MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 288/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 288         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

28. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012

 

251. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în porturile Galati, Brăila si Tulcea

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 si art. 66 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III “Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Nistor Vasile - Grupul Darlamentar al Partidului National Liberal se include în componenta comisiei în locul domnului senator Voiculescu Dan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

2. La anexa nr. XIII “Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Voiculescu Dan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal se include în componenta comisiei în locul domnului senator Diaconu Mircea - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 28.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.784/2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 11 lit. (b), art. 6 si ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 58 din 28 februarie 2006, prevederile art. 50, ale pct. (11) din partea a II-a a anexei III si ale părtii B a anexei IV B la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunoaste de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Contractele de producere, cumpărare, livrare si plată a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului de comercializare 2011/2012, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Directia generală politici în sectorul vegetal, directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură vor urmări si controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 18 aprilie 2011.

 Nr. 87.

 

ANEXĂ

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012

 

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, si anume:

- Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România, denumită în continuare OINZR;

- Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, denumită în continuare FCSZR;

- Asociatia “Patronatul Zahărului” din România;

- Asociatia Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

în baza art. 8 lit. k) pct. 7 din statutul OINZR, au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2010/2011, destinată industrializării.

AIP a luat în considerare toate regulamentele si prevederile europene recente în domeniu si, îndeosebi, Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, Regulamentul (CE) nr. 319/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, Regulamentul (CE) nr. 163/2006 al Comisiei din 30 ianuarie 2006 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 si 2008/2009, privind importul si rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare si acorduri preferentiale, Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind productia peste cotă în sectorul zahărului, Regulamentul (CE) nr. 1.053/2009 al Comisiei din 5 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 952/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveste gestionarea pietei interne a zahărului si regimul cotelor, Regulamentul (CE) nr. 1.261/2008 al Comisiei din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste Standardul international de raportare financiară (IFRS) 2 (text cu relevantă pentru SEE), Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările si completările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV si Vdin regulamentul respectiv si Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitară, la nivel national, relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv societăti comerciale producătoare de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România si integrarea acestuia în structurile europene.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitatea sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr la un nivel care să pună în valoare potentialul culturii de sfeclă de zahăr din România si să satisfacă necesarul national de consum.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul de comercializare 2011/2012, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei 4 membri semnatari si Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, până cel mai târziu la 25 martie 2011.

1.6. Respectarea clauzelor AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către MADR si este pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Definitii:

- zahăr în cotă - cota de productie de zahăr alb echivalent alocată unei societăti comerciale producătoare de zahăr, destinată desfacerii pe piata comunitară;

- sfeclă de zahăr în cotă - toate cantitătile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obtine zahăr în cotă;

- zahăr în afara cotei- productia de zahăr alb echivalent care se obtine peste cota de productie alocată (zahăr în cotă) si care este destinată exportului extracomunitar sau producerii de zahăr industrial ori surplusului de zahăr. Cantitătile de zahăr produse în afara cotei într-un an de comercializare pot fi transferate (carry forward) în anul de comercializare următor, decizia apartinând exclusiv societătilor comerciale producătoare de zahăr. Cantitătile de zahăr astfel transferate vor fi considerate ca fiind primele cantităti de zahăr din cotă procesate din cadrul cotei anului următor;

- sfeclă de zahăr în afara cotei - toate cantitătile de sfeclă de zahăr procesate pentru a obtine zahăr în afara cotei;

- zahăr industrial- cantitatea de zahăr, peste cantitătile de zahăr din sfecla de zahăr în cotă, care este destinată utilizării în anumite industrii, precum cea producătoare de bioetanol, de rom, pentru anumite produse farmaceutice, drojdie, rinse appelstroop si altele [conform anexei la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei];

- surplus de zahăr - cantitatea de zahăr atribuită unui anumit an de comercializare, suplimentar zahărului în cotă si zahărului industrial;

- an de comercializare - perioada începând cu data de 1 octombrie si sfârsind cu data de 30 septembrie ale anului calendaristic următor. Anul de comercializare 2011/2012 începe la data de 1 octombrie 2011 si se termină la data de 30 septembrie 2012;

- zona de cultivare a sfeclei de zahăr a unei societăti comerciale producătoare de zahăr - zona istorică pe baza căreia s-a calculat si stabilit cota de zahăr a societătii respective;

- societate comercială producătoare de zahăr - o organizatie economică independentă si constituită legal care operează, pe răspunderea sa, una sau mai multe fabrici de zahăr. Societătile comerciale producătoare de zahăr trebuie să fie agreate de către statul membru pe baza capabilitătii profesionale dovedite de a produce zahăr si a conformării acestora cu cerintele privind furnizarea de informatii specifice si acceptarea verificării acestora.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2011/2012 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti de zahăr alb din sfeclă de zahăr care să acopere cota natională (104.698 tone de zahăr alb) si eventualele cantităti de zahăr din afara cotei (industrial sau în surplus), ca urmare a angajamentelor implicite si explicite legate de producerea cotei de productie de zahăr din sfeclă de zahăr asumate de societătile comerciale producătoare de zahăr si de MADR.

