MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 669/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 septembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

25. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

88. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

986. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea si coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării”

 

987. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

988. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

 

182. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

183. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr.l25/2010

 

195. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010

 

530. - Ordin al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

1.258. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

1.265. - Ordin al ministrului sănătătii privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4) si al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Teodora Virginia Trandafir, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 25.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În contextul în care, potrivit cap. 3 “Politica fiscal-bugetară” din Programul de guvernare 2009-2012, unul dintre obiectivele propuse îl reprezintă cresterea eficientei politicii fiscal-bugetare si îmbunătătirea predictibilitătii acesteia, se impune adoptarea de măsuri fiscale care să sprijine cresterea eficacitătii administrării fiscale prin îmbunătătirea gradului de colectare a veniturilor publice,

pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare survenită în urma abrogării sistemului de impozitare minim, Guvernul si-a fixat ca prioritate identificarea de resurse suplimentare de venit.

Tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative accentuarea dificultătilor înregistrate de operatorii economici care au un grad bun de conformare fiscală,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatele (2) - (7) se abrogă.

2. La articolul 192, alineatul (10) se abrogă.

3. La articolul 34, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) nou-înfiintati sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.”

4. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a), pentru efectuarea plătilor anticipate în anul 2011, aplică următoarele reguli:

a) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 datorează impozit pe profit efectuează trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din suma rezultată prin adunarea impozitului datorat în cele două perioade, actualizată cu indicele de inflatie prevăzut la alin. (1);

b) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 datorează impozit pe profit/impozit minim si în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 înregistrează pierdere fiscală efectuează trimestrial plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflatie prevăzut la alin. (1).”

5. La articolul 34, alineatele (15)-(18) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plăti impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010.

(16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplică următoarele reguli:

a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010:

- determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin împărtirea impozitului minim anual la 12 si înmultirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

- stabilirea impozitului pe profit datorat;

- prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;

b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:

- contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).

(17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II «Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate.

(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.”

6. La articolul 34, alineatul (19) se abrogă.

Art. II. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010.

Art. III. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

În contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din România care a afectat si afectează în continuare mediul de afaceri,

tinând cont că această criză afectează fluxul de lichidităti ale operatorilor economici, care la rândul său generează efecte negative majore, precum blocajele financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici si pierderea a numeroase locuri de muncă,

în vederea creării premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului si reglementarea cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel încât să se realizeze atât o diminuare a nivelului dobânzii datorate pentru plata cu întârziere a obligatiilor de plată, cât si o reducere a cazurilor în care se datorează si se calculează creante fiscale accesorii,

având în vedere necesitatea consolidării raportului drepturi/obligatii dintre contribuabil si organul fiscal, clădirii unei relatii de încredere si cooperare si îmbunătătirii, pe această bază, a conformării voluntare în ceea ce priveste obligatiile fiscale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 116 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 116

Compensarea

 

(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitătilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenta celei mai mici sume, când ambele părti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante să fie administrate de aceeasi autoritate publică.

(2) Creantele fiscale ale debitorului se compensează cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmând ca din diferenta rămasă să fie compensate obligatiile datorate altor bugete, în mod proportional, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creantele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeasi natură. Eventualele diferente rămase se compensează cu alte obligatii fiscale ale debitorului, în ordinea prevăzută la alin. (2).

(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creantele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide si exigibile.

(5) În sensul prezentului articol, creantele sunt exigibile:

a) la data scadentei, potrivit art. 111;

b) la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal potrivit legii;

c) la data comunicării, potrivit legii, a unei decizii de solutionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz;

d) la data comunicării deciziei, pentru obligatiile fiscale principale, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;

f) la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plată de la buget;

g) la data primirii, în conditiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii, în vederea executării silite.

(6) Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.

(7) Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operatiunii.”

2. La articolul 120, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”

3. Articolul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 122

Dobânzi si penalităti de întârziere în cazul compensării

În cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile si penalitătile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se calculează până la data prevăzută la art. 116 alin. (4).”

