MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 aprilie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

50. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 

Protocol aditional la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 

428. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 304 din 1 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 314 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum si ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

275. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică

 

350. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Supraetajare si mansardare aripa est Tribunalul Cluj”

 

359. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare publice cu paturi din judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.150/2.205. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

1.151/2.206. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990, ratificat prin Legea nr. 38/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 6 iunie 1991.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 50.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 

Reprezentantii Guvernului României si ai Guvernului Republicii Orientale a Uruguayului,

discutând intentiile României de a amenda Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990 (denumit în continuare Acordul), în vederea respectării obligatiilor care îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând faptul că România, conform art. 351 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si art. 6.10 din Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul Uniunii Europene si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul,

hotărând, prin urmare, că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse Acordului pentru a se evita astfel de incompatibilităti,

au convenit să încheie următorul protocol aditional:

 

 

 

ARTICOLUL I

 

Paragraful 3 al articolului 3 va fi redactat după cum urmează: “3. Prevederile prezentului acord referitoare la tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă în virtutea apartenentei la ori asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, o piată comună ori zonă de comert liber, investitorilor si investitiilor statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune sau zone de comert liber ori ai unui stat tert.”

 

ARTICOLUL II

 

La articolul 5 se adaugă următoarele paragrafe:

“3. Dispozitiile prezentului acord nu vor fi interpretate ca împiedicând o parte contractantă să adopte sau să mentină măsuri care să restrângă transferurile:

a) în cazul în care partea contractantă întâmpină dificultăti serioase ale balantei de plăti sau riscuri în acest sens;

b) în cazul în care partea contractantă consideră necesar pentru motive politice grave sau din motive de urgentă.

Aceste restrictii vor fi echitabile, nu vor fi arbitrare sau în mod nejustificat discriminatorii, vor fi adoptate cu bună-credintă, vor avea o durată limitată si nu vor depăsi ceea ce este necesar ca să remedieze situatia care Ie-a generat.

4. Dispozitiile prezentului acord nu se vor interpreta ca aducând atingere adoptării măsurilor de aplicare generală, nediscriminatorii si nearbitrare, luate de orice entitate publică în aplicarea politicilor monetare si de credit sau a politicilor privind rata de schimb.

5. Referirile din prezentul acord la măsuri luate de o parte contractantă includ si măsuri aplicabile în conformitate cu dreptul Uniunii Europene pe teritoriul acelei părti contractante ca urmare a calitătii sale de membru al Uniunii Europene. Referirile la «dificultăti serioase ale balantei de plăti sau riscuri în acest sens» includ si dificultăti serioase ale balantei de plăti sau riscuri în acest sens ale uniunii economice si monetare al cărei membru este această parte contractantă.

6. Determinarea conformitătii unei măsuri luate de o parte contractantă cu prezentul acord se va face exclusiv potrivit procedurilor de solutionare a diferendelor prevăzute de acesta.”

 

ARTICOLUL III

 

La articolul 12 se adaugă următorul paragraf: “4. Fără a aduce atingere dispozitiilor paragrafului 2 al art. 12, Acordul va fi amendat, dacă este necesar, prin consimtământul părtilor contractante, în vederea asigurării conformitătii prevederilor sale cu obligatiile părtilor contractante rezultând din calitatea de stat membru al unei uniuni regionale. Dacă un asemenea acord nu poate fi obtinut, fiecare parte contractantă va avea dreptul de a denunta prezentul acord.

Acesta va iesi din vigoare la 3 luni după primirea notificării de denuntare.”

 

ARTICOLUL IV

 

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din Acord, va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atâta timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Doru Costea,

secretar de stat

Pentru Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului

Roberto Conde Carreras,

viceministru al relatiilor externe

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 428.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 304

din 1 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Fundatia Obstea Sătească Bălcesti-Peresti din satul Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, si de către Obstea Pociovalistea din satul Pociovalistea, judetul Gorj, în dosarele nr. 1.053/198/2009 si nr. 1.055/198/2009 ale Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 8 februarie 2011, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când Curtea a dispus amânarea pronuntării pentru datele de 15 februarie, 24 februarie, respectiv 1 martie 2011.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile nr. 33/R si nr. 34/R din 24 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 1.053/198/2009 si nr. 1.055/198/2009, Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Fundatia Obstea Sătească Bălcesti-Peresti din satul Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, si de către Obstea Pociovalistea din satul Pociovalistea, judetul Gorj, în cauze având ca obiect fond funciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin c㠓punerea în executare a unei hotărâri judecătoresti de primă instantă, pronuntată în materie funciară, prin punerea în posesie si emiterea titlului de proprietate, transferându-se corelativ si atributele dreptului de proprietate, fără nicio restrictie în exercitarea acestora, consacră o incertitudine în care se găsesc părtile si înfrâng dezideratul de restabilire a drepturilor încălcate prin reinstaurarea legalitătii care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept”. În sustinerea exceptiei, acestia invocă jurisprudenta instantei de contencios constitutional, referitoare la exercitarea si protectia dreptului de proprietate al statului si al altor persoane fizice sau juridice.

Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, apreciind că prin suprimarea căii de atac a apelului nu se aduce atingere dispozitiilor constitutionale sau reglementărilor internationale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. (1) din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Din examinarea notelor scrise ale autorilor exceptiei, Curtea constată că acestia critică numai teza întâi a acestui articol, astfel încât obiectul exceptiei de neconstitutionalitate asupra căruia Curtea urmează a se pronunta îl constituie prevederile art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005, potrivit cărora:

“Hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti în procesele funciare în primă instantă sunt supuse numai recursului. [...]”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) care consacră dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (1) si (2) si art. 136 alin. (2) referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, referitoare la protectia proprietătii, art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si art. 14 paragraful 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.


I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că o primă problemă care se impune a fi analizată este aceea privind admisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate, sub aspectul legalitătii sesizării.

Astfel, Curtea retine că, ulterior sesizării sale de către Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă, preliminar sedintei publice din data de 8 februarie 2011, părtile Nicolae Serbănescu, Rodica Deaconeasa si Veronica Apostoloiu au depus la dosar înscrisuri prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca rămasă fără obiect. În acest sens, au învederat instantei de contencios constitutional faptul că împotriva încheierilor de sesizare nr. 33/R, respectiv nr. 34/R din data de 24 iunie 2010, pronuntate de Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă, au formulat recurs în termenul legal.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si pentru cauze cu minori si de familie, prin Decizia civilă nr. 1.488/Rdin 6 octombrie 2010, a admis recursul declarat de părtile mai sus mentionate si a modificat încheierile Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă, în sensul că respinge cererea de înaintare a exceptiei către Curtea Constitutională si trimite cauzele pentru continuarea judecătii. Această instantă a apreciat că recursul formulat de părtile Nicolae Serbănescu, Rodica Deaconeasa si Veronica Apostoloiu este fondat, raportat la motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, respectiv aplicarea gresită a legii de către Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă.

