MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 263/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 263         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

49. - Decizie privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

249. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind inspectia, supravegherea tehnică si certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri internationale

 

508/C.- Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

 

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Tinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare si reorganizare, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare si reorganizare a unor societăti nationale, companii nationale sau societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitătii acestora, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare, pentru protectia socială a persoanelor concediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) venit lunar de completare.”

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) se stabileste odată cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferentiat, în functie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele concediate în conditiile prezentei ordonante de urgentă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică.”

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referintă prin hotărâre a Guvernului.”

4. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării fortei de muncă si de formare profesională, la serviciile de consiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în conditiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si la data depistării faptului că prestează activităti lucrative fără forme legale.

(2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de:

a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare;

b) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sub formă de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare, în situatia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în conditiile legii, a căror finantare este asigurată din asistenta financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european si Fondului de coeziune, în conditiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală si prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.”


Art. II. - În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare, referirile la art. 8 alin. (1)-(3) si la art. 7 lit. c) se fac la art. 81 alin. (1)-(3) si, respectiv, la art. 7 lit. d).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 36.

 

DECIZII ALE P RIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, prin Adresa înregistrată sub nr. 20/8.695/D.NA. din 6 aprilie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1), (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor domnul Mircea Timofte, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

(2) Se numeste în calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor domnul Bărăscu Leonard Sorin, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 2. - Pozitia nr. 7 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 742/2009 privind stabilirea componentei organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Bărăscu Leonard Sorin, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România - membru”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

Nr. 49.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind inspectia, supravegherea tehnică si certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român si efectuează voiajuri internationale

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste măsurile privind relatia dintre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Autoritatea Navală Română, pe de o parte, si organizatiile îndreptătite să efectueze inspectia, supravegherea tehnică si certificarea conformitătii navelor cu prevederile conventiilor internationale privind siguranta maritimă si prevenirea poluării marine, de cealaltă parte, promovând în acelasi timp libertatea furnizării serviciilor.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) includ elaborarea si implementarea cerintelor de sigurantă referitoare la corpul, masinile si instalatiile electrice si la dispozitivele de comandă ale navelor care intră în domeniul de aplicare a conventiilor internationale.

Art. 2. - (1) în întelesul prezentului ordin, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

a) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul sigurantei navigatiei si al securitătii navelor, căreia i se deleagă unele competente ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind punerea în aplicare a Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009, denumită în continuare ANR;

b) autorizatie - contractul de mandat special încheiat între ANR si o organizatie recunoscută, prin care i se deleagă acesteia din urmă, partial sau integral, competentele pentru efectuarea activitătilor de inspectie, supraveghere tehnică si, după caz, de certificare a conformitătii navelor care arborează pavilionul român cu prevederile conventiilor internationale privind siguranta maritimă si prevenirea poluării marine la care România este parte;

c) certificat statutar - un certificat emis de către ANR sau de către o organizatie recunoscută autorizată, în conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte;

d) certificat de clasă - un document emis de o organizatie recunoscută prin care se atestă că structura corpului, masinile si instalatiile navei corespund tipului si destinatiei acesteia si sunt în conformitate cu regulile si procedurile elaborate si publicate de către respectiva organizatie;

e) certificat de sigurantă radio pentru nava de marfă - certificatul prevăzut de regulile radio din Conventia SOLAS 1974/1978, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 la aceasta si prin amendamentele ulterioare;

f) conventii internationale:

(i) Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu exceptia capitolului XI-2 din anexa la aceasta; (ii) Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971; (iii) Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, împreună cu protocoalele si amendamentele la acestea si codurile conexe obligatorii în toate statele membre ale Uniunii Europene, în versiunile lor actualizate;

g) inspectii si supravegheri tehnice - inspectiile si supravegherile tehnice care sunt efectuate obligatoriu în temeiul conventiilor internationale;

h) ministerul - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, care îsi exercită acest rol prin Directia generală infrastructură si transport naval;

i) navă - o navă maritimă care intră în domeniul de aplicare a conventiilor internationale;


j) navă care arborează pavilionul român - o navă care a obtinut dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu legislatia natională, care este înregistrată în România si care efectuează voiajuri internationale;

k) organizatie - o persoană juridică, subsidiarele acesteia si oricare alte entităti aflate sub controlul acesteia, care îndeplinesc, separat sau împreună, activităti care se află sub incidenta prezentului ordin. Prin control se întelege drepturi, contracte sau oricare alte mijloace, legale ori în fapt, care, separat sau în combinatie, conferă posibilitatea exercitării unei influente decisive asupra persoanei juridice ori o împiedică pe aceasta să desfăsoare activităti care sunt reglementate de prezentul ordin;

l) organizatie recunoscută - una dintre organizatiile recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;

m) organizatie recunoscută autorizată - o organizatie recunoscută care a încheiat un contract de mandat special cu ANR;

n) reguli si proceduri - cerintele unei organizatii recunoscute pentru proiectarea, constructia, echiparea, întretinerea si supravegherea navelor;

o) sediu - locul unde se află sediul social, administratia centrală sau locul în care îsi desfăsoară în principal activitatea comercială o organizatie;

p) voiaj international - un voiaj pe mare efectuat de o navă dintr-un port românesc către un port din alt stat sau invers ori între porturi din afara României, situate în state diferite sau în acelasi stat.

