MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 236/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

135. - Hotărâre pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor private afectate de capacitătile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despăgubirilor si a modului de plată a acestora

 

274. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010

 

Acord de colaborare între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru stabilirea zilei aniversare a Directiei Generale Anticoruptie

 

80. - Ordin al sefului Departamentului pentru Afaceri Europene pentru modificarea si completarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 120/2007

 

1.805. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

1.817. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

3.982. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Stiinte ingineresti din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor private afectate de capacitătile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despăgubirilor si a modului de plată a acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietătilor private afectate de capacitătile energetice, conventia-cadru, precum si regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despăgubirilor si a modului de plată a acestora.

(2) Conventia-cadru este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Clauzele cuprinse în conventia-cadru privesc capacitătile energetice realizate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si pentru realizarea cărora sunt afectate terenuri aflate în proprietatea privată a tertilor, precum si exercitarea efectivă a drepturilor de uz si servitute în vederea executării lucrărilor de retehnologizare, întretinere, reparatii, revizii, interventii în caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii energetice amplasate pe terenuri aflate în proprietatea privată a tertilor.

Art. 3. - (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor necesare realizării de capacităti energetice după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot solicita titularilor de licente si autorizatii încheierea conventiei-cadru prevăzute în anexă.

(2) Conventia-cadru se va încheia pentru durata de timp necesară realizării viitoarei capacităti energetice.

(3) Cuantumul indemnizatiei se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de către administratia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul si se calculează numai pentru suprafata de teren ce urmează a fi efectiv ocupată pentru realizarea viitoarei capacităti energetice.

Art. 4. - (1) Titularii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pe care au fost realizate capacităti energetice după intrarea în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, pot solicita, de asemenea, titularilor de licente si autorizatii încheierea conventiei-cadru, pentru exercitarea efectivă a drepturilor de uz si servitute ulterior realizării capacitătii energetice.

(2) Conventia-cadru se va încheia pentru durata de timp necesară executării lucrărilor de retehnologizare, întretinere, reparatii, revizii, interventii în caz de avarii, precum si alte interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătii energetice.

(3) Cuantumul indemnizatiei prevăzute prin conventia-cadru se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de către administratia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul si se calculează numai pentru suprafata de teren ce urmează a fi efectiv afectată de exercitarea drepturilor de uz si servitute pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (2).

Art. 5. - (1) în situatia în care la nivelul administratiei publice locale în a cărei rază teritorială se află terenul nu există stabilit un nivel al chiriei minime pe metru pătrat pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie, nefiind astfel posibilă determinarea cuantumului indemnizatiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv ale art. 4 alin. (3), întinderea acesteia va fi determinată de către un evaluator autorizat în conditiile legii, ales de comun acord de către părti.

(2) Costurile evaluării cuantumului indemnizatiei, în situatia prevăzută la alin. (1), vor fi suportate de titularii de licente si autorizatii, beneficiari ai drepturilor de uz si servitute.

Art. 6. - Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea de către titularii de licente si autorizatii a drepturilor de uz si servitute vor fi despăgubiti pentru prejudiciile cauzate acestora în conditiile prevăzute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Proprietarii terenurilor afectate de capacităti energetice realizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, care au încheiate conventii privind exercitarea drepturilor de uz si servitute cu titularii de autorizatii si licente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot formula cereri în vederea încheierii conventiei-cadru în forma aprobată prin prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 135.


 

ANEXĂ

 

CONVENTIE-CADRU

încheiată azi.................

la........................

Între:

I. Părtile conventiei

a)..................................................................................................., domiciliat(ă) în.................................................................,

născut(ă) la data de................................în..........................., fiul (fiica) lui................................si al (a).......................................,

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria............nr..........................................................., eliberat(ă)de..............................................

ia data de..................................., CNP.............................................,în calitate de proprietar al terenului.............................................

În baza Actului de proprietate autentificat sub numărul..................................., denumit în continuare proprietar, pe de o parte, si

b) Compania Natională/Societatea Comercială..................................................................................................., cu sediul

social în......................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului.........................sub nr..................din............., având

codul de identificare fiscală......................., reprezentată de......................, director general/director, si............................., director

economic, denumită în continuare societate, pe de altă parte.

