MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 294/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 294         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 aprilie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 

5. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

394. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptătite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10/52/56/212/19.211/1.277. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului transporturilor si infrastructurii, al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al ministrului mediului si pădurilor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

 

186. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă


 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. t) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Biroul permanent al Senatului hotărăste:

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se abrogă.

2. La articolul 131, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării controalelor prealabile si investigatiilor si urmăreste ducerea la îndeplinire a acestora;”.

3. La articolul 131, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) elaborează proiectele recomandărilor si deciziilor de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor, urmărind ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;”.

4. La articolul 131, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) întocmeste si transmite documentele pentru punerea în executare a amenzilor aplicate ca urmare a efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor, în conditiile legii;”.

5. La articolul 132, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 132. - În activitatea de solutionare a plângerilor, sesizărilor si cererilor, Biroul plângeri exercită următoarele atributii:”.

6. La articolul 132, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) poate participa la efectuarea investigatiilor propuse pentru solutionarea plângerilor si sesizărilor, pe baza împuternicirii primite;”.

7. La articolul 132, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) elaborează proiectele recomandărilor si deciziilor de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării investigatiilor pentru solutionarea plângerilor si sesizărilor, urmărind ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;”.

8. La articolul 15, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - În activitatea de relatii internationale, Biroul relatii internationale exercită următoarele atributii:”.

9. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Serviciul economic îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) asigură coordonarea activitătii economico-financiare, achizitii, resurse umane, protectia muncii, administrativ si a celorlalte activităti specifice stabilite prin legi speciale;

b) întocmeste proiectul bugetului anual al Autoritătii si urmăreste ca acesta să fie inclus în proiectul bugetului de stat, potrivit legii;

c) organizează gestionarea bugetului si a patrimoniului si ia măsuri pentru asigurarea integritătii acestuia;

d) asigură fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii;

e) asigură organizarea si conducerea contabilitătii, potrivit legii;

f) organizează activitatea de control financiar preventiv privind modul de utilizare a resurselor financiare aprobate;

g) întocmeste statele de plată privind drepturile salariale cuvenite personalului, precum si situatiile privind plata acestor drepturi;

h) calculează deconturile de deplasare a personalului;

i) organizează, derulează si gestionează procedurile de achizitii publice, potrivit legii;

j) întocmeste proiectele contractelor pentru asigurarea utilitătilor si a contractelor de achizitii publice si asigură executarea acestora, potrivit legii;

k) asigură organizarea si exploatarea sistemelor informatice existente, precum si întretinerea tehnică si dezvoltarea retelei de echipamente;

l) organizează activitatea de dotare, de întretinere a sediului institutiei si a bunurilor sale si stabileste măsuri pentru folosirea si paza acestora;

m) întocmeste situatiile financiar-contabile, potrivit reglementărilor legale;

n) stabileste valoarea de inventar a cărtilor primite gratuit si o supune spre aprobare conducerii;

o) realizează inventarierea generală a patrimoniului institutiei, potrivit legii;

p) asigură activitatea de protectie, de securitate a muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

q) organizează activitatea de arhivă, potrivit legii;

r) aplică legislatia în domeniul activitătii de personal si prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare;

s) întocmeste statul de functii si îl prezintă spre aprobare conducerii Autoritătii;

s) răspunde de organizarea si desfăsurarea examenelor si a concursurilor pentru încadrarea si promovarea personalului;


t) întocmeste actele necesare la angajarea, promovarea, sanctionarea, acordarea drepturilor salariale, modificarea sau la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii;

t) tine evidenta si completează dosarele profesionale si carnetele de muncă ale personalului Autoritătii, în conditiile legii;

u) întocmeste registrul de evidentă al personalului Autoritătii, întocmeste lucrările privind evidenta si miscarea personalului, eliberează si vizează legitimatiile de serviciu pentru personalul Autoritătii;

v) coordonează activitatea de evaluare a personalului Autoritătii;

w) tine evidenta concediilor de odihnă si a altor concedii ale personalului Autoritătii;

x) programează si organizează perfectionarea profesională a personalului Autoritătii;

y) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

z) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.”

10. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti.”

11. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În tot cuprinsul regulamentului prevăzut la art. I, referirile la fiecare compartiment se consideră a fi făcute la noul compartiment, potrivit modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în sedinta din 18 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 18 aprilie 2011.

 Nr. 5.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Numărul maxim de posturi = 50 (exclusiv demnitarii)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 225

din 15 februarie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, exceptie ridicată de Ovidiu Lînă în Dosarul nr. 854/45/2009 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate constituie măsuri necesare pentru îndeplinirea cu obiectivitate a sarcinilor de serviciu.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 854/45/2009, Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de reclamantul Ovidiu Lînă într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect solutionarea unei sesizări formulate în baza Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că situatia de incompatibilitate prevăzută de dispozitiile de lege criticate atrage consecinte deosebit de grave pentru mandatul de primar si este neconstitutională, deoarece încalcă principiul proportionalitătii si prevederile art. 3 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Candidatului ales trebuie să îi fie asigurate toate conditiile pentru exercitarea mandatului ce i-a fost încredintat de electorat. În această materie, statele dispun de o largă marjă de apreciere, sub rezerva atingerii însăsi substantei acestui drept, iar eventualele restrictii pe care le-ar stabili trebuie să urmărească un scop legitim si să fie proportionale cu scopul urmărit. Invocă în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2002 în Cauza Sadak si altii contra Turciei, precum si Hotărârea din 15 iunie 2006 în Cauza Lykourezos contra Greciei.

Mai sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate că este vădită disproportia dintre “faptă” si sanctiune si că legiuitorul a exagerat prin reglementarea “incompatibilitătii între functii, si nu între faptele de exercitare simultană a acestora”. Asadar, obligarea la renuntarea la vechiul loc de muncă pentru exercitarea dreptului de a fi ales aduce îngrădiri care nu sunt necesare într-o societate democratică, iar pentru respectarea acestor drepturi fundamentale s-ar fi impus reglementarea unei suspendări de drept din functia detinută, iar pe perioada suspendării, obligativitatea mentinerii postului detinut si interdictia încetării raporturilor de muncă din initiativa angajatorului.

Proportionalitatea nu se apreciază numai în functie de actiune si de scopul urmărit de administratie, la acestea trebuind adăugată situatia de fapt căreia i se aplică decizia administrativă, fiind necesară stabilirea unui raport de echilibru între situatie, finalitate si decizie, urmând ca ansamblului “situatie-decizie-finalitate” să i se aplice principiul proportionalitătii.

Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece incompatibilitatea stabilită prin dispozitiile legale criticate are ca scop garantarea exercitării cu impartialitate a functiilor publice, constituind o măsură necesară pentru asigurarea transparentei în exercitarea functiilor publice si în mediul de afaceri, precum si pentru prevenirea si combaterea coruptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece incompatibilitatea functiei de primar cu anumite functii private nu este o conditie de eligibilitate si înlăturarea ei depinde de vointa celui ales, care poate opta pentru una dintre cele două calităti incompatibile. Astfel, nu se poate îndeplini o functie publică care obligă la transparenta modului de utilizare si administrare a fondurilor publice, dacă în acelasi timp o persoană este angrenată si în mediul de afaceri, întrucât cumularea celor două calităti ar putea duce la atingerea intereselor generale ale comunitătii si a principiilor care stau la baza statului de drept. Cât priveste pretinsa încălcare a art. 53 din Constitutie, consideră că aceasta nu poate fi retinută, întrucât ar fi contrar moralei publice ca o anumită categorie de persoane să aibă, în virtutea functiei publice pe care o exercită, o influentă asupra mediului de afaceri, fiind în situatia unui conflict de interese.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.

Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 87 alin. (1) lit. d): “Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibilă cu: [...] d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societătile comerciale, inclusiv băncile sau alte institutii de credit, societătile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societătile nationale, precum si la institutiile publice;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 36 privind dreptul de vot, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, ale art. 41 privind munca si protectia socială a muncii, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 121 privind autorităti comunale si orăsenesti, precum si prevederilor art. 3 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la alegeri libere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Criticile de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 36 si art. 37 din Constitutie si art. 3 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventie sunt neîntemeiate, deoarece prin stabilirea unor incompatibilităti între functia de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte de consiliu local, legiuitorul nu a încălcat dreptul de vot al cetătenilor si nici dreptul de a fi ales. Persoanele care ocupă aceste functii publice au fost alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale.

