MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 653/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonantă de urgentă privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

966. - Hotărâre privind drepturile de acces al autoritătilor publice române la Sistemul Informatic National de Semnalări

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

230. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Curaj din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

231. - Decizie privind eliberarea domnului Dragos Mihael Ciuparu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

232. - Decizie privind numirea domnului Dragos Mihael Ciuparu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.477. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 

1.634. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local

 

Având în vedere că:

- lucrările executate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru care se realizează exproprieri în baza prevederilor Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare, sunt lucrări de utilitate publică si totodată de interes national, iar sumele utilizate pentru plata tarifelor în vederea eliberării avizelor de scoatere din circuitul agricolsunt sume asigurate de la bugetul de stat, în aceeasi situatie regăsindu-se si executarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii feroviare saua infrastructurii de transport de interes judetean si local;

- finalizarea programelor de reabilitare/constructie a drumurilor de interes national în termenele stabilite prin contractele de executie de lucrări este conditionată de predarea terenurilor necesare executiei lucrărilor, libere de sarcini, către constructori, iar orice întârziere, cum ar fi adoptarea unui proiect de lege care să modifice legea de bază, generează costuri suplimentare pentru toate obiectivele de investitii si corectii financiare pentru măsurile ISPAcare trebuie închise la data de 31 decembrie 2010;

- în perioada iunie-iulie 2010, teritoriul României a fost traversat de o succesiune de fronturi atmosferice care au produs căderi însemnate de precipitatii sub formă de ploaie, ceea ce a dus la producerea de viituri avertizate prin cod rosu în majoritatea bazinelor hidrografice, impunându-se realizarea de către Ministerul Mediului si Pădurilor, în regim de urgenta, a lucrărilor de refacere a acestor constructii hidrotehnice pentru a evita pierderi de vieti omenesti si mari pierderi materiale, în eventualitatea producerii de ape mari în perioada următoare;

- pentru salvarea litoralului românesc sunt necesare urgente măsuri de constructie, reabilitare, ecologizare, modernizare, ce urmează a fi realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate, se impune adoptarea unor măsuri urgente care conduc la deblocarea investitiilor si totodată realizarea unor economii la bugetul de stat prin evitarea unor transferuri bugetare de la o institutie publică a statului la alta, prin exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare lucrărilor.

Consecinta neadoptării în regim de urgentă a prezentului act normativ constă în blocarea realizării investitiilor în domeniul infrastructurii de transport de interes national, ca urmare a cresterilor costurilor de realizare a obiectivelor si a faptului că nu pot fi eliberate autorizatii de construire pe terenuri agricole aflate în domeniul public al statului.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Prin derogare de la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, se exceptează de la plata tarifelor pentru eliberarea avizelor tehnice si de specialitate, precum si a avizelor si acordurilor de scoatere din circuitul agricol scoaterea definitivă ori temporară din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru:

a) lucrările de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, precum si lucrările de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice;

b) lucrările necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente;

c) lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval;

d) lucrările din domeniul gospodăririi apelor;

e) lucrările de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Mării Negre;

f) lucrările de dezvoltare a liniilor de transport si distributie a energiei electrice de interes national;

g) lucrările miniere de interes national pentru exploatarea zăcămintelor de lignit care se executa în baza unei licente de exploatare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 83.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind drepturile de acces al autoritătilor publice române la Sistemul Informatic National de Semnalări

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste drepturile de acces al autoritătilor publice române la Sistemul Informatic National de Semnalări, denumit în continuare SINS.

Art. 2. - În întelesul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) furnizare - introducerea de date în SINS din bazele de date proprii, modificarea si stergerea acestor date, precum si consultarea lor în scopul modificării sau stergerii;

b) consultare - examinarea elementelor cuprinse în semnalările din SINS.

Art. 3. -Autoritătile publice române care au drept de acces la SINS sunt:

a) Politia Română;

b) Politia de Frontieră Română;

c) Jandarmeria Română;

d) Oficiul Român pentru Imigrări;

e) Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

f) Directia Generală de Pasapoarte;

g) Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor;

h) Autoritatea Natională a Vămilor;

i) Ministerul Afacerilor Externe;

j) Ministerul Justitiei si instantele judecătoresti;

k) Ministerul Public.

