MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 660/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 660         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 septembrie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Declaratie privind situatia cetătenilor români de etnie romă! care sunt în proces de expulzare sau repatriere din Republica Franceză si din alte state europene

 

39. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

40. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.037 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (i) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 1.040 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

207. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea diferentei la cifra anuală de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

629. - Decizie privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale

 


ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA

DEPUTATILOR SENATUL

 

DECLARATIE

privind situatia cetătenilor români de etnie romă, care sunt în proces de expulzare sau repatriere din Republica Franceză si din alte state europene

 

a) Luând act cu îngrijorare de actiunile recente ale autoritătilor din Franta si din alte state europene, îndreptate împotriva unor grupuri de cetăteni de etnie romă din România, concretizate în expulzarea sau repatrierea si colectarea de date biometrice ale acestora, în cadrul unor actiuni discriminatorii, sustinute prin discurs institutional,

b) calificând aceste actiuni drept o încălcare gravă a drepturilor si libertătilor cetătenesti, printre care dreptul la liberă circulatie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si egalitatea de tratament a cetătenilor comunitari, fără deosebire de rasă sau origine etnică,

c) subliniind că actiunile de expulzare sau repatriere îndreptate împotriva etnicilor romi contravin flagrant prevederilor tratatelor si directivelor Uniunii Europene, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Conventiei europene a drepturilor omului,

d) evidentiind obligativitatea respectării, de către toate statele membre ale Uniunii Europene, a prevederilor Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European si Consiliului, din data de 29 aprilie 2004, privind dreptul la liberă circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetătenii Uniunii si membrii familiilor acestora si Directivei Consiliului 2000/43 de punere în aplicare a principiului egalitătii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, din 29 iunie 2000,

e) considerând că aparitia unei situatii de criză de genul celei actuale impune o reactie politică imediată la nivel înalt din partea autoritătilor române, pentru identificarea de solutii rapide si eficiente, care să împiedice agravarea situatiei cetătenilor români aflati în străinătate, precum si un impact negativ pe relatia bilaterală a României cu alte state ale Uniunii Europene,

 

Parlamentul României:

 

1. reaminteste că Uniunea Europeană reprezintă o comunitate de state si cetăteni bazată pe înalte valori democratice, precum: toleranta si dreptul la diferentă (respectarea spiritului multiculturalitătii, plurietniei si libertătii religioase), libertatea de alegere a locului de resedintă, nediscriminarea, inclusiv pe criteriile de ordin etnic;

2. salută pozitia principială, de condamnare fermă a campaniilor de expulzare sau repatriere a unor grupuri de etnici romi, adoptată de Parlamentul European, prin votarea Rezolutiei din data de 9 septembrie 2010, precum si pozitia si recomandările Comisiei Europene, exprimate la Bruxelles, în data de 14 septembrie 2010, prin comisarul european pentru justitie, drepturi fundamentale si cetătenie, respectiv ale presedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei si Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale;

3. reaminteste că, în conformitate cu reglementările comunitare, orice măsură de natură administrativă sau judiciară luată împotriva unui cetătean al Uniunii Europene trebuie să reprezinte rezultatul unei evaluări individuale si să fie proportională cu gravitatea faptelor si gradul în care acestea reprezintă o amenintare reală, prezentă si suficient de serioasă la adresa societătii;

4. ia notă cu satisfactie de hotărârile unor instante civile franceze, care au dispus anularea măsurilor administrative luate cu nerespectarea prevederilor legilor comunitare si franceze;

5. consideră că problematica etniei rome, pe lângă caracterul ei national, trebuie să facă obiectul unei strategii la nivel european, reiterând întreaga disponibilitate de a participa activ, în cooperare cu alte institutii ale statului român, cu actori ai societătii civile si cu partenerii europeni, la promovarea unor solutii viabile si durabile de integrare socială a etniei rome, în deplin respect al legislatiei europene si normelor de drept international;

6. respinge categoric orice încercare politică de conectare artificială a problematicii etniei rome sau a celei privind functionarea sistemului judiciar din România la perspectivele de aderare a tării noastre, în martie 2011, la spatiul Schengen;

7. reafirmă angajamentul Parlamentului României pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Republica Franceză, pe baza respectului reciproc si în interesul comun al celor două tări si natiuni;

8. cere Presedintiei si Guvernului României să întreprindă toate măsurile de ordin politic, diplomatic si administrativ, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetătenilor români în calitatea lor de cetăteni europeni, precum si pentru promovarea si implementarea unor strategii la nivel european si national, pentru integrarea socială a cetătenilor de etnie romă, în statele în care trăiesc sau se deplasează liber.

 

Această declaratie a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 21 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA- ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 1.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA

DEPUTATILOR SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul senator Rasaliu Marian Iulian, apartinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul doamnei senator Boagiu Anca Daniela.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 21 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA- ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 39

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA

DEPUTATILOR SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului  României nr. 6/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Gheorghe-Eugen Nicolăescu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pe locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Ioan Timis.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 21 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA- ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 septembrie 2010.

Nr. 40.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.037

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Zhang Weiqun în Dosarul nr. 4.271/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autoarei exceptiei. Aceasta arată, prin interpret, că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu protejează viata de familie. Precizează, în acest sens, că ea nu a primit drept de sedere, astfel că nu poate rămâne în România, alături de sotul si copilul său, care se află în mod legal pe teritoriul statului român.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.271/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia a fost ridicată de Zhang Weiqun într-o cauză având ca obiect acordarea regimului tolerării sederii acesteia pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, întrucât nu mentionează explicit motivul vietii de familie ca motiv de acordare a regimului tolerării, iar notiunile „motive obiective" si „împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si de neînlăturat" sunt prea vagi si imprecise. Autoarea exceptiei precizează că este însărcinată, iar prin refuzul acordării regimului tolerării este pusă în situatia de a fi returnată în tara de origine si despărtită de concubinul său. Arată că notiunea de familie trebuie înteleasă în sens larg, în conformitate cu practica jurisprudentială a Curtii Europene a Drepturilor Omului, neputând fi limitat doar la familia fondată pe căsătorie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită modificarea solutiei legislative consacrate de textul de lege criticat, în sensul reglementării mai clare si mai precise a unor termeni sau sintagme.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au următorul continut:

- Art. 102 alin. (1) si (2): „(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tării acordată de Oficiul Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.