Referitor la dispozitiile constitutionale ale art. 41 privind munca si protectia socială a muncii, Curtea constată că nici acestea nu sunt încălcate prin prevederile de lege criticate, deoarece, potrivit textului constitutional, alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă. Or, incompatibilitatea reglementată de textul de lege criticat nu are ca efect îngrădi rea alegerii profesiei sau a locului de muncă, de vreme ce activitatea primarilor si viceprimarilor, precum si a presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene trebuie să se circumscrie regulilor pe care legiuitorul Ie-a edictat în vederea creării cadrului legal de functionare a acestora. Curtea constată că incompatibilitatea stabilită prin dispozitiile legale criticate reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea transparentei în exercitarea functiilor publice si în mediul de afaceri, precum si pentru prevenirea si combaterea coruptiei, măsură ce are ca scop garantarea exercitării cu impartialitate a functiilor publice.

Totodată, Curtea observă că încetarea mandatului intervine în temeiul legii, în situatia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renuntă la una dintre cele două functii incompatibile în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această functie.

De asemenea, Curtea constată că nici prevederile art. 53 din Legea fundamentală nu sunt încălcate prin dispozitiile de lege criticate, deoarece nu s-a retinut restrângerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertăti fundamentale si, prin urmare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constitutională pretins a fi încălcată. Având în vedere acestea, sustinerile referitoare la pretinsa încălcare a principiului proportionalitătii sunt lipsite de obiect.

Cât priveste dispozitiile art. 121 din Legea fundamentală, Curtea retine că acestea nu au incidentă în cauza de fată, deoarece consacră, la nivel constitutional, principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, fără a avea vreo legătură cu incompatibilitătile prevăzute de lege pentru functiile de primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte de consiliu local.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, exceptie ridicată de Ovidiu Lînă în Dosarul nr. 854/45/2009 al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unui teren aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptătite

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Terenul prevăzut la art. 1 va fi pus la dispozitia Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nufăru, judetul Tulcea, urmând să fie atribuit persoanelor îndreptătite potrivit legii.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) în cazul în care, în termen de cel mult 12 luni de la predarea-preluarea prevăzută la alin. (1), nu se finalizează retrocedarea terenului către persoanele îndreptătite, terenul rămas neretrocedat se preia în domeniul privat al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2011.

 Nr. 394.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, care trece din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptătite

 

Adresa unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Datele de identificare ale terenului

Numărul de identificare acordat

de Ministerul Finantelor Publice

Categoria de folosintă a terenului

Municipiul Tulcea

Statul român, în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Statul român, în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, pentru a fi pus la dispozitia Comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Nufăru

 

 

Tarla

69

70

70

70

71

72

73

Parcela

2086

2093

2096

2098

2107

2111

2127

Suprafata

2,12

10,73

5,64

5,07

86,43

36,66

10,67

104.288

Teren arabil

Suprafata totală = 157,32 ha


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 10 din 22 februarie 2011

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 52 din 7 martie 2011

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 56 din 22 martie 2011

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 212 din 25 martie 2011

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 19.211 din 4 aprilie 2011

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 1.277 din 20 aprilie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 198 din 15 februarie 2011, întocmit de Directia de coordonare a punctelor de inspectie la frontieră si Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 66 alin. (2) si ale art. 40 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tări terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tări terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 2 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 pct. II subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul administratiei si internelor, ministrul transporturilor si infrastructurii, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, precum si a programului de lucru al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Listei posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si a programului de lucru al acestora”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

3. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

Valeriu Tabără

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii

Anca Daniela Boagiu

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Viorel Comănită

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 30/366/337/1.511/577/2004)

 

LISTA

posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de iesire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum si programul de lucru al acestora

 

Nr. crt.

