MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 253/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligatiilor fiscale si al functionării optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale

 

349. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

 

351. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, a unui teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

353. - Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap

 

361. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum si pentru desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare din judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligatiilor fiscale si al functionării optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale

 

Având în vedere necesitatea reglementării de urgentă a situatiei în care Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. asigură asistenta tehnică în pregătirea si derularea programelor de interes public sau social, pentru obiective de investitii a căror finantare este asigurată integral de către autoritătile administratiei publice centrale sau autoritătile administratiei publice locale, fără plata cheltuielilor forfetare în cuantum de 5%,

în lipsa conditionării la plata către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. a unor cheltuieli forfetare pentru asistenta tehnică asigurată în pregătirea si derularea programelor de interes public sau social, autoritătile administratiei publice centrale si autoritătile administratiei publice locale se vor implica mai activ din punct de vedere financiar în realizarea programelor, actiune utilă si constructivă care conduce la o implementare mai rapidă si sustinută a proiectelor de investitii.

Dezvoltarea programelor de interes public sau social derulate de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. ajută la îmbunătătirea calitătii vietii si sigurantei cetăteanului.

Amânarea adoptării acestei măsuri imediate ar avea consecinte negative în ceea ce priveste executarea mai multor proiecte de investitii la nivelul întregii tări si, implicit, ar duce la scăderea locurilor de muncă.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală le are asupra dezvoltării proiectelor de investitii din cadrul programelor desfăsurate în cadrul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Neadoptarea în regim de urgentă a acestei măsuri ar avea consecinte negative în îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul desfăsurării programelor de investitii la nivelul întregii tări.

Având în vedere costul suplimentar pe care contribuabilii sunt nevoiti să îl suporte prin existenta obligativitătii certificării declaratiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal, înaintea depunerii lor la organul fiscal, se retine că mentinerea acestei obligatii va atrage nemultumirea contribuabililor, va produce prejudicii relatiei contribuabil-stat si va determina neconformarea contribuabililor cu prevederile legale în ceea ce priveste obligatiile de declarare.

Luând în considerare necesitatea obiectivă a completării statului de functii al Consiliului Superior al Magistraturii si al înaltei Curti de Casatie si Justitie pentru asigurarea functionării optime a acestor institutii fundamentale ale statului român, se retine că neadoptarea acestei măsuri va genera în continuare dificultăti deosebite pentru buna functionare a Consiliului Superior al Magistraturii si a înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu consecinte negative deosebite pentru realizarea atributiilor legale ale acestor institutii.

Având în vedere că, în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, institutiile prevăzute efectuează cheltuieli de protocol în baza actelor administrative emise de ordonatorul principal de credite al fiecărei institutii,

constatându-se practica neunitară în aplicarea legii a unor institutii publice cu atributii de control, care este de dată recentă si în totală contradictie cu practica mai veche a acelorasi institutii publice cu atributii de control, realizată în legătură cu aplicarea acelorasi texte de lege, în spetă Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, luând în considerare faptul că interpretarea diferită a normelor legale creează premisele unor abuzuri si ilegalităti în activitatea acestor institutii cu atributii de control,

retinându-se că neaplicarea măsurilor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă ar decredibiliza activitatea acestor institutii publice cu atributii de control, ar genera arbitrarul în legătură cu această activitate si ar produce consecinte negative, uneori foarte grave, inclusiv penale si pecuniare, pentru angajatii si conducătorii institutiilor publice controlate, fără a exista o vină reală,

constatându-se că întârzierea adoptării măsurilor cuprinse în prezentul act normativ ar avea consecinte grave asupra desfăsurării activitătii institutiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în considerarea faptului că elementele mentionate vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - După alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), în devizul general al lucrărilor a căror finantare se asigură integral de către autoritătile administratiei publice centrale sau de către autoritătile administratiei publice locale nu se vor prevedea cheltuielile forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de constructii-montaj/devizului, după caz.”

Art. II. - Aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2013.


Art. III. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, posturile vacante de specialitate juridică, finantate prin legea bugetului de stat, din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si înaltei Curti de Casatie si Justitie pot fi ocupate prin examen sau concurs în conditiile legii.

(2) Prevederile art. 22 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nf. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si functiilor de conducere care se ocupă în baza unui contract încheiat potrivit legii.

