MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 654/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 654         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

85. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

935. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecători, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchete

 

967. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

 

968. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.294. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013"


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Având în vedere Strategia natională pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005,

luând în considerare faptul că, la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogată Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare, care reglementa atât componenta comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau aie sectoarelor municipiului Bucuresti, cât si componenta comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,

având în vedere faptul că reglementările mentionate vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară deoarece, în lipsa acestora, există riscul afectării majore a procesului de evaluare si de stabilire a drepturilor persoanelor cu handicap, sunt necesare modificarea si completarea în regim de urgentă a actualului cadru legislativ reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu sanse egale la viata societătii, necesitând măsuri de protectie în sprijinul integrării si incluziunii sociale."

2. La articolul 37, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.

(3) În situatia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizatia prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respira."

3. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat^ alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În situatia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizatia prevăzută la alin. (4), indiferent de optiunea exprimată potrivit prevederilor alin. (1) si (4)."

4. La articolul 44, partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 44. -Autoritătile administratiei publice locale prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligatia:

a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în conditiile prezentei legi;".

5. Articolul 59 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - Persoanele cu handicap au următoarele obligatii:

a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;

b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad si tip de handicap;

c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad si tip de handicap;

d) să depună diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;

e) să urmeze activitătile si serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;

f) să depună diligente pentru încadrarea în muncă, în conditiile legii, în raport cu pregătirea, posibilitătile fizice si psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competentă în domeniu;

g) să colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale si integrării sociale;

h) să aducă la cunostinta directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunostintă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedintă, starea materială si alte situatii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege."

6. Articolul 85 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.

(2) Încadrarea în grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.

(3) Încadrarea în grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare.

(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judetean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad si tip de handicap si are următoarea componentă:

a) presedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacitătii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacitătii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;

e) un asistent social.


(5) Componenta nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul judetean, după caz, local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(6) Presedintele comisiei de evaluare, fără a fi functionar public, face parte din structura de personal a directiei generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.

(7) Membrii comisiilor de evaluare, cu exceptia presedintelui, au dreptul la o indemnizatie lunară echivalentă cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suportă din bugetele consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(8) Presedintele si membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă.

(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurată de 3 persoane care fac parte din structura de personal a directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(10) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii."

7. La articolul 87, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 87. - (1) Comisia de evaluare are următoarele atributii principale:

a) stabileste încadrarea în grad si tip de handicap si, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap;

b) stabileste măsurile de protectie a adultului cu handicap, în conditiile legii;

c) reevaluează periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti încadrarea în grad si tip de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte măsuri de protectie a adultilor cu handicap;

d) revocă sau înlocuieste măsura de protectie stabilită, în conditiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

e) solutionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;

f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;

g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitătile pe care le întreprinde."

8. La articolul 87, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Încadrarea sau respingerea încadrării în grad si tip de handicap se atestă prin certificat emis de către comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.

(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale."

9. Articolul 90 se abrogă.

10. După articolul 90 se introduc cinci noi articole, articolele 901-905^cu următorul cuprins:

„Art. 901. - (1) În structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functionează Comisia superioară, cu activitate decizională în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare în grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (2) Comisia superioară are următoarea componentă: a) presedinte, medic de medicină generală sau medic de specialitate expertiză medicală a capacitătii de muncă, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

b) un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacitătii de muncă sau un medic de medicină generală;

c) un membru cu pregătire în asistentă socială;

d) un membru cu pregătire în psihologie;

e) un membru cu pregătire în domeniul juridic.

(3) Componenta nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(4) La sedintele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitătii din România.

(5) În functie de numărul contestatiilor, numărul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de 3 persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 902. - (1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:

a) solutionează contestatiile, formulate în conditiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare;

b) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, caurmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale;

c) desemnează specialisti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei si din domeniul asistentei sociale, în vederea reevaluării, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii.

(2) În exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1), Comisia superioară emite decizii după cum urmează:

a) de încadrare în grad de handicap în sensul mentinerii sau modificării gradului si tipului de handicap atestat prin certificatul emis de către comisiile de evaluare;

b) de anulare a încadrării în grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării.

(3) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare.

(4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

(5) Pe baza deciziei de reevaluare reglementate la alin. (1) lit. b), emisă în 5 zile de la raportare, conducătorul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului competente din punct de vedere teritorial suspenda, prin act administrativ, dreptul la asistentă socială sub formă de prestatii sociale, până la încheierea procesului de reevaluare.

Art. 903. - (1) Comisia superioară are obligatia de a îndeplini atributiile prevăzute la art. 902 alin. (1) si (2) în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestatiei sau de la data emiterii deciziei privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap.

(2) Procedura reevaluării persoanelor cu handicap, ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau în situatia în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Procedura prevăzută la alin. (2) se efectuează de o comisie de experti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei si din domeniul asistentei sociale în interiorul termenului prevăzut la alin. (1), ia solicitarea Comisiei superioare, desemnati prin tragere la sorti din Lista natională de specialisti.


