MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 238/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 238         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

337. - Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate

 

73. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008

 

1.801. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plăti care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

223.- Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale INTERCAPITALASIG BROKER DE ASIGURARE - S.RL cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

224.- Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE -REASIGURARE - S.RL. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 213/2011

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul  atiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2010 pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU si la Fondul Natiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 23 noiembrie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 337.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de  eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.355 din 28 martie 2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal, având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările si completările ulterioare,


în baza prevederilor art. 7 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu si zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosintă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participatiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosintei terenului, precum: adeverintă eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură privată etc.”

2. La articolul 5, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată pentru pajistile permanente aflate în proprietatea/administrarea unitătilor administrativ-teritoriale pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pe care nu păsunează animalele altor fermieri, iar pe aceste terenuri trebuie să desfăsoare propria activitate agricolă, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006.”

3. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc sase noi alineate, alineatele (8)-(13), cu următorul cuprins:

“(8) Suprafetele pentru care consiliile locale depun cerere de plată si care nu sunt utilizate în scopuri productive trebuie să fie cuprinse într-un plan tehnic de întretinere si îmbunătătire în scopul respectării bunelor conditii agricole si de mediu.

(9) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., în copie, următoarele documentele justificative:

a) planul tehnic de întretinere si îmbunătătire a pajistilor;

b) procese-verbale de receptie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic.

(10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lângă documentele mentionate, si o situatie, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie să cuprindă următoarele informatii:

a) suprafata totală, pe categorii de folosintă, pe care o detine unitatea administrativ-teritorială, din care:

- suprafetele agricole proprii care nu sunt utilizate în scopuri productive;

- suprafetele repartizate pentru păsunat, utilizate de către detinătorii de animale, persoane fizice/juridice, pentru care au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, cu titlu gratuit, întelegeri verbale.

b) numărul de animale pe specii aflate în proprietatea primăriei;

c) suprafata totală de pajisti existente pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale, exclusiv suprafetele de pajisti detinute de unitatea administrativ-teritorială;

d) efectivul de animale, al detinătorilor din unitatea administrativ-teritorială si terenul pe care păsunează acestea.

(11) Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc suprafetele pentru care depun cererea de plată.

(12) Consiliile locale sunt responsabile de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (8)-(11), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(13) Orice modificare intervenită asupra situatiei existente la data depunerii documentelor se comunică la A.P.I.A. În termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, însotită de documente justificative.”

4. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Se acordă plăti directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de productie, pentru culturile de in si cânepă pentru fibră, tutun si hamei.

(2) Pentru culturile de cânepă si in pentru fibră se acordă plăti directe complementare în sectorul vegetal, decuplate de productie, cu îndeplinirea următoarelor conditii specifice de eligibilitate:

a) să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;

b) cererea de sprijin financiar sa fie însotită de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepă, care se vor păstra la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A., după caz;

c) în cazul în care semănatul se face după termenul-limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;

d) culturile de cânepă trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel putin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislatia natională si comunitară;

e) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A., până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă, următoarele documente:

1. declaratie privind varietătile de cânepă pentru fibră cultivate si cantitătile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintarea culturii, iar pentru cultura de in, certificatul de calitate a semintelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a semintelor certificate, pentru fiecare parcelă.

2. copie a contractului/angajamentului încheiat între producătorul agricol si prim-procesator.


3. copie a autorizatiei de cultivare a cânepei pentru fibră.

f) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura fiscală, bon fiscal sau altele asemenea;

g) în conformitate cu legislatia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate si transmit Laboratorului regional pentru controlul calitătii si igienei vinului Blaj probele prelucrate, însotite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele si prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) si datele de identificare ale suprafetei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;

h) Laboratorul regional pentru controlul calitătii si igienei vinului Blaj transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si A.P.I.A., până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la continutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informatii: continutul de THC, împărtit în transe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum si datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor.

(3) Pentru cultura tutunului se acordă o plată natională directă complementară decuplată de productie, pentru suprafata cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători si prim-procesatorii autorizati de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu îndeplinirea următoarelor conditii specifice de eligibilitate:

a) producătorul agricol/grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru plata natională directă complementară decuplată de productie pentru cultura tutunului trebuie să depună la A.P.I.A. cererea unică de plată pe suprafată. Pot beneficia de plata natională directă complementară în sectorul vegetal, decuplată de productie, pentru tutun si solicitantii care nu sunt eligibili pentru acordarea plătii în cadrul SAPS, din cauza nerespectării conditiilor privind suprafata, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006, cu obligatia să bifeze în cererea de sprijin doar la căsuta pentru plata natională directă complementară decuplată de productie pentru cultura tutunului PNDC4, conform prevederilor din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafată aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să încheie contractul de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la directia pentru agricultură judeteană (DAJ), respectiv a municipiului Bucuresti si apoi să îl depună la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă si să fie depus la A.P.I.A. până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009;

c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;

d) un producător agricol/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;

e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;

f) un producător de tutun poate să apartină unui singur grup de producători;

g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaratia de livrare a tutunului livrat, care trebuie să contină si viza reprezentantului desemnat al Serviciului inspectii, implementare politici si statistici agricole din cadrul DAJ, pentru atestarea calitătii tutunului livrat;

h) tutunul livrat trebuie să îndeplinească conditiile minime de calitate, asa cum sunt prevăzute în anexa III la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.075/1992 privind sistemul de prime, cotele de productie si ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutun brut;

i) suprafetele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafată sunt supuse controlului de către organismele de control ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ale A.P.I.A.”