2.2. În functie de cotele de productie alocate, societătile comerciale producătoare de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare, până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator si societătile comerciale producătoare de zahăr va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, denumit în continuare CPCLP, al cărui model este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul AIP, recunoscut de către MADR prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2011/2012.

2.4. CPCLP se vor încheia până la data de 20 aprilie 2011. O copie a CPCLP se va depune la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA) până la data de 17 mai 2011. Atât societăti le comerciale producătoare de zahăr, cât si asociatiile producătorilor de sfeclă de zahăr vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentatiei privind subventiile si ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahăr. Până la data de 25 aprilie 2011, societătile comerciale producătoare de zahăr împreună cu asociatiile locale ale producătorilor vor înainta directiei agricole judetene o listă a contractelor încheiate si vor face o verificare a bazei de date privind CPCLP înregistrate. Centrul judetean al APIA va transmite APIA situatia finală a contractelor înregistrate si avizate; APIA va transmite MADR această situatie centralizată, conform prevederilor pct. 2.2, până la data de 30 aprilie 2011; eventualele neconcordante vor fi analizate si solutionate până la data de 10 mai 2011 (prin intermediul FCSZR).

2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si societatea comercială producătoare de zahăr cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilitătii lui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei 4 parteneri semnatari, în perioada desemnată la art. 1 pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractuală derivată din acesta si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei 2 parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

În caz de fortă majoră, AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de către oricare dintre părti, justificată prin documente constatatoare emise de autoritătile competente, si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

Litigiile referitoare la aplicarea AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale AIP au convenit asupra necesitătii ca societătile comerciale producătoare de zahăr să opereze în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr la prelevarea cotizatiei profesionale în cuantum de 0,8 lei/tona de sfeclă de zahăr predată neto de plată. Această prevedere va fi inclusă în mod obligatoriu în CPCLP al fiecărei societăti comerciale producătoare de zahăr. Suma încasată va fi virată astfel: 49% către FCSZR, 2% către OINZR si 49% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecărei societăti comerciale producătoare de zahăr. Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei organizatii.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la sfârsitul campaniei de recoltare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011. În cazurile în care recoltarea sfeclei de zahăr sau predarea la societatea comercială producătoare de zahăr se prelungeste după această dată, termenul-limită se poate prelungi, dar nu mai târziu de 15 februarie 2012.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona neto de plată livrată de către cultivator societătii comerciale producătoare de zahăr si receptionată prin aplicarea baremului de echivalentă, atât pentru sfecla de zahăr din cotă, cât si pentru cantitatea din afara cotei.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/Cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP vor specifica atât suprafata cultivată, cât si productia netă de sfeclă de zahăr scontată a se obtine, separat din cotă si din afara cotei de productie. Contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale sau interprofesionale, si societătile comerciale producătoare de zahăr pot să asigure (contra cost):

- sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată, direct sau prin societăti comerciale specializate;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de către societatea comercială producătoare de zahăr va fi pusă la dispozitia cultivatorului si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de societatea comercială producătoare de zahăr si să permită accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, societătile comerciale producătoare de zahăr se obligă să transmită MADR, APIA si FCSZR datele statistice specifice. Ca un minim de informatii necesar, fiecare societate comercială producătoare de zahăr are obligatia transmiterii de date privind cantitătile de zahăr din sfeclă de zahăr din cotă pentru care s-au încheiat contracte de livrare, continutul de zahăr stipulat si estimat, precum si randamentul preconizat. Autoritătile competente au dreptul să ceară si să obtină si alte informatii pe care le consideră necesare.


 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa societătii comerciale producătoare de zahăr, care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă, conform graficelor convenite. Societătile comerciale producătoare de zahăr pot acorda o bonificatie pentru sfecla de zahăr din cota recoltată timpuriu sau târziu. În functie de zona si de specificul culturii, definitiile recoltării timpurii si recoltării târzii se vor stabili bilateral prin CPCLP

8.3. Societatea comercială producătoare de zahăr poate stabili data-limită a terminării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei-limită de receptie poate atrage refuzul societătii comerciale producătoare de zahăr de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele societătii comerciale producătoare de zahăr se efectuează si se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de preluare la societatea comercială producătoare de zahăr se efectuează si se suportă de către societatea în cauză.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2010/2011, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului de comercializare 2011/2012 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene în vigoare - Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului si Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului.

