MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 235/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 235         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum si pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului “Prima casă”

 

309. - Hotărâre privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0260 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

318. - Hotărâre pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.529/2010. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie si terapie intensivă

 

66. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

 

1.825. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum si pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului “Prima casă”

 

Având în vedere că:

- se impune îmbunătătirea programului prin cresterea numărului de beneficiari, în limita plafoanelor de garantare alocate, prin împărtirea riscurilor si pierderilor între stat si finantatori în mod egal, în conditiile unor costuri de finantare similare;

- accesul la credit în vederea achizitiei unei locuinte a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducând la imposibilitatea acestora de a-si schimba locuinta în raport cu nevoile de locuit ale acestora si/sau cu cresterea numărului membrilor familiei;

- este necesară facilitarea accesului familiilor la locuinte si asigurarea conditiilor de viată si locuit ale acestora;

- în perioada mare de timp pentru care se acordă creditul, de maximum 30 de ani, pot interveni situatii a căror solutionare necesită acordul Ministerului Finantelor Publice, în calitate de titular al dreptului de ipotecă;

- actele normative care reglementează programul “Prima casă” nu prevăd la acest moment posibilitatea exprimării acordului Ministerului Finantelor Publice, cu privire la solicitările beneficiarilor programului;

- racordarea locuintelor achizitionate sau construite în cadrul programului “Prima casă” la retelele de distributie a utilitătilor conduce în mod direct si nemijlocit la cresterea valorii proprietătilor grevate de ipoteca statului, contribuind la dezvoltarea infrastructurii de utilităti publice si având un impact pozitiv asupra dezvoltării constructiilor si a tuturor sectoarelor orizontale adiacente acestora,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu detine în proprietate exclusivă sau împreună cu sotul ori sotia nicio locuintă, indiferent de modul si de momentul în care a fost dobândită, fie că detine în proprietate exclusivă sau împreună cu sotul ori sotia cel mult o locuintă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafată utilă mai mică de 50 m2;”.

2. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Finantatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate în cadrul Programului, în conditiile împărtirii proportionale a riscurilor si a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N, si finantator. Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. si finantatori.

(32) în limita plafonului alocat si utilizat, finantatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul să transfere portofoliul de credite acordate către alti finantatori eligibili din cadrul Programului, fără a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare, cu conditia notificării beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate rămân valabile fără îndeplinirea altor formalităti. Conditiile privind transferul, precum si orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

3. Alineatele (7)-(74) se modifică si vor avea următorul cuprins:

(7) în baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate în cadrul Programului se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si în favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de înstrăinare a locuintei pe o perioadă de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garantiei de către finantator. În cazul primirii de către finantator a comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

(71) În baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinta în cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie un drept de ipotecă legală de rangul I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si în favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de înstrăinare a locuintei si a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.


(72) În baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuintele în cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fără personalitate juridică se instituie un drept de ipotecă legală de rangul I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si în favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de înstrăinare a locuintei si a terenului, cu exceptia înstrăinării cotei-părti de teren aferente fiecărei locuinte construite către oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioadă de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.

(73) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplică ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte în cadrul Programului. Ipoteca instituită în conditiile alin. (71), respectiv alin. (72) asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare se intabulează după ce în prealabil a fost notată autorizatia de construire în cartea funciară.

(74) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), finantatorul este abilitat să îsi exprime acordul pentru preluarea finantării garantate si a locuintei/locuintei viitoare de către o persoană fizică ce îndeplineste criteriile de eligibilitate în cadrul Programului si/sau alte persoane stabilite în normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

4. După alineatul (74) se introduce un nou alineat, alineatul (75), cu următorul cuprins:

“(75) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), prevederile legislatiei în domeniul gazelor naturale si în domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si servitute, precum si a oricăror alte servituti de interes public, se aplică în mod corespunzător.”

5. Alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) si (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3) si (31).”

6. După alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (101)-(103), cu următorul cuprins:

“(101) Prevederile alin. (8), (81) si (9) se aplică si în cazul în care asupra bunurilor imobile achizitionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cât si a finantatorului.

(102) Prin exceptie de la prevederile art. 171 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (101) se distribuie proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală cu urmărirea si conservarea bunurilor al căror pret se distribuie.

