MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 548/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 548         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

755. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

761. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

10. - Hotărâre privind aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscală

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

223. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul cuprins:

“54. asigură, în calitate de autoritate competentă în domeniu, la nivel national, inclusiv în punctele pentru trecerea frontierei, controlul oficial al materialelor si obiectelor care vin în contact cu alimentele.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 2, litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii” capitolul I “Unităti finantate integral de la bugetul de stat”, punctul 5 se abrogă.

4. La anexa nr. 2, litera A capitolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

“10. Spitalul Tichilesti (leprozerie)”.

5. La anexa nr. 2, nota de la litera A capitolul I se modifică si va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-10 este de 6.679, din care:

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenti pe post - 49.”

6. La anexa nr. 2, litera A, capitolul II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 2, litera A, după capitolul III “Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat” se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins:

“IV. Unităti finantate din venituri proprii:

Academia de Stiinte Medicale”.

Art. II. - Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termenele si cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual si functionarilor publici în cazul reorganizării institutiei publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 755.

 

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

Numărul maxim de posturi = 258, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătătii

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

Arad

1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie “dr. Corneliu Bârsan” Dezna

Bacău

2. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

Bihor

3. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

4. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

Brasov

5. Sanatoriul de Nevroze Predeal

Bucuresti

6. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională ORL “Prof. Dr. Dorin Hociota”

7. Institutul National de Endocrinologie “CI Parhon”

8. Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare

9. Institutul National de Medicină Complementară si Alternativă “Prof. dr. Florin Bratila”

10. Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan”

11. Institutul National de Boli Infectioase “prof. dr. Matei Bals”

12. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie

13. Institutul Oncologic “prof. dr. Al. Trestioreanu”

14. Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “prof. dr. CC. Iliescu”

15. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “prof. Dr. A. Rusescu”

16. Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

17. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “N.C. Paulescu”

18. Institutul Clinic Fundeni

19. Spitalul Clinic de Urgentă

20. Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. Pantelimon”

21. Spitalul Clinic de Urgentă “Bagdasar-Arseni”

22. Spitalul Universitar de Urgentă

23. Spitalul Clinic de Urgentă Chirurgie Plastică Reparatorie si Arsi

24. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

25. Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “M.S. Curie”

26. Spitalul Clinic de Urgentă “Sf. loan”

27. Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice

28. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robănescu”

Buzău

29. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Sapoca

Cluj

30. Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare “N. Stancioiu”

31. Institutul Oncologic “prof. dr. I. Chiricută”

32. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal

33. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca

34. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj

Constanta

35. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

36. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord

37. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

Covasna

38. Spitalul de Cardiologie Covasna

Dolj

39. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova

40. Centrul de Cardiologie Craiova 41 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

Hunedoara

42. Spitalul de Psihiatrie Zam

Iasi

43. Institutul Regional de Oncologie Iasi

44. Institutul de Boli Cardiovasculare “prof. dr. G. I. M. Georgescu”

45. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sf. Spiridon”

46. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni Grajduri

47. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola”

Maramures

48. Spitalul de Recuperare Borsa

Mures

49. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures


Prahova

50. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

Timis

51. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

52. Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara

53. Centrul Medical de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri “Cristian Serban” Buzias

54. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

55. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

56. Institutul Regional de Oncologie Timisoara

 

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-56 este de 45.849.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-Vili din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 oresi pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, constituită la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, dispune păstrarea de către autoritătile contractante si unitătile scolare pentru care se solicită ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate a documentelor comerciale justificative prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricolă si a documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare.

Art. III. - (1) Toate contractele de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în conditiile legii.

(2) Procedurile de licitatie aflate în curs de desfăsurare continuă a se derula potrivit legislatiei aplicabile la momentul initierii lor.

Art. IV. - În titlul si în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari, sintagma “clasele I-VIII din învătământul de stat” se înlocuieste cu sintagma “clasele I-VIII din învătământul de stat si privat”, iar sintagma “grădinitele de stat cu program normal de 4 ore” se înlocuieste cu sintagma “grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bârna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 761.

 

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008)

 

SPECIFICATII TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINI

pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

 

Specificatii tehnice

1. Caracteristici generale

Se vor furniza:

a) lapte tratat termic, UHT si pasteurizat, precum si produse din lapte fermentat care contin cel putin 90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerintele specificate în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificările si completările ulterioare, precum si pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare si în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală si sunt marcate cu stampila ovală, conform normelor sanitar-veterinare, în ambalaje de 200 ml/unitate în cazul laptelui si în ambalaje cu greutăti exprimate în grame pentru produsele din lapte fermentat;

b) produse de panificatie: cornuri sau batoane si produse derivate: covrigi simpli sau biscuiti uscati, în ambalaje de 80 g/unitate.

Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar: scoală, grădinită, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Produsele alimentare distribuite vor respecta prevederile, criteriile si limitele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sănătoase pentru copii si adolescenti.

2. Evidenta cantitătilor solicitate, distribuite si consumate

Cantitătile totale zilnice, precum si lista localitătilor în care distributia produselor se face bisăptămânal sau săptămânal, cu nominalizarea scolilor si grădinitelor de stat si private cu program normal de 4 ore si a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, se anexează caietului de sarcini.

