MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 289/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 aprilie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 155 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 169 din 8 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 323 din 3 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

409. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

22. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

245/1.875/1.212. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “CER.” -S.A.

 

246/1.877/1.222. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Vânzare Legitimatii de Călătorie “VOIAJ C.F.R.” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 155

din 8 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Carmen Lileta Tănăsescu în Dosarul nr. 6.234/301/2009 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 mai 1010, pronuntată în Dosarul nr. 6.234/301/2009, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Carmen Lileta Tănăsescu într-o cauză civilă având ca obiect o hotărâre care să tină loc de act autentic.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că obligatia de a achita în prealabil taxele judiciare de timbru, precum si impunerea taxelor judiciare de timbru îngrădesc liberul acces la justitie.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 20: .,(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat. [...]

(3) Neîndeplinirea obligatiei de plată până la termenul stabilit se sanctionează cu anularea actiunii sau a cererii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste texte de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, raportat la critici identice. Astfel, prin numeroase decizii, spre exemplu Decizia nr. 1.236 din 5 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, Curtea a respins exceptia, retinând că accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispozitie constitutională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. Regula este cea a timbrării actiunilor în justitie, exceptiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Carmen Lileta Tănăsescu în Dosarul nr. 6.234/301/2009 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

lonita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 169

din 8 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Star 2001 Stancu Nastasia” - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 4.495/290/2009 al Judecătoriei Resita si Floriana Vladu în Dosarul nr. 746/215/2010 al Judecătoriei Craiova.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.375D/2010 si nr. 1.994D/2010, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.375D/2010 la Dosarul nr. 1.994D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.495/290/2009, Judecătoria Resita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Star 2001 Stancu Nastasia” - S.R.L. din Ploiesti.

Prin încheierea din 18 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 746/215/2010, Judecătoria Craiova a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) liniută a IV-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicate de Floriana Vladu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că accesul liber la justitie constituie un principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar democratic, iar orice conditionare a accesului liber la justitie reprezintă o nesocotire a principiului constitutional prevăzut de art. 21. În acest context apare ca fiind neconstitutională obligarea unui creditor personal la plata unei taxe de timbru disproportionate fată de valoarea creantei urmărite, precum cea calculată potrivit dispozitiilor criticate. În aceste conditii, accesul liber la justitie al creditorului este conditionat de existenta unor disponibilităti bănesti într-un anumit cuantum, precum si de capacitatea acestuia de a indisponibiliza contravaloarea taxei de timbru până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti de partaj. De asemenea, se sustine că prevederile legale criticate încalcă accesul liber la justitie întrucât cetăteanul este pus în situatia de a nu mai putea beneficia de serviciile publice oferite de instantele judecătoresti, ceea ce face ca acest drept fundamental, prevăzut de Constitutie, să fie doar unul teoretic. Se mai arată că, datorită cuantumului exagerat al taxei judiciare de timbru, nu se mai poate realiza partajul judiciar al bunurilor comune într-o actiune de divort. În fine, se apreciază că un atare cuantum ridicat al taxei judiciare de timbru este disproportionat, raportat atât la veniturile persoanei aflate în situatia de a o plăti, cât si la serviciul prestat de instanta judecătorească.

Judecătoria Resita arată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Dispozitiile criticate trebuie interpretate împreună cu cele ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, în sensul că nu există un text de lege expres pentru situatia timbrajului partajului solicitat de creditorii personali ai unuia dintre soti. Aplicarea timbrajului raportat la întreaga valoare a bunului urmărit nu este echitabilă pentru reclamant nici prin prisma faptului că acesta poate valorifica doar cota de contributie pe care instanta o va stabili în urma partajului, în sensul că reclamantul ar fi obligat să suporte taxele judiciare si pentru cota de contributie a codevălmasului care nu este debitorul reclamantului.

Judecătoria Craiova apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens considerente de bază din jurisprudenta Curtii Constitutionale în materia taxelor judiciare de timbru.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. Textul de lege criticat a fost modificat prin articolul unic pct. 3 din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009.