II. Obiectul conventiei

Exercitarea de către societate a drepturilor de uz si de servitute asupra terenului proprietarului afectat de capacitătile energetice realizate după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului, respectiv exercitarea efectivă a drepturilor de uz si servitute în vederea efectuării lucrărilor de retehnologizare, întretinere, reparatii-servicii, interventii în caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionării normale a capacitătilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, după caz.

III. Obligatiile părtilor

3.1. Obligatiile proprietarului

a) Proprietarul se obligă să pună la dispozitia societătii terenul în suprafată de...............m2, având următoarele limite si

vecinătăti: ............................................................................., necesar efectuării lucrării.........................................................., în

perioada............................................., reprezentând............zile.

b) Proprietarul declară că este de acord cu ocuparea temporară a terenului în suprafată de......................................m2

teren/tip cultură............................................., necesară efectuării lucrării.......................................................................................

c) Proprietarul garantează societatea împotriva oricărei evictiuni totale sau partiale, în conformitate cu prevederile legale.

d) Proprietarul este obligat să plătească taxele si impozitele legale datorate, aferente terenului proprietatea sa, inclusiv cele aferente terenului ce face obiectul prezentei conventii.

3.2. Obligatiile societătii

a) Societatea se obligă să plătească proprietarului indemnizatia în cuantum de.................................lei (..................lei/zi),

determinată prin negociere cel mult la nivelul minim al chiriei pe metru pătrat de teren stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de către administratia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul.

Indemnizatia se calculează numai pentru suprafata de teren afectată în fapt de exercitarea efectivă a dreptului de uz si servitute si numai pentru perioada de timp necesară efectuării lucrărilor ce fac obiectul prezentei conventii.

b) Plata indemnizatiei se va face în/prin........................................, în termen de..........................zile de la data încheierii

prezentei conventii.

c) Societatea se obligă să folosească suprafetele de teren afectate de capacitătile energetice si cele afectate de exercitarea dreptului de uz si servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezenta conventie.

d) Societatea se obligă să degajeze terenul si să-l repună în situatia initială la sfârsitul perioadei prevăzute în prezenta conventie.

3.3. Îmbunătătirile care conduc la cresterea calitătii agricole si/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, rămân la expirarea prezentei conventii în deplina proprietate a proprietarului.

3.4. Societatea se obligă să nu cesioneze sau să subînchirieze, partial sau total, terenul ce face obiectul prezentei conventii.

IV. Drepturile părtilor

4.1. Drepturile proprietarului:

a) să încaseze indemnizatia determinată conform art. 3.2 lit. a), în termenul prevăzut la art. 3.2 lit. b);

b) să beneficieze de degajarea terenului la sfârsitul perioadei prevăzute de art. 3.1 lit. a) si de repunerea acestuia în situatia anterioară, dacă este cazul;

c) să obtină dreptul de proprietate asupra eventualelor îmbunătătiri aduse terenului de societate în perioada de derulare a prezentei conventii si care conduc la cresterea calitătii agricole si/sau la consolidarea terenului, la expirarea prezentei conventii;

d) să fie despăgubit pentru pagubele materiale cauzate cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a).

4.2. Drepturile societătii:

a) să beneficieze de punerea la dispozitie a terenului prevăzut la art. 3.1 lit. a) în perioada precizată în acelasi articol;

b) să ocupe temporar si să folosească suprafata de teren pusă la dispozitie de proprietar în scopul pentru care a fost încheiată prezenta conventie;

c) să exercite liber si deplin drepturile de uz si servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei conventii;

d) să beneficieze de garantia proprietarului împotriva oricărei evictiuni totale sau partiale.

V. Durata conventiei

5.1. Părtile convin să încheie prezenta conventie pentru terenul pe care se exercită drepturile de uz si servitute ce fac obiectul conventiei în perioada prevăzută la art. 3.1 lit. a), necesară efectuării lucrărilor de retehnologizare, întretinere, reparatii, revizii, întretineri în caz de avarii si alte interventii pentru asigurarea functionării normale a capacitătilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, mentionate la art. 3.1, după caz.


5.2. Permiterea accesului în teren va avea loc la data de ........................, dată la care începe executarea prezentei

conventii, iar degajarea acestuia si repunerea în situatia initială a terenului va avea loc la data de.........................., dată la care

va înceta prezenta conventie.