Totodată instanta a arătat că, în numeroase rânduri, Curtea s-a mai pronuntat asupra reglementării criticate, statuând că aceasta este constitutională si, dat fiind faptul că nu au intervenit aspecte noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlulxill al Legii nr. 247/2005 este în contradictie cu prevederile art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Mai mult decât atât, Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si pentru cauze cu minori si de familie a apreciat că nu este îndeplinită nici conditia potrivit căreia prevederea legală supusă controlului de constitutionalitate trebuie să aibă legătură cu cauza.

Fată de această situatie, Curtea retine că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”, iar, potrivit alin. (5) al aceluiasi articol, “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile”.

Prin aceste dispozitii legale se atribuie instantei în fata căreia a fost ridicată o exceptie de neconstitutionalitate o competentă specială, limitată la verificarea îndeplinirii conditiilor de admisibilitate stabilite în alin. (1), (2) si (3) ale art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, respectiv dacă legea sau ordonanta a cărei neconstitutionalitate se cere a fi constatată este în vigoare, dacă aceasta are legătură cu solutionarea cauzei si dacă nu s-a constatat anterior neconstitutionalitatea sa. Dispozitiile legale mentionate au caracter special si derogă în mod evident de la regulile generale instituite de Codul de procedură civilă si de Codul de procedură penală cu privire la competenta materială de solutionare a recursului.

Cu privire la pretinsa nelegalitate a sesizării Curtii Constitutionale, prin Decizia înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 36 din 11 decembrie 2006, pronuntată cu prilejul examinării recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la posibilitatea legală de a fi supuse căii de atac a recursului încheierile instantelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate, s-a statuat c㠓încheierile instantelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curtii Constitutionale, cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate, sunt supuse căii de atac a recursului”.

Ca atare, per a contrario, având în vedere prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, coroborate cu Decizia nr. 36 din 11 decembrie 2006 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtea constată că împotriva încheierilor prin care se admite cererea de sesizare a instantei de contencios constitutional cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate nu se poate formula nicio cale de atac, întrucât astfel s-ar aduce atingere vointei legiuitorului, care a atribuit caracter de ordine publică examinării de către Curtea Constitutională a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în fata oricărei instante judecătoresti sau de arbitraj comercial.

Asa fiind, Curtea apreciază că a fost legal sesizată de Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005.

II. Analizând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, sub aspectul conformitătii acestora cu Legea fundamentală, Curtea constată că reglementarea criticată a mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 463/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, si Decizia nr. 21/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 27 ianuarie 2009.

Astfel, prin aceste decizii, Curtea a retinut că prevederile de lege criticate sunt norme de procedură, potrivit cărora hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti în procesele funciare în primă instantă sunt supuse numai recursului.

În acest context, Curtea a constatat că Legea fundamentală nu cuprinde dispozitii referitoare la obligativitatea existentei tuturor căilor de atac, ci statuează principial în art. 129 că, “împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”, iar art. 126 alin. (2) din Constitutie prevede că procedura de judecată si competenta instantelor judecătoresti sunt stabilite numai prin lege.

De altfel, Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenta sa că accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Asa fiind, Curtea a apreciat că nu poate fi retinută încălcarea dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Cât priveste invocarea dispozitiilor art. 44 si 136 din Constitutie, precum si a celorlalte reglementări internationale, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII “Accelerarea judecătilor în materia restituirii proprietătilor funciare” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Fundatia Obstea Sătească Bălcesti-Peresti din satul Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, si de către Obstea Pociovalistea din satul Pociovalistea, judetul Gorj, în dosarele nr. 1.053/198/2009 si nr. 1.055/198/2009 ale Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 314

din 3 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum si ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, completată cu Hotărârea Guvernuluinr. 1.373/2008 privind art. 5 lit. c) din această hotărâre”, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓lonanitrans” - S.R.L. din Ticleni în Dosarul nr. 10.960/225/2009 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului nr. 1.985 D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.986 D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de acelasi autor în Dosarul nr. 9.443/225/2009 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Prim-magistratul-asistent referă că autorul exceptiei a depus în cele două dosare copii ale unui raport de expertiză încuviintat într-o cauză similară de către Judecătoria Motru.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.985 D/2010 si nr. 1.986 D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.986 D/2010 la Dosarul nr. 1.985 D/2010, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că, pe de o parte, obiectul acesteia îl constituie o hotărâre a Guvernului, care nu face parte din sfera actelor normative supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, iar, pe de altă parte, criticile referitoare la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 vizează probleme de aplicare a acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 1 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 10.960/225/2009 si nr. 9.443/225/2009, Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind art. 5 lit. c) din această hotărâre”, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓lonanitrans” - S.R.L. din Ticleni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, similară în dosarele conexate, se sustine, în esentă, că dispozitia din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 criticată este “netemeinică si nelegală”, deoarece nu se poate aplica de către transportatori. Astfel, în opinia autorului exceptiei, legiuitorul a omis să prevadă pentru ce materiale pot fi respectate conditiile prevăzute de art. 5 lit. c) din hotărârea mentionată. Se arată în acest sens c㠓materialul vrac poate fi încărcat în saci, containere, buncăre, care pot fi repartizate ca greutate pe axe si în acelasi timp pot fi asigurate. Materialul vrac încărcat direct în bascule, chiar dacă legiuitorul l-ar obliga pe furnizor să cântărească autovehiculele pe axe, acestea în timpul deplasării îsi pot modifica greutatea pe axe, deoarece ele urcă si coboară pante, frânează, iar materialul vrac nu poate fi asigurat să nu se miste în aceste bascule”. În final, se mai arată de către autorul exceptiei că a respectat permanent conditiile impuse de lit. b) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, iar pentru situatia expusă se solicit㠓să se lămurească legalitatea acestor prevederi si modul cum pot fi respectate de către utilizatori”.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora “(1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depăsirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 si 3.”, precum si ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora “Obligatiile utilizatorului sunt următoarele: [...] c) să transbordeze încărcătura, pe propria cheltuială, partial sau total, în unul sau mai multe vehicule, astfel încât să fie respectate masele pe axe maxime admise, prevăzute de legislatia în vigoare, sau masele înscrise în autorizatia specială de transport, după caz, în situatia în care se constată de către personalul de control prevăzut la art. 8 alin. (4) circulatia vehiculelor cu depăsirea maselor maxime pe axe ce pot fi autorizate”.

