MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 240/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

284. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011

 

3.991. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÂRILOR

 

226. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

227. - Decizie privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas”-S.R.L.

 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

Având în vedere existenta unor factori de natură obiectivă, care necesită organizarea si derularea unor activităti pregătitoare necesare desfăsurării propriu-zise a recensământului populatiei si locuintelor, cu implicarea diferitelor structuri ale administratiei centrale si locale,

în considerarea scopului principal al recensământului, acela de a oferi informatii esentiale si de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul economic si social, al populatiei si dezvoltării umane, informatii care nu pot fi obtinute din alte surse,

deoarece, în vederea organizării activitătii de înregistrare, planificare a bugetului, verificare a exhaustivitătii înregistrării persoanelor, vor fi utilizate date si informatii din Registrul national de evidentă a persoanelor, în caz contrar întâmpinându-se reale dificultăti în ceea ce priveste delimitarea unitătilor de recenzare pentru întregul teritoriu al tării,

tinând seama de faptul că, pentru sectorizarea teritoriului în unităti de recenzare, pentru estimarea bugetului necesar si pentru organizarea si efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor vor fi utilizate hărti digitale,

având în vedere importanta adoptării unor reglementări care să asigure cadrul institutional necesar autoritătilor si institutiilor publice implicate în efectuarea recensământului populatiei si locuintelor, ce trebuie să îsi transmită într-un mod rapid si eficient date si informatii de natură a realiza interesul national privind îndeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, precum si interesele opiniei publice prin utilizarea datelor rezultate la recensământ,

pentru necesitatea includerii în cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, a prevederilor unui nou articol, în vederea garantării si protejării drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal,

prin faptul că recensământul de probă, care se va desfăsura în perioada 7-16 mai 2011, va simula la scară redusă recensământul propriu-zis, la care vor fi utilizate informatii din Registrul national de evidentă a persoanelor, inclusiv codul numeric personal, folosite atât la delimitarea sectoarelor de recensământ, cât si în continutul formularelor proiectate,

în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează realizarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011.

Luând în considerare faptul că actiunile pregătitoare efectuării propriu-zise a recensământului populatiei si al locuintelor au caracter interinstitutional si sunt programate a fi efectuate în lunile martie, aprilie 2011, timpul rămas nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgentă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constitutia României, republicată.

În considerarea faptului că elementele sus-mentionate vizează un interes public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată si impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - La delimitarea unitătilor de recenzare pentru întregul teritoriu al tării, precum si pentru organizarea si efectuarea operatiilor de colectare a informatiilor sunt prelucrate, în conditiile legii, date si informatii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul national de evidentă a persoanelor, materiale cartografice si informatii din statistica curentă, precum si din recensămintele anterioare.”

2. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În vederea asigurării exhaustivitătii înregistrării persoanelor si a calitătii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum si etnia, religia si limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.”

3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Institutiile implicate în efectuarea recensământului colaborează în vederea punerii la dispozitie, în conditiile legii, a tuturor datelor si informatiilor necesare pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 11 si 12, cu exceptia celor referitoare la etnie, religie si limba maternă, care se prelucrează cu consimtământul expres al persoanelor intervievate sau al reprezentantilor legali ai acestora.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 34.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului 1.394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2-19.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

4. După anexa nr. 13 se introduc sase noi anexe, anexele nr. 14-19, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 284.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

LISTA

standardelor de cost pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport

 

Denumirea standardului

Indicativul

Autostradă extraurbană în zonă de ses

SCOST-1/MTI

Autostradă extraurbană în zonă de deal

SCOST-2/MTI

Autostradă extraurbană în zonă de munte

SCOST-3/MTI

Drum national nou clasă tehnică III

SCOST-4/MTI

Reabilitare drum national clasa tehnică III

SCOST-5/MTI

Reabilitare cale ferată coridor paneuropean

SCOST-6/MTI

Reparatie capitală linie cale ferată

SCOST-7/MTI

Cheu maritim la 13,50 m

SCOST-8/MTI

Cheu fluvial pereat

SCOST-9/MTI

Punct de trecere a Dunării cu bacul

SCOST-10/MTI

Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN65

SCOST-11/MTI

Pistă de decolare-aterizare cu structură rigidă si număr de clasificare PCN100

SCOST-12/MTI

Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12- -24 m si fundatii indirecte

SCOST-13/MTI

Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24- -40 m si fundatii indirecte

SCOST-14/MTI

Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 12- -24 m si fundatii directe

SCOST-15/MTI

Structuri pe autostradă cu suprastructură din grinzi prefabricate L = 24- -40 m si fundatii directe

SCOST-16/MTI

Poduri de cale ferată - grinzi metalice cu infrastructura de beton

SCOST-17/MTI

Poduri de cale ferată - grinzi cu zăbrele cu calea jos - cuvă de balast

 SCOST-18/MTI


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

STRUCTURI PE AUTOSTRADA

cu suprastructură din grinzi prefabricate

L = 12-24 m si fundatii indirecte

Indicativ: SCOST-13/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de investitii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010.

Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineste costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate si fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

PasajeA/iaducte/Poduripe autostradă - structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole, se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare si prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructură

- Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloti forati de diametru mare (01,08 m + 01,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizati cu radier din beton armat, realizati în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire.

- Elevatii- pile, culei din beton armat, opritori antiseismici si aparate de reazem din neopren.

Suprastructură

- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m * 24,00 m, placă de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.

- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere si sistemul de evacuare si conducere spre zona de colectare, borduri.

Elemente de sigurantă rutieră - parapete metalice tip greu. Racordări cu terasamentul- plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de rampe;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- mutări, protejări de instalatii;

- alte dotări (iluminat, telefonie etc).

Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de ses si deal:

- lătime parte carosabilă 2 x 12 m;

- fără trotuare.

Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x 11 m.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasa de încărcare

E

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

lei/m2

euro*)/m2

Investitie de bază - cost unitar

lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care:

5.166

1.277

Constructii si instalatii (C + I):

5.166

1.277

Infrastructura

2.083

495

Suprastructura

1.945

462

Cale, parapet

504

120

Racordări cu terasamentele

634

150


*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ

cu suprastructură din grinzi prefabricate

L = 24-40 m si fundatii indirecte

Indicativ: SCOST-14/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010.

Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineste costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate si fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

PasajeA/iaducte/Poduripe autostradă - structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare si prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura

- Se va lua în considerare fundarea indirectă pe piloti forati de diametru mare (01,08 m + 01,50 m) cu lungime de 15,00 m, solidarizati cu radier din beton armat, realizati în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire.

- Elevatii- pile, culei din beton armat, opritori antiseismici si aparate de reazem din neopren.

Suprastructură

- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m * 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.

- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere si sistemul de evacuare si conducere spre zona de colectare, borduri.

- Elemente de sigurantă rutieră -parapete metalice tip greu.

- Racordări cu terasamentul- plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de rampe;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- mutări, protejări de instalatii;

- alte dotări (iluminat, telefonie etc).

Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de ses si deal:

- lătime parte carosabilă: 2 x 12 m;

- fără trotuare.

Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x 11 m.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasa de încărcare

E

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

lei/m2

euro*)/m2

Investitie de bază - cost unitar

lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care:

4.578

1.087

Constructii si instalatii (C + I):

4.578

1.087

Infrastructură

1.512

359

Suprastructură

1.970

468

Cale, parapet

504

120

Racordări cu terasamentele

592

140


*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

 


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ

cu suprastructură din grinzi prefabricate

L = 12-24 m si fundatii directe

Indicativ: SCOST-15/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010.

Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineste costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate si fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

rezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

PasajeA/iaducte/Poduripe autostradă - structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare si prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura

- Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire.

- Elevatii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici si aparate de reazem din neopren.

Suprastructura

- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 12,00 m + 24,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.

- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere si sistemul de evacuare si conducere spre zona de colectare, borduri.

- Elemente de sigurantă rutieră - parapete metalice tip greu.

- Racordări cu terasamentul- plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de rampe;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- mutări, protejări de instalatii;

- alte dotări (iluminat, telefonie etc).

Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de ses si deal:

- lătime parte carosabilă: 2 x 12 m;

- fără trotuare.

Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura lătimea părtii carosabile de 2 x 11 m.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasa de încărcare

E

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

lei/m2

euro*)/m2

Investitie de bază - cost unitar

lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care:

4.746

1.127

Constructii si instalatii (C + I):

4.746

1.127

Infrastructură

1.693

402

Suprastructură

1.932

459

Cale, parapet

504

120

Racordări cu terasamentele

617

146


*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

STRUCTURI PE AUTOSTRADĂ

cu suprastructură din grinzi prefabricate

L = 24-40 m si fundatii directe

Indicativ: SCOST-16/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază, s-au avut în vedere:

1. analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare elaborate la faza studiu de fezabilitate în perioada 2005-2009;

2. costul investitiei de bază rezultat din listele cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în septembrie 2010;

Standardul de cost pentru structuri pe autostradă defineste costul estimat pentru executia unui metru pătrat de structură de pod cu suprastructura alcătuită din grinzi prefabricate si fundatii indirecte în conditii normale (factorii speciali sau extraordinari care ar putea afecta nivelul de performantă nu sunt luati în considerare).

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

PasajeA/iaducte/Poduripe autostradă - structuri prevăzute la intersectia autostrăzii cu alte căi de comunicatie, la traversarea cursurilor de apă, văi sau alte tipuri de obstacole; se realizează numai denivelat astfel încât fluxurile de circulatie de pe autostradă să nu fie în niciun fel stânjenite. Sunt dimensionate pentru clasa E de încărcare si prevăzute cu elemente antiseismice, în zona cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structură cu 3 deschideri, realizată în următoarele conditii: Infrastructura

- Se va lua în considerare fundarea directă pe blocuri de beton armat sau chesoane deschise, realizate în teren de fundare cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătătire.