5.3. Părtile pot conveni modificarea perioadei de executie a prezentei conventii, prevăzută la art. 3.1 lit. a), prin act aditional.

5.4. Prezenta conventie poate să înceteze înainte de termen, în următoarele cazuri:

- prin întelegerea părtilor, fiind exclusă denuntarea unilaterală;

- rezilierea pentru motiv de neexecutare;

- desfiintarea titlului proprietarului.

În caz de moarte a proprietarului (persoană fizică) sau încetare a persoanei juridice (societatea), drepturile si obligatiile trec la succesorii lor.

VI. Cuantumul si plata despăgubirilor

6.1. Dacă, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.1 lit. a), se produc pagube materiale proprietarului, societatea va plăti acestuia despăgubirile calculate, având în vedere următoarele criterii:

- suprafata de teren cultivată, afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;

- tipurile de culturi si plantatii, precum si amenajările afectate de lucrări;

- activitătile restrânse cu ocazia lucrărilor.

6.2. În vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile materiale aduse terenului proprietarului, părtile vor întocmi un breviar de calcul, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

6.3. Societatea va plăti despăgubirile stabilite prin breviarul de calcul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, în/prin ...................................................., în termen de.......................zile de la data semnării breviarului de calcul.

VII. Clauze finale

7.1. Modificarea prezentei conventii se face numai prin act aditional încheiat între părtile acesteia.

7.2. Documentele anexate prezentei conventii sunt:

- titlul de proprietate, în copie, asupra terenului apartinând proprietarului;

- procesul-verbal de negociere a cuantumului indemnizatiei;

- raportul de evaluare a cuantumului indemnizatiei, dacă este cazul;

- breviarul de calcul al despăgubirilor, dacă este cazul.

7.3. Prezenta conventie, împreună cu anexele sale, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.

7.4. Prezenta conventie a fost încheiată într-un număr de..............exemplare originale, dintre care................................. pentru fiecare parte, astăzi........................

 

Semnături

Proprietar,

......................................

Societate,

......................................

 

ANEXĂ

la conventia-cadru

 

BREVIAR DE CALCUL

 

În vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor ce se cuvin proprietarului prevăzut la pct. I lit. a) al terenului afectat de executia lucrărilor conventiei-cadru nr.........................., în conformitate cu prevederile pct. V al acesteia,

Suprafata de teren afectată de lucrările prevăzute în conventia-cadru:

Tipuri de culturi si plantatii existente pe suprafata de teren afectată la data încheierii conventiei-cadru:

- productie medie la hectar/cultură:

- valoarea productiei afectate de lucrări:

Amenajări ale proprietarului afectate de lucrările prevăzute de conventia-cadru:

Activităti ale proprietarului restrânse de lucrările prevăzute de conventia-cadru:

Din prezentul breviar de calcul rezultă că proprietarului îi revine suma totală de............................lei, cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii materiale cauzate de societate prin realizarea obiectului conventiei-cadru nr..............................

Semnat azi, la data de...............................

 

Semnături

Proprietar,

......................................

Societate,

......................................


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare dintre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 274.

 

ACORD DE COLABORARE

între Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova

 

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România si Ministerul Economiei al Republicii Moldova, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta aprofundării cooperării economice, în avantajul reciproc al ambelor tări,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea economică, industrială si tehnico-stiintifică (semnat la Bucuresti la 16 noiembrie 2005),

confirmând vointa ambelor părti de a îndeplini obligatiile asumate în planul colaborării economice,

fiind convinse că dezvoltarea cadrului juridic bilateral va crea conditii favorabile pentru colaborarea de perspectivă, în contextul negocierilor în derulare ale Acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană,

dorind a amplifica relatiile la nivel interministerial, în conformitate cu competentele acestor institutii si în deplină conformitate cu angajamentele internationale asumate,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile, în conformitate cu legislatia natională si obligatiile internationale, vor promova extinderea si diversificarea colaborării economice reciproc avantajoase.