Fiecare unitate scolară beneficiară va tine evidenta cantitătii de produse consumate, care trebuie să contină categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/portie, numărul de portii si numărul de zile de scoală, precum si evidenta numărului de copii cu frecventă regulată.

Furnizorul va păstra si va prezenta organismelor de control competente documentele comerciale si tehnice privind produsele lactate distribuite în unitătile scolare, precum si documentele care să ateste calitatea si siguranta produselor de panificatie, după caz; unitătile scolare au obligatia de a păstra avizele de expeditie aferente fiecărei distributii.

Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantitătii de produse consumate per categorie de produs, în functie de situatia numărului de copii scolarizati în luna precedentă, pe care o va corela cu situatia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în Ghidul solicitantului de ajutor comunitar în vigoare, elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură. În acest scop, furnizorii produselor lactate vor întocmi, la solicitarea si potrivit modelului indicat de autoritatea contractantă, situatia centralizată a avizelor emise pe fiecare unitate scolară sau alte documente necesare pentru solicitarea ajutorului comunitar.

Toate părtile implicate în procesul de distributie a produselor alimentare mentionate la pct. 1 către institutiile scolare vor păstra documentele justificative pe o perioadă de cel putin 3 ani începând de la sfârsitul anului întocmirii acestora.

3. Calitatea produselor

Produsele alimentare trebuie să se încadreze în parametrii stabiliti de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, vor fi respectate conditiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum si conditiile minime de calitate prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Pentru mentinerea stării de sănătate si a nivelului de nutritie ale copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie să aibă minimum 3,2% proteine si minimum 1,8% grăsime.

Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intolerantă la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim si cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare scoală si elev.

4. Sigurantă si perisabilitate

Data-limită minimă de consum al produselor transportate de la furnizor către unitătile scolare va fi de:

a) 8 zile de la data fabricatiei, în cazul laptelui pasteurizat, si 6 luni de la data fabricatiei, în cazul laptelui UHT;

b) 5 zile pentru iaurt simplu, lapte bătut, sana si chefir;

c) 48 de ore pentru produse de panificatie.

Pentru zonele în care distributia se face bisăptămânal sau săptămânal se vor putea distribui numai produse a căror dată-limită de consum acoperă perioada dintre două livrări succesive.

Pentru depozitare în scoli se vor folosi spatii special amenajate pentru păstrarea produselor alimentare în conditii de igienă, asigurate de către beneficiar: scoală sau grădinită.

Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în conditiile indicate de producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5. Conditii pentru transport si distributie

Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unitătile scolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Documentele care stau la baza plătii produselor furnizate vor fi întocmite distinct pentru produsele lactate si, respectiv, pentru cele de panificatie.

În cazul produselor lactate, facturile întocmite de furnizor vor contine în mod obligatoriu următoarele elemente: denumirea comercială a fiecărui produs lactat furnizat, greutatea continutului unitătii de facturare exprimată în mililitri pentru lapte si în grame pentru celelalte produse derivate, pretul unitar si valoarea facturată, cu si fără TVA.

6. Metode de testare si control

Analiza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează doar în laboratoare acreditate.

7. Modul de distributie în scoli si grădinite

Distributia produselor lactate se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru si unui orar aprobate de autoritatea contractantă, după cum urmează:

a) zone cu distributie zilnică: localităti aflate la o distantă de maximum 25 km de sediul distribuitorului;

b) zone cu distributie bisăptămânală: localităti aflate la o distantă situată în intervalul 25-50 km de sediul distribuitorului;

c) zone cu distributie săptămânală: localităti aflate la o distantă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului.

Lista localitătilor în care distributia produselor se face bisăptămânal sau săptămânal va fi avizată de comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, constituită la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.

Distributia alimentelor se va face numai de către persoane care au însusite notiuni fundamentale de igienă si examenul medical efectuat conform prevederilor în vigoare.

8. Ambalare, etichetare, marcare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele ale reglementărilor referitoare la acordarea produselor lactate si de panificatie în scoli, produsele alimentare preambalate vor avea inscriptionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea produsului: lapte tratat termic, lapte bătut, corn etc;

b) lista ingredientelor pentru produsele de panificatie;

c) cantitatea netă exprimată în mililitri în cazul laptelui si în grame în cazul celorlalte produse lactate si de panificatie;

d) data de consum, sub forma: “Expiră la data de ...”, cu înscrierea necodificată a zilei, lunii si anului;

e) conditii de depozitare;

f) denumirea si adresa producătorului si distribuitorului;

g) în cazul laptelui si produselor lactate, trebuie să existe în mod obligatoriu pe ambalajul acestora marca de identificare de formă ovală, care să ateste că laptele si produsele lactate au fost obtinute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor pentru schimburi intracom unita re;

h) mentiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, lună, an, nu este necesară înscrierea lotului;

i) mentiuni suplimentare de etichetare pentru produsele lactate: lapte tratat termic, prin pasteurizare sau UHT; în cazul produselor derivate trebuie mentionat că laptele folosit la fabricarea acestora a fost tratat termic; continutul de grăsime exprimat în %;

j) având în vedere destinatia acestor produse, este necesară inscriptionarea unor elemente de avertizare, astfel: “PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!”.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 28 iunie 2011, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Registrul consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscală, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 10.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 27 aprilie 2011, hotărăste:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 202/2011 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 si 282 bis din 21 aprilie 2011, se modifică si se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supraveghere Publică a Activitătii de Audit Statutar.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 223.