(2) Pentru simplificarea textului prezentului ordin, se utilizează următoarele abrevieri:

a) Rezolutia A.739(18) - Rezolutia A.739(18) - Linii directoare pentru autorizarea organizatiilor recunoscute care actionează în numele administratiei, adoptată de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale (IMO) la 4 noiembrie 1993;

b) Rezolutia A.996(25) - Rezolutia A.996(25) - Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptată de Adunarea IMO la 29 noiembrie 2007;

c) Rezolutia A.1019(26) - Rezolutia A.1019(26) - Amendamente la Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptată de Adunarea IMO la 2 decembrie 2009;

d) Circulara MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 - Circulara comună a Comitetului pentru Sigurantă Maritimă si a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 - Modelul acordului pentru autorizarea organizatiilor recunoscute care actionează în numele administratiei, publicată de IMO la 9 octombrie 1995;

e) Regulamentul (CE) nr. 391/2009 - Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;

f) Directiva 2009/15/CE - Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009;

g) Directiva 94/57/CE - Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele si standardele comune pentru organismele cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 319 din 12 decembrie 1994, cu modificările ulterioare;

h) Decizia 2009/491/CE- Decizia 2009/491/CE a Comisiei din 16 iunie 2009 privind criteriile aplicabile pentru a decide dacă performanta unui organism care actionează în numele unui stat de pavilion poate fi considerată o amenintare inacceptabilă pentru sigurantă si mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 25 iunie 2009.

Art. 3. - (1) în România, administratia competentă pentru punerea corespunzătoare în aplicare a prevederilor care revin statului din conventiile internationale la care este parte, referitoare la inspectia, supravegherea tehnică si emiterea certificatelor statutare, precum si a certificatelor de scutire pentru navele care arborează pavilionul român, este ANR.

(2) Ministerul, în conformitate cu obligatiile si responsabilitătile ce le revin administratiilor din conventiile internationale, urmăreste ca ANR să asigure aplicarea corectă a prevederilor acestor conventii, în special în privinta activitătilor prevăzute la alin. (1).

(3) în privinta activitătilor prevăzute la alin. (1), ANR trebuie să actioneze în conformitate cu prevederile relevante cuprinse în Codul din 2007 pentru implementarea instrumentelor IMO obligatorii, adoptat de Adunarea Generală a IMO prin Rezolutia A.996(25)si modificat ulterior prin Rezolutia A.1019(26).

(4) în cazul în care ministerul hotărăste, în folosul navelor care arborează pavilionul român:

a) să fie autorizate unele organizatii pentru a efectua, partial sau integral, inspectiile, supravegherea tehnică în vederea certificării, prevăzute în conventiile internationale, precum si, după caz, să emită, să confirme si/sau să reînnoiască certificatele statutare pentru aceste nave; sau

b) să fie încredintată unor organizatii efectuarea partială sau integrală a inspectiilor si supravegherii tehnice în vederea certificării prevăzute la lit. a),

ANR poate delega aceste competente numai unor organizatii recunoscute pe baza prevederilor din Rezolutia A.739(18), adoptată de Adunarea Generală a IMO.

(5) Navele care arborează pavilionul român sunt obligate să posede un certificat de clasă emis de una dintre organizatiile recunoscute.

(6) Emiterea pentru prima dată, pentru fiecare navă, a certificatelor de scutire de către organizatiile recunoscute autorizate, prevăzute în conventiile internationale, se va face numai cu aprobarea ANR.

(7) Efectuarea inspectiilor necesare în vederea emiterii certificatului de sigurantă radio pentru nava de marfă poate fi încredintată unui organism privat recunoscut de către ANR, autorizat în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale, cu modificările si completările ulterioare, sau recunoscut de către o organizatie recunoscută autorizată.


(8) Organismul prevăzut la alin. (7) trebuie să aibă suficientă experientă si personal calificat pentru a realiza în numele ANR activitatea de evaluare a sigurantei în radiocomunicatii.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică pentru certificarea echipamentului maritim.

Art. 4. - (1) Autorizarea organizatiilor recunoscute si încredintarea efectuării activitătilor prevăzute la art. 3 alin. (4) si (5) se fac în baza contractelor de mandat special prevăzute la art. 5 si cu respectarea prevederilor art. 7.

(2) ANR va încheia contracte de mandat special, în mod nediscriminatoriu, cu toate organizatiile recunoscute care si-au manifestat intentia de a efectua activitătile prevăzute la alin. (1).

(3) ANR poate limita numărul de contracte de mandat special prin care autorizează organizatii recunoscute să efectueze activităti de inspectie, supraveghere tehnică si certificare a navelor care arborează pavilionul român, în functie de numărul de nave aflate în serviciu, cu conditia ca motivele limitării să fie transparente si obiective.

(4) ANR poate solicita Comisiei Europene să adopte măsurile corespunzătoare pentru a confirma aplicarea corectă a prevederilor Directivei 2009/15/CE în privinta refuzului de a autoriza unele organizatii recunoscute, precum si în cazul suspendării sau retragerii autorizării unor organizatii recunoscute.

(5) în cazul în care ANR primeste solicitarea încheierii unui contract de mandat special din partea unei organizatii recunoscute care îsi are sediul într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, înainte de încheierea contractului, ministerul solicită administratiei competente din respectivul stat să acorde acelasi tratament organizatiilor recunoscute care au sediul în Uniunea Europeană.

Art. 5. - (1) Relatia de colaborare dintre ANR si organizatia recunoscută care actionează în numele său trebuie să fie bazată pe un instrument juridic nediscriminatoriu, în formă scrisă, denumit contract de mandat special, prin care se stabilesc atributiile si functiile specifice asumate de către organizatia recunoscută autorizată, incluzând cel putin:

a) dispozitiile din apendicele II la Rezolutia A.739(18), inspirându-se din anexa si apendicele la Circulara MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307;

b) următoarele dispozitii privind răspunderea financiară:

(i) în cazul în care se stabileste, printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă a unei instante judecătoresti ori ca urmare a solutionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim si i se cere să despăgubească părtile vătămate pentru o pierdere sau o daună materială ori pentru vătămare corporală sau deces dovedită/dovedit în fata instantei respective a fi cauzată/cauzat de o actiune ori o omisiune intentionată sau de o neglijentă gravă a organizatiei recunoscute, a organelor sale, a angajatilor, a agentilor ori a altor entităti care actionează în numele organizatiei recunoscute, ANR este îndreptătită să primească o despăgubire financiară de la organizatia recunoscută, în măsura în care pierderea, dauna, vătămarea sau decesul mentionate mai sus a fost provocată/provocat, conform hotărârii instantei respective, de către organizatia recunoscută;

