MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 299/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 aprilie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

455. - Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

414. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.089. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 2011, domnul Sebastian Laurentiu Lăzăroiu se eliberează din functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2011.

 Nr. 455.
 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2011-2012

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d) si art. 119 alin. (1), precum si al art. 222 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si numărul de locuri din institutiile de învătământ superior de stat, pentru anul scolar/universitar 2011-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 414.

 

ANEXĂ

 

Cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si numărul de locuri din institutiile de învătământ superior de stat, pentru anul scolar/universitar 2011-2012

 

I. Învătământ prescolar

 

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite - total

665.000

II. Învătământ primar

 

Numărul elevilor în clasele I-IV

850.000

III. Învătământ secundar

 

1. Învătământ aimnazial

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total,

900.000

din care:

 

a) învătământ de zi

880.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

20.000

2. Învătământ liceal

 

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi

235.000 1)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă

20.000 2)

c) numărul elevilor în clasa a XI/a XII-a,învătământ de zi si/sau seral

65.000 3)

d) numărul locurilor pentru stagii de practică

10.000

IV. Învătământ profesional

 

a) numărul elevilor în anul de completare, învătământ de zi si/sau seral

10.000

V învătământ postliceal

 

Numărul elevilor în anul I - total,

14.749

din care:

 

a) învătământ special

150

b) învătământ militar (Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale)

1.599

c) învătământ de zi si/sau seral

13.000

VI. Învătământ de artă si sportiv

 

1. Numărul total de eleviîn clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice si coregrafie

21.500

(exclusiv învătământul liceal)

 

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară

53.000

VII. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente siîn grupe de copii

2.600

cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare

 


 

2. Numărul elevilor cu deficiente si/ sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII

20.000 4)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (an de completare)

1.200 4)

4. Numărul elevilor din liceespeciale:

 

- clasa a IX-a

2.500 4)

- clasa a Xl-a/a XII-a, învătământ de zi si/sau cu frecventă redusă

250 3)

VIII. Învătământ superior

 

Numărul locurilor pentru învătământul superior:

 

1. studii universitare de licenta (anul I)

62.850 5),6)

2. studii universitare de master

35.600 5),6)

3. studii universitare de doctorat

3.500 5),6)

4. rezidentiat

4.000

IX. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, tări învecinate si diasporă

 

1. Învătământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri,

1.250

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă

 

(anul I) -total,

1.6506)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total,

530 6)7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

300

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

230

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat-total,

70 6)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă - total.

500

din care:

 

a) stagii de specializare cadre didactice

300 8)

b) mobilităti studentesti/practică studenti

200 6)

X. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru cetătenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internatională si a unor oferte unilaterale ale statului român

 

1. Învătământ preuniversitâr

 

Numărul total de locuri,

125

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

5

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

120

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total,

2646)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

214

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

50

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total,

98 6)7)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

88

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

10

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total,

109 6)

din care:

 

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

89

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă – total,

1.700

din care:

 

a) stagii de specializare învătământ superior

700 6)

b) stagii de specializare învătământ postuniversitar

1.000 8)


1) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul Apărării Nationale).

2) Clase de început organizate pentru absolventii învătământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învătământ liceal si care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 11 septembrie 2011 inclusiv.

3) Clase de început organizate pentru absolventii anului de completare si pentru absolventii scolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îsi continue studiile.

4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

5) Inclusiv învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

7) Inclusiv locurile pentru rezidentiat.

8) Inclusiv cursuri de vară.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.761/2011 privind aprobarea componentei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă componenta nominală a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în cadrul fiecărei comisii de specialitate se numesc membrii biroului comisiei de specialitate.

Art. 2. - Membrii comisiilor de specialitate sunt experti în domeniul sau domeniile stiintifice arondate si sunt membri ai CNATDCU pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU, care este de 4 ani.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2011.

 Nr. 4.089.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

Comisia de stiinte juridice

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Viorel-Mihaiu Ciobanu

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Smaranda Angheni

Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucuresti

3.

Membru al biroului comisiei

Valerian Cioclei

Universitatea din Bucuresti

4.

Membru al biroului comisiei

Valentin Constantin

Universitatea de Vest din Timisoara

5.

Membru al biroului comisiei

Mircea Minea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru al biroului comisiei

lulia Motoc

Universitatea din Bucuresti

7.

Membru al biroului comisiei

Tudorel Toader

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

8.

Membru

VI ad Barbu

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

9.

Membru

Emil Bălan

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

10.

Membru

Anastasiu Crisu

Universitatea din Bucuresti

11.

Membru

Dacian Dragos

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Membru

Cornelia Lefter

Academia de Studii Economice din Bucuresti

13.

Membru

Marian Nicolae

Universitatea din Bucuresti

14.

Membru

Liviu Stănciulescu

Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

15.

Membru

Florin Stretean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

16.

Membru

Simina Tănăsescu

Universitatea din Bucuresti

17.

