MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 268/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

368. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “CARMEN SILVA 2000” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

 

369. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “GERMISARA” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

 

382. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Panduru Virgil din functia publică de subprefect al judetului Olt în functia publică de inspector guvernamental

 

383. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Copilău Jenei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

50. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Panduru Virgil în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

Sentinta civilă nr. 71 din 23 februarie 2010 a Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “CARMEN SILVA 2000” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “CARMEN SILVA2000” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 368.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Societatea Comercială “CARMEN SILVA2000” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Constanta, str. Brătianu nr. 3, Vila Filimon Sârbu, judetul Constanta

Cod unic de înregistrare: RO 13416684

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

896.00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

896,00

 

 

a)

din productia vândută

3

45.00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, ef. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

851,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

0,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

877,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

679,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

21,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

10,00

 

 

d

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

244,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

174,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

70,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

53,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

2,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

13.00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

 

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

64,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

251,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

89,00

 

 

 

i1. contract de mandat

39

80,00

 

 

 

i2. ch. de protocol, din care:

40

5,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3. ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

4,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5. ch. cu activele cedate

46

198,00

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

 

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 


 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

19,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

16,00

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

16,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. l-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

 

 

1

 

Surse proprii

65

 

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

 

 

Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:

70

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (finantate de MF)

71

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F

72

 

 

 

 

 

Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane - BEI

73

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

74

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente

75

 

 

4

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

 

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

 

 

 

a)

interne

80

 

 

 

b)

externe

81

 

 

 

 

 

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

 

 

 

 

 

Rambursări de credite externe

83

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

84

 

 

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

85

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

86

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

87

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

88

 

 

1

 

Rezerve legale

89

 

 

2

 

Rezerve statutare

90

 

 

3

 

Alte rezerve

51

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

92

 

 

1

 

Venituri totale

93

896,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

94

877,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

95

10

 

4

 

Nr. mediu de salariati total

96

10

 

5

 

Fond de salarii, din care:

97

174,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

98

174,00

 

 

b)

alte cheltuieli CU personalul (AGA,CA)

99

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

1.450,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

101

89.600,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

102

96.732,16

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

103

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

104

978,79

 

11

 

Plăti restante

105

 

 

 

a)

preturi curente

106

 

 

 

b)

preturi comparabile

107

 

 

12

 

Creante restante

108

422,00

 

 

a)

preturi curente

109

422,00

 

 

b)

preturi comparabile

110

435,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “GERMISARA” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “GERMISARA” - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului detine actiuni, în numele statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2011.

Nr. 369.

 

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Societatea Comercială “GERMISARA” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Geoagiu-Băi, str. Germisara nr. 1B, judetul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: 2093294

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

270,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

219,00

 

 

a)

din productia vândută

3

215,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

3

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

4.00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

51,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

51,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

23S.C0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

238,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

10,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

11,00

 

 

c)

cheltuieli  privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

122,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

90,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

32,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

21,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt. somaj

25

1,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

6,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

4,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

0,00

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

12,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

62,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

21,00

 

 

 

i1) contract de mandat

39

 

 

 

 

12) ch. de protocol, din care:

40

11,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

13) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

11,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

11,00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

14) ch. cu sponsorizarea

45

1,00

 

 

 

15) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

9,00

 

 

 

16) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

32,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

5,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

27,00

 

1

 

Rezerve legale

55

2,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

25,00

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult ele nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

23,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

2,00

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

20,00

 

1

 

Surse proprii

65

20,00

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

 

 

 

Capitalizări cf. Legii nr.136/97, pentru:

70

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

71

 

 

 

 

 

Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

72

 

 

 

 

 

Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane - BEI

73

 

 

 

 

 

Rambursări de credite externe

74

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente

75

 

 

4

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

20,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

 

 

 

a)

interne

80

 

 

 

b)

externe

81

 

 

 

 

 

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe

83

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

84

 

 

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

85

 

 

 

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

86

 

 

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

87

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

88

2,00

 

1

 

Rezerve legale

89

2,00

 

2

 

Rezerve statutare

90

 

 

3

 

Alte rezerve

91

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

92

 

 

1

 

Venituri totale

93

270,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

94

238,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

95

4

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

96

4

 

5

 

Fond de salarii, din care:

97

122,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca

98

90,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA)

99

32,00

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

1.875.00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoană)

101

67.500,00

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

102

72.373,00

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

103

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

104

881,48

 

11

 

Plăti restante

105

 

 

 

a)

preturi curente

106

 

 

 

b)

preturi comparabile

107

 

 

12

 

Creante restante

108

 

 

 

a)

preturi curente

109

 

 

 

b)

preturi comparabile

110

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Panduru Virgil din functia publică de subprefect al judetului Olt în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Panduru Virgil i se aplică mobilitatea din functia publică de subprefect al judetului Olt în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

Nr. 382.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de către domnul Copilău Jenei

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Copilău Jenei exercită, cu caracter temporar, în conditiile legii, functia publică de subprefect al judetului Olt.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

Nr. 383.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Panduru Virgil în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Panduru Virgil se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

Nr. 50.