(4) Lista natională de specialisti prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor si a Colegiului Asistentilor Sociali.

(5) Specialistilor prevăzuti la alin. (4) li se asigură, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cheltuieli de transport, diurnă si cazare conform legii si indemnizatie zilnică în cuantum de 150 lei, pentru întreaga perioadă în care se realizează reevaluarea.

(6) Modalitatea de plată a cheltuielilor în procesul de reevaluare se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 904. - (1) Comisia superioară desemnează, prin tragere la sorti, din Lista natională de specialisti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei, din domeniul asistentei sociale câte un specialist sau un grup de specialisti, în functie de numărul cazurilor, care va reevalua persoana/persoanele si va întocmi un raport de reevaluare.

(2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) au acces la toate documentele medicale si sociale aferente cazului.

(3) Reevaluarea se va desfăsura la sediul spitalului municipal/judetean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap, pe baza unui protocol încheiat între Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu consiliul judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti.

(4) Specialistii prevăzuti la alin. (1) întocmesc, în termen de 5 zile, un raport de reevaluare a persoanei, pe care îl înaintează Comisiei superioare.

(5) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului de reevaluare si a documentelor care au stat la baza acestuia.

Art. 905. - (1) Dacă în urma reevaluării se mentine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, încetarea suspendării dreptului la asistentă socială sub formă de prestatii sociale. În această situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

(2) Dacă în urma reevaluării nu se mentine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, anularea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap.

(3) Dacă în urma reevaluării se schimba încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, încadrarea în gradul de handicap corespunzător.

(4) Punerea în executare a deciziilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către directia generală asistentă socială si protectia copilului care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale."

11. Articolul 100 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 100. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si(2), art. 24, 30 si 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 si art. 82, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 78, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea avizului de functionare;

e) nerespectarea conditiilor de autorizare în timpul functionării ca unitate protejată autorizată, cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;

f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;

g) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 85 alin. (10), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. a), b, d), e) si g) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. c) se fac de către personalul Inspectiei Muncii.

(4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către agentii de circulatie sau de către personalul de control cu atributii în acest sens.

(5) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

(6) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - Comisia superioară va solutiona contestatiile rămase nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Comisia superioară are dreptul de a reevalua dosarele rezultate în urma misiunilor de control efectuate în temeiul ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se va aproba procedura de suspendare a dreptului de asistentă socială sub formă de prestatii sociale, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sănătătii prevăzut la art. 902 aiin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

Având în vedere că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, contine două termene diferite care vizează aplicabilitatea aceleiasi norme,

tinând cont de faptul că existenta acestei necorelări privitoare la aplicabilitatea normei este de natură a atrage interpretări diferite ale dispozitiilor legale ce consacră competenta de solutionare a cererilor de înregistrare în registrul comertului,

având în vedere că interpretarea diferită a acestei norme procesuale afectează validitatea operatiunilor de înregistrare în registrul comertului,

constatând că termenul prevăzut de art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, nu ia în considerare coordonatele procesului de dezbatere parlamentară si adoptare a proiectului de lege privind organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial,

luând în considerare faptul că, în aceste conditii, iminent, vor interveni blocaje în activitatea de înregistrare în registrul comertului,

având în atentie faptul că, în absenta modificării în regim de urgentă a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, siguranta circuitului comercial si transparenta mediului de afaceri sunt afectate substantial, consecintele negative fiind de natură a produce disfunctionalităti ale mediului de afaceri într-un context economic dificil,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de înregistrare în registrul comertului si, după caz, a altor cereri aflate în competenta de solutionare a judecătorului delegat apartine, până la reglementarea activitătii de înregistrare în registrul comertului efectuată de registratori comerciali, directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecători, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, punctul VI se abrogă.

2. La articolul 6 punctul VIII, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. cooperează cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritătile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informatii si de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea si identificarea bunurilor rezultate din săvârsirea de infractiuni si a altor bunuri având legătură cu infractiunile care ar putea face obiectul unei dispozitii de confiscare sau de indisponibilizare. În îndeplinirea atributiilor rezultate din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare din statele membre în domeniul urmăririi si identificării produselor provenite din săvârsirea de infractiuni sau a altor bunuri având legătură cu infractiunile, Ministerul Justitiei va coopera, prin schimb de informatii, cu institutiile nationale implicate în procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor, cum ar fi: Oficiul National al Registrului Comertului, parchetele si instantele, Ministerul Administratiei si Internelor si organele de politie, Ministerul Finantelor Publice si institutiile publice deconcentrate, Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, precum si orice altă autoritate care ar putea furniza informatiile necesare;".

3. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat si subsecretarul de stat.

(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atributiile de conducere, reprezentare si angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor angajati ai Ministerului."