5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

“(5) Suprafetele determinate în anul 2009 de către A.P.I.A. pentru grupurile de plată in si cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, sunt considerate suprafete de referintă eligibile pentru plătile nationale directe complementare decuplate de productie pentru aceste culturi.

(6) Plătile nationale directe complementare în sectorul vegetal pentru in si cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, aferente campaniei 2010 se acordă producătorilor agricoli care depun cerere unică de plată pe suprafată, bifează rubricile pentru aceste plăti si:

a) au beneficiat de aceste plăti în anul de referintă 2009 si cultivă în continuare aceste culturi; sau

b) solicită sprijin pentru aceste culturi începând cu anul 2010, caz în care primul an de solicitare devine an de referintă pentru suprafetele determinate la plată.

În cazul prevăzut la lit. a), suprafetele parcelelor determinate în anul 2009 sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii plătilor nationale directe complementare decuplate de productie începând cu anul 2010. În cazul prevăzut la lit. b), plătile nationale directe complementare se acordă fermierilor în conformitate cu datele mentionate în cererea unică de plată pe suprafată depusă la A.P.I.A.

(7) Sumele cuvenite de plată se calculează astfel: se compară suprafata determinată în anul în curs cu suprafata determinată în anul de referintă, alegându-se valoarea minimă dintre acestea.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 67.

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.482 din 1 aprilie 2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal, tinând cont de prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, după subpunctul 1.5 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 1.6-1.10, cu următorul cuprins:

“1.6. bune conditii agricole si de mediu pentru viticultură reprezintă obligatiile pe care beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare le au referitor la respectarea următoarelor standarde:

I. standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 3 - «Se mentin terasele existente pe terenul agricol»;

II. standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole:

a) GAEC 9: «Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole»;

b) GAEC 10: «Evitarea instalării vegetatiei nedorite pe parcelele viticole înfiintate sau modernizate prin programele de reconversie/restructurare»;

1.7. neconformitatea reprezintă nerespectarea unei norme de agromediu, cerinte sau obligatii prevăzute de bunele conditii agricole si de mediu, constatată în cursul unei perioade de 3 ani de la efectuarea primei plăti în cadrul planului de reconversie/restructurare;

1.8. amploarea unui caz de neconformitate este determinată de dimensiunea efectelor acesteia. Consecintele pot afecta exploatatia respectivă sau pot avea un efect larg răspândit;

1.9. gravitatea unui caz de neconformitate este determinată de intensitatea si importanta efectelor acesteia, tinând seama de obiectivele cerintei sau ale normei respective.

1.10. caracterul persistent al cazului de neconformitate este determinat de durata neconformitătii si de gradul de repetabilitate a acesteia.”

2. La punctul 2 subpunctul 2.3, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) două campanii viticole pentru solicitantii de sprijin care solicită plata în avans, indiferent de programul de reconversie/restructurare, cu exceptia cazurilor prevăzute la pct. 5.11, când termenul de executare a planurilor individuale se poate prelungi cu maximum o campanie viticolă; prelungirea termenului se poate aproba si pentru planurile individuale aprobate si aflate în derulare.”

3. La punctul 2, după subpunctul 2.5, se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.5.1, cu următorul cuprins:

“2.5.1. Sprijinul financiar acordat pentru fiecare măsură eligibilă din programele de restructurare/reconversie nu depăseste 75% din valoarea cheltuielilor efectuate. Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor.”

4. La punctul 4, subpunctul 4.1, litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) declaratie de recoltă si/sau declaratie de productie, a exploatatiei viticole, care cuprinde si parcelele supuse programului de restructurare/reconversie, după caz;”.

5. La punctul 5, după subpunctul 5.1, se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.11, cu următorul cuprins:

“5.11. Prin exceptie de la prevederile subpct. 5.1, se acceptă inclusiv modificarea suprafetelor totale cuprinse în planul individual aprobat, dacă intervine una din următoarele situatii:

a) suprafetele respective au fost afectate de calamităti naturale recunoscute de autoritătile competente în cauză;

b) suprafetele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică;

c) operatiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut.”


6. La punctul 5, subpunctul 5.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“5.2. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.1 si 5.11, solicitantul trebuie să depună la comisia prevăzută la pct. 4.4 o cerere însotită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la aparitia oricărei situatii care impune modificarea planului. După obtinerea aprobării, aceasta se depune la centrul judetean A.P.l.A.”

7. Punctul 7.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“7.1. Pentru măsurile eligibile în cadrul planului individual aprobat de restructurare/reconversie se acordă un sprijin financiar în sumă forfetară, care provine din fondurile europene de garantare agricolă - F.E.G.A., în conformitate cu art. 103q din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP») si cu art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol.”

8. La punctul 7.2, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să depună la centrele judetene A.P.I.A. următoarele documente:

- declaratie de finalizare a măsurii sau declaratie de începere a măsurii, în cazul solicitării de avans;

- declaratie de finalizare a unei părti din măsură, în cazul solicitării de plată partială;

- proces-verbal de receptie finală cantitativă si calitativă a măsurii ori proces-verbal de receptie finală cantitativă si calitativă a unei părti din măsură (în cazul solicitării de plată partială) sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;

- documentele justificative mentionate la pct. 6.5, 6.6 si 6.7, după caz.”

9. După punctul 7.2, se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 7.2.1-7.2.3, cu următorul cuprins:

“7.2.1. Beneficiarii care se încadrează în prevederile pct. 5.11, jar modificarea planurilor individuale nu a presupus diminuarea suprafetei, pot solicita plăti partiale aferente măsurilor cuprinse în planul individual realizate în totalitate pe suprafetele care fac obiectul solicitării de plată partială.