10.2. CPCLP va preciza modul în care se face receptia sfeclei de zahăr atât calitativ, cât si cantitativ.

Pentru recolta anului de comercializare 2011/2012, sfecla de zahăr de calitate standard trebuie să fie:

- de calitate bună, sănătoasă si prezentată în conditii acceptabile de comercializare;

- cu un continut de zahăr de 16% la punctul de receptie.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

Sfecla de zahăr din cotă

11.1. Părtile au convenit ca pentru recolta anului de comercializare 2011/2012 pretul minim pentru sfecla de zahăr din cotă, de calitate standard, să fie de 26,29 euro/tonă, în conditia de livrare ex-loc de receptie convenit cu procesatorul. Pretul se calculează si se plăteste în lei, la cursul de schimb stabilit de Regulamentul (CE) nr. 163/2006 al Comisiei.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua, în functie de continutul în zahăr, astfel:

a) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoză pretul se majorează cu minimum:

(i) 0,9% pentru continut de zaharoză peste 16%, dar nu mai mult de 18%;

(ii) 0,7% pentru continut de zaharoză peste 18%, dar nu mai mult de 19%;

(iii) 0,5% pentru continut de zaharoză peste 19%, dar nu mai mult de 20%;

b) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoză pretul se diminuează cu maximum:

(i) 0,9% pentru continut de zaharoză sub 16%, dar nu mai putin de 15,5%;

(ii) 1% pentru continut de zaharoză sub 15,5%, dar nu mai putin de 14,5%.

11.3. Pretul pentru sfecla de zahăr cu un continut de zaharoză peste 20% nu trebuie să fie mai mic decât pretul minim ajustat conform lit. a) pct. (iii).

11.4. În completarea datelor de mai sus, pentru sfecla de zahăr cu un continut de zaharoză peste 20% si sub 14,5% CPCLP poate stipula alte procente de crestere/diminuare.

11.5. Preturile minime sus-mentionate se aplică cantitătilor neto de sfeclă de zahăr predate si receptionate de societătile comerciale producătoare de zahăr, în conformitate cu stipulatiile CPCLP privind continutul de corpuri străine si de pământ aderent.

Se stabileste ca sfecla de zahăr acceptabilă pentru prelucrare să aibă un continut minim de zaharoză de 13,5%. În cazul sfeclei de zahăr cu un continut de zaharoză sub pragul minim acceptabil mentionat mai sus, societătile procesatoare de zahăr au dreptul de a refuza preluarea.

Sfecla de zahăr din afara cotei

11.6. Pentru cantitătile de sfeclă de zahăr din afara cotei, pretul si conditiile de achizitie sunt stipulate separat în CPCLP si se negociază între părtile implicate. Societatea comercială producătoare de zahăr are dreptul de a decide dacă si în ce conditii acceptă o cantitate de sfeclă de zahăr în afara cotei de productie, cu respectarea tuturor regulamentelor europene în vigoare.

Dacă societatea comercială producătoare de zahăr nu a încheiat CPCLP (până la data-limită mentionată la art. 2 pct. 2.4) pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr necesară producerii cotei de productie alocate si la pretul minim, aceasta este obligată să plătească pretul minim stipulat mai sus pentru întreaga cantitate de sfeclă de zahăr pe care o procesează în anul de comercializare 2011/2012.

11.7. Echivalenta pretului minim pe tona de sfeclă de zahăr în functie de continutul de zaharoză determinat la punctul de colectare este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul AIP

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părtile au convenit ca plata materiei prime receptionate să se facă astfel:

- 40% până la data de 20 decembrie 2011;

- 30% până la data de 31 ianuarie 2012;

- integral până la data de 10 martie 2012.

12.2. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2011/2012, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1.

12.3. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între părti si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

În privinta borhotului rezultat în urma procesării sfeclei de zahăr, CPCLP poate prevedea ca:

a) borhotul umed corespunzător prelucrării întregii cantităti de sfeclă de zahăr livrate către societatea comercială producătoare de zahăr să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică;

b) numai o parte a borhotului, presat, uscat sau uscat si amestecat cu melasă, să fie livrată gratuit de societatea comercială producătoare de zahăr furnizorilor de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică;

c) borhotul presat sau uscat să fie livrat gratuit furnizorilor de sfeclă de zahăr în conditia de livrare ex-fabrică, dar cu plata costurilor de presare sau uscare;

d) societatea comercială producătoare de zahăr să plătească: furnizorului de sfeclă de zahăr compensatii care să tină cont de posibilitătile de vânzare a borhotului.

În cazul în care mai multe prevederi se pot aplica cantitătilor de sfeclă de zahăr livrabile, CPCLP trebuie să mentioneze toate punctele care se pot aplica.

 

ARTICOLUL 14

Alocarea cotei de cultivare a sfeclei de zahăr în cotă

 

14.1. Societătile comerciale producătoare de zahăr vor încheia contracte de livrare de sfeclă de zahăr în cotă, luând în considerare eficienta agricolă în ceea ce priveste costurile de transport si randamentul culturii sfeclei de zahăr. Având în vedere cresterea competitivitătii în acest sector si necesitatea de a atinge performantele agriculturii europene, societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr, în consultare cu asociatiile cultivatorilor de sfeclă de zahăr, au posibilitatea de a-si modifica politica de achizitie a sfeclei de zahăr după fiecare an de comercializare si de a reconsidera contractele de livrare a sfeclei de zahăr pentru furnizorii care nu sunt competitivi.