4. La capitolul III „Conducerea Ministerului", titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct si colegiul de conducere al Ministerului"

5. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 16. - Ministrul este ajutat în activitatea de conducere si reprezentare a Ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum si de secretarul general si secretarul general adjunct."

6. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct coordonează buna functionare a compartimentelor administrative ale Ministerului si a activitătilor cu caracter functional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii compartimentelor administrative din Minister si unitătile subordonate. De asemenea, îndeplinesc si celelalte atributii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării functiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă."

7. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general si secretarul general adjunct emit dispozitii si rezolutii scrise."

8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Pe lângă ministru functionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri si conducătorii compartimentelor administrative."


9. La articolul 22, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Structura organizatorică la nivel de servicii si birouri, numărul posturilor de conducere, precum si alocarea personalului în directii, servicii, birouri si compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul si pentru executarea prezentei hotărâri."

10. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt directiile, serviciile si birourile, precum si alte compartimente organizate potrivit legii.

(2) Modalitatea de constituire a acestora se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Organizarea, atributiile si responsabilitătile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului."

11. Articolul 241 se abrogă.

12. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) În structura Ministerului functionează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată în cadrul Serviciului programe europene (SPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. SPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării si monitorizării asistentei financiare nerambursabile pre- si postaderare acordate de Uniunea Europeană si alte state, având ca beneficiar Ministerul si institutiile din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal, functiile si atributiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE."

13. La articolul 28, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) În structura Ministerului functionează Unitatea de management public si planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de birou."

14. La articolul 39, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, Ministerul va desfăsura activitatea de statistică judiciară."

15. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Justitiei" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Justitiei, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul si pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justitiei de stabilire a serviciilor si birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum si pentru alocarea personalului în directii, servicii, birouri si compartimente administrative asimilate.

(2) Ordinul ministrului justitiei prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Până la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), Ministerul Justitiei si personalul acestuia vor functiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Ministrul justitiei poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului Justitiei potrivit prezentei hotărâri, în conditiile legii.

Art. III. - Articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecători, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 12 august 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 13. - Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare judet aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate este transmisă celor interesati, la cerere, de către compartimentul competent din cadrul Ministerului Justitiei."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2010.

Nr. 935.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)

 

Numărul maxim de posturi: 295 (exclusiv demnitari, cabinet ministru, DIPFIE) Notă:

Pilonii instituiti prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în functie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul institutiei.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTITIEI

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, denumită în continuare Directia generală, prevăzut în anexa nr. 1."

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Structura organizatorică si numărul de personal aferente fiecărei directii generale de asistentă socială si protectia copilului se aprobă de consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu respectarea criteriilor orientative prevăzute în anexa nr. 2."

3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

4. La Regulamentul-cadru la articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Structura organizatorică orientativă necesară pentru asigurarea functionării Directiei generale este următoarea:

1. compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistentă socială si incluziune socială;

2. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale;

3. compartimentul managementul calitătii serviciilor sociale;

4. compartimentul comunicare, registratură, relatii cu publicul si evaluare initială;

5. compartimentul resurse umane;

6. compartimentul juridic si contencios;

7. compartimentul audit;

8. compartimentul adoptii;

9. compartimentul violenta în familie;

10. compartimentul de interventie în regim de urgentă în domeniul asistentei sociale; în cadrul acestuia se organizează si functionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgentă;

11. compartimentul de interventie în situatii de abuz, neglijare, trafic, migratie si repatrieri;

12. compartimentul de evaluare complexă a copilului;

13. compartimentul management de caz pentru copil;

14. compartimentul prevenire marginalizare socială;

15. compartimentul evidentă si plată prestatii sociale;

16. compartimentul asistentă persoane vârstnice;

17. compartimentul management de caz pentru adulti si monitorizare servicii sociale;

18. compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

19. compartimentul finante-buget;

20. compartimentul contabilitate-salarizare;

21. compartimentul achizitii publice si contractare servicii sociale;

22. compartimentul administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare;

23. secretariatul comisiei pentru protectia copilului si al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap."

5. La Regulamentul-cadru, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Conducerea Directiei generale se asigură de directorul executiv si de colegiul director.

(2) Directorul executiv al Directiei generale este ajutat de 2 directori executivi adjuncti, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic si administrativ, iar unul coordonează activitatea din domeniul protectiei drepturilor copilului si ale persoanelor adulte.

(3) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti au calitatea de functionar public."

6. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004)

 

A. Pentru directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene*

 

Nr. crt.

Posturi de conducere

Număr maxim de posturi

1.

Director executiv

1

2.

Director executiv adjunct

1

3.

Director executiv adjunct (economic)

1

4.

Alte functii de conducere (sef serviciu, sef birou)

12% din totalul functiilor publice din aparatul propriu (conform Legii nr. 188/1999 privindStatutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare)

Posturi de executie

1.

Număr de beneficiari de servicii sociale/an**

Număr maxim de posturi

Sub 12.000

92

12.001-17.000

102

17.001-22.000

112

Peste 22.000

125

 

NOTĂ:

Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protectie specială si un manager de caz la 50 de asistenti maternali profesionisti.