Textul de lege criticat are următorul continut: “Actiunile si cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: [...]

c) cereri pentru: [...]

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 21 - Accesul liber la justitie si ale art. 24 - Dreptul la apărare. Totodată, se consideră a fi încălcat si dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si art. 14 paragraful 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 948 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 4 august 2010, a statuat că accesul liber la justitie nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justitie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autoritătilor judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justitie. În virtutea dispozitiilor constitutionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”, plata taxelor si a impozitelor reprezintă o obligatie constitutională a cetătenilor. Echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii. În acelasi sens este de altfel si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justitie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronuntată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). Astfel, acest drept, care cere prin însăsi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăsi substanta sa.

În sensul celor de mai sus Curtea s-a pronuntat si prin Decizia nr. 1.231 din 5 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 12 noiembrie 2010, si Decizia nr. 1.242 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2010.

Considerentele retinute de Curte în deciziile mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) ultima liniută din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Star 2001 Stancu Nastasia” - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 4.495/290/2009 al Judecătoriei Resita si Floriana Vladu în Dosarul nr. 746/215/2010 al Judecătoriei Craiova.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 323

din 3 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Stefan-Claudiu Mincă în Dosarul nr. 2.095/325/2010 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul acesteia critică, în realitate, modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.095/325/2010, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Stefan-Claudiu Mincă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile criticate “intră în coliziune cu Legea fundamentală”, întrucât, prin măsura luată în cauză în ceea ce îl priveste (schimbarea regimului de executare a pedepsei într-unui mai sever), este sanctionat de două ori pentru aceeasi faptă.

Judecătoria Timisoara consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Faptul că la stabilirea regimului de executare a pedepsei se iau în considerare si abaterile disciplinare nu reprezintă, în opinia instantei, o dublă sanctionare pentru aceeasi faptă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, având următorul cuprins: “Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unui mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infractiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care executa pedeapsa privativă de libertate, si dacă, prin conduita sa, afectează grav convietuirea normală în penitenciar sau siguranta acestuia.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Astfel, principiul de drept - non bis in idem - la care autorul exceptiei face referire în motivarea acesteia nu are incidentă în cauză. Textul de lege criticat nu priveste urmărirea sau pedepsirea unei persoane pentru o faptă pentru care a fost deja achitată sau condamnată printr-o hotărâre definitivă, ci reglementează circumstantele în care se poate realiza schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unui mai sever, în considerarea scopului Legii nr. 275/2006, care constă în stabilirea unui sistem de reguli si criterii care stau la baza executării pedepselor privative de libertate. În acest sens, art. 18 alin. (2) din actul normativ mentionat stabileste că “Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv si regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în conditiile prevăzute de prezenta lege”.

Săvârsirea unei infractiuni ori a unei abateri disciplinare grave constituie una dintre circumstantele prevăzute de acest text legal, însă schimbarea regimului de executare a pedepsei într-unui mai sever poate interveni numai în cazul întrunirii tuturor conditiilor prevăzute de acelasi text. Cu privire la îndeplinirea acestor conditii legale decide, potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 276/2005, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, numai după ascultarea persoanei condamnate, la locul de detinere, potrivit art. 26 alin. (5) din acelasi act normativ, iar încheierea astfel pronuntată se comunică persoanei condamnate, care poate introduce contestatie la judecătoria în a cărei circumscriptie se află penitenciarul [art. 26 alin. (7) si (8) din Legea nr. 275/2006]. Astfel fiind, este asigurat accesul la justitie al persoanei condamnate, cu respectarea tuturor garantiilor prevăzute de lege, inclusiv a dreptului la apărare al acesteia.


Pentru motivele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie invocată de Stefan-Claudiu Mincă în Dosarul nr. 2.095/325/2010 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent, Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011, cu suma de 6.255 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru activitătile de recrutare, testare si donare de celule stern hematopoietice coordonate de Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stern.

