MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 286/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 286         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

387. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

404. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.285/437. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

 

4.070. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului scolar 2010-2011

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. Arad, cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A. Arad, mentionat la art. 1, reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în situatia în care în cursul executiei bugetului se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială “Sanevit 2003” - S.A. Arad va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 387.

 


ANEXĂ1)

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Societatea Comercială “Sanevit 2003” - S.A. Arad Sediul/Adresa: str. Petru Rares nr. 129, Arad

Cod unic de înregistrare: 15973541

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

4.800

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.760

 

 

a)

din productia vândută

3

4.760

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

40

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

40

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

4.750

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.713

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.946

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

550

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.079

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

845

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

234

 

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

176

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

4

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

44

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM

 

 

 

 

e)

aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

 

ch. cu amortizarea imobilizărilor

 

 

 

 

g)

corporale si necorporale

36

670

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

 

 

 

 

alte cheltuieli de exploatare, din care:

 

 

 

 

i)

 

38

468

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

37

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

30

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

7

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

50

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

8

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

42

 

1

 

Rezerve legale

55

2

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

40

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

400

 

1

 

Surse proprii

65

400

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 


 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

400

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

400

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

2.930

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

2.930

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

4.800

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

4.750

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

40

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

40

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

845

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

845

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

 

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.760

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

120

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

120

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

990

 

11

 

Plăti restante

93

4.900

 

 

a)

preturi curente

94

4.900

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

270

 

 

a)

preturi curente

97

270

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Beneficiarii care detin cote-părti dintr-o locuintă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a)-c) pot achizitiona diferenta de cote-părti, în vederea întregirii dreptului de proprietate.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Oricare dintre finantatorii eligibili, participanti în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finantator care îndeplineste criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat si utilizat, cu conditia notificării cesiunii către beneficiari si fără a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare.

(2) în termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finantator participant în cadrul programului, finantatorul cedent transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înstiintare în care vor fi mentionate garantiile individuale care fac obiectul cesiunii si data la care a intervenit cesiunea, însotită de copia certificată a contractului de cesiune.

(3) Un finantator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garantii acordate de un finantator eligibil în cadrul programului, cu conditia transmiterii către FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finantărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.

(4) Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului si care au preluat în conditiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finantator eligibil din cadrul programului, care nu si-a exercitat dreptul de optiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garantii astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act aditional la protocolul încheiat cu FNGCIMM.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în termenul prevăzut la art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum si pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», finantatorii pot depune la FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice optiunea privind reutilizarea plafonului.”

4. În anexa nr. 1, la articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului încheie un protocol cu FNGCIMM”.

5. În anexa nr. 1, la articolul 5, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) garantie - angajament expres, neconditionat si irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele si în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit, atât în cazul garantiilor acordate pentru finantările garantate definite conform lit. e)-e4), cât si pentru cele care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscului între stat si finantatori;”.

6. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“ d1) protocol- act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, si finantator, prin care se stabilesc termenii si conditiile aplicabile garantiilor care intră sub incidenta optiunii privind reutilizarea plafonului si celor care vor fi acordate în limita plafonului disponibilizat;”.

7. În anexa nr. 1, la articolul 5, literele k) si I) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,k) valoarea garantiei - valoarea mentionată în contractul de garantare pentru garantiile care nu intră sub incidenta împărtirii riscului, respectiv valoarea mentionată în contractul de garantare si în protocol pentru garantiile care intră sub incidenta împărtirii riscului, al cărei nivel acoperă integral, respectiv proportional cu procentul de împărtire a riscurilor si pierderilor, soldul finantării garantate (principalului), exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

l) valoarea de executare a garantiei - suma egală cu soldul finantării la care se aplică procentul de garantare stabilit conform contractului de garantare pentru garantiile care nu intră sub incidenta împărtirii riscului sau prevăzut în contractul de garantare si în protocol pentru garantiile care intră sub incidenta împărtirii riscului, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit;”.

8. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera p) se introduc trei noi litere, literele q)-s), cu următorul cuprins:

,,q) plafon reutilizat - nivel maxim al garantiilor care va fi utilizat de finantator în vederea acordării de garantii în cadrul programului în conditiile împărtirii în mod egal a riscurilor si a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si finantatori, egal cu 50% din soldul garantiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finantatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care finantatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului si valoarea garantiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finantatorul a semnat protocolul;

r) promisiune unilaterală de creditare - document prin care finantatorul îsi exprimă disponibilitatea de a acorda o finantare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;

s) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finantatorului, prin care FNGCIMM îsi exprimă intentia de a garanta, în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, finantarea care va fi acordată beneficiarilor de către finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni.”

9. În anexa nr. 1, la articolul 6, literele f)-h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) are valoare determinată, initial egală cu finantarea acordată în cazul garantiilor din portofoliul finantatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din finantarea acordată în cazul garantiilor care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între stat si finantatori;

g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garantiilor din portofoliul finantatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garantiilor care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între stat si finantatori;

h) acoperă integral, respectiv proportional cu procentul de împărtire a riscurilor si pierderilor, numai principalul, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.”

10. În anexa nr. 1, la articolul 10 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantările garantate care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între finantator si garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.

(3) Pentru garantiile acordate în limita plafonului disponibilizat în conditiile împărtirii riscului între stat si finantatori, în baza contractului de garantare, garantia statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proportional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achizitionate în cadrul programului, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de înstrăinare a locuintei pe o perioadă de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garantiei de către finantator. În cazul primirii de către finantator a comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.”

11. În anexa nr. 1, la articolul 101, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantările garantate care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între finantator si garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.

(4) Pentru garantiile acordate în limita plafonului disponibilizat în conditiile împărtirii riscului între stat si finantatori, în baza contractului de garantare, garantia statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proportional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinta în cadrul programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de înstrăinare a locuintei si a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.”

12. În anexa nr. 1, la articolul 102, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantările garantate care intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între finantator si garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.

(4) Pentru garantiile acordate în limita plafonului disponibilizat în conditiile împărtirii riscului între stat si finantatori, în baza contractului de garantare, garantia statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proportional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuintele în cadrul programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fără personalitate juridică, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de înstrăinare a locuintei si a terenului, cu exceptia înstrăinării cotei-părti de teren aferente fiecărei locuinte construite către oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioadă de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.”

13. La anexa nr. 1, articolul 103 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - (1) Finantatorul îsi exprimă acordul fie în numele si contul statului, fie în nume si cont propriu si în numele si contul statului pentru preluarea finantării garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare în cadrul programului de către:

a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novatie, sub conditia mentinerii garantiilor instituite prin lege asupra imobilului si cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finantarea garantată si locuinta; sau

b) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părti din dreptul de proprietate; sau

c) unul dintre soti, ca efect al partajului, în conditiile legii. (2) în vederea realizării operatiunii prevăzute la alin. (1), finantatorul îsi exprimă acordul, în nume si cont propriu si/sau în numele si contul statului, pentru ridicarea temporară a interdictiei de înstrăinare.”

14. La anexa nr. 1, articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 104. - Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea finantatorului si a statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, o garantie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabilă până la stingerea creantelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit si de garantare.”

15. În anexa nr. 1, după articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 106, cu următorul cuprins:

“Art. 106. - Prin semnarea protocolului, drepturile izvorâte din politele de asigurare a imobilelor achizitionate/construite în cadrul programului se vor împărti în mod egal între Ministerul Finantelor Publice si finantator atât pentru garantiile acordate anterior reutilizării plafonului, care intră sub incidenta împărtirii riscurilor si pierderilor între stat si finantator, cât si pentru garantiile acordate din plafonul reutilizat.”

16. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) valoarea, modalitatea de calcul si termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finantator si recuperat de la beneficiar;”.