Membru

Dana Tofan

Universitatea din Bucuresti

18.

Membru

Anton Trăilescu

Universitatea de Vest din Timisoara

19.

Membru

Paul Vasilescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

Comisia de sociologie, stiinte politice si administrative

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Mihaela Miroiu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Constantin Marius Profiroiu

Academia de Studii Economice, Bucuresti

3.

Membru al biroului comisiei

Călin Hintea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Membru al biroului comisiei

Lucica Matei

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

5.

Membru al biroului comisiei

Vasile Puscas

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru al biroului comisiei

Ilie Rad

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

7.

Membru al biroului comisiei

loan Stanomir

Universitatea din Bucuresti

8.

Membru

Dragos Paul Aligică

George Mason University, Mercatus Center, SUA

9.

Membru

Gabriel Bădescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

10.

Membru

Iordan Bărbulescu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

11.

Membru

Camelia Beciu

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

12.

Membru

Vasile Boari

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

13.

Membru

Maria Bucur

Universitatea Indiana, SUA

14.

Membru

Doru Buzducea

Universitatea din Bucuresti

15.

Membru

Liviu Chelcea

Universitatea din Bucuresti

16.

Membru

Dan Chiribucă

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

17.

Membru

Mihai Coman

Universitatea din Bucuresti

18.

Membru

Mircea Comsa

Universitatea din Bucuresti

19.

Membru

Aurelian Crăiutu

Universitatea Indiana, SUA

20.

Membru

Peter Cseke

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

21.

Membru

Mihai Dinu

Universitatea din Bucuresti

22.

Membru

Sandu Frunză

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

23.

Membru

Nicu Gavrilută

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

24.

Membru

Mihai Dinu Gheorghiu

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

25.

Membru

Monica Heintz

Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, Franta

26.

Membru

Adrian Ivan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

27.

Membru

Dan Tudor Lazăr

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

28.

Membru

Mihaela Nedelcu

Universite de Neuchatel, Elvetia

29.

Membru

Mihaela Onofrei

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

30.

Membru

Magdalena Platis

Universitatea din Bucuresti

31.

Membru

George Poede

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

32.

Membru

Livia Popescu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

33.

Membru

Cristian Preda

Universitatea din Bucuresti

34.

Membru

Alexandru Preda

University of Edinburgh, Marea Britanie

35.

Membru

Zoltan Rostsz

Universitatea din Bucuresti

36.

Membru

Traian Rotariu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

37.

Membru

Cosima Rughinis

Universitatea din Bucuresti

38.

Membru

Levente Salat

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

39.

Membru

Lavinia Stan

St. Francis Xavier University, Canada

40.

Membru

Marcel Tolcea

Universitatea de Vest din Timisoara

41.

Membru

Marian Zulean

Universitatea din Bucuresti

 

Comisia de stiinte militare, informatii si ordine publică

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Mihail Vasile-Ozunu

Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Toma Gheorghe

Academia Natională de Informatii, Bucuresti

3.

Membru al biroului comisiei

Vasile Bucinschi

Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, Bucuresti

4.

Membru al biroului comisiei

Irena Dumitru

Academia Natională de Informatii din Bucuresti

5.

Membru al biroului comisiei

Stefan Prună

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

6.

Membru

Cristian Octavian Bârna

Academia Natională de Informatii din Bucuresti

7.

Membru

Nicolae Ghinea

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

8.

Membru

Laurentiu Giurea

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

9.

Membru

Sorin Pînzariu

Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, Bucuresti

10.

Membru

Ion Roceanu

Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, Bucuresti

11.

Membru

Georgeta Ungureanu

Academia de Politie “Alexandru loan Cuza” din Bucuresti

 

Comisia de stiinte economice si administrarea afacerilor

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Bogdan Negrea

Academia de Studii Economice, Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Adriana Zait

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

3.

Membru al biroului comisiei

Lucian-Liviu Albu

Academia Română

4.

Membru al biroului comisiei

Gheorghe Ciobanu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

5.

Membru al biroului comisiei

Victor Dragotă

Academia de Studii Economice din Bucuresti

6.

Membru al biroului comisiei

Marilen Pîrtea

Universitatea de Vest din Timisoara

7.

Membru al biroului comisiei

Dalina Dumitrescu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

8.

Membru

Laurentiu Dan Anghel

Academia de Studii Economice din Bucuresti

9.

Membru

Măria Viorica Bedrule-Grigorută

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

10.

Membru

Oana Brânzei

Universitatea Western Ontario, Canada

11.

Membru

Rodica Brânzei

Universitatea “Alexandru loan Cuza” din Iasi

12.

Membru

Florin Bonciu

Universitatea Româno- Americană

13.

Membru

Ionel Bostan

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

14.

Membru

Sorin Burnete

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

15.

Membru

Niculina Chebac

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

16.

Membru

Cristian Chelariu

Universitatea Suffolkdin Boston, Massachussetts, SUA

17.