 

ANEXĂ

 

În Registrul public al auditorilor financiari în trimestrul I 2011 au intervenit următoarele modificări si completări:

1. La auditorii financiari persoane fizice:

a) înregistrarea de noi membri:

Auditori financiari activi

 

Nume si prenume

Nr. certificat

Adresa

Telefon

Mobil

GASPAR-SIRB ALEXANDRINA MONICA

3833

Str. Tribun Tudoran nr. 20, Aiud, judetul Alba

0258864302 0258862718

0740236167

CANTEMIR PETRU

3823

Str. Nordului nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 9, Bacău, judetul Bacău

0334409816

0745370930

ZAMFIRESCU MIHAI

3822

Str. Prunilor nr. 6d, Oradea, judetul Bihor

 

0788330507 0735512236

PREDA EMILIA GEORGETA

3819

Str. Hipodrom nr. 5, bl. G5, sc. 1, et. 2, ap. 11, Brăila, judetul Brăila

0339808218 0239618313

0724286797 0747126262

CONSTANTIN ROXANA MARIA

3821

Str. Intr. Reconstructiei nr. 1, bl. 24, sc. 7, et. 10, ap. 305, sectorul 3, Bucuresti

 

0745050852

GAVRILAS ADRIANA

3814

Str. Soldat Tina Petre nr. 4, bl. L30, sc. B, ap. 70, sectorul 3, Bucuresti

 

0757033129 0744534084

RADU G MARIA

3817

Str. Rosia Montană nr. 6, bl. 07, sc. B, et. 1, ap. 65, sectorul 6, Bucuresti

0217727563

0744505979 0730708703

SAVAADINA

3816

Aleea Somesul Cald nr. 2, bl. D10, sc. 2, et. 3, ap. 25, sectorul 4, Bucuresti

 

0744603399

CODOSPAN MARIA

3832

Bd. Republicii nr. 6, bl. 6, sc. 2, et. 6, ap. 24, Resita, judetul Caras-Severin

0355404620 0255250516

0744790742

GHEORGHIU IONEL

3831

Str. Aurora nr. 1, bl. Ar1, sc. A, et. 1, ap. 6, Constanta, judetul Constanta

0341446990 0241606622

0728293248

ION GEORGE

3820

Str. Oltului nr. 25, bl. B20, sc. 2, et. 2, ap. 30, Galati, judetul Galati

0336108735

0744614684

DUMITRAS DANIELA CORINA

3818

Bd. Lucian Blaga nr. 34, bl. Uu, et. 3, ap. 5, Satu Mare, judetul Satu Mare

0261761615

0734452367

ZAN PAVEL

3827

Drumul Careiului nr. 32, bl. 10, sc. F, et. 2, ap. 110, Satu Mare, judetul Satu Mare

0261741585

0744793654 0728727802

OPRISANITAMIHAELA

3826

Str. Nicolae lorga nr. 49c, sc. A, et. 5, ap. M3, Sibiu, judetul Sibiu

0369801754

0722390774

LOGHIN LĂCRĂMIOARA

3825

Str. Bogdan Vodă nr. 10, bl. 10, sc. D, ap. 49, Rădăuti, judetul Suceava

 

0744637728

OLENICIANISOARA

3824

Str. Volovatului nr. 83, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 4, Rădăuti, judetul Suceava

0230561313 0230561136

0740160517

IGESCU LĂCRĂMIOARA

3828

Str. 1 Decembrie nr. 16, bl. X2, sc. A, et. 1, ap. 6, Bârlad, judetul Vaslui

0335809486 0335803648

0728854470

ENACHE RALUCA GEORGIANA

3830

Aleea Zmeurei nr. 1, bl. F11, sc. B, et. 3, ap. 23, Constanta, judetul Constanta

 

0723292807

MATEI GHEORGHE- ALBERTO

3815

Str. Viesparilor nr. 50, bl. 34, sc. B, et. 10, ap. 83, Sectorul 2, Bucuresti

 

0723598349

CONSTANTINESCU ADRIAN

3866

Aleea Grivita nr. 9, sc. A, et. 2, ap. 9, Botosani, judetul Botosani

 

0740024981

CORNEANU FLORICA

3867

Bd. Camil Ressu nr. 16, bl. B4bis, sc. B, et. 8, ap. 69, sectorul 3, Bucuresti

0216475104

0744486326

IONITA ANDREEA MAGDALENA

3870

Str. Telita nr. 6, bl. 67a, sc. 3, ap. 31, sectorul 5, Bucuresti

 

0723149736

IVORSCHI IlUE

3857

Str. Târgu Neamt nr. 16a, bl. B36, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6, Bucuresti

0214028692

0723287562

IVORSCHI RODICA

3858

Str. Târgu Neamt nr. 16a, bl. B36, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 6, Bucuresti