 

B. Pentru directiile generale de asistentă socială si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti*

 

Nr. crt.

Posturi de conducere

Număr maxim de posturi

1.

Director executiv

1

2.

Director executiv adjunct

1

3.

Director executiv adjunct (economic)

1

4.

Alte functii de conducere (sef serviciu, sef birou)

12% din totalul functiilor publice din aparatul propriu (conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare)

Posturi de executie

1.

Număr beneficiari de servicii sociale/an**

Număr maxim de posturi

sub 12.000

92

12.001-17.000

102

17.001-22.000

112

peste 22.000

125

2.

Nr. de locuitori

Număr maxim de posturi

Sub 250.000

74

250.001-300.000

78

peste 300.000

82

3.

Beneficiari de prestatii sociale/an***

Număr maxim de posturi

sub 50.000

55

50.001-70.000

60

peste 70.000

65

4.

Pentru serviciul de prevenire a separării copilului de familie

maximum 20

 

NOTĂ:

1. Se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri pentru copiii din sistemul de protectie specială si un manager de caz la 50 de asistenti maternali profesionisti.

2. Numărul de posturi aferente fiecărui criteriu se cumulează.

Criteriile se aplică pentru aparatul propriu al directiilor, nu si pentru serviciile sociale (centre rezidentiale, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu etc.) aflate în subordinea acestora.

"Copiii din sistemul de protectie specială (servicii de tip rezidential, servicii de îngrijire de zi, servicii de tip familial), copiii pentru care a fost instituită tutela, copiii pentru care s-a instituit plasamentul familial, copiii încredintati în vederea adoptiei si cei aflati în monitorizare postadoptie, copiii abuzati, neglijati, traficati, repatriati, copiii care au comis fapte penale, dar nu răspund penal, copii si adulti aflati în evidenta serviciilor de evaluare complexă, adultii din cadrul serviciilor de tip rezidential si al serviciilor de zi, vârstnicii din cadrul serviciilor de zi si de îngrijire la domiciliu, precum si cei aflati în centrele rezidentiale.

"Beneficiari aflati în plată la data elaborării statului de functii de: alocatie de stat, alocatie complementară, alocatie monoparentală, indemnizatie pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani si a copilului cu handicap până la vârsta de 7 ani, venit minim garantat, încălzire, ajutoare de urgentă si alte tipuri de prestatii etc.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 

În temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Unitătile care functionează în subordinea Inspectiei Muncii, precum si activitătile care functionează pe lângă această institutie sunt prevăzute în anexa nr. 2."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Inspectia Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă si activitatea «Revista Obiectiv», care functionează pe lângă Inspectia Muncii, pot detine un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea actiunilor de control si a celorlalte activităti, cu un consum lunar de carburant pe autoturism de 175 litri, 3 salupe cu un consum mediu lunar de carburant de 750 litri, precum si două ambarcatiuni cu motor, pentru interventii urgente la accidente de muncă si pentru actiuni complexe de control, cu un consum lunar mediu de carburant pe ambarcatiune de 175 litri.

(2) Din numărul de autoturisme prevăzut la alin. (1), inspectorul general de stat poate utiliza un autoturism, în calitate de conducător al Inspectiei Muncii."

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pe lângă Inspectia Muncii functionează activitatea «Revista Obiectiv», finantată integral din venituri proprii."

4. În anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii", la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pe lângă Inspectia Muncii functionează activitatea «Revista Obiectiv», finantată integral din venituri proprii."

5. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Toate veniturile aferente activitătilor desfăsurate de Inspectia Muncii se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia veniturilor activitătii «Revista Obiectiv»."

6. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea «Revista Obiectiv» constă în:

a) editarea si vânzarea «Revistei Obiectiv»;

b) editarea si vânzarea de imprimate, autorizatii si materiale având ca scop instruirea si perfectionarea profesională în domeniile de competentă ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

c) editarea si vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afise, pliante;

d) editarea si vânzarea altor publicatii, materiale si tipărituri tematice cu impact în domeniile de competentă ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

e) realizarea si vânzarea de filme tematice de scurt metraj pentru instruirea de specialitate a angajatilor operatorilor economici, precum si a specialistilor din domeniul sănătătii si securitătii în muncă."

7. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Veniturile realizate de activitatea «Revista Obiectiv», provenite din încasările obtinute ca urmare a activitătii desfăsurate de revistă, donatii, sponsorizări, constituie venituri proprii ale acesteia.

(5) Cheltuielile curente si de capital necesare pentru realizarea activitătii «Revista Obiectiv» se finantează din veniturile proprii.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitătii «Revista Obiectiv» si statul de functii al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspectiei Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(7) Excedentul anual realizat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

(8) În relatiile contractuale activitatea «Revista Obiectiv» este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspectiei Muncii."

8. În anexa nr. 1, la articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti sunt inspectori de muncă."


9. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Măsurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora, precum si modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevăzute la alin. (8), se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale."

10. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 968.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009)

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea Inspectiei Muncii, respectiv activitătile care functionează pe lângă Inspectia Muncii

 

A. Unitătile care functionează în subordinea Inspectiei Muncii:

1. inspectoratele teritoriale de muncă

2. Centrul de Monitorizare a Unitătilor cu Risc Profesional -finantat din venituri proprii

3. Centrul de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii - finantat din venituri proprii.

B. Activităti care functionează pe lângă Inspectia Muncii:

- tipărirea si difuzarea publicatiei „Revista Obiectiv" - finantată din venituri proprii.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013"

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat, ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si parteneriat,

tinând cont de prevederile art. 5 pct. II lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational comun „România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013", denumit în continuare programul.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) cerere de finantare - documentul elaborat de către solicitant cu scopul de a obtine finantare pentru implementarea activitătilor descrise, conform formatului standard furnizat în Ghidul solicitantului;

b) proiect - operatiunea descrisă în cererea de finantare depusă în cadrul unui apel pentru propuneri de proiecte lansat de către Autoritatea comună de management, care îndeplineste criteriile impuse de către Comitetul comun de monitorizare a programului si primeste fonduri aferente programului;

c) contract de finantare - contractul încheiat între beneficiar, ca reprezentant al tuturor partenerilor în cadrul unui proiect, si Autoritatea comună de management pentru finantarea din fonduri ENPI a unui proiect aprobat în cadrul programului;

d) Ghidul solicitantului - documentul aprobat de Comitetul comun de monitorizare, care are ca scop furnizarea de informatii necesare potentialilor solicitanti de finantare în cadrul programului, în vederea elaborării cererilor de finantare, precum si de informatii privind procesul de selectie si contractare a proiectelor;

e) beneficiar - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finantare nerambursabilă din fonduri ENPI cu Autoritatea comună de management si îsi asumă pe deplin fată de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară si implementarea proiectului;

f) partener - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de beneficiar la initierea si implementarea proiectului;

g) beneficiar final - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care va beneficia de rezultatul proiectului pe termen lung la nivelul societătii sau al sectorului respectiv;

h) asociat - persoana juridică, publică sau privată, care joacă un rol important în implementarea proiectului, dar care nu îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului si, ca urmare, nu poate beneficia de fonduri din finantarea acestuia, cu exceptia costurilor de călătorie si diurnă;

i) acord de parteneriat - documentul legal semnat de beneficiar împreună cu toti partenerii dintr-un proiect, care detaliază drepturile si responsabilitătile acestora si creează cadrul pentru gestionarea si implementarea eficientă a proiectului.

Art. 3. - (1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor aprobate în cadrul programului se respectă reglementările prevăzute în legislatia natională si comunitară în vigoare, precum si în Ghidul solicitantului.

(2) Cheltuielile deja finantate integral sau partial prin alte instrumente financiare nationale, europene sau internationale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. - (1) Sunt eligibile numai acele cheltuieli care sunt însotite de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerului, certificate si identificate.

(2) În vederea certificării conformitătii cu originalul, beneficiarii/partenerii români vor prezenta controlorilor de prim nivel toate documentele originale.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fie:

a) efectuate, plătite, certificate si declarate de către beneficiar/partener în perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finantare;

b) prevăzute în bugetul proiectului, anexă la contractul de finantare;

c) necesare pentru implementarea proiectului;

d) identificabile si verificabile, înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerilor în conformitate cu legislatia natională si procedura aplicată;

e) rezonabile, justificate si în conformitate cu principiile managementului financiar eficient;

f) efectuate în aria eligibilă a programului.

(2) Prin exceptie, sunt eligibile si următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile pentru raportul final si evaluarea proiectului, indiferent de data plătii efective, cu respectarea perioadei de executie a programului, precum si cheltuielile generate de procedurile de achizitie derulate conform dispozitiilor anexei IV ia contractul de finantare, inclusiv cele demarate înainte de data începerii implementării proiectului, cu conditia încheierii contractelor si a plătii efective în cursul perioadei de implementare si realizării procedurilor conform dispozitiilor anexei IV la contractul de finantare;

b) cheltuielile ocazionate de deplasarea la sediul organismelor implicate în gestionarea programului, precum si cheltuielile ocazionate de deplasări în afara ariei programului, dacă sunt mentionate explicit si justificate în contractul de finantare.

Art. 6. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele derulate în cadrul programului sunt cele ocazionate de activitătile privind implementarea proiectului, managementul si coordonarea acestuia, comunicarea si diseminarea obiectivelor si rezultatelor proiectului.