17. În anexa nr. 1, articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Plata garantiei se va face în conditiile si termenii prevăzuti în protocol, conventia de implementare, conventia de garantare si contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăsi 90 de zile calendaristice restante de plată de către beneficiar.”

18. În anexa nr. 1, la articolul 17, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) După efectuarea plătii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeste un înscris prin care se individualizează creanta bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda natională, si data scadentei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plătii valorii de executare a garantiei. Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finantării garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordării garantiei se înaintează organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îsi are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită.

(3) în termen de 15 zile calendaristice de la data plătii garantiei către finantator, FNGCIMM transmite înscrisul prevăzut la alin. (2) si debitorului beneficiar al finantării garantate.”

19. În anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situatia în care asupra bunurilor imobile achizitionate prin program este instituită ipoteca de rangul I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cât si a finantatorului, sumele încasate ca urmare a valorificării se distribuie în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încasarea sumei de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, proportional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel efectuate de către acesta cu urmărirea si conservarea bunurilor al căror pret se distribuie, cu prezentarea către finantator a actelor doveditoare aferente acestor cheltuieli.”

20. În anexa nr. 1, după articolul 19 se introduc cinci noi articole, articolele 191-195, cu următorul cuprins:

“Art. 191. - În situatia achizitiei unei locuinte care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre, beneficiarul va depune la finantator o cerere de finantare, însotită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuintei. Finantatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea conditiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (31) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările si completările ulterioare, sub rezerva obtinerii unei promisiuni de garantare.

Art. 192. - La solicitarea finantatorului, în baza conventiei de garantare si a protocolului, FNGCIMM emite promisiunea de garantare în conditiile împărtirii proportionale a riscurilor si pierderilor între stat si finantator.

Art. 193. - Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finantatorului documentele din care rezultă finalizarea locuintei. Dacă la această dată finantatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finantarea sub conditia obtinerii garantiei FNGCIMM.

Art. 194. - Pentru obtinerea garantiei FNGCIMM se procedează conform cap. IV.

Art. 195. - Finantatorii care solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar, iar nivelul este valabil pentru primul semestru al anului 2011, urmând ca pentru semestrele următoare prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la hotărâre să fie aplicabile în mod corespunzător.”

21. În anexa nr. 2, la articolul 1, literele f) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) se obligă să nu înstrăineze locuinta achizitionată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finantării garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei;

h) se obligă să asigure locuinta achizitionată din finantarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din polita de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, beneficiarul fiind tinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligatiei de asigurare a locuintei, finantatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuintei pe cheltuiala proprie si să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.”

22. În anexa nr. 2, la articolul V, literele h), n) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,h) prezintă finantatorului polita de asigurare a lucrărilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuintă aflat în constructie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finantator, iar drepturile derivând din polita de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, pe toată durata de executie a lucrărilor, beneficiarul fiind tinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligatiei de asigurare a locuintei, finantatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuintei pe cheltuiala proprie si să recupereze cheltuielile respective de ia beneficiar;

n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire si să nu înstrăineze terenul si locuinta construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finantării garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei viitoare/locuintei;

p) se obligă să asigure locuinta finalizată, construită din finantarea garantată, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din polita de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, beneficiarul fiind tinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurător;”.

23. În anexa nr. 2, la articolul 12 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) obligatia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire si de a nu înstrăina terenul si locuinta construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile si în conditiile prevăzute la art. 103 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finantării garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare;”.


24. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), i) si i1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finantărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro si ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de către finantator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalitătilor de publicitate si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garantiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;

i) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, precum si cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdictiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării. Înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face în baza deciziei FNGCIMM si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare;

i1) acceptă să înscrie privilegiul finantatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum si pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», precum si în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM pentru garantiile care nu intră sub incidenta împărtirii în mod egal a riscurilor si pierderilor între stat si finantator;”.

