MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 265/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 265         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

8. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art.41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 219 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Hotărâre pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

 

247. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 

377. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

78. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 69/2011

 

82. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011

 

333. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

1.957. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

245. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

267. - Decizie privind aprobarea numirii directorului general al Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT  BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. si a reluării activitătii

 

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor

În temeiul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor se modifică, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor, conform Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 12 aprilie 2011.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

Bucuresti, 11 aprilie 2011

 

Acord între liderii grupurilor parlamentare

În temeiul Deciziei nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010 a Curtii Constitutionale a României si respectând structura politică actuală a Camerei Deputatilor, liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor convin următoarele:

1. Grupul parlamentar al deputatilor independenti va avea în structurile de conducere ale comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor următoarele functii:

- Presedinte la:

a) Comisia pentru buget, finante si bănci.

- Vicepresedinte la:

a) Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice;

b) Comisia pentru muncă si protectie socială;

c) Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională;

d) Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

e) Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.

Lider Grup PD-L - Mircea Toader

Lider Grup PSD-PC - Mircea Dusa                            - Nu sunt de acord cu punctul 1.

- Functiile de vicepresedinti sunt în plus fată de cele existente. *)

Lider Grup PNL - Călin Popescu-Tăriceanu               - Nu sunt de acord cu pct. a). *)

Lider Grup UDMR - Andras-Levente Mate

p. Lider Grup minorităti nationale - Ovidiu Victor Gant

Lider Grup independenti - Eugen Nicolicea


*) Mentiune a semnatarului.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 219

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, exceptie ridicată de Rudolf Moscovici, în nume propriu si în calitate de mandatar al lui Rosee Feiczewics, în Dosarul nr.4.606/62/2010 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă Rudolf Moscovici, personal si în calitate de mandatar al lui Rosee Feiczewics, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei care solicită admiterea acesteia. Astfel, acesta apreciază că reglementarea criticată este neconstitutională, fiind contrară principiului egalitătii în drepturi si principiului constitutional potrivit căruia proprietatea privată este ocrotită si garantată, în mod egal, de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, apreciind că aspectele invocate de autorul acesteia vizează, în realitate, modificarea legislatiei în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.606/62/2010, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, exceptie ridicată de Rudolf Moscovici, în nume propriu si în calitate de mandatar al lui Rosee Feiczewics, într-o cauză civilă având ca obiect contestatie act administrativ fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor în fata legii, deoarece prin aplicarea prevederilor acestei legi si ale Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, se creează artificial două categorii, cu regim juridic distinct, si anume: beneficiarii Legii nr. 290/2003, al căror drept de a beneficia de compensatii materiale este conditionat de primirea altor despăgubiri, în conditiile legilor fondului funciar si, pe de altă parte, beneficiarii Legii nr. 9/1998, al căror drept de a beneficia de compensatii nu este conditionat, prin aceasta instituindu-se o discriminare fără o justă si obiectivă justificare. Astfel, apreciază că prin Legea nr. 290/2003 se reduce în mod arbitrar cuantumul terenului pentru care urmează să primească despăgubiri în natură sau compensatii bănesti.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât exercitarea dreptului de proprietate si acordarea de despăgubiri pot fi îngrădite si supuse unor conditii, în limitele legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 sunt constitutionale. În acest sens, arată c㠓este atributul exclusiv al legiuitorului de a decide asupra modului de reparare a injustitiilor si abuzurilor din legislatia trecută”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin, (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003.

Prevederile de lege criticate au fost modificate prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 171/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 19 mai 2006, si prevăd că, “în cazul în care prevederile alin. (1) nu pot fi îndeplinite în natură, fostii proprietari beneficiază de despăgubiri sau compensatii, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflatie existent la data plătii compensatiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensatiile să depăsească suprafata de 50 ha teren agricol si 10 ha teren forestier de proprietar deposedat.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern raportate la dispozitiile Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, si celor ale art. 44 alin. (2) referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci deduce neconstitutionalitatea textului de lege criticat, si în ansamblu a Legii nr. 290/2003, din compararea acestei legi cu Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Astfel, acesta arată că cetătenii români care au detinut proprietăti în teritoriile pierdute, ca urmare a Tratatului dintre România si Bulgaria, au fost despăgubiti integral pentru bunurile pierdute, în temeiul Legii nr. 9/1998, pe când cetătenii români care au pierdut terenuri în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta sunt despăgubiti conform Legii nr. 290/2003 doar partial, dreptul de a beneficia de compensatii materiale fiind conditionat de acordarea altor despăgubiri, în conditiile fondului funciar. În acest sens, apreciază că, desi ambele acte normative au ca obiectiv repararea unor nedreptăti si un continut similar, diferă modul de acordare a despăgubirilor pentru persoanele îndreptătite.