 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL CLUJ - SECTIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosar nr. 2.251/33/2009

 

SENTINTA CIVILA Nr. 71

Sedinta publică din data de 23 februarie 2010

 

Completul compus din:

Presedinte - Claudia Idriceanu

Grefier - Angela Nistor

 

Pe rol, în vederea pronuntării, actiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Clubul Ecologic Transilvania în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, având ca obiect anulare acte emise de autoritătile de reglementare - Ordinul nr. 1.262/2005 emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Mersul dezbaterilor, sustinerile si concluziile părtilor au fost consemnate în încheierea de sedintă din data de 16 februarie 2010, când pronuntarea hotărârii s-a amânat pentru termenul de astăzi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CURTEA,

Prin cererea înregistrată la data de 21 decembrie 2009, reclamanta Asociatia Clubul Ecologic Transilvania a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale anularea următoarelor texte normative:

1. lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, având următorul cuprins:

“9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) si hibrizilor, respectiv 0,5% seminte modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor autopolenizate (autogame); semintele care prezintă un procent de impurificare cu OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică.”;

2. lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 si 18 bis din 9 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, având următorul cuprins:

“9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) si hibrizilor, respectiv 0,5% seminte modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor autopolenizate (autogame); semintele care prezintă un procent de impurificare cu seminte OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică.”

În motivarea actiunii arată că textele normative atacate sunt neconforme cu unele dispozitii legale cu putere superioară, în spetă art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009, articolul 21 din Directiva nr. 18/2001/EC a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 12 martie 2001 privind etichetarea, art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009, si, respectiv, art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2007, ce aplică principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole.

Pârâtul Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin întâmpinare f.71-73, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale invocate au fost modificate prin ordinele nr. 185/2009 si, respectiv, nr. 186/2009 ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Astfel pragurile de impurificare admise prin ordinele sus-mentionate au fost modificate ca urmare a solicitării formulate de expertii misiunii FVO în cadrul misiunii de evaluare ce a avut loc în România în perioada 2-6 martie 2009.

Totodată, se mai arată că pe teritoriul Comunitătii Europene este permisă doar cultivarea semintei de hibrizi de porumb modificat genetic (OMG) care contin evenimentul de transformare autorizat MON (810) si nu există posibilitatea impurificării semintei de porumb nemodificate genetic cu seminte modificate genetic neautorizate. Pe de altă parte, un ultim argument în ceea ce priveste respingerea cererii îl constituie faptul că în spetă îsi găsesc aplicabilitatea cu prioritate normele dreptului comunitar, în spetă Regulamentul comunitar, iar atât timp cât există directive ale Uniunii Europene ce vizează producerea, certificarea si comercializarea semintelor, cererea este neîntemeiată.

Analizând cererea formulată prin prisma actelor dosarului si având în vedere prevederile legale incidente spetei, Curtea retine următoarele:

Reclamanta Clubul Ecologic Transilvania este o asociatie neguvernamentală având ca scop promovarea principiilor de dezvoltare rurală durabilă, activitătile acesteia concentrându-se pe două ramuri principale: o campanie de prezentare a impactului organismelor modificate genetic asupra sănătătii, mediului si drepturilor micilor fermieri si a consumatorilor, precum si o serie de proiecte de conservare si de promovare a valorilor rurale, în special concentrate pe păstrarea în câmp a soiurilor traditionale.

Din această perspectivă reclamanta actionează în interesul tuturor fermierilor si producătorilor din domeniul agriculturii care doresc să se păstreze posibilitatea reală de a alege între diferitele tipuri de agricultură, ca si în numele consumatorilor ce au dreptul de asemenea de a alege în cunostintă de cauză alimente provenind din cele 3 tipuri de agricultură coexistente: ecologică, conventională si cuprinzând organisme modificate genetic.

În acest cadru si având drept temei legal prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004, reclamanta solicită instantei a se dispune anularea unor texte cuprinse în acte normative, respectiv lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, respectiv lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, ca fiind neconforme cu dispozitiile legale cuprinse în acte normative cu putere superioară.

În concret, în spetă se discută modul de reglementare a pragului minim peste care prezenta într-un lot de seminte a unor seminte modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalată pe etichetă.

Evolutia actelor normative cu incidentă în această materie, din punct de vedere juridic, s-a succedat în timp după cum urmează:

La data de 12 martie 2001, Parlamentul European si Consiliul Europei au adoptat Directiva nr. 18/2001/EC privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului.

După aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 23 mai 2007, s-a adoptat de către Guvern Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 prin care a fost transpusă în dreptul intern al României Directiva nr. 18/2001/EC. Acest act normativ a fost aprobat cu modificări de către Parlament prin Legea nr. 247/2009.

La data de 23 martie 2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a adoptat ordinele nr. 185 si 186, prin care a modificat ordinele nr. 1.262/2005 si, respectiv, 1.264/2005 si în urma cărora Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a stabilit în privinta semintelor de cereale, respectiv în privinta semintelor de oleaginoase si textile nivelul pragurilor sub care prezenta unor seminte modificate genetic nu este obligatoriu a fi semnalată pe etichetă, semintele fiind certificate ca fiind nemodificate genetic (non-OMG).

Potrivit art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009, sunt stabilite două conditii ce trebuie deopotrivă să fie îndeplinite pentru a fi aplicabilă regula statuată în textul legal. Prima conditie, cea de la lit. a), stabileste că, pentru a se certifica un lot de seminte ca fiind non-OMG, desi contaminat cu un anumit procent de OMG, organismul modificat genetic detectat trebuie să fie autorizat. Cu alte cuvinte, detectarea într-un lot de seminte de organisme modificate genetic neautorizate trebuie etichetată corespunzător alin. (1) al textului, respectiv lotul de seminte contaminat cu OMG-uri neautorizate, indiferent de procentul de contaminare, nu poate fi certificat ca fiind non-OMG.

Pornind de la cele statuate în art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, rezultă că prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt neconforme cu textul legal precitat, deoarece în acestea nu a fost preluată conditia ca organismele modificate genetic detectate într-un lot de seminte să fie autorizate. Astfel, în forma prezentă a textelor normative atacate, pot fi certificate ca fiind non-OMG si pot fi introduse pe piată loturi de seminte în care au fost detectate organisme modificate genetic sub pragul stabilit, chiar dacă acestea ar fi neautorizate. Aspectul relevat are o foarte mare implicatie practică, deoarece consecinta acestei reglementări este că, dată fiind posibilitatea de certificare a unor loturi de seminte continând seminte modificate genetic dintre cele neautorizate, se introduc astfel în mod deliberat în mediu organisme modificate genetic neautorizate, ceea ce este contrar legislatiei în materia organismelor modificate genetic, a căror introducere în mediu trebuie să fie autorizată în mod individual, înregistrată si strict supravegheată.

Prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt neconforme si cu art. 21 din Directiva 18/2001/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12 martie 2001. Potrivit paragrafului 2 al art. 21, stabilirea pragurilor pentru introducerea pe piată, etichetarea si ambalarea OMG-urilor nu este lăsată la latitudinea statelor membre, ci urmează a fi stabilită la nivel comunitar, în conformitate cu procedura mentionată. Desi până în prezent nu a fost încă stabilit la nivel comunitar nivelul pragurilor pentru diferitele tipuri de seminte, nu se justifică încălcarea prevederilor directivei printr-un act normativ national, asa cum s-a întâmplat prin adoptarea celor două ordine atacate.

De altfel, această încălcare a normelor comunitare a fost constatată si de către Directoratul general pentru sănătate si consumatori din cadrul Comisiei Europene, în cuprinsul raportului final întocmit în urma misiunii de control desfăsurate în România în perioada 2-6 martie 2009 pentru evaluarea sistemului oficial de control pentru hrană si furaje constând în produse din organisme modificate genetic (OMG) (f.41-47).

Din concluziile raportului final rezultă că întreaga legislatie avută în vedere pentru scopul misiunii a fost transpusă, iar existenta legislatiei nationale care stabileste praguri de etichetare pentru prezenta accidentală a OMG în semintele non-OMG contravine prevederilor art. 21.2 din Directiva 18/2001/EC.

Asadar, neconcordanta prevederilor nationale cu legislatia comunitară în domeniu a fost constatată deja de un organism oficial de control al Uniunii Europene.

Deoarece Directiva nr. 18/2001/EC a fost transpusă în legislatia natională, întrebarea care se naste este din ce motiv reclamanta se prevalează de această directivă fără a invoca prevederile corespunzătoare din dreptul intern.

Asa cum de altfel în mod întemeiat sustine aceasta, modul de transpunere al prevederii relevante sub aspectul dezbătut este defectuos. Comparând textul art. 21.2 din directivă cu textul art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, rezultă că în textul comunitar se arată cu putere imperativă faptul că stabilirea pragurilor este de competenta exclusivă a Uniunii Europene, urmând a fi respectată procedura comunitară acolo indicată, în timp ce textul national rămâne ambiguu în ceea ce priveste competenta de a stabili pragurile, lăsând posibilitatea de a permite stabilirea acestora în cadrul reglementărilor nationale.

În concluzie, în esentă se impune cu precădere a se stabili primatul dreptului comunitar asupra dreptului national, ce functionează cu valoare de principiu.