25. În anexa nr. 2, la articolul 21, literele b), n), r) si s) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finantărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro si ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de către finantator; marja nu include costul evaluării terenului, locuintei, devizelor estimative si situatiilor de lucrări, precum si costul aferent efectuării formalitătilor de publicitate, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garantiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;

n) verifică încheierea politei de asigurare a lucrărilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuintă aflat în constructie împreună cu anexele gospodăresti, cu o societate de asigurare agreată de finantator si cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare, pe toată durata executării lucrărilor;

r) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului si locuintei viitoare, precum si de notare/radiere a interdictiilor prevăzute la art. 101 alin. (1)sau art. 102 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face în baza deciziei FNGCIMM si a finantatorului, proportional cu procentul de garantare;

s) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdictiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului, asupra locuintei/locuintelor finalizate, construite în cadrul programului;”.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la acordarea de garantii în temeiul promisiunilor de garantare emise de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. (FNGCIMM) se aplică în mod corespunzător finantatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului.

(2) Finantatorii care au semnat protocolul pot acorda promisiuni de creditare în baza cărora se pot emite promisiuni de garantare de către FNCGIMM, potrivit art. 191-195 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, cu încadrarea în plafonul reutilizat.

Art. III. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va aproba protocolul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, precum si pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului “Prima casă”, si se modifică si se completează în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului “Prima casă” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

Nr. 404.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.285 din 8 aprilie 2011

Nr. 437 din 31 martie 2011

 

ORDIN

privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162/G.M. din 5 aprilie 2011 al secretarului general al Casei Nationale de Pensii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.382 din 31 martie 2011,

tinând cont de dispozitiile instrumentelor juridice cu caracter international în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială pe care România le aplică, si anume ale:

- Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii care desfăsoară activităti independente si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii;

- Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelorde aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii;

- Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L284 din 30 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale acordurilor bilaterale în domeniul securitătii sociale la care România este parte, cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul prevederilor:

- art. 138 lit. h) si art. 139 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 211 alin. (1), (11) si (2), art. 213 alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (22), art. 260 alin. (1) lit. ai) si art. 266 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii Publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - În vederea analizării situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Elvetiei, din punctul de vedere al asigurării la sistemul de asigurări sociale de sănătate si al plătii contributiei la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate din România, denumit în continuare Fond, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul căreia să se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În situatia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau în Elvetia, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calitătii de pensionar al sistemului public de pensii din România si dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

Art. 3. - În situatia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 1 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau în Elvetia, acesta datorează contributii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calitătii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 4. - În vederea analizării situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate si fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută la art. 1.

Art. 5. - În situatia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 face dovada că este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevăzute de lege, sub rezerva dobândirii calitătii de pensionar al sistemului public de pensii din România si dacă solicită în mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificării prevăzute la art. 1.

Art. 6. - În situatia în care solicitantul de drepturi de pensie prevăzut la art. 4 declară că nu este asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă, acesta datorează contributii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calitătii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 7. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 4-6, solicitantii de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei si care fac obiectul Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datorează contributii la Fond, în conformitate cu prevederile legale, odată cu dobândirea calitătii de pensionar al sistemului public de pensii din România.

Art. 8. - În aplicarea art. 2 si 5, solicitantii de drepturi de pensie în cauză au obligatia de a prezenta documente care fac dovada calitătii de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul respectiv.

Art. 9. - În vederea analizării situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter international în domeniul securitătii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, după înregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - (1) Din momentul în care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai retine contributia la Fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită din acest sistem, acestia nu mai au calitatea de persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

(2) începând cu aceeasi dată, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul României nu se mai decontează din Fond.

Art. 11. - Notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, semnată de solicitant în partea B, si documentele prevăzute la art. 8, după caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurări de sănătate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (postă, e-mail, fax, reprezentant legal etc). Documentele transmise de solicitanti vor fi analizate de casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 12. - În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, casele de asigurări de sănătate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificările prevăzute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fisiere de tip dbf, lista persoanelor, ale căror documente au fost comunicate de solicitanti si prelucrate de casele de asigurări de sănătate, care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse în evidentele informatice ale asiguratilor la Fond, continând următoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv de Casa Natională de Pensii Publice (dacă există), tara de resedintă, respectiv de domiciliu, după caz.

