MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 257/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 257         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

356. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comerciala “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

357. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

360. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională si schimbarea denumirii Muzeului Aviatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.152/2.207. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul ruralsi mic urban

 

1.153/2.208. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercial㠓Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercial㠓Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercial㠓Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 356.


 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ “UZINATERMOELECTRICĂ MIDIA” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

62.320

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

61.845

 

 

a)

din productia vândută

3

53.900

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

50

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

7.895

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

475

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

475

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

62.223

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

62.223

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

44.518

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

5.320

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

15

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.906

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.303

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.082

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.554

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt somaj

25

37

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

447

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

44

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

521

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

106


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

335

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

80

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.163

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

21

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

280

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

2

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

191

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

97

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

15

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

82

 

1

 

Rezerve legale

55

5

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,57, 58 si 59.

60

77

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

4

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

69

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

4

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.250

 

1

 

Surse proprii

65

1.250

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.250

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

1.250

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

5

 

1

 

Rezerve legale

77

5

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

62.320

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

62223

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

180

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

180

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somai tehnic

84a

 


 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

7.303

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

7.247

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

56

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.355

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană )(rd.81/84)

89

346

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (Apa demineralizata tone/persoana)

91

11.245

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

998

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

0

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

19.061

 

 

b)

preturi comparabile

98

19.061

 

Nota:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având În vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nf. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) încazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventia seconstată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

COMPANIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

42.000

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

41.800

 

 

a)

din servicii prestate

3

41.800

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

 

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

200

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

32.830

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

32.730

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.700

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

1.000

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

23.963

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

17.023

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

5.000

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.536

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

128

 

 

 

 

Ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

1.059

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

277

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.940

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

340

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

150


 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

700

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

900

 

 

-)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.500

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

3.000

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

567

 

 

 

M) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

40

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

30

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările st completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

410

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

100

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

100

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

9.170

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.394

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7.776

 

1

 

Rezerve legale

55

459

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 


 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

7.317

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

366

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

6.585

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

366

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

800

 

1

 

Surse proprii

65

800

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

800

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

800

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

459

 

1

 

Rezerve legale

77

459

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

42.000

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

32.830

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

350

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

350

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

17.023

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

17.000

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

23

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.048


 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

120

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (procese verbale i ntocmite/persoa na)

91

236

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

782

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

0

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

0

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională si schimbarea denumirii Muzeului Aviatiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) si (2) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă titulatura de muzeu de importantă natională Muzeului Aviatiei.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Aviatiei în Muzeul National al Aviatiei Române.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului

national,

Kelemen Hunor

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 360.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.152 din 11 martie 2011

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.207 din 29 martie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul culturii si patrimoniului national emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

ANEXĂ

 

GHID OPERATIONAL

pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

1. Cadrul general al Programului

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o initiativă a Guvernului României, dedicată cresterii calitătii vietii culturale în mediul rural si mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.

Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, în conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) dinO.U.G.nr. 118/2006.

Pentru realizarea si implementarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, Ministerul Culturii si Patrimoniului National împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operational, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si patrimoniului national si al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Prezentul ghid operational stabileste reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea si implementarea proiectelor finantate prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural.

Durata de implementare a Programului este până la data de 31 decembrie 2015.

2. Glosar de termeni

În sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) asezămintele culturale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie;

b) solicitant, autoritate publică locală din mediul rural, singură sau în parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, care solicită reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea unui asezământ cultural în cadrul Programului;

c) cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural în sensul prezentului ghid operational;

d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operational;

e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare si selectie;

f) mediul rural este alcătuit din localitătile rurale de rangul IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

g) lucrările de interventii reprezintă lucrările de reabilitare, modernizare si dotare a asezămintelor culturale, denumite în continuare lucrări;

h) proiect - documentatia de eligibilitate care va însoti cererea, conform pct. 6.1;

i) Secretariatul Comisiei - format din specialisti numiti de către ministrul dezvoltării regionale si turismului, prin ordin, primeste si verifică conformitatea administrativă a proiectelor si asigură lucrările Comisiei. Secretariatul va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

3. Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural

Implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aflată sub autoritatea acestuia.

Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.

Presedintia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Componenta, rolul si atributiile Comisiei sunt stabilite în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.

4. Înscrierea si participarea la selectie a proiectelor

Programul - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural are ca scop principal cresterea accesului populatiei din mediul rural la informatie, educatie, cultură si coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si va lua în considerare potentialul comunitătii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia clădirii, cât si derularea unor activităti specifice.

Solicitanti în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural pot fi autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul rural, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile rurale de rang IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care există un asezământ cultural care necesită reabilitare, modernizare sau dotare.

5. Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum si de către proiectul acestuia pentru a participa la selectie în vederea acordării unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele două criterii de eligibilitate sunt:

a) eligibilitatea solicitantului;

b) eligibilitatea proiectului.

5.1. Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 4, precum si obligatia asigurării unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.

În relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitătii administrativ-teritoriale (UAT), care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.

5.2. Eligibilitatea proiectului

Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor din mediul rural.


5.3. Durata lucrărilor de executie

Durata lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

5.4. Valoarea maximă eligibilă

În cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Valoarea totală a lucrărilor de interventie poate să depăsească suma alocată de la bugetul de stat, si anume 3.000.000 lei. În această situatie, solicitantul va asigura finantarea diferentei dintre valoarea totală si suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.

5.5. Cheltuieli neeligibile

Reprezintă cheltuieli neeligibile:

a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;

b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de întretinere si chirie;

c) comisioane bancare, cheltuielile cu garantiile si cheltuieli similare;

d) cheltuieli efectuate de administratia publică si, în special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activităti de management, implementare, monitorizare si control;

e) achizitionarea de mijloace de transport;

f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporară si plăci pentru amplasare permanentă;

g) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor;

h) cheltuieli cu expertiza tehnică/energetică.

6. Conditii de participare a solicitantilor

6.1. Continutul dosarului de participare la preselectie

Solicitantii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îsi desfăsoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a unui asezământ cultural din mediul rural, care va contine cel putin următoarele documente:

6.1.1. cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;

6.1.2. dovada detinerii terenului si a asezământului cultural, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare. Asezământul cultural si terenul aferent trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;

6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele si proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a asezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să contină: activităti culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii:

a) necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale si dotării asezământului cultural din mediul rural;

b) faptul că investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta;

c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în functiune;

d) păstrarea destinatiei clădirii, timp de minimum 15 ani;

e) asigurarea unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelatie cu prevederile pct. 5.4;

f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantă si gestionare a investitiei, pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost dată în exploatare;

6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritătile administratiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contributie, în procente, fată de valoarea totală a proiectului;

6.1.6. declaratia pe propria răspundere din care să rezulte:

a) că asezământul cultural care urmează să se reabiliteze si terenul aferent sunt libere de orice sarcină, nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;

b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor asigura utilitătile aferente asezământului cultural;

c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;

d) anul construirii, aria desfăsurată a asezământului cultural, regimul de înăltime;

e) că vor pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. expertiza tehnică si energetică (constructii si instalatii) a asezământului cultural ce urmează a fi reabilitat, modernizat si dotat, prin care să fie indicate si propuse solutiile tehnice de reabilitare;

6.1.7. copie de pe actul de identitate (Bl sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finantare.

6.2. Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul rural este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural.

Lansarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, www.mdrt.ro, si pe site-ul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., www.cni.com.ro

Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin acord comun, în functie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.

Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunostinta publicului pe site-ul www.mdrt.ro si pe site-ul www.cni.com.ro

Dosarele vor fi expediate prin postă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:

“Compania Natională de Investitii

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural

Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor:

Piata Natiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucuresti”.

7. Evaluarea proiectelor

7.1. Etapa I - Preselectia - efectuată de Secretariatul Comisiei

Secretariatul Comisiei verifică existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativă a documentelor.

Pentru această etapă de preselectie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4;

b) dosarul contine toate documentele solicitate.

În urma preselectiei, Secretariatul Comisiei stabileste lista solicitantilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.

7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie

Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:

a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:

- completarea corectă si integrală a cererii de finantare;

b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:

- relevanta, calitatea, diversitatea activitătilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural;

- modul de asigurare a finantării activitătilor si asigurarea functionării asezământului cultural după terminarea reabilitării si dotării;

- procentul de cofinantare din partea autoritătii publice locale;

- existenta unui parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, în functie de procentul cu care participă la reabilitarea asezământului cultural;

- numărul de locuitori ai UAT solicitante;

- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.

Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, cuprinsă în anexa nr. 4.

7.3. Etapa a II-a - Selectia proiectelor - efectuată de Comisie

Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.

Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

Solicitantii vor fi informati de către Comisie asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro

Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.

Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selectie, dacă se va mai organiza.

8. Promovarea si derularea investitiilor

8.1. Comisia va întocmi si va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului lista solicitantilor selectati.

8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului aprobă lista solicitantilor selectati si o comunică Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., care, după preluarea asezământului cultural si a terenului aferent, pe bază de protocol, derulează investitia în conformitate cu legislatia în vigoare. Protocolul va contine în anexă fisa de identificare a imobilului si valoarea de inventar.

8.3. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare si asistentă tehnică, cât si executia lucrărilor.

8.4. După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, asezământul cultural reabilitat, modernizat si dotat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va contine si valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finantare.