Se sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum si dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 - Statul român si art. 108 - Actele Guvernului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, se constată următoarele:

I. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare. Prin urmare, nu pot face obiectul controlului de constitutionalitate prevederile unei hotărâri a Guvernului. Ca urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România este inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, autorul exceptiei critică, în realitate, modul de aplicare a prevederilor de lege atacate, cu referire concretă la aceleasi dispozitii ale hotărârii Guvernului, care constituie, în realitate, motivul nemultumirii acestuia, întrucât, asa cum se argumentează în motivarea exceptiei, acestea creează dificultăti de aplicare. Astfel fiind si având în vedere faptul că, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, exceptia de neconstitutionalitate este, de asemenea, inadmisibilă.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum si ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠓lonanitrans” - S.R.L. din Ticleni în dosarele nr. 10.960/225/2009 si nr. 9.443/225/2009 ale Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Ciudad de Guatemala

la 21 ianuarie 2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 275.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică

 

PREAMBUL

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Guatemala, denumite în continuare părtile contractante,

constiente de legăturile economice traditionale solide si de viziunea lor comună asupra problematicilor de interes reciproc dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si reciproc avantajoase,

dorind să stabilească un cadru legal propice dialogului permanent în vederea identificării de măsuri adecvate în scopul dezvoltării relatiilor economice, stiintifice si tehnice în beneficiul ambelor state,

hotărând să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile lor economice, stiintifice si tehnice, astfel încât acestea să atingă un potential optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe diverse aspecte economice de interes comun, sustinând dezvoltarea economiilor ambelor tări, îmbunătătind eficienta economică si bunăstarea consumatorilor,

convinse de faptul că legăturile mai puternice dintre părtile contractante vor asigura oportunităti mai mari si un mediu de afaceri stabil, favorabil colaborării economice, stiintifice si tehnice,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile lor economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile considerate potrivite, în special în sectoarele economic, stiintific si tehnic.

Obiectivele acestei cooperări sunt:

- dezvoltarea si prosperitatea industriilor lor de profil;

- încurajarea cooperării economice si a progresului stiintific si tehnologic;

- protectia si ameliorarea mediului înconjurător; si

- contributia la dezvoltarea de ansamblu a economiilor lor si la cresterea nivelului de trai din cele două tări.

 

ARTICOLUL 2

 

Relatiile economice vor fi dezvoltate în baza prezentului acord, prin promovarea activitătilor aferente sectoarelor economic, stiintific si tehnic, în special, fără însă a se limita la următoarele domenii: mecanică fină, hidroenergetic, industria chimică, tehnologia informatiei si prelucrarea lemnului.

Cooperarea în domeniile mentionate mai sus are menirea de a încuraja dezvoltarea contactelor de afaceri dintre companiile părtilor contractante, informarea reciprocă asupra legislatiei în vigoare sau identificarea unor proiecte specifice si sectoare cu potential pentru colaborarea bilaterală.

Vor fi facilitate schimbul reciproc de experti din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai oamenilor de afaceri, precum si transferul de materiale, echipamente si know-how necesare implementării activitătilor la care face referire prezentul acord.

 

CAPITOLUL II

Forme de colaborare economică

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor colabora la nivel interguvernamental în vederea promovării si evaluării diverselor activităti economice, precum si pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru a facilita implementarea si îndeplinirea obiectivelor generale ale prezentului acord, părtile contractante vor realiza, printre altele, următoarele:

- examinarea evolutiei si perspectivelor relatiilor economice bilaterale;

- încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companii din cele două tări, prin identificarea proiectelor specifice si a sectoarelor de interes cu potential de cooperare bilaterală;

- informarea propriilor comunităti de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii în statul celeilalte părti contractante, informarea reciprocă asupra legilor si reglementărilor în vigoare care au legătură sau care pot afecta aplicarea prezentului Acord;

- promovarea si dezvoltarea cooperării economice, stiintifice si tehnologice în domeniile public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, în concordantă cu obligatiile internationale ale părtilor contractante, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală si în acord cu prioritătile si politicile economice si de dezvoltare ale părtilor contractante;

- evaluarea periodică a gradului de implementare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

 

 

Îîn vederea identificării si facilitării oportunitătilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economică, stiintifică si tehnică, părtile contractante vor întreprinde următoarele:

- acordă asistentă pentru deschiderea si functionarea de noi birouri de reprezentare, sucursale, camere de comert mixte si alte entităti economice, în conformitate cu legislatia în vigoare în statele părtilor contractante;

- promovează si sprijină misiuni economice si de investitii, târguri, expozitii, seminare, simpozioane, precum si alte activităti similare;

- sprijină institutiile financiare si băncile din cele două tări în vederea stabilirii de contacte sau pentru întărirea cooperării dintre acestea, încurajează participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajează activitătile de investitii, precum si crearea de întreprinderi mixte si sucursale.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea solutionării divergentelor rezultate din interpretarea si implementarea prezentului acord, partea contractantă afectată poate prezenta, în scris, o cerere pentru organizarea de consultări.

Consultările se vor desfăsura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care părtile contractante îsi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si va fi reînnoit în mod automat pentru perioade consecutive de 5 ani dacă niciuna dintre părtile contractante nu notifică celeilalte părti, în formă scrisă, intentia sa de a nu reînnoi prezentul acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord prin transmiterea către cealaltă parte contractantă a unei notificări scrise. În acest caz, prezentul acord va iesi din vigoare după expirarea unui termen de 6 luni de la data primirii notificării.

Denuntarea prezentului acord înainte de expirarea perioadei sale de valabilitate nu va determina încetarea proiectelor convenite în perioada de valabilitate a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord poate fi amendat prin acordul părtilor contractante, exprimat în formă scrisă, conform procedurii prevăzute la art. 7.

 

ARTICOLUL 10

 

Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligatiile internationale ale părtilor contractante. Prevederile prezentului acord se vor aplica fără a prejudicia obligatiile ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat în scopul de a anula sau a afecta în vreun fel obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Guatemala, pe de altă parte.