4. La articolul 136, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) În cazul în care debitorul nu îsi plăteste de bunăvoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedează la actiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, cu exceptia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanta fiscală datorată de debitor.”

5. La articolul 148, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Executarea silită se suspendă si în cazul în care, ulterior începerii executării silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanta fiscală pentru care s-a început executarea silită. În acest caz, executarea silită se suspendă la data depunerii cererii.”

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplică creantelor care îndeplinesc conditiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) după data de 1 noiembrie 2010.

(2) Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplică creantelor care la data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) o creantă îndeplineste conditiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua creantă îndeplineste conditiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) după data de 1 noiembrie 2010. În acest caz compensarea operează cu data la care a doua creantă îndeplineste conditiile de exigibilitate;

b) ambele creante îndeplinesc conditiile de exigibilitate prevăzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. În acest caz compensarea operează cu data de 1 noiembrie 2010.

(3) Executarea silită se suspendă de drept si în cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă există o cerere de restituire/rambursare în curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanta fiscală datorată de debitor. În acest caz executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2010, cu exceptia art. I pct. 1 si 3, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin Traian Igas

 

Bucuresti, 29 septembrie 2010.

Nr. 88.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea si coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Consiliul interministerial pentru elaborarea si coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării”, denumit în continuare Consiliu interministerial, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Consiliul interministerial este alcătuit din reprezentanti cu rang de secretar de stat ai ministerelor de resort, presedintele Consiliului Judetean Tulcea si guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

(3) Fiecare membru al Consiliului interministerial are dreptul la un membru supleant.

(4) Componenta Consiliului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Conducerea Consiliului interministerial este asigurată de secretarul de stat pentru comunitătile locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(6) Secretariatul Consiliului Interministerial se asigură în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Scopul înfiintării Consiliului interministerial îl constituie elaborarea si coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării” pentru perioada 2010-2012.

Art. 3. - Principalele atributii ale Consiliului interministerial sunt:

a) elaborarea si coordonarea programului de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării”, pe care îl supune spre aprobare Guvernului României;

b) stabilirea responsabilitătilor ce revin fiecărei autorităti a administratiei publice centrale si locale implicate în derularea programului, potrivit legii;

c) identificarea si promovarea instrumentelor necesare punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în program;

d) monitorizarea implementării programului;

e) evaluarea periodică a stadiului de implementare a programului si, în functie de rezultatele obtinute, propune Guvernului spre adoptare noi reglementări;

f) evaluarea necesarului de fonduri pentru realizarea obiectivelor de investitii prevăzute în program si identificarea surselor de finantare.

Art. 4. - (1) Consiliul interministerial îsi desfăsoară activitatea în plen.

(2) Sedintele se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie de către presedinte.

(3) La sedintele Consiliului interministerial participă membrii de drept sau supleantii acestora, desemnati prin ordin/decizie de către conducătorii fiecărei institutii/autorităti în parte.

(4) În functie de complexitatea lucrărilor, la sedintele Consiliului interministerial pot fi invitati, fără drept de vot, reprezentantii autoritătilor administratiei publice locale implicate si ai altor institutii sau organizatii.

Art. 5. - (1) Sedintele sunt regulamentar constituite când este asigurată participarea a două treimi din numărul membrilor Consiliului interministerial.

(2) Sedintele sunt conduse de către presedintele Consiliului interministerial, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele reprezentant al Ministerului Mediului si Pădurilor.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, Consiliul interministerial adoptă hotărâri.