Art. 13. - Data de la care îsi produce efectele notificarea transmisă de către casa de asigurări de sănătate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a fost înregistrat fisierul de tip dbf de către casa teritorială de pensii competentă, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

Art. 14. - (1) Data mentionată la art. 13 va fi confirmată de către casele teritoriale de pensii competente Casei Nationale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fisier de tip dbf care va contine următoarele informatii:

1. Cod numeric personal;

2. Nume si prenume;

3. Stare;

4. Data stării;

5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;

6. Data stabilirii pensiei;

7. Tip pensie.

(2) în cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, fisierul va contine la câmpul “Stare” mentiunea “nerezident” si la câmpul “Data stării” se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai retin contributiile la Fond.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si comunicate Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prin acelasi fisier, în vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii în evidentele informatice ale asiguratilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Art. 15. - Punerea/Reluarea în plată a drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă nu este conditionată de transmiterea datelor prevăzute la art. 12.

Art. 16. - Casele teritoriale de pensii au obligatia calculării, retinerii si virării contributiilor la Fond în cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din România, în conformitate cu prevederile legale, cu exceptia celor pentru care casele de asigurări de sănătate au notificat exceptarea de la plată conform prevederilor art. 12.

Art. 17. - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplică si persoanelor care la data intrării în vigoare a acestuia au calitatea de pensionari în plată ai sistemului public de pensii din România, în cazul acestora, casele teritoriale de pensii în evidenta cărora se află pensionarii cu resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevăzută la art. 1, respectiv la art. 9, în vederea reglementării statutului de asigurat al persoanelor în cauză pentru asigurările sociale de sănătate.

(2) Notificările prevăzute la alin. (1) se transmit atât ca urmare a consultării bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cât si la cererea persoanelor în cauză.

Art. 18. - Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati să comunice caselor de asigurări de sănătate orice schimbare în situatia proprie de natură să conducă la modificarea statutului de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate cu efecte asupra obligatiei de plată a contributiilor la Fond, în termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Art. 19. - Îndrumarea metodologică cu privire la exceptarea de la plata contributiilor la Fond este asigurată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Art. 20. - Dispozitiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,

Domnica-Doina Pârcălabu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută


 

ANEXA Nr. 1

 

ANTET

 

NOTIFICARE

 

Stimată doamnă/Stimate domnule................................................,

 

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr....................din..................., vă aducem la cunostintă că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datorati, potrivit prevederilor legale din România, contributia lunară pentru asigurările sociale de sănătate.

În vederea reglementării situatiei dumneavoastră, vă rugăm să completati declaratia prevăzută în partea B si să o transmiteti, în cel mai scurt timp posibil, împreună cu eventualele dovezi ale calitătii de asigurat, casei de asigurări de sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiti mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza documentelor pe care urmează să le transmiteti conform paragrafului anterior, de la plata contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligatia de a vă calcula, de a vă retine si de a vă vira contributiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în conditiile prevăzute de lege.

 

Data....................

 

Director executiv,

...................................

 

Doamnei/Domnului.......................................

Adresa ..........................................................


* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidenta căreia s-a constituit dosarul de pensie.

** Declaratia se transmite casei de asigurări de sănătate din România, personal, prin reprezentant legal, postă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact:.................................................................................................................................................

 

PARTEA B*

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate, n cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România care au resedinta în alte state cu care România aplică instrumente juridice cu caracter international în domeniul securitătii sociale cu prevederi pentru asigurările de boală – maternitate

 


* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România.