7.2.2. La solicitarea beneficiarilor prevăzuti la punctul 7.2.1, A.P.I.A. efectuează plăti partiale, pentru suprafetele pe care măsurile au fost realizate efectiv, după realizarea receptiei cantitative si calitative.

7.2.3. Prevederile pct. 7.2.1 si 7.2.2 se aplică si beneficiarilor care au solicitat plata în avans, cu conditia ca sumele acordate în avans si nedecontate să fie acoperite de o garantie financiară conform pct. 7.6 lit. c), constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat.”

10. La punctul 7.5, după subpunctul 7.5.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.5.3, cu următorul cuprins:

“7.5.3. În situatia efectuării de plăti partiale potrivit subpunctului 7.2.2, prevederile pct. 7.5, 7.5.1 si 7.5.2 se aplică suprafetelor rezultate la finalizarea planului individual.”

11. La punctul 7.8, după subpunctul 7.8.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.8.4, cu următorul cuprins:

“7.8.4. În situatia efectuării de plăti partiale potrivit subpunctului 7.2.2, prevederile pct. 7.8.2 si 7.8.3 se aplică suprafetelor rezultate la finalizarea planului individual.”

12. După subpunctul 7.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.9.1, cu următorul cuprins:

“7.9.1. În cazul efectuării plătilor partiale, APIA va elibera valoarea garantiei constituite în conformitate cu pct. 7.6 lit. c), proportional cu suprafetele pe care au fost decontate plătile în avans, prin efectuarea receptiei calitative si cantitative.”

13. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL V1 Controlul planurilor individuale finantate

71. Nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu de către beneficiarii de sprijin va duce la sanctionarea acestora de către reprezentantii A.P.I.A., având în vedere aspectele legate de amploarea neconformitătii, repetabilitatea acesteia, precum si gravitatea si persistenta neconformitătii, după cum urmează:

a) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele conditii agricole si de mediu din neglijentă se sanctionează cu «Avertisment», cu precizarea neconformitătilor constatate si stabilirea termenelor de remediere a acestora;

b) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele conditii agricole si de mediu din neglijentă si au fost sanctionati anterior cu «Avertisment» se sanctionează cu 5% din totalul sumei plătite de către A.P.I.A. pentru măsura de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole;

c) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele conditii agricole si de mediu prin nerespectarea repetată se sanctionează cu 15% din totalul sumei plătite de către A.P.I.A. pentru măsura de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole;

d) beneficiarii de sprijin care au încălcat bunele conditii agricole si de mediu prin nerespectare deliberată se sanctionează cu 20% din totalul sumei plătite de către A.P.I.A., pentru măsura de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, si vor fi exclusi de la toate regimurile de plată pentru măsurile financiare care fac obiectul Organizării comune de piată în sectorul vitivinicol, pe durata a 5 ani calendaristici;

e) beneficiarii de sprijin care abandonează plantatiile înfiintate prin programe de restructurare/reconversie în primii 10 ani de la finalizarea planurilor individuale vor returna sumele plătite de A.P.I.A., precum si dobânzile calculate conform legislatiei în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 73.

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plăti care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 51 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plăti care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală trezorerie si contabilitate publică, Directia generală a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 1.801.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plăti care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare

 

CAPITOLUL I

Cadrul general de aplicare

 

1.1. Precizările din prezentele norme metodologice se aplică pentru operatiunile de plăti efectuate de către contribuabilii persoane fizice prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice conform prevederilor art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:

a) cont tranzitoriu - contul de disponibilităti deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la institutii de credit pe bază de conventii, în care contribuabilii persoane fizice pot achita obligatii către bugetul general consolidat, fără perceperea de comisioane bancare;

b) contribuabil - persoana fizică ce datorează impozite, taxe, contributii sau alte sume care se achită în contul tranzitoriu si pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligatiilor bugetare este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

c) plătitor - persoana fizică care achită sume în contul tranzitoriu din contul propriu deschis la institutia de credit, în contul obligatiilor sale sau în contul obligatiilor bugetare ale altei persoane fizice care are calitatea de contribuabil, astfel cum a fost acesta definit la lit. b);

d) ordin de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT) - documentul de plată întocmit de contribuabil pentru achitarea obligatiilor către bugetul general consolidat, prin contul tranzitoriu, cu respectarea instructiunilor prezentelor norme metodologice;

e) fisier electronic de plăti - fisier transmis de institutia de credit Ministerului Finantelor Publice în sistem informatic, care contine mesaje electronice de plată în care sunt cuprinse toate informatiile aferente instrumentelor de plată întocmite de plătitori.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind deschiderea si functionarea contului Tranzitoriu

 

2.1. Contul tranzitoriu se deschide la solicitarea institutiilor de credit interesate să ofere clientilor persoane fizice servicii privind plata fără comision a obligatiilor bugetare, adresată Ministerului Finantelor Publice.


2.2. Contul tranzitoriu se deschide după semnarea conventiei încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu institutia de credit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Conventiile încheiate se semnează din partea Ministerului Finantelor Publice de directorii generali ai Directiei generale trezorerie si contabilitate publică si Directiei generale a tehnologiei informatiei.

2.3. (1) în contul tranzitoriu pot fi încasate sume reprezentând impozite, contributii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achită prin virament de către clientii institutiei de credit, persoane fizice.

(2) Conturile de venituri bugetare sau de disponibilităti în care contribuabilii persoane fizice pot dispune plăti prin contul tranzitoriu sunt prevăzute în anexa la conventia încheiată cu institutia de credit.