Membru

Constantin Chilărescu

Universitatea de Vest din Timisoara

18.

Membru

Valentin Cojanu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

19.

Membru

Viorel Cornescu

Universitatea din Bucuresti

20.

Membru

Andreea Cosnită-Langlais

Universitatea Paris Ouest Nanterre La Defense, Franta

21.

Membru

Emil Dinga

Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” Bucuresti

22.

Membru

Constantin Dobre

Universitatea de Vest din Timisoara

23.

Membru

Gabriela Drăgan

Academia de Studii Economice din Bucuresti

24.

Membru

Adriana Dutescu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

25.

Membru

Cristinca Fulga

Academia de Studii Economice din Bucuresti

26.

Membru

Mihaela Herciu

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

27.

Membru

Adrian Mihai Inceu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

28.

Membru

Nicolae Istudor

Academia de Studii Economice din Bucuresti

29.

Membru

Ioan Lazăr

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

30.

Membru

Diana Mangalagiu

Oxford University, Marea Britanie

31.

Membru

Dumitru Matis

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

32.

Membru

Florin Mihai

Academia de Studii Economice din Bucuresti

33.

Membru

Alexandru Minea

Universite dAuvergne, Clermont-Ferrand, Franta

34.

Membru

Constantin Mitrut

Academia de Studii Economice din Bucuresti

35.

Membru

Maria Mortan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

36.

Membru

Marian Năstase

Academia de Studii Economice din Bucuresti

37.

Membru

Ciprian Necula

Academia de Studii Economice din Bucuresti

38.

Membru

Sebastian Negrusa

RÂND Corporation, SUA

39.

Membru

Ioan Stefan Nitchi

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

40.

Membru

Claudia Ogrean

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

41.

Membru

Mădălina Olteanu

Universitatea Paris 1, Franta

42.

Membru

Codruta Luminita Osoian

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

43.

Membru

Rodica Pamfilie

Academia de Studii Economice din Bucuresti

44.

Membru

Gabriela Pascariu

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

45.

Membru

Ioan Plăias

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

46.

Membru

Ion Pohoata

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

47.

Membru

Adrian Pop

Universitatea din Nantes, Franta

48.

Membru

Marius Dorel Pop

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

49.

Membru

Ion Popa

Academia de Studii Economice din Bucuresti

50.

Membru

Mihai Roman

Academia de Studii Economice din Bucuresti

51.

Membru

Cezar Scarlat

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

52.

Membru

Alina Spiru

Universitatea din Lancaster, Marea Britanie

53.

Membru

Angela Sutan

ESC Dijon-Bourgogne, Franta

54.

Membru

Gabriela Tigu

Academia de Studii Economice din Bucuresti

55.

Membru

Alexandru Todea

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

56.

Membru

Andrei Tudorel

Academia de Studii Economice din Bucuresti

57.

Membru

Răzvan Zaharia

Academia de Studii Economice din Bucuresti

 

Comisia de psihologie si stiinte comportamentale

 

Nr. crt.

Functia

Numele

Institutia

1.

Presedinte al comisiei

Nicolae Mitrofan

Universitatea din Bucuresti

2.

Vicepresedinte al comisiei

Daniel Ovidiu David

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

3.

Membru al biroului comisiei

Carmen Cretu

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

4.

Membru al biroului comisiei

Romită lucu

Universitatea din Bucuresti

5.

Membru al biroului comisiei

Bogdan Vasile

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

6.

Membru

Mihai Anitei

Universitatea din Bucuresti

7.

Membru

Monica Baciu

Universite Pierre Mendes-France, Grenoble, Franta

8.

Membru

Oana Benga

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Membru

Lucian Ciolan

Universitatea din Bucuresti

10.

Membru

Ion Dafinoiu

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

11.

Membru

Anca Dobrean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.

Membru

Irina Holdevici

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti

13.

Membru

Horvath Istvan

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.

Membru

Irving Kirsch

Huli University, SUA

15.

Membru

loan Lador

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol. Davila” din Bucuresti

16.

Membru

Marcela Luca

Universitatea “Transilvania” din Brasov

17.

Membru

Steven Lynn

Suny at Binghanton, SUA

18.

Membru

Mihaela Minulescu

Universitatea din Bucuresti

19.

Membru

Guy Montgomery

Mountsinai School of Medicine, SUA

20.

Membru

Adrian Opre

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

21.

Membru

Dan Potolea

Universitatea din Bucuresti

22.

Membru

Alina S. Rusu

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

23.

Membru

Florin Sava

Universitatea de Vest din Timisoara

24.

Membru

Florence Mihaela Singer

Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti

25.

Membru

Alina Mihaela Stoica

Universitatea din Bucuresti

26.

Membru

Aurora Szentagotai-Tatar

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

27.

Membru

Constantin Ticu

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi

28.

Membru

Mona Vintilă

Universitatea de Vest din Timisoara

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.