MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 664/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.042 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Decizia nr. 1.056 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 1.059 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

778. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

969. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2”

 

970. - Hotărâre privind transmiterea unei părti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

974. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moinesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacău


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.042

din 14 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Liviu Gabriel Nicolicea în Dosarul nr. 3.066/101/2009 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii că părtile Organizatia Judeteană Mehedinti a Partidului Social Democrat si Ionela Mazilu au transmis la dosar note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei, precizând că nu se impune reconsiderarea jurisprudentei pe care Curtea Constitutională a dezvoltat-o deja cu privire la textele de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 ianuarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.066/101/2009, Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Exceptia a fost ridicată de Liviu Gabriel Nicolicea într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în anulare a unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească încalcă principiul egalitătii în drepturi, accesul liber la o justitie impartială si dreptul la apărare, deoarece prevăd două modalităti diferite de organizare judecătorească a completelor de judecată pentru solutionarea cauzelor în primă instantă, fără să existe vreo justificare pentru această delimitare. Astfel, în materia dreptului comun este reglementat sistemul judecătorului unic în primă instantă, care poate fi supus arbitrariului, “sporind incertitudinea în care se găsesc părtile” prin “întârzierea reinstaurării legalitătii”. În schimb, în domeniul conflictelor de muncă si al asigurărilor sociale este prevăzut sistemul colegial, format din 2 judecători si 2 asistenti judiciari, care este, în opinia autorului exceptiei, de natură să asigure garantia impartialitătii justitiei si pronuntarea unor solutii unitare.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, se sustine că acestea încalcă principiul autonomiei locale, deoarece mandatul unui consilier judetean, care, organizatoric si functional, compune consiliul judetean - persoană juridică de drept public si autoritate locală aleasă - încetează de drept, înainte de termen, ca efect al pierderii calitătii de membru al unui partid politic, prin decizia unilaterală a acestei formatiuni politice. Or, aceasta nu are un drept de revocare a mandatului, de vreme ce comunitatea, si nu partidul politic, este cea care l-a ales în functia de consilier judetean.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia asupra exceptiei, arată că aceasta este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, stabilind, de principiu, compunerea completului de judecată pentru judecarea cauzelor în primă instantă, apel si recurs, nu reprezintă altceva decât aplicarea prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. În plus, legislatia cuprinde norme de procedură civilă si penală care reglementează mijloace menite să garanteze o judecată corectă, impartială si echitabilă, inclusiv prin folosirea căilor legale de atac. În ceea ce priveste dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, se arată că acestea reglementează doar un aspect ce tine de statutul consilierilor locali si judeteni, si anume cazurile de încetare a mandatului, astfel că nu au legătură cu principiul autonomiei locale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitat ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, astfel cum au fost introduse prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară:

“(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenta de primă instantă a judecătoriei, tribunalului si curtii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu exceptia cauzelor privind conflictele de muncă si de asigurări sociale.”

- Art. 9 alin. (2) lit. h-”) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali:

“(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...)

h1) pierderea calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la apărare, art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării, autonomei locale si deconcentrării serviciilor publice si ale art. 122 alin. (2) potrivit cărora “Consiliul judetean este ales si functionează în conditiile legii”. Sunt invocate, de asemenea, prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 3 pct. 1 si 2 din Carta europeană a autonomiei locale, referitoare la conceptul de autonomie locală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a examinat conformitatea dispozitiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară fată de normele constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 741 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, precum si prin Decizia nr. 339 din 25 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate si a retinut că, potrivit dispozitiilor art. 124 alin. (3) si art. 126 alin. (2) din Constitutie, judecătorii sunt independenti si se supun numai legii, iar stabilirea competentei si a procedurii de judecată este atributul exclusiv al legiuitorului. Curtea a statuat că, în aplicarea acestor din urmă prevederi constitutionale, legiuitorul stabileste componenta completului de judecată si conduita pe care trebuie să o aibă acesta la solutionarea cauzelor ce îi sunt repartizate. Atât Constitutia, cât si legea privind organizarea judiciară stabilesc, sub aspectul impartialitătii, dreptul si obligatia judecătorilor de a se supune numai legii, activitatea de judecată desfăsurându-se, potrivit legii, strict în limitele cadrului legal. În ipoteza în care există dubii cu privire la impartialitatea judecătorului în primă instantă, există mijloace de apărare prevăzute de lege care asigură suficiente garantii pentru o judecată echitabilă si impartială.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.118 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 18 noiembrie 2008, Curtea a solutionat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, observând că normele constitutionale care instituie principiile de bază ale administratiei publice locale nu au incidentă în solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, având ca obiect un text referitor la încetarea calitătii de consilier local sau judetean.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia pronuntată prin deciziile mentionate si motivele care au stat la baza acesteia îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Liviu Gabriel Nicolicea în Dosarul nr. 3.066/101/2009 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.056

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Nagy Andras, Lucia Bucin si Eros Csaba în Dosarul nr. 162/43/2009 al Curtii de Apel Târgu Mures -Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 162/43/2009, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Exceptia a fost ridicată de Nagy Andras, Lucia Bucin si Eros Csaba într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 53, art. 115 alin. (4) si (6), art. 131 si 132.