(ii) în cazul în care se stabileste, printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă a unei instante judecătoresti sau ca urmare a solutionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim si i se cere să despăgubească părtile vătămate pentru vătămare corporală ori deces dovedită/dovedit în fata instantei respective a fi cauzată/cauzat de un act de neglijentă sau imprudentă ori de o omisiune a organizatiei recunoscute, a angajatilor săi, a agentilor săi sau a altor entităti care actionează în numele organizatiei recunoscute, ANR este îndreptătită să fie despăgubită de către organizatia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală ori decesul a fost provocată/provocat, conform hotărârii instantei, de către organizatia recunoscută; suma maximă plătibilă de către organizatia recunoscută trebuie să fie cel putin egală cu 4 milioane euro; (iii) în cazul în care se stabileste, printr-o hotărâre definitivă si irevocabilă a unei instante judecătoresti sau ca urmare a solutionării unui litigiu prin arbitraj, răspunderea ANR pentru un accident maritim si i se cere să despăgubească părtile vătămate pentru o pierdere ori o daună materială dovedită în fata instantei respective a fi cauzată de un act de neglijentă sau imprudentă ori de o omisiune a organizatiei recunoscute, a angajatilor săi, agentilor săi sau a altor entităti care actionează în numele organizatiei recunoscute, ANR este îndreptătită să fie despăgubită de către organizatia recunoscută, în măsura în care pierderea ori dauna materială mentionate mai sus a fost cauzată, conform hotărârii instantei respective, de către organizatia recunoscută; suma maximă plătibilă de către organizatia recunoscută trebuie să fie cel putin egală cu 2 milioane euro;

c) dispozitii privind un control periodic, efectuat de către ANR sau de către un organism extern impartial desemnat de către ANR, privind atributiile pe care organizatiile recunoscute autorizate le îndeplinesc în numele acesteia, prevăzute la art. 7 alin. (1);

d) posibilitatea de a supune navele care arborează pavilionul român si care au beneficiat de prestatia organizatiei recunoscute autorizate unor inspectii aleatorii si amănuntite, efectuate de către personalul de specialitate al ANR;

e) dispozitii privind raportarea obligatorie a informatiilor esentiale referitoare la flota de nave cărora organizatia recunoscută autorizată Ie-a acordat clasă, precum si la schimbările, suspendările si retragerile de clasă, indiferent de pavilionul pe care navele respective îl arborează.

(2) Contractul de mandat special poate stabili cerinta ca organizatia recunoscută autorizată să fie reprezentată pe teritoriul României de o reprezentantă locală cu personalitate juridică în conformitate cu legislatia României si care să se afle sub jurisdictia instantelor de judecată românesti.

(3) ANR informează Comisia Europeană imediat ce încheie un contract de mandat special cu oricare dintre organizatiile recunoscute si îi comunică acesteia informatiile relevante referitoare la respectivul contract.

Art. 6. - (1) ANR poate să suspende sau să înceteze executarea contractului de mandat special încheiat cu o organizatie recunoscută autorizată, dacă are motive întemeiate care demonstrează că respectiva organizatie recunoscută, desi îndeplineste criteriile minime specificate în anexa I la


Regulamentul (CE) nr. 391/2009, nu mai poate fi autorizată să exercite atributiile conferite prin contract pentru navele care arborează pavilionul român.

(2) ANR are obligatia să informeze fără întârziere Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene în legătură cu decizia suspendării sau retragerii autorizării respectivei organizatii recunoscute si să furnizeze motivele întemeiate care au stat la baza acestei decizii.

Art. 7. - (1) ANR are obligatia să monitorizeze activitatea organizatiilor recunoscute autorizate si să efectueze controale periodice pentru a se asigura că acestea îndeplinesc în mod corespunzător atributiile preluate în temeiul contractului de mandat special si să întocmească periodic rapoarte pe care să le transmită ministerului.

(2) Monitorizarea activitătii tuturor organizatiilor recunoscute autorizate trebuie să fie efectuată cel putin o dată la 2 ani.

(3) ANR trebuie să transmită celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene un raport cu privire la rezultatele monitorizării, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor anului pentru care a fost efectuată monitorizarea.

Art. 8. - (1) ANR are obligatia ca, în exercitarea atributiilor ce îi revin privind controlul statului portului (PSC) cu privire la modul în care sunt respectate cerintele conventiilor internationale, să raporteze Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene:

a) faptul că anumite organizatii recunoscute, care actionează în numele statului pavilionului navei controlate, au emis certificate statutare valabile unei nave care nu îndeplineste cerintele relevante ale conventiilor internationale;

b) constatarea unei defectiuni a unei nave care detine un certificat de clasă valabil, emis de o organizatie recunoscută, iar defectiunea priveste elemente cuprinse în certificatul de clasă.

(2) Raportarea către Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene se întocmeste în conformitate cu prevederile Deciziei 2009/491/CE, respectiv art. 5 si anexa II la aceasta, pentru modelul armonizat al raportului.

(3) Fac obiectul raportărilor prevăzute la alin. (1) numai cazurile navelor care reprezintă o amenintare reală la adresa sigurantei si a mediului, precum si cazurile în care se prezintă dovezi ale unei neglijente grave din partea organizatiilor recunoscute.

(4) Asupra faptelor constatate prevăzute la alin. (1) ANR trebuie să informeze administratia competentă a statului al cărui pavilion îl arborează nava în cauză.

(5) ANR are obligatia să informeze organizatia recunoscută care a emis certificatele statutare sau certificatul de clasă, după caz, imediat după constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1), în cadrul inspectiilor PSC initiale, pentru ca aceasta să poată întreprinde imediat măsurile de remediere corespunzătoare.

Art. 9. - (1) Navele care arborează pavilionul român trebuie să fie proiectate, construite, echipate si întretinute în conformitate cu regulile si procedurile referitoare la corp, masini, instalatii electrice si dispozitive de comandă ale unei organizatii recunoscute.

(2) ANR cooperează cu organizatiile recunoscute autorizate la elaborarea regulilor si procedurilor organizatiilor respective.