(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României.";

- Art. 103 lit. f): „Străinii prevăzuti la art. 102 alin. (1) pot fi tolerati în următoarele situatii: (...)

f) atunci când Oficiul Român pentru Imigrări constată că acestia se află în imposibilitatea de a părăsi temporar România din alte motive obiective."

În opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Constitutie si celor ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul la viată familială si privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că s-a mai pronuntat asupra textelor de lege criticate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale si din perspectiva unor critici identice, prin Decizia nr. 75 din 21 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 23 februarie 2010, prin Decizia nr. 112 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 8 martie 2010, sau prin Decizia nr. 1.019 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 22 septembrie 2009. Cu acele prilejuri, a statuat, în ceea ce priveste modul de redactare a textelor de lege criticate sub aspectul pretinsei lipse de precizie si claritate, că este firesc ca legiuitorul să fi indicat acele elemente definitorii pentru identificarea unor „motive obiective" care îl împiedică pe străin să părăsească teritoriul României si să nu fi exemplificat situatii concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate si totodată epuizate în cuprinsul unei norme juridice. Referitor la respectarea criteriului calitătii legii în cadrul procesului de legiferare, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat că previzibilitatea consecintelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da nastere la o rigiditate excesivă a reglementării (Cauza Reckvenyi contra Ungariei, 1999). Totodată, referitor la dispozitiile art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, Curtea a retinut că acestea oferă străinilor sansa de a le fi tolerată rămânerea pe teritoriul României si în alte cazuri decât cele enumerate la lit. a)-e) ale art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, dacă autoritatea competentă apreciază că aceasta este în mod obiectiv necesară. În plus, deciziile Oficiului Român pentru Imigrări pot fi contestate în fata instantei de judecată, care va putea înlătura eventualul refuz nejustificat de acordare a tolerării. În plus, Curtea a observat că textul de lege criticat are o redactare care permite flexibilitate în stabilirea motivelor pentru care se poate acorda tolerarea, ceea ce este de natură să avantajeze destinatarul normei.

Întrucât în cauza de fată nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată cu acele prilejuri si argumentele pe care aceasta s-a bazat îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) si ale art. 103 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Zhang Weiqun în Dosarul nr. 4.271/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 1.040

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Gheorghe Manac si Voica Manac în Dosarul nr. 4.342/3/2009 al Tribunalului Bucuresti -Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde partea Viorica Aurelia Sărman, lipsind autorii exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtii prezente. Aceasta arată că lasă la aprecierea Curtii solutia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, invocând în acest sens cele retinute de Curtea Constitutională în jurisprudenta sa în materie, concretizată, de exemplu, în Decizia nr. 254 din 16 martie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.342/3/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Manac si Voica Manac într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva unei încheieri prin care Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 din Codul civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 limitează nejustificat posibilitatea exercitării căilor de atac doar la calea de atac a recursului, desi problema constitutionalitătii unui text de lege este o chestiune mult prea importantă spre a fi dezbătută numai în dublul grad de jurisdictie. Mai mult, norma criticată nu precizează dacă recursul poate fi formulat si în ipoteza în care instanta de judecată respinge exceptia pe alt temei decât în baza alin. (1), (2) si (3) ale art. 29, si anume invocând abuzul de drept, iar termenul de 48 de ore de depunere a recursului este prohibitiv sub aspectul conferirii unei reale posibilităti de motivare a recursului.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Limitarea căilor de atac doar la recurs constituie o prerogativă a legiuitorului, justificată prin specificul fiecărei categorii de cauze. Totodată, Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte asupra omisiunilor legislative.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, care au următoarea redactare:

- Art. 29 alin. (6): „(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si la art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat în prezenta cauză a mai fost supus, în numeroase rânduri, controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si prin prisma unor critici similare. Prin mai multe decizii, Curtea a constatat caracterul constitutional al acestora. Dintre acestea, pot fi mentionate, exemplificativ, Decizia nr. 494 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, Decizia nr. 1.113 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 20 decembrie 2007, sau Decizia nr. 926 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2009, prin care instanta de contencios constitutional a respins ca neîntemeiată exceptia, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si argumentatia deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Gheorghe Manacsi Voica Manacîn Dosarul nr. 4.342/3/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea diferentei la cifra anuală de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 2 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea seriei a II-a de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, pentru un număr de 50 de locuri, neocupate ori rămase libere ca urmare a retragerii persoanelor admise si/sau a neîndeplinirii conditiilor legale, în urma desfăsurării primei etape a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 111/2010 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program.

Art. 2. - Se aprobă constituirea unei comisii de concurs si a unei comisii de solutionare a contestatiilor, a căror componentă nominală este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Se aprobă tematica pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, seria a II-a de admitere, potrivit anexei nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă calendarul de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, seria a II-a de admitere, potrivit anexei nr. 3.


Art. 5. - (1) Plata taxei de participare la program se va face la casieria Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau prin cont, ce va fi publicat pe pagina de internet a institutiei.

(2) Taxa de înscriere la concurs se plăteste de către persoanele care doresc să participe la concurs, anterior depunerii dosarului.

(3) Taxa de scolarizare se plăteste în termen de 10 zile lucrătoare de la data admiterii în program.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Constantin Cristian Baci,

secretar general

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 207.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

1. Comisia de concurs este constituită din reprezentanti desemnati de:

- Ministerul Administratiei si Internelor - M.A.I.;

- Agentia Natională a Functionarilor Publici - A.N.F.P.;

- Secretariatul General al Guvernului - S.G.G.