(3) Prevederile art. 22 alin. (22) si (23) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător si institutiilor, precum si autoritătilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat aflate în subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

Art. IV. - În cuprinsul art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, termenii si expresiile următoare se interpretează după cum urmează:

a) sintagma “cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonante” se referă la categorii de cheltuieli, iar nu la tipuri de actiuni;

b) sintagma “normative proprii” se referă la actul administrativ al ordonatorului principal de credite al institutiilor prevăzute.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 35.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, cu suma de 1.275 mii lei, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National pe anul 2011.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Bunurile achizitionate potrivit art. 1 intră în proprietatea publică a statului, urmând a fi transmise în administrarea institutiilor specializate, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 349.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, a unui teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea

Secretariatului de Stat pentru Culte

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Terenul prevăzut la art. 1 se transmite fără plată în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte si Mănăstirea Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 351.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, fără plată, în proprietatea Mănăstirii Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

Nr. M.F.P.

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa terenului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul

actual al bunului

Unitatea de cult care detine bunul în

folosintă gratuită

152133

8.29.06

Legea nr. 239/2007 privind  reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

Teren

Comuna Gălănesti,

judetul Suceava

Suprafată: 14,40 ha

Parcele: A 429/1 -1,61 ha

si A 429/2 - 12,79 ha

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mănăstirea Putna, din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activitătilor prevăzute în programul de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap “Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Activitătile necesare realizării programului de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap «Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential» se vor finaliza până la data de 31 decembrie 2011. Suma necesară finalizării lucrărilor, prevăzută în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, este de 2.818 mii lei.”

Art. II. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010, pozitia “Perioadă de derulare” si pozitia “Buget” se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Perioadă de derulare

Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2010-2012.

Buget

Bugetul aferent acestui program de interes national este de 5.322 mii lei, din care:

- 4.322 mii lei pentru anul 2011;

- 1.000 mii lei pentru anul 2012.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 353.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai de la Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita, precum si pentru desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare din judetul Bihor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistentei medicale al Centrului de Sănătate -Valea lui Mihai, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Valea lui Mihai, Calea Revolutiei nr. 50, judetul Bihor, aflată în reteaua sanitară a Consiliului Local al Orasului Valea lui Mihai, de la Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai la Consiliul Local al Municipiului Marghita.

(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - (1) Se aprobă desfiintarea Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Marghita, potrivit art. 1.

(2) Desfiintarea Centrului de Sănătate - Valea lui Mihai, prevăzută la alin. (1), se realizează prin reorganizarea acestuia, ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în municipiul Marghita, str. Crisan nr. 2, judetul Bihor, aflată în reteaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Marghita.

(3) Patrimoniul unitătii sanitare prevăzute la alin. (2), stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între institutiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2).

(5) Structura organizatorică a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita rezultată în urma reorganizării prevăzute la alin. (2) se aprobă prin act administrativ al conducătorului autoritătii administratiei publice locale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) se preia de către Spitalul Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.


Art. 4. - Pe data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (4) se abrogă pozitia 54 de la rubrica “Judetul Bihor” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 361.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor părtii a III-a, cap. I, art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 21 martie 2011.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

- PS-04.04 -

 

1. Obiectivul programului

Obiectivul Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie promovarea unui sistem de informare si instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de muncă si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecătilor existente la nivel local.


Programul urmăreste:

- stimularea autoangajării si cresterea numărului defemei- Întreprinzător în cadrul comunitătilorde afaceri;

- dezvoltarea capacitătii si a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- îmbunătătirea performantelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora, ca urmare a educatiei antreprenoriale;

- accesul egal al femeilor la economia bazată pe cunoastere si dezvoltarea abilitătilor inovative pentru consolidarea unui mediu economic competitiv;

- schimburi de experientă între femei de afaceri si stabilirea unor legături parteneriale;

- cresterea standardului de viată si a veniturilor proprii;

- cresterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale;

- crearea unui climat propice dezvoltării unei retele de antreprenoriat feminin în România în colaborare cu asociatii ale femeilor de afaceri;

- stimularea dorintei femeilor de reprezentare în societatea civilă a propriilor interese.

Programul include actiuni specifice Săptămânii europene a IMM-urilor 2011, care va avea loc în cursul lunii octombrie.

Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa si de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, national si local. Acest eveniment pune la dispozitia IMM-urilor o gamă largă de informatii, sfaturi, ajutor si idei în scopul dezvoltării activitătilor acestora.

Săptămâna europeana a IMM-urilor 2011 încurajează si ajută IMM-urile să îsi atingă potentialul maxim. Evenimentul va inspira întreprinzătorii potentiali să ia initiativă si să facă ceea ce este necesar pentru a-si atinge obiectivele.

Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011 este coordonată de Directia generală întreprinderi si industrie a Comisiei Europene, dar cele mai multe evenimente din cadrul Săptămânii europene a IMM-urilor 2011 sunt organizate de către organizatiile de întreprinderi, organismele abilitate să acorde sprijin, autoritătile locale si regionale si alte entităti din tările participante. Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011 este una dintre măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din Uniunea Europeană si statele sale membre.

Săptămâna europeană a IMM-urilor 2011 urmăreste să:

- informeze: prin difuzarea de informatii în legătură cu asistenta oferită de Uniunea Europeană si autoritătile nationale întreprinderilor mici si mijlocii;

- ofere asistenta: prin crearea unui parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că Uniunea Europeană este gata să le sustină si să le ofere consiliere;

- inspire: prin motivarea IMM-urilor existente să îsi lărgească orizonturile si să îsi dezvolte si extindă activitatea;

- împărtăsească: prin difuzarea de idei si împărtăsirea experientelor în domeniul antreprenoriatului cu alti antreprenori;

- încurajeze: prin încercarea de a convinge tinerii că antreprenoriatul este o optiune profesională atractivă.

2. Bugetul programului

2.1. Programul se finantează din bugetul pe anul 2011 al Agentie] pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, denumita în continuare Agentie, care a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

2.2. Agentia administrează, gestionează si derulează direct programele de încurajare si stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C.,s\ asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care transpune în legislatia natională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din data de 20 mai 2003.

2.3. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2011 suma de 500.000 lei, astfel:

a) etapa I - 66.000 lei pentru elaborarea si publicarea brosurii;

b) etapa a II-a - 394.000 lei, din care:

- 76.000 lei, pentru efectuarea serviciului de training în cele 8 locatii. Acest serviciu va fi organizat de Agentie si presupune cheltuieli cu onorariile lectorilor;

- 318.000 lei, repartizati în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie antreprenorială (cheltuieli privind tipărirea si multiplicarea materialelor de curs) pe durata a 4 (patru) zile în 8 (opt) locatii arondate celor 8 (opt) O.T.I.M.M.C;

c) etapa a III-a - 40.000 lei, repartizati în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C, pentru organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei “Zilele femeilor întreprinzător” în 8 locatii arondate celor 8 (opt) O.T.I.M.M.C

2.4. Din bugetul alocat desfăsurării activitătilor specifice programului se finantează următoarele: editarea de brosuri, editarea de materiale de promovare si prezentarea/ editarea/multiplicarea de materiale de curs, închirierea de spatii, achizitia de rechizite, transmiterea de invitatii, onorariile trainerilor, precum si alte cheltuieli necesare organizării campaniilor de informare si cursurilor antreprenoriale, inclusiv masa si cazarea participantelor la a II-a etapă a programului.

2.5. În cadrul programului, pentru desfăsurarea activitătilor specifice Agentiei si O.T.I.M.M.C, se potîncheia contracte generatoare de venit cu alti parteneri (camere de comert, patronate, firme de consultantă s.a.).

3. Derularea programului

Înregistrarea formularelor de participare se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii de înscriere on-line si înregistrării în Registrul unic electronic, aprobată prin decizia presedintelui Agentiei. Programul se va derula în 3 etape, astfel:

3.1. Etapa I - elaborarea si publicarea brosurii: “SELECTII DE BUNE PRACTICI ANTREPRENORIALE FEMININE ÎN IMM-urile DIN ROMÂNIA”

3.2. Etapa a II-a - organizarea si desfăsurarea de cursuri de pregătire antreprenorială pe durataa 4 zileîn fiecare dintre cele 8 locatii.