- Elevatii - pile, culei din beton armat, opritori antiseismici si aparate de reazem din neopren.

Suprastructura

- alcătuită din grinzi prefabricate post-pre-comprimate, cu lungimi de 24,00 m + 40,00 m, placa de suprabetonare din beton armat, antretoaze din beton armat.

- Calea pe pod (pasaj, viaduct) - alcătuită din două straturi de îmbrăcăminte bituminoasă (strat de uzură din mixtură bituminoasă stabilizată cu fibre, preparată cu bitum modificat, si strat de beton asfaltic pentru poduri), strat de protectie pentru hidroizolatie, hidroizolatie din materiale performante, dispozitive etanse de acoperire a rosturilor de dilatatie, evacuarea apelor de pe structuri asigurată prin intermediul gurilor de scurgere si sistemul de evacuare si conducere spre zona de colectare, borduri.

- Elemente de sigurantă rutieră - parapete metalice tip greu.

- Racordări cu terasamentul- plăci de racordare, sferturi de con, scări, casiuri.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- lucrările de rampe;

- lucrări de consolidare a terenului de fundare, de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice;

- mutări, protejări de instalatii;

- alte dotări (iluminat, telefonie etc).

Pentru structuri amplasate pe autostrăzi în zone de ses si deal:

- lătime parte carosabilă: 2 x 12 m;

- fără trotuare.

Pentru autostrăzile în zona de munte, datorită constrângerilor de relief se poate asigura o lătime a părtii carosabile de 2x 11 m.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Clasa de încărcare

E

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distantă de transport:

- transport materiale la 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referintă)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

lei/m2

euro*)/m2

Investitie de bază - cost unitar

lucrări de structuri pasaj/viaduct/pod, din care:

4.368

1.038

Constructii si instalatii (C + I):

4.368

1.038

Infrastructură

1.348

320

Suprastructură

1.949

463

Cale, parapet

504

120

Racordări cu terasamentele

567

135


*) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

Costul este orientativ si se propune mentinerea lui pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.


 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PODURI DE CALE FERATA

g.m.i.b.

(grinzi metalice cu infrastructura de beton)

Indicativ:

SCOST-17/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005-2010;

2. costurile investitiei de bază rezultate din listele de cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în decembrie 2010.

Standardul de cost pentru poduri defineste costul mediu estimat pentru executia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructura alcătuită din grinzi metalice înglobate în beton cu calea în prismă de piatră spartă si cu infrastructura realizată cu fundatii directe în conditii normale privind calitatea terenului de fundatii.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

Poduri/Viaducte/Pasaje pentru calea ferată - structuri care sustin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicatie, drumuri, conducte si alte constructii asemenea.

Structurile de rezistentă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/O si zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare structuri de poduri de cale ferată dublă realizate în următoarele conditii:

Infrastructura

- fundatii directe blocuri de beton simplu pentru pile si culei realizate în teren de fundare care nu impune lucrări de îmbunătătire a calitătii acestuia;

- elevatii - corpurile pilelor si culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de sigurantă, aparate de reazem din sină de cale ferată.

Suprastructura

- grinzi metalice înglobate în beton cu deschideri între 10,00 m si 18,00 m cu calea în prismă de piatră spartă;

- calea realizată cu sine prinse pe traverse din beton precomprimat pozate în prismă de piatră spartă, sapă de beton armat pentru protectia hidroizolatiei, hidroizolatie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie etc;

- elemente pentru asigurarea circulatiei în conditii normale de sigurantă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contrasine si capete de contrasine);

- racordarea cu terasamentul si terenul înconjurător - sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- terasamentele de la capetele podului;

- lucrări de consolidare a terenului si de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului;

- mutări si protejări de instalatii, cabluri de iluminat si telefonie etc;

- montarea, demontarea si chiria podetelor si podurilor provizorii;

- operatiunile de montare, lansare, ripare si scările corespunzătoare;

- studii topografice;

- studii geotehnice;

- exproprieri;

- calea pe pod.

Distanta de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de retinere a pietrei sparte din prisma căii - de minimum 2,20 m pentru a permite întretinerea mecanizată a căii.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Convoiul de calcul

LMC 71/SW/O

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii septembrie 2010;

- pentru manoperă: salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale la 25 km.

IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori medii) *)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

euro**)/ml

lei/ml

Investitie de bază - cost unitar

Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care:

36.500

153.665

Constructii si instalatii (C+l):

36.500

153.665

Infrastructură

15.650

65.887

Suprastructură

20.850

87.778


*) Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificatie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obtinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variatie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura, infrastructura si înăltimea. Aceste variatii nu se supun legilor de distributie statistică.

Costul este orientativ si poate fi mentinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

**) 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 

 


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2010)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

PODURI DE CALE FERATA

g.z.c.j. - c.b.

(Grinzi cu zăbrele cu calea jos cuvă de balast)

Indicativ:

SCOST-18/MTI

STANDARD DE COST

 

CAPITOLUL I

Preambul

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

1. costurile unitare la obiective similare elaborate în faza de proiect tehnic în perioada 2005-2010;

2. costurile investitiei de bază rezultate din listele de cantităti pe categorii de lucrări în preturi actualizate în decembrie 2010.

Standardul de cost pentru poduri defineste costul estimat pentru executia unui metru liniar de pod pentru cale ferată dublă cu suprastructură metalică alcătuită din grinzi cu zăbrele cu calea jos cu calea în prismă de piatră spartă si cu infrastructura realizată în conditii în care nu se execută lucrări de îmbunătătiri a calitătii terenului de fundatie.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite în vederea fundamentării indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă, precum si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării serviciilor de proiectare si a executării lucrărilor de constructii.

 

CAPITOLUL III

Obiectiv de referintă

 

111.1. Prezentare generală

PoduriA/iaducte/Pasaje pentru calea ferată - structuri care sustin calea ferată la traversarea unor obstacole cum sunt: cursuri de apă, văi adânci, căi de comunicatie cum sunt drumurile, conductele si alte constructii asemenea.

Structurile de rezistentă sunt dimensionate pentru convoiul de calcul LMC 71/SW/O si zone cu gradul 7 de intensitate seismică pe scara MSK.

111.2. Date tehnice

Prezentul standard a fost elaborat luând în considerare o structuri de poduri de cale ferată dublă, realizate în următoarele conditii:

Infrastructura

- fundatii directe si/sau indirecte, pentru pile si culei, pe piloti forati de diametru mare (0 1,50 m), încastrati în radiere de beton armat;

- elevatii - corpurile pilelor si culeelor din beton simplu sau armate cu armătură de sigurantă, aparate de reazem metalice tip CFR.

Suprastructura

- metalică, grinzi cu zăbrele cu calea jos cu deschideri între 35,00 m si 60,00 m, cuvă pentru balast din beton armat pe antretoaze dese, structură compusă otel-beton;

- calea realizată cu sine prinse pe traverse din beton precomprimat, pozate în prismă de piatră spartă. Sapă de beton armat pentru protectia hidroizolatiei, hidroizolatie, dispozitive (guri de scurgere) pentru evacuarea apelor, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie etc;

- elemente pentru asigurarea circulatiei în conditii normale de sigurantă a convoaielor de cale ferată (traverse speciale, contrasine si capete de contrasine);

- racordarea cu terasamentul si terenul înconjurător - sferturi de con sau aripi de beton simplu, scări de acces pe terasamente la capetele podului.

În prezentul standard de cost nu sunt incluse:

- terasamentele de la capetele podului;

- lucrări de consolidare a terenului si de stabilizare a versantilorsi taluzurilor;

- lucrări hidrotehnice de amenajare a albiei râului;

- mutări si protejări de instalatii, cabluri de iluminat si telefonie etc;

- montarea, demontarea si chiria podetelor si podurilor provizorii;

- operatiunile de montare, lansare, ripare si schelele corespunzătoare;

- studii topografice;

- studii geotehnice;

- exproprieri;

- calea de pe pod.

Distanta de la axul căii până la cea mai apropiată bordură de retinere a pietrei sparte din prisma căii - de minimum 2,20 m pentru a permite întretinerea mecanizată a căii.

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Convoiul de calcul

LMC 71/SW/O

Categoria de importantă

B - deosebită


CAPITOLUL IV

Cost investitie de bază

 

IV. 1. Precizare

La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul:

- preturile la nivelul lunii septembrie 2010 pentru materiale, utilaje si transport;

- salariul brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei semestrului I 2010 pentru manoperă;

- contributiile asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri, respectiv:

- contributiile pentru asigurările sociale de stat, somaj, sănătate, concedii medicale, accidente de muncă si boli profesionale: cotele în vigoare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- cheltuielile indirecte si profitul: 10% si, respectiv, 5%;

- pentru distanta de transport:

- transportul materialelor la 25 km.

IV. 2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori medii) *)

 

 

Cost unitar (exclusiv TVA)

 

Fundatii directe

Fundatii indirecte

 

euro**/ml

lei/ml

euro**/ml

lei/ml

Investitie de bază - cost unitar

Lucrări de poduri/viaducte/pasaje, din care:

41.000

172.610

76.500

322.065

Constructii si instalatii (C + I)

41.000

172.610

76.500

322.065

Infrastructură

11.475

48.310

46.975

197.765

Suprastructură

29.525

124.300

29.525

124.300


* Valorile din tablou reprezintă media aritmetică, fără semnificatie statistică, a costurilor de realizare a lucrărilor respective obtinute pentru mai multe poduri. Costurile respective au variatie accentuată cvasiliniară (pentru metru liniar de pod) în raport cu deschiderea, suprastructura si, cu deschiderea si înăltimea, infrastructura. Aceste variatii nu se supun legilor de distributie statistică.