Semnat la Ciudad de Guatemala la 21 ianuarie 2010, în 3 exemplare originale, în limbile română, spaniolă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Manuela Vulpe,

ambasadorul României

Pentru Guvernul Republicii Guatemala

Roger Haroldo Rodas Melgar,

ministrul relatiilor externe


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Supraetajare si mansardare aripa est Tribunalul Cluj”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Supraetajare si mansardare aripa est Tribunalul Cluj”, judetul Cluj, prevăzuti în anexă.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobati la art. 1 si prevăzuti în anexă se realizează din fondurile alocate proiectului “Reforma sistemului judiciar”, finantat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO încheiat între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, si din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Supraetajare si mansardare aripa est Tribunalul Cluj”, judetul Cluj

 

Titular: Ministerul justitiei

Beneficiar: Tribunalul Judetean Cluj

Amplasament: judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la data de 31 iulie 2010; 1 euro = 4,2471 lei), din care:

 

mii lei

16.497*)

- constructii-montaj

 

mii lei

11.837

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

- anul I

INV

mii lei

10.998

 

C+M

mii lei

7.891

- anul II

INV

mii lei

5.499

 

C+M

mii lei

3.946

- Capacitate

Suprafată totală desfăsurată

 

 

 

m2

 

3.701

din care:

 

 

 

- suprafată desfăsurată clădire existentă(consolidare) S+P+ET1

 

m2

2.100

- suprafată desfăsurată extindere ET2 + mansardă

 

m2

1.601

- Durata de realizare

 

luni

18

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100 - 1/2006

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se realizează din fondurile alocate proiectului “Reforma sistemului judiciar”, finantat prin Acordul de împrumut nr. 4811-RO încheiat între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si

Dezvoltare, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii, precum si din alte surse legal constituite.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare publice cu paturi din judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului Clinic Municipal Arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Arad, piata Mihai Viteazu nr. 7-8, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Arad.

(2) Se aprobă desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Arad, Str. Episcopiei nr. 7, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Arad.

(3) Unitătile sanitare prevăzute la alin. (1) si (2) se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Arad.

Art. 2. - (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Arad rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (3) se aprobă prin act administrativ al presedintelui Consiliului Judetean Arad, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) La elaborarea structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Arad împreună cu Directia de Sănătate Publică a Judetului Arad vor avea în vedere corelarea serviciilor medicale acordate cu modul de amplasare a structurilor care oferă aceste servicii.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad.

(2) Personalul tehnico-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2), stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă numerele curente 14 si 15 de la rubrica “Judetul Arad” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 359.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.150 din 11 martie 2011

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.205 din 29 martie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul culturii si patrimoniului national emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul operational pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

 

ANEXĂ

 

GHID OPERATIONAL

pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

1. Cadrul general al Programului

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o initiativă a Guvernului României, dedicată cresterii calitătii vietii culturale în mediul rural si mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.

Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban în localitătile unde nu există asemenea institutii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, în conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) dinO.U.G. nr. 118/2006.

Pentru realizarea si implementarea obiectivului finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, Ministerul Culturii si Patrimoniului National împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operational, aprobat prin ordin comun de ministrul culturii si patrimoniului national si ministrul dezvoltării regionale si turismului.

Prezentul ghid operational stabileste reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea si implementarea proiectelor finantate prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Durata de implementare a Programului: până la data de 31 decembrie 2015.

2. Glosar de termeni

În sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) asezămintele culturale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie;

b) solicitant - autoritate publică locală din mediul rural sau mic urban, singură sau în parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, care solicită finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea unui asezământ cultural în cadrul Programului;

c) cererea pentru finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezământului cultural în sensul prezentului ghid operational;

d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisie, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operational;

e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare si selectie;

f) mediul rural este alcătuit din localitătile rurale de rangul IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

g) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localitătile urbane de rangul III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

h) proiect - documentatia de eligibilitate care va însoti cererea, conform pct. 6.1;

i) Secretariatul Comisiei - format din specialisti numiti de către ministrul dezvoltării regionale si turismului, prin ordin, primeste si verifică conformitatea administrativă a proiectelor si asigură lucrările Comisiei. Secretariatul va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

3. Implementarea Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

Implementarea Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia.

Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.

Presedintia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Componenta, rolul si atributiile Comisiei sunt stabilite în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.

4. Înscrierea si participarea la selectie a proiectelor

Programul - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban are ca scop principal cresterea accesului populatiei din mediul rural si mic urban la informatie, educatie, cultură si coeziune socială, finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si va lua în considerare potentialul comunitătii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia clădirii, cât si derularea unor activităti specifice.

Solicitanti în cadrul Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban pot fi:

a) autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul rural, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile rurale de rang IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care există un asezământ cultural care necesită finalizare si dotare;

b) autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile urbane de rang III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care există un asezământ cultural care necesită finalizare si dotare.

5. Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum si de către proiectul acestuia pentru a participa la selectie în vederea acordării unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele două criterii de eligibilitate sunt:

a) eligibilitatea solicitantului;

b) eligibilitatea proiectului.


5.1. Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 4, precum si obligatia asigurării unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.

În relatia cu Comisia, solicitantul este reprezentat de primarul unitătii administrativ-teritoriale (UAT), care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.

5.2. Eligibilitatea proiectului

Sunt eligibile proiectele pentru finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

5.3. Durata lucrărilor de executie

Durata lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

5.4. Valoarea maximă eligibilă

În cadrul Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Valoarea totală a lucrărilor de finalizare si dotare a asezămintelor culturale poate să depăsească suma alocată de la bugetul de stat, si anume 3.000.000 lei. În această situatie, solicitantul va asigura finantarea diferentei dintre valoarea totală si suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.

5.5. Cheltuieli neeligibile

Reprezintă cheltuieli neeligibile:

a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;

b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de întretinere si chirie;

c) comisioane bancare, cheltuieli cu garantiile si cheltuieli similare;

d) cheltuieli efectuate de administratia publică si, în special, cheltuieli de regie, pentru chirii si salarii ale personalului angajat în activităti de management, implementare, monitorizare si control;

e) achizitionarea de mijloace de transport;

f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporară si plăci pentru amplasare permanentă;

g) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor;

h) cheltuieli cu expertiza tehnică/energetică.

6. Conditii de participare a solicitantilor 6.1. Continutul dosarului de participare la preselectie

Solicitantii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îsi desfăsoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea finalizării lucrărilor de constructie si dotarea unui asezământ cultural din mediul rural si mic urban, care va contine cel putin următoarele documente:

6.1.1. cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;

6.1.2. dovada detinerii terenului si a asezământului cultural, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare. Asezământul cultural si terenul aferent trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;

6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele si proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a asezământului cultural finalizat si dotat, care să contină: activităti culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii:

a) necesitatea, oportunitatea si aprobarea finalizării lucrărilor de constructie si dotarea asezământului cultural;

b) faptul că investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta;

c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în functiune;

d) păstrarea destinatiei clădirii timp de minimum 15 ani;

e) asigurarea unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelatie cu prevederile pct. 5.4;

f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantă si gestionare a investitiei, pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost dată în exploatare;

6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritătile administratiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contributie, în procente, fată de valoarea totală a proiectului;

6.1.6. declaratia pe propria răspundere din care să rezulte:

a) că asezământul cultural care urmează să se finalizeze si terenul aferent sunt libere de orice sarcină, nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;

b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor fi asigurate utilitătile aferente asezământului cultural;

c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;

d) anul construirii, aria desfăsurată a asezământului cultural, regimul de înăltime;

e) că vor pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. expertiza tehnică si energetică (constructii si instalatii) a asezământului cultural ce urmează a fi finalizat si dotat, prin care să fie indicate si propuse solutiile tehnice de finalizare;

6.1.7. copie de pe actul de identitate (Bl sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finantare.