Instanta de judecată apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 54/2006, si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind delegarea legislativă, ale art. 131 privind rolul Ministerului Public si ale art. 132 privind statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate cu raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale si cu motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 1.049 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, si Decizia nr. 297 din 23 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, Curtea a statuat că textele de lege criticate sunt constitutionale pentru argumentele acolo retinute.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Nagy Andras, Lucia Bucin si Eros Csaba în Dosarul nr. 162/43/2009 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.059

din 16 septembrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Nicolae Răzvan Micul în Dosarul nr. 7.484/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 2 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.484/296/2009, Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Exceptia a fost ridicată de Nicolae Răzvan Micul într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională, în contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, următoarele:

- Dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si art. 21 alin. (2) si alin. (3) teza întâi, deoarece “partea sanctionată contraventional, depunând personal plângerea la instanta competentă, achiesează implicit la sustinerea organului constatator potrivit căreia fapta pentru care s-a întocmit procesul-verbal a fost efectiv săvârsită.”;

- Dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24 alin. (1) si art. 124 alin. (2), întrucât constrâng partea sanctionată de a se prezenta “în fata unei instante aflate la o distantă considerabilă, la un număr de termene, cu cheltuieli ridicate si timp substantial consumat pentru deplasare.”;

- Dispozitiile art. 121 din Legea nr. 304/2004 înfrâng prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) si art. 130, deoarece “impietează grav asupra principiului separatiei puterilor în stat si independentei instantei de judecată” prin “prezenta în cadrul instantei de judecată, inclusiv în sala de judecată în cursul dezbaterilor, a personalului militar înarmat, tinut să respecte regulamentele militare si comanda unică.”

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: “Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”;

- Art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002: “împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.”;

- Art. 121 din Legea nr. 304/2004: “(1) Paza sediilor instantelor judecătoresti si a parchetelor, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

(2) Numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si ministrului administratiei si internelor, precum si a presedintelui înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) Activitatea personalului prevăzut la alin. (2) este coordonată de presedintele instantei sau de conducătorul parchetului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24, art. 124 alin. (2) si art. 130.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate, în raport de aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată si cu motivare similară. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 813 din 27 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, Decizia nr. 1.128 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007, si Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, statuând că acestea nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

De asemenea, prin Decizia nr. 464 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, Curtea a statuat că art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, care instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, nu îngrădeste accesul liber la justitie al persoanelor interesate si nu contravine dreptului la un proces echitabil. Dimpotrivă, reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie prin care se constată încălcări ale dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este menită să dea expresie garantiilor constitutionale invocate, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor strânse de lucrătorii politiei rutiere. În plus, această modalitate de reglementare reprezintă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a art. 121 din Legea nr. 304/2004, Curtea constată că independenta si impartialitatea judecătorilor nu este afectată de prezenta în sediul instantei de judecată a personalului Jandarmeriei Române, deoarece nu există niciun fel de relatii de subordonare între acest personal si judecători.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Nicolae Răzvan Micul în Dosarul nr. 7.484/296/2009 al Judecătoriei Satu Mare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 27 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru Vlahută”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 4, 14-15, 19, 21, 25, 28, 30, 32-34, 36-38, 40^1, 43-45, 50, 52, 55-56, 58, 62, 64-66, 69-73, 76, 80-81, 85, nr. 88, 91-92, 94-96, 101, 103-104, 106-108, 113, 116, 118-121, 123, 125, 128-135, 139, 141-142, 148-150, 154, 157, 162, 166, 169-172, 175- 176, 178, 181, 183, 189-190, 192, 194-196, 198, 203, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, 225, 229, 231-233, 235, 237- 242, 244-246, 248, 254, 258-260, 262, 266, 270-271, 274-275, 277, 279, 281, 283, 287, 288, 292, 297, 301, 303- 304, 309, 317-318, 324-325, 328-330, 336, 338, 341, 343, 347-349, 356, 358-359, 363-366, 368-372, 374-376, 378, 380-381, 383, 385, 388, 390-391, 393-396, 398-399, 403-404, 406, 409-411,414, 416, 418, 420^21, 426, 428- 429, 447^48, 451, 458, 460, 462, 464, 468^69 si 471;

b) după pozitia nr. 473 se introduc două sute nouă noi pozitii, pozitiile nr. 474-682, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Arsura”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 217, se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 218, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banca”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: 352, 358, 360, 365, 367 si 396-404;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 6,150 km, drumul începe din DJ 244 si se termină la proprietatea lui Stefanita Vintilă, de la km 1,200 la km 4,936 modernizat prin finantare SAPARD”, coloana 4 va avea următorul cuprins “2004”, iar coloana va avea următorul cuprins: “1.935.280,91 lei”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime - 2,05 km, drumul porneste din DN 24 si se termină în satul Mitoc, la locuinta lui Costandache Grigore, de la km 0+00 la km 1,699 modernizat prin finantare SAPARD”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “868.474,09 lei”;