Fată de această critică, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod constant asupra faptului că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale sau acte normative între ele.

De altfel, asupra unei critici similare, privind limitarea suprafetelor de teren asupra cărora se poate reconstitui, ca urmare a despăgubirilor sau compensatiilor, dreptul de proprietate, Curtea a retinut, de principiu, prin Decizia nr. 1.222/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009, c㠓limitarea suprafetei restituite pe fiecare titular deposedat, la 50 ha pentru terenurile agricole si 10 ha pentru terenurile forestiere (...), se referă la o solutie legislativă care corespunde unei optiuni politice ce tine de competenta legiuitorului, nefiind o problemă de contencios constitutional”, deoarece “este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea si amploarea măsurilor pe care le stabileste prin lege, iar sub aspectele practice ce le-ar presupune o apreciere asupra oportunitătii vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunta, dar, în principiu, n-ar putea, desigur, să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel «legislator pozitiv»“.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, exceptie ridicată de Rudolf Moscovici, în nume propriu si în calitate de mandatar al lui Rosee Feiczewics, în Dosarul nr. 4.606/62/2010 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 43 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafată sau subterană - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 80.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligati să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.”

2. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Circulatia ambalajelor reutilizabile, paleti, navete si ambalaje primare reutilizabile, între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 2007-2012 si începând cu anul 2013, este prevăzută în anexa nr. 4.”

4. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata natională, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piată produse ambalate sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata natională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piată;

c) operatorii economici care introduc pe piată ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje.

(2) Responsabilitătile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

a) individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata natională;

b) prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(3) Administratia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuti la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuti la alin. (2) sunt obligati să îndeplinească cel putin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piata natională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilitătii acestora.

(5) Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevăzuti la alin. (2) lit. b), componenta si atributiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor.

(6) Operatorii economici care achizitionează direct produse ambalate si/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuti la alin. (1), precum si operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafata mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piata natională produsele comercializate sunt inclusi în lista prevăzută la alin. (3).

(7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafată medie si mare, prevăzute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să asigure pentru acestia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.

(8) Se interzice conditionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

(9) Operatorii economici detinători de deseuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de productie au obligatia valorificării/încredintării acestora către un operator economic autorizat de câtre autoritatea competentă pentru protectia mediului pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie.

(10) Obligatia prevăzuta la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

(11) Autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale au obligatia să organizeze, să gestioneze si să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât să se obtină cel putin 3 fractii, respectiv hârtie/carton, plastic si metal,sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin:

a) serviciul public de salubrizare;

b) colectarea în vederea valorificării a deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat, în conditiile legii.

(12) Prevederile din planul judetean de gestionare a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje se consideră îndeplinite pentru cantitătile de deseuri de ambalaje gestionate în colaborare cu un operator economic prevăzut la alin. (2) lit. b).

(13) Operatorii economici prevăzuti la alin. (2) lit. b) au obligatia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în conditiile legii, la cererea autoritătilor executive ale unitătilor administrativ-teritoriale, cu acestea, pentru a asigura valorificarea deseurilor de ambalaje colectate de la populatie, în limita cantitătilor de ambalaje primare preluate prin contract.

(14) Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comertului.

(15) Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si încredintarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deseurilor de ambalaje, cu exceptia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

(16) Până la sfârsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piată pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) minimum 60% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificată, inclusiv prin utilizare sau încredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc;

b) minimum 15% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje din lemn este valorificată prin reciclare;

c) obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, calculat pentru cantitatea de ambalaje introduse pe piată, altele decât cele din lemn, este îndeplinit exclusiv prin reciclare.”

5. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Operatorii economici care îsi îndeplinesc responsabilitătile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autoritătile si institutiile publice locale si operatorii economici care preiau deseurile de ambalaje în vederea valorificării au obligatia să furnizeze anual Ministerului Mediului si Pădurilor informatii privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

(2) Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligatia să furnizeze anual Ministerului Mediului si Pădurilor, pe lângă informatiile prevăzute la alin. (1), si informatii privind cantitătile de ambalaje, respectiv cantitătile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.”

6. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si pădurilor.

(2) Informatiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

(3) Operatorii economici autorizati care valorifică deseuri de ambalaje sau le incinerează în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului.”

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale au obligatia să comunice agentiei judetene pentru protectia mediului sau agentiei regionale pentru protectia mediului, după caz, în cel mult 10 zile de la data adoptării actului normativ de către autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale, modalitatea stabilită potrivit art. 16 alin. (11) pentru colectarea selectivă a deseurilor de ambalaje de la populatie si data la care aceasta va fi functională.”

8. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

9. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Persoanele fizice si persoanele juridice care generează deseuri de ambalaje din alte activităti decât cele comerciale, industriale sau de productie au obligatia să depună deseurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spatiile indicate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (7) sau să le încredinteze sistemului de colectare stabilit de către autoritătile deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 16 alin. (11).”

10. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, prin unitătile subordonate, precum si autoritătile executive ale unitătilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b) contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piată;

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.”

11. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatori economici;

b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 si 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) si (3), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1)-(3) si ale art. 18 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (6)-(9), (11), (13) si (15) si ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(3) Operatorii economici care, într-un an, nu îsi îndeplinesc în mod individual cel putin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligati să îsi îndeplinească responsabilitătile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

(4) Licenta de operare acordată operatorilor economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi, acestia nu îndeplinesc cel putin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligatiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).”

12. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează:

a) de comisari din cadrul Gărzii Nationale de Mediu pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art.lO alin. (1)-(3), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (13) si (15), art. 17 alin. (1)-(3) si art. 19 alin. (1);

b) de către personalul împuternicit al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 10 alin. (5), art. 11, 12, art. 13 alin. (1) si art. 16 alin. (8);

c) de către personalul împuternicit al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si al Gărzii Nationale de Mediu pentru art. 18 alin. (3);

d) de reprezentantii împuterniciti ai autoritătilor executive ale unitătilor administrativ-teritoriale pentru art. 20.

(2) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (1) si de către operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu.”

13. Articolul 31 se abrogă.

14. La anexa nr. 1 punctul 1, litera w) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,w) sistem-depozit - sistem prin care cumpărătorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plăteste vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;”.

15. La anexa nr. 1 punctul 1, după litera y) se introduc două noi litere, literele z) si a1), cu următorul cuprins:

,,z) trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deseu prin identificări înregistrate;

a1) introducere pe piata natională a unui produs - actiunea de a face disponibil pe piată, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs, în vederea distribuirii si/sau utilizării. Produsele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îsi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs se consideră a fi introduse pe piata natională de către acesta. Ambalajele produselor importate/achizitionate din tări ale Uniunii Europene de către operatorii economici, inclusiv ambalajele produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră a fi introduse pe piata natională la momentul importului.”

16. În cuprinsul textului art. 25 si în anexa nr. 2, termenii “recuperare” si “recuperabil” se înlocuiesc cu termenii “valorificare”, respectiv “valorificabil”.

17. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Licentele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru operatorii economici autorizati în baza Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare, rămân valabile pe perioada pentru care au fost emise.

Art. III. - Ordinul comun al ministrului mediului si pădurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor privind procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală si anulare a licentei de operare, precum si procentajul minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie pentru operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, componenta si atributiile comisiei de autorizare, prevăzut la art. 16 alin. (5) din aceeasi hotărâre, se elaborează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia pct. 11 si 12 ale art. I, care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 247.

 

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 )

 

ETAPIZAREA

obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, la nivel national, pentru perioada 2007-2012 si începând cu anul 2013

 

Anul

Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip de material

Obiectivul global de valorificare prin reciclare*)

(%)

Obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie **)

(%)

Hârtie si carton (%)

Plastic (%)

Sticlă (%)

Metale (%)

Lemn

(%)

2007

15

10

22

15

5

28

34

2008

60

11

32

50

7

33

40

2009

60

12

38

50

9

38

45

2010

60

14

44

50

12

42

48

2011

60

16

48

50

15

46

53

2012

60

18

54

50

15

50

57

2013

60

22,5

60

50

15

55

60


*) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje. **) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje.