Nu în ultimul rând, prevederile art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată prin Legea nr. 247/2009, precum si ale art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, obligă pârâtul să ia toate măsurile pentru a mentine coexistenta culturilor conventionale, modificate genetic si ecologice. Aceasta înseamnă printre altele si păstrarea puritătii adecvate a semintelor certificate, în caz contrar însăsi existenta oricărui alt tip de agricultură decât cel cu organisme modificate genetic fiind pusă în pericol.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, în lumina textelor legale arătate, instanta apreciază actiunea formulată ca fiind întemeiată, motiv pentru care o va admite, cu consecinta anulării lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale, asa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R., ca nelegale, precum si ale lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, cu modificările si completările ulterioare, text modificat prin Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ca nelegale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Admite actiunea formulată de reclamanta Asociatia Clubul Ecologic Transilvania, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor nr. 3, ap. 6, judetul Cluj.

Dispune anularea lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale, asa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 185 din 23 martie 2009 al M.A.P.D.R., ca nelegale, precum si ale lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, cu modificările si completările ulterioare, text modificat prin Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ca nelegale.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 februarie 2010.

 

PRESEDINTE,

CLAUDIA IDRICEANU

Grefier,

Angela Nistor


 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL -

DECIZIA Nr. 776

Sedinta publică din data de 9 februarie 2011

 

Dosar nr. 2.251/33/2009

 

Presedinte: Carmen Frumuselu - judecător

Joita Preda - judecător

Florentina Preda Popescu - judecător

Daniela Tudor - magistrat-asistent

 

La data de 2 februarie 2011 s-a luat în examinare recursul formulat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale împotriva Sentintei nr. 71 din 23 februarie 2010 a Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, iar pronuntarea deciziei a fost amânată pentru data de 9 februarie 2011.

CURTEA,

asupra recursului de fată,

din examinarea lucrărilor din dosar, a constatat următoarele:

I. Prima instantă

1. Solutia pronuntată

Prin Sentinta nr. 71 din 23 februarie 2010 a Curtii de Apel Cluj a fost admisă actiunea formulată de reclamanta Asociatia Clubul Ecologic Transilvania în contradictoriu cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în sensul că s-a dispus anularea lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale, asa cum acest text a fost modificat prin Ordinul nr. 185/2009 al M.A.P.D.R., ca nelegale, precum si ale lit. G pct. 9 din cap. II “Prelucrarea si certificarea semintelor” din cuprinsul anexei nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, cu modificările si completările ulterioare, text modificat prin Ordinul nr. 186 din 23 martie 2009 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, ca nelegale.

2. Motivarea instantei de fond

Pentru a pronunta această hotărâre, Curtea de Apel Cluj a retinut că reclamanta Clubul Ecologic Transilvania este o asociatie neguvernamentală având ca scop promovarea principiilor dezvoltării rurale durabile, activitătile acesteia concentrându-se pe două ramuri principale: o campanie de prezentare a impactului organismelor modificate genetic asupra sănătătii, mediului si drepturilor micilor fermieri si consumatorilor, precum si o serie de proiecte de conservare si de promovare a valorilor rurale, în special concentrate pe păstrarea în câmp a soiurilor traditionale.

Din această perspectivă, reclamanta actionează în interesul tuturor fermierilor si producătorilor din domeniul agriculturii, care doresc să se păstreze posibilitatea reală de a alege între diferitele tipuri de agricultură, ca si în numele consumatorilor ce au dreptul, de asemenea, de a alege, în cunostintă de cauză, alimente provenind din cele 3 tipuri de agricultură coexistente: ecologică, conventională si cuprinzând organisme modificate genetic.

Instanta de fond a retinut că reclamanta, având drept temei legal prevederile art. 4 din Legea nr. 554/2004, a solicitat instantei anularea unor texte cuprinse în actele normative precizate, respectiv lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 1.262/2005 si lit. G pct. 9 din cap. II din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, ca fiind neconforme cu dispozitiile legale cuprinse în acte normative cu putere superioară.

În concret, în cauza de fată instanta a retinut că se are în vedere modul de reglementare a pragului minim peste care prezenta într-un lot de seminte a unor seminte modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalată pe etichetă.

Evolutia actelor normative cu incidentă în această materie, din punct de vedere juridic, s-a succedat în timp după cum urmează:

La data de 12 martie 2001, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva nr. 18/2001/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei Consiliului nr. 90/220/CE.

După aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 23 mai 2007 s-a adoptat de către Guvern Ordonanta de urgentă nr. 43/2007, prin care a fost transpusă în dreptul intern al României Directiva nr. 18/2001/CE. Acest act normativ a fost aprobat cu modificări de către Parlament prin Legea nr. 247/2009.