- la pozitia nr. 366, coloana 3 se completează astfel: “Corp B: suprafată totală desfăsurată 279 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă A, fundatii B, acoperis TB, pereti ZP, starea constructiei FB”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “400.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Autorizatia nr. 15/2006”;

- la pozitia nr. 369, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată teren 2.566,9 mp, nr. corpuri 1, nr. nivele P+1, suprafată construită 468 mp, suprafată desfăsurată 965, structură de rezistentă A, fundatii B, pereti ZP, acoperis TB, dotări edilitare: instalatie electrică, încălzire centrală termică, aductiune apă, adresa: satul Banca, comuna Banca, judetul Vaslui, vecinătăti: N - ulită, S - Stefanita Elena, E - drum si V - DC58”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.648.823,55 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Autorizatia nr. 7/2007”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 410 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 411-418, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 11 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băcesti”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 415 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 416-422, conform anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bunesti- Averesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: 68 si 108-114;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal 2473” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul judetean 244D - Kogălniceanu Traian; lungime 1.100 m; lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul judetean 244D-Pară Laurentiu; lungime 500 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drum vicinal 1210-limită comuna Botesti, lungime 2.200 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tăbălăesti-Bunesti; lungime 6.750 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la pârâul Crasna-Cristea Vasile, lungime 1.250 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul vicinal 1.163-drum vicinal 1.210, lungime 4.000 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drum vicinal 841-Gănesti, lungime 2.950 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drum comunal 628-pădurea Ghiurtu, lungime 3.750 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drum vicinal 81-drum vicinal 831, lungime 3.100 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Penes Curcanul” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Munteanu Petru ia Diaconu Vasile, lungime 160 m, lătime 6 m”;


- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Salcâmilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Giuscă Gheorghe la Diaconu Petru, lungime 350 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Prunului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa Dumitru la Stoleru Vasile, lungime 350 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Orhideelor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa Gheorghe la Stoleru Vasile, lungime 350 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Liliacului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Obreja Venutu la Tupu Gheorghe, lungime 270 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Rozelor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Macovei Vasile la Obreja Dumitru, lungime 320 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Pinului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Romascu Neculai la Idriceanu Ghiorghi, lungime 220 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Aurel Vlaicu” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Leonte Constantin la Hobjila Dumitru, lungime 600 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Al. I. Cuza” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Porosnicu Gicu la Alexa Costel, lungime 1.100 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Muncel” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Briscaru Aneta la Luca Victoria, lungime 220 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Scolii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa C. Ion la Nicolau Gheorghe, lungime 670 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Nucilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Diaconu Vasile la Irimia Gheorghe, lungime 270 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Avram lancu” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Dispensar Veterinar la Fandole Adrian, lungime 240 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Labirint” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la David Ion la Munteanu Toma, lungime 100 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Octavian Goga” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Serban Georgeta la Boitan Elena, lungime 540 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Burebista” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Mihuta Gh. Petru la Rusu I Vasile, lungime 1.280 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Mioritei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rusu P Vasile la Manolache Aurel, lungimea 310 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Visinului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Manolache Aurel la Stan Constantin, lungime 250 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. loan Slavici” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Scoala generală la Spinu Neculai, lungime 410 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Smochinului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Taragan Neculai la Malancus Istrate, lungime 260 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Primăverii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Matasa Vasile la Stoica Vasile, lungime 280 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Lalelelor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Moisanu Măria la Romeghea Constantin, lungime 360 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Trandafirilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Olaru Gheorghe la Irimia Constantin, lungime 360 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Pienitei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bosneanu Toader la Chiper Vasile, lungime 480 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Decebal” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la David Sofrone la Pamfil Emanoil, lungime 760 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Sălciei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Sava Constanta la Zaharia loan, lungime 480 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Muncii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la David Sofrone la Rusu N. Ion, lungime 670 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Nufărului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Mihaila Ioana la Sandu Neculai, lungime 220 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Oituzului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Mercas Constanta la Mantea Neculai, lungime 550 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Castroian” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la lordache Georgeta la Macarie Vasile, lungime 270 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Libertătii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bedregeanu C. Neculai la Iftenie Petrache, lungime 365 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Marghisana” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Sandu Ion la Cornea Vasile, lungime 100 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Găzărie” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bedreag Eleonora la Savin Măria, lungime 165 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Pescarului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Tanase Vasile la Eseu Mihai, lungime 628 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Gheorghe Doja” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Păduraru Constantin la Acatincăi Petru, lungime 706 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Ulmilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Serban Elena la Chetran Costica, lungime 255 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Cocorului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Mălăncus Elena la Macovei Mitica, lungime 380 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Cetătuia” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cozma Dinu la biserică, lungime 730 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Silistilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Ghiurtu Măricel la Malancus Tinca, lungime 680 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Spiru Haret” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Andruscă Grigore-Diaconu Elena la Gorgan Georgel, lungime 850 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Brândusei” si coloana 3 va avea următorul cuprins:” de la Roman Gheorghe la Poiana Casandra, lungime 418 m, lătime 6 m”;


- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Pădurii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Paduraru Paul la Musteata Ion, lungime 420 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Lebedelor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Paduraru Paraschiv la Munteanu Costache, lungime 418 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Codrului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cimitir la Apostol Constantin, lungime 318 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Morii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Căpraru Vasile la Manole Grigore, lungime 88 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Livezii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bojoga Gheorghe la Moraru Constantin, lungime 870 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Petre Andrei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cogălniceanu Ecaterina la Bojoga loan, lungime 280 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Urzicii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Tănasă Măria la Chitic Gheorghe, lungime 90 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Agricultorilor” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Andruscă Vasile la Popa Aurel, lungime 220 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Amurgului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Băhnăreanu Eugeniu la Săndache Dumitru, lungime 170 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Tătărasi” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Ciubotaru Jan la Urzică Alecu, lungime 680 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Lohanului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cogălniceanu Traian la Darie Petru, lungime 7.225 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Ierbii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Miftode Vasile la Solomon Ion, lungime 50 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Voloaca” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Munteanu C. Neculai la Bedregeanu Claudiu, lungime 150 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Bujorului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Vartolomei M. Vasile la Vartolomei Petru, lungime 180 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Brizei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa Dumitru la Praschiv Ioana, lungime 145 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Losca” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Pivniceru V Dumitru la Pivniceru Ana, lungime 564 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Boitei” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Pivniceru Panainte la Biserică, lungime 250 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. Pelinului” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Popa S. Constantin la Cehan Anica, lungime 360 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: “str. Bicaz” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Poiana Anica la Minai Stelian, lungime 150 m, lătime 6 m”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia 149 se introduc saptezeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 150-223, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cretesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 96- 99;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată de 2.000 mp, situat la nord de satul Satu Nou, punctul Eamandache pe drumul spre sat Crăsnăseni”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată de 2.000 mp, situat în satul Cretestii de Sus la sud de sat, punctul Albescu, drumul Târnele”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată de 2.000 mp, situat în punctul Gaitoaia spre satul Budesti”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren extravilan” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren în suprafată de 1.000 mp, situat la vest de satul Budesti spre Curteni”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Magazie materiale constructii” si coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată construită 40 mp, construită din tablă ondulată, fundatie beton, acoperis azbociment”;

- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire dispensar uman cu teren aferent în suprafată totală de 5.410 mp”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată construită 300 mp, pereti din cărămidă cu izolatie exterioară de polistiren, fundatie din beton, acoperis tiglă metalică, apă curentă si grupuri sanitare interioare. Vecini: N - drum sătesc, S - drum sătesc, E - Samson Vasile si Burghelea Petru si V - drum sătesc”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5: “1.275.000 lei” si coloana 6 va avea următorul cuprins: “Proces verbal de receptie nr. 427 din 18.03.2009”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 117 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 118-123, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drânceni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 366 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 367-370, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Găgesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: 2, 135, 139, 140 si 142;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren 1.500 mp, nr. corpuri 1, suprafată construită 451,55 mp, suprafată desfăsurată 451,55 mp, nr. nivele P, structura de rezistentă A, fundatie B, pereti ZP, acoperis TB, starea constructiei F, dotări edilitare: instalatii electrice, încălzire cu centrală lemne. Anexă: nr. corpuri 1 (centrală, grup sanitar si magazie lemne), suprafată construită 62,91 mp, suprafată desfăsurată 62,91 mp, acoperis TB, pereti ZP. Adresă: satul Găgesti, comuna Găgesti. Vecini: N - DJ 244H, S - ulită sat, E - DJ 244b, V - Toderascu Catinca”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008” si coloana 5: “163.570 lei”;

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren 2.652 mp, nr. corpuri 1, suprafată construită 241,52 mp, suprafată desfăsurată 241,52 mp, suprafată utilă 205,58 mp, structură de rezistentă B, fundatii B, pereti ZP, acoperis T, starea constructiei F, dotări edilitare: instalatie electrică, alimentare cu apă, instalatii sanitare, încălzire cu centrală termică. Vecini: N - Popa Aristotel, S – Rosu Petrache, E - ulită sat, V - DC 56. Anexă: nr. corpuri 1 (centrală termică si magazie lemne), suprafată construită 55 mp, suprafată desfăsurată 55 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă A, fundatii B, pereti ZP, acoperis TB, starea constructiei F. Adresă: satul Peicani, comuna Găgesti. Vecini: N - proprietate privată Nitu Ionela, S - proprietate privată Tabacaru Vasile, E - ulită sat, V - Scoala cu clasele I-IV Peicani”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008” si coloana 5 va avea următorul cuprins: “320.353,16 lei”;

