MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr. 259/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 259         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 aprilie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 313 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

255. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor

 

347. - Hotărâre pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2012 Yeosu, Republica Coreea.

 

364. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

 

365. - Hotărâre privind desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea

 

375. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru orasul Aninoasa, judetul Hunedoara

 

376. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finantării Programului de interes national “Dezvoltarea retelei de cămine pentru persoanele vârstnice”


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 313

din 3 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. V din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Marcel Vasile Holunga si Sindicatul Independent al Juristilor din România în Dosarul nr. 2.267/176/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.267/176/2007, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Marcel Vasile Holunga si Sindicatul Independent al Juristilor din România.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, cu privire la dispozitiile art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală, că încalcă dreptul la apărare, întrucât în procesele în care reclamant/parte vătămată/parte civilă este Uniunea Natională a Barourilor din România, iar organul de urmărire penală sau instanta ar aprecia că inculpatul sau învinuitul nu si-ar putea face singur apărarea, apărătorul desemnat din oficiu nu îl va apăra pe inculpat “împotriva Uniunii si Barourilor sale”. Textul de lege criticat permite magistratilor să îi numească inculpatului un avocat din oficiu care, în astfel de cazuri, nu îi sustine cauza în mod corect, iar procesul nu mai este echitabil. Se invocă în acest sens hotărârile pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Tarău împotriva României din 24 februarie 2009, Goddi împotriva Italiei din 9 aprilie 1984 si Bolos împotriva României din 12 ianuarie 2010. Se arată si faptul că, în cauză, avocatii alesi de instantă aveau interese contrarii, astfel încât condamnarea autorului exceptiei a fost datorată concluziilor reprezentantilor acestor Barouri “vătămate”, concluzii care au coincis cu ale procurorului de sedintă. Cu privire la art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, se arată că este neconstitutional, deoarece permite magistratilor să îi refuze inculpatului dreptul la un apărător ales si să îl judece fără a fi asistat de un avocat, în situatia în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii mai mică de 5 ani. În ceea ce priveste art. 378 alin. V din Codul de procedură penală, se sustine că încalcă principiul egalitătii armelor si dreptul la un proces echitabil, deoarece îi obligă pe judecători să îl reaudieze doar pe inculpatul achitat. Per a contrarie, instanta de apel poate condamna un inculpat fără să îl mai audieze, încălcându-i dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil, conform Hotărârilor pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele llisescu si Chiforec împotriva României din 1 decembrie 2005, Constantinescu împotriva României din 27 iunie 2000, Spânu împotriva României din 29 aprilie 2008, Samoilă si Cionca împotriva României din 4 martie 2008.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 171 alin. 2 si 3: “Asistenta juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ, când este retinut sau arestat chiar în altă cauză, când fată de acesta a fost dispusă măsura de sigurantă a internării medicale sau obligarea la tratament medical chiar în altă cauză ori când organul de urmărire penală sau instanta apreciază că învinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apărarea, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.

În cursul judecătii, asistenta juridică este obligatorie si în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea săvârsită pedeapsa detentiunii pe viată sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.”;

- Art. 378 alin. 11: “Cu ocazia judecării apelului, instanta este obligată să procedeze la ascultarea inculpatului prezent, potrivit dispozitiilor cuprinse în Partea specială, titlul II, capitolul II, atunci când acesta nu a fost ascultat la instanta de fond, precum si atunci când instanta de fond nu a pronuntat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare.”


Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apărare, cu raportare la art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea retine următoarele:

I. Dispozitiile art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 312 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 17 aprilie 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, retinând că Legea fundamentală garantează dreptul la apărare, iar nu si pe cel la asistentă juridică obligatorie. Astfel, stabilirea cazurilor în care asistenta juridică este obligatorie constituie atributul exclusiv al legiuitorului. În cazurile în care legea impune asistenta juridică obligatorie a învinuitului sau inculpatului, apărarea are valoarea unei institutii de cert interes social, care functionează atât în favoarea învinuitului sau a inculpatului, cât si în vederea asigurării unei bune desfăsurări a procesului penal, în considerarea unor situatii speciale ce rezultă din însăsi enumerarea cuprinsă în dispozitiile de lege criticate. Prin urmare, nu se poate sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale numai pentru că nu prevăd că asistenta juridică este obligatorie în toate cazurile, câtă vreme exercitarea dreptului la asistentă juridică este garantată. Cu acelasi prilej, Curtea a statuat că dispozitiile de lege criticate nu îngrădesc dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si de a se prevala, în tot cursul procesului penal, de toate garantiile care conditionează, într-o societate democratică, procesul echitabil, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De altfel, în prezenta cauză, criticile formulate privesc, în esentă, probleme de aplicare a legii în circumstantele concrete ale cauzei, pe fondul suspiciunilor exprimate cu privire la “interesele” avocatilor care au pledat în cadrul acesteia. Or, asemenea critici nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai cu privire la constitutionalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală, se constată că acestea sunt în deplin acord cu normele constitutionale si din actele internationale care reglementează dreptul la un proces echitabil, chiar în sensul dat acestora în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului invocată de autorul exceptiei. De altfel, ca urmare a adoptării hotărârii acestei Curti în Cauza Constantinescu împotriva României din 27 iunie 2000 - prin care s-a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil datorită condamnării inculpatului pentru prima oară în recurs, fără a fi fost audiat -, Codul de procedură penală a fost modificat, prin Legea nr. 365/2006, în sensul obligării instantei de apel de a proceda la ascultarea inculpatului atunci când acesta nu a fost ascultat de instanta de fond, precum si atunci când instanta de fond nu a pronuntat împotriva acestuia o hotărâre de condamnare. De asemenea, instanta de recurs are obligatia de a-l asculta pe inculpat atunci când acesta nu a fost ascultat de instanta de fond si apel, precum si atunci când aceste instante nu au pronuntat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare.

Se constată, totodată, că si asupra acestui text de lege Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 438 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008. Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 378 alin. V din Codul de procedură penală, retinând în esentă că textul “instituie obligativitatea pentru instanta învestită cu judecarea apelului de a audia inculpatul prezent în două situatii, si anume atunci când acesta nu a fost ascultat la instanta de fond, precum si atunci când inculpatul a fost achitat de instanta de fond. [...] potrivit art. 378 alin. 1 din Codul de procedură penală, instanta verifică hotărârea atacată nu numai pe baza materialului existent, ci si a oricăror probe noi administrate în fata sa, printre acestea regăsindu-se si declaratia inculpatului. Dimpotrivă, prevederile legale criticate satisfac pe deplin exigentele constitutionale referitoare la dreptul la un proces echitabil si nici nu se aplică discriminatoriu, deoarece toti inculpatii aflati în cel putin una dintre cele două situatii juridice circumscrise de text beneficiază de acelasi tratament, neputând fi pus semnul egalitătii între inculpatii neaudiati sau achitati de instanta de fond, pe de o parte, si cei audiati sau condamnati de prima instantă, pe de altă parte. În plus, potrivit art. 371 alin. 2 din Codul de procedură penală, în cadrul limitelor sale referitoare la efectele devolutiv si extensiv guvernate de principiul non reformatio in pejus, instanta de apel este obligată să examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept, asigurând astfel părtilor suficiente garantii procesuale în deplin acord cu dreptul la un proces echitabil.” Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 si 3, precum si ale art. 378 alin. V din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Marcel Vasile Holunga si Sindicatul Independent al Juristilor din România în Dosarul nr. 2.267/176/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii,

 

Guvernul Romamei adopta prezenta notarare.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 255.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Proiectele prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, denumit în continuare PNDI, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor, denumit în continuare MMP, are calitatea de ordonator principal de credite, denumit în continuare OPC, se vor gestiona astfel: prin MMP pentru “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor” si prin Administratia Natională “Apele Române”, denumită în continuare ANAR, pentru “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere”.

Art. 2. - PNDI cuprinde următoarele proiecte prioritare pentru care MMP are calitatea de OPC:

a) “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor”, care constau în: realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă si canalizare-epurare a apelor menajere, asigurarea alimentării cu apă a localitătilor la standarde europene si extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare-epurare a apelor uzate menajere;

b) “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere”, care constă în: realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere.