Art. 7. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, conform contractului de finantare, inclusiv contributiile aferente acestora plătite de către angajat si angajator conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului angajat al beneficiarului sau partenerului, cu contract individual de muncă sau act administrativ de numire în functia publică, pe durată nedeterminată sau determinată, cu fractiune de normă ori cu normă întreagă de lucru, implicat în implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatea. Plafoanele salariilor angajatilor în proiect nu trebuie să depăsească nivelul practicat pentru functia respectivă în organizatia beneficiară sau parteneră, după caz.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), salariul va fi cel practicat în domeniu pentru functii similare, când functia respectivă nu figura anterior în statul de functii al persoanei juridice.

(4) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele aditionale aferente valabile pe toată durata de implementare a proiectului si/sau în actul administrativ de numire în functia publică, precum si în actele de modificare a actului administrativ de numire în functia publică si contributiile aferente mentionate la alin. (1).

(5) Salariul tarifar/de bază, sporurile permanente, orele suplimentare, concediile de odihnă si medicale, precum si contributiile mentionate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat pentru implementarea activitătilor din cadrul proiectului, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, si vor fi sustinute de fisele de post, fisele de pontaj, din care să rezulte timpul de lucru total si timpul alocat implementării activitătilor din cadrul proiectului, statele de salarii, ordinele de plată, extrasele de cont, declaratia salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului si alte documente justificative, după caz.

(6) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) se decontează conform contractului de muncă/actului administrativ de numire si/sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/fisa de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, aferent atributiilor specifice gestionării proiectului.

(7) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata maximă legală a timpului de muncă, conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare.

(8) În situatia în care beneficiarul/partenerul nu dispune de personalul calificat pentru a executa sarcini din proiect, pot fi contractati experti externi, cu încadrarea cheltuielilor în linia bugetară corespunzătoare expertizei externe si serviciilor.


Art. 8. - (1) Sunt considerate eligibile:

a) cheltuielile pentru deplasarea în tară si în străinătate pentru personalul beneficiarului/partenerului implicat în proiect care efectuează deplasări în scopul implementării proiectului, pentru participarea la întâlniri, seminare, conferinte, alte evenimente specifice proiectului, în aria de eligibilitate a programului, sau la sediul organismelor implicate în gestionarea programului;

b) cheltuielile de deplasare efectuate pentru deplasări în afara ariei programului, dacă sunt mentionate explicit si justificate în contractul de finantare si sunt efectuate pentru implementarea proiectului;

c) cheltuielile pentru deplasarea personalului asociatilor si al beneficiarilor finali.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru deplasare includ următoarele costuri: de transport, de cazare si de diurnă, în conformitate cu legislatia în vigoare, precum si asigurare medicală si vize.

(3) Pentru asigurarea transportului si cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislatia natională în vigoare.

(4) Pentru personalul care lucrează în autoritătile si institutiile publice, precum si din unitătile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile mentionate la alin. (3) vor respecta conditiile si plafoanele impuse de legislatia natională aplicabilă institutiilor publice.

(5) Pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (4), cheltuielile mentionate la alin. (3) vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii si nu vor depăsi plafoanele de la data semnării contractului publicate de Comisia Europeană la adresa web: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/ per_diems/index_en.htm

(6) Cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru expertii externi vor fi încadrate în linia bugetară corespunzătoare expertizei externe si serviciilor.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să mai fie incluse în altă linie bugetară.

Art. 9. - (1) Următoarele categorii de cheltuieli aferente lucrărilor de investitii sunt eligibile numai pentru proiectele realizate în cadrul prioritătilor 1 „Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră" si 2 „Mediul si pregătirea pentru situatii de urgentă", astfel:

a) cheltuieli pentru obtinerea terenului si a clădirilor;

b) cheltuieli pentru pregătirea amplasamentului;

c) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

d) cheltuieli cu studiile de teren;

e) cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii;

f) cheltuieli de proiectare si inginerie;

g) cheltuieli pentru investitia de bază;

h) cheltuieli pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) le includ pe cele efectuate pentru cumpărarea/închirierea de terenuri, cumpărarea/închirierea de clădiri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor si, după caz, schimbarea regimului juridic al terenului si/sau al clădirilor, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol a terenului, cheltuieli notariale.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) le includ pe cele ocazionate de orice lucrări care au ca scop pregătirea amplasamentului pentru derularea proiectului - dezasamblări, defrisări, curătarea locatiei, evacuări ale materialelor rezultate, devieri ale retelelor de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apă, lucrări pentru amenajarea spatiilor pentru muncitori si echipamente, garduri de protectie, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructie, realizarea de căi de acces, întreruperi temporare ori devieri ale căilor de transport, marcaje de trafic pentru zonele în care se execută lucrări etc.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. c) au în vedere asigurarea cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitii, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, salubrizare, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., retele de comunicatii electronice si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. d) includ cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt ocazionate de:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/desfiintare;