 

Comisia de concurs - membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Cristian Roman

A.N.F.P

presedinte

2.

Marin Constantin

M.A.I.

membru

3.

Stefan Găti

S.G.G.

membru

 

Comisia de concurs - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dumitru Maxim

A.N.F.P.

presedinte

2.

Florica Brîndusescu

M.A.I.

membru

3.

Cătălina Irimescu

S.G.G.

membru

 

2. Comisia de solutionare a contestatiilor este constituită din reprezentanti desemnati de:

- M.A.I.;

- A.N.F.P;

- S.G.G.

Comisia de solutionare a contestatiilor- membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Dan Sachelarescu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Mihaela Prundeanu

M.A.I.

membru

3.

Cosmin Tănăsie

S.G.G.

membru

 

Comisia de solutionare a contestatiilor - membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

1.

Alina Rotariu

A.N.F.P.

presedinte

2.

Emilian Baboi

M.A.I.

membru

3.

Viorica Petrescu

S.G.G.

membru

 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor  functionari publici pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

- Constitutia României, republicată

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare

- Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene (Tratatul de la Roma)

- Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa

- Tratatul de la Lisabona

 

ANEXA Nr. 3

 

CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2010, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfăsurare

1.

înscrierea candidatilor

25-30 octombrie 2010

2.

Prima probă a concursului: selectarea dosarelor de concurs

1 noiembrie 2010

3.

Afisarea rezultatelor

2 noiembrie 2010

4.

Contestarea rezultatelor

3 noiembrie 2010

5.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- listelor nominale ale candidatilor admisi

- programului desfăsurării interviului

4 noiembrie 2010

6.

A doua probă a concursului: interviul

5-6 noiembrie 2010

7.

Afisarea rezultatelor

8 noiembrie 2010

8.

Contestarea rezultatelor

9 noiembrie 2010

9.

Afisarea:

- rezultatelor contestatiilor

- rezultatelor finale ale concursului

10 noiembrie 2010

10.

Completarea dosarului personal si achitarea taxei de scolarizare de către candidatii admisi

11-24 noiembrie 2010


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale

 

În temeiul prevederilor art. 60, ale art. 61 alin. (3), ale art. 73 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (2) pct. 10, ale art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta decizie are drept scop principal stabilirea procedurii si a conditiilor de acordare si modificare a licentei de emisie si a licentei de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale în sistem digital terestru, precum si a autorizatiei tehnice acordate pentru functionarea statiilor de emisie aflate sub jurisdictia României si utilizate în scopul furnizării oricărui serviciu de programe audiovizuale.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei decizii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) zona de acoperire - zona în care valoarea intensitătii câmpului electromagnetic util al statiei de emisie este egală cu sau mai mare decât valoarea intensitătii câmpului electromagnetic utilizabil;

b) câmpul electromagnetic utilizabil - valoarea minimă a intensitătii câmpului electromagnetic necesară pentru a permite o calitate bună a receptiei;

c) statie de emisie - statia radio terestră aflată sub jurisdictia României, utilizată în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

d) puterea aparent radiată (PAR) - produsul dintre puterea de emisie si câstigul antenei pe diferite azimuturi, produs din care se scad pierderile pe traseul dintre borna de iesire a emitătorului si borna de intrare în antenă;

e) autorizatie de asignare a frecventelor radio (AAF) - actul administrativ, anexă la licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru (LUF) si parte integrantă a acesteia, prin care Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM, stabileste conditiile tehnice specifice în care se vor realiza statiile de emisie componente;

f) autorizatie tehnică (AT) - actul administrativ prin care ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea audiovizualului nr. 54/2002, cu modificările si completările ulterioare, autorizează utilizarea statiilor de emisie aflate sub jurisdictia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe audiovizuale pe, respectiv de pe teritoriul României;

g) buletin de măsurători - actul administrativ emis de ANCOM, prin care se constată că statia de emisie respectă sau nu conditiile tehnice si parametrii impusi prin licenta de emisie/LUF (AAF), precum si prevederile reglementărilor în vigoare privind protectia radioelectrică, compatibilitatea electromagnetică si parametrii tehnici prevăzuti în reglementările specifice; buletinul de măsurători favorabil se anexează si constituie parte integrantă a autorizatiei tehnice.

(2) În cuprinsul prezentei decizii:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Ordonanta-cadru;

b) Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Ordonanta privind accesul;

c) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, va fi denumită Legea audiovizualului.

(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute în Legea audiovizualului si în Ordonanta privind accesul.

Art. 3. - Utilizarea efectivă a frecventelor radio în vederea furnizării unui serviciu de programe audiovizuale în sistem analogic ori în sistem digital terestru este permisă numai după obtinerea, potrivit legii, a licentei de emisie sau a LUF, după caz.

Art. 4. - (1) Licenta de emisie, LUF, AAF si AT se eliberează gratuit.

(2) Acordarea AT se poate realiza numai după emiterea de către ANCOM a buletinului de măsurători.

(3) Verificările tehnice necesare în vederea eliberării buletinului de măsurători se realizează în mod gratuit.

Art. 5. - În cazul în care licenta, AAF sau AT a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera, la solicitarea scrisă a titularului, în urma depunerii unei declaratii pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul acesteia, un duplicat al licentei, al AAF sau al AT, pe care se va mentiona cu majuscule „DUPLICAT".


 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare în cazul furnizării serviciilor de programe audiovizuale pe cale radio terestră în sistem analogic

 

SECTIUNEA 1

Licenta de emisie

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea licentei de emisie

 

Art. 6. - (1) În vederea acordării licentei de emisie, solicitantul va transmite laANCOM - sediul central - o cerere, în original, prin completarea în mod obligatoriu a unui formular-tip.