La data de 23 martie 2009, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a adoptat ordinele nr. 186 si 186, prin care a modificat ordinele nr. 1.262/2005 si, respectiv, 1.264/2005, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale stabilind în privinta semintelor de cereale, respectiv în privinta semintelor de oleaginoase si textile nivelul pragurilor sub care prezenta unor seminte modificate genetic nu este obligatoriu a fi semnalată pe etichetă, semintele fiind certificate ca fiind nemodificate genetic (non-OMG).

Potrivit art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009, sunt stabilite două conditii ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru a fi aplicabilă regula statuată în textul legal.

Prima conditie, cea de la lit. a), prevede că, pentru certificarea unui lot de seminte ca fiind non-OMG, desi contaminat cu un anumit procent de OMG, organismul modificat genetic detectat trebuie să fie autorizat. Cu alte cuvinte, detectarea într-un lot de seminte de organisme modificate genetic neautorizate trebuie etichetată corespunzător alin. (1) al textului, respectiv lotul de seminte contaminat cu OMG-uri neautorizate, indiferent de procentul de contaminare, nu poate fi certificat ca fiind non-OMG.

Pornind de la cele statuate în art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, instanta a constatat că prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt neconforme cu textul legal arătat, deoarece nu s-a preluat conditia ca organismele modificate genetic detectate într-un lot de seminte să fie autorizate.

Astfel, în forma prezentă a textelor normative atacate, pot fi certificate ca fiind non-OMG si pot fi introduse pe piată loturi de seminte în care au fost detectate organisme modificate genetic sub pragul stabilit, chiar dacă acestea ar fi neautorizate. Aspectul relevat are o foarte mare implicatie practică deoarece consecinta acestei reglementări este că, dată fiind posibilitatea de certificare a unor loturi de seminte continând seminte modificate genetic dintre cele neautorizate, există posibilitatea introducerii deliberate în mediu a unor organisme modificate genetic neautorizate, ceea ce contravine legislatiei în materia organismelor modificate genetic, a căror introducere în mediu trebuie să fie autorizată în mod individual, înregistrată si strict supravegheată.

Instanta de fond a retinut că prevederile atacate din cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt neconforme si cu art. 21 din Directiva 18/2001/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 12 martie 2001. Potrivit paragrafului 2 al art. 21, stabilirea pragurilor pentru introducerea pe piată, etichetarea si ambalarea OMG-urilor nu este lăsată la latitudinea statelor membre, ci urmează a fi stabilită la nivel comunitar, în conformitate cu procedura mentionată. Desi, până în prezent, nu au fost încă stabilite la nivelul UE pragurile pentru diferitele tipuri de seminte, nu se justifică încălcarea prevederilor directivei printr-un act normativ national, asa cum s-a întâmplat prin adoptarea celor două ordine atacate.

De altfel, această încălcare a normelor comunitare a fost constatată si de către Directoratul general pentru sănătate si consumatori din cadrul Comisiei Uniunii Europene, în cuprinsul raportului final întocmit în urma misiunii de control desfăsurate în România din 2-6 martie 2009, pentru evaluarea sistemului oficial de control pentru hrană si furaje, constând în produse din organisme modificate genetic (OMG) (f.41-47).

Din chiar concluziile raportului final rezultă că întreaga legislatie avută în vedere pentru scopul misiunii a fost transpusă, iar existenta legislatiei nationale care stabileste praguri de etichetare pentru prezenta accidentală a OMG în semintele non-OMG contravine prevederilor art. 21.2 din Directiva 18/2001/EC.

Prima instantă, comparând textul art. 21.2 din directivă cu textul art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, a concluzionat că modul de transpunere este defectuos, deoarece în textul comunitar se precizează imperativ că stabilirea pragurilor este de competenta exclusivă a Uniunii Europene, urmând a fi respectată procedura comunitară indicată, în timp ce textul national rămâne ambiguu cât priveste competenta de a stabili pragurile, lăsând posibilitatea de a permite stabilirea acestora în cadrul reglementărilor nationale, ceea ce contravine directivei CE.

Instanta a concluzionat că, în esentă, se impune a se stabili prioritatea dreptului comunitar asupra dreptului national, ce functionează cu valoare de principiu.

Nu în ultimul rând prevederile art. 45 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată prin Legea nr. 247/2009, precum si ale art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, obligă pârâtul să ia toate măsurile pentru a mentine coexistenta culturilor conventionale, modificate genetic si ecologice. Aceasta înseamnă, printre altele, si păstrarea puritătii adecvate a semintelor certificate, în caz contrar însăsi existenta oricărui alt tip de agricultură decât cel cu organisme modificate genetic fiind pusă în pericol.

Pentru toate considerentele arătate, instanta a admis actiunea reclamantei, cum s-a arătat anterior.