(3) ANR se consultă cu organizatiile recunoscute autorizate în vederea asigurării unei interpretări uniforme a conventiilor internationale.

Art. 10. - (1) Ministerul va comunica Comisiei Europene data la care prezentul ordin intră în vigoare până cel târziu la data de 17 iunie 2011.

(2) Ministerul va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispozitii ale prezentului ordin, care demonstrează transpunerea Directivei 2009/15/CE, precum si textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de aceasta.

Art. 11. - (1) ANR face publică pe pagina sa de internet lista cuprinzând organizatiile recunoscute autorizate.

(2) Proprietarii sau operatorii navelor care arborează pavilionul român trebuie să solicite ANR sau numai organizatiilor recunoscute autorizate efectuarea activitătilor de inspectie, supraveghere tehnică si certificare a conformitătii cu prevederile conventiilor internationale.

(3) Contractele de mandat special încheiate între ANR si unele organizatii recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, dacă este cazul, vor fi modificate sau reînnoite, pentru a fi în concordantă cu prevederile prezentului ordin.

(4) ANR va notifica prezentul ordin organizatiilor recunoscute cu care a încheiat anterior emiterii acestuia contracte de mandat special.

Art. 12. - Ministerul si ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 722/2006 privind inspectia, supravegherea tehnică si certificarea navelor maritime care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 15 mai 2006.

(2) Trimiterile din legislatia natională si actele administrative la Directiva 94/57/CE, astfel cum a fost modificată până la adoptarea Directivei 2009/15/CE, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/15/CE.

(3) Trimiterile din legislatia natională si actele administrative la ordinul abrogat prevăzut la alin. (1) se interpretează ca trimiteri la prezentul ordin.

(4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitătile în domeniu ale administratiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2011.

Nr. 249.


 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

 

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Managerii Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 4 martie 2011.

Nr. 508/C.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

pentru elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu

 

1. Norme cu caracter general

(1) Spitalele aflate în subordinea Ministerului Justitiei, ca unităti cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii si din bugetul de stat, în conditiile legii, sunt: Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.

(2) Sursele de venituri proprii ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu din activitătile ce se desfăsoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum si modul de utilizare pe destinatii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justitiei si presupun următoarele:

a) organizarea activitătii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, pe total unitate, precum si pe fiecare sectie sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate;

b) evaluarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005;

c) aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, la propunerea managerului spitalului, de către ordonatorul de credite ierarhic superior;

d) repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe sectiile si compartimentele din structura spitalului;

e) modificarea bugetului de venituri si cheltuieli de către structurile care l-au aprobat;

f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum si a celorlalte prestatii si activităti ale spitalului, în conditii de echilibru financiar între venituri si cheltuieli.

(3) Regulamentele de organizare si functionare ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Fiecare dintre cele două institutii, Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu sunt conduse de câte un manager, persoană fizică sau juridică, care îndeplineste atributiile ordonatorului tertiar de credite, în conditiile legii. Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de management pe o perioadă de maximum 3 ani, în care se cuprind si obligatii legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultati din modul de elaborare si executie a bugetului de venituri si cheltuieli.

(5) Responsabilitătile managerului, ca ordonator tertiar de credite, sunt:

a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor institutiei pe care o conduce si în conditiile stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare. Managerii au obligatia de a stabili prin decizie internă:

- persoanele cu atributii si responsabilităti în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operatiunile de angajare, lichidare si ordonantare;

- persoanele autorizate care efectuează plătile, pe baza documentelor ordonantate de către ordonatorul de credite;

- persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv;

b) realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum si a celor prevăzute în celelalte contracte;

c) asigurarea, în conditiile legii, a drepturilor pacientilor;

d) realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum si cu terte persoane fizice si juridice;

e) angajarea si utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat si pe baza bunei gestiuni financiare;

f) asigurarea integritătii bunurilor încredintate institutiei pe care o conduce;

g) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si a executiei bugetare;

h) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice;

i) organizarea evidentei programelor nationale de sănătate si realizarea indicatorilor aferenti acestora;

j) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform reglementărilor legale;

k) analizarea periodică, cel putin lunar, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli si stabilirea de măsuri operative pentru remedierea deficientelor;

l) asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal si a executiei bugetare pe structura bugetului aprobat;

m) asigură încheierea contractelor cu directiile de sănătate publică si răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor cuprinse în acestea, pentru: desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate, asigurarea drepturilor salariale ale personalului în conditiile legii, asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale.

2. Structura, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli

2.1. Structura bugetului devenituri si cheltuieli

(1) Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde resursele financiare si cheltuielile din cadrul unui an bugetar, necesare în vederea asigurării conditiilor de desfăsurare normală a activitătii Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si a Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum si a altor servicii, în conditiile legii. Veniturile si cheltuielile se cuprind în macheta de buget din structura prevăzută în Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005. Bugetele de venituri si cheltuieli ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se compun din:

a) bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si cel al Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) bugetele de venituri si cheltuieli ale sectiilor/compartimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) situatia privind numărul de posturi si structura acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

d) bugetul fondului de dezvoltare al spitalului, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4a) si 4b).

(2) Veniturile proprii ale Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se cuprind în macheta de buget pe capitole, subcapitole si paragrafe. În capitolul de venituri se evidentiază:

a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu cu casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte prestatii si activităti prevăzute de lege;

b) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu case de asigurări de sănătate private sau cu operatori economici;

c) valoarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale solicitate de alte unităti spitalicesti, farmaceutice, de cabinete medicale sau de alte unităti sanitare publice ori private acreditate, care nu au specialisti pentru unele activităti sau manopere medicale;

d) sume realizate din editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;

e) sume realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terti, atât în structurile cu paturi, cât si în cele ambulatorii;

f) sume realizate din servicii de asistentă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacientilor;

g) valoarea contractelor de cercetare si alte surse;

h) valoarea contractelor reprezentând asocieri investitionale în domenii medicale ori de cercetare medicală si farmaceutică;

i) sume din închirierea unor spatii medicale către alti furnizori de servicii medicale, în conditiile legii;

j) sume din închirierea de echipamente, aparatură medicală si alte bunuri către alti furnizori de servicii medicale, în conditiile legii, care apartin spitalului;

k) sume din donatii si sponsorizări;

l) sume din legate;

m) valoarea contractelor încheiate de Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu cu directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru desfăsurarea activitătilor prevăzute în programele nationale de sănătate si asigurarea drepturilor salariale ale personalului;

n) valoarea contractelor încheiate de Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu cu institutiile de medicină legală din centrele medicale universitare la care sunt arondate, pentru asigurarea drepturilor de personal si a cheltuielilor materiale necesare functionării.