(1)Perioada si locatiile de desfăsurare a cursurilor de pregătire antreprenorială, precum si tematica acestora se vor publica pe pagina de web a Agentiei, pe site-urile O.T.I.M.M.C si în presa locală.

(2) înscrierea participantelor se va face prin completarea formularului de înscriere on-line la cursuri (anexa nr. 1), la adresa www.aippimm.ro, pe parcursul a 5 zile. Data începerii înscrierilor va fi afisată pe site-ul www.aippimm.ro cu cel putin 5 zile înainte de a fi deschisă aplicatia pentru înscriere.

(3) După expirarea perioadei de înscriere, Agentia va publica lista beneficiarelor eligibile pe pagina de web www.aippimm.ro

(4) Aplicantele eligibile vor depune la sediul O.T.I.M.M.C care organizează activitătile sau prin e-mail documentele justificative în termen de 5 zile de la publicarea listei cu participantele eligibile, după cum urmează:

a) fotocopie a buletinului/cărtii de identitate al/a solicitantei;

b) fotocopie a diplomei de bacalaureat sau a ultimei diplome de studii sau, după caz, adeverinta de liceu sau facultate care să ateste absolvirea;

c) angajament (anexa nr. 5);

(5) Numărul maxim de cursante pentru fiecare locatie este de 30.

(6) Solicitările vor fi analizate de către unitătile de programare, selectie, evaluare si contractare (denumite în continuare UPSEC) din cadrul O.T.I.M.M.C, conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita locurilor disponibile, în concordantă cu data si ora înregistrării on-line, precum si cu documentele justificative si în baza verificării datelor din formular privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate a beneficiarelor.

(7) Aplicantele eligibile au obligatia de a confirma la O.T.I.M.M.C (anexa nr. 4) prezenta la seminar si prezenta la cursuri. În cazul în care persoanele admise la cursuri nu respectă programul stabilit (absentă de la curs), acestea nu vor mai primi certificat de participare la curs. În cazul neprezentării la cursuri, beneficiarele vor formula în scris o scrisoare de renuntare pe care o vor transmite prin fax sau e-mail la O.T.I.M.M.C./Âgentie.

(8) Beneficiarelor programului cu activitate si prezentă completă li se vor acorda certificate de participare care să ateste cunostintele dobândite la cursurile organizate în cadrul programului.

3.3. Etapa a III-a - organizarea campaniei de informare “Zilele femeilor- Întreprinzător”, având ca tematică asistenta oferită IMM-urilor de Uniunea Europeană, competitivitatea acestora si dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor.

(1) Agentia si O.T.I.M.M.C. demarează implementarea programului în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Procedurii de implementare a programului.

(2) Perioada si locatia de desfăsurare a campaniilor de informare din cadrul caravanei “Zilele femeilor- Întreprinzător” se vor stabili de fiecare O.T.I.M.M.C. si vor fi anuntate cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de eveniment, atât pe site-ul Agentiei, www.aippimm.ro, cât si în presa locală.

(3) Fiecare seminar se va derula pe parcursul zilei următoare datei-limită de înscriere pentru fiecare locatie stabilită.

(4) înscrierea participantelor la manifestările din cadrul campaniei de informare se face completându-se formularul de participare on-line (anexa nr. 2) pe pagina de web www.aippimm.ro

(5) Se consideră că prin înscrierea în program aplicanta este de acord cu furnizarea în favoarea Agentiei a anumitor date cu caracter personal (de exemplu: CNP, adresă de domiciliu eto), date care vor fi securizate în cadrul Registrului unic electronic al programului.

4. Beneficiarele programului

4.1. Beneficiază de prevederile programului femeile care au cetătenie română si care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate:

- au vârsta peste 18 ani;

- au cel putin studii medii definitivate;

- s-au înscris la activitătile prevăzute în program, pe baza formularelor de înscriere corespunzătoare (anexele nr. 1 si 2).

4.2. Pentru participarea la cursuri în fiecare locatie se alocă prioritar minimum 5 locuri femeilor care provin din mediul rural, medii sociale defavorizate si minorităti etnice, numărul acestor locuri putându-se extinde până la completarea locurilor rămase disponibile, dar nu mai mult decât numărul maxim stabilit prin procedură.