14.2. Cotele de productie de zahăr si, implicit, cele de cultivare a sfeclei de zahăr pot suferi modificări de la un an la altul si, în consecintă, societătile comerciale producătoare de zahăr pot modifica cantitătile de sfeclă de zahăr, în functie de modificările de cotă impuse de regulamentele si legile în vigoare.

14.3. În cazul în care societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr vor apela la procesarea cotei în afara unitătii producătoare respective [conform art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveste gestionarea pietei interne a zahărului si regimul cotelor], părtile semnatare ale AIP se obligă ca prima optiune pentru procesare să fie o unitate de productie din România si numai în cazul refuzului acestora procesarea să se facă în alte tări ale Uniunii Europene. Acceptul sau refuzul unui contract de procesare se face în maximum 10 zile lucrătoare de la cererea scrisă; lipsa unui răspuns în termenul stabilit va fi considerată refuz. MADR va asigura punerea în practică a acestui punct, prin conditionarea acordului de procesare.

14.4. În conformitate cu Regulamentul (CE) 1.234/2007 al Consiliului, precum si art. 111-161 din sectiunea 5 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România ia Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, societătile comerciale si producătorii de sfeclă de zahăr se obligă să respecte zonele de producere a sfeclei de zahăr conform cotelor istorice.

Prevederile acestui articol nu se aplică retroactiv asupra acordurilor încheiate înaintea semnării prezentului AIP

 

ARTICOLUL 15

Taxe si alte obligatii financiare

 

15.1. Ambele părti se obligă să plătească la timp si în cuantumul cerut taxele sau alte obligatii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene si care vor fi stipulate de regulamentele si legislatia românească, cum ar fi taxa de productie.

15.2. Societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr să îsi asume până la 50% din taxa pe productie. CPCLP trebuie să prevadă modul de colectare si repartizare a acestor obligatii financiare în conformitate cu prevederile legale si/sau cu întelegerea dintre părti.

Încheiat astăzi, 25 martie 2011, în 4 exemplare.

 

Presedintele Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

dr. ing. Ioan Gherman

Presedintele Asociatiei “Patronatul Zahărului” din România,

ing. Emilian Dobrescu

Presedintele Asociatiei Producătorilor de Zahăr din Sfeclă de Zahăr din România,

ing. Ioan Armenean


 

ANEXA Nr. 1

la acordul interprofesional

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr

 

Prezentul contract este încheiat în baza art. 1 pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2011/2012 (AIP),

între:

Beneficiar: Societatea Comercială......................................- S.A, cu sediul în........................................., str................... nr......, reprezentată prin........................................................................................ (numele, prenumele si functia) si ......................................................................... (numele, prenumele si functia), având contul ..................................., deschis la ...................................., înregistrată în registrul comertului sub nr......................, si

Furnizor:........................................./Proprietar:........................................., cu sediul/domiciliul în......................................., str..................................nr........, telefon/fax....................................., reprezentat prin.....................................................................(numele, prenumele si functia) si.................................................................................... (numele, prenumele si functia), având contul............................................., deschis la ..........................., înregistrată în registrul comertului la pozitia.......nr............., a intervenit următorul contract, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr.

Cursul de schimb se stabileste în conformitate cu regulamentele europene în vigoare.

Sfecla de zahăr din cotă

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de.......ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată de..........tone, care va fi predată beneficiarului, conform graficului de livrare care va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de...........tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de....... euro/tona de sfeclă de zahăr, în conditiile calitătii standard (de calitate bună, sănătoasă si prezentată în conditii acceptabile de comercializare, cu un continut de zahăr de 16% la punctul de receptie).

Pretul mentionat mai sus se poate modifica în functie de continutul de zaharoză la punctul de livrare, conform tabelului anexat la prezentul contract.

Continutul de zahăr minim acceptabil pentru sfecla de zahăr destinată procesării este de 13,5%. Beneficiarul are dreptul să refuze orice cantitate de sfeclă de zahăr livrată având sub continutul minim de zahăr mentionat mai sus.

Sfecla de zahăr în afara cotei (dacă este cazul)

Beneficiarul se angajează să cumpere o cantitate de........................sfeclă de zahăr în afara cotei de productie, la pretul de................euro/tonă, în conditiile de livrare............................, pusă la dispozitie de furnizor.

Punctele de colectare pentru sfecla de zahăr a anului de comercializare 2011/2012 sunt:.................................................

Livrările de sfeclă se desfăsoară, de regulă, în perioada..................................................

Receptia cantitativă si controlul calitătii sfeclei de zahăr

Receptia cantitativă si controlul calitătii sfeclei de zahăr se fac la..............de către.................., conform anexei II pct. VII 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, în prezenta..................................................

Datele se vor consemna/înregistra în..................................................