Art. 2. - (1) Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 “Sănătate”, astfel: la titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 2.564,0 mii lei, la titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 3.416,0 mii lei si la titlul 71 “Active nefinanciare” cu suma de 275.0 mii lei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru dotarea cu echipamente de calcul si echipamente periferice si pentru finantarea activitătilor Subprogramului de transplant de celule stern hematopoietice periferice si centrale din cadrul Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

Nr. 409.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2009.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) rămâne nemodificat pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012.

Art. 2. - Societatea Comercială “Depomures” - S.A. Târgu Mures va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 21.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) rămâne nemodificat pentru ciclul de înmagazinare 2011-2012.

Art. 2. - Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 22.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 245 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.875 din 12aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.212 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., filiala Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Tipografica Filaret” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială “Tipografica Filaret” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis


ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială “Tipografica Filaret” - S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, municipiul Bucuresti

CIF RO14547106

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

4.152,09

 

l

 

Venituri din exploatare - total, din care:

2

4.152,09

 

 

a)

productia vândută

3

3.912,09

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

236,00

 

 

 

 

Subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

236,00

 

 

 

 

transferuri , cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia imobilizată

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

.3,00

 

2

 

Venituri financiare – total,din care:

10

 

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

4.150,09

 

1

 

 

Cheltuieli de exploatare – tolal, din care:

17

4.150,09

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

630,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

230,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

2.250,09

 

 

 

d1

- ch. cu salarii

22

1.720,00

 

 

 

d2

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

507,09

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări sociale

24

369,41

 

 

 

 

ch. privind contributia de asigurări pt. somaj

25

8,88

 

 

 

 

ch. privind contributia de  asigurări sociale de sănătate

26

107,45

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

21,35

 

 

 

d3

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

23.00

 

 

 

 

d.3.1) chelt. sociale prevăzute la art.2l lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

2.3,00

 

 

 

 

- tichete de cresă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

 

 

 

 

 

d3.2) - tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) - tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

607.00

 

 

h)

ch cu prestatiile externe, din care:

37

370,00

 

 

 

hi)

alte chelt. cu serv exec de terti

38

112,00

 

 

 

h2)

ch. cu alte impozite, taxe

39

160.00

 

 

 

h3)

despăgubiri, amenzi, penalităti

40

20.00


 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

41

63,1.10

 

 

 

i1)

contract de mandat

42

56,00

 

 

 

i2)

- cheltuieli de protocol, din care:

43

1,00

 

 

 

 

- ticnele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. si complet. ulterioare

44

 

 

 

 

i3)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

45

6,00

 

 

 

 

tichele cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

46

 

 

 

 

 

tichele cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

47

 

 

 

 

i4)

- cheltuieli cu sponsorizarea

48

 

 

 

 

I5)

- taxe pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i6)

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

50

 

 

2

 

 

Cheltuieli financiare - total, din care:

51

 

 

 

a)

 

- cheltuieli privind dobânzile

52

 

 

 

b)

 

- alte cheltuieli financiare

53

 

 

3

 

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III.

 

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

2,00

IV.

 

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

0,32

V.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

1,68

 

1

 

 

Rezerve legale

58

0,10

 

2

 

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

1,58

 

3

 

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

60

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente aceslor împrumuturi externe

61

 

 

5

 

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 54.55,56.57 si 58

63

 

 

7

 

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

 

 

8

 

 

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

 

 

9

 

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

66

 

VI.

 

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

67

607,00

 

1

 

 

Surse proprii

68

607,00

 

2

 

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

 

Credite bancare

70

 

 

 

 

 

- interne

71

 

 

 

 

 

- externe

72

 

 

4

 

 

Alte surse

73

 

VII.

 

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

607,00

 

1

 

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

75

607,00

 

2

 

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

 

- interne

77

 

 

 

b)

 

- externe

78

 


VIII.

 

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

 

Alte rezerve

82

 

IX.