Judetul

Postul de inspectie la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare desemnat/Punctul de import desemnat/

Denumirea/Sediul/ Adresa

Postul de inspectie la frontieră/Punctul de intrare/Punctul de intrare  desemnat/Punctul de import desemnat/Punctul de iesire

Tipul

Mărfuri aprobate pentru import si tranzit intrare/iesire

Mărfuri aprobate pentru export si tranzit iesire

Mărfuri aprobate pentru import, intrare si tranzit

Mărfuri aprobate

pentru intrare si import în conditii speciale

Program de lucru

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Constanta

Constanta Nord

(PIF)(PID)(PI),

incinta port, dana 52-53

Constanta Nord

(PIF)(PID)(PI)

P

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic

7,00- 19,00

Midia**

(PE)

P

-

O

-

-

La solicitare

2.

Constanta

Constanta Sud

(PIF)(PID)(PI)

Constanta Sud- Agigea, incintă port, poarta nr. 10

Constanta Sud

(PIF)(PID)(PI)

P/ZL

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic

7,00-19,00

3.

Iasi

Sculeni

(PIF)(PID)(PI)

Comuna Victoria, cod 707584

Sculeni

(PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Permanent

4.

Iasi

Ungheni

Vama Ungheni

(PI)

Ungheni***

Gara CFR

(PI)

F

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

5.

Ilfov

Aeroportul International “Henri Coandă” Bucuresti

(PIF)(PID)(PI)

Sos. Bucuresti- Ploiesti, km 16,5 Otopeni

Aeroportul International “Henri Coandă”

Bucuresti

(PIF)(PID)(PI)

AP

E,A POA, FJ

E,A

PAONA

PAONA

Permanent

6.

Satu Mare

Halmeu

(PIF)(PID)(PI)

Str. Titulescu nr. 1, cod 447145

Halmeu

(PIF)(PID)(PI)

R

O, E,A POA, FJ

O, E,A

PAONA

PAONA

Permanent

Halmeu

(PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

7.

Suceava

Siret

(PIF)(PID)(PI)

Str. Alexandru cel Bun nr. 46, cod 725500

Siret

(PIF)(PID)(PI)

R

POA, FJ

-

PAONA

PAONA

Zilnic 7,00-19,00

Vicsani - (Dornesti)

(PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

8.

Timis

Moravita

(PIF)(PID)(PI)

Comuna Moravita, vama Moravita, cod 307280

Moravita

(PIF)(PID)(PI)

R

O, E, A, POA, FJ

O, E, A,

PAONA

PAONA

Permanent

Stamora

(PI)

F*

FJ

-

PAONA

-

La solicitare

Portile de Fier I

R

-

-

PAONA

-

La solicitare

Drobeta-Turnu Severin*****

(PIF)(PI)

P

FJ

POA, FJ

PAONA

-

La solicitare

9.

Vaslui

Albita

(PIF)(PID)(PI)

Satul Albita, comuna Drânceni, cod 737221

Albita

(PIF)(PID)(PI)

R

O, E, A, POA, FJ

O, E, A,

PAONA

PAONA

Permanent

10.

Galati

Galati

(PI)

Vama Galati rutier/feroviar/ port

Galati

rutier/feroviar/port

(PI)

R/F*/ P

FJ

-

PAONA

-

Permanent

11.

Botosani

Rădăuti-Prut

(PI)

Vama Rădăuti-Prut

Rutier

Rădăuti-Prut

Rutier

(PI)

R

FJ

-

PAONA

-

La solicitare******

12.

Giurgiu*******

Giurgiu

(PID)

Vama Giurgiu Autostradă

Giurgiu Rutier

(PID)

R

-

-

-

PAONA

La solicitare

13.

 

 

Brăila

 

 

Brăila Port Dana 25 - 26

Brăila Port**

(PE)

P

-

0

-

-

La solicitare

Brăila Port

Zona liberă, perimetrul 1, dana 46

Brăila Port**

(PE)

P

-

0

-

-

La solicitare

 

* Execută controalele la solicitarea prealabilă a sefului statiei C.F.R.

** Numai pentru export si tranzit iesire animale vii: ungulate - O.

*** Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristesti, cu personal de la PIF Sculeni.

**** Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Portile de Fier I vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moravita.

***** Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta-Turnu Severin, supuse verificării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moravita.

 Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuti-Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Siret. Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în conditii speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.152/2009, în vederea punerii în liberă circulatie pe teritoriul României. Controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în conditii speciale, este asigurat la solicitare de către inspectorii din cadrul Compartimentului siguranta alimentelor al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu.

 

NOTĂ:

Zona liberă Giurgiu - numai la solicitarea autoritătii vamale, pentru punerea în liberă circulatie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din tări terte, inspectorul din cadrul compartimentului Siguranta alimentelor a Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu aplică legislatia specifică în vigoare.

 

LEGENDA:

PIF - post de inspectie la frontieră;

PI - punct de intrare;

PE- punct de iesire;

PID - punct de intrare desemnat si punct de import desemnat [conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale si alimentare de origine neanimală si de modificare a Deciziei 2006/504/CE, precum si prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor conditii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite tări terte din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine si de abrogare a Deciziei 2006/504/CE];

R - rutier;

P - port;

AP - aeroport;

F = feroviar;

ZL - zonă liberă;

O = animale vii - ungulate;

E= animale vii - ecvidee înregistrate;

A - animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu exceptia albinelor si crustaceelor), pesti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu exceptia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE si 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare si iepuri domestici), animale de circ si animale vii, părti si produse CITES [conform Conventiei de la Washington din 3 martie 1973 (CITES) si Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor faunei si florei sălbatice prin controlul comertului cu acestea, cu modificările si completările ulterioare];

FJ - furaje;

POA - produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule, embrioni si produse CITES);

PAONA - produse alimentare de origine nonanimală.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 4 alin. (1) pct. 31 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Scoala Superioară de Aviatie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 18 martie 2011.

Nr. 186.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.394/2006)

TARIFELE

pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

I. TARIFE PENTRU CURSURI DE FORMARE A PERSONALULUI NAVIGANT

 

A. Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

2.1.1

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

ATP(A)

60.251,00

2.

2.1.2

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(A)IR

52.112,00

3.

2.1.3

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(A)

49.878,00

4.

2.1.4

Curs formare pilot particular avioane

PPL(A)

8.797,00

5.

2.1.5

Curs formare piloti transport aerian public (integrat)

CPL(H)IR

193.288,00

6.

2.1.7

Curs formare pilot particular elicopter

PPL(H)

34.392,00

7.

2.1.8

Curs formare mecanici naviganti - partea teoretică

FMB-T

723,00

8.

2.1.9

Curs formare însotitori de bord

FIB-T

1.343,00

9.

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion CESSNA 172 S

IZ-CES

277,00

10.

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) avion PIPER SENECAV

IZ-PIP

551,00

11.

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 120 B COLIBRI

IZ-EC 120B

717,00

12.

 

Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 155 B

IZ-EC 155 B

1.797,00


B. Tarife pentru cursuri de formare a controlorilor de trafic aerian

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

2.2.8

Curs formare controlori trafic aerian dirijare sol - partea teoretică

DSS

2.576,00

 

C. Tarife pentru cursuri de formare a dispecerilor

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

2.4.1

Curs formare dispecer operatiuni zbor (fără experientă în aviatia civilă)

FFDI-01

2.248,00

2.

2.4.2

Curs formare dispecer operatiuni zbor (cu experientă în aviatia civilă)

FFDI-02

1.468,00

 

II. TARIFE PENTRU CURSURI DE SECURITATE AERONAUTICĂ

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

2.5.1

Curs securitate aeronautică de bază

AVSEC/I/A

594,00

2.

2.5.2

Curs instructor de securitate aeronautică

AVSEC-ISA

1.099,00

3.

2.5.3

Curs management securitate aeronautică

MSA

935,00

4.

2.5.4

Curs management situatii de criză

MSC

1.140,00

 

III. TARIFE PENTRU CURSURI DE SPECIALIZARE

 

D1. Tarife pentru cursuri de pregătire periodică, specializare si pregătire profesională a personalului aeronautic

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

3.1.1

Curs teoretic calificare piloti transport aerian public CPL(A) modular

CPLM

1.943,00

2.

3.1.2

Curs teoretic calificare zbor instrumental IR(A) modular

IRM

1.984,00

3.

3.1.3

Curs teoretic calificare instructor de zbor avioane FI- A

FIA

1.197,00

4.