Costul este orientativ si poate fi mentinut constant pe durata unui an, urmând ca el să fie revizuit/actualizat pe baza indicelui preturilor de consum publicat de către Institutul National de Statistică sau în baza lucrărilor de acelasi tip executate ulterior.

** 1 euro = 4,21 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2011).

 

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din Structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5 - Alte cheltuieli;

- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.

2. Cresterea costului unitar de referintă datorată, în special, altor conditii decât cele definite în prezentul standard se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

3. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procent, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.094 din 24 martie 2011, întocmit de Directia generală sanitară veterinară, Directia generală siguranta alimentelor, Directia igienă veterinară si epidemiologie, Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală si Directia de coordonare a punctelor de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 2 si ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 63 si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 114/2011 privind aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevăzute în Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011,

în temeiul art. 3 alin. (1) si (3), precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, institutele veterinare si posturile de inspectie la frontieră din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pentru asigurarea prin analize de laborator pentru realizarea actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si a unui autocontrol privind sănătatea animală si siguranta alimentelor conform prevederilor legale în vigoare, operatorii economici pot încheia, în conditiile legii, contracte cu laboratoarele centrale, zonale si judetene ale autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru efectuarea de analize pentru produsele supuse supravegherii si controlului, cuprinse în programele prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2010 si a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 si 49 bis din 21 ianuarie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 17.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 bis care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2011 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele si concursurile internationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanti la loturile de pregătire pentru olimpiadele si concursurile internationale se va desfăsura la Grupul Scolar “Oltchim” din Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea.

Art. 3. - Lista nominală a candidatilor care pot participa la examenul de bacalaureat este întocmită, ulterior desfăsurării olimpiadelor nationale pe discipline scolare, de către Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii si este aprobată de secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar.

Art. 4. - Comisia pentru examenul de bacalaureat 2011, sesiunea specială mentionată la art. 1, se numeste de către Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea. Se numeste ca presedinte al acestei comisii profesorul universitar doctor Constantin Pehoiu de la Facultatea de Stiinte Umaniste, Universitatea Valahia din Târgoviste.

Art. 5. - Examenul se desfăsoară pe baza Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat - 2011. Disciplinele la care se sustine examenul de bacalaureat si programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 6. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală economic, finante, resurse umane, Centrul National de Evaluare si Examinare, Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea, conducerea Grupului Scolar “Oltchim” din Râmnicu Vâlcea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 31 martie 2011.
Nr. 3.991.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale de bacalaureat 21 mai-3 iunie 2011

 

21-22 mai 2011 înscrierea candidatilor la sesiunea specială de examen

23-24 mai 2011 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

24 mai 2011 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

25-26 mai 2011 Evaluarea competentelor digitale - proba D

27-28 mai 2011 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C

30 mai 2011 Limba si literatura română - proba E)a) - proba scrisă

31 mai 2011 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă

1 iunie 2011 Proba, la alegere, a profilului si specializării - proba E)d) - proba scrisă

2 iunie 2011 Limba si literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă

Afisarea rezultatelor până la ora 18,00 Depunerea contestatiilor (între orele 18,00-24,00)

3 iunie 2011 Rezolvarea contestatiilor

Afisarea rezultatelor finale


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. cu interzicerea temporară a activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 8 februarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 119 din 24 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., cu sediul social în municipiul lasi, str. Sf. Lazăr nr. 2, judetul lasi, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod fiscal 19095354, înmatriculată în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-377/06.12.2006, reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile aferente semestrului I 2010 si raportările aferente trimestrelor II si III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Au fost transmise cu întârziere raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV 2009 si I 2010, iar cele aferente trimestrelor II, III si IV 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) si art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Norma privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, fapta constituind contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. În perioada de interzicere a activitătii, respectiv 16 decembrie 2009 -1 iunie 2010, societatea a desfăsurat activităti de intermediere de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009 privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. 2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Începând cu data de 4 noiembrie 2010 nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, si ale art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. A fost transmisă cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor notificarea persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism, completate cu procedura internă privind sanctiunile internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011.


7. Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. nu a pus la dispozitia echipei de control documentele în vederea desfăsurării controlului inopinat, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 8 februarie 2011 retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si respingerea solicitării Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. de “aprobare a suspendării activitătii pe o perioadă de 3 ani”.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a activitătii Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., până la data îndeplinirii de către Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. a următoarelor măsuri:

Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, următoarele:

a) dovada rezilierii contractelor de intermediere cu societătile de asigurare si a plătii sumelor datorate acestora, în contul primelor de asigurare intermediate;

b) dovada predării documentelor cu regim special;

c) balantele de verificare încheiate pentru lunile ianuarie- decembrie 2010;

d) raportările aferente semestrului II 2010, trimestrelor II, III si IV 2010 si cele aferente taxei de functionare din trimestrele II, III si IV 2010.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 226.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas”-S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 8 februarie 2011, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X. 119 din 24 ianuarie 2011 privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., cu sediul social în municipiul lasi, str. Sf. Lazăr nr. 2, judetul lasi, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod fiscal 19095354, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-377/06.12.2006, reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., reprezentată legal prin domnul Sărman Ciprian Vasile, director executiv, nu îsi desfăsoară activitatea la sediul social si nici la punctul de lucru.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile aferente semestrului I 2010 si raportările aferente trimestrelor II si III 2010.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. II si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.


Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Au fost transmise cu întârziere raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor IV 2009 si I 2010, iar cele aferente trimestrelor II, III si IV 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) si art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Norma privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, fapta constituind contraventie conform prevederilor 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. În perioada de interzicere a activitătii, respectiv 16 decembrie 2009-1 iunie 2010, societatea a desfăsurat activităti de intermediere de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009 privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin.2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Începând cu data de 4 noiembrie 2010 nu a fost încheiată polita de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004*), cu modificările ulterioare, si ale art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. A fost transmisă cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor notificarea persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism, completate cu procedura internă privind sanctiunile internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Societatea Comercială “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L. nu a pus la dispozitia echipei de control documentele în vederea desfăsurării controlului inopinat, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. c) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea faptelor mentionate se face vinovat directorul executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., în persoana domnului Sărman Ciprian Vasile, persoană împuternicită să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a societătii si învestită cu competenta de a angaja răspunderea societătii.

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 februarie 2011, retragerea aprobării directorului executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., domnul Sărman Ciprian Vasile, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării directorul executiv al Societătii Comerciale “Broker de Asigurare Fortzaas” - S.R.L., domnul Sărman Ciprian Vasile, cu domiciliul în municipiul lasi, Piata Unirii nr. 3, sc. A, et. 5, ap. 33, judetul lasi, CNP 1750228221206, CI seria MX nr. 394531, eliberat de IPJ lasi la data de 18.08.2003.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de

la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 227.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 6 ianuarie 2011.


 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosar nr. 8.161/2/2007

SENTINTA CIVILĂ Nr. 1.603

Sedinta publică din data de 27 mai 2008

 

Curtea compusă din:

Presedinte Alina Sutu

Grefier Mariana Cucu

Pe rol se află pronuntarea asupra actiunii în contencios administrativ formulate de reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României si cu intervenientii Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică de la 13 mai 2008, fiind consemnate în sedinta publică de la acea dată, care face parte integrantă din această hotărâre, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părtilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronuntarea succesiv la 20 mai 2008 si la 27 mai 2008, când a pronuntat următoarea sentintă:

CURTEA,

deliberând, retine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 21 noiembrie 2007, reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhoferau chemat în judecată pârâtul Guvernul României, solicitând instantei să dispună anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1 - alin. 2 al articolului unic al hotărârii Guvernului, obligarea pârâtului la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, reprezentat de diferenta de chirie lunară la care aveau dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 si cea la care au fost îndreptătiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, diferentă înmultită cu numărul lunilor scurse de la emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 si până la solutionarea irevocabilă a cererii, si suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea definitivă si irevocabilă a actiunii.

În motivarea actiunii, reclamantii au arătat că au devenit proprietari ai imobilului denumit generic “Castelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 mai 2006 emisă de Muzeul Bran, imobil compus din Castelul Bran, Casa de Ceai a Reginei Maria, Casa “Principesa Ileana” si Casa administratorului, si titulari ai dreptului de folosintă specială asupra imobilelor: Tabernacolul “Inima Reginei”, terenul aferent, parcul castelului, două lacuri si drumul de acces.

În conformitate cu art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, reclamantii au obligatia legală de a mentine afectiunea imobilelor sus-mentionate pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii deciziei de restituire, având în vedere că acestea au în prezent afectatiune de muzeu.

În baza art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 10 ianuarie 2007.

După numai 3 luni, Guvernul a modificat această hotărâre prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micsorând în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce îsi desfăsoară activitatea în imobilele restituite.

Arată reclamantii că această din urmă hotărâre de Guvern vatămă drepturile si interesele proprietarilor, deoarece introducerea unui nou criteriu de calcul, si anume “suprafata construită desfăsurată sau suprafata de teren aferentă, inclusiv terenul de sub constructie”, stabileste un sistem arbitrar, prin care cuantumul chiriei este invers proportional cu suprafata imobilului.