(2) În cazul persoanei juridice, cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal si va purta stampila acesteia.

(3) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la structurile sale regionale sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(4) Cererea-tip va fi transmisă cel mai târziu în termen de 180 de zile calendaristice de la data acordării licentei audiovizuale analogice si va fi însotită de:

a) licenta audiovizuală analogică, în copie;

b) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii si care contine cel putin informatiile de identificare, obiectul de activitate si mentiuni referitoare la insolventă, reorganizare judiciară sau faliment, dizolvare sau lichidare.

(5) Solicitantul persoană fizică autorizată care intentionează să obtină licenta de emisie va anexa la formularul-tip si copia actului de identitate.

(6) Solicitantul persoană străină care intentionează să obtină licenta de emisie va anexa la formularul-tip, în traducere legalizată în limba română si cu respectarea cerintelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul altui stat, în afara documentului prevăzut la alin. (4) lit. a), si documente echivalente celor solicitate persoanelor române.

Art. 7. - (1) Transmiterea cererii si a documentelor conexe se poate efectua către sediul central al ANCOM în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, i s-a atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei ANCOM, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 8. - (1) În situatia în care în urma analizei cererii si documentatiei anexate se constată că cererea este incorectă sau incompletă, documentatia este incompletă ori solutia propusă nu corespunde conditiilor tehnice stabilite de ANCOM la asignarea frecventei/canalului în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, ANCOM va comunica solicitantului, în scris, observatiile necesare.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informatiilor suplimentare solicitate, ANCOM va analiza documentatia transmisă si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va acorda licenta de emisie.

Art. 9. - (1) ANCOM va respinge o cerere de acordare a licentei de emisie în următoarele cazuri:

a) cererea de acordare este incompletă sau incorectă;

b) nu au fost transmise toate documentele prevăzute la art. 6;

c) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului pentru licentele de emisie acordate anterior, precum si eventuale creante accesorii aferente acestuia;

d) împotriva solicitantului a fost pronuntată o hotărâre definitivă si irevocabilă privind intrarea în faliment;

e) solicitantul este în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare.

(2) Respingerea cererii de acordare a licentei de emisie va fi motivată si se va comunica solicitantului.

Art. 10. - (1) Termenul de valabilitate a licentei de emisie este de 9 ani de la data emiterii primei AT

(2) Perioada de valabilitate a licentelor de emisie pentru emitătoarele de televiziune expiră în conditiile impuse prin Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul în care Consiliul National al Audiovizualului (CNA), în aplicarea prevederilor art. 95 din Legea audiovizualului, decide reducerea termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, ANCOM va reduce în mod corespunzător termenul de valabilitate a licentei de emisie.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Modificarea licentei de emisie

 

Art. 11. - (1) În situatia modificării datelor de identificare a titularului, modificarea licentei de emisie se realizează în baza unei cereri scrise transmise la sediul central al ANCOM. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal, iar în cazul persoanei juridice va purta si stampila acesteia.

(2) Titularul licentei de emisie are obligatia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării licentei audiovizuale să depună cererea prevăzută la alin. (1).

(3) Cererii prevăzute la alin. (1) i se vor atasa, în mod obligatoriu, în copie, toate documentele care certifică modificarea datelor de identificare si copia de pe licenta audiovizuală modificată.

(4) ANCOM va modifica licenta de emisie în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) si (3).

Art. 12. - (1) Modificarea, la cererea titularului, a parametrilor tehnici cuprinsi în licenta de emisie se realizează în baza formularului-tip prevăzut la art. 6 alin. (1), care va fi transmis, în original, la sediul central al ANCOM. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal, iar în cazul persoanei juridice va purta si stampila acesteia.

(2) Cererii prevăzute la alin. (1) i se vor atasa, în mod obligatoriu, documentele care justifică modificarea acestor parametri.


(3) In cazul în care ANCOM este de acord cu modificările solicitate, va modifica licenta de emisie în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1), cu exceptia cazurilor prevăzute la alin. (5).

(4) În cazul în care, în termen de 6 luni de la modificarea prevăzută la alin. (3), titularul licentei nu obtine AT, licenta de emisie va fi modificată din oficiu de către ANCOM, prin revenirea la datele tehnice prevăzute în licenta anterioară.

(5) În situatia în care modificarea parametrilor tehnici presupune o perioadă de experimentare, pe toată durata acesteia statia de emisie va functiona în baza unui acord de functionare provizorie eliberat de către ANCOM. După obtinerea acordului de functionare provizorie, titularul licentei de emisie va transmite la directia regională a ANCOM în a cărei rază de activitate se încadrează statia de emisie documentele prevăzute la art. 20 alin. (1). Dacă în perioada de experimentare nu sunt constatate interferente prejudiciabile de către directia regională a ANCOM, titularul licentei de emisie se va conforma prevederilor alin. (1) si (2).

(6) În situatia în care titularul licentei de emisie are restante la plata tarifului de utilizare a spectrului sau a creantelor accesorii, dacă este cazul, modificarea licentei sau eliberarea acordului de functionare provizorie se realizează numai după achitarea integrală a tuturor sumelor datorate ANCOM în temeiul Legii audiovizualului.

Art. 13. - Licenta de emisie poate fi modificată la initiativa ANCOM, în conditiile art. 64 din Legea audiovizualului.

Art. 14. - (1) În urma modificării prevederilor licentei de emisie, ANCOM va elibera o nouă licentă.

(2) În cazul în care modificarea licentei de emisie se realizează în conditiile art. 11 si 12, ANCOM eliberează o nouă licentă, păstrându-se termenul de valabilitate din licenta anterioară, cu conditia respectării si a cerintelor exprese ale art. 10 alin. (2).

 

SUBSECTIUNEA a 3-a

Prelungirea termenului de valabilitate a licentei de emisie

 

Art. 15. - (1) Termenul de valabilitate a licentei de emisie acordate pentru furnizarea serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radio terestră poate fi prelungit, la cererea titularului, din 9 în 9 ani, în conditiile stabilite de ANCOM.