6.2. Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea finalizării lucrărilor de constructie si dotare a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansării Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Lansarea Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, www.mdrt.ro, si pe site-ul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., www.cni.com.ro

Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin acord comun, în functie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.

Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunostinta publicului pe site-ul www.mdrt.ro si pe site-ul www.cni.com.ro


Dosarele vor fi expediate prin postă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:

“Compania Natională de Investitii

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor

Piata Natiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucuresti”

7. Evaluarea proiectelor

7.1. Etapa I - Preselectia - efectuată de Secretariatul Comisiei

Secretariatul Comisiei verifică existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativă a documentelor.

Pentru această etapă de preselectie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4;

b) dosarul contine toate documentele solicitate.

În urma preselectiei, Secretariatul Comisiei stabileste lista solicitantilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.

7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie

Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:

a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:

- completarea corectă si integrală a cererii de finantare;

b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:

- relevanta, calitatea, diversitatea activitătilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban;

- modul de asigurare a finantării activitătilor si asigurarea functionării asezământului cultural după finalizare si dotare;

- procentul de cofinantare din partea autoritătii publice locale;

- existenta unui parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, în functie de procentul cu care participă la finalizarea lucrărilor de constructie a asezământului cultural;

- numărul de locuitori ai UAT solicitante;

- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate;

Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, cuprinsă în anexa nr. 4.

7.3. Etapa a II-a - Selectia proiectelor - efectuată de Comisie

Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.

Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

Solicitantii vor fi informati de către Comisie asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro

Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.

Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selectie, dacă se va mai organiza.

8. Promovarea si derularea investitiilor

8.1. Comisia va întocmi si va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului lista solicitantilor selectati.

8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului aprobă lista solicitantilor selectati si o comunică Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., care, după preluarea asezământului cultural si a terenului aferent, pe bază de protocol, derulează investitia în conformitate cu legislatia în vigoare. Protocolul va contine în anexă fisa de identificare a imobilului si valoarea de inventar.

8.3. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare si asistentă tehnică, cât si executia lucrărilor.

8.4. După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, asezământul cultural finalizat si dotat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va contine si valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finantare.

8.5. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directiile pentru cultură si patrimoniul national ale judetelor, urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban se realizează de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în conditiile legii.

8.8. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului informări cu privire la stadiul derulării si implementării Programului.

9. Reguli de publicitate

9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de finalizare si dotare a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu mentiunile prevăzute în anexa nr. 5.

9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investitia are obligatia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operational.

 


 

ANEXA Nr. 1

la ghidul operational

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor

 

Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- componentă, functionare

Art. 1. - Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, dintre care unul îndeplineste functia de presedinte al Comisiei;

b) un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

c) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

d) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din România.

(2) Membrii Comisiei din cadrul ministerelor sunt desemnati prin ordine ale ministrilor de resort.

(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie, prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.

Art. 3. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirile si conduce sedintele Comisiei;

b) reprezintă Comisia în relatiile cu alti parteneri implicati în implementarea Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Art. 4. - (1) Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) se reuneste, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban;

b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati în sedintele Comisiei;

c) analizează proiectele depuse, în vederea selectiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;

d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operational;

e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, o documentatie suplimentară pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;

f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei;

g) elaborează lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute;

h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

i) informează solicitantii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro

j) asigură realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public.

(2) în îndeplinirea atributiilor sale Comisia este sprijinită de un secretariat.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si din cadrul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., desemnati prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale si turismului. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 6. - Atributiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primeste si înregistrează toate cererile, cu documentatia specifică aferentă;

b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;

c) verifică proiectele si întocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;

d) solicită, în scris, documentatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;

e) întocmeste si arhivează procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate de toti membrii Comisiei;

f) organizează si completează Registrul de evidentă a hotărârilor Comisiei;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul operational

 

CERERE

pentru finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

- model –

A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.)

Număr de înregistrare..................................................................................................

Data înregistrării...........................................................................................................

Judetul..........................................................................................................................

Unitatea administrativ-teritorială (UAT)........................................................................

Numele si prenumele persoanei care înregistrează.....................................................

Semnătura.....................................

 

 

B. INFORMATII DESPRE SOLICITANT (Se completează de către solicitant, autoritatea administratiei publice locale.)

 

1. Date despre solicitant

 

1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicită finalizarea si dotarea

 

1.2. Persoana de contact

Numele......................................

Prenumele.....................................

Functia........................................

Telefon..................................., fax................................

Mobil......................................., e-mail..............................................................

 

1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT)

Numele...........................................

Prenumele.............................................

Specimen de semnătură...................................

 

1.4. Adresa solicitantului

Judetul.............................

Localitatea.....................

Codul postal..........................

Strada.................................numărul......................

Telefon........................., fax................................., e-mail.................................

 

 

C. DATE DESPRE PARTENERI

 

În cazul în care lucrările de finalizare si dotare a asezământului cultural se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener să furnizati următoarele documente:

- în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele cofinantărilor pentru fiecare partener în parte (cofinantarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational), precum si rolul acestora în proiect;

- în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale partenerului, cota de cofinantare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational.

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1. Identificarea obiectivului de investitie

 

1.1 Indicarea obiectivului de investitie:

- finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediu rural;

- finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediu mic urban.

 

1.2. Amplasarea proiectului

Judetul...............................

Localitatea.........................

Codul SIRUTA

 

1.3. Obiectivul de investitii (denumirea lucrării, amplasamentul, valoarea de inventar, suprafata desfăsurată etc.)

 

1.4. Enumerati toate activitătile care se vor putea desfăsura ca urmare a finalizării lucrărilor de constructie si dotare a asezământului cultural, conform planului de activităti culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).

 

1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante

 

1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

 

1.7. Cum intentionati să asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitătilor asezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întretinere a clădirii, utilităti etc?

Din totalul cheltuielilor anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:

a) bugetul local - %;

b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %.

TOTAL: 100%

 

1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a - zone protejate.

DA 

NU 

 

1.9. Indicati dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investitii reprezintă un areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor, mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.

DA 

NU 

 

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular.