Arată reclamantii că în stabilirea acestei chirii nu pot fi avute în vedere considerente de protectie socială a institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în astfel de imobile, ci cuantumul chiriei ar trebui să fie cât mai aproape de nivelul de piată, iar nu unul derizoriu si arbitrar stabilit.

Reclamantii consideră că este ilegal si abuziv faptul de a se micsora cuantumul chiriilor după doar 3 luni, fără a avea în vedere interesele proprietarilor si fără a avea vreo consultare cu reprezentantii acestora.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată.

Arată pârâtul că hotărârea a fost adoptată prin însusirea proiectului initial de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

La elaborarea actului au fost respectate dispozitiile Legii nr. 24/2000 si ale Hotărârii Guvernului nr. 50/2005.

Arată pârâtul că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor având destinatia de licee, scoli, spitale, sedii de institutii publice, muzee cu suprafete construite desfăsurate si teren aferent foarte mare.

S-a constatat că la nivel local se întâmpină anumite dificultăti în ceea ce priveste achitarea de către utilizatorii imobilelor afectate unor activităti de interes public a chiriei, mai ales în ceea ce priveste imobilele cu suprafete mari.

S-a mai constatat că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situatia reală a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ.

Autoritătile locale au semnalat în numeroase cazuri că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar si cu pretul pietei, în unele cazuri.

La dimensionarea cuantumului chiriei s-au avut în vedere, pe de o parte, influentele economice asupra utilizatorului actual, în sensul asigurării suportabilitătii acestora din bugetele proprii, în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime si, pe de altă parte, asigurarea unui venit echilibrat pentru beneficiarii retrocedării.

În cauză au fost formulate cereri de interventie în interesul pârâtului de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cereri încuviintate în principiu de instantă.


Analizând actele depuse la dosar si dispozitiile legale aplicabile, Curtea constată că actiunea este întemeiată, aceasta urmând a fi admisă în consecintă, pentru următoarele considerente:

Guvernul a adoptat hotărârea ce face obiectul prezentei actiuni în anulare în aplicarea art. 16 alin. 2 din Legea nr.10/2001.

Conform acestor dispozitii legale, Guvernul stabileste cuantumul chiriei de care beneficiază proprietarii imobilelor afectate exclusiv si nemijlocit activitătilor de interes public pe o perioadă de până la 3 ani/5 ani.

La 21 decembrie 2006 a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.886, care stabileste si cuantumul chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.

Criteriile pe baza cărora Guvernul a stabilit cuantumul chiriilor sunt: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfăsurată, respectiv suprafata de teren aferent, inclusiv cel de sub constructie.

În aplicarea acestui act administrativ, cuantumul chiriei lunare cuvenite reclamantilor pentru imobilul “Castelul Bran” era de 81.928 lei.

La propunerea intervenientilor, Cancelaria Primului-Ministru, respectiv Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, Guvernul a aprobat prin Hotărârea ce face obiectul cauzei, nr. 343/11.04.2007, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886 sus-mentionate.

Modificarea a constat în introducerea unui subcriteriu la cele existente - suprafata construită/suprafata de teren - prin stabilirea unor categorii de imobile (cu suprafata mai mică de 300 m2, între 300 si 500 m2, între 500 si 700 m2 etc.) si stabilirea unui cuantum al chiriei într-un sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului.

În aplicarea acestei hotărâri a Guvernului, conform Adresei nr. 63 din 23 ianuarie 2008 emise de administratorul Muzeului Bran (fila 67), cuantumul chiriei lunare cuvenite reclamantilor pentru imobilul “Castelul Bran” este de 18.265 lei (aproximativ echivalentul sumei de 5.000 euro, calculat la un curs de 3,5 lei/euro).

În aplicarea prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, “la primirea cererii, instanta dispune citarea părtilor si poate cere autoritătii al cărei act este atacat să îi comunice de urgentă acel act, împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui, precum si orice alte lucrări necesare pentru solutionarea cauzei”, constatând că din Nota de fundamentare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 rezultă că initiativa proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 se bazează pe constatări din practică, semnalări ale autoritătilor locale, analize ale unor situatii concrete, instanta a pus în vedere pârâtului să depună întreaga documentatie care a stat la baza adoptării hotărârii.

Pârâtul a arătat prin Adresa nr. 15A/2.021/CAdin 5 mai 2008 (fila 79) că la baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 a stat nota de fundamentare întocmită de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, precizând faptul că potrivit Legii nr. 24/2000, republicată, si a Hotărârii Guvernului nr. 50/2005, republicată, acesta este singurul act care stă la baza adoptării unei hotărâri de Guvern.

În nota de fundamentare se mentionează că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor cu suprafete construite desfăsurate si teren aferent foarte mare. Se arată că la nivel local se întâmpină anumite dificultăti în ceea ce priveste achitarea de către utilizatorii imobilelor afectate unor activităti de interes public a chiriei, mai ales în ceea ce priveste imobilele cu suprafete mari. S-a mai arătat că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situatia reală a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ.

Analizând dispozitiile hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006 raportat la situatia de fapt din spetă, Curtea retine următoarele:

Ca efect al adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, s-a recunoscut reclamantilor dreptul la o chirie într-un cuantum de 81.928 lei lunar (aproximativ 23.400 euro), pentru lipsa de folosintă a imobilului denumit generic “Castelul Bran”, imobil compus din Castelul Bran, Casa de Ceai a Reginei Maria, Casa “Principesa Ileana” si Casa administratorului, respectiv Tabernacolul “Inima Reginei”, terenul aferent, parcul castelului, două lacuri si drumul de acces.

După 3 luni de la data intrării în vigoare a acestui act se constată că la nivel local se întâmpină dificultăti în ceea ce priveste achitarea chiriei si faptul că acest cuantum nu a fost dimensionat în mod real, deoarece, în cazul imobilelor cu suprafete mari, cuantumul chiriilor depăseste “cu mult pretul pietei”.

Instanta constată că aceste argumente nu sunt dovedite.

În cazul imobilului din spetă, ca efect al modificării aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, cuantumul chiriei datorate reclamantilor a scăzut de aproape 5 ori (de la aproximativ 23.400 euro la aproximativ 5.000 euro).

Reclamantii sustin că această chirie este derizorie, fată de importanta imobilului, acesta aducând statului român anul trecut venituri de aproximativ 1 milion euro.

Reclamantii nu au depus la dosar acte în dovedirea acestor sustineri, însă nici nu au fost contestate, fiind de notorietate faptul că acest obiectiv turistic atrage anual sute de mii de vizitatori, surclasând toate celelalte obiective turistice din tară.

Curtea constată că prin actul administrativ cu caracter normativ s-a adus o vătămare dreptului de proprietate al reclamantilor.

Obligatia indemnizării echitabile a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său a fost retinută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului încă din 1982 (Cauza Sporrong si Lonnroth contra Suediei), CEDO statuând că aceasta decurge implicit din textul art. 1 din Protocolul nr. 1.

Prin modificările adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre a Guvernului, fără ca această măsură să fie justificată.

Intervenienta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a invocat în apărarea intereselor pârâtului Cauza Hutten-Czapska împotriva Poloniei, în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a acceptat posibilitatea unei reduceri, prin efectul legii, a chiriei percepute de un proprietar, atunci când această reducere este justificată de considerente de interes public care au un impact economic si social semnificativ.

Retinând că intervenienta a invocat respectiva cauză la nivel de principiu, Curtea constată totusi că respectivele considerente au fost enuntate de CEDO în conditiile în care a admis în spetă că legile poloneze de control asupra chiriilor îsi au originea în lipsa de locuinte, nivelul scăzut al ofertei de locuinte si costul ridicat al apartamentelor, fiind adoptate pentru a asigura protectia socială a locatarilor si pentru a permite o trecere progresivă de la un sistem controlat de stat la un sistem contractual, în cadrul reformei fundamentale a statului, care a urmat prăbusirii regimului comunist.

În speta supusă judecătii în prezenta cauză, intervenienta initiatoare a proiectului de hotărârea Guvernului prezintă obiectivul legitim, de “utilitate publică”, ca fiind unul de natură economică (asigurarea suportabilitătii chiriilor din bugetele proprii în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime).


Mai arată Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor că perioada lipsirii de folosintă este scurtă, fiind clar delimitată de lege, cheltuielile de întretinere sunt suportate de Muzeul Bran, proprietarii sunt scutiti de impozitul pe clădiri si terenuri, iar în situatia în care nu este necesară întreaga suprafată a imobilului pentru desfăsurarea activitătii de interes public, aceasta poate fi restrânsă.

Subliniază intervenienta că nu se justifică stabilirea chiriei, proportional cu suprafata imobilului, întrucât imobilele se închiriază în ansamblul lor, nu în functie de suprafata pe care o au.

Curtea constată că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei ca urmare a încadrării imobilului într-o categorie a imobilului cu o suprafată foarte mare si asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru.

Se retine în primul rând faptul că legalitatea hotărârii Guvernului, act administrativ cu caracter de reglementare aplicabil tuturor subiectelor vizate, nu poate fi analizată în prezenta cauză decât prin raportare la situatia concretă supusă judecătii - Încălcarea drepturilor reclamantilor.

Având în vedere această precizare, Curtea constată că “necesitatea asigurării suportabilitătii chiriilor din bugetele proprii în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime” nu poate fi opusă proprietarilor reclamanti pentru a justifica reducerea chiriei lunare pentru folosinta domeniului Bran de la 23.400 euro la 5.000 euro, în conditiile în care din administrarea acestuia se obtin venituri la nivelul de aproximativ 1 milion euro anual.