0214028692

0721818109

NEDEA CAMELIA LUCIANA

3872

Bd. luliu Maniu nr. 51, bl. 22b, sc. 2, et. 14, ap. 104, sectorul 6, Bucuresti

0213160817 INT.114

0744384597 0752011504

ZAMFIR I.AURELIAN

3863

Str. Foisorului nr. 8, bl. F3c, sc. 2, et. 3, ap. 47, sectorul 3, Bucuresti

 

0721264613

DUNCAIULIA DORINA

3859

Calea Manastur nr. 109, bl. G8, et. 3, ap. 19, Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

0747060086

ROMAN GIANINA

3860

Bd. Galati nr. 19, bl. R3, sc. 1, et. 4, ap. 16, Galati, judetul Galati

0336413140 0372361170

0740252422

SIMON SILVIA

3865

Str. Liliacului, bl. 21, sc. E, et. 1, ap. 4, Deva, judetul Hunedoara

0354803117

0721075000

PILA LAURA PETRONELA

3864

Str. Neculau nr. 20, bl. 573a, sc. B, et. 4, ap. 19, Iasi, judetul Iasi

0332433845 0232208150

0731500465

PUSCAS SEBASTIAN MIHAI

3868

Str. Dulfu Petre nr. 4, sc. D, et. 3, ap. 38, Baia Mare, judetul Maramures

0362802166

0740064124

MUNTEANU REMUS-DAN

3869

Str. Elena Doamna nr. 3, bl. 32h, et. 3, ap. 7, Ploiesti, judetul Prahova

 

0727377783

STATESCU DUMITRU

3861

Str. Carol I nr. 94, bl. R148, sc. A, et. 4, ap. 15, Câmpina, judetul Prahova

0244337881 0244335495

0723247666

TIRNOVEANANA

3862

Str. Măgura nr. 6, Sibiu, judetul Sibiu

0269230124 0269214492

0722234206 0742234206

STOICESCU DUMITRU LUCIAN

3854

Aleea Secuilor nr. 3, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 39, sectorul 4, Bucuresti

0214605119

0723234097

ALI ORHAN BAYAR

3855

Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 5, Bucuresti

0217810345

0730586858 0723255037

HANES DORINA

3836

Str. Podragul nr. 4, Victoria, judetul Brasov

0268243809 0268241510

0745178375

EFTIMIE ELENA

3844

Str. Horia nr. 63, ap. 3, Brasov, judetul Brasov

0268470033 0268470269

0726783854

VLAD ANDREEA MARIA

3834

Str. Laborator nr. 123, bl. V14, sc. 2, ap. 37, sectorul 3, Bucuresti

0213211954

0724278977

TUDORACHE MIRCEA DANIEL

3837

Str. Pantelimon nr. 359, bl. B2, sc. 1, et. 8, ap. 30, sectorul 2, Bucuresti

0318049779

0724505776

SIDOR RALUCA-ELENA

3839

Str. Becatei nr. 8, bl. U26, sc. A, et. 6, ap. 39, sectorul 3, Bucuresti

 

0723248440

PATRASCU MIOARA

3841

Str. Lt. Aurel Botea nr. 10, bl. B6b, sc. 1, et. 3, ap. 33, sectorul 3, Bucuresti

0213201074

0742614481

MOLDOVAN CARMEN ADRIANA

3845

Str. Ileana Cosânzeana nr. 9, bl. P2, sc. 4, et. 1, ap. 104, sectorul 5, Bucuresti

0214231668

0722363692

GUZGANU ELENA

3843

Str. Dumbrava Nouă nr. 43, bl. S19, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 5, Bucuresti

 

0723549200

GIDEI SILVIA

3846

Str. Aleea Lunca Siretului nr. 1, bl. A45, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 6, Bucuresti

0314290793

0722280102

GHEORGHE D. DOINA

3853

Str. Sincai nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 50, sectorul 4, Bucuresti

0213309250 0214005382

0763673333

ALEXANDRU FELIX

3848

Sos. Oltenitei nr. 140, bl. 5, sc. 3, et. 8, ap. 112, sectorul 4, Bucuresti

 

0723243425

TIRLEA MARIANA RODICA

3835

Str. Manastur nr. 85, bl. E22, et. I, ap. 32, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0264414751

0744677170

FILIP AUREL

3838

Str. Petuniei nr. 3, bl. 3, sc. 1, et. 3, ap. 10, Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

0744514501

ANGHEL AHAR VIOLETA

3852

Str. Galati nr. 5, bl. Pr3a, sc. 1, et. 2, ap. 6, Galati, judetul Galati

0236414741

0788232818

IONESCU IULIANA CRISTINA

3840

Bd. Bucuresti, bl. 24/511, sc. C, et. 3, ap. 33, Giurgiu, judetul Giurgiu

 

0762608591

GHERGHEL LUCIA

3850

Str. Doinei nr. 1, bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 7, Târgu Lăpus, judetul Maramures