4.3. Nu pot aplica la etapa a II-a a acestui program persoanele care desfăsoară activităti de consultantă de orice tip si absolventele cursurilor de pregătire antreprenorială derulate fn cadrul programului în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

5. Constituirea unitătilor de programare, selectie, evaluare si contractare

5.1. În vederea implementării corespunzătoare a programului, în cadrul O.T.I.M.M.C. se constituie UPSEC. Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin decizie a ordonatorului tertiar de credite al O.T.I.M.M.C.

5.2. Evaluarea si selectia beneficiarelor se va face de către UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C, pe baza procedurii operationale de selectie, evaluare si contractare a programului, aprobată prin decizia presedintelui Agentiei.

6. Confidentialitate

6.1. Formularele si documentele justificative depuse de către solicitante în cadrul programului sunt confidentiale, membrii UPSEC având obligatia de a nu dezvălui informatii mentionate în acestea către terte persoane, cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atributiilor ce le revin.

6.2. Agentia si O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă simediu, inclusiv pe internet, informatiile referitoare la numele beneficiarei si activitatea la care participă.

6.3. Documentele depuse de către beneficiare în vederea participării în cadrul programului vor fi păstrate la sediul fiecărui O.T.I.M.M.C.

7. Raportarea si evaluarea rezultatelor

7.1. Participantele la activitătile din cadrul programului vor completa si vor transmite către O.T.I.M.M.C. - Unitatea de monitorizare, control si raportare (UMCR) formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 3. Transmiterea formularului de raportare tehnică este obligatorie pentru toate beneficiarele etapei a II-a din cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2012.

7.2. Evaluarea rezultatelor obtinute de către beneficiarele programului se va face de către UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C, pe baza procedurii operationale de monitorizare si control a programului, aprobată prindecizia presedintelui Agentiei.

7.3. UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C.va transmite Unitătii de informare si monitorizare, impact programe - UIMIP din cadrul Agentiei centralizatorul datelor culese din formularele de raportare tehnică depuse de beneficiarele programului 2011, conform procedurii operationale de monitorizare, control si raportare în cadrul programelor pentru întreprinderile mici si mijlocii de încurajare si de stimuiare a înfiintării si dezvoltării acestora.

7.4. Pe baza evaluării rezultatelor din centralizator se vor îmbunătăti si diversifica programa cursurilor de specializare, precum si conditiile de participare în cadrul programului.

8. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

în Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

Curs de educatie antreprenorială

- PS-04.04.01 -

 

Locatia unde doriti să participati la cursul de educatie antreprenorială 2011........................................

DATE PERSONALE 1

Numele si prenumele...................................................

Cetătenia......................................................................


Minoritate etnică:

 Nu

 Da. Mentionati.........................................................

 

Mediu social dezavantajat:

 Nu

 Da. Mentionati..........................................

 

Vârsta..........

Codul numeric personal................................

Adresa de domiciliu: str...............................................nr......, bl. ..., sc......., et........, ap........., localitatea..................................Judetul......................, sectorul............, codul postal...................... Telefon fix....................., telefon mobil....................., fax.............................., e-mail......................, website..........................

 

Sunteti căsătorită: Aveti copii:

 Nu  DNu

 Da  Da

 

Nivelul educatiei:

 Studii liceale:

Liceul .................................................., localitatea ..............................., judetul ........................, specializarea........................................, perioada.................................

 

 Studii tehnice/postliceale absolvite:

Unitatea de învătământ......................................., localitatea............................Judetul......................, specializarea....................., perioada...............................

 

 Studii universitare absolvite:

Unitatea de învătământ ............................., localitatea ....................., judetul ..................., specializarea.............................., perioada......................., licentă în.......................................

 

 Studii postuniversitare absolvite:

Unitatea de învătământ ................................., localitatea ....................., judetul ..................., specializarea......................., perioada.............................

 

Experienta profesională:

 

Firma

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate numai pentru studii si statistici în cadrul programului.

 

Mentionati localitatea unde doriti să participati la cursuri:.......................................

ÎNTREBĂRI

1. Ce întelegeti prin antreprenoriat?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele calităti necesare unui întreprinzător? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Ati încercat vreodată să începeti o afacere proprie?

 Nu

 Da

În ce domeniu?..................................................................................................................................

Ce tip de activitate?...........................................................................................................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere?...............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


4. Aveti o afacere în prezent?

 Nu

 Da

 

Denumirea întreprinderii....................................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................................