Alte drepturi ale cultivatorilor

Beneficiarul va livra, iar furnizorul de sfeclă de zahăr va primi o cantitate de borhot (tăitei) în următoarele conditii:

Plata taxelor si obligatiilor financiare

Furnizorul de sfeclă de zahăr mandatează beneficiarul ca la plata sfeclei de zahăr să îi retină cotizatia de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în valoare de 0,8 lei/tona de sfeclă predată neto de plată, si să verse aceste sume în contul si pe cheltuiala FCSZR (în conformitate cu art. 6 pct. 6.1 din AIP).

Noi, semnatarii prezentului contract, declarăm că avem cunostintă de stipulatiile AIP si de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulament unic OCP”) (anexa nr. III partea II pct. 11) - campania agricolă a anului de comercializare 2011/2012 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor.

Încheiat astăzi,...................., în......exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Furnizor,

....................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

 


ANEXA Nr. 2

la acordul interprofesional

 

TABEL DE ECHIVALENTĂ

a pretului minim pe tona de sfeclă de zahăr, în functie de continutul de zaharoză determinat la punctul de colectare

 

Nr. crt.

Continutul de zaharoză (%) la punctul de colectare

Pretul minim (euro/tonă de sfeclă)

1.

13,5

CPCLP

2.

13,6

CPCLP

3.

13,7

CPCLP

4.

13,8

CPCLP

5.

13,9

CPCLP

6.

14,0

CPCLP

7.

14,1

CPCLP

8.

14,2

CPCLP

9.

14,3

CPCLP

10.

14,4

CPCLP

11.

14,5

22,48

12.

14,6

22,74

13.

14,7

23,00

14.

14,8

23,27

15.

14,9

23,53

16.

15,0

23,79

17.

15,1

24,06

18.

15,2

24,32

19.

15,3

24,58

20.

15,4

24,84

21.

15,5

25,11

22.

15,6

25,34

23.

15,7

25,58

24.

15,8

25,82

25.

15,9

26,05

26.

16,0

26,29

27.

16,1

26,53

28.

16,2

26,76

29.

16,3

27,00

30.

16,4

27,24

31.

16,5

27,47

32.

16,6

27,71

33.

16,7

27,95

34.

16,8

28,18

35.

16,9

28,42

36.

17,0

28,66

37.

17,1

28,89

38.

17,2

29,13

39.

17,3

29,37

40.

17,4

29,60

41.

17,5

29,84

42.

17,6

30,08

43.

17,7

30,31

44.

17,8

30,55

45.

17,9

30,79

46.

18,0

31,02

47.

18,1

31,21

48.

18,2

31,39

49.

18,3

31,57

50.

18,4

31,76

51.

18,5

31,94

52.

18,6

32,13

53.

18,7

32,31

54.

18,8

32,49

55.

18,9

32,68

56.

19,0

32,86

57.

19,1

32,99

58.

19,2

33,13

59.

19,3

33,26

60.

19,4

33,39

61.

19,5

33,52

62.

19,6

33,65

63.

19,7

33,78

64.

19,8

33,91

65.

19,9

34,05

66.

20

34,18

67.

>20

CPCLP

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în porturile Galati, Brăila si Tulcea

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căile navigabile interioare, republicată, si ale art. 4 alin. (1) pct. 6 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea coordonării traficului de nave maritime si de căi navigabile interioare, a stabilirii ordinii de intrare/iesire si a tranzitului navelor maritime si de căi navigabile interioare în porturile Galati, Brăila si Tulcea, precum si a alocării danelor se

înfiintează comisiile de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în porturile Galati, Brăila si Tulcea, denumite în continuare comisii, care îsi vor desfăsura activitatea în porturile Galati, Brăila si Tulcea.


Art. 2. - (1) Presedintii comisiilor sunt stabiliti astfel:

- directorul general al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Galati;

- directorul Sucursalei Brăila a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Brăila;

- directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, pentru portul Tulcea.

(2) Componenta comisiilor este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Secretariatul comisiilor este asigurat de către:

- Serviciul coordonare portuară din cadrul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, în portul Galati;

- Biroul coordonare portuară din cadrul Sucursalei Brăila a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, în portul Brăila;

- Biroul coordonare portuară si protectia mediului din cadrul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, în portul Tulcea.

Art. 3. - Comisiile se întrunesc zilnic si stabilesc pentru următoarele 24 de ore:

a) programul de intrare/plecare în/din porturi, de tranzitare fără oprire si de manevrare de la o dană la alta a navelor, în functie de disponibilitatea danelor, de asigurare a conditiilor de sigurantă a navigatiei si a serviciilor de sigurantă, precum pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, între danele aceluiasi port si remorcajul de manevră al navelor maritime;

b) alocarea danelor în functie de solicitările operatorilor economici care desfăsoară activităti de transport naval în porturile Galati, Brăila si Tulcea.

Art. 4. - (1) Măsurile stabilite de comisii sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în porturile Galati, Brăila si Tulcea.