......................................................................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal al autoritătii publice solicitante

 

Stampila

 

Data............................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul operational

PLAN DE ACTIVITATE!)

- model -

 

Unitatea administrativ-teritorială ...............................

 

Nr. crt.

Descrierea activitătilor

Perioada de desfăsurare

Buget estimat

Număr estimat de participanti

Rezultate asteptate

 

ANUL1

 

 

 

 

1.

CAP. I. Activităti culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

CAP. II. Activităti de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CAP. III. Activităti de educatie permanentă

 

 

 

 

 

1) Activitătile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activitătile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare. Planul se întocmeste pentru o perioadă de 3 ani.

 

 


ANEXA Nr. 4

la ghidul operational

GRILA DE EVALUARE

pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban

 

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observatii

1.

Cererea are toate câmpurile completate.

10 puncte

- Se acordă 10 puncte pentru cerere corect si integral întocmită.

- Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită gresit sau incomplet.

2.

Asigurarea unei cote de cofinantare cuprinse între 10 si 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 25 de puncte

- Pentru cofinantare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru cofinantare între 10 si 50% se acordă între 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare liniară.

- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.

3.

Gradul de implicare/participare, activitatea si rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind finalizarea si dotarea asezământului cultural, cuprins între 10 si 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 10 puncte

- Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru participare situată între 10 si 30% se acordă între 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30 x 20 = 6,66 puncte).

- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.

4.

Capacitatea solicitantului de a asigura întretinerea si functionalitatea asezământului cultural

Maximum 10 puncte

- Dacă solicitantul asigură întretinerea din bugetul local în proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte.

- Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 10 puncte.

5.

Numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale

Maximum 10 puncte

Pentru asezămintele culturale din mediul rural:

- Pentru o localitate cu număr de locuitori mai mic de 3.000, se acordă 5 puncte.

- Pentru o localitate cu număr de locuitori între 3.000 si 5.000, se acordă între 5 si 10 puncte, prin interpolare lineară, astfel: 10/5.000 x nr. de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/5.000 x 4.000 = 8 puncte). Pentru asezămintele culturale din mediul mic urban:

- Pentru o localitate cu număr de locuitori mai mic de 5.000, se acordă 5 puncte.

- Pentru o localitate cu număr de locuitori între 5.000 si 36.000, se acordă între 5 si 10 puncte, prin interpolare lineară, astfel: 10/36.000 x nr. de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/36.000 x 20.000 = 5,55 puncte).

6.

Diversitatea si adaptarea activitătilor cuprinse în planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde functionează asezământul cultural, detaliat în cererea pentru finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban la pct. D.1.2, pentru următorii 3 ani după darea în folosintă

Maximum 25 de puncte

Pentru nr. de activităti enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte.

Pentru nr. de activităti enumerate între 5 si 20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităti (de exemplu: 25/20 x 15 = 18,75 puncte).

Pentru nr. de activităti mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.

7.

Obiectivul de investitii este amplasat într-o localitate cu obiective culturale si turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III-a - zone protejate.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

8.

Obiectivul de investitii este situat în areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor si mestesugurilor.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

 

Total:

100 de puncte

 

 

Evaluator,

..........................

ANEXA Nr. 5

la ghidul operational

 

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARĂ SI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

 

A. Panouri pentru afisare temporară

Panourile de publicitate privind finantarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investitii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în conditii de vizibilitate si conform reglementărilor existente în România).

Panoul va fi afisat pe perioada implementării proiectului si încă 6 luni după finalizarea acestuia.

Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m.în partea din mijloc sus, textul: proiect finantat prin “PROGRAMUL PRIORITAR NATIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ASEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂTILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUTII, PRECUM SI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTIE A ASEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL SI MIC URBAN”, scris cu fontul Arial,

200, bold si italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului si Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m;

- dedesubt se va întocmi un tabel, împărtit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, I = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investitii), Valoarea (în lei) si Termenul de executie (luna si anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de executie se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 3 m si I = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu*):

 

 

*) Exemplul este reprodus în facsimil.


 

OBIECTIVUL

DE

INVESTITII:

VALOAREA

(LEI):

TERMENUL

DE EXECUTIE:

 

B. Plăci pentru amplasare permanentă

Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban vor fi amplasate panouri inscriptionate, în apropierea acestora.

Elementele de informare afisate pe plăcute vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m;

- în partea dreaptă sus, stema unitătii administrativ-teritoriale, având deasupra textul COMUNA/ORASUL, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitătii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile de L = 0,14 m, I = 0,18 m;

- text care să reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: “Acest asezământ cultural a fost finalizat si dotat cu sprijinul Guvernului României.”).

Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărtit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21m.

În aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m si I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu*):

 

 

 

 

*) Exemplul este reprodus în facsimil.

 

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.151 din 11 martie 2011

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.206 din 29 martie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul culturii si patrimoniului national emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului culturii si cultelor nr. 851/2.446/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 19 august 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

 

ANEXĂ

 

GHID OPERATIONAL

pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

1. Cadrul general al Programului

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o initiativă a Guvernului României, dedicată cresterii calitătii vietii culturale în mediul rural si mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.

Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea si dotarea sediilor pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.


Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, în conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) dinO.U.G. nr. 118/2006.

Pentru realizarea si implementarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, Ministerul Culturii si Patrimoniului National împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operational, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si patrimoniului national si al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Prezentul ghid operational stabileste reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea si implementarea proiectelor finantate prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

Durata de implementare a Programului este până la data de 31 decembrie 2015.

2. Glosar de termeni

în sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) asezămintele culturale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie;

b) solicitant, autoritate publică locală din mediul mic urban, singură sau în parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, care solicită reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea unui asezământ cultural în cadrul Programului;

c) cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural în sensul prezentului ghid operational;

d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operational;

e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare si selectie;

f) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localitătile urbane de rangul III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

g) lucrările de interventii reprezintă lucrările de reabilitare, modernizare si dotare a asezămintelor culturale, denumite în continuare lucrări;

h) proiect - documentatia de eligibilitate care va însoti cererea, conform pct. 6.1;

i) Secretariatul Comisiei este format din specialisti numiti de către ministrul dezvoltării regionale si turismului, prin ordin, primeste si verifică conformitatea administrativă a proiectelor si asigură lucrările Comisiei.

Secretariatul va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

3. Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aflată sub autoritatea acestuia.

Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.

Presedintia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Componenta, rolul si atributiile Comisiei sunt stabilite în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.

4. Înscrierea si participarea la selectie a proiectelor

Programul - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban are ca scop principal cresterea accesului populatiei din mediul mic urban la informatie, educatie, cultură si coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban si va lua în considerare potentialul comunitătii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia clădirii, cât si derularea unor activităti specifice.