(4) Hotărârile se adoptă prin votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

Art. 6. - Secretariatul Consiliului interministerial, denumit în continuare Secretariat, functionează în cadrul Directiei generale pentru relatia cu comunitătile locale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7. - Principalele atributii ale Secretariatului sunt următoarele:

a) elaborează ordinea de zi a sedintelor Consiliului interministerial, pe care o prezintă spre aprobare presedintelui/ supleantului desemnat de către ministrul administratiei si internelor;

b) asigură convocarea, pregătirea si buna desfăsurare a sedintelor Consiliului interministerial;

c) se îngrijeste, cu ocazia fiecărei sedinte, de întocmirea documentatiilor si a proceselor-verbale;

d) gestionează arhiva Consiliului interministerial;

e) stabileste si mentine legătura cu toate autoritătile publice implicate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin program.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 986.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului interministerial pentru elaborarea si coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei “Delta Dunării”

 

1. Reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor - presedinte

2. Reprezentantul Ministerului Mediului si Pădurilor - vicepresedinte

3. Presedintele Consiliului Judetean Tulcea - vicepresedinte

4. Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului - membru

5. Reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - membru

6. Reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - membru

7. Reprezentantul Ministerului Culturii si Patrimoniului National - membru

8. Reprezentantul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - membru

9. Reprezentantul Ministerului Sănătătii - membru

10. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice - membru

11. Guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” - membru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile situate în municipiul Brasov, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 987.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Număr de inventar, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Brasov,

Str. Fundăturii nr. 2,

judetul

Brasov

Statul român si din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

Municipiul Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

Partea din constructie care se transmite:

- corp instruire - birouri, laborator, săli cursuri, sală festivă = 250 locuri

- clădire cantină = 200 locuri

- cămin nefamilisti - S = 382 m2

- centrală termică - 40,1 m2 + atelier

- P = 256,90 m2

- rampă spălare auto - P = 20 m2

- statie de captare a apei - P = 49,50 m2

- castel de apă 200 ms = 78, 50 m2

- decantor INHOFF = 6,30 m2

- teren - 0,89 ha

- retele apă

- împrejmuiri

- platforme

- bransamente

- drumuri de acces

 

500.000

200.000

400.000

105.659

 

104.907

105.042

104.909

104.726

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Arad, judetul Arad, identificat potrivit anexei nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Arad, în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Arad, a unui imobil situat în municipiul Arad, judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 319 din 13 noiembrie 2007.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 988.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Arad în domeniul public al municipiului Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judetul Arad

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Număr de inventar si cod de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Municipiul Arad,

Calea Bodrogului FN,

judetul Arad

Statul român si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

Municipiul Arad si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

Suprafata construită - 354 m2

Suprafata desfăsurată - 675,25 m2

Suprafata totală a terenului - 1.350 m2

C.F. 79230, nr. cadastral 14672

101.042

cod de clasificare:

8.29.10

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului care se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

 

 

Bloc 108/A,

situat în municipiul Arad,

Calea Radnei (fostă Calea Lipovei)

Statul român si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

Statul român si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

Apartamentul nr. 35, în suprafată de 271 m2, compus din: 1 sală servire, 2 depozite, degajament, birou, vestiar, grup sanitar

C.F. nr. 10480 -Micalaca, nr. topo: 2450/662/3/b/1/2:2449/662/ 34/1/1/2:2450/ 62/3/3/1:2449/ 62/33/ 1/2/XXXV, cotă de teren 75/666

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

 

Având în vedere art. 28 si 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 55 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. - Instructiunile privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Rocile utilizabile în constructii, exploatabile si pe bază de permis, sunt următoarele: nisipul, pietrisul, gresia, marna, argila, calcarul industrial si de constructie, tuful, travertinul, dolomitul, cuartitul, sisturile cristaline, gnaisul, pegmatitul, serpentinitul, amfibolitul, dacitul, micasistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul, perlitul, scoria bazaltică.