II. Instanta de recurs

1. Criticile recurentului-pârât Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâtul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, care a criticat-o pentru nelegalitate si pentru netemeinicie, arătând că în mod gresit prima instantă a anulat pct. 9 lit. G din cap. 2 al Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 1.262/2005, modificat prin Ordinul nr. 185/2009 al aceleiasi institutii, precum si lit. G pct. 9 din cap. 2 din anexa nr. 7 la Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 1.264/2005, modificat prin Ordinul nr. 186/2009 emis de aceeasi institutie.

Recurentul a sustinut că din cuprinsul cap. 2 din anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.262/2005 rezultă că dispozitiile contestate de intimata-reclamantă se referă la prelucrarea si certificarea semintelor, privind numai semintele destinate însământării, nepunându-se problema introducerii deliberate în mediu a organismelor modificate genetic neautorizate, fiind vorba de impurificările accidentale ale semintelor cu organisme modificate genetic autorizate, care ar putea surveni pe parcursul proceselor de prelucrare si conditionare a acestora.

S-a învederat că, prin raportare la această situatie, sunt aplicabile dispozitiile art. 40 alin. (3), si nu ale alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, cum gresit a retinut în instantă.

O altă critică vizează împrejurarea că în mod eronat s-a retinut în sentinta atacată că cele două ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt neconforme cu art. 21 din Directiva 18/2001/CE, încălcare constatată si în raportul final întocmit de directorul general pentru sănătate si consumatori în cadrul Comisiei Europene, în urma misiunii de control desfăsurate în România în perioada 2-6 martie 2009, din moment ce pragurile de impurificare admise prin ordinele nr. 185 si nr. 186 emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în 2009 au fost modificate tocmai ca urmare a solicitării formulate de expertii misiunii de evaluare mentionate anterior, tinându-se cont de Recomandarea nr. 2 de la pct. 8 din Proiectul de raport al misiunii.

A precizat recurentul că în luna iunie 2009 s-a primit de la Comisie evaluarea Food Veterinary Office a Planului de actiune transmis de autoritătile competente din România, prin care reprezentantii Comisiei UE s-au declarat satisfăcuti de actiunea realizată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin elaborarea celor două ordine, care nu contravin si nu denaturează sensul si scopul dispozitiilor legale în aplicarea cărora au fost emise, solicitându-se admiterea recursului si modificarea sentintei atacate, în sensul respingerii actiunii intimatei-reclamante ca nefondate.

În temeiul art. 308 pct. 2 din Codul de procedură civilă, intimata Clubul Ecologic Transilvania a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

2. Considerentele înaltei Curti asupra recursului

Analizând sentinta atacată prin prisma motivelor de recurs,

tinând cont de actele si lucrările dosarului, precum si de dispozitiile legale incidente, Curtea constată următoarele:

a) Dispozitii legale aplicabile

Directiva CE nr. 18 din 12 martie 2001

Art. 21. - (1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în toate stadiile introducerii pe piată, etichetarea si ambalarea OMG-urilor introduse pe piată ca produse în sine sau componente ale altor produse sunt conforme cu cerintele relevante specificate în autorizatia scrisă mentionată în art. 15(3), 17(5), 18(2) si 19(3).

(2) Pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urmele accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic ale OMG-urilor trebuie să se stabilească un prag minim sub care produsele respective nu trebuie etichetate în conformitate cu dispozitiile alin. (1).

Nivelurile acestui prag se stabilesc în functie de produsul în cauză că, procedurii prevăzute în art. 30 (2).

Art. 30. - (2)

Dacă se face trimitere la prezentul alineat se aplică art. 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE, tinându-se cont de dispozitiile art. 8.

Decizia CE nr. 468/1999

Art. 5. - Comisia este asistată de un comitet de reglementare format din reprezentantii statelor membre si prezidat de reprezentantul Comisiei.

Fără a aduce atingere art. 8, Comisia adoptă măsurile preconizate în cazul în care acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

În cazul în care măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului sau în lipsa acestuia, Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile care urmează a fi adoptate si informează Parlamentul European.

În cazul în care consideră că propunerea prezentată de Comisie în temeiul unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută în art. 351 din tratat depăseste competentele de executare prevăzute în actul de bază, Parlamentul European informează Consiliul asupra pozitiei sale.

Consiliul poate, atunci când este cazul, în conformitate cu o astfel de pozitie, să hotărască cu majoritate calificată cu privire la propunere într-un termen care poate fi stabilit în fiecare act de bază, dar care nu depăseste în niciun caz 3 luni de la data trirniterii de către Consiliu.

În cazul în care în acest termen Consiliul a indicat cu majoritate calificată că se opune propunerii, Comisia o reexaminează. Comisia poate să prezinte Consiliului o propunere modificată, poate să retransmită propunerea sau poate să prezinte o propunere legislativă pe baza tratatului.