Solicitanti în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban pot fi autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile urbane de rang III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care există un asezământ cultural care necesită reabilitare, modernizare sau dotare.

5. Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum si de către proiectul acestuia pentru a participa la selectie în vederea acordării unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele două criterii de eligibilitate sunt:

a) eligibilitatea solicitantului;

b) eligibilitatea proiectului.

5.1. Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 4, precum si obligatia asigurării unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.

În relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitătii administrativ-teritoriale (UAT), care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.


5.2. Eligibilitatea proiectului

Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

5.3. Durata lucrărilor de executie

Durata lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

5.4. Valoarea maximă eligibilă

În cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Valoarea totală a lucrărilor de interventie poate să depăsească suma alocată de la bugetul de stat, si anume 3.000.000 lei. În această situatie, solicitantul va asigura finantarea diferentei dintre valoarea totală si suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.

5.5. Cheltuieli neeligibile

Reprezintă cheltuieli neeligibile:

a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;

b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de întretinere si chirie;

c) comisioane bancare, cheltuielile cu garantiile si cheltuieli similare;

d) cheltuieli efectuate de administratia publică si, în special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activităti de management, implementare, monitorizare si control;

e) achizitionarea de mijloace de transport;

f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporară si plăci pentru amplasare permanentă;

g) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor;

h) cheltuieli cu expertiza tehnică/energetică.

6. Conditii de participare a solicitantilor

6.1. Continutul dosarului de participare la preselectie Solicitantii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îsi desfăsoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a unui asezământ cultural din mediul mic urban, care va contine cel putin următoarele documente:

6.1.1. cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;

6.1.2. dovada detinerii terenului si a asezământului cultural, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare. Asezământul cultural si terenul aferent trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;

6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele si proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a asezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să contină: activităti culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii:

a) necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale si dotării asezământului cultural din mediul mic urban;

b) faptul că investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta;

c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în functiune;

d) păstrarea destinatiei clădirii timp de minimum 15 ani;

e) asigurarea unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelatie cu prevederile pct. 5.4;

f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantă si gestionare a investitiei, pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost dată în exploatare;

6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritătile administratiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contributie, în procente, fată de valoarea totală a proiectului;

6.1.6. declaratia pe propria răspundere din care să rezulte:

a) că asezământul cultural care urmează să se reabiliteze si terenul aferent sunt libere de orice sarcină, nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;

b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor asigura utilitătile aferente asezământului cultural;

c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;

d) anul construirii, aria desfăsurată a asezământului cultural, regimul de înăltime;

e) că vor pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. expertiza tehnică si energetică (constructii si instalatii) a asezământului cultural ce urmează a fi reabilitat, modernizat si dotat, prin care să fie indicate si propuse solutiile tehnice de reabilitare;

6.1.7. copie de pe actul de identitate (Bl sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finantare.

6.2. Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

Lansarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, www.mdrt.ro, si pe site-ul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., www.cni.com.ro

Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin acord comun, în functie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.

Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunostinta publicului pe site-ul www.mdrt.ro si pe site-ul www.cni.com.ro

Dosarele vor fi expediate prin postă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:

“Compania Natională de Investitii

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor


culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor:

Piata Natiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucuresti”

7. Evaluarea proiectelor

7.1. Etapa I - Preselectia - efectuată de Secretariatul Comisiei

Secretariatul Comisiei verifică existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativă a documentelor.

Pentru această etapă de preselectie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4;

b) dosarul contine toate documentele solicitate.

În urma preselectiei, Secretariatul Comisiei stabileste lista solicitantilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.

7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie

Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:

a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:

- completarea corectă si integrală a cererii de finantare;

b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:

- relevanta, calitatea, diversitatea activitătilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban;

- modul de asigurare a finantării activitătilor si asigurarea functionării asezământului cultural după terminarea reabilitării si dotării;

- procentul de cofinantare din partea autoritătii publice locale;

- existenta unui parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, în functie de procentul cu care participă la reabilitarea asezământului cultural;

- numărul de locuitori ai UAT solicitante;

- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.

Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, cuprinsă în anexa nr. 4.

7.3. Etapa a II-a - Selectia proiectelor - efectuată de Comisie

Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.

Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

Solicitantii vor fi informati de către Comisie asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro

Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.

Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selectie, dacă se va mai organiza.

8. Promovarea si derularea investitiilor

8.1. Comisia va întocmi si va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului lista solicitantilor selectati.

8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului aprobă lista solicitantilor selectati si o comunică Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., care, după preluarea asezământului cultural si a terenului aferent, pe bază de protocol, derulează investitia în conformitate cu legislatia în vigoare. Protocolul va contine în anexă fisa de identificare a imobilului si valoarea de inventar.

8.3. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare si asistentă tehnică, cât si executia lucrărilor.

8.4. După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, asezământul cultural reabilitat, modernizat si dotat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va contine si valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finantare.

8.5. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directiile pentru cultură si patrimoniul national ale judetelor, urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban se realizează de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în conditiile legii.

8.8. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului informări cu privire la stadiul derulării si implementării Programului.

9. Reguli de publicitate

9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul mic urban si pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu mentiunile prevăzute în anexa nr. 5.

9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investitia are obligatia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operational.

 

 


ANEXA Nr. 1

la ghidul operational

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- componentă, functionare

 

Art. 1. - Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisie, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, din care unul îndeplineste functia de presedinte al Comisiei;

b) un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

c) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

d) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din România.

(2) Membrii Comisiei din cadrul ministerelor sunt desemnati prin ordine ale ministrilor de resort.

(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie, prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.

Art. 3. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirile si conduce sedintele Comisiei;

b) reprezintă Comisia în relatiile cu alti parteneri implicati în implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

Art. 4. - (1) Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) se reuneste, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban;

b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati în sedintele Comisiei;

c) analizează proiectele depuse, în vederea selectiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;

d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operational;

e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentatie suplimentară pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;

f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect în parte. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei;

g) elaborează lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute;

h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

i) informează solicitantii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro

j) asigură realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public;

(2) în îndeplinirea atributiilor sale Comisia este sprijinită de un secretariat.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si din cadrul Companiei Nationale de Investitii ,iC.N.I.” - S.A.i desemnati prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale si turismului. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 6. - Atributiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primeste si înregistrează toate cererile, cu documentatie specifică aferentă;

b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;

c) verifică proiectele si întocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;

d) solicită, în scris, documentatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;

e) întocmeste si arhivează procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate decătre toti membrii Comisiei;

f) organizează si completează Registrul de evidentă a hotărârilor Comisiei;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul operational

 

CERERE

pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

- model –

 

A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.)