Art. 3. - În sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari se întelege unitătile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritătile administratiei publice locale, denumite în continuare UAT-ur\, pentru “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor” si, respectiv, ANAR pentru “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere”.

Art. 4. - Pentru obiectivele de investitii propuse a fi finantate, prevăzute la art. 2 lit. a), MMP preia de la beneficiari, pe durata de realizare a investitiei, în folosintă gratuită, terenurile necesare realizării lucrărilor, potrivit protocolului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Obiectivele de investitii din cadrul proiectelor prioritare prevăzute la art. 2 se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a UAT-urilor si/sau pe terenuri proprietate privată, dobândite conform legii, a căror folosintă/administrare se asigură de către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Folosinta/Administrarea terenurilor se preia de către MMP, cu titlu gratuit, pe întreaga perioadă a realizării proiectelor prioritare din cadrul PNDI, pe bază de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini, că nu se află în litigiu si că nu fac obiectul niciunei revendicări.

(3) Beneficiarul va da o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că terenul este liber de orice sarcini, nu se află în litigiu si nu face obiectul niciunei revendicări, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 si care va însoti protocolul prevăzut la art. 4.

Art. 6. - Beneficiarii obiectivelor de investitii au obligatia de a obtine, pe cheltuială proprie, si de a pune la dispozitia MMP autorizatia de construire, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor în cadrul PNDI

 

Art. 7. - (1) Selectarea proiectelor pentru “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor” se va realiza cu prioritate dintre proiectele depuse în cadrul Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, sesiunea 2010, de la Administratia Fondului pentru Mediu. La solicitarea MMP, UAT-urile, în termen de 15 zile calendaristice, îsi vor exprima, prin hotărâre a Consiliului local, intentia de a participa la PNDI.

(2) ANAR va centraliza la nivel national si va transmite la MMP propunerile de proiecte pentru “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere”.

(3) Pe baza propunerilor primite potrivit prevederilor alin. (1) si (2), MMP întocmeste lista-sinteză a obiectivelor de investitii propuse a fi finantate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, si o supune aprobării prin ordin al ministrului mediului si pădurilor.

(4) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul-cadru care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investitii cuprinse în cadrul proiectelor prioritare realizate prin PNDI, aprobate de OPC, conform prevederilor legale.

Art. 8. - (1) Obiectivele de investitii vor fi cuprinse în lista de investitii a MMP, după aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, denumiti în continuare ITE.

(2) Documentatiile tehnico-economice si ITE aferenti obiectivelor de investitii se vor aproba conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Beneficiarii finali inclusi în lista de investitii transmit MMP studiile de fezabilitate actualizate de acestia, pe cheltuiala lor, si aprobate conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Derularea finantării, decontării si implementării PNDI

 

Art. 9. - În cazul finantării, în conditiile legii, de către prestatori a lucrărilor din cadrul PNDI, prin instrumentele specifice convenite cu finantatorii (valabilă până la data receptionării lucrărilor, dar nu mai târziu de anul 2020), beneficiarii vor fi responsabili de refacerea devizelor, inclusiv de suportul financiar necesar, în sensul includerii costurilor totale suportate de constructori/antreprenori.

Art. 10. - (1) MMP întocmeste lista obiectivelor de investitii, pe surse de finantare, detaliată pe fiecare obiectiv în parte, care este înaintată în vederea supunerii spre aprobare OPC.

(2) După aprobare, MMP comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în cadrul PNDI.

Art. 11. - (1) Finantarea proiectelor prioritare din cadrul PNDI este asigurată potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.

(2) Dacă finantarea proiectelor se asigură din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul MMP, precum si din alte surse de finantare legal constituite, sume alocate anual cu această destinatie, pe baza documentatiilor tehnico-economice aprobate, conform legislatiei în vigoare, pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor, ordonatorii de credite au, cumulativ, obligatiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.

(3) în documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publică se va detalia explicit modalitatea de punctare a ofertelor, respectiv ponderea, punctajul si modul de evaluare a propunerii tehnice, ponderea, punctajul si modul de evaluare a propunerii financiare pentru executia de lucrări, precum si ponderea, punctajul si modul de evaluare a propunerii reprezentând costurile finantării prin instrumentele specifice convenite cu finantatorii, în scopul cuantificării, cuprinderii si contractării unitare si integrale, în regim transparent, a obligatiilor contractuale.