0262384465

0740030572

PETRIC MARINA

3847

Bd. Lucian Blaga nr. 24, bl. Uu24, et. 3, ap. 7, Satu Mare, judetul Satu Mare

0361405413 0261741400

0744224246

DAN SEBASTIAN RADU

3849

Aleea Universului, bl. B7, et. 1, ap. 18, Satu Mare, judetul Satu Mare

0361408189 0361881156

0721290915

MISIUCLIVIA

3856

Pta Republicii nr. 19, bl. T850, sc. D, et. 4, ap. 10, Gura Humorului, judetul Suceava

0230233159 0230207000

0726141795

POPA NICOLAIE MARIUS

3842

Str. Vasile Lupu nr. 12, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 61, Bârlad, judetul Vaslui

0213201166

0723393281

 

Auditori financiari nonactivi

 

Nume si prenume

Nr. certificat

Adresa

Telefon

Mobil

AVRAM CARMEN

3829

Str. Portita nr. 15, sectorul 5, Bucuresti

0214242220

0766380360

SAVESCU VIORICA

3871

Str. Gavril Lazărde Purcăret nr. 25, sc. 11, et. 1, ap. 13, Satu Mare, judetul Satu Mare

0261716542 0261716555

0726281591

 

b) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

1.

BILTIU-DANCUS CORNELIA

2238

Activ

Nonactiv

7/03/2011

2.

ANDREI AURICA

2259

Nonactiv

Activ

14/03/2011

3.

UNGUREANU MARIA MARCELA

2797

Activ

Nonactiv

15/03/2011

4.

DICU ELENA

690

Activ

Nonactiv

16/03/2011

5.

ISAR RUXANDRA

2347

Nonactiv

Activ

17/03/2011

6.

ENE CONSTANTIN

745

Activ

Nonactiv

24/03/2011

7.

PANA OTILIA ELENA MARIA

609

Nonactiv

Activ

22/03/2011

8.

CANTEMIR MIMI CĂTĂLINA

3620

Nonactiv

Activ

23/03/2011

9.

PINTEAVASILE

1764

Nonactiv

Activ

13/04/2011

10.

VARGA MARIA

2338

Nonactiv

Activ

15/04/2011

11.

ALEXANDRU VIOREL

927

Nonactiv

Activ

28/02/2011

 

c) Suspendati:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Nr. certificat

Motivul suspendării

Durata suspendării

Data de început si de încheiere a suspendării

1.

MOLDOVAN CARMEN ADRIANA

3845

Concediu crestere copil

2 ani

6/11/2009 5/11/2011

2.

MOGOS DANIELA-MIRELA

2964

Concediu crestere copil

1 an

1/01/2011 31/12/2011

3.

BUT-ONIGA ANTONIA GRETA

2095

Concediu crestere copil

2 ani

1/01/2011 31/12/2012

4.

CAPATINA CORINA

3182

Concediu crestere copil

2 ani

1/01/2011 31/12/2012

5.

ANDREI LAVINIA CRINA

3013

Concediu crestere copil

2 ani

17/01/2011 17/01/2013

 

d) Decedati:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Nr. certificat

Data decesului

1.

NITULESCU MARIANA

1361

16.03.2011

2.

MAXIM D. IONEL

3719

10.03.2011

 

e) Alte modificări (adrese, date de contact etc):

 

Nume si prenume

Nr. certificat

Adresa

Telefon

Mobil si e-mail

ARNET MARC

2698

Str. Allerheiligen nr. 8, Rickenbach

0213185511

marc.arnet@mattig.ch

MESSMER ANDREAS

3110

Margrafenstrasse nr. 8, Gottmadingen

0213185511

andreas.messmer@mattig.ch

PALUR MARGARETA

2669

Str. 9 Mai nr. 78, bl. 78, sc. B, et. 1, ap. 4, Bacău, judetul Bacău

0234588006

0745806430 margaplr@yahoo.com

 

2. La auditorii financiari persoane juridice:

a) înregistrarea de noi membri:

 

Auditori financiari persoane juridice

 

Denumire/Nume si prenume

Nr. autorizatie/

Nr. certificat

Adresa

Informatii de contact

YU NIAN COMPANY - S.R.L.

1009

Str. Bodesti nr. 2, bl. 29b, sc. C, et. 1, ap. 93, sectorul 2, Bucuresti

imocanu@kpmg.com

IONITAIRINA

2684

Str. Bodesti nr. 2, bl. 29b, sc. C, et. 1, ap. 93, sectorul 2, Bucuresti

0747333014 imocanu@kpmg.com

BIASIV EXPERT AUDIT - S.R.L.

1011

Str. Vasile Alecsandri nr. 10, Breaza, judetul Prahova

0744188380 0730439192 iulianvis@yahoo.com

VISINESCU IULIAN SEVERUS

2130

Str. Vasile Alecsandri nr. 10, Breaza, judetul Prahova

0244341289 0244341339 0744188380

CONT TEXT - S.R.L.

1010

Str. Petofi Sandor nr. 36, ap. 4, Satu Mare, judetul Satu Mare

0261716963 0745418248 cont_text@yahoo.com

ERDEI MARIA

3619

Str. Petofi Sandor nr. 36, et. 2, ap. 6, Satu Mare, judetul Satu Mare

0361402634 021716963 0745418248 cont_text@yahoo.com

ALPHA AUDIT EXPERT - S.R.L.