Art. 4. - Categoriile de semnalări, precum si tranzactiile la care au acces, în temeiul prevederilor Legii nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalări si participarea României la Sistemul de Informatii Schengen, fiecare dintre autoritătile publice stabilite la art. 3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se desemnează Politia Română si Politia de Frontieră Română ca autorităti nationale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 15 alin. (1)si art. 18 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.

Art. 6. - Se desemnează Politia Română, prin Biroul SIRENE national, ca autoritate natională competentă pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 141/2010.

Art. 7. - Se desemnează autoritătile emitente ale documentelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 141/2010, notificate acestora ca fiind furate în străinătate, ca autorităti nationale competente pentru furnizarea datelor specifice semnalărilor cu privire la documentele respective.

Art. 8. - Institutiile sistemului judiciar furnizează datele prevăzute în anexă, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 141/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 966.

 

ANEXĂ

 

Categoriile de semnalări si tranzactiile la care au acces autoritătile nationale competente

 

Nr.

Categoriile de semnalări

Autorităti nationale corn

petente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

F

C

1

Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădări i

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

2

Semnalări cu privire la persoane dispărute

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

4

Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5

Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării sau în scopul executării unei măsuri  prin care se interzice sede rea pe teritoriul României

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

6

Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale

a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcatiuni si aeronave

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

b) remorci cu o greutate care depăseste 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare si containere

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

c) arme de foc

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

e) documente olîciale în alb care au fost pierdute sau notifîcate autoritătilor emitente ca llind furate în străinătate

 

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

f) documente de identitate eliberate, de tipul pasapoartelor, cărtilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă sederea, respectiv rezidenta pe teritoriul României si documentelor de călătorie furate sau însusite ilegal

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

g) documente de identitate eliberate, de tipul pasapoartelor, cărtilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă sederea, respectiv rezidenta pe teritoriul României si documentelor de călătorie pierdute, anulate sau notificate autoritătilor emitente ca fiind furate în străinătate

 

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

h) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

i) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost pierdute sau anulate

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

j) bancnote

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

k) valori mobiliare si mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărti de credit, obligatiuni si actiuni, care au fost furate, însusite ilegal, pierdute sau anulate

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

notă: F - furnizare; C - consultare.


 

LEGENDĂ:

1. Politia Română

2. Politia de Frontieră Română

3. Jandarmeria Română

4. Oficiul Român pentru Imigrări

5. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrare a Bazelor de Date

6. Directia Generală de Pasapoarte

7. Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

8. Autoritatea Natională a Vămilor

9. Ministerul Afacerilor Externe

10. Ministerul Justitiei si instantele judecătoresti

11. Ministerul Public

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Curaj din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, înregistrată sub nr. 5/7.254 din 15 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Curaj se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 230.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dragos Mihael Ciuparu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, înregistrată sub nr. 5/7.276 din 15 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragos Mihael Ciuparu se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 231.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dragos Mihael Ciuparu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, înregistrată sub nr. 5/7.276 din 15 septembrie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragos Mihael Ciuparu se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 232.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 

În baza prevederilor art. 9 alin. (1) si art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după semnarea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Forma si continutul conventiei se aprobă prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu. Conventia va fi pusă la dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro".

2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru declararea unei obligatii de plată, pentru aceeasi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

(6) În situatia în care plătitorul de taxe sau contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plată si aceeasi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaratie depusă, conform legii.

(7) Sumele înscrise în declaratii nu cuprind taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscală."

3. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Bucuresti, 16 septembrie 2010.

Nr. 1.477.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Administratia Fondului pentru Mediu

Loc rezervat organului competent:

Nr. de înregistrare:

Data:

 

DECLARATIE

privind obligatiile la Fondul pentru mediu

 

Perioada de raportare

RECTIFICATIVĂ

(Se generează de către programul informatic de asistentă.)

 

 

Luna

|_|_|

Anul

|_|_|_|_|

 

I. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală.....................................................

Denumire..............................................................................

Judetul.................................., localitatea................................................, str...................nr........, bl........, sc........., ap......., cod postal..........., sectorul......., tel......., fax....., e-mail........, cont............................................., banca........................................