 

ARTICOLUL 2

 

Obiectivul prezentului acord are în vedere consolidarea colaborării în următoarele domenii:

a) promovarea comertului si atragerea investitiilor;

b) sectorul energetic: energie electrică, petrol si gaze naturale;

c) industria constructiilor de masini, electrotehnică si electronică;

d) industria usoară si a mobilei;

e) întreprinderi mici si mijlocii;

f) cercetare stiintifică si inovatie;

g) reglementare tehnică, standardizare, metrologie, acreditare, evaluarea conformitătii si securitătii industriale;

h) protectia consumatorilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor depune eforturi pentru implementarea următoarelor actiuni:

a) încurajarea schimbului de informatii economice de interes reciproc între autoritătile de profil;

b) impulsionarea contactelor între cercurile de afaceri ale celor două state, inclusiv încurajarea vizitelor reciproce;

c) stimularea participării la târguri si expozitii, organizarea evenimentelor de afaceri, a seminarelor, simpozioanelor si conferintelor;

d) încurajarea dialogului privind politicile în domeniul reglementării mediului de afaceri, inclusiv în ceea ce priveste sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii;

e) promovarea schimbului de experientă în domeniul sustinerii businessului mic si mijlociu;

f) stimularea activitătii investitionale a firmelor din cele două state, crearea de companii mixte;

g) promovarea colaborării la nivel regional si international în probleme de interes comun.

 


 

ARTICOLUL 4

 

În contextul aspiratiilor europene ale Republicii Moldova, ambele părti vor depune eforturi pentru:

a) acordarea sprijinului în vederea armonizării legislative în domeniile de competentă;

b) întreprinderea actiunilor necesare în cadrul programelor de asistentă ale Uniunii Europene;

c) cooperarea privind elaborarea si implementarea programelor interstatale de investitii;

d) implementarea în comun a unor programe de instruire privind managementul de proiect.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor decurgând din alte acorduri bilaterale sau multilaterale la care România si Republica Moldova sunt părti. De asemenea, prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor decurgând din calitatea României de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 6

 

Pentru realizarea obiectivelor prezentului acord, părtile vor elabora programe de actiuni concrete pe domeniile de referintă si vor organiza consultări si vizite de lucru reciproce, inclusiv în cadrul sesiunilor anuale ale Comisiei interguvernamentale româno-moldovenesti de colaborare economică si integrare europeană.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord poate fi modificat cu acordul în scris al părtilor, prin protocoale separate care devin parte integrantă a acestuia, si intră în vigoare conform prevederilor art. 9.

 

ARTICOLUL 8

 

Diferendele între părti privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se vor solutiona pe cale amiabilă prin consultări directe si negocieri între părti.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părti a tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat pentru perioade similare, dacă niciuna dintre părti nu va notifica celeilalte părti, prin canale diplomatice, cu cel putin 3 luni înaintea expirării valabilitătii prezentului acord, despre intentia sa de a-l denunta.

Încetarea valabilitătii prezentului acord nu afectează contractele si obligatiile convenite în perioada de valabilitate, însă nefinalizate la data încetării valabilitătii acestuia.

Semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din România,

Borbely Károly,

secretar de stat

 

Pentru

Ministerul Economiei al Republicii Moldova,

Octavian Calmîc,

viceministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea zilei aniversare a Directiei Generale Anticoruptie

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Ziua aniversară a Directiei Generale Anticoruptie este în data de 30 mai.

Art. 2. - Cu ocazia zilei aniversare, Directia Generală Anticoruptie poate organiza, în limita fondurilor prevăzute în bugetul propriu, activităti festive, sesiuni de comunicări stiintifice, mese rotunde si alte asemenea actiuni de promovare a rolului si imaginii institutiei.

Art. 3. - La data de 30 mai a fiecărui an se efectuează avansări la împlinirea stagiului minim în grad si se acordă recompense pentru personalul Directiei Generale Anticoruptie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 60.


GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 120/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 612/BM din 2 martie 2011 al Biroului financiar-contabilitate din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. r) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare, si ale Deciziei Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene/Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă si de Securitate Comună nr. 190/2003 cu privire la rambursarea cheltuielilor de transport ale delegatilor la reuniunile Consiliului Uniunii Europene,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare,

seful Departamentului pentru Afaceri Europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European, aprobată prin Ordinul secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 120/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 9 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduc trei noi articole, articolele 8-10, cu următorul cuprins:

“Art. 8. - În cazul în care deplasarea s-a efectuat si în altă locatie decât cea unde are loc întâlnirea, se va rambursa jumătate din costul cheltuielilor de transport.