În cazul în care, la expirarea acestui termen, Consiliul nu a adoptat măsurile de aplicare propuse si nici nu si-a exprimat opozitia fată de propunerea măsurilor de aplicare, acestea sunt adoptate de către Comisie.

Art. 7. - Fiecare comitet adoptă propriul regulament de procedură la propunerea presedintelui său pe baza unui regulament de procedură standard care se publică în Jurnalul oficial al Comunitătilor Europene.

În măsura în care este necesar, comitetele existente îsi adaptează regulamentul de procedură la regulamentul de procedură standard.

Art. 8. - În cazul în care Parlamentul European indică, printr-o rezolutie motivată, că proiectul de măsuri de aplicare, a căror adoptare este preconizată si care au fost prezentate unui comitet în temeiul unui act de bază adoptat conform art. 251 din tratat, ar depăsi competentele de executare prevăzute de actul de bază, Comisia reexaminează proiectul de măsuri.

Tinând seama de rezolutie si cu respectarea termenelor pentru procedura în curs, Comisia poate prezenta comitetului un nou proiect de măsuri, poate continua procedura sau poate prezenta o propunere Parlamentului European si Consiliului pe baza tratatului.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2009.

Art. 40.

Sectiunea a 9-a

Etichetarea

Art. 40. - (1) Notificatorul si toti operatorii implicati în activitătile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că, în toate stadiile introducerii pe piată, etichetarea si ambalarea organismelor modificate genetic introduse pe piată, ca atare sau componente ale unor produse, corespund cerintelor relevante specificate în autorizatia prevăzută la art. 34, 37 si în art. 38 si sunt în conformitate cu legislatia natională si comunitară.

(2) Pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urmele de organisme modificate genetic, prezente accidental sau a căror prezentă este inevitabilă din punct de vedere tehnic, se stabileste un prag minim sub care aceste produse nu se etichetează, conform prevederilor alin. (1), astfel:

a) organismul modificat genetic în cauză trebuie să fie autorizat;

b) pragul se stabileste în functie de produs, conform procedurii comunitare si legislatiei nationale.

(3) Pentru produsele care urmează să se folosească direct pentru prelucrare, alin. (1) nu se aplică pentru urmele de organisme modificate genetic autorizate care nu depăsesc 0,9%, dacă se demonstrează că aceste urme sunt întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic si în conformitate cu legislatia natională în vigoare si că s-au luat toate măsurile pentru a evita prezenta acestui organism modificat genetic. Praguri mai joase se stabilesc conform procedurii comunitare.

Art. 45

Sectiunea a 3-a

Prezenta accidentală a unui organism modificat genetic

Art. 45. - Autoritătile publice centrale pentru siguranta alimentelor, agricultură, protectia consumatorilor si fiecare operator din domeniu iau măsuri, potrivit competentelor lor, pentru a evita prezenta accidentală a organismelor modificate genetic în alte produse, conform prevederilor legislatiei comunitare si nationale în vigoare, precum si pe baza legislatiei si ghidurilor privind coexistenta culturilor conventionale, modificate genetic si ecologice.

Ordin Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 185 din 23 martie 2009 privind modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cereale.

“În anexa nr. 7 «Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale în România», la capitolul II «Prelucrarea si certificarea semintelor» litera G, punctul 9 va avea următorul cuprins:

9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) si hibrizilor, respectiv 0,5% seminte modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor autopolenizate (autogame); semintele care prezintă un procent de impurificare cu OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică.”

Ordin Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 186 din 23 martie 2009 privind modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile.

În anexa nr. 7 “Cerinte suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de oleaginoase si textile în România”, la capitolul II “Prelucrarea si certificarea semintelor” litera G, punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. Prezenta semintelor modificate genetic în partide/loturi de seminte non-OGM se admite până la maximum 0,3% în urma testării în laborator, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor cu polenizare liberă (alogame) si hibrizilor, respectiv 0,5% seminte modificate genetic, în cazul soiurilor non-OGM apartinând speciilor autopolenizate (autogame); semintele care prezintă un procent de impurificare cu seminte OGM mai mare de 0,3%, respectiv 0,5% nu se certifică.”

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006

Art. 87. - Autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale are următoarele atributii si răspunderi:


g) aplică principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte culturi agricole.

b) Analiza motivelor de recurs

Prima instantă a anulat dispozitiile din ordinele nr. 185 si 186/2009 emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru modificarea ordinelor nr. 1.262 si 1.264/2005 ale aceleiasi institutii, apreciind că acestea contravin prevederilor art. 21 din Directiva nr. 18/2001/CE din 12 martie 2001, în sensul că se creează posibilitatea utilizării unor seminte de cereale sau plante textile si oleaginoase care pot fi afectate de organisme modificate genetic neautorizate, iar pe de altă parte s-a stabilit un prag-limită al prezentei organismelor modificate genetic în aceste seminte, până la care nu este necesară etichetarea, însă această dispozitie este, de asemenea, contrară prevederilor art. 21 pct. 2 din aceeasi directivă, întrucât nu a fost stabilit, la nivelul UE un asemenea prag, care nu poate fi atestat unilateral de statul român, directiva mentionată anterior fiind transpusă în legislatia internă prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007.