 

 

 

DATE UE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

 

Venituri totale

84

4.152,09

 

2

 

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

4.150,09

 

3

 

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

60

 

4

 

 

Nr. mediu de salariati total

87

74

 

5

 

 

Fond de salarii, din care:

88

1.720,00

 

 

a)

 

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

1.715,00

 

 

b)

 

alte cheltuieli cu personalul

90

5,00

 

6

 

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

1.931,31

 

7

 

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)

92

56.109,32

 

8

 

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)

93

56.109,32

 

9

 

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

94

 

 

10

 

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]

95

999,52

 

11

 

 

Plăti restante - total

96

2.991,75

 

 

 

 

- preturi curente

97

2.991,75

 

 

 

 

- preturi comparabile

98

2.991,75

 

12

 

 

Creante restante - total

99

984,75

 

 

 

 

- preturi curente

100

984,75

 

 

 

 

- preturi comparabile

101

984,75


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 246 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.877 din 12aprilie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.222 din 30 martie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Vânzare Legitimatii de Călătorie “VOIAJ C.F.R.” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale de Vânzare Legitimatii de Călătorie “VOIAJ C.F.R.” - S.A., filiala Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială Vânzare Legitimatii de Călătorie “VOIAJ C.F.R.” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Comercială de Vânzare Legitimatii de Călătorie “VOIAJ C.F.R.” - S.A.

Municipiul Bucuresti, str. Dr. Leonida Vamali nr. 18, sectorul 1 RO 14232736

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011


 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

13.094,13

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

13.016,03

 

 

a)

din productia vândută

3

13.016,03

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

78,10

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

78,10

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

16

12.908,86

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

12.845,43

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

103,35

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

450,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.777,28

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

7.557,37

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

2.176,28

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

1.588,63

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt somaj

25

38,19

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

397,16

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

152,30

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

43,63

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

43,63

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

234,10

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe, din care:

37

2.148,41

 

 

 

-cheltuieli cu chiriile

38

536,90

 

 

 

-cheltuieli cu telefoane, telecomunicatii

39

373,87

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

40

132,29

 

 

 

i1) contract de mandat

41

80,29

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

42

5,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

44

 

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

 

 

 

 

 

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

47

 

 

 

 

i5) ch. cu reparatiile

48

47,00

 

 

 

i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

49

 

 

 

 

i7) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

50

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

51

63,43

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

53

63,43

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

54

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

185,27

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

56

29,64


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

57

155,63

 

1

 

Rezerve legale

58

7,78

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

59

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

60

147,85

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

61

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

62

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.57, 58, 59, 60 si 61.

63

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

64

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

65

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

66

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

67

244,00

 

1

 

Surse proprii

68

244,00

 

2

 

Alocatii de la buget

69

 

 

3

 

Credite bancare

70

 

 

 

a)

- interne

71

 

 

 

b)

- externe

72

 

 

4

 

Alte surse

73

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

74

85,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

75

85,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

76

 

 

 

a)

interne

77

 

 

 

b)

externe

78

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

79

 

 

1

 

Rezerve legale

80

 

 

2

 

Rezerve statutare

81

 

 

3

 

Alte rezerve

82

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

83

 

 

1

 

Venituri totale

84

13.094,13

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

85

12.908,86

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

86

326

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

87

318

 

5

 

Fond de salarii, din care:

88

7.557,37

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

89

7.547,92

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

90

9,45

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

91

1.977,97

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)

92

 

 

3

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

93

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

94

27.962,43

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000

95

985,85

 

11

 

Plăti restante

96

2.230,09

 

 

a)

preturi curente

97

2.230,09

 

 

b)

preturi comparabile

98

2.230,09

 

12

 

Creante restante

99

1.400,00

 

 

a)

preturi curente

100

1.400,00

 

 

b)

preturi comparabile

101

1.400,00

 

Indicatorul fizic - număr de legitimatii emise si vizate /număr mediu de personal exclusiv informatorii din statii si agentii si casieri detasati la CFR CALATORI - S.A.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.