- la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată construită 164 mp, suprafată desfăsurată 164 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă A, pereti P, acoperis TP, starea constructiei S, dotări edilitare: instalatie electrică, încălzire sobe. Vecini: N - ulită sat, S - casa parohială, E - DJ 244B, V - Scoala nouă cu clasele I-VIII Giurcani”;

c) la sectiunea II “Bunuri mobile”, pozitia nr. 145, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “număr volume 10.560”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.246,50 lei”;

d) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 144 se introduc saptezeci de noi pozitii, pozitiile nr. 1441-14470, iar la sectiunea II “Bunuri mobile”, după pozitia nr. 145 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 146, conform anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherghesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: 17-19, 57, 180-187, 196, 206-214, 228 si 230;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 229, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Clădire Primăria Gherghesti”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 238 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 2381 si nr. 2382, conform anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hoceni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 4, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Drum comunal (macadam semipenetrat cu bitum)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 244B Hoceni-Oteleni-Deleni-Bărbosi- limita comunei Vutcani, lungime 10,47 km, lătime 5,5 m, modernizat prin programul SAPARD”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2004” si coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.162.026,37 lei”.

11. La anexa nr. 41 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ivesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera e) “Sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor cu terenurile aferente”, pozitia nr. 2 se abrogă;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera a) “Drumuri comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podetele, precum si zonele de protectie a acestora”, la “Străzi sat Ivesti” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Diaconu Costică până la Rosea Vasile, L - 364 m, I - 9,80 m”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Botezatu Paraschiva până la Prisecaru Manole, L - 350 m, I - 10 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Scoală Satu Nou până la Huzună Ancuta, L - 262 m, I - 11,50 m”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Paiu S. Ion până la Chitic Ion, L- 115 m, I - 9 m”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Pascanu Costel până la scoală, L- 114 m, I - 12 m”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Stoichici Constantin până la Soare Ion, L- 185 m, I - 10 m”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Radu N. Andrei până la DN 11 A, L - 286 m, I - 9 m”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Avram P Ion până la Nistor Constantin, L - 490 m, I - 9,60 m”;

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Necula Gh. loan până la Dima Gheorghită Aurelian, L - 560 m, I - 8,60 m”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Tudose Stefănache până la Dumitrache Marin, L - 575 m, I - 8,50 m”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Chirca Constantin până la Vidroi Tasia, L - 430 m, I - 10,50 m”;

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bicher Stanca până la Bălan Ancuta, L - 316 m, I - 10 m”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Dragomir Constantin până la Bejan Stoica, L - 187 m, I - 7,30 m”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Crăciun Tasia până la DN 11A, L -319 m, I - 12,50 m”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bejan Gheorghe până la Hălărescu Costică, L - 243 m, I - 7 m”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Petrascu Neculai până la Hălărescu loan, L - 250 m, I - 7,20 m”;

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Botez Mihalache până la loan Gh. Vasile, L- 142 m, I - 7 m”;

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Nită Constantin până la Bejan Stefănache, L - 272 m, I - 7 m”;

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Budeanu Dumitru până la Dumitrache Marin, L - 228 m, I - 7,30 m”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 243A (complex de altoire) până la Sava Alexandru, L -292 m, 1 - 8,70 m”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 243A(Caloianu Mircea) până la râul Tutova, L - 230 m, I - 7 m”;

- la litera b) “Sisteme de alimentare cu apă cu terenurile aferente”, la Alimentare cu apă “Dealul lui Manea II” - sat Ivesti, pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “conducte din PEHD cu diametrul de 150 mm si lungimea de 2,91 km, conducte din otel zincat cu diametrul de 100 mm si lungimea de 900 m”;

- la litera f) “Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în suprafată de 2.524,25 mp, tarlaua nr. 55, parcela nr. 1660, 1662, 1663 si 1664, situat în satul Ivesti, comuna Ivesti, vecini: N - DN 11A, S - DS1914, E - Bălan Ionel si V- râul Tutova”;

- la litera h) “Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea consiliul local, primăria, precum si institutiile publice de interes local”, pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Căminul Cultural «Georgeta loan»“ si coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren aferent 431 mp, tarla nr. 59, parcela nr. 1.862, nr. corpuri 1, suprafată construită 257,81 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă B si C, fundatii B si L, pereti ZP si P, acoperis TB, starea constructiei S, dotări edilitare: instalatie electrică si de încălzire, nr. locuri 100, adresa: satul Ivesti, comuna Ivesti, vecinătăti: N - Paiu Elena, S - Primăria Comunei Ivesti, E - Baia comunală, V - DJ 243A”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera a) “străzi sat Ivesti”, după pozitia nr. 103 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 104- 106, iar la litera h), după pozitia nr. 15 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 16, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Laza”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 26 se abrogă.


b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 51 se introduc saizeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 52-114, conform anexei nr. 11.

13. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lipovăt”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 206 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 207, conform anexei nr. 12.

14. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca Banului”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată aferentă 3.000 mp, tarla nr. 34, parcela nr. 1.283, nr. corpuri 1, suprafată construită 170 mp, suprafată desfăsurată 170 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă A, fundatii B, pereti A, acoperis TB, starea constructiei B, dotări edilitare: instalatie electrică, anexe 3: suprafată construită 54 mp, suprafată desfăsurată 54mp, vecinătăti: N - strada centru, E - strada nr. 6, V - strada nr. 7, S - Ropot Toader”;

- la pozitia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren 709 mp, tarla nr. 33, parcela nr. 1.239, suprafată construită 105 mp, structură de rezistentă A, fundatii B, pereti A, acoperis TB, starea constructiei B, dotări edilitare: instalatii electrice, adresa: Lunca Banului, vecinătăti: E - strada nr. 5, V- grădinita de copii, S - Tirca Sirghie, N - strada nr. 1 (centru)” si coloana 5 va avea următorul cuprins: “131.170 lei”;

- la pozitia nr. 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.014,65 lei”;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 159 se introduc douăzeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 160-183, conform anexei nr. 13.

15. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Perieni”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 1-3, 37, 42-63,65-67, 70-71, 156-213, 215-216, 218, 220, 223-230, 233-237, 242-244, 246-247, 250-251, 256-257, 259-260, 262-263, 265 si 270-279;

b) la sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă pozitia nr. 1;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresă: satul Perieni, lungime 2.700 m, lătime 6 m, de la DV 618 - N până la DJ 243 -S”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 1.400 m, lătime 6 m, de la DV 1.213 - Spână la DV 690/2”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 825 m, lătime 6 m, de la DV 1.213 -Spână la DV 69072 -N”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 2.075 m, lătime 6 m, de la DV 1.213 - S până la Motre Mihai - N”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 2.000 m, lătime 6 m, de la DV 1.213 - S până la pădure Ocol silvic Bârlad - N”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 2.650 m, lătime 6 m, de la DV 1.213 - S până la DV 722 -N”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: satul Perieni, lungime 3.350 m, lătime 6 m, de la DV 1.155 - S până la Motrea N. Vasile - N”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal 1.064”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 2.100 m, lătime 6 m, de la DV 1.064 - S până la DV 187 - N”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 1.525 m, lătime 6 m, de la DV 1.064 - S până la DV 183 - N”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 1.970 m, lătime 6 m, de la DV 102 - S până la teren Dănilă Vasile - N”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 1.800 m, lătime 6 m, de la DV 1.064 - S până la teren Vrînceanu Dumitru”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal 2.137 Perieni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 580 m, lătime 6 m, de la DV 2.148 - V până la canal scurgere 2.115 - E”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal nr. 2.107 Perieni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 1.550 m, lătime 6 m, de la DJ 243B - N până la DV 2.100 - S”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal nr. 2.113 Perieni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “adresa: sat Perieni, lungime 500 m, lătime 6 m, de la DV 2.107 - E până la canal scurgere 2.115 - V”;

- la pozitia nr. 241, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren aferent 658 mp, nr. tarla/nr. parcelă 157, nr. corpuri 1, suprafată construită 41,5 mp, suprafată desfăsurată 41,5 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă C, fundatii L, pereti P, acoperis T, starea constructiei I; dotări: instalatie electrică; adresa: sat Perieni; vecinătăti: E - Dispensar uman Perieni,

V - DJ 433D, S - Artene Alexandru, N - DJ 243 D”;

- la pozitia nr. 248, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren aferent 1.163,45 mp, nr. tarla/nr. parcelă 157, nr. corpuri 1, suprafată construită 61,45 mp, suprafată desfăsurată 61,45 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă B, fundatii B, pereti ZP, acoperis B, starea constructiei S; dotări: încălzire cu sobe, instalatii electrice; adresa: sat Perieni; vecinătăti: E - DJ 243D,

V si S - Rosea Măria, N - Ivan Mihai Alexandru”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.237,85 lei”;

- la pozitia nr. 253, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “213.689,2 lei”;

- la pozitia nr. 254, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2001”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “240.030 lei”;

- la pozitia nr. 255, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.480 lei”;

- la pozitia nr. 258, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “275.986 lei”;

- la pozitia nr. 261, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “165.196 lei”;

- la pozitia nr. 267, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată 89,00 ha; adresa: sat Perieni; vecinătăti: E - DV 150, V - DV 102, S si N - terenuri proprietate particulară”;

- la pozitia nr. 268, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată 63 ha; adresa: sat Perieni; vecinătăti: E - terenuri proprietate particulară, V - pădure ocol silvic si terenuri proprietate particulară, S - DV 611, N - pădure Primăria Perieni si vie proprietate particulară”;

d) la sectiunea II “Bunuri mobile”, pozitia nr. 3, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “se află amplasată în incinta sediului Amfiteatru vară, iar cablurile se întind în intravilanul satului Perieni pe o lungime de 24 km”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “242.426 lei”;

e) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 279 se introduc patruzeci si sase de noi pozitii, pozitiile nr. 280-325, conform anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Poienesti”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 100-103,118 si 125;


b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, pozitia nr. 16, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “de la Rangu Gheorghe la Ceacaru, lungime 900 m, lătime 6 m”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 125 se introduc saizeci si nouă de noi pozitii, pozitiile nr. 126-194, conform anexei nr. 15.

17. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pogana”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 168;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 243 la Tomesti - Făgăras, lungime 4.200 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 433 la Cain Emil, lungime 145 m, lătime 7,5 m”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 243 (Moara) la Obreja Olimpiu, lungime 920 m, lătime 12,5 m”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 243 la Cătănoaie Augustin, lungime 105 m, lătime 20 m”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Nedelcu Grigore la fosta CAP, lungime 450 m, lătime 13 m”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DJ 243 la Dispensarul uman, lungime 209 m, lătime 9 m”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la cimitir la Silvic, lungime 184 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Bădărău Catinca la Carp Ion, lungime 230 m, lătime 5 m”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Carp Costică la Mustată Ion, lungime 455 m, lătime 8 m”;

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Siscă Vasile la cimitir, lungime 290 m, lătime 6,5 m”;

- la pozitia nr. 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla nr. 89, suprafată teren aferent 1.733,94 mp, nr. corpuri 1, suprafată construită 452 mp, suprafată desfăsurată 452 mp, nr. nivele P, structură de rezistentă C, fundatii A, pereti P, acoperis TB, starea constructiei S; dotări: încălzire cu sobe pe lemne, retea curent electric; capacitate: 4 săli; anexa nr. 1 - suprafată construită 120 mp, suprafată desfăsurată 120 mp; adresa: sat Tomesti, comuna Pogana; vecinătăti: N - lordăchită Gheorghe, S - Mangu Toader, V - Strada Principală; anexa nr. 2 - suprafată construită 24 mp, adresa: în curtea scolii Tomesti”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 194 se introduc treizeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 195-227, conform anexei nr. 16.

18. La anexa nr. 62 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suletea”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 189.

19. La anexa nr. 63 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tanacu”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 430;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 145, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Drum judetean 244K până la Grigoras P Gheorghe (intersectia Străzii nr. 70 cu Str. nr. 60); lungime 1,620 km, lătime 15 m”;

- la pozitia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Drum judetean 244K (locuinta lui Lupu Valeriu) până la locuinta lui Filiupescu C. Iulian (intersectia Străzii nr. 66 cu Str. nr. 44); lungime 0,335 km, lătime 10 m”;

- la pozitia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Grigoras P Gheorghe (intersectia Străzii nr. 16 cu Str. nr. 60) până la locuinta lui Buhăescu Ig. Gheorghe (intersectia Străzii nr. 90 cu Str. nr. 98); lungime 1,180 km, lătime 12 m”;

- la pozitia nr. 218, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Rădvan Mihai până la Buhăescu Vasile (Str. nr. 90), lungime 0,530 km, lătime 10 m”.

20. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Viisoara”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 2-3, 6-7, 12, 37-97, 113-117, 120-121, 128-131, 133-140, 143, 145-146, 150, 154-156, 158-162 si 165-183;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 244 Viisoara, lungime 7.600 m”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 4.970 m, lătime 8 m, din DJ 244H - hotar Rosiesti”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 244H - tarla 20/640”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal 475”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “lungime 1.350 m, tarla 51”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla 51, din DC53 în DC52”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 420 m, tarla 51, din DJ 244H, sediul Primăriei - la Catană Gheorghe”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 1.516 m, tarla 51, din DJ 244H (Biserică) - Avram Vasile”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 840m, tarla 51, din DJ 244H - Pîrciu C, Politie - Pavel Gheorghe”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 1.300 m, tarla 51, asfalt, de la Primăria Viisoara la Grigorită Ion”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500.000 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 425 m, lătime 6 m, tarla 51, de la Bogos Gheorghe la Micu Panainte”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 750 m, tarla 51, de la Bogos Gheorghe la Bocman Gheorghe”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla 51, de la Ariton Costache la Ceru Vasile”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 2.100 m, lătime 8 m, asfalt (400 m) si 1.700 m din pământ, tarla 51, din DJ 244H (magazin) - 244H (Făgădău)”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.000 lei”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 180 m, tarla 51, de la Toader Victor la Paraschiv Ion”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 100 m, tarla 51, de la Paraschiv Ion la Grigorită Ion”;

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 250 m, tarla 51, de la Popa C. T. Costică la Dispensarul medical”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 60 m, tarla 51”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 400 m, tarla 51, de la Grigorită Ion - DJ 244H”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 280 m, tarla 51, de la Popa Petrache la Huzum Gheorghe”;

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 250 m, tarla 51, de la Cîrlan Victor la Ciobotaru Marghioala”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 1.250 m, tarla 51, pietruit, de la Cocindău Ion la Bogos Gh.”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “500 lei”;


- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 200 m, tarla 51, de la Popa Toader la Grigorită Nelu”;

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 300 m, lătime 6 m, tarla 51, de la Spătaru Vasile la Bocman lancu”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 420 m, tarla 51, de la Cucu Costică la Cozma Vasile”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla 51, de la Toader Aurel la Avram Vasile”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 80 m, tarla 51, de la Munteanu Gheorghe la Spătaru Ion”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 150 m, tarla 51, de la Micu Panainte la Bocman Gheorghe”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 100 m, tarla 51, de la Spătaru Vasile la Andoniu Nevărache”;