(2) Ordinea de intrare/iesire a navelor din porturi, stabilită de comisie, este obligatorie, indiferent de natura proprietătii danelor.

Art. 5. - Operatorii economici care asigură încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfurilor în porturi vor stabili zilnic, împreună cu reprezentantii Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. din zonă, programul de încărcare si descărcare a vagoanelor. Programul stabilit va fi prezentat în cadrul sedintelor zilnice ale comisiilor.

Art. 6. - (1) Operatorii economici vor înainta secretariatelor comisiilor, cu cel putin 24 de ore înainte de sosirea navelor în porturile Galati, Brăila si Tulcea, documentele de avizare de sosire a navelor, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pentru navele la care durata voiajului este mai mică de 24 de ore, operatorii economici au obligatia să înainteze documentele de avizare cel mai târziu la momentul când nava părăseste portul anterior.

(3) Operatorii portuari vor comunica zilnic secretariatelor comisiilor datele operative privind operarea navelor.

(4) Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati va edita zilnic, pe suport hârtie si în formă electronică, în cadrul portalului porturilor românesti, Buletinul informativ al navelor maritime si de căi navigabile interioare, care va cuprinde în principal:

a) date de identificare a navelor, precum: denumirea, pavilionul, lungimea, pescajul, portul de plecare, portul de destinatie;

b) date referitoare la desfăsurarea operatiunilor portuare efectuate de nave, precum: data sosirii, data intrării la operare, data estimată a terminării operării, pozitia în port, operatorul portuar, agentul navei;

c) date de identificare a mărfurilor, precum: felul mărfii, cantitatea totală de marfă, tara de provenientă, tara de destinatie, tipul operării, cantitatea operată în ultimele 24 de ore, restul de marfă rămas de operat.

Art. 7. - (1) Pentru efectuarea manevrelor de intrare/iesire în/din port, de tranzitare fără oprire sau de schimbare a danei, agentii navelor vor întocmi în mod obligatoriu Buletinul de pilotaj, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) în cadrul sedintelor comisiilor, buletinele de pilotaj vor fi avizate de reprezentantul căpităniei portului respectiv si aprobate de reprezentantul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati.

(3) Nerespectarea modului de lucru prevăzut la alin. (1) si (2), precum si la art. 6 alin. (1)-(3) si la art. 7 conduce la neprogramarea manevrelor solicitate.

Art. 8. - (1) La acostarea navelor în danele porturilor Galati, Brăila si Tulcea, reprezentantii autorizati ai căpităniei portului respectiv vor elibera permisul de acostare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Eliberarea permisului de acostare este conditionată de obtinerea de către navă a permisului de intrare în port emis de către Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Modelul permisului de intrare în port este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 9. - (1) în cazul în care este necesar se poate modifica sau completa programul de miscare a navelor, modificare sau completare ce va fi făcută de presedintii comisiilor după consultarea prealabilă a operatorului portuar, iar în situatia navelor maritime, si cu avizul căpităniei din portul respectiv.

(2) în cazul în care, în timpul derulării programului stabilit, se constată că este pusă în pericol siguranta navigatiei, căpitănia portului respectiv va lua orice măsură care să conducă la prevenirea evenimentelor de navigatie sau a altor situatii deosebite, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) în cazul impunerii restrictiilor de carantină, comisia de coordonare va stabili programul si locul de stationare a navei respective.

Art. 10. -Trimestrial, presedintii comisiilor vor întocmi si vor înainta Directiei generale infrastructură si transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii un raport asupra activitătii comisiilor, însotit de propuneri de îmbunătătire a activitătii acestora.

Art. 11.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 389/2003 privind înfiintarea comisiilor de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în porturile fluvio-maritime Galati si Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 5 aprilie 2011.

 Nr. 251.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în portul Galati

 

1. Directorul general al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati sau reprezentantul acestuia, în calitate de presedinte

2. Căpitanul-sef al Căpităniei Portului Galati sau reprezentantul acestuia

3. Reprezentantul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. pentru Galati sau reprezentantul acestuia

4. Reprezentantul Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” - Galati

5. Reprezentantul Societătii Comerciale Santierul Naval “Damen” - S.A. Galati

6. Reprezentantii agentilor de nave

7. Reprezentantii operatorilor economici de transport fluvial

8. Reprezentantii operatorilor economici de exploatare portuară si expeditii de mărfuri

9. Reprezentantii operatorilor economici de pilotaj si remorcaj de manevră

10. Reprezentantii organelor vamale din portul Galati

11. Reprezentantii politiei de frontieră din portul Galati

12. Reprezentantii altor operatori economici interesati care îsi desfăsoară activitatea în portul Galati

Operatorii economici au obligatia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele si functia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă, si pot dispune măsuri în numele acestora.