(2) Se poate solicita permis de exploatare si pentru produse reziduale miniere care contin exclusiv cel putin una dintre substantele minerale utile prevăzute la alin. (1).”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Dreptul de exploatare pe bază de permis se acordă:

a) pentru rocile utilizabile în constructii, acumulările de turbă si aurul din aluviuni care nu sunt cercetate si înregistrate ca rezerve si/sau ca resurse valorificabile în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.) si care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;

b) pentru rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă care au constituit obiectul unei activităti de explorare nefinalizate (sau sunt cercetate si înregistrate ca rezerve/resurse grupa «afară de bilant») si care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;

c) pentru nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale cursurilor de apă si din cuvetele lacurilor, care nu constituie, la data solicitării permisului de exploatare, obiect al unei concesiuni/dări în administrare si sunt cercetate si înregistrate ca rezerve si/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R.;

d) pentru rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă, exclusiv titularului licentei de explorare, după acceptarea de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a raportului final de explorare, iar licenta de exploatare nu este încheiată la data solicitării permisului de exploatare. În acest caz, se poate acorda permis de exploatare o singură dată;

e) pentru rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă înregistrate ca rezerve si/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R., dacă dreptul de exploatare a acestora a constituit obiect al unui concurs public de ofertă, conform legii, pentru care nu a fost depusă cel putin o ofertă;

f) pentru rocile utilizabile în constructii si acumulările de turbă, dacă este încheiată licentă de concesiune/dare în administrare pentru exploatare, neaprobată prin hotărâre a Guvernului la data solicitării permisului de exploatare; permisul de exploatare se acordă exclusiv titularului licentei de concesiune/dare în administrare pentru exploatare.

(2) În limitele unui perimetru de explorare/exploatare se poate acorda permis de exploatare unor persoane juridice, altele decât titularul licentei, numai în conditiile art. 25 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Permisul de exploatare nu se acordă în perimetre ce constituie obiect al listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare/exploatare, aprobate potrivit art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.”

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru obtinerea permisului de exploatare, solicitantul este obligat să prezinte certificatul de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii documentatiei complete, din care să rezulte că acesta nu înregistrează obligatii restante exigibile cu privire la redeventa si taxa pe activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare, după caz, ori documente financiare care să ateste plata taxei si a redeventei miniere restante exigibile.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Permisul de exploatare se întocmeste numai după prezentarea de către solicitant a unui act de reglementare pentru protectia mediului sau a unui document emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, în care se precizează că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate.

(2) În cazul exploatărilor de nisipuri si pietrisuri din albiile majore si terasele râurilor, sub nivelul hidrostatic, precum si al celor din albiile minore ale râurilor si din cuvetele lacurilor, întocmirea permisului de exploatare este conditionată de obtinerea, în prealabil, de către solicitant a avizului/autorizatiei de gospodărire a apelor.”

5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Solicitantii permiselor de exploatare au obligatia de a constitui garantia financiară pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la prezentele instructiuni), conform prevederilor legale în vigoare.”

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Solicitantii permiselor de exploatare sunt obligati la plata către bugetul de stat a taxei pentru activitatea de exploatare si a redeventei miniere, conform prevederilor legale în vigoare.”

7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - în permisul de exploatare se stabilesc, în principal:

- titularul;

- obiectul;

- perioada de valabilitate;

- denumirea si localizarea perimetrului;

- tipul resursei minerale si cantitatea determinată;

- produsele miniere;

- drepturile si obligatiile titularului;

- cazurile de încetare;

- taxele si redeventele miniere datorate statului si termenele de plată;

- obligatia respectării prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale normelor si instructiunilor emise pentru aplicarea acesteia;

- obligatia respectării măsurilor stabilite de către autoritatea competentă pentru protectia mediului;

- obligatia respectării conditiilor impuse prin avizele/autorizatiile din domeniul gospodăririi apelor (după caz);

- anexele permisului;

- dreptul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale de a controla ori de câte ori se consideră necesar si de a aplica sanctiuni;

- alte clauze sau conditii speciale.”

8. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Permisul de exploatare se eliberează titularului numai după achitarea tarifului pentru emiterea acestuia.”