 

II. Date privind obligatia bugetară

 

Denumirea obligatiei bugetare

Suma datorată

Denumire*

 

 

 

TOTAL:

 

 

II. Date privind cantitătile de ambalaje introduse pe piata natională de către operatorii economici responsabili

 

Tip material

Cantitatea introdusă pe piata natională

(kg)

Cantitatea valorificată (kg)

Cantitatea valorificată prin altă operatiune de valorificare decât reciclare

(kg)

Cantitatea valorificată prin reciclare

(kg)

Denumire**

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

IV. Date privind cantitătile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piata natională de către operatorii economici

 

Cantitatea introdusă pe piata natională***

(kg)

Cantitatea gestionată****

(kg)

 

 

TOTAL:

 

 

V. Date privind cantitătile de uleiuri introduse pe piata natională de către operatorii economici

 

Cantitatea introdusă pe piata natională***

(1)

Cantitatea gestionată*****

(1)

 

 

TOTAL:

 

 

Prezenta declaratie reprezintă titlu de creantă si produce efectele juridice ale înstiintării de plată de la data depunerii acesteia, în conditiile legii.

Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals în declaratii, declar că datele din această declaratie sunt corecte si complete.

Numele si prenumele...........................................................

Semnătura si stampila...........................................................

Functia..................................................................................

Loc rezervat pentru coduri de bare generate si tipărite automat de programul informatic de asistentă


*) Se completează: obligatia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piata natională (sticlă, plastic, hârtie si carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în functie de materialul preponderent.

***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piată în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.

****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.

*****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislatiei în vigoare privind gestionarea uleiurilor uzate.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 549/2006)

 

INSTRUCTIUNI

de completare si depunere a formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"

 

CAPITOLUL I

Completarea formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"

 

Perioada de raportare:

În rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia, acest lucru fiind valabil si pentru obligatiile de plată cu termen scadent lunar si pentru obligatiile de plată cu termen scadent trimestrial si anual (de exemplu: 02 pentru obligatiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).

În rubrica „Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

Sectiunea I: „Date de identificare ale plătitorului"

Rubrica „Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;


b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.

În rubrica „Denumire" se înscriu denumirea sau numele si prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.

Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.

Sectiunea a II-a: „Date privind obligatia bugetară"

Pentru fiecare obligatie de plată prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelasi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistentă. Sumele reprezentând obligatii constituite în perioada de raportare la care se referă Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instructiunile de mai jos.

În situatia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contributii si taxe, pentru care persoanele juridice si persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).

Sumele stabilite prin actele de inspectie, ca diferente de contributii si taxe, nu se înscriu în Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

În coloana „Denumirea obligatiei bugetare" se înscrie denumirea obligatiei de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.

În cazul taxelor cu termen de declarare si de plată anual, obligatiile de plată se completează la Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contributia aferentă ambalajelor introduse pe piată natională de către operatorii economici responsabili, obligatiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declaratia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).

În coloana „Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contributii si taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislatiei în vigoare.

Sectiunea a III-a: „Date privind cantitătile de ambalaje introduse pe piata natională de către operatorii economici responsabili"

Această sectiune reflectă diferenta dintre obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislatia în vigoare si obiectivul efectiv realizat, în cazul ambalajelor introduse pe piata natională de către operatorii economici responsabili.

În coloana „Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piata natională (de exemplu: sticlă,

plastic, hârtie si carton, metal, lemn). Materialele compozite se încadrează în functie de materialul preponderent.

În coloana „Cantitatea introdusă pe piata natională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitătile de ambalaje introduse pe piata natională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.

În coloana „Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitătile de deseuri de ambalaje valorificate de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate, astfel:

a) în coloana „Cantitatea valorificată prin altă operatiune de valorificare decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitătile de deseuri de ambalaje valorificate prin altă operatiune de valorificare decât reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate;

b) în coloana „Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitătile de deseuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate.

În situatia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităti de ambalaje sau deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzătoare din tabel.

Sectiunea a IV-a: „Date privind cantitătile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piata natională de către operatorii economici"

Această sectiune reflectă diferenta dintre obiectivul de gestionare anual, calculat utilizându-se procentajul stabilit prin legislatia în vigoare, si obiectivul efectiv realizat, în cazul operatorilor economici care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării.

În coloana „Cantitatea introdusă pe piata natională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantitătile de anvelope noi si/sau uzate, în kilograme, introduse pe piată de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

În coloana „Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantitătile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual si/sau prin transfer de responsabilitate.

În situatia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităti de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzătoare din tabel.