Art. 9. - În cazul participării, în aceeasi locatie si în aceeasi perioadă, si la alte întâlniri decât cea care face obiectul rambursării, se va achita integral costul transportului, în baza unei declaratii pe propria răspundere a institutiei solicitante, conform căreia nu a fost rambursat costul deplasării de către altă institutie/entitate, iar prin prelungirea duratei de deplasare nu a fost majorat costul transportului. În lipsa declaratiei se va achita jumătate din costul transportului.

Art. 10. - În cazul în care deplasarea s-a efectuat cu aeronave speciale (aeronave militare, zboruri charter, taxi aerian etc), se va atasa la factura ce cuprinde costurile totale pentru zbor lista pasagerilor cu nume si functie, urmând ca rambursarea costului transportului să se facă proportional doar pentru membrii delegatiei care au participat efectiv la întâlnire.”

2. Anexa nr. 3 la metodologie se modifică si se înlocuieste cu anexa care face pare integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 80.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la metodologie)

 

DOSARUL RAMBURSĂRII

privind documentele în baza cărora se rambursează cheltuielile de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

1. Cererea de rambursare

2. Împuternicirea, în original, a ordonatorului de credite pentru persoana care confirmă cu originalul fiecare pagină a dosarului rambursării

3. Documentele de participare: invitatia de participare, draftul întâlnirii, aprobarea internă a deplasării, lista cu participantii în sală/formularul galben/legitimatie

4. Documentele de transport: bilet de avion însotit de boarding pass dus si boarding pass întors sau, după caz,

declaratie pe propria răspundere pentru pierdere, bilet de tren, asigurare medicală, factura în lei si, după caz, declaratia în cazul participării la mai multe întâlniri în aceeasi locatie si în aceeasi perioadă

5. Documentele de plată: ordin de plată, extrasul de cont al unitătii de trezorerie privind certificarea efectuării plătii

6. Datele de identificare: unitatea de trezorerie si contul unde se va face rambursarea

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Articolul 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.609/2009 privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro si maximum 1.500 milioane euro, cu o scadentă de minimum 5 ani, si desemnarea administratorilor tranzactiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 8 septembrie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislatiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finantărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, în vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice.”

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 1.805.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În baza art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia “Academia Oamenilor de Stiintă” se introduce o nouă pozitie, cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plătii salariilor

“19

Institutul de Drept Public si Stiinte Administrative al României

10”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 1.817.

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Stiinte ingineresti din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă componenta nominală a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Stiinte ingineresti din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în cadrul fiecărei comisii de specialitate se numesc membrii biroului comisiei de specialitate.

Art. 2. - Membrii comisiilor de specialitate sunt experti în domeniul sau domeniile stiintifice arondate si sunt membri ai CNATDCU pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU, care este de 4 ani.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 3.982.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Stiinte ingineresti din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Comisia de inginerie civilă

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Dan Dubină

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

2

Vicepresedinte al comisiei

Radu Sorin Văcăreanu

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Cosmin Gheorghe Chiorean

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4

Membru al biroului comisiei

Dan Lungu

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

5

Membru al biroului comisiei

Nicolae Tăranu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

6

Membru

Anton Anton

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

7

Membru

Ioan Bica

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

8

Membru

Anton Chirică

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

9

Membru

Ion Costescu

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

10

Membru

Dan Frangopol

Universitatea din Colorado, SUA

11

Membru

Daniel Grecea

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

12

Membru

Mihai Iliescu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13

Membru

Vlad lordache

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

14

Membru

Ioan Nistor

Universitatea din Ottawa, Canada

15

Membru

Mircea Petrina

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16

Membru

Dan Gabriel Răducanu

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

17

Membru

Ioan Sârbu

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

18

Membru

Dan Stematiu

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

19

Membru

Valeriu Stoian

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

 

Comisia de inginerie electrică si energetică

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Ion Boldea

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

2

Vicepresedinte al comisiei

Vasile Topa

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

Membru al biroului comisiei

Alexandru Mihail Morega

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

4

Membru al biroului comisiei

Călin Munteanu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

Membru al biroului comisiei

Alexandru Sălceanu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

6

Membru

Adrian Badea

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

7

Membru

Viorel Bădescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

8

Membru

Lucian Dăscălescu

Institutul Universitar de Technologie, Angouleme, Franta

9

Membru

Adrian Doicu

Universitatea Tehnică din Munchen, Germania

10

Membru

Christian Ghiaus

Institut National des Sciences Appliquees, Lyon, Franta

11

Membru

Dan Sorin Grigorescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

12

Membru

Nicolae Muntean

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

 