Instanta constată că noile dispozitii conform cărora, în situatia în care nu este necesară întreaga suprafată a imobilului pentru desfăsurarea activitătii de interes public, aceasta poate fi restrânsă nu sunt pertinente în spetă în conditiile în care lipsa de folosintă a reclamantilor este în prezent totală.

Pe de altă parte, faptul că “nu se justifică stabilirea chiriei proportional cu suprafata imobilului întrucât imobilele se închiriază în ansamblul lor, nu în functie de suprafata pe care o au”, reprezintă o apreciere fără suport juridic/tehnic, fiind evident că nivelul chiriei pentru un imobil chiar fără relevantă istorică variază în functie de suprafată în sens direct proportional, si nu invers.

Instanta mai retine că celelalte elemente invocate de ANRP - perioada lipsirii de folosintă este clar delimitată de lege, cheltuielile de întretinere sunt suportate de administrator conform Legii nr. 10/2001, proprietarii sunt scutiti de impozitul pe clădiri si terenuri - au existat si au fost avute în vedere si la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006, în baza căreia reclamantii aveau dreptul la o chirie de aproape 5 ori mai mare decât cea modificată.

Având în vedere aceste considerente, Curtea retine că la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, având ca efect reducerea drastică a cuantumului indemnizatiei cuvenite proprietarului, nu s-a realizat un echilibru între interesul public si dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă asupra proprietătii, aflată sub garantia si protectia legii fundamentale a tării si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

Aceste considerente se constituie în “cazuri justificate” de suspendare a actului administrativ supus judecătii în acceptiunea art. 15, coroborat cu art. 14 din Legea nr. 554/2004, motiv pentru care, pentru prevenirea producerii unei pagube în patrimoniul reclamantilor, Curtea va suspenda executarea actului până la solutionarea irevocabilă a cauzei.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 1 si pentru considerentele mai sus expuse, va anula dispozitia alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume cea referitoare la stabilirea claselor de imobile în functie de suprafata construită/suprafata de teren, cu consecinta stabilirii cuantumul chiriei în functie de încadrarea în această clasă.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, pentru acoperirea prejudiciului produs, Curtea va obliga pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia (reprezentând diferenta dintre cuantumul chiriei de care beneficiau reclamantii în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2006 si cea de care beneficiază în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007).

Văzând si prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Admite actiunea formulată de reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer, prin S.C.A. “Rubin Meyer Doru & Trandafir”, cu sediul în Bucuresti, str. Putul cu Plopi nr. 7, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucuresti.

Respinge cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru, cu sediul în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucuresti, si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cu sediul în Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.

Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1 (alin. 2), până la solutionarea irevocabilă a cauzei.

Anulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1 (alin. 2).

Obligă pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia si la plata sumei de 51 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 27 mai 2008.

 

PRESEDINTE,

ALINA SUTU

Grefier,

Mariana Cucu

 


 

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosar nr. 8.161/2/2007

ÎNCHEIERE

Sedinta din camera de consiliu din data de 2 iunie 2009

 

Curtea constituită din:

Presedinte: Alina Sutu

Grefier: Miron-Cornel Olaru

 

Pe rol se află solutionarea cererii formulate de petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor de lămurire a dispozitivului Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.161/2/2007, privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României si cu intervenientii Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu au răspuns reclamantii, reprezentati de avocat, cu împuternicire avocatială pe care o depune la dosar, lipsind celelalte părti.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedintă, care învederează instantei că obiectul pricinii este cerere lămurire dispozitiv, procedura de citare este legal îndeplinită si că petenta ANRP a depus, prin serviciul registratură, la data de 28 mai 2009, note scrise în trei exemplare.

Curtea comunică reclamantilor, prin avocat, notele scrise depuse de petenta-intervenientă ANRP.

Reclamantii, prin avocat, solicită respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere că formularea dispozitivului este foarte clară.

CURTEA,

analizând cererea de lămurire a dispozitivului, constată că este întemeiată si, având în vedere considerentele care au stat la baza pronuntării Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008, va lămuri dispozitivul astfel:

Dispozitia de anulare partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 se referă la anexa nr. 1 - În ceea ce priveste stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfăsurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie - suprafată imobil.

DISPUNE

Admite cererea de lămurire dispozitiv formulată de petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor. Lămureste dispozitivul Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 paragraful 4 în sensul că:

“Anulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1, în ceea ce priveste stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfăsurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie-suprafată imobil”.

Cu drept de recurs.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 2 iunie 2009.

PRESEDINTE,

ALINA SUTU

Grefier,

Miron-Cornel Olaru

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL -

DECIZIA Nr. 471

Sedinta publică din data de 30 ianuarie 2009

Dosar nr. 8.161/2/2007

 

Presedinte: Eugenia Marin - judecător

Liliana Visan - judecător

Adriana Denes - judecător

Daniela Tudor - magistrat-asistent

 

Din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a participat procurorul Cătălina Gliga.

S-au luat în examinare recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal s-a prezentat recurentul-pârât Guvernul României, prin consilier juridic Cernat Cătălin, lipsind recurenta-pârâtă Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, intimatii-reclamanti Lothringen-Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena, Sandhofer Elisabeth si intimata-intervenientă Cancelaria Primului-Ministru.

Procedura completă.

Înalta Curte a constatat cauza în stare de judecată si a acordat cuvântul părtii prezente, pe cererile de recurs formulate.

Reprezentantul Guvernului României a solicitat admiterea ambelor recursuri declarate, modificarea sentintei atacate si respingerea actiunii reclamantilor ca neîntemeiată.


A precizat că actul administrativ atacat a fost emis cu respectarea prevederilor legale si a criteriilor impuse de actul normativ arătat.

A mai precizat că intimatii-reclamanti beneficiază de scutire de impozit pe clădirea si terenul în discutie, iar la emiterea hotărârii de Guvern atacate s-au avut în vedere aspectele financiare ale situatiei, care nu au fost apreciate corect prin hotărârea ce a fost modificată de hotărârea de Guvern atacată.

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procuror de sedintă Cătălina Gliga, a pus concluzii de admitere a ambelor recursuri si de modificare a sentintei atacate în sensul respingerii actiunii reclamantilor.

A precizat că art. 1 paragraful 1 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului nu delimitează clar criteriile ce impun obligatia pozitivă/negativă a respectării dreptului de proprietate al individului.

A arătat că întotdeauna trebuie să existe un just echilibru între interesele societătii si ale individului în aprecierea corectă a notiunii de proprietate, iar ca să existe o privare de acest drept trebuie să existe o încălcare a legalitătii.

A precizat că hotărârea de Guvern atacată a fost emisă cu respectarea prevederilor legale, având în vedere impactul financiar rezultat si care nu a fost luat în considerare la emiterea anterioarei hotărâri de Guvern.

Înalta Curte, având în vedere dispozitiile art. 150 din Codul de procedură civilă, a retinut cauza spre solutionare.

CURTEA,

asupra recursurilor de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti a fost admisă actiunea reclamantilor Dominic Lothringen-Habsburg, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României.

Au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru si de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, a fost anulată hotărârea de Guvern atacată si suspendată, Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 anexa nr. 1 alin. 2 solutionarea irevocabilă a cauzei.

Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut că reclamantii au devenit proprietari ai imobilului denumit generic “Castelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri a Guvernului a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micsorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce îsi desfăsoară activitatea în imobilele restituite.

Instanta de fond a retinut că Guvernul a stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 criteriile pe baza cărora se stabileste cuantumul chiriilor, si anume: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfăsurată si suprafata de teren aferent, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost introdus un subcriteriu la cele existente - suprafata construită/suprafata de teren - si a fost stabilit un cuantum al chiriei în sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului.

Instanta a constatat că prin actul administrativ cu caracter normativ atacat s-a adus o vătămare a dreptului de proprietate al reclamantilor, întrucât reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre de Guvern, fără ca această măsură să fie justificată, aducându-se atingere dreptului prin neîndeplinirea obligatiei de plată echitabilă a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său.

De asemenea, instanta de fond a retinut că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei si asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru.

Ca efect al admiterii actiunii reclamantilor, cererile de interventie în interesul Guvernului României, formulate de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, au fost respinse ca neîntemeiate.

Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs Guvernul României si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

În recursul declarat de Guvernul României este criticată, mai întâi, solutia instantei de fond în ceea ce priveste modul de solutionare a cererii de suspendare.

Se consideră că cele două conditii prevăzute de art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 nu sunt îndeplinite, iar argumentele invocate în dovedirea conditiilor referitoare la “cazul bine justificat” si “paguba iminentă” nu erau în măsură să sustină neoportunitatea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, iar prin suspendarea executării actului administrativ se încalcă însăsi prezumtia de legalitate, fără ca instanta să fi păsit la cercetarea legalitătii actului administrativ.

Este criticată solutia instantei de fond si în ceea ce priveste solutia dată cererii de anulare si de acordare a despăgubirilor, pentru că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 este legală, fiind adoptată în temeiul art. 108 din Constitutia României, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, Ordonantei Guvernului nr. 94/2000 si Ordonantei Guvernului nr. 83/1999, fiind respectate si dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Se sustine că actul administrativ atacat a fost emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005 care au instituit posibilitatea restituirii în natură a imobilelor preluate de stat, chiar si a celor care anterior erau exceptate: scoli, spitale, sedii de institutii publice, ambasade, muzee, dar si obligatia proprietarilor bunurilor redobândite de a păstra afectatiunea bunului pe o perioadă cuprinsă între 3 si 5 ani, statul având obligatia de a plăti o chirie al cărei cuantum urma să fie stabilit prin hotărâre de Guvern.

Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru că s-a semnalat de către autoritătile locale că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar si cu pretul pietii, în unele cazuri, iar aceasta reprezintă un aspect de oportunitate, aspect care nu poate fi cenzurat de instanta de contencios administrativ, instantă care poate analiza numai legalitatea unui act administrativ.

Pentru că actul administrativ a fost emis cu respectarea cadrului normativ în vigoare, se consideră că reclamantii nu au dovedit îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii recurentului-pârât si acest capăt de cerere trebuia respins.

În recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, care a avut în fata instantei de fond calitatea de intervenient, este criticată solutia instantei de fond ca fiind nelegală si netemeinică pentru că a fost pronuntată cu încălcarea si aplicarea gresită a legii (caz de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă).

S-a arătat că actul atacat a fost emis conform Legii nr. 24/2000 în baza Legii nr. 10/2001, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 247/2005.

Actul contestat a fost emis în anumite conditii de oportunitate, ce reprezintă consecinta aprecierii organului administratiei publice, ce nu pot fi cenzurate de instanta de contencios administrativ.

Este criticată solutia instantei de fond si pentru că s-a retinut gresit că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei ca urmare a încadrării imobilului într-o categorie a unui imobil cu suprafată mare si asigurarea prejudiciului produs prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru, pentru că proprietatea nu poate fi protejată decât în limitele functiilor cărora ea trebuie să răspundă, aceasta implicând chiar limitări pe care le impun finalitătile sale morale, eficacitatea sa economică si exigentele interesului general.

Cât priveste obligarea Guvernului la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anulare, în motivele de recurs se arată că cel prejudiciat trebuie să facă dovada conditiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii, sarcina probei revenind reclamantilor, conform art. 1169 din Codul civil, iar în cauză nu s-a făcut dovada că Ie-a fost încălcat sau limitat în vreun fel dreptul reclamantilor de a încasa chiria cuvenită pentru imobilul restituit prin procedura administrativă.

Si măsura suspendării actului administrativ este criticată pentru că nu s-a dovedit existenta “cazului bine justificat” si a “pagubei iminente”, asa cum cer dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Reclamantii au formulat întâmpinare si au solicitat respingerea recursurilor ca nefondate, considerând că hotărârea instantei de fond este legală si temeinică.

După examinarea motivelor de recurs invocate, a dispozitiilor legale incidente în cauză, Înalta Curte va respinge recursurile pentru următoarele considerente:

Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 din 11 aprilie 2007 a fost emisă pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, ale art. 1 alin. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2000 si ale art. 1 alin. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999.

Imobilele la care se face referire sunt imobilele care sunt afectate unor activităti de interes public, cum ar fi: scoli, spitale, sedii de institutii publice, ambasade, muzee, care anterior aparitiei Legii nr. 247/2005 nu puteau fi restituite în natură.

Modificările aduse actelor normative care vizau restituirea imobilelor preluate de stat în perioada comunistă (Legea nr. 10/2001, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2000, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999) către persoane fizice, culte religioase sau comunităti ale minoritătilor nationale au dat posibilitatea restituirii în natură si a acestor imobile, dar s-a instituit obligatia mentinerii afectatiunii, pentru imobilele restituite persoanelor fizice, pe o perioadă de 3-5 ani, în functie de destinatia actuală a bunului.

În schimbul mentinerii afectatiunii, în Legea nr. 10/2001 s-a prevăzut ca proprietarul să primească o chirie ce va fi stabilită prin hotărâre de Guvern, iar în acest sens a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006.

După aproape 4 luni, cuantumul chiriilor ce urmau să fie plătite proprietarilor cărora le-au fost retrocedate imobilele a fost redus prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007.

În cele două recursuri este criticată solutia instantei de fond sub trei aspecte:

- modul de solutionare a actiunii în anulare;

- modul de solutionare a cererii de suspendare;

- modul de solutionare a cererii privind acordarea despăgubirilor.

1. În privinta criticilor din cele două recursuri referitoare la solutia instantei de fond dată capătului de cerere privind anularea actului administrativ cu caracter normativ, Înalta Curte le va respinge.

În motivele de recurs se arată faptul că actul administrativ a fost emis cu respectarea legii, atât a Legii nr. 24/2000, republicată, cât si a Legii nr. 247/2005 care a modificat art. 16 din Legea nr. 10/2001.

Dar instanta de fond nici nu a invocat faptul că actul administrativ a fost anulat pentru că ar fi fost emis cu nesocotirea prevederilor legale privind emiterea lui, conditii de formă si de fond.

Vor fi înlăturate sustinerile recurentilor potrivit cărora instanta de contencios administrativ nu poate analiza decât legalitatea unui act administrativ, dar nu si oportunitatea.

Judecătorul poate analiza si elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc elementele legalitătii, mergând pe ideea că scopul legii (interesul public) este întotdeauna un element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce tin de oportunitate.

Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii si care poate conduce la excesul de putere, care este definit în art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca fiind “exercitarea dreptului de apreciere, apartinând autoritătilor administratiei publice, prin încălcarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, prevăzute de Constitutie sau de lege”.

De altfel, instanta de fond a analizat oportunitatea actului administrativ tocmai din perspectiva raportării sale la scopul lui.

Actul administrativ normativ contestat a fost anulat pentru că prin emiterea sa nu s-a realizat un echilibru între interesul public si dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă a bunului.

Este adevărat că, potrivit paragrafului 2 al art. 1 din Protocolul nr. 1, dreptul la respectarea bunurilor unei persoane, consacrat de primul paragraf al aceluiasi text, nu interzice statelor să adopte reglementări privitoare la modul lor de folosintă de către proprietar în conformitate cu interesul general.

Chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statutat că atunci când statul adoptă o politică în materie locativă, legiuitorul national dispune de o mare marjă de apreciere în a se pronunta atât cu privire la definirea interesului public, precum si în alegerea modalitătilor concrete de realizare a acestuia, dar această apreciere a interesului public să nu fie lipsită de o bază rezonabilă.

Dar tot jurisprudenta instantei europene a stabilit că trebuie să existe un just echilibru între dreptul de proprietate al persoanelor si exigentele interesului general, iar proprietarii să nu fie nevoiti să suporte o sarcină disproportionată si excesivă


(Hotărârea din 29 aprilie 1999 în Cauza Chassagnon si altii împotriva Frantei).

Cauza Hutten-Czapska împotriva Poloniei a fost invocată si în fata instantei de fond pentru a demonstra posibilitatea unei reduceri prin efectul legii a chiriei percepute de un proprietar, dar reducerea operată prin actul administrativ atacat a făcut ca reclamantii să suporte o sarcină disproportionată si excesivă, având în vedere că s-a operat o reducere de aproape 5 ori a nivelului chiriei si nu mai există un echilibru între interesul general si cel al individului.

Este greu de înteles cum, desi existau aceleasi conditii (reclamantii beneficiau de scutirea de plată a impozitelor, afectatiunea trebuie păstrată numai pe o perioadă de ani) la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, la numai 3-4 luni se ajunge la o reducere a chiriilor ce se cuvin proprietarilor, în cazul reclamantilor fiind de aproape 5 ori.

2. În ceea ce priveste criticile aduse solutiei pronuntate de instanta de fond referitoare la neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ, Înalta Curte le va respinge.

Suspendarea actelor administrative reprezintă operatiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora si ea este o situatie de exceptie, care se poate dispune numai în conditiile legii.

Art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 stabilesc conditiile în care se poate dispune suspendarea unui act normativ: cazul bine justificat si paguba iminentă.

În legea contenciosului administrativ au fost definite atât paguba iminentă, cât si cazul bine justificat.

Cazul bine justificat a fost dovedit în cauză, mai ales că instanta de fond a si anulat actul administrativ, existând împrejurări de fapt si de drept care au condus la ideea că actul a fost emis nelegal.

Si paguba iminentă este dovedită în cauză pentru că prin emiterea actului administrativ s-au redus veniturile obtinute de reclamanti din chirie.

Si criticile ce vizează modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale sunt nefondate.

3. În conditiile în care instanta de fond a admis actiunea si a anulat actul administrativ, potrivit art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, a solutionat si cererea de acordare a despăgubirilor materiale.

Despăgubirile acordate constau tocmai în diferenta dintre nivelul chiriei de care beneficiau potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 si cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 si ele s-au datorat emiterii actului administrativ anulat, astfel că vor fi respinse si sustinerile din motivele de recurs ce vizau gresita solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor.

Acestia au solicitat instantei de fond, pe lângă anularea partială a actului administrativ, si obligarea la plata prejudiciului cauzat prin emiterea actului contestat.

Potrivit art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, instanta, solutionând cererea la care se referă art. 8 alin. 1, poate să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, iar potrivit art. 18 alin. 3 din acelasi act normativ, instanta, la cererea reclamantului, va hotărî si asupra despăgubirilor pentru daunele morale si materiale cauzate.

În spetă, la instanta de fond, reclamantii au solicitat anularea actului administrativ si obligarea la plata daunelor materiale.

Cum actul administrativ atacat a fost anulat, instanta de fond s-a pronuntat asupra capătului de cerere privind acordarea daunelor materiale.

Nu pot fi retinute sustinerile recurentei Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor privind neîndeplinirea conditiilor de angajare a răspunderii civile delictuale. Mai întâi, temeiul de drept invocat (art. 899-1003 Cod procedură civilă) este gresit pentru că ultimul articol din Codul de procedură civilă este art. 735, iar în Codul civil răspunderea civilă delictuală este reglementată în art. 998-1003.

Însă în materia contenciosului administrativ nu sunt aplicabile, în completare, decât dispozitiile Codului de procedură civilă (conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 554/2004).