(3) Veniturile proprii evidentiate si realizate de Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si de Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, altele decât sumele provenite din bugetul de stat, din veniturile proprii, la capitolul cheltuieli care nu au o anumită destinatie si pot fi utilizate pentru cheltuieli curente si de capital.

(4) Unitătile sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului Justitiei, care derulează proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în executie, vor detalia subdiviziunile de la capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alti donatori în contul plătilor efectuate si prefinantări” si de la titlul 56.10 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” pe subcapitole si paragrafe la venituri si, respectiv, pe articole si alineate la cheltuieli, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.


(5) Cheltuielile Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se evidentiază în macheta de buget pe structura clasificatiei economice si functionale pe total cheltuieli si, separat, cheltuielile privind activitatea finantată din venituri proprii, cheltuielile privind activitătile finantate din sume de la bugetul de stat, precum si, după caz, din alte surse de venituri a căror utilizare este stabilită prin lege.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli se elaborează în conditii de echilibru financiar între venituri si cheltuieli.

(7) Excedentul bugetului de venituri si cheltuieli se stabileste ca diferentă între totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. Bugetele Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu pot fi încheiate cu excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează pentru cheltuieli curente si de capital. În situatia în care Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu au rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exercitiu bugetar se procedează astfel:

a) cheltuielile pentru exercitiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent care se află sub formă de disponibilităti în contul curent deschis la Trezoreria Statului. În această situatie cheltuielile activitătii curente vor fi mai mari decât veniturile curente si se echilibrează prin pozitia “Excedent din anul precedent pentru echilibrarea cheltuielilor în anul curent”. Ca urmare, în acest caz, se va completa la finele machetei rubrica “Deficit”;

b) este interzisă cuprinderea excedentului din anul precedent în capitolul “Venituri”, deoarece acestea nu apartin anului curent.

2.2. Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli

(1) în etapa de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea/restructurarea unor activităti, după caz.

(2) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor prezentate de conducătorii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, avându-se în vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestatii si activităti;

b) cheltuielile necesare si prioritătile stabilite pentru activitatea de acordare a asistentei medicale si alte activităti;

c) realizarea echilibrului financiar între veniturile si cheltuielile cuprinse în proiectul de buget.

Propunerile prezentate sunt centralizate de către compartimentul financiar-contabil al Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu”, respectiv al Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.

(3) Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezintă un complex de analize si decizii prin care managerul evaluează nivelul surselor de venituri si perioada în care urmează să se încaseze, dimensionează categoriile de cheltuieli necesare, le prioritizează si le prevede în strânsă corelare cu perioada de încasare a veniturilor.

(4) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile si cheltuielile se înscriu pe surse de provenientă si pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

(5) Fundamentarea veniturilor Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care să conducă la stabilirea corectă a nivelului acestora. Analiza cuprinde situatia veniturilor realizate în ultimii 3 ani.

(6) La fundamentarea veniturilor se au în vedere aspectele care reglementează sursele de venituri si conditiile specifice fiecărei unităti de furnizare a serviciilor medicale, după cum urmează:

a) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în considerare:

- conditiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele de aplicare ale acestuia, precum si celelalte reglementări în domeniu;

- numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi etc.) estimat a se realiza si a se finanta;

- modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, bolnavi cronici, UPU etc);

- inflatia prognozată;

- analiza valorii serviciilor în anul curent fată de anul precedent si identificarea cauzelor plusurilor si minusurilor constatate;

b) la estimarea veniturilor realizate din serviciile prestate persoanelor fizice si juridice se au în vedere:

- numărul estimat al persoanelor solicitante;

- volumul si natura serviciilor medicale solicitate la cerere;

- veniturile medii pe persoană;

- analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent;

c) veniturile din asocieri investitionale se estimează pe baza contractelor în curs care rămân valabile si în anul curent sau pe baza noilor contracte;

d) alte venituri, în concordantă cu volumul prestărilor de servicii medicale, inclusiv actele aditionale, având ca nivel de referintă realizările din anul anterior, cresterea sau reducerea capacitătii unitătii de a presta servicii medicale, indicele de inflatie prognozat de către institutiile abilitate, noi surse de venituri etc;

e) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti se iau în considerare conditiile de contractare, modalitătile privind executarea si decontarea sumelor, destinatia acestora.

(7) Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de comitetul director împreună cu sefii de sectii si compartimente, urmărindu-se în principal:

a) utilizarea resurselor materiale si bănesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare;

b) reducerea cheltuielilor materiale, de functionare si administrare prin stabilirea de norme proprii de consum;

c) aprovizionarea cu materiale sanitare, medicamente pentru asigurarea tratamentului adecvat, în limita cerintelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri;

d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate la nivelul sectiilor, stabilirea listelor proprii de medicamente, materiale sanitare si reactivi, aprobate de comitetul director;

e) stabilirea necesarului de lucrări de întretinere pe bază de studii si documentatii tehnice, în cadrul unor strategii de îmbunătătire a calitătii actului medical;

f) evaluarea produselor din gestiuni si eliberarea acestora în functie de cerintele actelor medicale si de respectarea scopului pentru care au fost achizitionate;

g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii si compartimente;


h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii si activităti, potrivit normelor legale.

(8) La fundamentarea cheltuielilor se mai au în vedere următoarele:

a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariati, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare etc);

b) evolutia cheltuielilor pe ultimii 3 ani, pentru a constata tendinta de crestere sau de reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie sau compartiment si a responsabilitătilor stabilite conducătorilor acestor structuri;

d) normele si reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrană, salarii etc);

e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomicoase.