(103) Dacă creanta statului nu a fost acoperită integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (102), fie în cazul în care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, în scopul realizării integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală iau măsuri de executare silită exclusiv pentru creanta bugetară în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA. - I.F.N. este abilitat ca, la solicitarea finantatorilor formulată în conditiile art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea prevederilor alin. (3) din prezentul articol, să încheie, în conditiile legii, cu finantatorii care optează pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate în cadrul Programului “Prima casă” un protocol prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile.

(2) Finantatorii îsi vor exprima optiunea prevăzută la alin. (1), în scris, către Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Finantatorii pot semna protocolul prevăzut la alin. (1) numai după utilizarea plafonului alocat în cadrul programului pentru anul 2011.

(4) Finantatorilor care nu optează în conditiile alin. (1) si (2) pentru reutilizarea unui plafon la nivelul de 50% din soldul total al garantiilor li se aplică legislatia în vigoare la data alocării plafonului aferent anului 2011.

(5) în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data utilizării plafonului potrivit alin. (3), finantatorii publică pe site si în două cotidiene de circulatie natională data de la care s-a convenit împărtirea proportională a riscurilor si a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. -I.F.N., si finantator.

(6) De la data îndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (5), împărtirea proportională a riscurilor si a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., si finantator îsi va produce efectele de drept fată de beneficiarii garantiilor fără nicio altă formalitate.

(7) Dispozitiile prezentului articol se aplică numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. si finantatori, fără a afecta celelalte drepturi si obligatii ale beneficiarilor din contractele de garantare în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă care rămân valabile, fără îndeplinirea altor formalităti.

(8) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile executărilor silite aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, acestea continuând în conformitate cu prevederile legale aplicabile la data la care au fost începute.

Art. III. - (1) După semnarea protocolului prevăzut la art. II alin. (1), în temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul special al creditorului procurator de fonduri, pentru finantările garantate care intră sub incidenta împărtirii proportionale a riscurilor si pierderilor între finantator si garant conform protocolului, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea finantatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, inclusiv la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea garantiilor.

(2) Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, asa cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, referitoare la valorificarea bunului de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, se aplică în mod corespunzător si pentru valorificarea bunului grevat de privilegiul special prevăzut la alin. (1).


Art. IV. - Plafonul alocat pentru anul 2011 se utilizează potrivit dispozitiilor legale în vigoare la data alocării.

Art. V. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifică si se completează în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Programului “Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0260 Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii situate în localitatea Săftica, sos. Bucuresti-Ploiesti, km 24, judetul Ilfov, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0260 Bucuresti, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0260 Bucuresti care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acesteia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

- lei -

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Săftica,

sos. Bucuresti-Ploiesti,

km 24, judetul Ilfov

Ministerul Administratiei

si Internelor - U.M. 0260 Bucuresti

Pavilion 45-108-10 “maternitate purcei”

Suprafata construită = 64,00 m2

Suprafata desfăsurată = 64,00 m2

12.819,0

101.022

(partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 4/2011 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 42 se introduc trei noi puncte, punctele 43-45, cu următorul cuprins:

“43. gestionează asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

44. desfăsoară activităti specifice asigurării implementării obiectivelor, prioritătilor si liniilor directoare ale actiunilor preconizate în domeniul retelelor de transport transeuropene;

45. asigură implementarea actiunilor specifice necesare interoperabilitătii retelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice.”

2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 74, cu următorul cuprins:

“74. Îndeplineste functia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finantate din asistenta financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României.”

3. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Ministrul transporturilor si infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.”

4. La articolul 8, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Numărul maxim de posturi este de 516, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

5. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în numărul maxim de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin directiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, cu responsabilităti în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA si de verificare a cheltuielilor;”.

2. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 318.

 

 


ANEXA Nr. P)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

Numărul maxim de posturi = 516, exclusiv demnitarii

si posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

A. UNITĂTILE care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează de la bugetul de stat

 

Nr. crt

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Bugetul de stat

Bucuresti

 

NOTĂ:

Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi.

 

B. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate lasi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Iasi Judetul lasi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca Judetul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timisoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Timisoara Judetul Timis

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploiesti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Ploiesti Judetul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galati

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Galati Judetul Galati

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanta

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Constanta Judetul Constanta

9.

Spitalul General Căi Ferate Brasov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Brasov Judetul Brasov

10.