Comisia de electronică si telecomunicatii

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Liviu Goras

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

2

Vicepresedinte al comisiei

Corneliu Rusu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

Membru al biroului comisiei

Gheorghe Brezeanu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

4

Membru al biroului comisiei

Florin Udrea

Universitatea din Cambridge, Marea Britanie

5

Membru al biroului comisiei

Alexandru Isar

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

6

Membru

Silviu Ciochină

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

7

Membru

Sorin Dan Cotofană

Universitatea din Delft, Olanda

8

Membru

Ioan Nafornită

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

9

Membru

Ioan Nicolaescu

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

10

Membru

Dan Niculoiu

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

11

Membru

Viorel Popescu

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

12

Membru

Corneliu Sterian

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

13

Membru

Horia Nicolai Teodorescu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

14

Membru

Dorel Toma

Tokyo Electron, SUA

15

Membru

Aurel Vlaicu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Comisia de inginerie geologică, mine, petrol si gaze

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Florea Minescu

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

2

Vicepresedinte al comisiei

Mircea Radulian

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Victor Arad

Universitatea din Petrosani

4

Membru al biroului comisiei

Dan Vladimir Nichita

Universitatea din Pau, Franta

5

Membru al biroului comisiei

Dumitru Onose

Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

6

Membru

Ion Mălureanu

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

7

Membru

Iulian Nistor

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

8

Membru

Coloja Mihai Pascu

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

9

Membru

Sorin Radu

Universitatea din Petrosani

 

Comisia de inginerie aerospatială, autovehicule si transporturi

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Ion Stroe

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

2

Vicepresedinte al comisiei

Cătălin Nae

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială “Elie Carafoli” - INCAS Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Corneliu Berbente

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

4

Membru al biroului comisiei

Radu D. Rugescu

Universitatea Texas A&M, SUA

5

Membru al biroului comisiei

Ion Stiharu

Universitatea Concordia, Canada

6

Membru

István Barabás

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

Membru

Nicolae Burnete

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

Membru

Paul Cizmas

Universitatea Texas A&M, SUA

9

Membru

Adrian Clenci

Universitatea din Pitesti

10

Membru

Leonard Domnisoru

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

11

Membru

Victor Giurgiutiu

Universitatea din South Carolina, SUA

12

Membru

Mihai Mihăescu

Universitatea din Cincinnati, SUA

13

Membru

Mircea Oprean

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

14

Membru

Corina Sandu

Institutul Politehnic din Virginia, SUA

 