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 212 m, tarla 51, de la Pandelea Ionel la Micu Panainte”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 542 m, tarla 52, de la Crudu Dumitru la Teletin Vasile”;

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla 52, de la Zorilă Costică la Harnagea Gheorghe”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Ariton Vasile la Toader Mihai”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: “tarla 53, de la Toma Ionel la Tăcu Dumitru”;

- la pozitia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungime 950 m, tarla 53, de la Simion Măria la Bogos Vasile”;

- la pozitia nr. 119, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 244H, Punctul Fotache N.”;

- la pozitia nr. 132, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cismele - un număr de 25”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “16 în satul Viisoara, 4 în satul Vâltotesti, 4 în satul Văleni si una în satul Halta Dodesti”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.800 lei”;

- la pozitia nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de arte si meserii Viisoara, corpurile A, B si C”;

- la pozitia nr. 149, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala de arte si meserii Viisoara, corpul D”;

c) la sectiunea II “Bunuri mobile”, pozitia nr. 1, coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “15.000 lei” si la pozitia nr. 2, coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: “6.694 lei”;

d) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 183 se introduc patruzeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 184-226, conform anexei nr. 17.

21. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vinderei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 441 se introduc nouă noi pozitii, pozitiile nr. 442-450, conform anexei nr. 18.

22. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vutcani”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 275-276, 281, 286 si 289-295;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în Vutcani, pe partea stângă a pârâului Vutcani, din DC 166 până la Lupu Gheorghe, lungime 2.820 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în Mălăiesti de la Spital spre sud din DC 166 pe la Prodea Costică până la Podul de lemn, lungime 1.012 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în Mălăiesti, din DC 166 de la Racu cu trecere peste pârâul Mălăiesti, spre nord până la Râpa galbenă cu ramificatie de la troită spre sud, până la sud de proprietatea lui Ilie Nusa Alexandru, lungime 2.180 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în Mălăiesti de la Spital spre nord până la nord de proprietatea lui Păscutoi Mihai, lungime 1.020 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în Vutcani, pe partea dreaptă a pârâului Vutcani, de la terenul lui Buchi Constantin, până la DJ 244/A, lungime 3.300 m, lătime 4 m”;

c) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 295 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 296-303, conform anexei nr. 19.

23. La anexa nr. 82 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rafaila”:

a) la sectiunea I “Bunuri imobile” - “Sisteme de salubrizare si gestionare a deseurilor cu terenurile aferente: puncte de colectare si depozitele de deseuri” se abrogă pozitia nr. 55;

b) la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 62 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 63, conform anexei nr. 20.

Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Ciocani, înfiintată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 21 (anexa nr. 84 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciocani” la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001).

Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Dodesti, înfiintată prin Legea nr. 84/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 22 (anexa nr. 85 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dodesti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001).

Art. IV. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Ibănesti, înfiintată prin Legea nr. 546/2003 pentru înfiintarea comunei Ibănesti prin reorganizarea comunei Alexandru Vlahută, judetul Vaslui, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 23 (anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ibănesti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001).

Art. V. - Anexele nr. 1-23*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 778.


*) Anexele nr. 1-23 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 2. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele prevăzute la art. 1, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”, suma globală estimată de 3.200 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 969.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti de imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti de imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita.

(2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit prevederilor alin. (1) este utilizată pentru crearea infrastructurii necesare cresterii atractivitătii turistice si de agrement a judetului Dâmbovita, precum si pentru realizarea unor clădiri necesare desfăsurării activitătii unor institutii si servicii publice de interes judetean.

Art. 2. - (1) Consiliul Judetean Dâmbovita se obligă să realizeze un număr de 40 de unităti locative, ce urmează să fie transmise, împreună cu terenul aferent, conform legii, în termen de 4 ani de la preluarea părtii de imobil, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru personalul ministerului cu nevoi de locuinte din garnizoana Târgoviste.


(2) În cazul în care nu se respectă destinatia părtii de imobil prevăzută la alin. (1), aceasta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 970.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Dichiu, judetul Dâmbovita

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Dâmbovita, în administrarea Consiliului

Judetean Dâmbovita

- imobil 1169 (partial)

- cod 8.29.09 -nr.M.F. 103.732

Valoarea de inventar: 1.820.417 lei

- Suprafata construită = 1.811,6 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.811,6 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 62.012 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moinesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 175 alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacău, a unui imobil, compus din constructie si teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis din patrimoniul Societătii Comerciale “Moldocip” - SA. Moinesti în proprietatea publică a statului.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moinesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacău.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2010.

Nr. 974.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moinesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti, judetul Bacău

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea bunului imobil fără TVA

- lei -

Municipiul Moinesti,

str. Căpitan Zăgănescu nr.14,

judetul Bacău

Statul român

Municipiul Moinesti, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinesti

Clădire (cămin nefamilisti) P+2, în suprafată construită de 871,18 m2 si suprafată desfăsurată de 2.541,18 m2, construită din cărămidă si cadre de beton Teren constructie - 2.470,60 m2

926.610

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.