(3) Orice modificare si/sau completare a conturilor prevăzute în anexa la conventia încheiată cu institutia de credit se comunică institutiilor de credit cu care sunt încheiate conventii si se publică pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

2.4. (1) Institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care îsi gestionează bugetele de venituri si cheltuieli prin conturi de disponibilităti, si institutiile publice care colectează în conturi de disponibilităti venituri pentru bugetul general consolidat pot solicita Ministerului Finantelor Publice cuprinderea în anexa la conventiile cu institutiile de credit a veniturilor încasate de la persoane fizice. În solicitare se va mentiona temeiul legal în baza căruia se încasează veniturile respective, conturile si codurile IBAN ale conturilor de disponibilităti în care se virează sumele încasate prin contul tranzitoriu si titularii acestor conturi.

(2) Comisioanele plătite de Ministerul Finantelor Publice institutiilor de credit se vor situa la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări -TRANSFOND - S.A. pentru decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului aferente operatiunilor de transfer al soldului contului tranzitoriu. Plata comisioanelor se va efectua lunar în baza documentelor justificative emise de institutiile de credit.

(3) La stabilirea termenelor de plată se au în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Disponibilitătile aflate în contul tranzitoriu nu sunt purtătoare de dobânzi.

 

CAPITOLUL III

Efectuarea plătilor

 

3.1. Informatiile obligatorii necesare efectuării plătii care se înscriu de către plătitori în OPTTsunt următoarele:

1. numărul ordinului de plată;

2. suma de plată;

3. numele si prenumele plătitorului;

4. codul numeric personal al plătitorului;

5. adresa plătitorului;

6. codul IBAN al contului plătitorului;

7. denumirea institutiei de credit initiatoare;

8. beneficiarul, potrivit instructiunilor din anexa nr. 2.1;

9. codul de identificare fiscală al beneficiarului, care reprezintă:

a) codul de identificare fiscală al primăriei sau al institutiei publice căreia i se cuvin sumele - pentru obligatiile bugetare datorate bugetelor locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii sau institutiilor publice care colectează venituri pentru bugetul general consolidat;

b) codul de identificare fiscală al casei de pensii publice, casei de asigurări de sănătate sau al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă - pentru obligatiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitătile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003;

c) codul numeric personal al contribuabilului - pentru alte obligatii fată de bugetul general consolidat decât cele prevăzute la lit. a) si b);

10. codul IBAN al contului tranzitoriu;

11. codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile încheiate cu institutiile de credit);

12. codul numeric personal al contribuabilului, care se completează în rubrica “reprezentând”, numai în cazul obligatiilor bugetare prevăzute la pct. 9 lit. a) si b), în situatia în care plătitorul dispune plăti pentru alt contribuabil.

3.2. (1) Contribuabilii persoane fizice pot utiliza pentru efectuarea plătilor către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu atât OPTT, cât si alte instrumente de plată agreate cu institutia de credit.

(2) OPTT se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetară, pe suport hârtie, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice, sau pe suport electronic, în functie de termenii si conditiile contractuale convenite cu institutia de credit la care acestia îsi au conturile deschise.

(3) Institutiile de credit pot accepta pentru clientii proprii alte instrumente de plată decât cele prevăzute la alin. (2), cu conditia ca acestea să cuprindă toate informatiile obligatorii necesare efectuării plătii prevăzute în OPTT si să respecte instructiunile cu privire la completarea acestora.

(4) Modelul OPTT si instructiunile de completare a acestuia sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 2.1.

3.3. Pentru operatiunile de plăti efectuate prin contul tranzitoriu, momentul plătii este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum această informatie este transmisă Ministerului Finantelor Publice prin mesajul electronic de plăti de către institutia de credit initiatoare.

3.4. Institutiile de credit nu percep comisioane pentru operatiunile de plăti dispuse de contribuabili prin contul tranzitoriu.

 

CAPITOLUL IV

Decontarea sumelor achitate prin intermediul contului Tranzitoriu

 

4.1. Institutiile de credit asigură creditarea contului tranzitoriu cu sumele achitate de contribuabili, în aceeasi zi în care s-a debitat contul plătitorilor cu sumele respective.

4.2. Sumele colectate zilnic în contul tranzitoriu se transferă de către institutiile de credit în contul Ministerului Finantelor Publice deschis la trezoreria operativă centrală, în prima zi lucrătoare următoare de la încasare, denumită în continuare ziua z+1, pentru tranzactiile aferente zilei lucrătoare anterioare, denumită în continuare ziua z. Operatiunea de transfer se efectuează de institutia de credit pe bază de ordin de plată, astfel încât să crediteze contul curent general al Trezoreriei Statului până la ora 12,00 a zilei z+1.

 


CAPITOLUL V

întocmirea si transmiterea fisierelor electronice de plăti de către institutiile de credit

 

5.1. În ziua z+1, institutiile de credit întocmesc un fisier electronic de plăti ce contine mesaje electronice de plată aferente tranzactiilor zilei z, care va fi semnat electronic cu certificate calificate si va fi transmis Ministerului Finantelor Publice în sistem informatic.

5.2. Totalul plătilor din fisierul prevăzut la pct. 5.1 va corespunde cu totalul sumei din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care institutiile de credit transferă soldul contului tranzitoriu, întocmit în ziua z+1.

5.3. Fisierul electronic de plăti se transmite Ministerului Finantelor Publice în sistem informatic în ziua în care institutia de credit a întocmit ordinul de plată pentru transferul soldului contului tranzitoriu, până la ora 12,00, împreună cu extrasul de cont al contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. La finele fiecărei luni, extrasele de cont transmise zilnic în sistem informatic vor fi eliberate si pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, sau în sistem informatic, semnate electronic cu certificate calificate.