(9) Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea necesarului de resurse umane, materiale si de capital, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte si generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum si alte elemente de calcul, după cum urmează:

a) cheltuieli de personal (titlul 10):

- în domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul stabileste si aprobă numărul de personal pe categorii si locuri de muncă, propune structura organizatorică si reorganizarea unitătii. La stabilirea numărului de posturi se are în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate, cu îmbunătătirea calitătii la acordarea actului medical;

- calculul numărului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal se face pe baza statului de functii aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificatiei indicatorilor financiari, pentru întregul personal, pe baza organigramei unitătii, pe fiecare sectie si compartiment ale spitalului;

- numărul de posturi, structura acestora si cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexă la bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei unităti sanitare;

- numărul de posturi aprobat prin bugetul fiecărei unităti sanitare nu poate fi depăsit;

b) bunuri si servicii (titlul 20):

Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii se fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:

- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare sectie si compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul la finele anului precedent;

- numărul de cazuri externate;

- alocatiile legale de hrană pe tipuri de sectii;

- necesarul de materiale sanitare, medicamente, reactivi etc;

- necesarul fundamentat pentru cheltuieli de reparatii curente;

- alte activităti si consumuri necesare;

c) cheltuielile de capital se estimează tinându-se cont de propunerile justificate ale sectiilor si compartimentelor, pe bază de documentatii tehnice, în conditiile legii.

(10) Spitalul “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu pot primi sume de la bugetul de stat, alocate prin transfer autoritătilor administratiei publice locale, pentru:

- finantarea obiectivelor noi de investitii, de investitii în continuare aflate în derulare, nominalizate în listele de investitii - anexă la bugetul Ministerului Justitiei;

- dotarea cu aparatură medicală;

- reparatii capitale;

- obiective de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente si expertizare, proiectare si consolidare a clădirilor. Sumele se alocă în conformitate cu criteriile si conditiile prevăzute de lege, aprobate anual prin ordin al ministrului justitiei.

(11) în cazul în care spitalul derulează programe nationale de sănătate, calculul necesarului se face avându-se în vedere prevederile cuprinse în normele de organizare si finantare a programelor nationale de sănătate în vigoare la data fundamentării bugetului de venituri si cheltuieli.

3. Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite în contractul-cadru si în normele de aplicare a acestuia.

(2) Reprezentantii directiilor de sănătate publică sau ai Ministerului Sănătătii, după caz, în functie de subordonare, au rol de supraveghere a procesului de negociere, urmărind ca aceasta să se realizeze pe baza prevederilor legale, colaborând în acest sens cu reprezentantii Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ai caselor de asigurări de sănătate, după caz.

(3) în cazul refuzului uneia dintre părti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile solutionează divergentele.

(4) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitivează după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.

(5) Proiectele bugetelor Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, precum si bugetele sectiilor si compartimentelor spitalului se prezintă, pentru avizare, consiliului de administratie al spitalului.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului. Bugetul de venituri si cheltuieli va fi însotit de o notă de prezentare a bugetelor Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu, care va cuprinde enumerarea surselor de venituri si a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum si măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli si în nivelul veniturilor estimate a fi realizate. În cazul existentei unor obligatii către furnizori la data întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli, acestea vor fi evidentiate separat, stabilindu-se posibilitătile si intervalul în care vor fi achitate.

(7) După aprobare, bugetul se repartizează pe sectii si compartimente. Bugetele pe sectii si compartimente se comunică sefilor de sectie si intră în executie odată cu încheierea contractului de administrare.

(8) Un exemplar al bugetului de venituri si cheltuieli aprobat (în copie) se prezintă unitătii Trezoreriei Statului la care unitatea sanitară are conturile deschise.

4. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

(1) Veniturile unitătii sanitare se încasează, se administrează, se utilizează si se contabilizează potrivit dispozitiilor legale aplicabile unitătilor finantate integral din venituri proprii. Veniturile se înregistrează în contabilitatea spitalului în conturile corespunzătoare de venituri la momentul creării lor.

(2) Sumele aprobate la cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonantează si se efectuează plăti, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite. Angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.


(3) Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli au destinatie precisă si limitată si nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal.

(4) Documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea pentru propunerile privind cheltuielile cu medicamentele, materialele sanitare se emit de către sectiile din spital, care reprezintă compartimentele de specialitate, si se semnează de seful de sectie sau de înlocuitorul acestuia, în calitate de conducător al compartimentului de specialitate.

(5) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exercitiului financiar, în limita disponibilului de prevederi la cheltuieli, pe subdiviziunile (subcapitol, titlu, articol si alineat) la care se încadrează plata respectivă, si a disponibilului din cont.

(6) Plătile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc functia de contabil, stabilite de către conducătorul institutiei sanitare publice, în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările si completările ulterioare. Obligatiile de plată către furnizori se înregistrează în contabilitatea spitalului pe baza documentelor justificative care reflectă crearea obligatiei de plată, si nu când are loc plata.

(7) Sumele rămase neutilizate la finele anului, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat, se reportează în anul următor si se utilizează pentru cheltuieli curente si de capital.

(8) Sumele care se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri si cheltuieli si reprezintă venituri ale anului curent.

(9) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an.

(10) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unitătii medicale, iar operatiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor si procedurilor aprobate pentru institutiile publice. Pentru veniturile încasate si plătile dispuse în limita bugetului de venituri si cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), institutia sanitară are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:

- contul 5041 “Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitară”, în care se înregistrează:

- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate, acte aditionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;

- venituri din închirieri, asociatii investitionale în domeniul medical ori de cercetare stiintifică medicală si farmaceutică, editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical, donatii si sponsorizări, alte surse;

- plătile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(11) Operatiunile efectuate si evidentiate în contul de mai sus se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:

- 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”;

- 706 “Venituri din chirii”, cod 30.10;

- 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”, cod 33.10.16;

- 704 “Venituri din lucrări executate si servicii prestate”, cod 33.10 (mai putin 33.10.16);

- 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit”, cod 37.10;

- 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului”, cod 39.10;

- în contul 50.47 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, deschis la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului si a municipiului Bucuresti, nu se mai încasează sume, acestea urmând să fie încasate în următorul cont analitic:

- 50.47.03 “Disponibil din sume primite de la bugetul de stat” - pentru gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat.