Sectiunea a V-a: „Date privind cantitătile de uleiuri introduse pe piata natională de către operatorii economici"

Această sectiune reflectă diferenta dintre cantitătile corespunzătoare obligatiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate, calculate utilizându-se procentajul stabilit prin legislatia în vigoare, si cantitătile de uleiuri uzate gestionate, în cazul operatorilor economici care introduc pe piata natională astfel de produse.

În coloana „Cantitatea introdusă pe piata natională (I)" se înscriu cu cifre arabe cantitătile de uleiuri, în litri, introduse pe piata natională de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.

În coloana „Cantitatea gestionată (I)" se înscriu cu cifre arabe cantitătile, în litri, de uleiuri uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de produse.

În situatia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităti de uleiuri pentru care operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de produse sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la pozitia corespunzătoare din tabel.

 

CAPITOLUL II

Instructiuni de completare a formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" - rectificativă

 

În cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligatiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, acestia pot rectifica obligatiile eronat declarate prin depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieste declaratia depusă initial.

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligatii si declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaratiei rectificative vor înscrie datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.

În cazul rectificării obligatiilor prevăzute la sectiunile a lII-a, a IV-a si a V-a ulterior depunerii declaratiei lunii decembrie, se rectifică obligatiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu comunicată Administratiei Fondului pentru Mediu si, în acelasi timp, se întocmeste si se depune sau se transmite si Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative

 

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se completează si se depune sau se transmite de către persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislatiei în vigoare.

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/comunică cu confirmare de primire, iar declaratia în format electronic se transmite, potrivit Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu, în format electronic.

Transmiterea declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după încheierea între persoanele juridice/persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu si Administratia Fondului pentru Mediu a Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Contribuabilii care transmit declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administratia Fondului pentru Mediu prin încheierea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:

1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către generatorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se retin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăsoară activităti de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia să le vireze la Fondul pentru mediu;

b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata natională de către operatorii economici;

d) o contributie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei si puietilor;

2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea, pentru:

a) cantitătile de ambalaje introduse pe piata natională si cantitătile valorificate, în vederea stabilirii diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislatia privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completează si se depun/transmit de către operatorii economici responsabili;

b) cantitătile de anvelope noi si/sau uzate introduse pe piata natională si cantitătile gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislatia privind gestionarea anvelopelor uzate, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completează si se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării;

c) cantitătile de uleiuri, introduse pe piata natională si cantitătile de uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre cantitătile corespunzătoare obligatiilor anuale de gestionare prevăzute în legislatia în vigoare si cantitătile de uleiuri uzate gestionate. Declaratiile se completează si se depun/transmit de către operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de produse;

3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăsurat activitatea, pentru obligatiile de plată reprezentând:

- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor si sacoselor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afisează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligatiile de plată aferente anului precedent, reprezentând:

a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) contributia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piata natională ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitătile de deseuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si cantitătile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;

c) contributia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piata natională anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenta dintre cantitătile de anvelope corespunzătoare obligatiilor anuale de gestionare prevăzute în legislatia în vigoare si cantitătile efectiv gestionate;

d) contributia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

e) contributia de 100 lei/tonă, datorată de unitătile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităti specifice de colectare selectivă si valorificare;

f) taxa de 2 lei/l, aplicată uleiurilor care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de produse, pentru diferenta dintre cantitătile corespunzătoare obligatiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, si cantitătile de uleiuri uzate gestionate.

Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât si pentru activitatea entitătilor fără personalitate juridică ale acesteia.

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însotită de adresă si documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaratia rectificativă.

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite în format electronic.

După data începerii inspectiei fiscale nu se depun si nu se înregistrează declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu si declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspectiei fiscale.

 

CAPITOLUL IV

Caracteristici de tipărire, utilizare si păstrare ale formularului „Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu"

 

Denumire: Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului informatic de asistentă, asigurat gratuit de Administratia Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistentă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

Utilizare: declararea obligatiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislatiei în vigoare.

Întocmire: de către toti contribuabilii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligatii conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare

Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se întocmeste în două exemplare, semnate si stampilate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:

- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;

- un exemplar la organul competent.

Formatul electronic al Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu în format electronic.

Arhivare: la Administratia Fondului pentru Mediu

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, în arhivă.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere:

- prevederile art. 99 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(7), art. 100, art. 103 alin. (3) lit. c) si ale art. 106 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 65-67, 73 si 74 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel national pe anii 2007-2010, încheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu nr. 2.895/21/29.12.2006,

în temeiul prevederilor art. 1 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2010 pentru aprobarea restructurării si reorganizării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În cazul functionarilor publici, la încetarea raporturilor de serviciu se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice. În cazul personalului contractual, la încetarea raporturilor de muncă se acordă un preaviz de 20 de zile lucrătoare.