Comisia de ingineria resurselor vegetale si animale

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Gabriela Elena Bahrim

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

2

Vicepresedinte al comisiei

Radu Sestras

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3

Membru al biroului comisiei

Ioan Vasile Abrudan

Universitatea “Transilvania” din Brasov

4

Membru al biroului comisiei

Emilian Madosa

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

5

Membru al biroului comisiei

Violeta Nour

Universitatea din Craiova

6

Membru

Ersilia Alexa

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

7

Membru

Adrian Baciu

Universitatea din Craiova

8

Membru

Ovidiu Badea

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, Bucuresti

9

Membru

Cătălin Barbu

Universitatea “Transilvania” din Brasov

10

Membru

Iovu Adrian Biris

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, Bucuresti

11

Membru

Carmen Gabriela Boeriu

Wageningen-Food & Biobased Research, SUA

12

Membru

Monica Boscaiu

Universitatea Politehnică din Valencia, Spania

13

Membru

Dorica Botău

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

14

Membru

Mihaela Câmpean

Universitatea “Transilvania” din Brasov

15

Membru

Sorin Câmpeanu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

16

Membru

Daniel Ciobanu

Universitatea din Nebraska, SUA

17

Membru

Alexandru Lucian Curtu

Universitatea “Transilvania” din Brasov

18

Membru

Dan Dezmirean

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

19

Membru

Georgeta Dinită

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

20

Membru

Gabi Drochioiu

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din lasi

21

Membru

Peter Francisc

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

22

Membru

Gică Grădinariu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din lasi

23

Membru

Adrian Grozea

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

24

Membru

Liviu Holonec

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

25

Membru

Ciprian Iliescu

Universitatea din Singapore, Singapore

26

Membru

Florin loras

Buckinghamshire New University, Marea Britanie

27

Membru

Mihai Ispas

Universitatea “Transilvania” din Brasov

28

Membru

Stefana Jurcoane

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

29

Membru

Constantin Leonte

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din lasi

30

Membru

Daniela Eliza Marin

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animală Balotesti

31

Membru

Isabelle Metaxa

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

32

Membru

Ion Mitrea

Universitatea din Craiova

33

Membru

Carmen Moraru

Universitatea Corneli, SUA

34

Membru

Liviu Movileanu

Universitatea Syracuse, SUA

35

Membru

Ioan Negrutiu

Ecole Normale Superieure de Lyon, Franta

36

Membru

Gabriela Râpeanu

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

37

Membru

Elena Simona Rădutoiu

Universitatea din Aarhus, Danemarca

38

Membru

Cristina Mirela Sabliov

Universitatea de Stat din Louisiana, SUA

39

Membru

Ion Sandu

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

40

Membru

Carmen Socaciu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

41

Membru

Vasilica Stan

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

42

Membru

Florin Stanică

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

43

Membru

Cristina Timar

Universitatea “Transilvania” din Brasov

44

Membru

Ovidiu Tita

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

 

Comisia de calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Nicolae Tăpus

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

2

Vicepresedinte al comisiei

Radu-Emil Precup

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

3

Membru al biroului comisiei

Valentin Cristea

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

4

Membru al biroului comisiei

Octavian Cezar Păstrăvanu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

5

Membru al biroului comisiei

Lucian Nicolae Vintan

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

6

Membru

Vladimir Ioan Cretu

Universitatea “Politehnica”din Timisoara

7

Membru

Mihail Cruceanu

Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, Franta

8

Membru

Alexandru Doboli

Universitatea Stony Brook, New York, SUA

9

Membru

Bogdan Dumitrescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

10

Membru

Voicu Groza

Universitatea din Ottawa, Canada

11

Membru

Adrian Mihai Ionescu

Ecole Politechnique Federale de Laussane, Elvetia

12

Membru

Gheorghe Lazea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13

Membru

Radu Marinescu

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

14

Membru

Traian Muntean

Universitatea din Marsilia, Franta

15

Membru

Victor Patriciu

Academia Tehnică Militară din Bucuresti

16

Membru

Stefan-Gheorghe Pentiuc

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

17

Membru

Dumitru Popescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

18

Membru

Vlad Popovici

Ecole Politechnique Federale de Laussane, Elvetia

19

Membru

Octavian Prostean

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

20

Membru

Vladimir Răsvan

Universitatea din Craiova

21

Membru

Ioan Salomie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

Comisia de inginerie industrială si management

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Dan Cândea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

Vicepresedinte al comisiei

Mihaela Banu

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

3

Membru al biroului comisiei

Dragos Axinte

Universitatea din Nothingham, Marea Britanie

4

Membru al biroului comisiei

Constantin Brătianu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

5

Membru al biroului comisiei

Mihai Nicolescu

Institutul Regal de Tehnologie, Stockholm, Suedia

6

Membru

Mircea Ancău

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

Membru

Silvia Avasilcăi

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

8

Membru

Tudor Bălan

Ecole Nationale Superieure dArts et Metiers, Metz, Franta

9

Membru

Petru Berce

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

Membru

Nicolae Aurelian Bibu

Universitatea de Vest din Timisoara

11

Membru

Ionel Botef

Universitatea Witwatersrand, Johannesburg, Africa de Sud

12

Membru

Ilie Carabulea

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

13

Membru

Carmen Constantinescu

Universitatea din Stuttgart, Germania

14

Membru

Antonela Curteza

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

15

Membru

Dorin Dehelean

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

16

Membru

Adrian V. Gheorghe

Universitatea Old Dominion, Norfolk, SUA

17

Membru

Lidia Gurău

Universitatea “Transilvania” din Brasov

18

Membru

Florin Ionescu

Universitatea din Konstanz, Germania

19

Membru

Claudiu Kifor

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

20

Membru

Ioan Marinescu

Universitatea din Toledo, SUA

21

Membru

Constantin Minciu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

22

Membru

Dumitru Nedelcu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

23

Membru

Felicia Stan

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

24

Membru

Mihaela Ulieru

Universitatea din New Brunswick, Canada

 