Art. 12. - (1) Plata sumelor cuvenite prestatorilor, executantilor si furnizorilor, aferentă lucrărilor receptionate în cadrul proiectelor prioritare, se realizează esalonat, proportional cu valoarea investitiei, în limita programelor aprobate anual cu această destinatie în bugetul MMP, în perioada 2015-2020, numai pentru lucrările finalizate si receptionate.

(2) în cazul finantării proiectelor de către prestatori, executanti si/sau furnizori din surse proprii ori prin credite bancare contractate în nume propriu cu sau fără garantie de stat, ordonatorii de credite pot face receptia la terminarea lucrărilor, precum si predarea către beneficiari, urmând ca, în perioada 2015-2020, pentru lucrările finalizate si receptionate, să îsi achite obligatiile asumate prin contractele încheiate în acest scop, în urma adjudecării licitatiilor, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Verificarea lucrărilor executate se va face pe faze determinante/stadii de executie, la fata locului, de MMP si/sau de beneficiar, ori pe baza rapoartelor de progres, prezentate si certificate de prestator/executant si/sau de furnizor, documentatii acceptate si însusite de autoritatea contractantă.

(4) Plata lucrărilor finalizate si receptionate se face în baza facturii emise de prestator, executant si/sau de furnizor, însotită de documentatii relevante, avizate de prestatorul de servicii de supraveghere tehnică si însusite si aprobate de MMP, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie, potrivit legii.

Art. 13. - (1) MMP si ANAR, în calitate de autorităti contractante, demarează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Procedura de atribuire a contractelor de lucrări se va desfăsura pe loturi de proiecte prioritare, pentru proiectele prevăzute la art. 1, si va fi organizată de MMP pentru “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor” si de ANAR pentru “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere”.

Art. 14. - (1) MMP nominalizează reprezentantii săi care participă la lucrările comisiilor de achizitie, la lucrările comisiilor de receptie la terminarea lucrărilor si, de asemenea, supraveghează respectarea termenelor de punere în functiune a obiectivelor de investitii si participă, împreună cu reprezentantii beneficiarilor, proiectantului, constructorului si ai autoritătii locale, la receptia finală, după expirarea perioadei de garantie.

(2) Beneficiarul final, respectiv UAT-urile pentru “Programele multianuale de mediu si gospodărirea apelor” si ANAR pentru “Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă si reabilitarea si protectia zonei costiere”, transmite la MMP rapoarte de progres periodice sau, după caz, informări punctuale cu privire la stadiul derulării si implementării fiecărui proiect prioritar cuprins în cadrul PNDI.

Art. 15. - După receptia finală a obiectivelor de investitii, OPC le preda beneficiarilor finali, cu titlu gratuit/în administrare, împreună cu terenul aferent, pe bază de protocol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - UAT-urile îsi însusesc anticipat conventia-cadru care se încheie cu MMP cu privire la obligatiile părtilor, în conditiile legii.

Art. 17. - Constructorul/Antreprenorul îsi însuseste anticipat contractul-cadru privind executarea lucrărilor, conditie eliminatorie pentru calificarea ofertantilor, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Beneficiar

Nr......../.........

Ministerul Mediului si Pădurilor

Nr........../............

 

PROTOCOL

încheiat astăzi,......................

 

1. Beneficiarul.........................., cu sediul în............................................, reprezentat prin................................................., în calitate de predător, si Ministerul Mediului si Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, în calitate de primitor, în baza Hotărârii..........................nr....../........., am procedat la predarea-primirea........................, în suprafată totală de........., identificate potrivit........................, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Terenul

Suprafata

Categoria de folosintă

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

2. Terenul ce se predă Ministerului Mediului si Pădurilor este destinat..........................si se dă în folosintă gratuită pe durata realizării constructiilor fără plata redeventei.

3..............................se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, (beneficiarul) precum si racordurile pentru utilităti, aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.