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc;

d) obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă;

e) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obtinerea acordului de mediu;

g) obtinerea avizului P.S.I.;

h) alte avize, acorduri si autorizatii necesare proiectului.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt ocazionate de:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, pentru verificarea tehnică a proiectării si pentru elaborarea certificatului de performantă energetică a clădirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, respectiv documentatii care stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, cu conditia ca acestea să se refere la investitia de bază;

b) expertizarea tehnică pentru lucrările de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute si neterminate, cu conditia ca aceste clădiri să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii;

c) efectuarea auditului energetic pentru lucrările de crestere a performantei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor;

d) asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului;

e) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractantă, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrărilor de constructii si instalatii:

(8) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. g) includ cheltuielile pentru:

a) constructii si utilităti precum: constructie, consolidare, reabilitare, modernizare de clădiri, drumuri, căi ferate, poduri, puncte de trecere a frontierei; acestea pot include drumuri de acces, parcări amenajate, garduri, marcaje si semnale luminoase de trafic, sisteme de alimentare cu apă si canalizare, sisteme de purificare a apei, colectarea apelor uzate, sisteme de drenare a apei, dragări de canale navigabile, îndiguiri, platforme, poduri pietonale, facilităti pentru accesul persoanelor cu dizabilităti, lucrări de realizare si modernizare a depozitelor pentru deseuri si neutralizarea deseurilor toxice;


b) lucrări pentru îmbunătătirea controlului asupra inundatiilor prin terasamente si pentru protejarea malurilor apelor curgătoare împotriva eroziunii, prevenirea efectelor secetei, restaurarea zonelor umede, gestionarea albiilor râurilor, alte cheltuieli privind managementul apelor, reabilitarea ariilor poluate, amenajări în scopul protectiei mediului, incluzând reciclare, conservare, regenerare si restaurare, realizarea de constructii noi sau refacerea/renovarea celor existente efectuate în scopul reducerii poluării, lucrărilor de combatere a eroziunii solului si alunecărilor de teren.

(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. h) includ sumele aferente pentru plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

(10) În mod exceptional, cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile numai în cazul în care sunt necesare pentru implementarea directă a proiectului, iar dreptul de proprietate este transferat beneficiarilor finali si/sau partenerilor locali cel mai târziu la finalul proiectului.

Art. 10. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind achizitionarea si închirierea echipamentelor si bunurilor, numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) echipamentele achizitionate/închiriate să nu fie depăsite din punct de vedere tehnic si moral;

b) să fie necesare si folosite exclusiv pentru implementarea proiectului;

c) să îndeplinească conditiile cerute prin proiect;

d) să corespundă preturilor practicate în mod uzual pe piată;

e) să respecte principiul eficientei economice, energetice si al impactului negativ redus asupra mediul înconjurător, precum si prevederile legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice.

(2) Următoarele categorii de cheltuieli privind achizitionarea echipamentelor si bunurilor sunt considerate eligibile:

a) cheltuieli pentru achizitionarea de computere, laptopuri, mobilier de birou, precum si alte bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protectia muncii etc;

b) cheltuielile pentru achizitionarea de echipamente speciale necesare implementării proiectului: echipamente pentru managementul deseurilor, echipamente pentru interventii comune în cazuri de urgentă, echipamente pentru cercetare necesare pentru desfăsurarea activitătilor proiectului, echipamente de măsură specifice, echipamente de laborator, utilaje si echipamente tehnologice, echipamente pentru monitorizarea, armonizarea si pentru managementul comun al traficului transfrontalier, echipamente pentru persoanele cu dizabilităti, sisteme de alertă în cazul conditiilor meteorologice nefavorabile, panouri de informare si semnalizatoare electronice bilingve sau multilingve, vehicule de interventie speciale pentru gestionarea traficului, precum si a celor incluse în instalatiile functionale etc;

c) cheltuielile pentru asamblarea si montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora;

d) cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic;

e) cheltuielile aferente achizitionării sau închirierii de vehicule; în cazul închirierii în scopul asigurării deplasării participantilor la evenimentele organizate în cadrul proiectului, capacitatea vehiculelor se justifică prin lista persoanelor invitate să participe la eveniment;

f) cheltuieli pentru achizitionarea de piese de schimb, componente, echipamente pentru masini, unelte si utilaje;

g) cheltuielile pentru serviciile de întretinere si reparatii echipamente si autoturisme;

h) cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

Art. 11. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile directe cu spatiul de birouri destinat exclusiv proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor directe cu spatiul de birouri destinat exclusiv proiectului sunt incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfăsoară activitătile proiectului, închiriată special în acest scop, asigurarea utilitătilor precum apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică si termică, gaze naturale, corespunzătoare suprafetei utilizate pentru activitătile proiectului, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotică, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, fax, internet, necesare pentru implementarea proiectului.