9. Anexele nr. 1 si 7 la instructiuni vor avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

CONTINUTUL-CADRU

al documentatiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

 

A. Memoriul tehnic va cuprinde următoarele capitole:

- capitolul 1 - datele de identificare si de înregistrare ale operatorului economic;

- capitolul 2 - perioada pentru care se solicită permisul de exploatare;

- capitolul 3 - prezentarea resursei minerale, estimarea cantitativă si calitativă a acesteia;

- capitolul 4 - programarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv esalonări trimestriale;

- capitolul 5 - modalitatea de extractie (metoda de deschidere, pregătire si exploatare, haldarea materialului steril, protectia zăcământului), prelucrarea, închiderea, asigurarea calitătii impuse prin acordul si/sau prin autorizatia de mediu;

- capitolul 6 - resursele minerale utile/produsele miniere pentru care se vor achita redevente miniere, conform prevederilor legale în vigoare;

- capitolul 7 - deteriorări ale mediului*) ca urmare a lucrărilor propuse, măsurile de protectie, lucrările de refacere a mediului*) [care vor fundamenta calculul garantiei financiare pentru refacerea mediului*) - anexa nr. 5 la instructiuni];

- capitolul 8 - efectele derocării cu ajutorul explozivilor asupra mediului*), determinate pe bază de studii de specialitate, în cazul exploatărilor care presupun realizarea unor asemenea operatii;

- capitolul 9 - efectele activitătii de transport al produselor miniere, realizată de titular, asupra mediului*), în cazul exploatărilor care presupun realizarea unor asemenea activităti.

B. Anexele scrise:

1. acte si documente privind legalitatea functionării operatorului economic, inclusiv certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate;

2. act de reglementare pentru protectia mediului sau un document, emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, în care să se precizeze că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate;

3. aviz/autorizatie de gospodărire a apelor, după caz;

4. tabel cu valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la instructiuni), avizat de agentia judeteană de protectie a mediului;

5. certificat de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii documentatiei complete, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligatii restante exigibile cu privire la redeventa si taxa pe activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare, după caz, ori din care să rezulte valoarea obligatiilor restante exigibile cu privire la redeventa si taxa pe activitatea de prospectiune, explorare sau exploatare, după caz, precum si ordinul de plată si extrasul de cont care atestă plata taxei si redeventei miniere restante exigibile;

6. acord de reabilitare, încheiat cu autoritătile administratiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră si clădirile adiacente din localitătile urbane sau rurale respective;

7. lista cuprinzând personalul de specialitate atestat implicat în managementul exploatării, cu prezentarea activitătii acestuia (CV.);

8. plan de refacere a mediului si proiect tehnic de refacere a mediului.

C. Anexele grafice:

1. fisa de localizare a perimetrului de exploatare (anexa nr. 4 la instructiuni), la scara 1:25.000, pe care se vor figura în mod obligatoriu:

- caroiajul rectangular, corespunzător sistemului de proiectie «Stereo 70»;

- conturul perimetrului solicitat;

- elemente de toponimie si relief (drumuri, localităti, constructii, diguri, căi ferate, retea hidrografică, directia nord etc);

2. planul topografic de situatie la scara 1:500 - 1:1.000 (în functie de densitatea punctelor de detaliu) în sistemul de proiectie «Stereo 70», care va fi realizat înainte de începerea activitătii de exploatare în perimetru si pe care se vor reprezenta:

- conturul perimetrului solicitat;

- puncte cotate, având densitatea corespunzătoare scării de redactare a planului;

- curbe de nivel, cu echidistanta corespunzătoare scării de redactare a planului;

- esalonarea trimestrială a lucrărilor programate;

3. profiluri transversale si/sau longitudinale, pentru determinarea volumului de substantă minerală care se va extrage, atunci când sunt cunoscute date preliminare, cu esalonarea trimestrială a lucrărilor programate.

 

NOTĂ:

La începerea activitătii de exploatare în perimetru, operatorii economici sunt obligati să aplice în activitatea topografică prevederile Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 197/2003, si ale Regulamentului de topografie minieră, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003.


*) Mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.


 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

TABEL CENTRALIZATOR

cuprinzând productia preliminată si indicatorii tehnici specifici

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

1.