4. Terenul/Terenurile identificat/identificate la pct. 1 face/fac parte din domeniul public-privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat/administrate de.............., si este/sunt liber/libere de orice sarcini, nu se află în litigiu si nu face/fac obiectul niciunei revendicări.

5. Obiectivul de investitie realizat împreună cu terenul aferent se va preda beneficiarului după semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat. Beneficiar,

.........................................

Conducătorul unitătii,

...........................................

Am primit. Ministerul Mediului si Pădurilor

.....................................


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Beneficiarul................................., cu sediul în ....................................................., reprezentat prin .............................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale, că terenul situat în .........................................................................., predat către......................................, este liber de orice sarcini, nu face obiectul niciunei revendicări si nu se află în litigiu.

 

Data completării...................

Declarant

.........................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

LISTA-SINTEZA*)

a obiectivelor de investitii propuse a fi finantate

 

Nr. crt.

Judetul/Administratia Natională “Apele Române” - Administratia bazinală de apă

Locatia

Amplasamentul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Lista-sinteză se va întocmi de către Ministerul Mediului si Pădurilor si va fi aprobată prin ordin al ministrului mediului si pădurilor.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Beneficiar

Nr......../.........

Ministerul Mediului si Pădurilor

Nr........../............

 

PROTOCOL

încheiat astăzi,.....................................

 

1. Ministerul Mediului si Pădurilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, reprezentat prin .........................................., în calitate de predător, si

2. Beneficiarul..........................................................., reprezentat prin.............................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor, am procedat la predarea-primirea obiectivului de investitii finalizat si a terenului aferent situat  în ...................................., compus din ........................, către ................................................................... (se mentionează beneficiarul)

3. Beneficiarul prevăzut la pct. 2 nu poate schimba destinatia investitiei, respectiv.........................................................., si se angajează să întretină obiectivul de investitii finalizat.....................pe întreaga perioadă de functionare.

4. Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr..........din............. si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

5. Odată cu predarea-primirea efectuată pentru obiectivul de investitii finalizat si terenul aferent sus-mentionat s-a predat beneficiarului................................si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat. Ministerul Mediului si Pădurilor

.........................................

 

Am primit. Beneficiar,

.....................................

Conducătorul unitătii,

...........................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2012 Yeosu, Republica Coreea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă participarea României, cu un pavilion national, la expozitia internatională “Oceanul si Zona Costieră - Diversitatea Resurselor si Actiuni Sustenabile” Yeosu, Republica Coreea, ce se va desfăsura în perioada 12 mai-12 august 2012, denumită în continuare expozitia internatională.

(2) Pavilionul national, pus la dispozitie de organizatorii expozitiei internationale sub formă brută, este o constructie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe si care se redă organizatorilor după închiderea expozitiei internationale, în forma în care a fost atribuit.

Art. 2. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, coordonează procesul de pregătire si de participare a României la expozitia internatională.

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveste organizarea si participarea României la expozitia internatională se asigură de comisarul Sectiunii Române, numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. - (1) în vederea stabilirii conceptului de participare a României la expozitia internatională se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul Sectiunii Române si are în componentă reprezentanti, la nivel de secretar sau de subsecretar de stat, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

b) Ministerul Culturii si Patrimoniului National;

c) Ministerul Mediului si Pădurilor;

d) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Desemnarea reprezentantilor prevăzuti la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisia de organizare va coopera si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, precum si ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. - (1) în vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru pregătirea si participarea României la expozitia internatională, precum si pentru coordonarea demersurilor întreprinse în contextul participării României la alte expozitii mondiale, Unitatea proiecte expozitii mondiale, denumită în continuare UPEM, functionează în cadrul MAE, în subordinea comisarului Sectiunii Române.