3.1.4

Curs teoretic instructor calificare de tip avioane (TRI)

TRI

581,00

5.

3.1.5

Curs teoretic calificare clasa avion CESSNA 172 SP

TRC172

547,00

6.

3.1.6

Curs teoretic calificare clasa avion PIPER SENECA V

TRPS

752,00

7.

3.1.7

Curs teoretic conversie CPL(H)-CPL(A)

CCPLA

1.244,00

8.

3.1.8

Curs teoretic de reîmprospătare cunostinte pentru revalidare licentă ATPL(H)

ATPL(H)

1.026,00

9.

3.1.9

Curs teoretic calificare piloti transport aerian public CPL(H) modular

CPHM

3.762,00

10.

3.1.10

Curs teoretic calificare zbor instrumental IR(H) modular

IRHM

1.710,00

11.

3.1.11

Curs teoretic calificare instructor de zbor elicoptere FI(H)

FIC

1.197,00

12.

3.1.12

Curs teoretic calificare instructor de zbor instrumental elicoptere

IRIH

513,00

13.

3.1.13

Curs teoretic instructor calificare de tip elicoptere

TRIH

513,00

14.

3.1.14

Curs teoretic calificare de tip elicopter EC-120B

CEEC-120B

821,00

15.

3.1.15

Curs teoretic calificare de tip elicopter EC-155B

CEEC-155B

821,00

16.

3.1.16

Curs teoretic managementul resurselor echipajului CRM

CRM

513,00

17.

3.1.17

Curs teoretic coordonare lucru în echipaj MMC

MCC

513,00

18.

3.1.18

Curs de reîmprospătare a cunostintelor teoretice pentru un detinător de licentă de pilot militar în vederea obtinerii licentei civile CPL(H)

RCPLH

752,00

19.

3.1.19

Curs de reîmprospătare a cunostintelor teoretice pentru un detinător de licentă de pilot militar în vederea obtinerii licentei civile CPL(H)/IR

CPIRH

821,00


D2. Tarife pentru cursuri pentru controlori de trafic

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

3.2.1

Curs calificare instructori dirijare sol

DSI

467,00

2.

3.2.6

Curs reciclare anuală controlori trafic sol

RADS

160,00

3.

3.3.1.11

Curs de meteorologie pentru CTA dirijare sol

RADS

234,00

 

D3. Tarife pentru cursuri de limbi străine

 

Nr. crt.

Referintă nomenclator

Denumirea

Codul

Tariful (euro)

1.

3.3.1.1

Nivel elementar

ENGE

439,00

2.

3.3.1.2

Nivel preintermediar

ENGP

439,00

3.

3.3.1.3

Nivel mediu 1

ENGL

439,00

4.

3.3.1.4

Nivel mediu 2

ENGI

439,00

5.

3.3.1.5

Nivel avansat

ENGU

439,00

6.

3.3.1.6

Pentru oameni de afaceri

ENGA

439,00

7.

3.3.1.7

Pentru operatori mijloace tehnice aeroportuare

ENGT

302,00

8.

3.3.1.15

Pentru reciclare anuală CTA dirijare sol

ENGR CTA

131,00

 

IV. TARIFE COMERCIALE PENTRU ACTIVITĂTI AERONAUTICE

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Codul

Tariful (euro/oră)

1.

Zbor comercial avion CESSNA 172

ZC-CES

147,00

2.

Zbor comercial avion PIPER SENECA V

ZC-PIP

421,00

3.

Zbor comercial elicopter EC 120B COLIBRI

ZC-120B

564,00

4.

Zbor comercial elicopter EC 155B

ZC-155B

1.644,00

5.

Utilizare clasă dotată standard

UCLS

19,00

6.

Utilizare clasă dotată cu proiector multimedia

UCLSA

21,66

7.

Utilizare laborator multimedia

ULM

28,50

8.

Utilizare simulator FRASCA242

USF

60,00

9.

Utilizare laborator de navigatie JEPPESSEN

USNJ

19,38

10.

Utilizare număr de zbor

UNZ

57,00

11.

Asistentă pilotaj (pilot)

AP

34,20

12.

Asistentă navigatie (navigator)

AN

68,00

13.