(2) Termenul de valabilitate a licentei de emisie acordate pentru furnizarea serviciilor de programe de televiziune pe cale radio terestră poate fi prelungit numai în conditiile respectării termenelor si conditiilor impuse de Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national.

(3) Prelungirea licentei de emisie se realizează în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi transmisă la sediul central al ANCOM cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) va fi însotită în mod obligatoriu de licenta audiovizuală, în copie, prelungită în mod corespunzător de către CNA, si de certificatul constatator, în original, eliberat de oficiul registrului comertului, care contine în mod obligatoriu cel putin informatiile de identificare, obiectul de activitate si mentiuni referitoare la insolventă, reorganizare judiciară sau faliment, dizolvare ori lichidare.

(5) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (3), ANCOM va modifica licenta de emisie si, în mod corespunzător, AT.

Art. 16. - Termenul de valabilitate a licentei de emisie nu va fi prelungit în situatia în care titularul se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d) sau e).

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizatia tehnică pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale în sistem analogic

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea autorizatiei tehnice

 

Art. 17. - (1) După realizarea statiei de emisie, în vederea obtinerii AT, titularul licentei de emisie va transmite către ANCOM - directia regională în a cărei rază de actiune se află statia de emisie - un formular-tip, în original, de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a autorizatiei tehnice.

(2) Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la structurile sale regionale sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(3) Lista ce cuprinde arondarea judetelor la directiile regionale ale ANCOM este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM.

(4) Formularul-tip prevăzut la alin. (1) va fi însotit în mod obligatoriu de proiectul tehnic al statiei de emisie, întocmit în conformitate cu continutul-cadru disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

Art. 18. - (1) În baza documentelor prevăzute la art. 17, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii formularului-tip, directia regională a ANCOM efectuează verificările tehnice ale statiei de emisie, în conformitate cu reglementările specifice prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice sunt conforme cu specificatiile tehnice, directia regională a ANCOM întocmeste buletinul de măsurători si, ulterior acestuia, va acorda si comunica titularului licentei de emisie un exemplar al AT.

(3) În situatia în care rezultatele verificărilor tehnice nu sunt favorabile directia regională a ANCOM va emite un buletin de măsurători nefavorabil, care va cuprinde neconformitătile constatate.

(4) Ulterior efectuării lucrărilor de remediere, titularul licentei de emisie va transmite o cerere pentru reefectuarea verificărilor tehnice.

Art. 19. - Efectuarea verificărilor tehnice sau acordarea AT nu va fi realizată în cazul în care titularul licentei de emisie se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a transmis toate documentele prevăzute la art. 17;

b) statia de emisie nu respectă reglementările tehnice în vigoare, în acest caz fiind emis un buletin de măsurători nefavorabil;

c) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului datorat ANCOM în temeiul Legii audiovizualului, precum si eventuale creante accesorii aferente acestuia, dacă este cazul.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Modificarea autorizatiei tehnice

 

Art. 20. - (1) În vederea modificării parametrilor tehnici cuprinsi exclusiv în AT, titularul licentei de emisie va notifica directia regională a ANCOM în a cărei rază de actiune se află statia de emisie cu privire la această intentie. Notificarea va cuprinde continutul modificărilor, durata estimată pentru realizarea lor si va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor propuse.

(2) Titularul AT poate începe realizarea modificărilor parametrilor tehnici cuprinsi exclusiv în autorizatie numai după 10 zile calendaristice de la efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) si doar în cazul în care nu i s-a comunicat un aviz negativ privind modificările solicitate.

(3) Imediat după realizarea modificărilor parametrilor tehnici prevăzuti la alin. (1), titularul AT va initia procedura de modificare a autorizatiei.

Art. 21. - (1) În vederea modificării AT, titularul va transmite la directia regională a ANCOM în a cărei rază de actiune se află statia de emisie o cerere-tip, în original, aceasta urmând să poarte si stampila acestuia, în cazul persoanelor juridice. Cererea-tip poate fi obtinută de la sediul central, de la structurile sale regionale sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Prevederile art. 18 si 19 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - În situatia în care modificarea parametrilor tehnici ai statiei de emisie are implicatii asupra frecventei sau zonei de difuzare prevăzute în licenta audiovizuală analogică, respectiv asupra datelor tehnice cuprinse în licenta de emisie, modificarea efectivă a statiei de emisie si a AT nu se va realiza înainte de modificarea licentei audiovizuale analogice si a licentei de emisie.

Art. 23. - În situatia modificării altor date decât cele tehnice prevăzute în licenta audiovizuală analogică, modificare ce are implicatii asupra datelor cuprinse în licenta de emisie, modificarea AT nu se va realiza înainte de modificarea licentei audiovizuale analogice si a licentei de emisie.

Art. 24. - AT nu va fi modificată în situatia în care titularul se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 19.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare în cazul furnizării serviciilor de programe audiovizuale pe cale radio terestră în sistem digital de televiziune

 

SECTIUNEA 1

Licenta de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru si autorizatia de asignare a frecventelor

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru si autorizatiei de asignare a frecventelor radio

 

Art. 25. - LUF pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale în sistem digital terestru se acordă de către ANCOM operatorilor de multiplex, în conditiile Legii audiovizualului.

Art. 26. - După obtinerea LUF, care contine alocări de canale pe o anumită arie geografică, înainte de începerea lucrărilor de realizare a statiilor de emisie, titularul acesteia trebuie să obtină AAF.