(2) În perioada de preaviz, pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda, după caz, reducerea programului de lucru până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.

(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), în perioada de preaviz, Directia resurse umane va pune la dispozitie lista posturilor vacante corespunzătoare functiei detinute anterior si pregătirii profesionale. În cazul în care nu există functii publice vacante, autoritatea sau institutia publică are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. În situatia în care există o functie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.

(4) În situatia în care pentru posturile vacante corespunzătoare oferite persoanelor aflate în perioada de preaviz optează cel putin două persoane, se aplică regulile referitoare la desfăsurarea examenului conform procedurii.

(5) În situatia în care pentru unul dintre posturile aferente retelei de reprezentare economică externă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2010 pentru aprobarea restructurării si reorganizării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, optează cel putin două persoane, se aplică regulile referitoare la desfăsurarea examenului, prevăzute în Regulamentul privind conditiile si criteriile de selectionare pentru posturile din reteaua externă a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, aprobat prin ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu modificările ulterioare.

(6) Nu pot fi afectati de măsurile de restructurare si reorganizare prevăzute de prezentul ordin salariatii aflati în următoarele situatii:

a) pe durata incapacitătii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

b) pe durata concediului pentru carantină;

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunostintă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediului de maternitate;

e) pe durata concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

h) pe durata exercitării unei functii eligibile într-un organism sindical, cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârsite de către acel salariat;

i) pe durata efectuării concediului de odihnă si a concediului fără plată;

j) pe durata concediului de risc maternal;

k) în situatia salariatei prevăzută la art. 2 lit. c)-e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitătii la locurile de muncă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare, din motive care au legătură directă cu starea sa;

l) pe perioada suspendării raporturilor de serviciu.

(7) La luarea măsurii de încetare a raporturilor de serviciu/de muncă, pentru motivele prevăzute în prezentul ordin, motive ce nu tin de persoana salariatului, vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

a) dacă măsura ar putea afecta 2 soti care lucrează în aceeasi unitate, se încetează raportul de serviciu/de muncă al sotului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată înceta raportul de serviciu/de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întretinere;

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, pe bărbatii văduvi sau divortati care au în îngrijire copii, pe întretinătorii unici de familie, precum si pe salariatii, bărbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare.

Art. 3. - (1) Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu/de muncă se comunică salariatului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.


(2) Salariatii ale căror raporturi de serviciu/de muncă încetează în conditiile prezentului ordin beneficiază de indemnizatie de somaj, conform legii.

Art. 4. - Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu/de muncă poate fi contestat în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării la instanta competentă.

Art. 5. - Directia resurse umane, directiile generale, directiile, serviciile, precum si compartimentele din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 9 septembrie 2010.

Nr. 1.634.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează modalitatea de organizare si desfăsurare a examenului pentru ocuparea unor posturi din cadrul compartimentelor supuse restructurării/ reorganizării, conform legii.

(2) Prin compartiment supus restructurării/reorganizării se întelege directia generală/directia/serviciul/biroul/compartimentul a cărei/cărui structură organizatorică sau de posturi a fost modificată.

(3) În cazul în care, în urma restructurării/reorganizării, în cadrul unui compartiment există mai multi salariati decât posturi alocate, ocuparea acestora se face prin examen, organizat conform prezentei proceduri. Examenul va fi sustinut pentru posturi de aceeasi categorie, clasă si/sau de acelasi grad profesional.

(4) În cazul în care în cadrul unui compartiment, astfel cum este definit la alin. (2), există un post de aceeasi categorie, clasă si/sau de acelasi grad profesional, ocupat de un singur salariat, acesta nu va mai sustine proba de examen, păstrându-si postul respectiv.

(5) În cazul în care în cadrul compartimentului supus restructurării/reorganizării nu mai există posturi de aceeasi categorie, clasă si/sau de acelasi grad profesional cu posturile ocupate anterior de salariati, salariatilor respectivi li se va acorda preaviz, fără a mai sustine examenul prevăzut de prezenta procedură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) În termen de maximum 5 zile de la data aprobării prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri a statului de functii avizat de Agentia Natională a Functionarilor Publici, aferent structurii organizatorice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2010 pentru aprobarea restructurării si reorganizării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, compartimentele în cadrul cărora există salariati dintre cei prevăzuti la art. 1 alin. (3) vor fi notificate în scris de către Directia resurse umane cu privire la posturile pe care pot candida salariatii si la examenul ce urmează a fi organizat potrivit prezentei proceduri.