Chiar dacă nu se aplică regulile de la răspunderea civilă delictuală, astfel cum sunt reglementate în art. 998-999 din Codul civil, totusi, si în această materie, se poate vorbi de o formă de răspundere, dar o răspundere administrativ-patrimonială. Pentru antrenarea ei este necesară dovedirea unei culpe administrative, a unei prejudiciu, a raportului de cauzalitate între această culpă si prejudiciul cauzat unei persoane.

În spetă, aceste conditii au fost îndeplinite pentru că s-a făcut dovada că prin emiterea gresită a actului administrativ, ce a fost anulat, reclamantilor li s-a creat un prejudiciu material si de aceea au fost obligate autoritătile la repararea acestuia.

Apreciind că solutia instantei de fond este legală si temeinică, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă va fi respins recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondate.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 30 ianuarie 2009.

 

Judecător,

Eugenia Marin

Judecător,

Liliana Visan

Magistrat-asistent,

Daniela Tudor

Judecător,

Adriana Denes


ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL -

 

DECIZIA Nr. 3.952

Sedinta publică din data de 29 septembrie 2009

 

Dosar nr. 3.230/1/2009

Presedinte: Liviu Giurgiu - judecător

Maria Anghelescu - judecător

Viorica Lungeanu - judecător

Niculina Vrâncut - magistrat-asistent

 

S-au luat în examinare contestatiile în anulare formulate de Guvernul României si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Deciziei nr. 471 din 30 ianuarie 2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal s-au prezentat intimatii Lothringen-Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena si Sandhofer Elisabeth, prin avocat, lipsind contestatorii Guvernul României si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si intimata Cancelaria Primului-Ministru.

Procedura completă.

S-a prezentat referatul cauzei, arătându-se că cererile au fost formulat în termen legal si sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

S-a mai referit că, la dosar, contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a depus note scrise si înscrisuri, iar intimatii-reclamanti au atasat întâmpinare.

Constatând contestatia în anulare în stare de judecată, Înalta Curte a pus-o în dezbaterea părtilor prezente.

Intimatii-reclamanti, prin avocat, au solicitat respingerea contestatiei în anulare ca inadmisibilă, detaliind considerentele expuse în întâmpinare.

ÎNALTA CURTE,

asupra contestatiilor în anulare de fată,

din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, a fost admisă actiunea formulată de reclamantii Lothringen-Habsburg Dominic, Holzhausen Maria Magdalena si Sandhofer Elisabeth în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru si de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si s-a dispus suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, anexa nr. 1 alin. 2, până la solutionarea irevocabilă a cauzei, anularea partială a anexei nr. 1 din această hotărâre în ceea ce priveste stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfăsurată, respectiv suprafata de teren aferent într-un raport invers proportional cuantum chirie - suprafată imobil, si a fost obligat pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia si la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 51 lei.

Recursurile declarate împotriva acestei sentinte de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si de Guvernul României au fost respinse ca nefondate prin Decizia nr. 471 din 30 ianuarie 2009, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Împotriva acestei decizii, Guvernul României si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor au formulat contestatie în anulare, întemeiată în drept pe dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă.

Contestatorul Guvernul României a sustinut că instanta de recurs a omis să examineze motivul de modificare a hotărârii instantei de fond în baza dispozitiilor art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă, în sensul că aceasta a fost pronuntată cu aplicarea gresită a legii, deoarece nu s-a tinut cont de faptul că intimatii-reclamanti nu si-au dovedit sustinerile potrivit cărora imobilul retrocedat ar fi adus în anul precedent statului român venituri de aproape 1 milion euro.

Contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a sustinut că instanta de recurs a omis să cerceteze unul dintre motivele de modificare a hotărârii atacate, care se referea la faptul că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost adoptată de Guvernul României cu respectarea tuturor dispozitiilor Legii nr. 24/2000, în vederea executării Legii nr. 10/2001 si în limitele impuse de aceasta.

De asemenea, contestatoarea a arătat că solutia instantei nu s-a întemeiat pe o situatie reală, fiind contrară situatiei de fapt expuse în recursul formulat, ceea ce determină concluzia că recursul a fost judecat fără a se lua în calcul datele reale si concrete care au fost precizate.

În acest sens, s-a arătat că Hotărârea Guvernului nr. 373/2007 trebuia raportată la actul normativ superior, respectiv Legea nr. 10/2001, si nu la Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, care este un act cu fortă juridică echivalentă, astfel cum eronat a procedat instanta de recurs, stabilind cuantumul chiriilor imobilelor care fac obiectul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 10/2001, desi acesta este atributul exclusiv al Guvernului României.

Analizând actele si lucrările dosarului, Înalta Curte va respinge ambele contestatii în anulare ca nefondate, pentru următoarele considerente:

Contestatiile în anulare formulate în cauză nu se încadrează în cazurile de retractare a unei hotărâri judecătoresti irevocabile reglementate de dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă si care prevăd că hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când (...) instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Contestatorul Guvernul României a sustinut neîntemeiat că la judecarea recursului s-a omis cercetarea motivului de modificare a hotărârii atacate privind încălcarea prevederilor art. 1169 din Codul civil, în sensul că intimatii-reclamanti nu au dovedit sustinerile lor potrivit cărora imobilul denumit generic “Castelul Bran” ar fi adus statului român venituri de aproape 1 milion euro în anul precedent pronuntării instantei de fond.

Analizând criticile formulate de ambii recurenti cu privire la modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale, instanta de recurs s-a pronuntat asupra conditiilor prevăzute de art. 18 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 pentru acordarea acestora, inclusiv sub aspectul dovedirii sustinerilor formulate în motivarea cererii accesorii pentru plata de daune.


Desi hotărârea instantei de recurs nu cuprinde referirea expresă la dispozitiile art. 1169 din Codul civil indicate de recurenti, nu se poate constata omisiunea cercetării motivului de recurs întemeiat pe aceste prevederi legale, întrucât din considerentele avute în vedere pentru respingerea criticii respective rezultă examinarea în concret a sustinerilor formulate în raport cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 554/2004, ca lege specială care reglementează materia contenciosului administrativ si în baza căreia s-a solutionat litigiul.

Contestatoarea Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a sustinut, de asemenea, neîntemeiat că instanta de recurs a omis să cerceteze unul dintre motivele de modificare a hotărârii instantei de fond, respectiv apărările că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost adoptată cu respectarea Legii nr. 24/2000, în vederea executării Legii nr. 10/2001.

Respectarea formelor procedurale pentru emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 nu a constituit obiectul judecătii, întrucât motivele de nelegalitate invocate în actiune au vizat încălcarea dreptului de proprietate al intimatilor-reclamanti.

În consecintă, nu a existat o omisiune a instantei de recurs de a examina respectarea conditiilor formale de emitere a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007.

Aceeasi concluzie se impune si în privinta motivului invocat de aceeasi contestatoare cu privire la situatia de fapt avută în vedere de instanta de recurs, constatându-se că sustinerile respective vizează modul de interpretare a probelor administrate si care, potrivit dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă, nu pot fi examinate în calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare.

Pentru motivele expuse, Înalta Curte constată că nu sunt îndeplinite în cauză cerintele prevăzute expres de art. 318 din Codul de procedură civilă si, pe cale de consecintă, va respinge contestatiile în anulare ca nefondate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge contestatiile în anulare formulate de Guvernul României si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva Deciziei nr. 471 din 30 ianuarie 2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal ca nefondate.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă Dublică astăzi. 29 seDtembrie 2009.

 

Judecător,

Liviu Giurgiu

Judecător,

Maria Anghelescu

Magistrat-asistent,

Niculina Vrâncut

Judecător,

Viorica Lungeanu

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL -

DECIZIA Nr. 1.700

Sedinta publică din data de 25 martie 2010

 

Dosar nr. 6.777/1/2009

Presedinte:

Carmen Ilie- judecător

Emanuel Albu – judecător

Iuliana Rîciu – judecător

Anca Sterie - magistrat-asistent

 

S-a luat în examinare recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal au lipsit părtile: recurenta-intervenientă Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, intimatul-pârât Guvernul României si intimatii-reclamanti Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer.

Procedura completă.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, arătând că recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, fiind declarat si motivat în termenul legal.

S-a mai referit că recurenta a solicitat judecarea cauzei în lipsă, astfel cum permit dispozitiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Constatând cauza în stare de judecată, Curtea o retine spre solutionare.

CURTEA,

asupra recursului de fată, din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:


I. Circumstantele cauzei

1. Obiectul actiunii

Prin actiunea înregistrată pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal reclamantii Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer au solicitat în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1 alin. 2 al articolului unic, obligarea acestuia la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului normativ mentionat, reprezentat de diferenta de chirie lunară la care aveau dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 si cea la care au fost îndreptătiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, diferentă înmultită cu numărul lunilor scurse de la emiterea acestei din urmă hotărâri de Guvern si până la solutionarea irevocabilă a cererii si suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea definitivă si irevocabilă a actiunii.

2. Motivele de fapt si de drept care au stat la baza formulării cererii

În motivarea actiunii reclamantii au arătat că au devenit proprietari ai imobilului denumit generic “Castelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micsorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce îsi desfăsoară activitatea în imobilele restituite.

Mai arată reclamantii că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 vatămă drepturile si interesele proprietarilor, deoarece introducerea unui nou criteriu de calcul, si anume “suprafata construită desfăsurată sau suprafata de teren aferent, inclusiv terenul de sub constructie”, stabileste un sistem arbitrar, prin care cuantumul chiriei este invers proportional cu suprafata imobilului.