1012

Str. Frederic Chopin nr. 27, ap. 2, sectorul 2, Bucuresti

0212303964 0727390790 aura.sandu@ymail.com

DAN DU AURICA

1734

Str. Frederic Chopin nr. 27, ap. 2, sectorul 2, Bucuresti

0212303964 0727390790 aura.sandu@ymail.com

MATTING SWISS AUDIT - S.R.L.

1039

Bd. Take lonescu nr. 46b (camera 4), et. 1, Timisoara, judetul Timis

0356100660 sofica.mihailovici@mattig-tm.ro

MIHAILOVICI SOFIA

-

Bd. Take lonescu nr. 46b (camera 4), et. 1, Timisoara, judetul Timis

0356100660 sofica.mihailovici@mattig-tm.ro

AUDIT EXPERT MARIA - S.R.L.

1040

Str. Armata Poporului nr. 6, bl. CL3, ap. 24, Galati, judetul Galati

0236435593 0740255082 mary.manaila@gmail.com

MÂNAILA MARIA

3395

Str. Armata Poporului nr. 6, bl. CL3, sc. 2, et. 1, ap. 24, Galati, judetul Galati

0236462981 0236435593 0740255082 contarif@gmail.com

EVIDEXPERT -S.R.L.

1035

Str. Brăilei nr. 230, bl. E 2-3, sc. 2, et. 2, ap. 51, Galati, judetul Galati

0236435970 0741074470 evidexpert@yahoo.com

MOISE LUMINITA ELENA

3396

Str. Brăilei nr. 230, bl. E 2-3, sc. 2, et. 2, ap. 51, Galati, judetul Galati

0741074470 evidexpert@yahoo.com

GEOMED CONSULTING - S.R.L.

1032

Str. Leonard Nae nr. 28, bl. S6, sc. 1, parter, ap. 4, Galati, judetul Galati

0336407434 geomedconsulting@yahoo.com

BULUC MANDITA

3152

Str. Leonard Nae nr. 28, bl. S6, sc. 1, ap. 4, Galati, judetul Galati

0336407434 0766314502 ciprianbuluc@yahoo.com

TOTAL PRIM AUDIT - S.R.L.

1038

Calea Chisinăului nr. 17, camera 106, Iasi, judetul Iasi

0745436584 totalprimaudit@yahoo.com

NANESCU VIOLETA

2989

Str. Petre Tutea nr. 19, bl. 915, sc. B, et. 1, ap. 3, Iasi, judetul Iasi

0332440594 0745436584 violetananescu@yahoo.com

A.N.G. CONSULTING - S.R.L.

1025

Str. Unirii nr. 21, bl. P1, sc. 2, et. 1, ap. 13, comuna Balotesti, judetul Ilfov

0213521457 0722330809 office@angconsulting.ro

FLORESCU ANGEL NARCIS

3563

Str. Unirii nr. 21, bl. P1, sc. 1, et. 1, ap. 13 comuna Balotesti, judetul Ilfov

0722330809 office@angconsulting.ro

AUDIT - S.R.L.

1022

Str. Ion Vlad nr. 42, Buftea, judetul Ilfov

0724535351 0745108810

BABOI MARIAN STELIAN

2264

Str. Trestiana nr. 2, Bârlad, judetul Vaslui

0724535351 stemaba2002@yahoo.com

CONSEXPERT - S.R.L.

1029

Str. Pârâul Doamnei nr. 6, Piatra-Neamt, judetul Neamt

0233219434 0233223733 zaporvasile@yahoo.com

ZAPOR VASILE

2288

Str. Pârâul Doamnei nr. 6, Piatra-Neamt, judetul Neamt

0233223733 0233219434 0723557521 zaporvasile@yahoo.com

MAX. SIM PROFISOLUTION - S.R.L

1037

Str. Elena Doamna nr. 27, Ploiesti, judetul Prahova

0726176406 contact@simsolution.ro

TEODORESCU SIMONA MARIA

3505

Str. Elena Doamna nr. 27, Ploiesti, judetul Prahova

024440710/164 0726176406 simteodo@yahoo.com

GENERAL EXPERT - S.R.L.

1041

Str. Bihorului nr. 14, ap. 50, Sibiu, judetul Sibiu

0269244863 0745606483 generalexpert@yahoo.com

SZOMBATFALVI TOROK PARASCHIVA

1726

Str. Măgura nr. 31, ap. 2, Sibiu, judetul Sibiu

0295244863 0745606483 generalexpert@yahoo.com

AURORA AUDIT -S.R.L.

1031

Str. Lacului nr. 1, Timisoara, judetul Timis

0744647714 cretmrs@yahoo.com

CRET OCTAVIAN IOAN

147

Str. Arh. Remus Rădulet nr. 15, bl. 120, sc. A, ap. 3, Timisoara, judetul Timis

0256284267 0744647714 cretmrs@yahoo.com

BBC AUDIT SI ASOCIATII - S.R.L.