Art. 27. - În vederea obtinerii AAF se vor parcurge următoarele etape:

a) solicitantul va transmite către sediul central al ANCOM o cerere, în original, prin completarea în mod obligatoriu a unui formular-tip; formularul-tip este disponibil la sediul central al ANCOM, la structurile sale regionale sau pe pagina de internet

a ANCOM; în cazul persoanei juridice, cererea va fi semnată de reprezentantul legal si va purta stampila acesteia;

b) solicitantul va propune asignările efective pentru fiecare statie de emisie din componenta retelei de comunicatii electronice, în limitele alocărilor si în conditiile tehnice si operationale prevăzute în LUF, prin transmiterea la sediul central al ANCOM a unui studiu tehnic de compatibilitate radioelectrică între statiile componente ale retelei, studiu realizat conform reglementărilor în vigoare si întocmit în conformitate cu continutul-cadru disponibil pe pagina de internet a ANCOM;

c) ANCOM analizează documentatia prevăzută la lit. a) si b) si, în cazul în care documentatia este completă si este asigurată compatibilitatea radioelectrică cu asignările existente, acordă AAF;

d) în cazul în care parametrii propusi afectează functionarea altor retele de comunicatii electronice, ANCOM solicită titularului LUF efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilitătii radioelectrice cu asignările existente;

e) în situatia prevăzută la lit. d), acordarea AAF se va realiza după modificarea studiului tehnic prevăzut la lit. b), în concordantă cu cerintele exprimate de către ANCOM;

f) ulterior modificării studiului în conformitate cu cerintele prevăzute la lit. e), în termen de 6 săptămâni de la data transmiterii cererii sau a tuturor informatiilor suplimentare solicitate, ANCOM va analiza documentatia transmisă si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si cele prevăzute de lege, va acorda AAF.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru si autorizatiei de asignare a frecventelor radio

 

Art. 28. - (1) În situatia modificării datelor de identificare a titularului, modificarea LUF si AAF se realizează în baza unei cereri scrise, în original, transmise la sediul central al ANCOM. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal si, în cazul persoanei juridice, va purta si stampila acesteia.

(2) Titularul LUF si AAF are obligatia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei modificării datelor de identificare să depună cererea prevăzută la alin. (1).

(3) Cererii prevăzute la alin. (1) i se vor atasa, în mod obligatoriu, în copie, toate documentele care certifică modificarea datelor de identificare.

(4) ANCOM va modifica LUF si AAF în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1)si(3).

Art. 29. - (1) În vederea modificării conditiilor tehnice si operationale cuprinse în LUF si/sau AAF, titularul va transmite către ANCOM, în original, o cerere, prin completarea în mod obligatoriu a unui formular-tip. Formularul-tip este disponibil la sediul central al ANCOM, la structurile sale regionale sau pe pagina de internet a ANCOM. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal si va purta stampila solicitantului, acolo unde este cazul.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită de studiul tehnic prevăzut la art. 27 lit. b), document care va justifica toate modificările propuse.

(3) Modificarea LUF si/sau AAF este conditionată de plata integrală a tarifului de utilizare a spectrului aferent LUF, ajuns la scadentă, precum si a creantelor accesorii, dacă este cazul.

(4) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1) si (2), ANCOM va analiza documentatia transmisă si, dacă sunt îndeplinite conditiile tehnice si legale, va modifica LUF si/sau AAF.

 

SUBSECTIUNEA a 3-a

Prelungirea termenului de valabilitate a LUF

 

Art. 30. - (1) Termenul de valabilitate a LUF poate fi prelungit, la cererea titularului, în conditiile stabilite de Legea audiovizualului.

(2) Prelungirea valabilitătii LUF se realizează în baza unei cereri scrise, în original, transmisă la ANCOM cu cel putin 30 de zile, dar nu mai devreme de 6 luni înainte de împlinirea termenului prevăzut în licentă.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de certificatul constatator, în original, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii si care contine cel putin informatiile de identificare, obiectul de activitate si mentiuni referitoare la insolventă, reorganizare judiciară sau faliment, dizolvare ori lichidare.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, ANCOM va prelungi termenul de valabilitate a LUF si, în mod corespunzător, a AT aferente.

Art. 31. - (1) ANCOM poate conditiona prelungirea LUF de revizuirea conditiilor ce au fost avute în vedere la acordarea initială a licentei.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), ANCOM va demara consultări cu titularul licentei, îl va informa pe acesta cu privire la modificările ce trebuie operate si îi va acorda un termen de conformare proportional cu natura calitativă si cantitativă a modificărilor.

Art. 32. - Termenul de valabilitate a LUF nu va fi prelungit în cazul în care titularul se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d) sau e) ori titularul nu este de acord cu măsurile propuse în conformitate cu art. 31.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizatia tehnică pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale în sistem digital terestru

 

SUBSECTIUNEA 1

Acordarea autorizatiei tehnice

 

Art. 33. - (1) După obtinerea AAF si ulterior realizării statiei de emisie, în vederea obtinerii AT, titularul LUF va transmite către directia regională a ANCOM în a cărei rază de actiune se află statia de emisie o cerere, în original, de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a AT. Formularul-tip al cererii poate fi obtinut de la sediul central al ANCOM, de la directiile regionale sau de pe pagina de internet a ANCOM. Lista care cuprinde arondarea judetelor la directiile regionale este disponibilă pe pagina de internet a ANCOM.

(2) În cazul persoanei juridice, cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal si va purta stampila acesteia.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al statiei de emisie, întocmit în conformitate cu continutul-cadru disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

Art. 34. - (1) În baza documentelor prevăzute la art. 33, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii, directia regională a ANCOM efectuează verificările tehnice ale statiei de emisie în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice sunt conforme cu specificatiile tehnice, directia regională a ANCOM întocmeste buletinul de măsurători si, ulterior acestuia, va acorda si comunica titularului LUF un exemplar al AT.

(3) În situatia în care rezultatele verificărilor tehnice nu sunt conforme cu specificatiile tehnice, directia regională a ANCOM va emite un buletin de măsurători nefavorabil, care va cuprinde neconformitătile constatate.