Comisia de inginerie mecanică, mecatronică si robotică

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Stefan Staicu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

2

Vicepresedinte al comisiei

Ioan Doroftei

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din lasi

3

Membru al biroului comisiei

Adrian Bejan

Universitatea Duke, SUA

4

Membru al biroului comisiei

Emil Alexandru Brujan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

5

Membru al biroului comisiei

Cătălin Picu

Rensselaer Politechnic Institute, Troy, SUA

6

Membru

Nicolae Alexandrescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

7

Membru

Mihai Arghir

Universitatea din Poitiers, Franta

8

Membru

Corneliu Bălan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

9

Membru

Cornel Brisan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

Membru

Veturia Chiroiu

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, Bucuresti

11

Membru

Traian Cicone

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

12

Membru

Dorian Cojocaru

Universitatea din Craiova

13

Membru

Andrei Constantinescu

Ecole Politechnique, Paris, Franta

14

Membru

Spiridon Cretu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din lasi

15

Membru

Valeriu Dolga

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

16

Membru

Dan Dragomir-Dăescu

Clinica Mayo, Minnesota, SUA

17

Membru

Mircea Dudescu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

18

Membru

Nicolae Faur

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

19

Membru

Romeo Glovnea

Universitatea Brunei, Marea Britanie

20

Membru

Anton Hadăr

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

21

Membru

Nicolae Lobontiu

Universitatea din Alaska, Anchorage, SUA

22

Membru

Adrian Lungu

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

23

Membru

Iulian Lupea

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

24

Membru

Vasile Marinca

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

25

Membru

Mircea Neagoe

Universitatea “Transilvania” din Brasov

26

Membru

Dan Popa

Universitatea Texas din Arlington, SUA

27

Membru

Adrian Postelnicu

Universitatea “Transilvania” din Brasov

28

Membru

Gheorghe Racosi

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

29

Membru

Adrian Stoica

Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, SUA

 

Comisia de ingineria materialelor si nanotehnologie

 

Nr. crt.

Functia

Numele si prenumele

Institutia

1

2

3

4

1

Presedinte al comisiei

Ionel Chicinas

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

2

Vicepresedinte al comisiei

Iulian Riposan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

3

Membru al biroului comisiei

Leandru Gheorghe Bujorean

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

4

Membru al biroului comisiei

Traian Petrisor

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

Membru al biroului comisiei

Aurel Viorel Serban

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

6

Membru

Mărioara Abrudeanu

Universitatea din Pitesti

7

Membru

Petre Bădica

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Bucuresti

8

Membru

Alexandru Boboc

Atomic Energy Authority, Marea Britanie

9

Membru

Gabriela Cârjă

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

10

Membru

Mircea Cipara

Universitatea din Texas, SUA

11

Membru

Ion Ciucă

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

12

Membru

Mircea Cotlet

Brookhaven National Laboratory, SUA

13

Membru

Mircea Dragoman

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Bucuresti

14

Membru

Adelina Carmen Ianculescu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

15

Membru

Wilhelm Kappel

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, Bucuresti

16

Membru

Ion Mitelea

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

17

Membru

Alexandru Muller

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Bucuresti

18

Membru

Daniel Munteanu

Universitatea “Transilvania” din Brasov

19

Membru

Viorica Musat

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

20

Membru

Dan Nicolau

Universitatea din Liverpool, Marea Britanie

21

Membru

Lucian Prejbeanu

CNRS, Grenoble, Franta

22

Membru

Florin Călin Păun

Office National d’Études et Recherches Aerospatiales, Franta

23

Membru

Doina Răducanu

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

24

Membru

Leonard Spînu

Universitatea din New Orleans, SUA

25

Membru

Doru Stefănescu

Ohio State University, Columbus, SUA

26

Membru

Vlad Stolojan

Universitatea din Surrey, Marea Britanie

27

Membru

Cristian Teodorescu

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Bucuresti

28

Membru

Cristian Teodosiu

Universitatea Paris Nord 13, Franta

29

Membru

Coriolan Tiusan

Universitatea Henri Poincare, Nancy, Franta

30

Membru

Ioan Vida Simiti

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.