1023

Str. Gheorghe Lazar nr. 23, ap. 3a, Arad, judetul Arad

0257280658 0730121205 office@bbcaudit.ro

CIGHI VASILE

1058

Str. Pastorului nr. 16, Arad, judetul Arad

0257279840 0723516226 bbcaudit@adslexpress.ro

ANDANA EXPERT -S.R.L.

1021

Zona Banat, bl. B10, sc. A, et. 2, ap. 5, Pitesti, judetul Arges

0700278772 0722444389 olteanu_dana74@gmail.com

OLTEANU DANIELA

2944

Str. O Dobrescu- Arges nr. 2, bl. B10, sc. A, ap. 5, Pitesti, judetul Arges

0348412441 0722444389 olteanu_dana74@yahoo.com

CUAMTUM PREMIUM A&S - S.R.L.

1043

Aleea SIt. Romeo Tuta nr. 12 (camera 1), et. 1, Pitesti, judetul Arges

0248250291 eurocontinvst2003@yahoo.com

GICARU SANDA-LILIANA

2926

Str. C-tin Dobrescu, bl. B6, sc. A, et. 1, ap. 3, Pitesti, judetul Arges

0722357924 0248/250291 eurocontinvest2003@yahoo.com

DAM FISCALITY - S.R.L.

1020

Str. Negoiu nr. 4, ap. 5, Brasov, judetul Brasov

0268475755 0732126421 dam_fiscality@yahoo.com

DRAGOI ANTOANELLA MARIYEANE

1842

Str. Panduri nr. 21, Predeal, judetul Brasov

0732126421 dam_fiscality@yahoo.com

ALDERMAN CONSULTING - S.R.L.

1014

Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, sc. 1, et. 5, ap. 20, sectorul 4, Bucuresti

0371008788 0721201661 mihaela.aldea@alderman.ro

ALDEA MIHAELA

3600

Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, sc. 1, et. 5, ap. 20, sectorul 4, Bucuresti

0371008788 0721201661 0744667716 mihaela.aldea@alderman.ro

ARKADIA AUDIT -S.R.L.

1042

Bd. Mărăsesti nr. 42, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 4, Bucuresti

0212244829 0722785923 simona.popescu@arkadiaconsulting.ro

office@arkadiaconsulting.ro

POPESCU SIMONA

3630

Sos. Colentina nr. 51, bl. R11, sc. A, ap. 35, sectorul 2, Bucuresti

0212244829 0744379935 0722785923 symona.popescu@gmail.com

CONTALEX AUDIT -S.R.L.

1028

Str. Rozetului nr. 34b, sectorul 5, Bucuresti

0756640406 barbuleasa@yahoo.com


BARBULEASA ION

86

Calea Rahovei nr. 356, bl. 16, sc. 2, et. 4, ap. 105, sectorul 5, Bucuresti

0756640406 barbuleasa@yahoo.com

DAN CONTADVISER -S.R.L.

1033

Str. Aripilor nr. 5, bl. 15c, sc. 2, et. 3, ap. 29, sectorul 1, Bucuresti

0744487887 dan.contadvised@yahoo.com

DANES PETRE

533

Str. Aripilor nr. 5, bl. 15c, sc. 2, et. 3, ap. 29, sectorul 1, Bucuresti

0212327706 0744487887 petre_danes@yahoo.com

G & C BUSINESS CONSULTING - S.R.L

1017

Str. Ciucea nr. 5, bl. L, sc. F, et. 4, ap. 212, sectorul 3, Bucuresti

0744655834 andreeaa.c.manole@gmail.com

MANTAANDREEA ELENA

1501

Str. Jean- Alexandru Steriadi nr. 6, bl. 118 bis, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 3, Bucuresti

0741800800 amanole@kpmg.com

GRANT THORNTON AUDIT - S.R.L.

1015

Str. Emanoil Porumbaru nr. 77, demisol, biroul nr. 1, sectorul 1, Bucuresti

0311075755 0745999965

EMMANOUILIDIS ALEXANDROS

1594

Calea Dorobantilor nr. 36^0, sc. B, et. 5, ap. 42, sectorul 1, Bucuresti

0212117693 0745999965 couplex9@hotmail.com

KAFI AUDIT - S.R.L.

1036

Bd. Gheorghe Duca nr. 10-22, sc. 2, et. 1, ap. 52, sectorul 1, Bucuresti

0212221881 0765250515 kafi_audit@yahoo.co

MIHALCEA IRINA MARIA

2002

Bd. Gh. Duca nr. 10-22, sc. 2, ap. 54, sectorul 1, Bucuresti

0212601373 0744800873 irinamihu@yahoo.com

MDV EXPERTIZĂ SI CONSULTANTĂ - S.R.L.

1013

Str. Prelungirea Ghencea nr. 193b, încăperea C1, sectorul 6, Bucuresti

0311026863 0726778016 mdvexpertiza@gmail.com

MIHAI VIOLETA

2473

Aleea Tomesti nr. 11, bl. 14, sc. 1, et. 5, ap. 83, sectorul 4, Bucuresti

0311036863 0726778016 violeta.mihai@gmail.com

ROLF-R CONSULTING - S.R.L.

1018

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, et. 1, camera 34, sectorul 1, Bucuresti

0744655844

LANE JOHN

1507

Str. Voronet nr. 14, bl. 14, sc. 1, ap. 18, sectorul 3, Bucuresti

0744655844 johnlane@kpmg.ro

V.E.PA.-4 -S.R.L.