Spitalul General Căi Ferate Pascani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Pascani Judetul Iasi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Simeria Judetul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Oradea Judetul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Crai ova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Craiova Judetul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu Judetul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin Judetul Mehedinti

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

 


 

C. UNITĂTILE*) care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv “Rapid”

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

2.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Constanta Judetul Constanta

3.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

4.

Aeroclubul României

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti


*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 327.

 

D. UNITĂTILE care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta Judetul Constanta

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta Judetul Constanta

3.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucuresti

4.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Centrul de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile -CIAS

Venituri proprii

Bucuresti

 

E. UNITĂTILE care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Denumirea unitătii

Localitatea

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

 

F. UNITĂTILE care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.FR. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. - Călători” - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F” - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Feroviară de Turism “S.F.T. - C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Bucuresti

8.

Compania Natională “Aeroporturi Bucuresti” - S.A.

Otopeni

9.

Societatea Natională “Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu Judetul Constanta

10.

Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

Timisoara Judetul Timis

11.

Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucuresti

12.

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucuresti

13.

Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Otopeni Judetul Ilfov

14.

Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Constanta Judetul Constanta

15.

Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

Constanta Judetul Constanta

16.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale “Radionav” - S.A.

Constanta Judetul Constanta

17.

Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Galati Judetul Galati

18.

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

Galati Judetul Galati

19.

Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Giurgiu Judetul Giurgiu

20.

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bucuresti

21.

Regia Autonomă “Registrul Auto Român”

Bucuresti

22.

Societatea Comercială “Maritime Training Centre Television” - S.A. Constanta

Constanta Judetul Constanta

23.

Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A.

Bucuresti

24.

Societatea Comercială “Via Star” - S.A.

Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie si terapie intensivă

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 9.133 din 27 august 2010, având în vedere:

- art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 lit. c) din anexa nr. 1A “Regulament de organizare si functionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii” la Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si a Comisiei nationale de transparentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sanatatn emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile de practică medicală pentru specialitatea anestezie si terapie intensivă, prevăzute în anexele nr. 1-16, după cum urmează:

a) Anestezia în imagistica prin rezonantă magnetică - anexa nr. 1;

b) Ghid de preventie a tromboembolismului venos - anexa nr. 2;

c) Profilaxia antibiotică perioperatorie - anexa nr. 3;

d) Profilaxia hemoragiei digestive superioare si ulcerului de stres la pacientul critic si chirurgical - anexa nr. 4;

e) Diagnosticul si mentinerea donorului aflat în moarte cerebrală - anexa nr. 5;

f) Diagnosticul si tratamentul hipertensiunii intraabdominale si sindromul de compartiment abdominal - anexa nr. 6;

g) Managementul anestezic al pacientilor suferinzi de sindromul apneei obstructive de somn (SAOS) - anexa nr. 7;

h) Monitorizarea hemodinamică în soc - anexa nr. 8;


i) Nutritia clinică la pacientul critic - anexa nr. 9;

j) Sedarea si analgezia la pacientul critic - anexa nr. 10;

k) Anestezia regională neuraxială si terapia cu inhibitori ai hemostazei - anexa nr. 11;

l) Anestezia la pacientul cu stomac plin - anexa nr. 12;

m) Managementul greturilor si vărsăturilor postoperatorii (PONV) -anexa nr. 13;

n) Hipertermia malignă - anexa nr. 14;

o) Supravegherea postanestezică - anexa nr. 15;

p) Sindromul hepato-renal - anexa nr. 16.

Art. 2. - Anexele vor putea fi accesate pe site-ul Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro, rubrica “Ghiduri clinice”.

Art. 3. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii, unitătile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitătile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.529.


*) Anexele nr. 1-16 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 102.300 din 22 martie 2011 al Directiei generale buget, finante si fonduri europene, în temeiul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare,

în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a mecanismului de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a mecanismului de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură a debitelor si creantelor beneficiarilor Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum si ai fondurilor de la bugetul de stat

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează mecanismul de compensare de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, a debitelor si creantelor beneficiarilor

Fondului european de garantare agricolă si ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală (denumite în continuare FEGA si FEADR), precum si ai fondurilor de la bugetul de stat.


Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) ordonantă semnifică Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare;

b) sprijin financiar reprezintă contributia financiară a Comunitătii Europene, prefinantare, sprijin financiar aferent FEGA, cofinantare publică, astfel cum acesti termeni sunt definiti în art. 2 alin. (2) lit. a)-d) din ordonantă;

c) creantele beneficiarului semnifică sprijinul financiar cuvenit acestuia, în temeiul angajamentelor legale încheiate cu APIA;

d) creante bugetare principale semnifică debitele datorate de beneficiar, exclusiv dobânzile, penalitătile de întârziere sau majorările de întârziere, stabilite conform reglementărilor în vigoare, rezultate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate prin FEGA si FEADR;

e) creante bugetare accesorii semnifică dobânzile, penalitătile de întârziere sau majorările de întârziere, aferente creantelor bugetare principale, stabilite conform reglementărilor în vigoare, rezultate din derularea de către APIA a schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate prin FEGA si FEADR;

f) angajament legal reprezintă cererea de sprijin financiar depusă de beneficiarii formelor de sprijin financiar implementate de către APIA, care a fost aprobată si introdusă pe listele de plată, precum si contractele încheiate de către acestia cu APIA, conform prevederilor regulamentelor Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonantă.

Art. 3. - (1) Creantele bugetare se sting prin compensare cu creantele beneficiarului respectiv, până la concurenta celei mai mici sume, când ambele părti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si pe cea de debitor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), creantele bugetare rezultate din activitatea de promovare a produselor agricole pe piata internă si în tări terte si din activitatea de promovare a vinurilor în tări terte, asigurate cu garantii suficiente, nu sunt supuse prezentelor norme metodologice.

(3) Compensarea se face din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăti aferente sprijinului financiar acordat, numai pentru creantele reciproce, constatate de către APIA fată de beneficiarii sprijinului financiar, rezultate în mod direct din derularea formelor de sprijin pentru implementarea cărora este responsabilă.

Art. 4. - (1) Dacă un beneficiar înregistrează mai multe creante bugetare aferente aceluiasi fond, iar suma cuvenită acestuia nu acoperă cuantumul total al sumei datorate, stingerea creantelor se va efectua, de drept, în următoarea ordine:

a) creante bugetare principale sau creante bugetare accesorii, în ordinea vechimii;

b) creantele bugetare cu scadente viitoare, la solicitarea debitorului.

(2) Vechimea creantelor bugetare se stabileste astfel:

a) în functie de data scadentă, în cazul creantelor bugetare principale;

b) în functie de data comunicării actului administrativ prin care sunt stabilite, în cazul creantelor bugetare accesorii.

(3) Creantele bugetare prevăzute la art. 1 vor fi compensate cu creantele beneficiarului aferente aceluiasi fond, urmând ca din diferenta rămasă să fie compensate creantele bugetare aferente celorlalte fonduri, în mod proportional.

Art. 5. - (1) în cazul creantelor prevăzute la art. 1, care se sting prin compensare, se datorează majorări, dobânzi sau penalităti de întârziere până la data stingerii inclusiv.

(2) Data stingerii prin compensare a creantelor bugetare este data întocmirii notei de compensare si înregistrării operatiei de compensare în evidentele APIA.

Art. 6. - (1) APIA va înstiinta debitorul cu privire la efectuarea compensării.

(2) Modelul de înstiintare este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 7. - (1) Solicitarea de fonduri, conform reglementărilor în vigoare, se va face după efectuarea compensării.

(2) Solicitarea de fonduri va fi însotită de situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele cuvenite acestora, pentru fiecare schemă de sprijin în parte, însotită de situatia centralizată a notelor de compensare a creantelor bugetare.

(3) Modelul situatiei centralizate a notelor de compensare a creantelor bugetare este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Model de înstiintare a debitorului cu privire la efectuarea compensării

 

 

Aprobat/Data

Director general,

..................................

Semnătura - L.S.

 

NOTĂ

privind compensarea debitelor

Nr........../...................

În temeiul art. 332 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se compensează creantele scadente si neachitate de către:

 

- Numele si prenumele/Denumirea debitorului...................

- Domiciliul fiscal.................................................................

- Cod de identificare fiscală*)..............................................

Compensarea s-a efectuat din oficiu, în baza Procesului-verbal de constatare a debitului nr.................../..............................,

întocmit de către....................., si a Deciziei de plată/Notei de avans/Certificatului de plată nr........................./..............................,

întocmită/întocmit de către......................