8.5. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directiile pentru cultură si patrimoniul national ale judetelor, urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural se realizează de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în conditiile legii.

8.8. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului informări cu privire la stadiul derulării si implementării Programului.

9. Reguli de publicitate

9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul rural si pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu mentiunile prevăzute în anexa nr. 5.

9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investitia are obligatia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operational.

 


 

ANEXA Nr. 1

la ghidul operational

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor- componentă, functionare

 

Art. 1. - Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, din care unul îndeplineste functia de presedinte al Comisiei;

b) un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

c) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

d) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din România.

(2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnati prin ordine ale ministrilor de resort.

(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie, prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.

Art. 3. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirile si conduce sedintele Comisiei;

b) reprezintă Comisia în relatiile cu alti parteneri implicati în implementarea Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural.

Art. 4. - (1) Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) se reuneste, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural;

b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati în sedintele Comisiei;

c) analizează proiectele depuse, în vederea selectiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;

d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operational;

e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentatie suplimentară pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;

f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei;

g) elaborează lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute;

h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

i) informează solicitantii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro;

j) asigură realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public.

(2) în îndeplinirea atributiilor sale Comisia este sprijinită de un secretariat.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si din cadrul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., desemnati prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale si turismului. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 6. - Atributiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primeste si înregistrează toate cererile, cu documentatie specifică aferentă;

b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;

c) verifică proiectele si întocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;

d) solicită, în scris, documentatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;

e) întocmeste si arhivează procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate de toti membrii Comisiei;

f) organizează si completează Registrul de evidentă a hotărârilor Comisiei;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul operational

CERERE

pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural

 

- model -

 

A. date de înregistrare (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.)

Număr de înregistrare......................................

Data înregistrării..............................................

Judetul.............................................................

Unitatea administrativ-teritorială (UAT)..............................

Numele si prenumele persoanei care înregistrează.........................................

Semnătura...................

 

 

B. informatii despre solicitant (Se completează de către solicitant, autoritatea administratiei publice locale)

 

1. Date despre solicitant

 

1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicită reabilitarea, modernizarea si dotarea

 

1.2. Persoana de contact

Numele..........................................

Prenumele.....................................

Functia...........................................

Telefon..................................., fax................................

Mobil......................................., e-mail..............................................................

 

1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT)

Numele.........................................

Prenumele.............................................

Specimen de semnătură...................................

 

1.4. Adresa solicitantului

Judetul.............................

Localitatea.....................

Codul postal..........................

Strada.................................numărul......................

Telefon........................., fax................................., e-mail

 

C. DATE DESPRE PARTENERI

 

 

În cazul în care lucrările de interventie se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener în parte să furnizati următoarele documente:

- în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele cofinantărilor pentru fiecare partener în parte (cofinantarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational), precum si rolul acestora în proiect;

- în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale partenerului, cota de cofinantare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational.

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1. Identificarea obiectivului de investitie

 

1.1. Indicarea obiectivului de investitie:

Reabilitare asezământ cultural pentru o localitate din mediul rural Variantele de la pct. 5.2 din ghidul operational:

a) reabilitarea si dotarea asezămintelor culturale;

b) modernizarea si dotarea asezămintelor culturale;

c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

 

1.2. Amplasarea proiectului

Judetul...............................

Localitatea.............................

Codul SIRUTA

 

 

1.3. Obiectivul de investitii (denumirea lucrării, amplasament, valoarea de inventar, suprafata desfăsurată etc.)

 

1.4. Enumerati toate activitătile care se vor putea desfăsura ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si dotare a asezământului cultural, conform planului de activităti culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).

 

1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante

 

1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

 

1.7. Cum intentionati să asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitătilor asezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întretinere a clădirii, utilităti etc.) ?

Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:

a) bugetul local -%;

b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %.

TOTAL: 100%

 

 

1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III –a zone protejate.

 

DA 

NU 

 

1.9. Indicati dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investitii reprezintă un areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor, mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.

 

DA 

NU 

 

 

 

 

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular.

……………………………………………………………………………………………………….

 

Semnătura reprezentantului legal al autoritătii publice solicitante

 

Stampila

 

Data..............................

 


ANEXA Nr. 3

la ghidul operational

 

PLAN DE ACTIVITATE 1)

- model -

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

Nr. crt.

Descrierea activitătilor

Perioada de desfăsurare

Buget estimat

Număr estimat de participanti

Rezultate asteptate

 

ANUL1

 

 

 

 

1.

CAP. I. Activităti culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

CAP. II. Activităti de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

CAP. III. Activităti de educatie permanentă

 

 

 

 


1) Activitătile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activitătile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare. Planul se întocmeste pentru o perioadă de 3 ani.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul operational

 

GRILA DE EVALUARE

pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural

 

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observatii

1.