CUI/CIF.............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului............................................................................

Ani de existentă........................................

Numărul de angajati în prezent................

Numărul de angajati femei în prezent.......

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei?

..........................................................................................................................................................................

Cifra de afaceri în anul fiscal 2010 (lei)..........................

 

Tipul întreprinderii:

 microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 parteneră

 legată

 autonomă

 

Obiectul principal de activitate: CAEN denumire................................................................................

Care este pozitia dumneavoastră în cadrul acestei afaceri?..............................................................

Care sunt problemele cu care vă confruntati în cadrul afacerii? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

5. Care este tipul de afacere pe care doriti să o începeti? De ce? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6. Cum realizati echilibrul dintre viata profesională si cea de familie? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a dezvolta afacerea deja existentă? (Marcati doar un singur răspuns)

 slab㠁 medie  foarte puternică

8. În ce stadiu vă aflati în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriti să o transformati într-o afacere?

 Nu am început să lucrez planul afacerii si strategia.

 Am început documentarea (colectarea de materiale si informatii) necesară elaborării planului de afaceri.

 Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri.

 Am elaborat un plan de afaceri pentru finantare.

9. Care sunt factorii care determină succesul unei afaceri?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

10. Care este tipul de instruire de care aveti nevoie pentru a începe si/sau a dezvolta o afacere?

 instruire generală în domeniul afacerilor

 consultantă juridică

 consultantă financiar-contabilă

 consultantă în marketing

 consultantă în management

 alt gen de sprijin (specificati).....................................

11. Ce alte module considerati că sunt utile în cadrul tematicii cursurilor acestui program? Argumentati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

12. Cum ati aflat despre acest program?

 campanie de informare, seminare, conferinte.....................................

 presă....................

 radio.....................

 TV........................

 internet................

 altele (prieteni, la serviciu etc.)................................


13. Ce v-ati propus să obtineti în urma participării la acest curs? (Marcati un singur răspuns.)

 dezvoltarea si aprofundarea culturii antreprenoriale

 însusirea cunostintelor necesare demarării si dezvoltării unei afaceri

 informatii privind accesarea surselor de finantare

 punerea în practică a ideii de afaceri

 altele: detaliati

 

14. La ce cursuri sau seminare de educatie antreprenorială ati mai participat?

 

Denumirea cursului

Organizatorul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. În ce fel v-au ajutat aceste cursuri? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

16. Ce cunostinte aveti despre antreprenoriatul feminin în România?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

17. Sunteti membră a unei asociatii a femeilor- Întreprinzător ?

 Da (rugăm nominalizati)..........................................................................................................

 Nu

 Sunt interesată de a deveni membră a unei organizatii a femeilor- Întreprinzător.

 

18. Desfăsurati activităti de consultantă?

 Da (detaliati).............................................................................................................................

 Nu

19. Ati absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii?

 Da  Nu

Dac㠁 Da, specificati anul..............

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje si statistici în cadrul programului.

Mă oblig să furnizez informatii despre rezultatele obtinute în urma absolvirii acestui curs, prin completarea formularului de raportare tehnică anual.

 

Semnătura aplicantei

.....................................

 

Localitatea...................

Data.............................

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 


ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

Caravana “Zilele femeilor- Întreprinzător”

- PS-04.04.02 –

 

Locatia unde doriti să participati la Caravana “Zilele femeilor- Întreprinzător”............................

 

DATE PERSONALE 1

Numele si prenumele...................................................

Cetătenia......................................................................

 

Minoritate etnică:

 Nu

 Da. Mentionati.........................................................

 

Mediu social dezavantajat:

 Nu

 Da. Mentionati.........................................................

 

Vârsta:.......................

Codul numeric personal:..............................................

Adresa de domiciliu: str......................................... nr........., bl........., sc......., et........, ap. localitatea............................Judetul......................, sectorul....., cod postal........, telefon fix................ telefon mobil........................................,fax................................., e-mail............................................. website.......................................................

 

Sunteti căsătorită: Aveti copii:

 Nu  Nu

 Da  Da

 

Nivelul educatiei:

 

 Studii liceale:

Liceul .................................................., localitatea ..............................., judetul ................. specializarea........................................, perioada..................................

 Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada): Unitatea de învătământ.............................................., localitatea.................., judetul ......... specializarea...................................., perioada..................

 Studii universitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ........................................................, localitatea..................Judetul....... specializarea.............................................., perioada......................., licentă în................................

 Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada): Unitatea de învătământ.............................................., localitatea......................Judetul........... specializarea................................................, perioada............................................

 

Experienta profesională:

 

Firma

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate numai pentru studii si statistici în cadrul programului.

 

Mentionati orasul unde doriti să participati la campania de informare:

ÎNTREBĂRI

 

1. Ce întelegeti prin antreprenoriat feminin?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


2. Aveti o afacere în prezent?

 Nu

 Da

Denumirea întreprinderii:...................................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................

CUI/CIF.........................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului........................................

Ani de existentă..............................................................................................

Numărul de angajati în prezent.......................................................................

Numărul de angajati femei în prezent.............................................................

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei?

..........................................................................................................................................................................

Cifra de afaceri în anul fiscal 2010 (lei).......................................

Tipul întreprinderii:......................................................................

 microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 parteneră

 legată

 autonomă

 

Obiectul principal de activitate: CAEN denumire.....................................................

Care este pozitia dumneavoastră în cadrul acestei afaceri?

 

3. Care sunt dificultătile pe care le întâmpinati în cadrul afacerii?

..........................................................................................................................................................................

Detaliati................................................................................................................................................

 

4. Cum ati aflat despre acest program?.............................................................................................

 

5. Ce alte subiecte doriti să fie abordate în cadrul seminarului? Detaliati.

 

6. Doriti să expuneti în cadrul seminarului produsele si/sau serviciile întreprinderii dumneavoastră?

 Da

 Nu

 

7. Doriti să împărtăsiti din experienta dumneavoastră antreprenorială participantelor la seminar?

 Da

 Nu

 

8. Ce sperati să obtineti în urma participării la aceste manifestări?

..........................................................................................................................................................................

9. Cum apreciati rolul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii de promotor al antreprenoriatului feminin?

..........................................................................................................................................................................

10. La ce alte seminare, cursuri, ateliere de lucru, mese rotunde, dezbateri pe tema antreprenoriatului feminin ati mai participat?

 

Denumirea evenimentului

Organizatorul

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje si statistici în cadrul programului.

 

Semnătura aplicantei

....................................

Localitatea...................

Data.............................

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.


 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ1

pentru Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

- PS-04.04.03 -

 

(Se completează toate rubricile.)

 

Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.

Perioada pentru raportare: anul...............

 

Date personale 2

 

Subsemnata,........................................, identificată cu CI/BI seria..........nr........., CNP....................., domiciliată în..............................., str......................................nr............, localitatea................................., judetul......................, cod postal.............., telefon..................., mobil...................., e-mail........................,

declar pe propria răspundere următoarele:

D Sunt absolventă a Cursului de pregătire antreprenorială promotia 2011.

 DA, am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC) de tipul3:

 microîntreprindere;

 întreprindere mică;

 întreprindere mijlocie.

 

Data înregistrării IMM:...................................

Denumirea....................................................

Adresa sediului social...................................

Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului (după caz)......................

Codul unic de înregistrare (după caz).......................................

Obiectul principal de activitate:.................................................

Codul CAEN:............................................................................

Tipul IMM 3:    IMM autonomă

 IMM parteneră (detalii)

 IMM legată (detalii)

Numărul mediu anual de salariati:..............................

Numărul de angajati femei în prezent.........................

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei?..........................................................

Cifra de afaceri anuală netă (lei)...........................

Active totale (lei)....................................................

 NU am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către OTIMMC

 DA, am calitatea de administrator al Societătii Comerciale:.........................................................

 NU am calitatea de administrator al unei IMM.

 AM calitatea de persoană fizică autorizată/asociatie familială. Autorizatie nr.................... din data...........................

 NU am calitatea de persoană fizică autorizată/asociatie familială.

 DA, sunt membră a unei societăti cooperative (detalii).

 NU sunt membră a unei societăti cooperative.

 DA, desfăsor activităti de consultantă de tipul.......................

 NU desfăsor activităti de consultantă.

 DA, am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul IMM, promotia 2011.