(2) Directia resurse umane împreună cu conducerea compartimentelor supuse restructurării/reorganizării va notifica la rândul său, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul primirii notificării din partea Directiei resurse umane, personalul cu privire la posturile pe care poate candida acesta si la examenul ce urmează a fi organizat potrivit prezentei proceduri.

(3) Personalul notificat în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) are la dispozitie 48 de ore de când a luat cunostintă de notificare pentru a-si exprima în scris optiunea, în conditiile art. 4 alin. (4), privind participarea la examenul organizat pentru ocuparea posturilor alocate fiecăruia dintre respectivele compartimente supuse restructurării/reorganizării.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1)si (3) începe procesul de desfăsurare a examenului pentru ocuparea posturilor din compartimentele supuse reorganizării/ restructurării.

Art. 3. - În vederea ocupării posturilor alocate respectivului compartiment supus restructurării/reorganizării, la examenul organizat în conditiile prezentei proceduri poate participa numai personalul notificat din compartimentele supuse restructurării/reorganizării si care si-a exprimat optiunea în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3), cu respectarea următoarelor criterii:

a) categoria, clasa si, după caz, gradul profesional ale functionarului public;

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publică;

c) pregătirea profesională.

Art. 4. - (1) Examenul prevăzut la art. 1 constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selectia cererilor, respectiv a dosarelor de înscriere, după caz;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidatii declarati admisi la proba precedentă.

(3) Posturile pentru care se organizează examen, conditiile de participare la examen si de desfăsurare a examenului, bibliografia si alte date necesare înscrierii si desfăsurării examenului se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul, cu cel putin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăsurarea probei scrise.

(4) În vederea participării la examen, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3) candidatii depun la Directia resurse umane din Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri o cerere de înscriere la examen, semnată si însotită de dosarul prevăzut la art. 9.

(5) Personalului prevăzut la art. 1 alin. (3) care nu si-a exprimat optiunea în conditiile alin. (4) si ale art. 2 sau care nu a promovat examenul organizat conform prezentei proceduri i se acordă preaviz, conform prevederilor legale.

Art. 5. - (1) În vederea organizării si desfăsurării examenului prevăzut la art. 1, se constituie o comisie de examen, respectiv o comisie de solutionare a contestatiilor, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri. Presedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiei se desemnează din rândul membrilor acestora, prin ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri de constituire a comisiilor.


(2) Pentru selectia functionarilor publici, comisiile prevăzute la alin. (1) sunt compuse fiecare din 5 membri, desemnati după cum urmează:

a) 3 membri sunt functionari publici de conducere/de executie, reprezentanti ai entitătii în al cărei stat de functii se află functia publică vacantă sau nominalizati de către conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

b) un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

c) un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau al comisiei paritare.

(3) În situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici si/sau sindicatul sau comisia paritară, după caz, nu si-au desemnat reprezentantii în comisie, locul acestora va fi ocupat de câte o persoană nominalizată de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

(4) Pentru selectia personalului contractual, comisiile prevăzute la alin. (1) sunt compuse fiecare din 3 membri, reprezentanti ai entitătii în al cărei stat de functii se află functia publică vacantă sau nominalizati de către conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

(5) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) se asigură de către functionari publici din cadrul Directiei resurse umane.

Art. 6. - (1) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluării;

b) este sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionată disciplinar, dacă sanctiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(3) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 7. - (1) Situatiile de incompatibilitate, precum si situatiile de conflict de interese prevăzute la art. 6 se sesizează de către persoana în cauză, de oricare dintre candidati sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării si desfăsurării examenului.

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să se abtină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

(3) În cazul constatării existentei unei situatii de incompatibilitate sau unui conflict de interese, actul de desemnare a membrilor comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situatie.

(4) În cazul în care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăsurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăsurare a examenului se reia cu noua componentă a comisiei.