Cererea are toate câmpurile completate.

10 puncte

- Se acordă 10 puncte pentru cerere corect si integral întocmită.

- Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită gresit sau incomplet.

2.

Asigurarea unei cote de cofinantare cuprinse între 10 si 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 25 de puncte

- Pentru cofinantare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru cofinantare între 10 si 50% se acordă între 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare liniară.

- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.

3.

Gradul de implicare/participare, activitatea si rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural, cuprins între 10 si 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 10 puncte

- Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru participare situată între 10 si 30% se acordă între 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30x20 = 6,66 puncte).

- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.

4.

Capacitatea solicitantului de a asigura întretinerea si functionalitatea asezământului cultural

Maximum 10 puncte

- Dacă solicitantul asigură întretinerea din bugetul local în proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte.

- Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 10 puncte.

5.

Numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale

Maximum 10 puncte

- Pentru o localitate cu număr de locuitori mai mic de 3.000, se acordă 5 puncte.

- Pentru o localitate cu număr de locuitori între 3.000 si 5.000, se acordă între 5 si 10 puncte prin interpolare lineară, astfel 10/5.000 x nr. de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/5.000x4.000 = 8 puncte).

6.

Diversitatea si adaptarea activitătilor cuprinse în Planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde functionează asezământul cultural, detaliat în cererea pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural la pct. D.1.2. pentru următorii 3 ani după darea în folosintă

Maximum 25 de puncte

Pentru nr. de activităti enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte. Pentru nr. de activităti enumerate între 5 si 20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităti (de exemplu: 25/20 x 15= 18,75 puncte). Pentru nr. de activităti mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.

7.

Obiectivul de investitii amplasat într-o localitate cu obiective culturale si turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

8.

Obiectivul de investitii este situat în areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor si mestesugurilor.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

 

Total:

100 de puncte

 

 

Evaluator,

……………………………………

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul operational

 

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARĂ SI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

 

A. Panouri pentru afisare temporară

Panourile de publicitate privind finantarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investitii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în conditii de vizibilitate si conform reglementărilor existente în România).

Panoul va fi afisat pe perioada implementării proiectului si încă 6 luni după finalizarea acestuia.


Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile L = 0,18 m, i = 0,14 m. În partea din mijloc sus, textul: PROIECT FINANTAT PRIN “PROGRAMUL PRIORITAR NATIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ASEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂTILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUTII, PRECUM SI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTIE A ASEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL SI MIC URBAN”, scris cu fontul Arial, 200, bold si italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului si Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m;

- dedesubt se va întocmi un tabel, împărtit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m: caseta 2 -L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, I = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investitii), Valoarea (în lei) si Termenul de executie (luna si anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de executie se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile de L = 3 m si I = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu:*)


*) Exemplul este reprodus în facsimil.

 

B. Plăci pentru amplasare permanentă

Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban vor fi amplasate panouri inscriptionate, în apropierea acestora.

Elementele de informare afisate pe plăcute vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile L = 0,18 m, I = 0,14 m;

- în partea dreaptă sus, stema unitătii administrativ-teritoriale, având deasupra textul COMUNA ..., scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitătii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile L = 0,14 m, l = 0,18m;


- text care să reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: “Acest asezământ cultural a fost reabilitat, modernizat si dotat cu sprijinul Guvernului României”).

Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărtit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m.

În aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m si I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu:*)


*) Exemplul este reprodus în facsimil.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.153 din 11 martie 2011

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.208 din 29 martie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul culturii si patrimoniului national emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul operational pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

 

ANEXĂ

 

GHID OPERATIONAL

pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, din cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban

 

1. Cadrul general al Programului

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit în continuare Program, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o initiativă a Guvernului României, dedicată cresterii calitătii vietii culturale în mediul rural si mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.

Programul are ca principale obiective proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban si finalizarea lucrărilor de constructie si dotarea asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va implementa obiectivele Programului prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, în conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.

Pentru realizarea si implementarea obiectivului proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, Ministerul Culturii si Patrimoniului National împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G.nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operational, aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si patrimoniului national si al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Prezentul ghid operational stabileste reguli pentru elaborarea, depunerea, evaluarea, selectarea si implementarea proiectelor finantate prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

Durata de implementare a Programului: până la data de 31 decembrie 2015.