 

Obligatii care se sting prin compensare

 

Tipul documentului

Numărul documentului

Data documentului

Fond

Schema/Măsura

Valoarea - lei -

Rest de

încasare/plată

- lei -

Proces-verbal de constatare debit

 

 

 

 

 

 

Creante accesorii

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Decizia de plată/Nota

de avans/Certificatul de plată

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiasi act normativ.

 

 

Director general adjunct,

..................................

 

 

Director economic,

..................................

 

Întocmit

..................................

Verificat

..................................

Aprobat

..................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

SITUATIA CENTRALIZATĂ

a notelor de compensare a creantelor bugetare

 

Nr. crt.

Fond

Schema sau măsura/ Cod bugetar

Suma autorizată

- lei/euro -

Suma retinută pentru compensare*)

Rest de plată în urma compensării

lei

euro

lei

euro

lei

euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Detalii privind debitele recuperate prin compensare.

 

 


Nr. crt.

Fond

Schema sau măsura/ Cod bugetar

Valoarea debitelor recuperate prin compensare

 

 

 

- lei -

- euro -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

..................................

Director general adjunct,

..................................

Director economic,

..................................

Aprobat

Sef serviciu

..................................

Verificat

..................................

Întocmit

..................................

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice  nr. 2.548/2009

 

Având în vedere dispozitiile:

- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (2) si art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Autoritătile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finantare a căror valoare eligibilă poate depăsi cu până la 20% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale si cofinantare publică.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), valoarea eligibilă a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare poate depăsi cu până la 30% valoarea sumelor alocate în euro, la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale si cofinantare publică în cazul următoarelor axe prioritare:

a) axa prioritară 2 «îmbunătătirea infrastructurii regionale si locale de transport» din cadrul Programului operational «Regional»;


b) axa prioritară 1 «Extinderea si modernizarea sistemelor de apă si apă uzată» din cadrul Programului operational sectorial «Mediu»;

c) axa prioritară 1 «Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport si integrării acestuia în retelele de transport ale UE» si axa prioritară 2 «Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem national de transport durabil» din cadrul Programului operational sectorial «Transport».

(3) Limitele admise pentru depăsirile prevăzute la alin. (1) si (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinatie prin legile bugetare anuale.

(4) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) si (2) se face prin transformarea în euro a valorii eligibile cumulate a contractelor/deciziilor/ ordinelor de finantare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna verificării.”

2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

“(11) Prefinantarea în cotă de peste 15% din valoarea eligibilă a proiectului se acordă beneficiarilor în cel putin două transe, cu încadrarea în limitele maxime stabilite la art. 13 alin. (1) si (2), cu exceptia proiectelor care intră sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.

(12) În conditiile prevăzute la alin. (11), prima transă de prefinantare se acordă în cotă de maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

(13) Prin exceptie de la prevederile alin. (12), prima transă de prefinantare se poate acorda în cotă de maximum 20% din valoarea eligibilă a proiectului în cazul axei prioritare 6 din Programul operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» si al Programului operational «Dezvoltarea capacitătii administrative», în conditiile stabilite prin contractele/deciziile/ ordinele de finantare.

(14) Următoarele transe de prefinantare pot fi acordate beneficiarului numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 40% din valoarea transei anterioare de prefinantare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe ialomitianu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 1.825.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Uniunea Natională pentru Progresul României

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 209.201 lei

2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

Valoarea

Data donatiei

1.

Juncu Ciprian

1671215040098

Română

Numerar

11.257,00

8.10.2010

2.

Tănase Gheorghe

1551101020066

Română

Numerar

8.245,13

8.06.2010

3.

Oprea Gabriel

1610101400190

Română

Numerar

9.550,00

10.05.2010

4.

Sîrbu Marian

1580112400627

Română

Numerar

9.550,00

10.05.2010

5.

Mladin Adrian

1710108443021

Română

Numerar

10.000,00

8.06.2010

TOTAL:

48.602,13

 


Partidul Democrat Liberal

Completare la lista persoanelor fizice care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Felul donatiei

(bunuri/bani)

Valoarea donatiei

(lei)

Data donatiei

CIONCA IUSTIN ARGHIR MARIN

1670812020088

Română

Numerar

10.000

4.10.2010

COTOSMAN MIRCEA IOAN

1811104260050

Română

Numerar

6.000

1.09.2010

1.500

7.01.2010

4.500

3.02.2010

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.