(3) Cheltuielile directe se justifică prin contracte si facturi sau alte documente cu valoare contabilă echivalentă.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru expertiză si servicii externe, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) costurile cu expertiza externă sunt rezonabile si determinate de gradul de complexitate al lucrărilor efectuate;

b) partenerii în proiect nu pot fi furnizori de servicii în contractele de servicii de expertiză externă.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile privind expertiza externă si serviciile sunt următoarele:

a) cheltuieli pentru expertiză profesională pentru elaborarea de studii si cercetări, servicii de consultantă la elaborarea studiilor de piată, studiilor de evaluare, consultantă juridică etc;

b) cheltuieli pentru experti în managementul proiectului, asistenti, manageri financiari etc, în cazul în care beneficiarul/partenerul nu dispune de personalul calificat să îndeplinească activitătile sale din proiect sau activitătile realizate în comun în cadrul proiectului asa cum sunt prevăzute în contractul de finantare;

c) cheltuieli pentru organizarea de evenimente si festivaluri culturale, evenimente media comune, târguri si expozitii, sesiuni de pregătire profesională si activităti educationale si sociale, schimburi de experientă si bune practici, seminarii, ateliere de lucru, crearea de retele de comunicare între comunităti si grupuri profesionale, tabere ecologice, realizarea de campanii de informare si constientizare, inclusiv întărirea identitătii regionale, monitorizarea sănătătii publice;

d) cheltuielile privind informarea si publicitatea pentru proiect, în care se includ: cheltuielile pentru panouri publicitare, afise, brosuri, pliante, reclame media, alte materiale promotionale, campanii media, evenimente de informare, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a programului si prevederilor acordului încheiat între parteneri si beneficiar, respectiv ale contractului încheiat între beneficiar si autoritatea comună de management;

e) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de achizitie, care includ cheltuielile aferente asistentei/consultantei juridice, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică, publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, în legătură cu procedurile de achizitie publică;

f) cheltuieli pentru servicii de traducere si interpretariat, inclusiv traducerea documentelor elaborate, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

g) cheltuieli pentru servicii IT & C, mentenantă si reparatii ale echipamentelor IT, actualizare si dezvoltare a aplicatiilor IT, inclusiv solutii de securitate a acestora;

h) cheltuieli pentru instruirea specializată a personalului operativ pentru utilizarea echipamentelor tehnologice, dacă nu este inclusă în pretul de achizitie al echipamentelor;


i) cheltuieli pentru transportul de materiale, mobilier si echipamente, dacă nu este inclus în pretul achizitiei;

j) cheltuieli pentru elaborarea de studii de impact asupra mediului, proiecte-pilot, strategii, planuri comune si alte materiale necesare realizării obiectului proiectului;

k) cheltuieli privind crearea si facilitarea accesului întreprinzătorilor la informatii, baze de date si infrastructura mediului de afaceri;

l) cheltuieli pentru servicii de amenajare a spatiilor aferente centrelor de informare, pregătire si instruire profesională, a celor destinate târgurilor si expozitiilor;

m) cheltuieli pentru servicii de amenajare a spatiilor destinate activitătilor aferente managementului proiectului;

n) cheltuieli privind serviciile de consultantă pentru proiectele de investitii din cadrul prioritătilor 1 si 2, altele decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. f).

(3) Cheltuielile legate de organizarea de evenimente în cadrul proiectului, precum servicii de catering, închirierea sălilor pentru evenimente si a echipamentelor necesare derulării acestora, tipărirea materialelor pentru eveniment, se justifică pe baza documentelor de plată si a listelor de invitati la eveniment.

Art. 13. - Sunt considerate eligibile cheltuielile financiare care privesc comisioanele pentru tranzactii financiare, comisioanele bancare ocazionate de deschiderea si administrarea conturilor necesare pe perioada implementării proiectelor, costul garantiilor furnizate de bănci sau alte institutii financiare în cazul în care astfel de garantii sunt cerute de legislatia natională sau comunitară, taxele notariale si pentru consultantă juridică, asigurările obligatorii conform prevederilor legislatiei nationale aplicabile, dacă sunt direct legate de proiect si necesare pentru implementarea acestuia.

Art. 14. - Taxa pe valoarea adăugată este considerată eligibilă dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace prevăzute de legislatia natională;

b) este aferentă unor cheltuieli considerate eligibile.

Art. 15. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile diverse si neprevăzute, în limita a maximum 5% din cheltuielile eligibile ale proiectului, dacă sunt justificate prin documente corespunzătoare si dacă îndeplinesc conditiile de eligibilitate corespunzătoare categoriei din care fac parte, în conditiile prezentului ordin.

(2) Cheltuielile stipulate la alin. (1) pot fi efectuate numai cu aprobarea prealabilă a autoritătii comune de management.

Art. 16. - (1) Un procent fix care nu depăseste 7% din totalul costurilor direct eligibile ale proiectului poate fi solicitat ca si cheltuieli indirecte pentru a acoperi cheltuielile administrative suportate de către beneficiar pentru implementarea proiectului.

(2) Cheltuielile indirecte pot fi pentru energie termică, electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, chirii sau alte cheltuieli administrative relevante în implementarea proiectului si care pot fi repartizate proiectului.

(3) Suma forfetară alocată pentru costuri indirecte nu trebuie să fie justificată prin documente contabile.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 1.294.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.