5.4. Denumirea fisierelor electronice de plăti va cuprinde:

- caracterele 1-4 - codul BIC al băncii;

- caracterele 5-13 - data fisierului (format AAAALLZZ);

- caracterele 14-20 - o secventă numerică unică atasată fisierului.

5.5. Informatiile obligatorii care se regăsesc în fisierul electronic de plăti sunt următoarele:

1. numărul de referintă al tranzactiei;

2. numărul ordinului de plată întocmit de plătitor;

3. data ordinului de plată întocmit de plătitor;

4. data plătii, constând în data debitării contului plătitorului si creditării contului tranzitoriu;

5. codul de identificare fiscală al plătitorului;

6. denumirea plătitorului;

7. adresa plătitorului;

8. codul IBAN al plătitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat);

9. codul de identificare fiscală al beneficiarului;

10. denumirea beneficiarului;

11. suma plătită, în cifre;

12. informatiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica “reprezentând” a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata; codul de identificare fiscală al contribuabilului; alte explicatii privind plata, care se completează astfel:

- maximum 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile încheiate cu institutiile de credit);

- maximum 13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscală al contribuabilului;

- maximum 45 de caractere sunt atribuite explicatiilor în legătură cu plata efectuată.

Cele 3 categorii de informatii cuprinse la rubrica “reprezentând” vor fi separate prin caracterul “/” (de exemplu: 20030103/1701010400243/bugetdestat).

5.6. În situatia în care fisierul electronic de plăti nu poate fi transmis datorită unor defectiuni ale liniilor de comunicatie sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport flash sau optic si va fi depus de institutia de credit la sediul Ministerului Finantelor Publice, până cel târziu la ora 14,00 a zilei z+1, însotit de adresa de înaintare.

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea diferentelor înregistrate între sumele transferate din contul tranzitoriu si informatiile din fisierul continând mesaje electronice de plăti

 

6.1. (1) Ministerul Finantelor Publice va sesiza institutiile de credit în legătură cu orice problemă privind sumele transferate din contul tranzitoriu, cel târziu până la ora 14,00 a zilei lucrătoare în care au fost încasate sumele în contul deschis la trezoreria operativă centrală.

(2) Institutiile de credit împreună cu Ministerul Finantelor Publice solutionează, până la ora 16,00 a zilei în care au fost încasate sumele în contul deschis la trezoreria operativă centrală, erorile care fac obiectul sesizării.

(3) Adresele de e-mail de la/la care se fac sesizările si la/de la care se primesc propunerile de solutionare se stabilesc în conventiile încheiate între Ministerul Finantelor Publice si institutiile de credit.

6.2. Restituirea si returnarea sumelor către institutia de credit

6.2.1. (1) în cazul în care suma totală din fisierul continând mesaje electronice de plăti este diferită de suma transferată din contul tranzitoriu, acesta se restituie de către Ministerul Finantelor Publice institutiei de credit, în ziua în care a fost primit, până la ora 14,00, cu explicatia “fisier întocmit incorect”.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), institutia de credit are obligatia de a retransmite Ministerului Finantelor Publice fisierul continând mesaje electronice de plăti, refăcut la nivelul sumei transferate din contul tranzitoriu, până cel târziu la ora 16,00 a zilei în care acesta i-a fost restituit.

(3) în cazul în care institutia de credit nu transmite fisierul continând mesaje electronice de plăti refăcut în cadrul termenului prevăzut la alin. (2), Ministerul Finantelor Publice va proceda la restituirea integrală în contul institutiei de credit a sumei încasate, în prima zi lucrătoare următoare.

6.2.2. Ministerul Finantelor Publice va returna institutiei de credit sumele aferente unor plăti cuprinse în fisier în următoarele situatii:

a) codul de identificare fiscală al beneficiarului nu se regăseste în evidenta fiscală;

b) contul de venituri bugetare sau de disponibilităti în care s-a dispus plata nu se regăseste în anexa la conventia încheiată cu institutia de credit;

c) sumele aferente plătilor cuprinse în fisier nu sunt decontate în termenul prevăzut la art. 51 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) mesajul electronic de plată nu contine toate elementele prevăzute la pct. 5.5.

6.2.3. Virarea sumei către institutia de credit potrivit pct. 6.2.2 se realizează printr-un ordin de plată care va însuma valoarea tuturor plătilor care fac obiectul returului si care va fi însotit de un fisier care se transmite în sistem informatic si care va contine următoarele informatii din mesajele electronice de plată initiale:

1. numărul de referintă al plătii;

2. numărul ordinului de plată întocmit de plătitor;

3. data ordinului de plată întocmit de plătitor;

4. data plătii, constând în data debitării contului plătitorului si creditării contului tranzitoriu;

5. codul de identificare fiscală al plătitorului;

6. denumirea plătitorului;


7. adresa plătitorului;

8. codul IBAN al plătitorului (codul IBAN al contului care s-a debitat);

9. codul de identificare fiscală al beneficiarului;

10. denumirea beneficiarului;

11. suma plătită, în cifre;

12. informatiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica “reprezentând” a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata; codul de identificare fiscală al contribuabilului; alte explicatii privind plata, care se completează astfel:

- 10 caractere sunt atribuite codului contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata (potrivit anexei la conventiile încheiate cu institutiile de credit);

- 13 caractere sunt atribuite codului de identificare fiscală al contribuabilului;

- 45 de caractere sunt atribuite explicatiilor în legătură cu motivul returului.