 

NOTA:

Ambalajele compozite se încadrează în functie de materialul preponderent.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului cu suma de 42.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor înregistrate de unitătile de învătământ preuniversitar de stat fată de firmele de constructii, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de capital noi ale acestor unităti.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 va fi repartizată inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti si pe unităti de învătământ preuniversitar de stat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2011.

Nr. 377.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 69/2011

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, si ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată,

în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 69/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 16 martie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) un reprezentant al Facultătii de Drept din cadrul Universitătii Bucuresti.”

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 31 martie 2011.

Nr. 78.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR

PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) si art. 16 pct. B lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Punctul 1 al capitolului I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 70/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 si 250 bis din 8 aprilie 2011, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Subsemnatul (a), ............................................., solicit

înscrierea la cursurile de dezvoltare antreprenorială3 în următoarea locatie:

 Brasov

 Bucuresti

 Cluj-Napoca

 Constanta

 Craiova D lasi

 Târgu Mures

 Timisoara”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

Nr. 82.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

Constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 14 iunie 2010 a intrat în vigoare Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 2 iunie 2010.

Art. 2. - La data de 21 august 2010 a intrat în vigoare, pentru România, Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009, ratificat prin Legea nr. 102/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 7 iunie 2010.

Art. 3. - La data de 16 octombrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale si liniilor electrice de transport care intersectează granita româno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010.

Art. 4. - La data de 17 decembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din România si Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 10 noiembrie 2010.

Art. 5. - La data de 24 decembrie 2010 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate transfrontaliere si a terorismului international, semnat la Bucuresti la 28 septembrie 2009, ratificat prin Legea nr. 251/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010.

Art. 6. - La 10 februarie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicatiilor si societătii informationale, semnat la Bucuresti la 10 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 12 noiembrie 2010.

Art. 7. - La data de 17 februarie 2011 a intrat în vigoare Protocolul de colaborare în domeniul migratiei si azilului între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chisinău la 15 octombrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011.

Art. 8. - La data de 28 februarie 2011 a intrat în vigoare Protocolul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea între fortele aeriene, semnat la Bucuresti la 29 martie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 815/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 17 august 2010.

Art. 9. - La 2 martie 2011 a intrat în vigoare, pentru România, Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilităti, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 si semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 1 aprilie 2011.

Nr. 333.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I punctul 1.3, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) ca urmare a solicitării persoanei fizice sau juridice care intentionează să efectueze prima înmatriculare a unui autovehicul în România, să repună în circulatie un autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau să reintroducă în parcul auto national un autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei;”.

b) Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România, la repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau la reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national”

c) La capitolul II, punctul 2.12 va avea următorul cuprins:

“2.12. Taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în conditiile prevăzute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada plătii taxei se prezintă autoritătii competente pentru înmatricularea autovehiculului, pentru repunerea în circulatie a autovehiculului după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei.”

d) La anexa nr. 2, nota de subsol va avea următorul cuprins:

“*) Se completează cu:

I - solicitare initială de stabilire a taxei pe poluare în vederea primei înmatriculări în România;

R - pentru repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii; sau

R1 - pentru reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national pentru care s-a restituit valoarea reziduală a taxei.”

2. Anexa nr. 2 “Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 “Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


4. Anexa nr. 4 “Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 1.957.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 986/2008)

 

SIGLA

AF

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală …………………..

Nr. …………………… / …………………….

 

Aprobat

Director executiv adjunct coordonator/

Sef administratie adjunct coordonator,

............................................

 

REFERAT

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Prin Cererea înregistrată sub nr......./.............., ............................................... (denumirea contribuabilului), cod de identificare fiscală ..............................., având domiciliul fiscal în localitatea .................................................., str. ................................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ........................solicită1):

 stabilirea, în temeiul dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările si completările ulterioare, a taxei pe poluare pentru prima înmatriculare în România a autovehiculului, pentru repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national;

 restituirea, în temeiul dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările si completările ulterioare, a valorii reziduale a taxei pe poluare, în situatia scoaterii autovehiculului din parcul auto national;

 restituirea, în temeiul dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările si completările ulterioare, a diferentei dintre taxa specială pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;

 restituirea, în temeiul dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările si completările ulterioare, a diferentei de taxă rezultate în urma contestării taxei pe poluare.