Asistentă operatională pentru o zi de zbor

AOP

137,00

14.

Utilizare simulator ASCENTXJ MCC (A)

USM

110,00

 

STATIONARE LA DISPOZITIA BENEFICIARULUI PENTRU FIECARE ORĂ (PRIMELE DOUĂ ORE GRATUITE)

STA

 

1.

Avion CESSNA 172S

STA-CES

11,40

2.

Avion PIPER SENECA V

STA-PIP

29,00

3.

Elicopter EC 120B COLIBRI

STA-120B

34,00

4.

Elicopter EC 155B

STA-155B

57,00


V. TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTRETINERE (TARIF MANOPERĂ PENTRU FIECARE OPERATIUNE)

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Codul

Tariful (euro)

CESSNA 172SR

1.

După 7 zile de stationare

CS-I7ST

13,00

2.

După 30 de zile de stationare

CS 130-ST

41,00

3.

După 50 de ore de zbor

CS-L50

262,00

4.

După 100 de ore de zbor

CS-L100

610,00

5.

După 500 de ore de zbor

CS-L500

1.037,00

6.

După 1.000 de ore de zbor

CS-L1000

1.254,00

7.

După 2.000 de ore de zbor

CS-L2000

1.625,00

PIPER SENECAV

1.

După 7 zile de stationare

PT-I7ST

24,00

2.

După 30 de zile de stationare

PT-I30ST

80,00

3.

După 50 de ore de zbor

PT-L50

502,00

4.

După 100 de ore de zbor

PT-L100

992,00

5.

După 500 de ore de zbor

PT-L500

1.984,00

6.

După 1.000 de ore de zbor

PT-L1000

3.534,00

7.

După 2.000 de ore de zbor

PT-L2000

4.446,00

EC-120B COLIBRI

1.

După 7 zile de stationare

EC120-I7ST

108,00

2.

După 30 de zile de stationare

EC120-I30ST

182,00

3.

După 15 ore de zbor

EC120-L15

108,00

4.

După 100 de ore de zbor

EC120-L100

2.166,00

5.

După 500 de ore de zbor

EC120-L500

5.928,00

6.

După 1.000 de ore de zbor

EC120-L1000

8.550,00

EC-155B

1.

După 7 zile de stationare

EC155-I7ST

171,00

2.

După 30 de zile de stationare

EC155-I30ST

251,00

3.

După 15 ore de zbor

EC120-L15

182,00

4.

După 50 de ore de zbor

EC120-L50

741,00

5.

După 100 de ore de zbor

EC120-L100

2.166,00

6.

După 600 de ore de zbor

EC120-L600

9.576,00

7.

După 1.200 de ore de zbor

EC120-L1200

18.525,00

ORA DE MANOPERĂ

1.

Ora de manoperă tehnician de aviatie

TMPA

17,00

2.

Ora de manoperă inginer de aviatie

EMPA

22,80

3.

Ora de manoperă NDT

IMPA

28,50


VI. TARIFE PENTRU SERVICII CONEXE (AUXILIARE)

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Codul

Tariful (euro)

1.

Copiere/multiplicare/editare pagina A4 color (pag.)

S1

0,07

2.

Copiere/multiplicare/editare pagina A4 monocrom (pag.)

S2

0,11

3.

Utilizare sală fitness/persoană/oră

S3

1,43

4.

Utilizare saună/persoană/30 de minute

S4

2,28

5.

Utilizare bazin/9 ore/persoană

S5

2,85

6.

Editare carnet zbor

S6

34,20

7.

Eliberare adeverintă

S7

4,56

8.

Eliberare duplicat diplomă (certificat)

S8

13,68

9.

Brosură subiecte admitere

S9

13,68

10.

Abonament sală fitness (10 sedinte)

S10

17,10

11.

Utilizare microbuz pe platformă (o miscare)

SA11

10,26

12.

Tractare aeronave (o operatiune)

SA12

11,40

13.

Parcare aeronave pe platformă proprie

PA1

171,00

14.

Parcare aeronave în hangar

PA2

366,00-1.118,00,

în functie de tipul de

a/c

15.