(2) UPEM are următoarele atributii principale:

a) implementează conceptul si programul de participare a României la expozitia internatională si asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatorii expozitiei internationale;

b) colaborează cu organizatorii expozitiei internationale pentru pregătirea si realizarea activitătilor cuprinse în programul acestora si asigură în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea si participarea României la expozitia internatională;

c) participă la elaborarea documentatiei pentru procedurile de achizitie publică organizate în conditiile legii, pentru proiectarea, realizarea si organizarea pavilionului si a celorlalte modalităti si forme prin care România va fi reprezentată la expozitia internatională;

d) asigură managementul organizatoric si monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expozitia internatională, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăsurare a participării, închidere a expozitiei internationale, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului si de predare a locatiei;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăsurarea propriei activităti, precum si pentru asigurarea participării României la expozitia internatională;

f) coordonează activitătile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promotionale, precum si realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expozitia internatională;

g) asigură îndeplinirea altor atributii si sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune conditii la expozitia internatională;

h) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii si desfăsurării participării României la expozitia internatională, precum si modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) Se autorizează MAE să obtină venituri din închirierea unor spatii cu destinatia de desfăsurare de activităti comerciale, de natura alimentatiei publice cu specific national si a vânzării de suveniruri românesti reprezentative, în cadrul pavilionului României.

(2) Suprafata alocată pentru activităti comerciale nu poate depăsi 20% din suprafata construită totală a pavilionului.

(3) închirierea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitatie publică. Licitatia publică se organizează pe bază de norme interne aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor contine cel putin: modalitatea de publicitate a intentiei MAE de selectare a unor operatori economici pentru desfăsurarea de activităti comerciale, termenii de referintă pentru selectare, modelul contractului, numărul minim de operatori economici care trebuie să depună oferta, calendarul procedurii.

(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si participării României la expozitia internatională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”.

(2) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii si participării României la expozitia internatională se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Elaborarea conceptului de participare la expozitia internatională se realizează prin dezbatere publică sau organizare de concurs de solutii, cu consultarea asociatiilor patronale si profesionale, a institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor institutii culturale.

(4) Comisia de organizare decide asupra modalitătilor prin care se elaborează conceptul de participare si asupra organismelor consultate.

(5) în bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse si cheltuielile cu diurnele legale, cazarea si transportul ziaristilor, ale membrilor colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expozitiei internationale.

(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se suportă de la titlul “Bunuri si servicii”, capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”.

(7) în completarea alocatiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, precum si alte surse atrase în conditiile legii. De asemenea se pot primi sponsorizări si donatii în obiecte de artă, bunuri, servicii sau altele asemenea, în conditiile legii.

(8) Organizarea actiunilor de reprezentare si protocol în Republica Coreea pe durata desfăsurării expozitiei internationale se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare privind modul si conditiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate pot să organizeze actiuni de protocol si de reprezentare si se efectuează cu aprobarea comisarului Sectiunii Române la expozitia internatională.

(9) Se autorizează MAE să închirieze sau să primească în folosintă, în tară si în Republica Coreea, autovehicule si echipamente necesare pe durata pregătirii si participării la expozitia internatională, precum si să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întretinerea si repararea acestora, din bugetul prevăzut la alin. (1), în conditiile legii.

(10) în urma închiderii expozitiei internationale, bunurile de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând pavilionului României, inclusiv structurile de amenajare, se scot din functiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Republica Coreea, după caz, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(11) Lista bunurilor prevăzute la alin. (10) si destinatia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(12) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expozitia internatională si care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în conditiile legii, pe baza aprobării ministrului afacerilor externe, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(13) Comisarul Sectiunii Române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării si participării României la expozitia internatională, potrivit prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 347.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 364.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitătii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2 Cod unic de înregistrare: 15619634

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

mii lei

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

Propuneri 2011

0

 

1

 

2

3

4

I.

 

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

77.190

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

76.572

 

 

a)

 

din prestatii (cazare, masa, tratament, evenimente etc)

3

74.957

 

 

b)

 

din vânzarea mărfurilor

4

1.490

 

 

c)

 

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

 

 

subventii, cf.preved. legale in vigoare

6

0

 

 

 

 

transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

0

 

 

d)

 

productia de imobilizări

8

0

 

 

e)

 

alte venituri din exploatare

9

125

 

2

 

Venituri financiare - total, din care:

10

618

 

 

a)

 

din imobilizări financiare

11

0

 

 

b)

 

din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)

 

din dobânzi

13

615

 

 

d)

 

alte venituri financiare

14

3

 

3

 

 

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

72.155

 

1

 

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

72.155

 

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

18.074

 

 

b)

 

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

6.664

 

 

c)