2. Glosar de termeni

În sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) asezămintele culturale - cămine culturale, case de cultură;

b) solicitant - autoritate publică locală din mediul rural sau mic urban, singură sau în parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, care solicită proiectarea, construirea si dotarea unui asezământ cultural în cadrul Programului;

c) cererea pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere proiectarea, construirea si dotarea asezământului cultural, în sensul prezentului ghid operational;

d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, selectează proiectele depuse de solicitanti si propune Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului finantarea celor care întrunesc criteriile stabilite prin prezentul ghid operational;

e) criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare si selectie;

f) mediul rural este alcătuit din localitătile rurale de rangul IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

g) mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localitătile urbane de rangul III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare;

h) proiect - documentatia de eligibilitate care va însoti cererea, conform pct. 6.1;

i) Secretariatul Comisiei - format din specialisti numiti de către ministrul dezvoltării regionale si turismului, prin ordin, primeste si verifică conformitatea administrativă a proiectelor si asigură lucrările Comisiei. Secretariatul va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.


3. Implementarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii

Implementarea Programului - obiectiv proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, aflată sub autoritatea acestuia.

Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor se realizează de către Comisie.

Presedintia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Componenta, rolul si atributiile Comisiei sunt prezentate în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.

4. Înscrierea si participarea la selectie a proiectelor

Având ca obiectiv principal cresterea accesului populatiei din mediul rural si mic urban la informatie, educatie, cultură si coeziune socială, proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale, în localitătile unde nu există astfel de institutii, se vor face luând în considerare potentialul comunitătii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia clădirii, cât si derularea unor activităti specifice.

Programul - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, se va realiza prin multiplicarea a 3 proiecte-pilot, dimensionate în functie de numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale în care vor fi amplasate, astfel:

a) pentru localitătile cu o populatie de până la 3.000 de locuitori se vor construi asezăminte culturale tip 1 cu o suprafată construită de 550 m2;

b) pentru localitătile cu o populatie cuprinsă între 3.000 si 5.000 de locuitori se vor construi asezăminte culturale tip 2 cu o suprafată construită de 750 m2;

c) pentru localitătile din mediul mic urban cu o populatie de peste 5.000 de locuitori se vor construi asezăminte culturale tip 3 cu o suprafată construită de 1.300 m2.

Pentru personalizarea constructiilor, în functie de specificul local, se vor folosi elemente de fatadă adaptate specificului arhitectural local.

Solicitanti în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, pot fi:

a) autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul rural, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile rurale de rang IV si V, sate resedintă de comună, sate componente ale comunelor si sate apartinând municipiilor si oraselor, definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care nu există niciun asezământ cultural;

b) autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile urbane de rang III, orase definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare, în care nu există niciun asezământ cultural.

5. Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant, precum si de către proiectul acestuia pentru a participa la selectie în vederea acordării unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele două criterii de eligibilitate sunt:

a) eligibilitatea solicitantului;

b) eligibilitatea proiectului.

5.1. Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 4, precum si obligatia asigurării unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului în conformitate cu prevederile pct. 6.1.4 lit. e) corelate cu prevederile pct. 5.4.

În relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitătii administrativ-teritoriale (UAT) , care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.

5.2. Eligibilitatea proiectului

Sunt eligibile proiectele pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

5.3. Durata lucrărilor de executie

Durata lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, nu poate fi mai mare de 18 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

5.4. Valoarea maximă eligibilă

În cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, este de maximum 90% din valoarea totală a proiectului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).

5.5. Cheltuieli neeligibile:

Reprezintă cheltuieli neeligibile:

a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing sau nu;

b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de întretinere si chirie;

c) comisioane bancare, cheltuielile cu garantiile si cheltuieli similare;

d) cheltuieli efectuate de administratia publică si, în special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activităti de management, implementare, monitorizare si control;

e) achizitionarea de mijloace de transport;

f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporară si plăci pentru amplasare permanentă;

g) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor.

6. Conditii de participare a solicitantilor:

6.1. Continutul dosarului de participare la preselectie

Solicitantii trebuie să depună/să transmită la adresa unde îsi desfăsoară activitatea Secretariatul Comisiei, prevăzută la pct. 6.2, un dosar pentru solicitarea proiectării, construirii si dotării unui sediu pentru un asezământ cultural din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, care va contine cel putin următoarele documente:

6.1.1. cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completată în limba română;

6.1.2. dovada detinerii terenului, confirmată prin extras de carte funciară, cu precizarea exactă a tuturor elementelor de identificare a terenului. Terenul pe care urmează să se construiască asezământul cultural trebuie să facă parte din domeniul privat al statului sau al UAT;