Recurenta a sustinut că în mod gresit prima instantă a considerat aplicabil art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 si nu alin. (3) al acestui text, cum este corect, fiind vorba de seminte destinate numai operatiunii de însământare.

Sustinerile recurentei sunt nefondate, deoarece prima instantă a analizat corect conformitatea ordinelor a căror anulare s-a solicitat cu actul normativ comunitar, respectiv art. 21 din Directiva nr. 18/2001/CE, considerând că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 nu a transpus corect prevederile acestei directive, iar dispozitiile din ordinele a căror anulare s-a solicitat contravin directivei mentionate anterior.

De altfel, atât art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, cât si art. 21 din Directiva 18/2001/CE prevăd obligatia de a se lua de către statele membre si de către operatorii implicati toate măsurile necesare pentru a se asigura ca în toate stadiile introducerii pe piată etichetarea si ambalarea OMG-urilor intrate pe piată ca produse de sine stătătoare sau în compozitia altor produse să fie conforme cu cerintele relevante specificate în autorizatia scrisă prevăzute de legislatia specială.

Art. 21 (2) din Directiva 18/2001/CE prevede că pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urmele accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic ale OMG-urilor, poate fi stabilit un prag minim sub care produsele respective nu sunt etichetate în conformitate cu dispozitiile alin. 1, fiind considerate non-OMG, nivelurile acestui prag stabilindu-se în functie de produsul în cauză, potrivit procedurii prevăzute la art. 30 alin. 2 din directivă.

Prima instantă a constatat în mod corect că art. 40 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 corespunzător textului din directivă citat anterior prevede un prag minim al OMG autorizate de 0,9% în produsele ce urmează a se folosi direct pentru prelucrare, fără a fi exclusă posibilitatea stabilirii unor praguri mai joase ale prezentei OMG-urilor, conform procedurii comunitare, fără a fi etichetate, însă prin cele două ordine în litigiu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a stabilit pragurile de impurificare a semintelor non-ONG cu OMG, desi CE nu a stabilit asemenea praguri, astfel încât statul român, ca membru UE, era obligat să astepte derularea procedurii legale a Comisiei prevăzută de art. 30, art. 5, 7 si 8 din Directiva CE nr. 468/1999 si nu să stabilească în mod unilateral asemenea praguri.

Prin această modalitate de legiferare, prin cele două ordine contestate, care lasă loc posibilitătii prezentei OMG neautorizate, contrar art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 si art. 21 (1) din Directiva nr. 18/2001/CE, dar si prin stabilirea unor praguri a prezentei OMG în semintele de cereale si de plante oleaginoase si textile, contrar procedurii de determinare a acestora, de către organismele UE competente, potrivit art. 30 din Directiva CE nr. 468/1999 s-au încălcat dispozitiile legale emise de institutiile UE, pe care statul român si-a luat obligatia să le respecte si să le transpună direct în dreptul national, prin semnarea Tratatului de aderare la UE, în acest sens fiind si prevederile art. 148 alin. (2) din Constitutia României.

Sustinerile recurentului cum că pragurile stabilite prin cele două ordine criticate au fost agreate de oficialii UE sunt nedovedite, la dosar existând însă înscrisuri care probează concluziile negative ale misiunii de evaluarea FVO formată din experti UE, din perioada 2-6 martie 2009, asa cum rezultă din copia raportului întocmit de acestia (f. 6,16 dosar fond), depus în traducere legalizată la filele 41-46 dosar fond.

De altfel, cele două ordine emise cu încălcarea legislatiei UE au fost deja abrogate de către recurentul-emitent: Ordinul nr. 1.262/2005, modificat prin Ordinul MAPDR nr. 185/2009, a fost abrogat la 30 iunie 2010 prin Ordinul nr. 149/2010, iar Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 1.264/2005, modificat prin Ordinul nr. 186/2009, a fost abrogat la aceeasi dată prin Ordinul nr. 150/2010.

3. Solutia instantei de recurs

Constatând că sentinta atacată nu este afectată de niciunul dintre motivele de casare sau de modificare prevăzute de art. 304 din Codul de procedură civilă, în baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge recursul pârâtului ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge recursul formulat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale împotriva Sentintei nr. 71 din 23 februarie 2010 a Curtii de Apel Cluj ca nefondat.

Irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 9 februarie 2011.

 

Judecător,

Carmen Frumuselu

Judecător,

Joita Preda

 

Magistrat-asistent,

Daniela Tudor

Judecător,

Florentina Preda Popescu

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.