(12) în conformitate cu pct. 5 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările si completările ulterioare, managerii spitalelor, în baza atributiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori tertiari de credite, au obligatia organizării evidentei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare si legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilantului:

- contul 8060 “Credite bugetare aprobate”;

- contul 8066 “Angajamente bugetare”;

- contul 8067 “Angajamente legale”.

Conturile mentionate mai sus se desfăsoară în evidenta analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii si pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocatii cu destinatie specială, pe capitole si, în cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate. Pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfăsoară pe fiecare actiune si program, pe titluri, articole si alineate.

(13) Managerii Spitalului “Prof. dr. Constantin Angelescu” si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu au obligatia de a analiza si raporta lunar, trimestrial si anual executia bugetului de venituri si cheltuieli ordonatorului de credite ierarhic superior. Analiza se efectuează atât la nivelul bugetelor sectiilor si compartimentelor, cât si pe total spital, pentru a se identifica aspectele care influentează negativ executia bugetară si, implicit, realizarea contractului de administrare.

5. Fondul de dezvoltare a spitalului

(1) Fondul de dezvoltare a spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului si se constituie din următoarele surse:

a) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

b) sponsorizări cu destinatia “dezvoltare”;

c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli înregistrat la finele exercitiului financiar;

d) sume rezultate din închirieri, în conditiile legii;

e) cotă-parte de până la 5% din amortizarea calculată lunar pentru activele fixe, exclusiv clădirile, si preliminată pe an, potrivit anexei nr. 4a), cu conditia păstrării echilibrului financiar. Calculul sumei constituite din amortizare se efectuează în baza datelor din Nota de calcul privind modul de constituire a cotei-părti din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului, potrivit anexei nr. 4b). Suma calculată se retine din excedentul anului precedent.

(2) Evidenta cheltuielilor din Fondul de dezvoltare al spitalului se face pe subdiviziunile titlului 70 “Cheltuieli de capital” al Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.

(3) Sumele neutilizate la finele anului din Fondul de dezvoltare al spitalului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(4) Soldul contului de disponibil pentru Fondul de dezvoltare al spitalului se virează în contul 5041, deschis la unitătile Trezoreriei Statului.

6. Dispozitii finale

(1) Serviciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct. Contravaloarea acestor servicii se prevede în bugetul unitătii, atât la venituri, cât si la cheltuieli.

(2) Anexele nr. 1-3, 4a) si 4b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- model –

Denumirea institutiei sanitare

.....................................

Se aprobă

Ordonator de credite ierarhic superior,

.....................................

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul............

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Credite de angajament anual

b - Prevederi anuale

I - Trimestrul I

II - Trimestrul II

III - Trimestrul III

IV - Trimestrul IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

TOTAL VENITURI PROPRII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

30.10

 

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

 

05

 

Venituri din concesiuni si închirieri

 

 

 

 

 

 

6

 

50

 

Alte venituri din proprietate

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

 

 

 

 

 

 

10

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexă

 

 

 

 

 

 

11

 

20

 

Venituri din cercetare

 

 

 

 

 

 

12

 

21

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

 

30

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

14

 

31

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii

 

 

 

 

 

 

15

 

32

 

Venituri din contractele încheiate cu institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

din servicii medicale spitalicesti

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

din program sănătate

 

 

 

 

 

 

19

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

 

 

 

 

 

 

20

37.10

 

 

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

 

01

 

Donatii si sponsorizări

 

 

 

 

 

 

22

 

50

 

Alte transferuri voluntare

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

23

 

 

05

Alte transferuri voluntare

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

39.10

 

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

 

 

 

 

 

 

27

 

04

 

Venituri din privatizare

 

 

 

 

 

 

28

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

IV SUBVENTII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

42.10

 

 

Subventii de la bugetul de stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

 

11

 

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

 

 

 

Programe nationale de sănătate

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

Investitii, în conditiile legii

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

Reparatii capitale

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

Actiuni de sănătate

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

38

43.10

 

 

Subventii de la alte administratii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

 

9

 

Subventii pentru institutii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contributiile (accize) pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

 

 

 

Infrastructură sanitară

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

Programe nationale de sănătate

 

 

 

 

 

 

43

 

10

 

Subventii din bugetele locale pentru spitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

 

 

 

Infrastructură sanitară

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

Bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

47

45.10

 

 

Sume primite de la UE în cadrul plătilor efectuate

 

 

 

 

 

 

48

Titlu

Articol

Ali­neat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (11.1 +II.2 + II.3 + II.4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

53

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

 

 

 

54

 

 

03

Indemnizatii de conducere

 

 

 

 

 

 

55

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

 

 

 

56

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

 

 

 

 

 

 

57

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

58

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

59

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

60

 

 

09

Prima de vacantă

 

 

 

 

 

 

61

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

 

 

 

 

 

62

 

 

11

Fond aferent plătii cu ora

 

 

 

 

 

 

63

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

 

 

 

 

 

 

64

 

 

13

Indemnizatii de delegare

 

 

 

 

 

 

65

 

 

14

Indemnizatii de detasare

 

 

 

 

 

 

66

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

67

 

 

16

Alocatii pentru locuinte

 

 

 

 

 

 

68

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

69

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

 

 

01

Tichete de masă

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

72

 

 

03

Uniforme si echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

73

 

 

04

Locuinta de serviciu folosită de salariat si familia sa

 

 

 

 

 

 

74

 

 

05

Transportul la si de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

75

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

76

 

03

 

Contributii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

 

 

01

Contributii pentru asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

78

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

 

 

 

 

 

 

79

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

80

 

 

04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

 

 

 