 

cheltuieli privind mărfurile

20

1.051

 

 

d)

 

cheltuieli cu personalul , din care:

21

17.064

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

12.208

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia sociala si alte obligatii legale, din care:

23

3.365

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

2.511

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt.somaj

25

92

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

739

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

24

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.490

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif si completările uterioare, din care:

29

157


 

 

 

 

-tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

13

 

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif si completările uterioare

 

110

 

 

 

 

d3.2) tichete de masa

32

1.333

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacanta

33

0

 

 

e)

 

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

 

 

9

 

ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri judecătoresti

35

0

 

 

 

 

ch. cu drepturile salariale cuvenite din litigii in curs

 

0

 

 

9)

 

eh cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

5.396

 

 

h)

 

ch. cu prestatiile externe din care:

37

22.495

 

 

 

h1)

ch. cu prorata

 

6.333

 

 

 

h2)

alte ch. cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (impozite si taxe bugete locale, etc.)

 

1.174

 

 

i)

 

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.411

 

 

 

i1)

contract de mandat, din care

39

1.282

 

 

 

 

contract de mandat director general

 

89

 

 

 

 

contracte de mandat directori si directori adjuncti sucursale

 

1.193

 

 

 

i2)

ch. de protocol, din care:

40

36

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006

41

0

 

 

 

i3)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

42

93

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

2

 

 

 

i4)

ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

19

 

 

 

i6)

ch. cu redeventa din concesionarea bunurilor publice

47

30

 

 

 

17)

ch. cu redeventa miniera bunurilor publice

 

1

 

2

 

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

 

 

a)

 

cheltuieli privind dobânzile

49

0

 

 

b)

 

alte cheltuieli financiare

50

0

 

3

 

 

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

 

 

 

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

52

5.035

IV=.

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.135


V.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3.900

 

 

1

 

Rezerve legale

55

0

 

 

2

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

56

0

 

 

3

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

57

0

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

58

0

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 si 59

60

3.900

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

61

390

 

 

8

 

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.950

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

15.992

 

 

1

 

Surse proprii

65

15.992

 

 

2

 

Finantare nerambursabila Fondul European de Dezvoltare Regionala

66

0

 

 

3

 

Credite bancare

67

0

 

 

 

a)

- interne

68

0

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

13.060

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

72

13.060

 

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

0

 

 

 

a)

interne

74

0

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

 

 

REZERVE, din care:

76

16.207

 

 

1

 

Rezerve legale

77

2.149

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

 

3

 

Alte rezerve

79

14.058

IX

 

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

1

 

Venituri totale

81

77.190

 

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

72.155


 

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

918

 

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

717

 

 

5

 

Fond de salarii din care:

85

12.208

 

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

86

12.198

 

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

10

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

88

1.418

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.81/84 - în preturi curente)

89

107.657

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(rd.81/84 X ICP)

90

111.102

 

 

9

 

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000

92

935

 

 

11

 

Plati restante

93

4

 

 

 

a)

preturi curente

94

4

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

4

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

 

a)

preturi curente

97

11

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

11

 

Rd. 52 col. 5 (Rezultatul brut) nu este afectat cu provizionul aferent fondului de participare a salariatilor la profit în sumă de 390 mii lei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea si reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judetul Bihor, Calea Clujului nr. 50, municipiul Oradea, aflată în reteaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor.

(2) Desfiintarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în sectii, structuri fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în judetul Bihor, Str. Republicii nr. 37, municipiul Oradea, aflată în reteaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art.1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al primarului municipiului Oradea, conducătorul autoritătii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare din reteaua Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă pozitia nr. 1 de la rubrica “Judetul Bihor” din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 365.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru orasul Aninoasa, judetul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011, cu suma de 1.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Aninoasa, judetul Hunedoara, pentru plata unor arierate.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 375.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finantării Programului de interes national “Dezvoltarea retelei de cămine pentru persoanele vârstnice”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru asigurarea finantării unor programe de interes national în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 68.01 “Asigurări si asistentă socială”, subcapitolul 15 “Prevenirea excluderii sociale”, titlul 57 “Asistentă socială”, articolul 57.02 “Ajutoare sociale”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale aprobat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 376.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.