6.1.3. planul de activitate cuprinzând programele si proiectele culturale pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a asezământului cultural nou construit si dotat, care


să contină: activităti culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

6.1.4. hotărârea consiliului local, cu referire la următoarele aspecte obligatorii:

a) necesitatea, oportunitatea si aprobarea proiectării, construirii si dotării noului asezământ cultural;

b) faptul că investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de către acesta;

c) aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în functiune;

d) păstrarea destinatiei clădirii, timp de minimum 15 ani;

e) asigurarea unei finantări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totală a proiectului, în corelatie cu prevederile pct. 5.4;

f) angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantă si gestionare a investitiei, pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost dată în exploatare;

6.1.5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritătile administratiei publice locale aplică la Program în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contributie, în procente, fată de valoarea totală a proiectului;

6.1.6. declaratia pe propria răspundere din care să rezulte:

a) că terenul pe care urmează să se construiască asezământul cultural este liber de orice sarcină si nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;

b) că sunt asigurate sau, după caz, că vor asigura utilitătile aferente constructiei;

c) numărul de locuitori ai UAT solicitante;

6.1.7. studiul geotehnic al terenului, care să pună în evidentă în principal:

- natura terenului de fundare;

- adâncimea de fundare;

- presiunea admisibilă;

- nivelul mediu de pânză freatică;

6.1.8. planul de ridicare topografică a amplasamentului clădirii, în functie de tipul de asezământ cultural ales, vizat de Oficiul de Cadastru si de Publicitate Imobiliară;

6.1.9. copie de pe actul de identitate (Bl sau CI) al reprezentantului legal care semnează cererea de finantare.

6.2. Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de proiectare, construire si dotare a asezămintelor culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansării Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

Lansarea Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, www.mdrt.ro, si pe site-ul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., www.cni.com.ro.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei) cuprinsă în cadrul perioadei precizate mai sus.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin acord comun, în functie de solicitări, vor putea organiza noi sesiuni de depunere a dosarelor.

Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunostinta publicului pe site-ul www.mdrt.ro si pe site-ul www.cni.com.ro.

Dosarele vor fi expediate prin postă, în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:

“Compania Natională de Investitii

Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor:

Piata Natiunilor Unite nr. 8, bl. 108, tronson 2, sectorul 5, Bucuresti”

7. Evaluarea proiectelor

7.1. Etapa I - Preselectia - efectuată de Secretariatul Comisiei

Secretariatul Comisiei verifică existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativă a documentelor.

Pentru această etapă de preselectie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

a) solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4;

b) dosarul contine toate documentele solicitate.

În urma preselectiei, Secretariatul Comisiei stabileste lista solicitantilor eligibili, care va fi comunicată Comisiei.

7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie

Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:

a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:

- completarea corectă si integrală a cererii de finantare;

b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:

- relevanta, calitatea, diversitatea activitătilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii;

- modul de asigurare a finantării activitătilor si asigurarea functionării asezământului cultural după terminarea construirii si dotării;

- procentul de cofinantare din partea autoritătii publice locale;

- existenta unui parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, în functie de procentul cu care participă la proiectarea, construirea si dotarea asezământului cultural;

- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate.

Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea investitii, cuprinsă în anexa nr. 4.

7.3. Etapa a II-a - Selectia proiectelor - efectuată de Comisie

Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.

Comisia, prin Secretariat, va întocmi lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

Solicitantii vor fi informati de către Comisie asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro.

Hotărârea Comisiei, bazată pe raportul de evaluare, este definitivă pentru sesiunea de evaluare la care se referă.

Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selectie, dacă se va mai organiza.


8. Promovarea si derularea investitiilor

8.1. Comisia va întocmi si va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului lista solicitantilor selectati.

8.2. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului aprobă lista solicitantilor selectati si o comunică Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., care, după preluarea terenului aferent constructiei, pe bază de protocol, derulează investitia în conformitate cu legislatia în vigoare.

8.3. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare si asistentă tehnică, cât si executia lucrărilor.

8.4. După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, cu titlu gratuit, asezământul cultural realizat si dotat si terenul aferent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va contine si valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finantare.

8.5. Ministerul Culturii si Patrimoniului National, prin directiile pentru cultură si patrimoniul national ale judetelor, urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va elabora norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

8.7. Monitorizarea implementării Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, se realizează de către Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. În conditiile legii.

8.8. Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului informări cu privire la stadiul derulării si implementării Programului.

9. Reguli de publicitate

9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.

9.2. Pentru semnalizarealucrărilor de constructie si dotare de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, si pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu mentiunile prevăzute în anexa nr. 5.

9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investitia are obligatia ca, pe cheltuiala proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

10. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operational.

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul operational

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor - componentă, functionare

 

Art. 1. - Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, din care unul îndeplineste functia de presedinte al Comisiei;

b) un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National;

c) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România;

d) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din România.

(2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnati prin ordine ale ministrilor de resort.

(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie, prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.