 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în portul Brăila

 

1. Directorul Sucursalei Brăila a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati sau reprezentantul acestuia, în calitate de presedinte

2. Căpitanul-sef al Căpităniei Portului Brăila sau reprezentantul acestuia

3. Reprezentantul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. pentru Brăila sau reprezentantul acestuia

4. Reprezentantul Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” - pentru portul Brăila

5. Reprezentantul Societătii Comerciale Santierului Naval “STX OSV” - S.A. Brăila

6. Reprezentantii agentilor de nave

7. Reprezentantii operatorilor economici de transport fluvial

8. Reprezentantii operatorilor economici de exploatare portuară si expeditii de mărfuri

9. Reprezentantii societătilor de pilotaj si remorcaj de manevră

10. Reprezentantii organelor vamale din portul Brăila

11. Reprezentantii politiei de frontieră din portul Brăila

12. Reprezentantii altor operatori economici interesati care îsi desfăsoară activitatea în portul Brăila

Operatorii economici au obligatia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele si functia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă, si pot dispune măsuri în numele acestora.


 

COMPONENTA

Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si de căi navigabile interioare în portul Tulcea

 

1. Directorul Sucursalei Tulcea a Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati sau reprezentantul acestuia, în calitate de presedinte;

2. Căpitanul-sef al Căpităniei Portului Tulcea sau reprezentantul acestuia;

3. Reprezentantul Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. pentru Tulcea sau reprezentantul acestuia;

4. Reprezentantul Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” - pentru portul Tulcea;

5. Reprezentantul Societătii Comerciale Santierului Naval “STX OSV” - S.A. Tulcea;

6. Reprezentantii agentilor de nave;

7. Reprezentantii operatorilor economici de transport pe căi navigabile;

8. Reprezentantii operatorilor economici de exploatare portuară si expeditii de mărfuri;

9. Reprezentantii operatorilor economici de pilotaj si remorcaj de manevră;

10. Reprezentantii organelor vamale din portul Tulcea;

11. Reprezentantii politiei de frontieră din portul Tulcea;

12. Reprezentantii altor operatori economici interesati care îsi desfăsoară activitatea în portul Tulcea.

Operatorii economici au obligatia de a comunica în scris secretariatului comisiei, sub semnătură autorizată, numele si functia persoanelor titulare sau ale înlocuitorilor acestora, care le reprezintă si pot dispune măsuri în numele acestora.

 

ANEXA Nr. 2

 

(fată)

 

(Antet agent)

(Agent Header)

Tel/fax:

Nr. de înregistrare:

Registration Number:

 

 

AVIZARE DE SOSIRE

N OTICE OF ARRIVAL

Data...................

Date.....................

 

Detalii despre navă:

Details about the ship:

 

1.

NAVA (*)

Ships name

 

 

2.

Număr IMO (*)

IMO number

 

 

3.

Indicativ de apel radio (*)

Call sign

 

 

4.

Tip navă (*)

Type of ship

 

 

5.

Pavilion (*)

Flag state

 

 

6.

Armator (*)

Name

 

7.

Agent (*)

Name

 

 

8.

Tonaj brut TRB (*)

 

 

11.

Lungimea totală LOA (*)

 

9.

Tonaj net TRN (*)

 

 

12.

Lătimea Breadth (*)

 

10.

Deadweight DWT (*)

 

 

13.

Pescajul Draught (*)

 

 

14.

Puterea motoarelor (*)

Engine power

 


(verso)

 

Se completează numai pentru remorchere.

Be completed only for Tugs:

 

15.

Data estimată a sosirii

ETA (*)

 

 

16.

Data estimată a plecării

ETD(f)

 

17.

Ultimul port (*)

Last port of caii

 

 

18.

Următorul port (f)

Port of Destination

 

19.

Pescaj la sosire (*)

Draft arrival

 

 

 

 

 

 

20.

Scopul escalei (*) Purposes of the caii

 

21.

Compania de pilotaj (*) Pilot Company

 

22.

Compania de remorcaj (*) Towing company

 

23.

Operator (*) Operator

 

 

Detalii despre marfă:

Details of cargo:

 

24.

Tip marfă (*)

Cargo Type

 

 

25.

Tipul operatiunii (încărcare/descărcare) (*)

Type operations (Loading/Unloading)

 

 

26.

Cantitatea (*)/Unitatea fluvială

Quantity/River Driver

 

 

27.

Provenientă/Destinatie (*)

Origin/Destination

 

 

 

LEGENDĂ: (*) obligatoriu

(f) facultativ

LEGEND: (*) binding

(f) optional

 


ANEXA Nr. 3

 

Aprobat

Compania Natională “Administratia Porturilor

Dunării Maritime” - S.A. Galati

Acceptat

Căpitănia Zonală.................................

AGENTUL NAVEI

 

OPERATORUL PORTUAR

 

SANTIERUL NAVAL

(dacă operatiunea portuară se execută în incinta acestuia)

 

 

BULETIN DE PILOTAJ

 

Prin prezentul solicităm companiei de pilotaj..................................................să efectueze manevra navei......................................................de la....................................................la...................................

în portul...........................în baza hotărârii Comisiei de coordonare a miscării navelor maritime si fluviale în portul......................................., în data.............................................ora...............