Pentru stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost depuse de contribuabil următoarele documente:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Pe baza documentatiei depuse, a elementelor de calcul prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările si completările ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, cu modificările si completările ulterioare, au rezultat următoarele2):

 

Verificat

Functia...............

Numele si prenumele................

Data...............

Semnătura.............

Întocmit

Functia...............

Numele si prenumele................

Data...............

Semnătura.............


1) Se bifează situatia în cauză.

2) Se detaliază modul de calcul al taxei pe poluare.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 986/2008)

 

SIGLA

AF

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală......................

Nr. de înregistrare.................

Data......./......./.........

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........

 

 

 

DECIZIE

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului:.........................................................................................................

Cod de identificare fiscală...................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea..................................., str....................................nr......., bl..........., sc........, ap........., judetul/sectorul...................................

 

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr............., prin care ati solicitat calcularea taxei pe

poluare pentru autovehicule, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculului/pentru repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările si completările ulterioare, a rezultat

TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, în sumă de ................................... lei.

La stabilirea taxei s-au avut în vedere următoarele1):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Prezenta decizie reprezintă titlu de creantă si constituie înstiintare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

Dacă autovehiculul pentru care se efectuează înmatricularea face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta îndeplineste conditiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunostintă că:

Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si care au obligatia plătii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să depună Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Functia..............................................

Functia.............................................

Functia..............................................

Numele si prenumele..........................

Numele si prenumele.........................

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila........................

Semnătura........................................

Semnătura........................

 

Cod: 14.13.02.50


1) Se detaliază modul de calcul al taxei pe poluare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

 

SIGLA

AF

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală......................

Nr. de înregistrare.................

Data......./......./.........

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........

 

 

 

DECIZIE

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

 

Denumirea/Numele si prenumele contribuabilului:.........................................................................................................

Cod de identificare fiscală...................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea..................................., str....................................nr......., bl..........., sc........, ap........., judetul/sectorul...................................

 

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr..........................., prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind autovehiculele în leasing anexat la cerere, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculelor, pentru repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării ori scutirii sau pentru reintroducerea în parcul auto national a unui autoturism scos din parcul auto national, din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările si completările ulterioare, a rezultat

taxa pe poluare pentru autovehicule, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creantă si constituie înstiintare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

Dacă autovehiculele pentru care se efectuează înmatricularea fac obiectul unei achizitii intracomunitare si acestea îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal), cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunostintă că:

Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, si să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nasterea exigibilitatea operatiunii.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal si care au obligatia plătii taxei pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal au obligatia să depună Decontul special de TVA pentru respectivele achizitii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

Functia..............................................

Functia.............................................

Functia..............................................

Numele si prenumele..........................

Numele si prenumele.........................

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila........................

Semnătura........................................

Semnătura........................

 

Cod: 14.13.02.50/1

 

Anexă

la Decizia nr........

 

Denumirea contribuabilului ...........................

Cod de identificare fiscală ............................

Domiciliul fiscal ............................................

Centralizator privind taxa pe poluare calculată pentru autovehiculele în leasing

(anexă la Cererea nr......./......)

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tip/ Variantă

Serie sasiu/ Număr de identificare

Număr de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea cilindrică

(cm3)

Valoarea combinată a emisiei de CO2

(grame/km)

Motor diesel echipat cu filtru de particule

Dotare

(aer conditionat/ ABS/airbag)

Taxa pe poluare - lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BNK OFFJCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 martie 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Măria Cuntan nr. 4, bl. S42, sc. 3, et. 4, ap. 67, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/457/19.01.2011, cod unic de înregistrare 27914980/19.01.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 245.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea numirii directorului general al Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. si a reluării activitătii

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 aprilie 2011, prin care s-au aprobat numirea directorului general al Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. si reluarea activitătii,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă numirea domnului Serdean Pavel Dorin în functia de director general al Societătii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., conform Hotărârii Asociatilor nr. 33 din data de 23 august 2010, si reluarea activitătii.

Art. 2. - Societatea are obligatia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 60 de zile de la primirea prezentei, a copiei contractului de muncă încheiat cu domnul Serdean Pavel Dorin, conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2011.

Nr. 267.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.