Art. 8. - (1) Comisia de examen are următoarele atributii principale:

a) selectează cererile, respectiv dosarele candidatilor, după caz;

b) stabileste subiectele pentru proba scrisă;

c) stabileste planul interviului si participă la interviu;

d) stabileste baremul de notare, notează proba scrisă si interviul pentru fiecare candidat;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele selectiei cererilor, respectiv dosarelor si, după caz, ale examenului, cu mentiunea „admis7„respins", pentru a fi comunicate candidatilor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor;

b) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise si a interviului;

c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

(3) Secretarul comisiei de examen are următoarele atributii principale:

a) centralizează si primeste cererile de înscriere la examen, respectiv dosarele candidatilor, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de examen;

c) întocmeste procesul-verbal de desfăsurare a examenului;

d) asigură transmiterea către candidati a rezultatelor selectiei dosarelor si, după caz, ale examenului, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul;

e) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) convoacă membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;

b) asigură transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul;

c) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

Art. 9. - (1) În vederea participării la examen, candidatii depun cererea prevăzută la art. 4 alin. (4) si, după caz, dosarul de examen, care va contine în mod obligatoriu:

a) copia actului de identitate;

b) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

c) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice.

(2) În termen de maximum 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a cererii si, după caz, a dosarelor, comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele de examen pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la examen.

(3) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afisează de către secretarul comisiei de examen, cu mentiunea „admis7„respins", însotită de motivul respingerii dosarului, la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Până la expirarea termenului stabilit pentru primirea si selectia cererilor, respectiv a dosarelor, după caz, membrii comisiei de examen pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante pentru desfăsurarea examenului.

(5) În termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatelor selectiei dosarelor, candidatul poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de examen, contestatii care se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor, în cel mult 24 ore de la înregistrarea acestora.

Art. 10. - Pentru etapele examenului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.


Art. 11. - (1) Proba scrisă se sustine de către candidatii ale căror cereri, respectiv dosare au fost declarate admise si constă în redactarea unei lucrări si/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei si au ca scop testarea cunostintelor teoretice necesare ocupării functiei pentru care se organizează examenul.

(3) În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, si cunostintele generale ale candidatului în domeniul administratiei publice.

Art. 12. - (1) Comisia de examen stabileste subiectele si alcătuieste seturile de întrebări pentru proba scrisă în ziua în care se desfăsoară proba scrisă.

(2) Membrii comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidentialitătii subiectelor propuse.

(3) Seturile de subiecte se semnează de către toti membrii comisiei de examen si se închid în plicuri sigilate, purtând stampila Directiei resurse umane.

(4) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.

(5) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afisează la locul desfăsurării examenului, anterior corectării lucrărilor.

Art. 13. - (1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, fără a depăsi 3 ore.

(2) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintă candidatilor seturile de subiecte si invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.

(3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele îl înmânează presedintelui comisiei de examen, care îl deschide si comunică subiectele candidatilor participanti la examen.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul în sala de examen al candidatilor care întârzie sau al oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum si al persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăsurării probei.

(5) În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

(6) Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Dacă se constată încălcarea acestor dispozitii, comisia de examen elimină candidatul din sală, înscrie pe lucrare mentiunea „anulat" si consemnează cele întâmplate în procesul-verbal al examenului.

(7) Sub sanctiunea anulării lucrărilor scrise, acestea se redactează doar pe seturile de hârtie asigurate de către Directia resurse umane, purtând pe fiecare filă stampila acesteia. După înscrierea de către candidat a numelui si a prenumelui în coltul din dreapta a primei file, acesta se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se aplică stampila Directiei resurse umane.

(8) La finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă si de a semna borderoul special întocmit în acest sens.

(9) Este interzis ca la finalul probei scrise în sala de examen să fie prezent doar ultimul candidat care a predat lucrarea sau testul grilă, împreună cu vreunul dintre membrii comisiei de examen sau cu secretarul acesteia.

Art. 14. - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.

(2) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.

(3) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisă, si se notează în procesul-verbal al examenului. Acordarea punctajului final pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(4) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidatilor se anulează si nu se mai corectează. Mentiunea „anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului.

(5) În situatia în care pentru o lucrare se înregistrează diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorectează de către toti membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen.

(6) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în conditiile prevăzute la alin. (5).

Art. 15. - (1) Lucrările scrise se desigilează după acordarea punctajelor finale la proba scrisă, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) si (5).