6.2.4. În cazul în care ordinul de plată prin care se transferă soldul contului tranzitoriu nu se întocmeste si nu se decontează prin sistemul electronic de plată în ziua z+1, suma se restituie integral în contul institutiei de credit, iar mesajul electronic de plată aferent se restituie acesteia, cu explicatia “termenul de decontare a fost depăsit”.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

7.1. Anexele nr. 1, 2 si 2.1 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Ministerul Finantelor Publice

Banca ...

Nr............../data............

Nr............./data.........

 

Având în vedere prevederile art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

între:

Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare MFP, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin............................, în calitate de director general al Directiei generale trezorerie si contabilitate publică, si prin ............................., în calitate de director general al Directiei generale a tehnologiei informatiei, pe de o parte,

si

............................................, denumită în continuare Banca, cu sediul în........................., str...............................nr......, sectorul ..... reprezentată prin........................., în calitate de....................................., si prin................................., în calitate de ......................................, pe de altă parte,

s-a încheiat următoarea

 

CONVENTIE

 

1. Obiectul conventiei

1.1. Obiectul prezentei conventii îl constituie deschiderea pe numele MFP la Banca.....................a contului tranzitoriu cu cod IBAN .........................., în care pot fi încasate sume reprezentând impozite, contributii, taxe sau alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, care se achită de clienti ai Băncii, persoane fizice identificate fiscal prin codul numeric personal, în conturile prevăzute în anexa la prezenta conventie, si stabilirea obligatiilor părtilor cu privire la functionarea acestuia.

2. Durata

2.1. Prezenta conventie intră în vigoare la data de................. si se încheie pe o perioada de un an, prelungindu-se de plin drept pe perioade succesive egale, dacă niciuna dintre părti nu o denuntă unilateral prin notificare scrisă transmisă celeilalte părti cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru încetare.

3. Obligatiile părtilor

3.1. Banca are următoarele obligatii:

a) de a respecta întocmai prevederile legale în vigoare privind informatiile obligatorii din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT) si din fisierul electronic de plăti, precum si toate termenele si obligatiile din aceste prevederi;

b) de a asigura creditarea contului tranzitoriu deschis pe numele MFP, cu sumele achitate de contribuabili, în ziua în care s-a debitat contul acestora cu plătile respective;

c) de a asigura transferul în ziua z+1 lucrătoare în contul MFP deschis la trezoreria operativă centrală, cu cod IBAN...................., a sumelor colectate în contul tranzitoriu în ziua z, pe bază de ordin de plată care se decontează prin Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND -S.A.;

d) de a transmite MFP prin mijloacele de comunicatie securizate puse la dispozitie de MFP fisierul electronic de plăti care contine mesaje electronice de plată.


Structura fisierului de plăti:

- NRREF VARCHAR2 (35 BYTE), - referinta tranzactiei;

- NR_DOC VARCHAR2 (35 BYTE), - numărul documentului;

- DATA_DOC DATE, - data documentului;

- DATA_PLATII DATE, - data plătii;

- COD_PLATITOR VARCHAR2 (35 BYTE), - CNP plătitor (obligatoriu CNP);

- NUME_PL VARCHAR2 (70 BYTE), - numele plătitorului;

- ADRESA_PL VARCHAR2 (140 BYTE), - adresa plătitorului;

- CONT_PLATITOR VARCHAR2 (34 BYTE), - IBAN plătitor;

- COD_BENEFICIAR VARCHAR2 (35 BYTE), - CUI beneficiar (CF sau CNP);

- NUME_BN VARCHAR2 (70 BYTE), - numele beneficiarului;

- SUMANUMBER (20,2), -suma;

- EXPLICATII VARCHAR2 (140 BYTE) - explicatii.

Structura pentru câmpul EXPLICATII este următoarea: IMPOZIT/COD_BENEFLOCAL/ALTE EXPLICATII, unde:

- IMPOZIT NOT NULL VARCHAR2 (10 BYTE) - codul bugetar al impozitului pentru care se face plata sau al contului de disponibilităti;

- COD_BENEFLOCAL VARCHAR2 (35 BYTE) - este codul contribuabilului plătii în cazul plătilor către primării (impozite locale) si către alte institutii publice care percep anumite taxe;

e) de a transmite zilnic MFP în sistem informatic extrasul contului tranzitoriu aferent zilei pentru care se face transferul. La finele fiecărei luni, extrasele de cont transmise zilnic în sistem informatic vor fi eliberate si pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, sau în sistem informatic, semnate electronic cu semnătură calificată;

f) de a transmite MFP documentele justificative cu privire la comisionul lunar datorat pentru operatiunile de transfer a soldului contului tranzitoriu;

g) de a semna toate fisierele electronice cu semnătura electronică calificată;

h) de a transmite MFP semnăturile electronice calificate care reprezintă banca în relatia cu MFP.

3.2. MFP are următoarele obligatii:

a) de a respecta întocmai prevederile legale în vigoare privind informatiile obligatorii din fisierul electronic de plăti privind sumele restituite sau returnate, precum si toate termenele si obligatiile din aceste prevederi;

b) de a sesiza Banca, prin e-mail, de la adresa ...........................la adresa..............................., în legătură cu orice probleme privind sumele transferate din contul tranzitoriu;

c) de a transmite Băncii prin mijloacele de comunicatie securizate puse la dispozitie de MFP un fisier electronic de plăti care contine mesaje electronice de plată aferente ordinelor de plată de restituiri/retururi;

d) de a achita Băncii, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative, comisionul lunar datorat pentru operatiunile de transfer al soldului contului tranzitoriu;

e) de a semna toate fisierele electronice cu semnătură electronică calificată;

f) de a transmite băncii semnăturile electronice calificate care reprezintă MFP în relatia cu Banca.