3. Apărările formulate de pârâtul Guvernul României Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată.

Arată pârâtul că hotărârea a fost adoptată prin însusirea proiectului initial de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

Arată pârâtul că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că aceasta nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor în cazul imobilelor având destinatia de licee, scoli, spitale, sedii de institutii publice, muzee cu suprafete construite desfăsurate si teren aferent foarte mare.

La dimensionarea cuantumului chiriei s-au avut în vedere, pe de o parte, influentele economice asupra utilizatorului actual, în sensul asigurării suportabilitătii acestora din bugetele proprii, în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime si, pe de altă parte, asigurarea unui venit echilibrat pentru beneficiarii retrocedării.

În cauză au fost formulate cereri de interventie în interesul pârâtului de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cereri încuviintate în principiu de instantă.

4. Hotărârea instantei de fond

Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti a fost admisă actiunea reclamantilor Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen si Elisabeth Sandhofer în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României.

Au fost respinse cererile de interventie formulate de Cancelaria Primului-Ministru si de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, a fost anulată partial hotărârea Guvernului atacată, si anume anexa nr. 1 alin. 2, si obligat pârâtul la plata sumei de 63.663 lei lunar de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la anularea acesteia si la plata sumei de 51 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, si suspendată Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1 alin. 2 până la solutionarea irevocabilă a cauzei.

5. Motivele de fapt si de drept care au stat la baza formării convingerii primei instante

Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut că reclamantii au devenit proprietari ai imobilului denumit generic “Castelul Bran” prin Decizia de restituire nr. 35 din 18 ianuarie 2006, emisă de Muzeul Bran, iar conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor. După un interval de 3 luni de la publicarea acestei hotărâri de Guvern a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, micsorându-se în mod substantial chiria pe care proprietarii de imobil urmau să o primească de la institutiile publice ce îsi desfăsoară activitatea în imobilele restituite.

Instanta de fond a retinut că Guvernul a stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 criteriile pe baza cărora se stabileste cuantumul chiriilor, si anume: afectatiunea imobilului, rangul localitătii, suprafata construită desfăsurată si suprafata de teren aferent, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a fost introdus un subcriteriu la cele existente - suprafata construită/suprafata de teren - si a fost stabilit un cuantum al chiriei în sistem descrescător, invers proportional cu suprafata imobilului.

Instanta a constatat că prin actul administrativ cu caracter normativ atacat s-a adus o vătămare a dreptului de proprietate al reclamantilor, întrucât reclamantii au fost lipsiti de o parte majoră a despăgubirii recunoscute anterior prin hotărâre de Guvern, fără ca această măsură să fie justificată, aducându-se atingere dreptului prin neîndeplinirea obligatiei de plată echitabilă a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său.

De asemenea, instanta de fond a retinut că între interesul public urmărit prin reducerea cuantumului chiriei si asigurarea reparării prejudiciului produs proprietarului prin lipsirea de folosintă nu există un just echilibru.

Ca efect al admiterii actiunii reclamantilor, cererile de interventie în interesul Guvernului României formulate de Cancelaria Primului-Ministru si Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor au fost respinse ca neîntemeiate.

6. Recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Guvernul României împotriva Sentintei nr. 1.603 din 27 mâi 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

Prin Decizia nr. 471 din 30 ianuarie 2009 Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursurile declarate de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Guvernul României împotriva Sentintei civile nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal ca nefondate.

Pentru a pronunta această solutie instanta a retinut în esentă următoarele:

Instanta de recurs a înlăturat sustinerile recurentilor potrivit cărora instanta de contencios administrativ nu poate analiza decât legalitatea unui act administrativ, dar nu si oportunitatea.

Judecătorul poate analiza si elementele de oportunitate, când apreciază că acestea întregesc elementele legalitătii, mergând pe ideea că scopul legii (interesul public) este întotdeauna un element de legalitate, iar mijloacele pentru atingerea acestui scop sunt aspecte ce tin de oportunitate.

Excesul de oportunitate este stabilit de judecător prin raportare la scopul legii si care poate conduce la excesul de putere, care este definit în art. 2 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 554/2004 ca fiind “exercitarea dreptului de apreciere, apartinând autoritătilor administratiei publice, prin încălcarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, prevăzute de Constitutie sau de lege”.

De altfel, instanta de fond a analizat oportunitatea actului administrativ tocmai din perspectiva raportării sale la scopul lui.

Actul administrativ normativ contestat a fost anulat pentru că prin emiterea sa nu s-a realizat un echilibru între interesul public si dreptul reclamantilor la o despăgubire rezonabilă pentru lipsa de folosintă a bunului.

În ceea ce priveste criticile aduse solutiei pronuntate de instanta de fond referitoare la neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004 privind suspendarea executării actului administrativ, Înalta Curte Ie-a respins.

Suspendarea actelor administrative reprezintă operatiunea juridică de întrerupere vremelnică a efectelor acestora si ea este o situatie de exceptie, care se poate dispune numai în conditiile legii. Art. 14 si 15 din Legea nr. 554/2004 stabilesc conditiile în care se poate dispune suspendarea unui act normativ: cazul bine justificat si paguba iminentă.

În legea contenciosului administrativ au fost definite atât paguba iminentă, cât si cazul bine justificat.

Cazul bine justificat a fost dovedit în cauză, mai ales că instanta de fond a si anulat actul administrativ, existând împrejurări de fapt si de drept care au condus la ideea că actul a fost emis nelegal.

Si paguba iminentă este dovedită în cauză pentru că prin emiterea actului administrativ s-au redus veniturile obtinute de reclamanti din chirie.

Si criticile ce vizează modul de solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor materiale au fost considerate nefondate.

7. Cererea formulată de A.N.R.P.

La data de 28 mai 2009, petenta Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor a formulat cerere de lămurire a dispozitivului Sentintei nr. 1.603 din 27 mai 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în sensul precizării în mod clar a ce anume s-a avut în vedere prin anularea alin. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007.

8. Hotărârea instantei de fond

Prin încheierea din 2 iunie 2009 Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a admis cererea de lămurire dispozitiv formulată de petentă, în sensul: “Anulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1, în ceea ce priveste stabilirea chiriei în functie de suprafata construită desfăsurată, respectiv suprafata de teren aferent, într-un raport invers proportional cuantum chirie-suprafată imobil”.

9. Recursul formulat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

Motive de recurs întemeiate pe dispozitiile art. 3041 din Codul de procedură civilă

Prin anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 au fost stabilite clasele de imobile în functie de suprafata construită (suprafată/teren), cu consecinta stabilirii cuantumului chiriei în functie de încadrarea în această clasă.

La pct. 1-4 sunt precizate imobilele pentru care se aplică cuantumul chiriilor în functie de suprafata construită desfăsurată (suprafată/teren).

Imobilul ce a făcut obiectul litigiului se află la pct. 4 din rubrica intitulată “Afectatiunea imobilului”.

Desi prin încheierea pronuntată în data de 2 iunie 2009 instanta de fond a făcut precizarea că se va anula partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume numai anexa nr. 1, recurenta critică această hotărâre, deoarece în cuprinsul său nu se face referire la categoria de imobile cărora li se vor aplica criteriile anulate în anexă, având în vedere că imobilul în spetă este prevăzut doar la pct. 4 din rubrica “Afectatiunea imobilului” din anexa anulată partial.

II. Considerentele instantei de recurs

1. Recursul este nefondat.

2. Obiectul actiunii l-a constituit “anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1 alineatul 2”.

3. Reclamantii au criticat actul administrativ în ceea ce priveste stabilirea cuantumului chiriei invers proportional cu suprafata imobilului.

Prin Sentinta civilă nr. 1.603 din 27 mai 2008, definitivă si irevocabilă, s-a apreciat că modalitatea de calcul al chiriei este nelegală.

Sistemul de calcul al chiriei priveste toate categoriile de imobile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 1-4, astfel încât nu se poate restrânge obiectul actiunii numai la imobilele de la pct. 4.

Anularea partială a actului administrativ normativ profită tuturor persoanelor interesate.

4. Pe parcursul solutionării dosarului nu s-a discutat necesitatea precizării actiunii numai în ceea ce priveste imobilele înscrise la pct. 4 din anexa nr. 1, astfel încât instanta de fond când a pronuntat hotărârea a analizat alineatul 2 în mod global, astfel cum a fost învestită.

5. Fată de acestea, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă, urmează a se respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge recursul declarat de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor împotriva încheierii din 2 iunie 2009 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 25 martie 2010.

 

Judecător,

Carmen Mie

Judecător,

Emanuel Albu

Magistrat-asistent,

Anca Sterie

Judecător,

luliana Rîciu


 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Judetean Satu Mare

 

1. Cotizatii:

 

1.

Cotizatii

Satu Mare

Numerar

4.347,00 lei

 

2. Lista persoanelorjuridice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul social

Nationalitatea

CUI

Data donatiei

Felul donatiei

Suma donatiilor - lei -

1.

Kalmander Harmony

Cămin

Română

18102178

29.01.2010

Virament

6.200,00

2.

S.C. Schwab -S.R.L.

 

Satu Mare

Română

RQ642582

7.01.2010

17.03.2010

29.04.2010

31.05.2010

2.06.2010

8.06.2010

6.07.2010

6.08.2010

30.08.2010

14.09.2010

29.09.2010

27.12.2010

Virament

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

Numerar

5.000,00

4.000,00

2.000,00

750,00

800,00

1.000,00

550,00

3.000,00

900,00

2.000,00

2.000,00

1.600,00

 

Total:

 

 

 

 

 

23.600,00

 

3. Alte venituri:

 

1.

Alte venituri fără scop patrimonial

Satu Mare

Numerar

20.636,87 lei

2.

Contributii

 

 

23.762,00 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.