Art. 3. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirile si conduce sedintele Comisiei;

b) reprezintă Comisia în relatiile cu alti parteneri implicati în implementarea Programului -obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii.

Art. 4. - (1) Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) se reuneste, ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii;

b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati în sedintele Comisiei;

c) analizează proiectele depuse, în vederea selectiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;

d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operational;

e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentatie suplimentară pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse;

f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei;


g) elaborează lista solicitantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute;

h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

i) informează solicitantii, prin Secretariatul Comisiei, asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-ul www.mdrt.ro;

j) asigură realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public.

(2) în îndeplinirea atributiilor sale, Comisia este sprijinită de un secretariat.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri, specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si din cadrul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., desemnati prin ordin de către ministrul dezvoltării regionale si turismului. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Art. 6. - Atributiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primeste si înregistrează toate cererile, cu documentatie specifică aferentă;

b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;

c) verifică proiectele si întocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;

d) solicită, în scris, documentatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;

e) întocmeste si arhivează procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate de toti membrii Comisiei;

f) organizează si completează Registrul de evidentă a hotărârilor Comisiei;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul operational

 

CERERE

pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii

- model -

A. date de înregistrare (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.)

Număr de înregistrare...........................................

Data înregistrării...................................................

Judetul..................................................................

 

Unitatea administrativ-teritorială (UAT)..................................

Numele si prenumele persoanei care înregistrează....................................

Semnătura........................................

 

B. informatii despre solicitant (Se completează de către solicitant, autoritatea administratiei publice locale.)

 

1. Date despre solicitant

 

1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicită proiectarea, construirea si dotarea

 

1.2. Persoana de contact

Numele.........................................

Prenumele.....................................

Functia..........................................

Telefon.......... ..., fax................................

Mobil................., e-mail..............................................................

 

1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT)

Numele.........................................

Prenumele.............................................

Specimen de semnătură..........................

 

 

1.4. Adresa solicitantului

Judetul.............................

Localitatea.....................

Codul postal..........................

Strada.................................numărul......................

Telefon........................., fax................................., e-mail..................................................

 

1.5. Regiunea de dezvoltare

 

C. DATE DESPRE PARTENERI

 

 

În cazul în care proiectul se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener în parte să furnizati următoarele documente:

- în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele cofinantărilor pentru fiecare partener în parte (cofinantarea se exprimă în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational), precum si rolul acestora în proiect;

- în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale partenerului, cota de cofinantare în procente aplicate la valoarea totală a proiectului, conform pct. 5.4 din ghidul operational.

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1. Identificarea obiectivului de investitie

 

1.1. Indicarea obiectivului de investitie ( o singură variantă):

- asezământ cultural pentru o localitate din mediul rural cu o populatie de până la 3.000 de locuitori, tip 1;

- asezământ cultural pentru o localitate din mediul rural cu o populatie cuprinsă între 3.000-5.000 de locuitori, tip 2;

- asezământ cultural pentru o localitate din mediul mic urban cu o populatie de peste 5.000 de locuitori, tip 3.

 


1.2. Amplasarea proiectului

Judetul.......................................................................................................................................................

Localitatea..................................................................................................................................................

(localitatea din mediul rural sau mic urban, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare.)

Satul (dacă este cazul).........................................

Codul SIRUTA

 

 

1.3. Obiectivul de investitii ( denumirea lucrării, amplasament etc.)

 

1.4. Enumerati toate activitătile care se vor putea desfăsura ca urmare a realizării lucrărilor de constructie si dotare a asezământului cultural, conform planului de activităti culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).

 

1.5. Numărul de locuitori ai UAT solicitante

 

1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

 

1.7. Cum intentionati să asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitătilor asezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întretinere a clădirii, utilităti etc.)?

 

Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:

a) bugetul local - %;

b) altele (venituri proprii, sponsorizări) - %. TOTAL: 100%

 

 

1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

 

DA 

NU 

 

1.9. Indicati dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investitii reprezintă un areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor, mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.

 

DA 

NU 

 

1.10. Precizati dacă în localitatea dumneavoastră a existat în trecut un cămin cultural si care au fost motivele încetării activitătii acestuia. Detaliati.

 

 

 

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular.

.......................................................................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal al autoritătii publice solicitante

 

Stampila

 

Data..............................................

 

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul operational

 

PLAN DE ACTIVITATEA

- model -

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

Nr. crt.

Descrierea activitătilor

Perioada de desfăsurare

Buget estimat

Număr estimat de participanti

Rezultate asteptate

 

ANUL1

 

 

 

 

1.

CAP. I. Activităti culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

CAPII. Activităti de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

CAP. III. Activităti de educatie permanentă

 

 

 

 


1) Activitătile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activitătile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare. Planul se întocmeste pentru o perioadă de 3 ani.