Datele caracteristice ale navei sunt:

 

1.

Pavilionul

 

2.

Tipul navei

 

3.

Lungimea totală

 

4.

Lătimea

 

5.

Pescajul maxim

 

6.

Pescajul maxim la manevră

 

7.

Tonajul brut

 

8.

Tonajul net

 

9.

Tonajul

 

 

Plata prestatiilor efectuate se va face de către....................

din contul..........................

deschis la.........................

 

Depus

 

DATA..............................

ORA ..............................

 

Semnătura persoanei care solicită prestarea operatiunii de pilotaj

 

ROMÂNIA

ROMÂNIA

Căpitănia portului.............

Harbourmasters Office

Căpitanul portului...............

Harbourmaster

 

ANEXA Nr. 4

 

PERMIS DE ACOSTARE

BERTHING PERMIT

Nr..........................................

No

Data......................................

Date

Având în vedere îndeplinirea formalitătilor de sosire cerute de legislatia românească în vigoare,

Taking into account the fulfilment of the formalities on arrival required by the Romanian legislation in force,

Nava......................................

Ship.......................................

Pavilion.................................

Flag.......................................

Comandant...........................

Master...................................

Echipaj (nr.)...........................

Crew (no.).................

Marfă (felul, cantitatea)..........................................

Cargo (type and quantity)......................................

are acceptul căpităniei portului pentru intrare în portul/dana..............................

has been accepted by the harbourmasters office to proceed alongside berth no.

unde urmează a efectua operatiunea de..........................

where will commence........................................................

 


 

ANEXA Nr. 5

(fată)

 

PERMIS DE INTRARE ÎN PORT

PERMIT TO COME ALONGSIDE

 

ANLEGENERLAUBNIS

Nr............data.................

No............date.................

Nr............datum................

 

Având în vedere îndeplinirea formalitătilor de sosire cerute de legislatia românească în vigoare,

Taking into account the fulfilment of the formalities on arrival required by the romanian legislation in îorce,

Bestaetigen die Erfuellung derAnkunftformalitaeten in die gultige Rumanische Gesetze verlangen,

 

Nava............................................

Ship.............................................

Schiff...........................................

 

Pavilion........................................

Flag.............................................

Flagge.........................................

 

Comandant..................................

Master.........................................

Kapitaen......................................

 

Echipaj (nr.).................................

Crew (no.)...................................

Besatzung (nr.)...........................

 

Marfă (felul, tone).......................

Cargo (kind, tons)......................

Ladung (art, tonne).....................

 

are acceptul Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati pentru intrarea în portul Galati/Brăila/Tulcea.

nas been accepted by the N. C The Ports Administration on the Maritime Danube Galati to proceed alongside in port Galati

hat die Anlegenerlaubnis von N.G Verwaltung der Hafen Galati A.G vor Einfahrten Galati


 

(verso)

 

OPERATIUNILE NAVEI

LOADING AND UNLOADING

LADEN UND AUSLADEN

 

Descărcare

Încărcare

Unloading

Loading

Ausladen

Laden

Pescaj sosire (m):

Draft on arrival

Tiefgang beiAnkunft

prova ............... pupa ................

fore..................aft....................

vorn................hinten................

Pescaj sosire (m):

Draft on arrival

Tiefgang beiAnkunft

prova ............... pupa ................

fore..................aft....................

vorn................hinten................

Început:

Commencing:

Begonnen:

data.........................ora.............

date.......................hour............

Datum..................Stunde..........

Început:

Commencing:

Begonnen:

data.........................ora.............

date.......................hour............

Datum..................Stunde..........

Felul mărfii:

Kind ofcargo:

Art der Ladung:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Felul mărfii:

Kind of cargo:

Art der Ladung:.

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Cantitatea operată

Quantity unloaded

Ausgeladene Menge

(tone) …………………………………

(tons): ……………………………….

(tonne): ……………………………..

Cantitatea operată

Quantity loaded

Geladene Menge

(tone) …………………………………

(tons): ……………………………….

(tonne): ……………………………..

Terminat:

Completed:

Beendigt:

data.........................ora.............

date.......................hour............

Datum..................Stunde..........

Terminat:

Completed:

Beendigt:

data.........................ora.............

date.......................hour............

Datum..................Stunde..........

Unghi de înclinare:

Heeling angle:

Krangungswinkel:

..........................................Tb/Bd

.....................Starboard/Portside

................Steuerbord/Backbord

Unghi de înclinare:

Heeling angle:

Krangungswinkel:

..........................................Tb/Bd

.....................Starboard/Portside

................Steuerbord/Backbord

 

Comandantul navei,

………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)

SHIPS MASTER

………………………………………….

(name, surname, signature)

 

SCHIFFSKAPITAEN

………………………………………….

(Name, Vorname, Unterschrift)

 

Compania Natională “Administratia Porturilor

Dunării Maritime” - S.A. Galati

Serviciul coordonare portuară

………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.