 NU am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul IMM, promotia 2011.

Ati reusit să înfiintati o firmă în urma absolvirii acestui curs?

 Nu

 Da:  microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 

1 Transmiterea formularului este obligatorie pentru beneficiarii etapei a II-a în cadrul programului, pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2012.

2 Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate în cadrul unor studii si statistici în cadrul programului.

3 Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.


 

Data înregistrării IMM:............................................................

Denumirea..............................................................................

Adresa sediului social.............................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului (după caz).............................................................

Codul unic de înregistrare (după caz).................................................................................................

Obiectul principal de activitate:..........................................................................................................

Codul CAEN:

Tipul IMM:      IMM autonomă

 IMM parteneră (detalii)

 IMM legată (detalii)

Numărul mediu anual de salariati:........................................

Cifra de afaceri anuală netă (lei)...........................................

Active totale (lei)..................................................................

S-a îmbunătătit activitatea firmei ca urmare a participării dumneavoastră la curs? Cum? în ce fel v-a ajutat absolvirea acestui curs?

Ati diseminat si aplicat cunostintele acumulate la curs în activitatea firmei? Care sunt propunerile dumneavoastră pentru procedura acestui program în anii următori? Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

 

Semnătura absolventei cursului Functia (după caz) în cadrul societătii

................................

Data semnării

................................

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

LISTA

oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

- PS-04.04.04 –

 

Nr. crt.

OTIMMC (judete arondate)

Adresa

Telefon/fax

1.

Brasov

Brasov

Covasna

Sibiu

Str. Turnului nr. 5, sc. B, et. 4, Brasov, CP 500209

tel. 0368-434.154

fax 0368-434.155

tel. 0268-548.018

fax 0268-548.017

www.aippimm.ro

oficiubrasov@aippimm.ro

2.

Cluj-Napoca

Bihor

Bistrita-Năsăud Cluj

Maramures Satu Mare Sălaj

Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, CP 400174

tel. 0264-487.224

fax 0264-487.244

www.aippimm.ro

oficiucluj@aippimm.ro

3.

Constanta

Brăila

Buzău

Constanta

Galati

Tulcea

Vrancea

Bd. Tomis nr. 79-81, et. 1, Constanta, CP 900669

tel. 0241-661.253

fax 0241-661.254

www.aippimm.ro

oficiuconstanta@aippimm.ro

4.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Vâlcea

Str. Stefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, CP 200130

tel./fax 0251-510.785

www.aippimm.ro

oficiucraiova@aippimm.ro

 

 

5.

lasi

Bacău

Botosani

Iasi

Neamt

Suceava

Vaslui

Str. Elena Doamna nr. 61 A, et. 2, lasi, CP 700398

tel./fax 0232-261.101

tel. 0232-240.213

www.aippimm.ro

oficiuiasi@aippimm.ro

 

6.

Ploiesti

Arges

Bucuresti

Călărasi

Dâmbovita

Giurgiu

Ialomita

Ilfov

Prahova

Teleorman

Str. Cuza Vodă nr. 8, Ploiesti, CP 100019

tel. 0244-522.085

fax 0244-544.054

www.aippimm.ro

oficiuploiesti@clicknet.ro

oficiuploiesti@aippimm.ro

 

 

7.

Târgu Mures

Harghita Mures Alba

Piata Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mures, CP. 540029

tel. 0265-311.660

fax 0265-260.818

www.aippimm.ro

oficiutargumures@aippimm.ro

8.

Timisoara

Arad

Caras-Severin Hunedoara Timis

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timisoara, CP 300575

tel. 0256-292.739

fax 0256-292.767

www.aippimm.ro

otimmctimisoara@aippimm.ro

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

ANGAJAMENT

- PS-04.04.05 -

 

Subsemnata,....................................., identificată cu CI/BI seria.......nr.............., CNP......................, domiciliată în..........................., str. ..........................................nr............, localitatea................................., judetul......................, codul postal............, telefon..............., mobil................., e-mail..........................,

mă angajez să transmit Formularul de raportare tehnică - anexa nr. 3 la procedură pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2012, la oficiul teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie în raza căruia sunt arondată.

 

Semnătura

................................

 

Data semnării

................................

Functia (după caz) în cadrul societătii

................................................................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.