3.3. Dispozitii comune

3.3.1. Banca îsi asumă faptul că fisierele electronice continând mesaje electronice de plată, semnate cu semnătura electronică calificată, sunt conforme cu ordinele de plată dispuse de clienti. Orice sesizare a unui plătitor cu privire la neconcordanta dintre informatiile înscrise de client într-un ordin de plată si informatia transmisă MFP prin intermediul fisierului electronic cade în sarcina Băncii.

3.3.2. MFP îsi asumă faptul că fisierele electronice continând mesaje electronice de plată aferente ordinelor de plată de restituiri/retururi, semnate cu semnătura electronică calificată, sunt conforme cu ordinele de plată transmise de Bancă. Orice sesizare cu privire la neconcordanta dintre informatiile înscrise în mesajul electronic transmis de Bancă si informatia transmisă MFP prin intermediul fisierului electronic aferentă mesajelor electronice de restituiri/retururi cade în sarcina MFP.

4. Modificarea conventiei

4.1. Modificarea clauzelor prezentei conventii se poate face numai cu acordul scris al părtilor semnatare, prin act aditional.

5. Încetarea conventiei

Prezenta conventie încetează în următoarele situatii:

5.1. prin acordul părtilor;

5.2. ca urmare a abrogării/modificării prevederilor legale care au stat la baza încheierii acesteia.

6. Forta majoră

6.1. Niciuna dintre părtile semnatare nu răspunde de neexecutarea la termen ori de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentei conventii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în ziua producerii evenimentului, si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor acesteia.

6.3. Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la producere evenimentul care a generat cauza de fortă majoră nu încetează, părtile au dreptul să îsi notifice încetarea de drept a prezentei conventii fără ca vreuna dintre părti să pretindă daune-interese.

7. Dispozitii finale

7.1. Orice litigii născute din interpretarea si executarea prezentei conventii se vor solutiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instantele judecătoresti competente.

7.2. Drepturile si obligatiile rezultate din semnarea prezentei conventii nu pot face obiectul cesiunii.

Prezenta conventie s-a semnat astăzi,..........................în........exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă semnatară.

 

Ministerul Finantelor Publice

..................................................

Banca

..................................................


ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)

- model -


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

la normele metodologice

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului “Ordin de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)”

 

Art. 1. - Elementele din formularul “Ordin de plată pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)” se completează astfel:

a) în rubrica “Nr.” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;

b) în rubrica “PLĂTITI” se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;

c) în rubrica “LEI, adică” se înscrie, citet si, recomandabil, fără pauză între cuvinte, suma în litere;

d) în rubrica “PLĂTITOR” se înscriu numele si prenumele persoanei fizice din contul căreia se efectuează plata;

e) în rubrica “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al plătitorului;

f) în rubrica “Adresa” se înscrie adresa plătitorului;

g) în rubrica “Cod IBAN plătitor” se completează codul IBAN al contului deschis pe numele plătitorului la institutia de credit initiatoare;

h) în rubrica “Codul BIC” se înscrie codul BIC al institutiei de credit initiatoare;


i) în rubrica “De la” se înscrie denumirea institutiei de credit initiatoare;

j) rubrica “Beneficiar” se completează astfel:

1. pentru obligatiile bugetare către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, se completează bugetul căruia i se cuvin sumele;

2. pentru obligatiile bugetare datorate bugetelor locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii sau institutiilor publice care încasează taxe pentru bugetul general consolidat, se completează denumirea unitătii administrativ-teritoriale sau a institutiei publice căreia i se cuvin sumele;

3. pentru obligatiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitătile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, se înscrie denumirea casei de pensii publice, casei de asigurări de sănătate sau agentiei pentru ocuparea fortei de muncă la care au fost declarate obligatiile de plată care se achită;

4. pentru obligatiile reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, se completează fondul pentru mediu;

k) rubrica “Cod de identificare fiscală” se completează după cum urmează:

1. codul numeric personal al contribuabilului, pentru obligatiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 si 4;

2. codul de identificare fiscală al primăriei sau al institutiei publice căreia i se cuvin sumele, pentru obligatiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2;

3. codul de identificare fiscală al casei de pensii publice, casei de asigurări de sănătate sau agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, pentru obligatiile mentionate la lit. j) pct. 3;

l) în rubrica “Cod IBAN beneficiar” se înscrie: codul IBAN al contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, comunicat de institutia de credit prin care se efectuează plata;

m) în rubrica “Codul BIC” se înscrie identitatea institutiei destinatare prin cod BIC;

n) rubrica “Reprezentând” se completează astfel:

- în câmpul 1, care contine maximum 10 caractere, se completează codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităti în care se dispune plata de către plătitorul obligatiilor bugetare, prevăzute în conventiile încheiate între Ministerul Finantelor Publice cu institutiile de credit si publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice;

- în câmpul 2, care contine maximum 13 caractere, se completează codul numeric personal al contribuabilului, care poate fi codul numeric personal al plătitorului în cazul în care acesta are si calitatea de contribuabil sau codul numeric personal al altei persoane fizice, în situatia în care plătitorul efectuează plata în numele altui contribuabil;

- în câmpul 3, care contine maximum 45 de caractere, se completează explicatii în legătură cu plata efectuată. În cazul în care plătitorul efectuează plata în numele altui contribuabil, în această rubrică se vor completa obligatoriu si numele si prenumele contribuabilului respectiv.