(2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisă si mentiunea „admis" ori „respins" se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

(3) În vederea depunerii si solutionării eventualelor contestatii, afisarea rezultatelor la proba scrisă se realizează cu cel putin 48 de ore anterior sustinerii probei interviului.

(4) Sunt declarati admisi la proba scrisă si au dreptul să sustină interviul candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

Art. 16. - (1) Proba scrisă se notează de la 0 la 100 de puncte, candidatul declarat „admis" fiind cel care a obtinut minimum 50 de puncte.

(2) Rezultatele probei scrise se afisează în cel mult 24 de ore la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul.

(3) În termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatelor, candidatul poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei, contestatii care se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor în cel mult 24 ore de la înregistrarea acestora.

Art. 17. - (1) Proba interviului poate fi sustinută doar de către candidatii declarati admisi la proba scrisă.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu, întocmit de comisia de examen în ziua desfăsurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

(3) Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

a) abilitătile de comunicare;

b) capacitatea de analiză;

c) abilitătile impuse de functie;

d) motivatia candidatului;

e) comportamentul în situatiile de criză.

Art. 18. - (1) Interviul se sustine în termen de minimum 3 zile de la data afisării rezultatelor la proba scrisă.

(2) Data si ora sustinerii interviului se afisează prin grija secretariatului comisiei de examen la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul.

Art. 19. - (1) În cadrul interviului, membrii comisiei de examen vor adresa întrebări candidatului, cu exceptia celor privind opiniile politice ale acestuia, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(2) Întrebările si răspunsurile la interviu se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal al examenului. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de examen si de către candidat.


Art. 20. - (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute la art. 17 alin. (2) si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii, prin planul de interviu.

(2) Membrii comisiei de examen acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 17 alin. (2). Punctajele se acordă individual de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat si se notează în borderoul de notare.

(3) Prevederile art. 14 alin. (3) si (5) se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecărui candidat.

(4) Punctajele finale obtinute de fiecare dintre candidati la interviu, cu mentiunea „admis" ori „respins", se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

Art. 21. - (1) Punctajul final al examenului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obtinute la proba scrisă si la interviu.

(2) Punctajele finale ale examenului, în ordine descrescătoare, sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se mentionează pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de examen.

(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea „admis" sau „respins", se face în termen de maximum 48 de ore de la data sustinerii ultimei probe, prin afisare la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul.

(4) Se consideră admis la examen candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie, cu conditia ca acestia să fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se mentine, candidatii aflati în această situatie vor fi invitati la un nou interviu, în urma căruia comisia de examen va decide asupra candidatului admis, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 22. - Candidatii nemultumiti de rezultatele finale pot depune contestatii în termen de 24 de ore de la data afisării acestora.

Art. 23. - Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia si poate modifica punctajul final acordat de comisia de examen, în situatia în care constată una dintre următoarele situatii:

a) candidatul îndeplineste conditiile pentru a participa la examen, în situatia contestatiilor formulate fată de rezultatul selectiei dosarelor;

b) punctajele de la proba scrisă nu au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

c) punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului;

d) constată că la proba scrisă există o diferentă mai mare de 10 puncte între punctajele acordate de comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 24. - Contestatia se respinge în situatia în care comisia de solutionare a contestatiilor constată una dintre următoarele situatii:

a) candidatul nu îndeplineste conditiile pentru a participa la examen;

b) punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

c) punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului;

d) constată că la proba scrisă nu există o diferentă mai mare de 10 puncte între punctajele acordate de comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 25. - Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse de candidati se face prin afisare la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul imediat după solutionarea acestora.

Art. 26. - (1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de solutionare a acestora se întocmeste un proces-verbal privind desfăsurarea examenului si rezultatele obtinute de candidati, care se semnează de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia.

(2) La procesul-verbal privind desfăsurarea examenului se anexează rezultatele probei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, după caz, rezultatele contestatiilor depuse.

Art. 27. - În situatia în care termenele prevăzute în prezenta procedură expiră în zile nelucrătoare, acestea se prelungesc până la finalul primei zile lucrătoare care urmează.

Art. 28. - Raporturile de serviciu/de muncă ale salariatilor din compartimentele supuse restructurării/reorganizării care nu se înscriu sau nu se prezintă la examenul organizat si ale celor care au fost declarati respinsi în urma examenului vor înceta, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 29. - Prezenta procedură se poate aplica, după caz, si la nivelul institutiilor aflate în subordinea ministerului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.