Consum de resurse/rezerve

m3/t

 

 

 

 

 

2.

Pierderi de exploatare

m3/t

 

 

 

 

 

3.

Gradul de recuperare la exploatare

%”

 

 

 

 

 

 

10. Anexa nr. 8 se abrogă.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 20 septembrie 2010.

Nr. 142.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.187 si 187 bis din 24 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2010 este de 7.102.000 lei, gestionati de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM), denumită în continuare Agentie, pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC si acordarea de alocatii financiare nerambursabile (AFN).”

2. La punctul 2 subpunctul 2.2, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) etapa a II-a - 6.702.000 lei - finantarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin alocatie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 182.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 125/2010

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 125/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 10 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

- La punctul 2, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Bugetul Programului pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr. 3/35/26 la Legea nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, este în valoare de 2.900.000 lei, distribuit conform Planului de actiuni propus de PNUD si aprobat de presedintele AIPPIMM.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 183.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 66/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 si 181 bis din 22 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul 2, subpunctul 2.3 va avea următorul cuprins:

“2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2010 suma de 600.000 lei, defalcată astfel:

a) etapa I - 40.000 lei pentru elaborarea si publicarea de brosuri;

b) etapa a II-a - 48.000 lei pentru organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei «Zilele femeilor întreprinzător» în 13 orase arondate următoarelor OTIMMC:

1. OTIMMC Bacău;

2. OTIMMC Brasov;

3. OTIMMC Bucuresti;

4. OTIMMC Cluj-Napoca;

5. OTIMMC Constanta;

6. OTIMMC Craiova;

7. OTIMMC Galati;

8. OTIMMC lasi;

9. OTIMMC Ploiesti;

10. OTIMMC Târgoviste;

11. OTIMMC Târgu Mures;

12. OTIMMC Timisoara;

13. OTIMMC Satu Mare;

c) etapa a lII-a - 270.000 lei pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie antreprenorială pe durata a 4 zile în 8 locatii din următoarele OTIMMC:

1. Brasov;

2. Bucuresti;

3. Cluj-Napoca;

4. Craiova;

5. Galati;

6. lasi;

7. Timisoara;

8. Satu Mare;

d) etapa a IV-a - 242.000 lei pentru organizarea «Forumului antreprenoriatului feminin».”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 195.

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plătii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute prin hotărâri judecătoresti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare si altele asemenea.


Art. 2. - Procedura de efectuare a plătii drepturilor de natură salarială devenite executorii până la 31 decembrie 2009 se desfăsoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.

Art. 3. - Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii până la 31 decembrie 2009, se realizează potrivit art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgentă.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente transelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgentă vor fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2012, 2013 si 2014 si vor fi cuprinse în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către structurile, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite.

Art. 6. - (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor transmite datele aferente plătii transei stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finantare.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentând necesarul propriu si le vor transmite Directiei economice din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Directia economică va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari si tertiari de credite din finantare, precum si pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice si va propune Ministerului Finantelor Publice modificările corespunzătoare pentru proiectul de buget.

Art. 7. - în vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta de urgentă, propunerile ordonatorilor secundari si tertiari de credite se transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2011.

Art. 8. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor bănesti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, si nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plătii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 9. - Ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Secretariatului General al Guvernului au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 august 2010.

Nr. 530.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 146 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 11 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiintată în Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucuresti, are următoarea componentă:

- membri titulari:

a) dr. Marius Litu;

b) psiholog Nicoleta Florentina Vascan;

- membri suplinitori:

a) dr. Gabriel Mihai Raicu;

b) psiholog Mihaela Preda;

c) dr. Cristian Gherasie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 1.258.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 10.281 din 28 septembrie 2010, având în vedere:

- prevederile art. 851 din titlul XVII “Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 241/2010 pentru aprobarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Se completează Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România cu preturile produselor nou-avizate/reavizate în perioada 29 iunie-23 septembrie 2010.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 28 septembrie 2010.

Nr. 1.265.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.