 


 

ANEXA Nr. 4

la ghidul operational

GRILA DE EVALUARE

pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului - obiectivul proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii

 

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observatii

1.

Cererea are toate câmpurile completate.

10 puncte

- Se acordă 10 puncte pentru cerere corect si integral întocmită.

- Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită gresit sau incomplet.

2.

Asigurarea unei cote de cofinantare cuprinse între 10 si 50% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 25 de puncte

- Pentru cofinantare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru cofinantare între 10 si 50% se acordă între 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare liniară.

- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.

3.

Gradul de implicare/participare, activitatea si rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind proiectarea, construirea si dotarea asezământului cultural, cuprins între 10 si 30% din valoarea totală a proiectului (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 10 puncte

- Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru participare situată între 10 si 30% se acordă între 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare liniară; 10/30x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30x20 = 6,66 puncte).

- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.

4.

Capacitatea solicitantului de a asigura întretinerea si functionalitatea asezământului cultural

Maximum 20 de puncte

- Dacă solicitantul asigură întretinerea din bugetul local în proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte.

- Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 20 de puncte.

5.

Diversitatea si adaptarea activitătilor cuprinse în Planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde functionează asezământul cultural, detaliat în cererea pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, la pct. D.1.2, pentru următorii 3 ani după darea în folosintă

Maximum 25 de puncte

Pentru nr. de activităti enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte. Pentru nr. de activităti enumerate între 5 si 20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităti (de exemplu: 25/20 se 15= 18,75 puncte). Pentru nr. de activităti mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.

6.

Obiectivul de investitii amplasat într-o localitate cu obiective culturale si turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

7.

Obiectivul de investitii este situat în areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor si mestesugurilor.

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

 

Total:

100 de puncte

 

 

Evaluator,

…………………………………

 

 


ANEXA Nr. 5

la ghidul operational

 

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ

 

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARĂ SI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

 

A. Panouri pentru afisare temporară

Panourile de publicitate privind finantarea proiectelor din bugetul de stat vor fi amplasate într-un loc vizibil, în apropierea obiectivului de investitii. Contractorul va identifica cele mai potrivite amplasamente (în conditii de vizibilitate si conform reglementărilor existente în România).

Panoul va fi afisat pe perioada implementării proiectului si încă 6 luni după finalizarea acestuia.

Elementele de informare înscrise pe panou vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE si TURISMULUI, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile L = 0,18 m, i = 0,14 m. În partea din mijloc sus, textul: PROIECT FINANTAT PRIN “PROGRAMUL PRIORITAR NATIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU ASEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂTILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENEA INSTITUTII, PRECUM SI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA SI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTIE A ASEZĂMINTELOR CULTURALE DE DREPT PUBLIC DIN MEDIUL RURAL SI MIC URBAN”, scris cu fontul Arial, 200, bold si italic. Sub acest text vor fi trecute, unele sub altele, următoarele: Denumirea beneficiarului, Titlul proiectului si Anul realizării, cu fontul Arial, 200, bold. Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m;

- dedesubt se va întocmi un tabel, împărtit în 3 casete, având următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m,l = 0,21 m; caseta 3 - L = 0,40 m, I = 0,23 m. În aceste casete vor fi scrise în ordine următoarele: Obiectivul (denumirea obiectivului de investitii), Valoarea (în lei) si Termenul de executie (luna si anul). Pentru categoriile Proiect, Valoare, Termen de executie, se va folosi fontul Arial, 150, Normal, iar pentru descrierea categoriei, fontul Arial, 150, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 3 m si I = 1,8 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu:*)


*) Exemplul este reprodus în facsimil.


 

B. Plăci pentru amplasare permanentă

Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezăminte culturale în localitătile unde nu există asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectiv proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezăminte culturale din mediul rural si mic urban, în localitătile unde nu există asemenea institutii, vor fi amplasate panouri inscriptionate, în apropierea acestora.

Elementele de informare afisate pe plăcute vor fi următoarele:

- în partea stângă sus, stema României, având deasupra textul guvernul româniei ministerul dezvoltării regionale si turismului, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile de L = 0,18 m, I = 0,14 m;

- în partea dreaptă sus, stema unitătii administrativ-teritoriale, având deasupra textul comuna/orasul.............scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitătii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile L = 0,14 m, I = 0,18 m;

- text care să reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: “Acest asezământ cultural a fost construit si dotat cu sprijinul Guvernului României”).

Caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia, se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărtit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, I = 0,21 m.

În aceste casete se vor scrie, în ordine, Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, Normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile L = 1,8 m si I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu:*)


*) Exemplul este reprodus în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.