Art. 2. - (1) Pentru plătile dispuse prin conturi tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice la institutii de credit, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care ordinul de plată întocmit de plătitor sau informatia despre acesta transmisă prin mesajul electronic de către institutia de credit, după caz, identifică beneficiarul atât prin nume/denumire, cât si printr-un cod de identificare fiscală, iar aceste două informatii identifică persoane diferite, va fi luat în considerare doar codul de identificare fiscală ca element unic de identificare a beneficiarului, în vederea creditării contului acestuia;

b) în cazul în care ordinul de plată întocmit de plătitor sau informatia despre acesta transmisă prin mesajul electronic de către institutia de credit, după caz, identifică continutul economic al operatiunii atât prin explicatii, cât si printr-un cont de venituri bugetare sau de disponibilităti, iar aceste două informatii reprezintă informatii diferite, va fi luat în considerare doar contul de venituri bugetare sau de disponibilităti ca element unic de identificare a continutului economic al operatiunii, în vederea creditării contului beneficiarului;

c) în cazul obligatiilor bugetare prevăzute la art. 1 lit. j) pct. 1 si 4, pentru care ordinul de plată întocmit de plătitor sau informatia despre acesta transmisă prin mesajul electronic de către institutia de credit, după caz, identifică beneficiarul printr-un cod numeric personal diferit de cel înscris în câmpul 2 din rubrica “Reprezentând”, va fi luat în considerare codul numeric personal al beneficiarului ca element unic de identificare a beneficiarului, în vederea creditării contului acestuia. Această regulă se aplică si în situatia în care câmpul 2 din rubrica “Reprezentând” nu se completează de către plătitor;

d) în cazul obligatiilor bugetare prevăzute la art. 1 lit. j) pct. 2 si 3, pentru care ordinul de plată întocmit de plătitor sau informatia despre acesta transmisă prin mesajul electronic de către institutia de credit, după caz, nu contine informatii cu privire la codul numeric personal al contribuabilului, va fi luat în considerare codul numeric personal al plătitorului ca element unic de identificare a contribuabilului, în vederea creditării contului acestuia.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), Trezoreria Statului nu este tinută răspunzătoare pentru ordinele de plată în care numele/denumirea beneficiarului si codul de identificare fiscală nu identifică acelasi beneficiar, pentru ordinele de plată în care informatiile cu privire la contribuabil sunt incomplete sau eronate ori pentru ordinele de plată în care referintele privind continutul economic al operatiunii si codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităti nu exprimă acelasi lucru.

 

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 15 martie 2011, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI.1008 din 23 februarie 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Mostistea nr. 39, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 3, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008,

a constatat următoarele:

Societatea nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar corespondenta cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a fost semnată de o persoană care nu mai avea calitatea de persoană semnificativă.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) si alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Faptele constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 15 martie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării prezentei decizii,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Mostistea nr. 39, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 3, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J40/20148/02.12.2008, CUI 24813256/02.12.2008, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, de la data comunicării prezentei decizii până la:

- aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească conditiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010;

- transmiterea copiei dovezii achitării ratelor 2, 3 si 4 corespunzătoare contractului de asigurare de răspundere civilă profesională încheiat pentru perioada 10 decembrie 2008- 9 decembrie 2009;

- transmiterea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională valabil începând cu data de 10 decembrie 2009 si a copiei dovezii achitării ratelor aferente;

- aprobarea noului sediu social în conformitate cu art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010;

- plata taxei de functionare aferente trimestrelor III si IV din anul 2010.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare prevăzut la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DEASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 223.

 

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 15 martie 2011 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI. 1178 din 4 martie 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE- S.R.L., cu sediul în Alba lulia, str. Regimentul 5 Vânători nr. 32, judetul Alba, J01/276/30.03.2009, CUI 25370840/30.03.2009, a constatat următoarele:

- prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 24.713 din 5 august 2010, doamna Banta Dorica, având functia de director executiv al Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., comunică demisia din functia sus-mentionată începând cu data de 4 august 2010;

- prin Adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. VI. 25.685 din 12 august 2010 s-a solicitat societătii să transmită hotărârea de numire a noului conducător executiv, precum si documentele necesare în vederea aprobării acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Cu Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 26.997 din 27 august 2010 societatea a comunicat numirea domnului Serdean Pavel Dorin în functia de conducător executiv si a transmis documentatia partială în vederea aprobării.

Prin Adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. VI. 26.997 din 2 septembrie 2010 s-a solicitat completarea documentatiei în vederea aprobării domnului Serdean Pavel Dorin în functia de conducător executiv.

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 37.523 din 15 decembrie 2010 societatea a completat documentatia, dar nu a transmis documente oficiale referitoare la experienta profesională a domnului Serdean Pavel Dorin.

Cu Adresa nr. 37.523 din 15 ianuarie 2011 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a solicitat societătii adeverinta emisă de Societatea Comercială GRAWE ROMÂNIAASIGURARE - S.A. pentru domnul Serdean Pavel Dorin în original, semnată de directorul general, din care să rezulte perioada si functia pe care acesta a îndeplinit-o, precum si mentionarea faptului că functia pe care a îndeplinit-o este similară functiei de conducere operativă prevăzută de norme.

Societatea nu a dat curs solicitării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Având în vedere faptul că societatea nu are conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 15 martie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării prezentei decizii,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în Alba lulia, str Regimentul 5 Vânători nr. 32, judetul Alba, J01/276/30.03.2009, CUI 25370840/30.03.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data comunicării prezentei decizii până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, a acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE -S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 224.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 213/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 martie 2011, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 1, în loc de: “... titlul 57 «Asistentă socială», articolul 57-07 «- ajutoare sociale».” se va citi: “... titlul 57 «Asistentă socială», articolul 57.02 «- ajutoare sociale».”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.