 

 

81

 

 

05

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajati

 

 

 

 

 

 

82

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

 

 

 

 

 

 

83

 

 

07

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

 

 

 

 

 

 

84

20

 

 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

 

01

 

Bunuri si servicii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

87

 

 

02

Materiale pentru curătenie

 

 

 

 

 

 

88

 

 

03

Iluminat, încălzit si fortă motrică

 

 

 

 

 

 

89

 

 

04

Apă, canal si salubritate

 

 

 

 

 

 

90

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

 

 

 

 

 

 

91

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

92

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

93

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

 

 

 

 

 

 

94

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

 

 

 

 

 

 

95

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

 

 

 

 

 

 

96

 

02

 

Reparatii curente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97

 

03

 

Hrană

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

99

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

100

 

04

 

Medicamente si materiale sanitare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

 

 

102

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

 

 

103

 

 

03

Reactivi

 

 

 

 

 

 

104

 

 

04

Dezinfectanti

 

 

 

 

 

 

105

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

 

 

01

Uniforme si echipament

 

 

 

 

 

 

107

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

 

 

 

 

 

 

108

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

109

 

06

 

Deplasări, detasări, transferări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

 

 

 

 

 

 

111

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

 

 

112

 

09

 

Materiale de laborator

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114

 

11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115

 

12

 

Consultantă si expertiză

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116

 

13

 

Pregătire profesională

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

 

14

 

Protectia muncii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118

 

25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

 

27

 

Tichete cadou

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

 

30

 

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121

 

 

01

Reclamă si publicitate

 

 

 

 

 

 

122

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

 

 

 

 

 

 

123

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

 

124

 

 

09

Executarea silită a creantelor bugetare

 

 

 

 

 

 

125

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

126

30

 

 

TITLUL III DOBÂNZI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127

 

03

 

Alte dobânzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128

 

 

05

Dobânzi la operatiunile de leasing

 

 

 

 

 

 

129

56.10

 

 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

57

 

 

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

 

01

 

Asigurări sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

 

02

 

Ajutoare sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

 

 

134

 

 

02

Ajutoare sociale în natură

 

 

 

 

 

 

135

 

 

03

Tichete de cresă

 

 

 

 

 

 

136

 

 

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

 

 

 

 

 

137

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

71

 

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

 

01

 

Active fixe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

 

 

01

Constructii

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

141

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

142

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

 

 

 

143

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

144

71

03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

 

 

145

 

 

 

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

71

01

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

 

 

 

 

 

 

147

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

 

 

 

148

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

 

 

149

Ca­pitol

Sub­capitol

Para­graf

Din cheltuieli totale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

66.10

 

 

SĂNĂTATE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151

 

04

 

Servicii medicale ambulator

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152

 

 

02

Asistentă medicală pentru specialităti clinice

 

 

 

 

 

 

153

 

 

50

Alte servicii medicale ambulatoriu

 

 

 

 

 

 

154

 

05

 

Servicii de urgentă prespitalicesti si transport sanitar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155

 

06

 

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156

 

 

01

Spitale generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

 

 

06

Sanatorii balneare si de recuperare

 

 

 

 

 

 

158

 

10

 

Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală în sănătate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătătii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160

 

 

01

Activităti de ergoterapie în unităti sanitare

 

 

 

 

 

 

161

 

 

50

Alte institutii si actiuni sanitare

 

 

 

 

 

 

162

Titlu

Articol

Ali­neat

11.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subventiile)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163

 

 

 

I. CHELTUIELI CURENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

 

 

167

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

 

 

 

168

 

 

03

Indemnizatii de conducere

 

 

 

 

 

 

169

 

 

04

Spor de vechime

 

 

 

 

 

 

170

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

 

 

 

 

 

 

171

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

 

 

172

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

173

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

 

174

 

 

09

Prima de vacantă

 

 

 

 

 

 

175

 

 

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

 

 

 

 

 

176

 

 

11

Fond aferent plătii cu ora

 

 

 

 

 

 

177

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

 

 

 

 

 

 

178

 

 

13

Indemnizatii de delegare

 

 

 

 

 

 

179

 

 

14

Indemnizatii de detasare

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

a

b

I

II

III

IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

180

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

181

 

 

16

Alocatii pentru locuinte

 

 

 

 

 

 

182

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

 

 

183

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184

 

 

01

Tichete de masă

 

 

 

 

 

 

185

 

 

02

Norme de hrană

 

 

 

 

 

 

186

 

 

03

Uniforme si echipament obligatoriu

 

 

 

 

 

 

187

 

 

04

Locuintă de serviciu folosită de salariat si familia sa

 

 

 

 

 

 

188

 

 

05

Transportul la si de la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

189

 

 

30

Alte drepturi salariale în natură

 

 

 

 

 

 

190

 

03

 

Contributii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191

 

 

01

Contributii pentru asigurări sociale de stat

 

 

 

 

 

 

192

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

 

 

 

 

 

 

193

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

194

 

 

04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

 

 

 

 

 

195

 

 

05

Prime de asigurare viată plătite de angajator pentru angajati

 

 

 

 

 

 

196

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

 

 

 

 

 

 

197

 

 

 

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

 

 

 

 

 

 

198

20

 

 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199

 

01

 

Bunuri si servicii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

 

 

201

 

 

02

Materiale pentru curătenie

 

 

 

 

 

 

202

 

 

03

Iluminat, încălzit si fortă motrică

 

 

 

 

 

 

203

 

 

04

Apă, canal si salubritate

 

 

 

 

 

 

204

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

 

 

 

 

 

 

205

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

 

 

206

 

 

07

Transport

 

 

 

 

 

 

207

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

 

 

 

 

 

 

208

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

 

 

 

 

 

 

209

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

 

 

 

 

 

 

210

 

02

 

Reparatii curente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

 

03

 

Hrană

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212

 

 

01

Hrană pentru oameni

 

 

 

 

 

 

213

 

 

02

Hrană pentru animale

 

 

 

 

 

 

214

 

04

 

Medicamente si materiale sanitare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00