Parcare autoturisme (tarif lunar)

P3

37,62

 

VII. TARIFE DE EXPLOATARE A AERODROMULUI “GHEORGHE VALENTIN BIBESCU” - PLOIESTI*

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Tariful

1.

Tarif de aterizare

 

 

- nivel unitar al tarifului

3,0 euro/tonă/oră

 

- nivel minim al tarifului/decolare si aterizare

6,0 euro

2.

Tarif de iluminare

 

 

- nivel unitar al tarifului

0,5 euro/tonă/oră

 

- nivel minim al tarifului

6,0 euro

3.

Tarif de stationare

 

 

- nivel unitar al tarifului**

0,5 euro/tonă/oră

 

- nivel minim al tarifului

6,0 euro

 

- parcare aeronave de lungă durată pe platformă proprie

171,0 euro/lună

 

- parcare aeronave de lungă durată în hangar în functie de tipul de a/c

366,0-1.118 euro/lună

 

NOTĂ:

* Vor fi scutite de la plata tarifelor de aterizare, de iluminare si de stationare următoarele aeronave:

- aeronavele de stat românesti;

- aeronavele de stat străine pentru care există acorduri bilaterale în acest sens;

- aeronavele civile românesti care execută misiuni oficiale prezidentiale sau guvernamentale, iar în cazul celor străine, pe bază de reciprocitate;

- aeronavele care apartin Organizatiei Natiunilor Unite, Crucii Rosii si Semilunii Rosii;

- aeronavele civile care execută misiuni de căutare si salvare sau care transportă personal si materiale în cadrul acestor misiuni;

- aeronavele care execută misiuni umanitare si de ajutoare de urgentă;

- aeronavele care participă în actiuni speciale de protectie a sănătătii publice si a agriculturii;

- aeronavele care sunt nevoite să aterizeze din cauze tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, situatiilor de fortă majoră;

- aeronavele care aterizează din dispozitia autoritătilor românesti;

- aeronavele Aeroclubului României.

Pentru aplicarea scutirilor, utilizatorii trebuie să transmită în scris detaliile necesare cu 24 de ore înainte de începerea zborului. ** Primele 3 ore sunt gratuite.


Toate cursurile specificate au tarife calculate pentru clase standard cu 12 cursanti si pentru sesiunile planificate si publicate. În situatia în care unul sau mai multi cursanti îsi manifestă dorinta de a începe un curs (fie si numai partea teoretică) destinat personalului navigant în afara sesiunilor planificate cu o participare mai mică de 12 persoane, Scoala Superioară de Aviatie Civilă are dreptul să practice tarife majorate astfel:

- cu 100% până la 3 participanti (inclusiv);

- cu 75% până la 6 participanti (inclusiv);

- cu 50% până la 9 participanti (inclusiv);

- cu 25 % până la 11 participanti (inclusiv).

La cerere, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate desfăsura si alte cursuri decât cele aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, acestea fiind tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, în conditiile descrise în nota de mai sus. Documentele eliberate după un astfel de curs se vor referi numai la absolvirea respectivului curs, necreând niciun fel de responsabilitate pentru institutie.

De asemenea Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate desfăsura cursuri aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, necuprinse în prezenta anexă, care vor fi tarifate cu 7,5 euro/oră/cursant, în conditiile descrise mai sus.

Pentru pachete care cuprind mai multe ore de zbor se pot practica următoarele reduceri de tarife:

- 5% pentru primele 10 ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 10 si 30 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 30 si 50 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 50 si 80 de ore de zbor;

- 3% pentru intervalul cuprins între 80 si 100 de ore de zbor.

Pentru activitătile conexe sau neprevăzute legate de operarea aeronavelor (utilizarea aeronavei în regim de functionare maximă) în zone de zbor cu risc ridicat (în limite legale la solicitarea clientului) se va percepe un tarif suplimentar în limita a 3-5% din valoarea cursei. Tarifele pe ora de zbor comercial pot fi recorelate în functie de preturile la combustibili, uleiuri si lichide si se pot modifica cu mai mult de 3% fată de valoarea contractată initial.

Pentru aeronavele care au alti proprietari decât Scoala Superioară de Aviatie Civilă, dar care sunt operate de aceasta, tarifele vor fi stabilite de proprietar.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.