 

1. Subsemnatul(a),..............................................., codul numeric personal......................................, având resedinta în localitatea ................................, cod.................., str.........................nr.........., bl........, se......., et......., ap........., judetul/provincia/departamentul/regiunea .........................., tara ......................, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pasaport etc.) .......... seria .................... nr. ..................., eliberat de .......................la data de ....................., născut(ă) la data de ........................ în localitatea/judetul/provincia/departamentul/regiunea ..................................., fiul (fiica) lui.......................... si al(a) .........................................................................,


declar pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaratii neadevărate, că:

□ sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă/alt stat........................... (a se indica statul respectiv)*

□ nu sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă/alt stat*

2. Anexez la prezenta declaratie următorul document/următoarele documente din care rezultă calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în ..................................(se va indica statul):

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................................;

3. Având în vedere că sunt asigurat pentru asigurările sociale de sănătate în statul de resedintă/alt stat....................( a se indica statul respectiv),

□ solicit*

□ nu solicit*

exceptarea de la plata contributiei lunare pentru asigurările sociale de sănătate în România.

4. Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecintele inactiunii mele.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

 

Data.........................

 

Semnătura,

....................................

 


* Se va bifa obligatoriu căsuta corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

ANTET

 

NOTIFICARE

 

Stimată doamnă/Stimate domnule.............................

 

Având în vedere Cererea/Decizia dumneavoastră privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, înregistrată sub nr....................din..................., vă aducem la cunostintă că odată cu stabilirea drepturilor de pensie datorati, potrivit prevederilor legale din România, contributia lunară pentru asigurările sociale de sănătate.

În vederea reglementării situatiei dumneavoastră, vă rugăm să completati declaratia pe propria răspundere prevăzută în partea B si să o transmiteti, în cel mai scurt timp posibil, casei de asigurări de sănătate competente ale cărei coordonate le regăsiti mai jos**.

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, până la notificarea de către casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la exceptarea dumneavoastră, în baza declaratiei pe propria răspundere pe care urmează să o transmiteti, conform paragrafului anterior, de la plata contributiilor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, avem obligatia de a vă calcula, de a vă retine si de a vă vira contributiile lunare de asigurări sociale de sănătate, în conditiile prevăzute de lege.

 

Data....................

 

Director executiv,

………………………….

Doamnei/Domnului Adresa ...................


* Se completează de către casa teritorială de pensii în evidenta căreia s-a constituit dosarul de pensie.

** Declaratia se transmite casei de asigurări de sănătate din România personal, prin reprezentant legal, postă, e-mail, fax, la următoarele coordonate de contact: ...............................................................................................................................................

 

PARTEA B*

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

în vederea reglementării statutului de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România cu domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

 

1. Subsemnatul(a),................................................., codul numeric personal ....................................., având domiciliul în localitatea............................, cod ..........., str. ....................nr. ........., bl........, sc......, et......, ap ............, judetul/provincia/departamentul/regiunea ......................., tara .......................,

posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pasaport etc.)..........seria................... nr.................., eliberat de............................la data de..................., născut(ă) la data de ....................... în localitatea/judetul/provincia/departamentul/regiunea ............................., fiul (fiica) lui ......................... si al(a).........................,

declar pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal al României pentru declaratii neadevărate, că nu am domiciliul pe teritoriul României.

2. Mă oblig a anunta, în termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurări de sănătate competentă din România cu privire la orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, în caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecintele inactiunii mele.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, după care am semnat.

 

Data.........................

 

Semnătura,

....................................

 


* Se completează de către solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România cu domiciliul declarat într-un stat cu care România nu aplică niciun instrument juridic cu caracter international în domeniul securitătii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate.

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului scolar 2010-2011

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului scolar 2010- 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 16 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2, sectiunea “Semestrul al II-lea” va avea următorul cuprins:

“Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 7 februarie 2011-vineri, 15 aprilie 2011

Vacantă - sâmbătă, 16 aprilie 2011-marti, 26 aprilie 2011

Cursuri - miercuri, 27 aprilie 2011-vineri, 17 iunie 2011”.

Art. II. - Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ vor asigura recuperarea materiei aferente zilei de 26 aprilie 2011 începând cu data de 27 aprilie 2011 până la finalul semestrului.

Art. III. - Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 4.070.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.