(4) Ulterior efectuării lucrărilor de remediere, titularul LUF va solicita reefectuarea verificărilor tehnice.

Art. 35. - AT nu va fi eliberată în cazul în care titularul LUF se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a transmis toate documentele prevăzute la art. 33 alin. (1)si(3);

b) statia de emisie nu respectă conditiile prevăzute în LUF si AAF si reglementările tehnice în vigoare, în acest caz fiind emis un buletin de măsurători nefavorabil;

c) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului pentru LUF acordată, precum si eventuale creante accesorii aferente acestuia, dacă este cazul.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Modificarea autorizatiei tehnice

 

Art. 36. - (1) În vederea modificării parametrilor tehnici cuprinsi exclusiv în AT, titularul LUF va notifica directia regională a ANCOM în a cărei rază de actiune se află statia de emisie cu privire la această intentie. Notificarea va cuprinde continutul modificărilor, durata estimată pentru realizarea lor si va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor propuse.

(2) Titularul LUF va putea începe realizarea modificărilor parametrilor tehnici cuprinsi exclusiv în AT numai după 10 zile calendaristice de la efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) si numai în cazul în care nu i s-a comunicat un aviz negativ privind modificările solicitate.

(3) Imediat după realizarea modificărilor parametrilor tehnici prevăzuti la alin. (1), titularul va initia procedura de modificare aAT

Art. 37. - (1) În vederea modificării AT, titularul va transmite la directia regională a ANCOM în a cărei rază de actiune se află statia de emisie o cerere prin completarea în mod obligatoriu a unui formular-tip, în original. Formularul-tip poate fi obtinut de la sediul central, de la structurile sale regionale sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Prevederile art. 34 se aplică în mod corespunzător.

(3) În situatia în care modificarea parametrilor tehnici ai statiei de emisie are implicatii asupra datelor tehnice cuprinse în LUF si/sau AAF, modificarea statiei de emisie si a AT se poate realiza numai după modificarea LUF si/sau AAF.

Art. 38. - (1) Verificările tehnice nu vor fi efectuate în situatia în care titularul se găseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 35 lit. a) si (c).

(2) AT nu va fi acordată dacă titularul LUF se află în oricare dintre situatiile prevăzute la art.35.

 

CAPITOLUL IV

Cedarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio

 

Art. 39. - (1) Licenta de emisie poate fi cedată unui tert numai împreună cu licenta audiovizuală, în conditiile art. 66 alin. (1) din Legea audiovizualului, cu acordul prealabil al CNA si al ANCOM si cu asumarea de către cesionar a tuturor obligatiilor care decurg din aceasta.

(2) LUF poate fi cedată unui tert, în conditiile art. 66 alin. (2) din Legea audiovizualului, numai cu acordul prealabil al ANCOM, cu avizul consultativ al CNA si numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licentă.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANCOM poate solicita cesionarului să facă dovada îndeplinirii conditiilor minimale ce au fost avute în vedere la acordarea initială a licentei.


(4) In vederea cedării licentei de emisie sau a LUF, titularul va depune la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:

a) datele de identificare ale cedentului;

b) datele de identificare ale cesionarului;

c) datele de identificare ale licentei ce urmează a fi cedată;

d) semnătura reprezentantului/reprezentantilor legal/legali si stampila cedentului; în cazul în care în evidentele oficiului registrului comertului figurează mai multi reprezentanti legali ai persoanei juridice în cauză, pentru exprimarea unei vointe valabile sunt necesare semnăturile tuturor acestora ori se poate delega, în baza unui mandat explicit al persoanei juridice, o persoană împuternicită să efectueze toate demersurile impuse de cedarea licentei de emisie.

(5) Cererea prevăzută la alin. (4) poate fi depusă, în anul împlinirii termenului de valabilitate al licentei de emisie sau al LUF, cel mai târziu cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licentei.

(6) La cererea prevăzută la alin. (4) vor fi anexate următoarele informatii si documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a licentei:

a) angajamentul cesionarului, în original, cu privire la asumarea tuturor obligatiilor cuprinse în licenta de emisie sau în LUF, semnat de reprezentantul/reprezentantii legal/legali si purtând stampila cesionarului;

b) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii si care contine cel putin date de identificare si mentiuni referitoare la insolventă, reorganizare judiciară sau faliment;

c) licenta audiovizuală a cesionarului, în copie (numai în cazul cedării drepturilor de utilizare a frecventelor radio acordate prin licenta de emisie).

d) certificatul fiscal al cedentului, în copie (numai în cazul cedării drepturilor de utilizare a frecventelor radio acordate prin licenta de emisie).

(7) În cazul în care cesionarul intentionează să solicite si prelungirea termenului de valabilitate a licentei cesionate, acesta poate face mentiuni despre această situatie în cadrul dosarului transmis pentru cesionarea licentei de emisie, cu respectarea, în acelasi timp, a prevederilor art. 10 alin. (2), respectiv ale art. 15 alin. (2).

(8) În situatia în care informatiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informatii suplimentare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii.

(9) ANCOM va analiza documentele prevăzute la alin. (2)-(6) si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licentei de emisie sau a LUF, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (4) sau a tuturor informatiilor suplimentare solicitate, după caz. Prin acordul prealabil, ANCOM poate stabili anumite conditii în care poate fi încheiat acordul de cesiune.

(10) Acordul prealabil al ANCOM este valabil 30 de zile.

Art. 40. - (1) ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă:

a) cesionarul nu a preluat si licenta audiovizuală analogică (numai în cazul cedării drepturilor de utilizare a frecventelor radio acordate prin licenta de emisie);

b) cedentul ori cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului pentru alte licente acordate anterior, precum si eventuale creante accesorii aferente acestuia;

c) împotriva cesionarului a fost pronuntată o hotărâre definitivă si irevocabilă privind intrarea în faliment;

d) cesionarul este în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;

e) dosarul transmis este incomplet.

