semnat de ambele părti, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător. Dacă clientul nu doreste să furnizeze anumite informatii, el va trebui să certifice acest lucru sub semnătură.

(4) Pe baza rezultatului analizei, asigurătorii fac o recomandare scrisă clientilor, solutia propusă trebuind să fie în concordantă cu acesta.

(5) Prin Formularul de analiză a nevoilor clientilor trebuie evaluate cel putin următoarele informatii minimale:

a) datele personale ale clientilor si datele despre situatia familială, relevante pentru identificarea nevoilor (nume, prenume, adresă de corespondentă, adresă de e-mail, număr de telefon, profesie, stare civilă, date despre sot/sotie si copii);

b) date despre situatia financiară prezentă a clientilor (venituri, cheltuieli, venit disponibil);

c) obiectivele financiare pe termen lung ale clientilor si prioritizarea lor.

(6) În cazul în care polita oferită este o polită unit-linked sau index-linked, în vederea evitării asumării prin contractul de asigurare a unui risc mai mare decât toleranta clientului, în Formularul de analiză a nevoilor clientilor se va include o sectiune aparte, de determinare a profilului de risc al clientului, pe baza căruia să se facă recomandarea unui tip de contract de asigurare si fond de investitii potrivite profilului de risc rezultat.

Art. 52. - (1) Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viată, în momentul prezentării unui fond de investitii asociat unei polite de asigurare de tip unit-linked, clientului îi va fi înmânat prospectul fondului de investitii în care vor fi investite primele de asigurare.

(2) În cadrul prospectului mentionat la alin. (1) trebuie prezentate cel putin următoarele informatii minimale:

a) definitii pentru cei mai importanti termeni (activul total al fondului, activul net al fondului, administratorul, benchmark/ indice de referintă, instrumentele financiare, unitatea de fond, performanta);

b) politica de investitii;

c) benchmark (un standard sau un indice de referintă fată de care se compară performanta fondului de investitii în care vor fi investite primele de asigurare);

d) limite pe clase de active din care să reiasă profilul de risc;

e) durata de investitie minimă recomandată;

f) nivelul si structura taxelor;

g) garantiile asigurătorului (detalierea garantiilor oferite de asigurător sau mentionarea absentei acestor garantii; în cazul programelor de investitii care nu oferă garantii se va mentiona că asigurătorul nu garantează valoarea investitiei sau valoarea primelor plătite si se va face mentiunea că riscul investitiei apartine contractantului);

h) o declinare a responsabilitătii referitoare la garantarea unor performante viitoare bazate pe realizările anterioare.

Art. 53. - (1) Pentru ca asiguratul să aibă o imagine clară si completă asupra contractului de asigurare, înainte de încheierea unui contract de asigurare de viată asigurătorul trebuie să prezinte o proiectie (evolutia detaliată a contractului), care va fi întocmită în două exemplare si va fi semnată de ambele părti, iar un exemplar va fi înmânat clientului, celălalt rămânând la asigurător.

(2) Proiectia (evolutia detaliată a contractului) va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) detaliile persoanei asigurate (nume, prenume, vârstă, sex);

b) detaliile politei de asigurare (tip, durată, frecventă de plată);

c) evolutia sumei asigurate;

d) evolutia primelor plătite;

e) evolutia valorii contului (pentru politele de tip unit-linked)/evolutia contului de participare la profit (pentru politele traditionale);

f) evolutia valorii de răscumpărare;

g) evolutia sumei asigurate reduse;


h) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru;

i) în afara scenariului cu 0% randament (valoarea unitătilor constantă), prezentarea simultană a încă două scenarii de performantă a randamentelor fondurilor de investitii: unul pesimist si unul optimist;

j) o declinare a responsabilitătii referitoare la garantarea evolutiei contractului de asigurare conform proiectiei prezentate, în cazul în care nu există garantii."

2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

Art. 12. - Asigurătorii au obligatia întocmirii documentelor si furnizării informatiilor mentionate la art. 51-53, în termen de un an de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Art. II. - Asigurătorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2010.

Nr. 11.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 761/2010 privind înfiintarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Electrocentrale Paroseni" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 9 august 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 2, în loc de: „... localitatea Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara." se va citi: „...localitatea Vulcan, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara.";

- în anexă, la art. 3, în loc de: „... orasul Paroseni, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara." se va citi: „... localitatea Vulcan, str. Paroseni nr. 20, judetul Hunedoara."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.