Număr de înregistrare......................

Data înregistrării.....................

Judetul....................

Unitatea administrativ-teritorială (UAT)...................

Numele si prenumele persoanei care înregistrează..................

Semnătura...................

 

 

B. INFORMATII DESPRE SOLICITANT (Se completează de către solicitant, autoritatea administratiei publice locale.)

 

1. Date despre solicitant

 

1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicită reabilitarea, modernizarea si dotarea

 

1.2. Persoana de contact Numele......................................

Prenumele.....................................

Functia........................................

Telefon..................................., fax.....

Mobil......................................., e-mail

 

1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT)

Numele...........................................

Prenumele.............................................

Specimen de semnătură...................................

 

1.4. Adresa solicitantului

Judetul.............................

Localitatea.....................

Codul postal..........................

Strada.................................numărul......................

Telefon........................., fax................................., e-mail

 

C. DATE DESPRE PARTENERI

 

În cazul în care lucrările de interventie se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener în parte să furnizati următoarele documente:

- în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele cofinantărilor pentru fiecare partener în parte (cofinantarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational), precum si rolul acestora în proiect;

- în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale partenerului, cota de cofinantare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational.

 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

 

1. Identificarea obiectivului de investitie

 

 

1.1. Indicarea obiectivului de investitie:

Reabilitare asezământ cultural pentru o localitate din mediul mic urban

Variantele de la pct. 5.2 din ghidul operational:

a) reabilitarea si dotarea asezămintelor culturale;

b) modernizarea si dotarea asezămintelor culturale;

c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

 

1.2. Amplasarea proiectului

Judetul...............................

Localitatea.........................

Codul SI RUTA

 

1.3. Obiectivul de investitii (denumirea lucrării, amplasament, valoarea de inventar, suprafata desfăsurată etc.)

 

1.4. Enumerati toate activitătile care se vor putea desfăsura ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si dotare a asezământului cultural, conform planului de activităti culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).


1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante

 

1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

 

1.7. Cum intentionati să asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitătilor asezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întretinere a clădirii, utilităti etc.)? Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:

a) bugetul local - %;

b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %;

TOTAL: 100%

 

1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -

Sectiunea a III-a - zone protejate

DA 

NU 

 

1.9. Indicati dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investitii reprezintă un areal de conservare,

protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor, mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.

DA 

NU 

 

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular.

......................................................................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal al autoritătii publice solicitante

 

Stampila

 

Data............................................

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul operational

PLAN DE ACTIVITATE^

- model –

 

Unitatea administrativ-teritorială...............

 

Nr. Crt.

Descrierea activitătilor

Perioada de desfăsurare

Buget estimat

Număr estimat de participanti

Rezultate asteptate

 

ANUL1

 

 

 

 

1.

CAP. I. Activităti culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

CAP. II. Activităti de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

CAP. III. Activităti de educatie permanentă

 

 

 

 

 

1) Activitătile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activitătile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare. Planul se întocmeste pentru o perioadă de 3 ani.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul operational

 

GRILA DE EVALUARE

pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

 

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observatii

1.

Cererea are toate câmpurile completate.

10 puncte

- Se acordă 10 puncte pentru cerere corect si integral întocmită.

- Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită gresit sau incomplet.

2.

Asigurarea unei cote de cofinantare cuprinse între 10 si 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 25 de puncte

- Pentru cofinantare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru cofinantare între 10 si 50% se acordă între 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare liniară.

- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.

3.

Gradul de implicare/participare, activitatea si rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural, cuprins între 10 si 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 10 puncte

- Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru participare situată între 10 si 30% se acordă între 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30 x 20 = 6,66 puncte).

- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.

4.

Capacitatea solicitantului de a asigura întretinerea si functionalitatea asezământului cultural

Maximum 10 puncte

- Dacă solicitantul asigură întretinerea din bugetul local în proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte.

- Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 10 puncte.

5.

Numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale

Maximum 10 puncte

- Pentru o localitate cu număr de locuitori mai mic de 5.000, se acordă 5 puncte.

- Pentru o localitate cu număr de locuitori între 5.000 si 36.000, se acordă între 5 si 10 puncte prin interpolare lineară, astfel: 10/36.000 x nr. de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/36.000 x 20.000 = 5,55 puncte).

6.

Diversitatea si adaptarea activitătilor cuprinse în planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde functionează asezământul cultural, detaliat în cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban la pct. D.1.2, pentru următorii 3 ani după darea în folosintă

Maximum 25 de puncte

Pentru nr. de activităti enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte.

Pentru nr. de activităti enumerate între 5 si 20, se acordă punctaj prin interpolare;

25/20 x nr. de activităti (de exemplu: 25/20x15 = 18,75 puncte).

Pentru nr. de activităti mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.

7.

Obiectivul de investitii amplasat într-o localitate cu obiective culturale si turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

8.

Obiectivul de investitii este situat în areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor si mestesugurilor.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

 

TOTAL:

100 de puncte

 

 

Evaluator,

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul operational

 

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ

 

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARA SI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

 

A. Panouri pentru afisare temporară

Panourile de publicitate privind finantarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investitii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în conditii de vizibilitate si conform reglementărilor existente în România).

Panoul va fi afisat pe perioada implementării proiectului si încă 6 luni după finalizarea proiectului.

Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m.în partea din mijloc

SUS, textul: PROIECT FINANTAT PRIN “PROGRAMUL PRIORITAR NATIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ASEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂTILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUTII, PRECUM SI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTIE A ASEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL SI MIC URBAN”, scris cu fontul Arial, 200, bold si italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului si Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m;

- dedesubt se va întocmi un tabel, împărtit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, I = 0,23 m.în aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investitii), Valoarea (în lei) si Termenul de executie (luna si anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de executie se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile de L = 3 m si I = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.


 

Exemplu*):

 

 

 

 

*) Exemplul este reprodus în facsimil.

 

 

B. Plăci pentru amplasare permanentă

Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban vor fi amplasate panouri inscriptionate, în apropierea acestora.

Elementele de informare afisate pe plăcute vor fi următoarele:

- în partea stângă, sus, stema României având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m;

- în partea dreaptă, sus, Stema unitătii administrativ-teritoriale, având deasupra textul orasul..., scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitătii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile L = 0,14 m, I = 0,18 m;

- text care să reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: “Acest asezământ cultural a fost reabilitat, modernizat si dotat cu sprijinul Guvernului României”);

- caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărtit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21m;

- în aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m si I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 


 

Exemplu*):

 

 

*) Exemplul este reprodus în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.