(2) ANCOM nu va emite acordul prealabil până la plata integrală către ANCOM a tarifului de utilizare a spectrului, datorat în temeiul Legii audiovizualului, precum si creantele accesorii, dacă este cazul.

(3) În situatia existentei mai multor obligatii fiscale către ANCOM, dispozitiile Codului de procedură fiscală cu privire la ordinea stingerii obligatiilor de plată se aplică în mod corespunzător.

Art. 41. - (1) Ulterior obtinerii acordului prealabil, cesionarul va completa si va transmite la sediul central al ANCOM, în original, o cerere privind modificarea licentei. Cererea va fi însotită, în mod obligatoriu, de un exemplar original al acordului de cesiune, încheiat în formă autentică în perioada de valabilitate a acordului prealabil eliberat de ANCOM.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (10), respectiv a cerintelor alin. (1) atrage invalidarea acordului prealabil acordat în conditiile art. 39.

(3) Acordul de cesiune va contine exclusiv mentiuni referitoare la:

a) atributele de identificare legală ale părtilor (denumire/ nume, număr de înregistrare la oficiul registrului comertului, cod unic de înregistrare, sediul social);

b) obiectul acordului de cesiune, cu identificarea exactă a licentei de emisie sau a LUF cedate;

c) data încheierii acordului de cesiune, semnăturile reprezentantilor legali ai cedentului, respectiv ai cesionarului, persoanele împuternicite să le reprezinte si limitele împuternicirilor acordate, dacă este cazul, precum si stampila părtilor semnatare.

(4) Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) nu va fi luat în considerare.

(5) În termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea conditiilor stabilite în prezenta decizie, ANCOM va emite o decizie de revocare a dreptului de utilizare a frecventelor radio conferite prin licenta de emisie ori LUF cedate si va acorda, după caz, licenta de emisie ori LUF si AAF cesionarului si, în mod corespunzător, AT aferente.

(6) În cuprinsul licentei cedate se păstrează termenul de valabilitate din licenta cedentului, cu exceptia termenelor de valabilitate ale licentelor de emisie acordate pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale de televiziune, pe cale radio terestră, în sistem analogic.

 

CAPITOLUL V

Încetarea si retragerea drepturilor conferite prin licentă

 

Art. 42. - (1) Dreptul de a utiliza spectrul radio prevăzut în licenta de emisie sau în LUF încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea furnizorului;

b) ca urmare a cedării drepturilor de utilizare a frecventelor radio;

c) la împlinirea termenului de valabilitate a licentei;

d) de la data intrării în faliment în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

e) la data înregistrării hotărârii de dizolvare la registrul comertului ori a încetării, în orice alt mod, a existentei furnizorului;

f) ca urmare a revocării licentei, în conditiile art. 43, respectiv ale art. 44.

(2) Încetarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) si e) se constată prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 43. - (1) Licenta de emisie se revocă de către ANCOM în situatia în care titularul acesteia se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 65 din Legea audiovizualului.


(2) Revocarea licentei de emisie în cazul prevăzut la alin. (1) se dispune prin decizie a presedintelui ANCOM, care stabileste si data de la care încetează dreptul.

(3) În toate situatiile în care comunicarea deciziei de revocare prevăzute la alin. (2) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozitiile legale, decizia de revocare se va considera comunicată de la data afisării la sediul sau la domiciliul titularului si pe pagina de internet a ANCOM.

Art. 44. - (1) LUF se revocă în situatia în care titularul acesteia se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 651 din Legea audiovizualului.

(2) Revocarea licentei în cazul prevăzut la alin. (1) se dispune prin decizie a presedintelui ANCOM, care stabileste si data de la care încetează dreptul.

(3) În toate situatiile în care comunicarea deciziei de revocare prevăzute la alin. (2) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozitiile legale, aceasta se va considera comunicată de la data afisării la sediul sau la domiciliul titularului si pe pagina de interneta ANCOM.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 45. - (1) În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, ANCOM va revizui dreptul de utilizare a frecventelor radio acordate, anterior publicării prezentei decizii, pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune în sistem analogic.

(2) Revizuirea drepturilor de utilizare a frecventelor radio se realizează cu păstrarea termenului de valabilitate a drepturilor acordate, cu exceptia drepturilor care privesc transmisia pe cale radio terestră a serviciilor publice de televiziune în sistem analogic, care se vor acorda potrivit termenelor si conditiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, cu modificările ulterioare.

Art. 46. - (1) Titularul dreptului de utilizare a frecventelor radio prevăzut la art. 45 are obligatia să transmită către ANCOM, până cel mai târziu în data de 1 ianuarie 2011, datele si informatiile necesare solicitate de ANCOM în vederea eliberării licentelor de emisie aferente statiilor utilizate pentru transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale de radiodifuziune sonoră în sistem analogic care nu au obtinut autorizatia tehnică de functionare până la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) Până cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2011 ANCOM va transmite din oficiu, către titularul dreptului de utilizare prevăzut la art. 45, licentele de emisie aferente statiilor utilizate pentru transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale de radiodifuziune sonoră în sistem analogic care au obtinut autorizatia tehnică de functionare până la data publicării prezentei decizii.

Art. 47. - (1) Licentele de emisie aferente statiilor utilizate pentru transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale de televiziune în sistem analogic vor fi eliberate de către ANCOM, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2012.

(2) În vederea revizuirii drepturilor prevăzute la art. 45 alin. (2), pentru eliberarea licentelor de emisie aferente statiilor utilizate pentru transmisia serviciilor publice de programe audiovizuale de televiziune în sistem analogic, titularul acestui drept are obligatia să transmită către ANCOM, până cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2011, datele si informatiile solicitate de ANCOM.

Art. 48. - Prevederile prezentei decizii referitoare la obtinerea AT se aplică corespunzător si în cazul transmisiei pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 49. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2005.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 10 septembrie 2010.

Nr. 629.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.