1026

Str. Blăjel nr. 11, bl. V5, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 3, Bucuresti

0723194311 anisoaraionescu@yahoo.com

IONESCU ANISOARA

253

Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 4, sectorul 3, Bucuresti

0213441945 0213202550 0723194311 0788773743 anisoaraionescu@yahoo.com

WINN AUDITCONTEVAL - S.R.L.

1034

Str. Romancierilor nr. 2, bl. C4, sc. 5, et. 2, ap. 92, sectorul 6, Bucuresti

0214130746 0722518746 winncont@gmail.com

WINNICKI CONSTANTA

2174

Str. Romancierilor nr. 2, bl. C4, sc. 5, ap. 92, sectorul 6, Bucuresti

0217462736 0722518746 winncont@gmail.com

YOUR ACCOUNTING & FINANCE CONTROL TEAM -S.R.L.

1027

Str. Caimatei nr. 14, ap. 6, sectorul 2, Bucuresti

0213104957 0745129528 office@yafct.ro

BODAN MIHAELA

3328

Aleea Teiului Doamnei nr. 1, bl. 19, sc. 3, et. 9, ap. 249, sectorul 2, Bucuresti

0745129528 mihaelabodan@yahoo.fr

AUDITSDL - S.R.L.

1030

Str. Plopilor nr. 48, bl. P4, sc. 1, et. 2, ap. 11, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0726300874 0741380836 lucia_sipos@yahoo.com

SIPOS DANIELA LUCIA

2539

Str. Plopilor nr. 48, ap. 11, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0264429734 0264595670 0741380836 lucia_sipos@yahoo.com

BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS - S.R.L

1003

Calea Dorobantilor nr. 14-16, parter, ap. 56, Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

DAN GABRIEL

1671

Str. Alexandru Borza nr. 17, ap. 1, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0364147302 0722362726 apostol.dan@mmda.ro

CORA VALERIAAUDIT - S.R.L.

1044

Calea Floresti nr. 81, bl. V5, sc. II, et. 4, ap. 40, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0264571306 0727144374 coravaleria@yahoo.com

CORA VALERIA

1134

Calea Floresti nr. 81, bl. V5, sc. 2, ap. 40, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0264571306 0727144374 coravaleria@yahoo.com

SMART OPTION - S.R.L.

1024

Str. Tarnita nr. 7, ap. 38, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0744774260 iulia.avram@smartoption.ro

AVRAM IU LI A

3007

Str. Tarnita nr. 7, ap. 38, Cluj-Napoca, judetul Cluj

0744774260 0788774260 iuliavram@gmail.co

CEAUSESCU & PARTNERS - S.R.L.

1016

Str. Enăchită Văcărescu nr. 23, (biroul 1), Constanta, judetul Constanta

0341780001 andreea.ceausescu@avocatceausescu.ro

CEAUSESCU ANDREEA

3340

Str. Enăchită Văcărescu nr. 23, Constanta, judetul Constanta

0341483133 0341780001 0758099736 ceausescu_andreea@yahoo.com

 

b) Suspendati:

 

Nr. crt.

Denumire societate

Nr. certificat

Motivul suspendării

Durata suspendării

Data de început a suspendării

1.

CEXIA CONSULT -S.R.L.

580

La cerere

3 ani

9/03/2010

2.

MARA DANACOST - S.R.L

889

La cerere

3 ani

25/01/2010

3.

TOP AUDIT -S.R.L.

746

La cerere

3 ani

13/04/2010

4

AUDIT EXPERT -S.R.L.

453

La cerere

3 ani

10/02/2011

 

c) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumire

Nr. autorizatie

Motivul retragerii calitătii

Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

Data retragerii calitătii

1.

EXPERTIZA-S.R.L.

127

Radiere

209/23.02.2011

23.02.2011

2.

R C D EXPERT CONSULTING - S.R.L.

96

La cerere

209/23.02.2011

01.02.2011

3.

FINAUDIT -S.R.L.

704

La cerere

209/23.02.2011

16.02.2011


d) Alte modificări (adresa, date de contact):

 

Denumire/Nume si prenume

Nr. autorizatie/

Nr. certificat

Adresa

Informatii de contact

PRIM- AUDIT -S.R.L.

968

Str. Dumbrava Nouă nr. 9, bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap. 12, sectorul 5, Bucuresti

0314257030 0318169090 prim_audit_srl@yahoo.com

TANASE LUMINITA MARINELA

2818

Str. Dumbrava Nouă nr. 9, bl. M16, sc. A, et. 1, ap. 12, sectorul 5, Bucuresti

0311064936 0314257030 Iuminita_tanase2002@yahoo.com

ACTIV PRO AUDIT -S.R.L.

562

Bd. Traian nr. 17, ap. 14, Baia Mare, judetul Maramures

0262273143 sdrcontfin@yahoo.com

BOBOTALIUBA

614

Str. George Cosbuc nr. 7, ap. 29, Baia Mare, judetul Maramures

0262212987 0745830979 liubabobota@yahoo.com

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.