MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 550/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului hr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

690. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Justitiei a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 

699. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, precum si pentru modificarea altor acte normative

 

752. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

753. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

804. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar- 249403, din India

 

1.048. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr 916/2011

 

1.137/147. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

470. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 157/2011


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunului imobil apartinând domeniului public al statului având nr. M.F.P. 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor achizitionate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, si darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. III. - Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Finantelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 666.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil apartinând domeniului public al statului a cărui valoare de inventar se modifică

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/

Dat cu titlu gratuit

35517

8.19.01

Retele telefonice de transport si distributie

Cabluri de cupru si fibră optică în canalizatie

 

Tara: România

1998

45.888.020

- H.G. nr. 808 din 2.12.1997;

- P.V. nr. 35.873 din 31.12.2008;

- P.V. nr. 35.272 din 31.12.2009;

- H.G. nr. 887 din 25.08.2010;

- P.V. nr. S/40.257 din 10.03.2011

În administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor achizitionate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si se transmit în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/

Dat cu titlu gratuit

 

8.19.01

Imobil 43

Constructie metalică

 

Tara: România

Judetul: Sălaj

Localitatea: -

2010

490.389

Proces-verbal de receptie si punere în functiune nr. 139.428 din 22.10.2010

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 44

Constructie metalică

 

Tara: România

Judetul: Vâlcea

Localitatea Izbăsesti

2010

991.991

Proces-verbal de receptie si punere în functiune

nr. 762.404 din 14.12.2010

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Teren 36

373 mp

 

Tara: România

Judetul: Vâlcea

Localitatea Izbăsesti

2010

11.927

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.624 din 23.07.2010 - Carte funciară nr. 35.105

În administrare

 

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Justitiei a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Justitiei, pentru judecătorii, a unor imobile trecute în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Justitiei îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 690.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Justitiei pentru functionarea unor judecătorii

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului din domeniul public al unitătii administrativ-teritoriale în domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului/ părtii de imobil care se transmite

Nr. M.F. atribuit

1.

România, judetul Iasi,

comuna Răducăneni

Hotărârea Consiliului Local Răducăneni nr. 5/2011, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2011

Ministerul Justitiei - Tribunalul Iasi, pentru Judecătoria

Răducăneni CUI: 4265841

Imobil, clădiri si teren aferent Regim de înăltime: P+1E Suprafată construită: 365 m2 Suprafată desfăsurată: 782,06 m2 Suprafată utilă: 625,25 m2 Suprafată constructii anexe: 104 m2 Suprafată teren: 1.450 m2 Cod clasificatie: 8.29.09 CF 60409

40038

2.

România, judetul Maramures,

orasul Dragomiresti,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 151

Hotărârea Consiliului Local Dragomiresti nr. 56/2010

Ministerul Justitiei - Tribunalul Maramures, pentru Judecătoria Dragomiresti CUI: 4265841

Spatiu compus din 8 camere, 3 holuri si o debara, situat la parterul sediului Primăriei si Consiliului Local al Orasului Dragomiresti Suprafată construită: 345 m2 Suprafată desfăsurată: 345 m2 Suprafată teren aferent: 345 m2 Cod clasificatie: 8.29.09 CF 3382

27665

3.

România, judetul Dâmbovita,

Orasul Pucioasa,

Bd. Gării nr. 10

Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 211/2010

Ministerul Justitiei - Tribunalul Dâmbovita, pentru Judecătoria Pucioasa CUI: 4265841

Imobil, clădire si teren aferent Clădire în regim de înăltime: P+1E Suprafată desfăsurată: 686 m2 Suprafată teren: 550 m2 Cod clasificatie: 8.29.09 CF

37303

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, precum si pentru modificarea altor acte normative

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 si nr. 874 bis din 29 septembrie 2005, art. II se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunelor Birda, Checea, Dudestii Noi, Fibis, Ghilad, Gottlob, lecea Mare, Parta, Pădureni, Saravale, Sandra, Tomnatic, nou- Înfiintate prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 12-23 la prezenta hotărâre, care devin anexele nr. 84-95 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis si a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 19 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Valcani, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 34 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 96 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul IV va avea următorul cuprins:

“Art. IV. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Livezile, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 461/2006, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 35 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Articolul V va avea următorul cuprins:

“Art. V. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Bucovăt, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 374/2007, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 36 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 98 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Belint” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Belint - suprafată 147,43 ha”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Chizătău - suprafată 240,02 ha”.

2. Anexa nr. 15 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 11, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 11/2002, modificată prin HCL nr. 21/2002”;

- la pozitia nr. 14, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 11/2002, modificată prin HCL nr. 21/2002”;

- la pozitia nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 11/2002, modificată prin HCL nr. 21/2002”.

b) după pozitia nr. 40 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 41-43, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Biled” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casa nr. 299, curte si teren - Centru de asistentă after school”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2000”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.084.500”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Biled, conform HCL nr. 12/2002”;

- la pozitia nr. 10, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Biled, conform HCL nr. 12/2002”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzi comunale: DS 1, DS 2, DS 3, DS 4, DS 5, DS 7, DS 8, DS 9, DS 9/1, DS 10, DS 11, DS 12, DS 13, DS 14, DS 15, DS 16, DS 17, DS 18, DS 19, DS 20, DS 21, DS 22, DS 23, DS 24, DS 25, DS 26, DS 27, DS 29, DS 30, DS 31, DS 32, DS 33, DS 34, DS 35, DS 36, DS 37, DS 38, DS 39, DS 40, DS 41, DS 42, DS 43, DS 44, DS 45, DS 46, DS 47, DS 48, DS 49, DS 50, DS 51, DS 52, DS 53, DS 54, DS 55, DS 56, DS 57, DS 58, DS 59, DS 60”.

4. Anexa nr. 17 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bârna” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitia nr. 55 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 123 - DJ 681A- Surducu Mic - Sărăzani - DJ 681C”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “7,8 km, modernizat 1,2 km, pietruit 6,6 km”;


- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala Generală Bârna cu clasele I-VIII, curte si grădină”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF nr. 7 - Bârna, nr. top 7”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Juresti, comuna Bârna”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF nr. 400051 -Juresti, nr. top. 400051”;

- la pozitia nr. 56, coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF nr. 423 - Pogănesti, nr. top. 109/2”;

- la pozitia nr. 57, coloana 6 va avea următorul cuprins: “CF nr. 47 - Pogănesti, nr. top. 57”;

c) după pozitia nr. 80 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 81 si 82, conform anexei nr. 2.

5. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Boldur”, la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Boldur, între localitătile Boldur si Ohaba-Forgaci, în lungime de 5,325 km”.

6. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenad”, după pozitia nr. 31 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 32, conform anexei nr. 3.

7. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Darova” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructie cu teren aferent - Primăria Comunei Darova”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 162 - Darova, nr. top. 441-443, suprafată 2.894 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Darova, conform HCLnr. 10/2002”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructie cu teren aferent - Cămin Cultural Darova”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 818 - Darova, nr. top. 275-277, suprafată 4.316 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Darova, conform HCLnr. 10/2002”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzile cu trotuarele aferente situate în localitatea Hodos, cu o lungime de 5.000 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada nr. 1 - lungime 450 m, Strada nr. 2 - lungime 450 m, Strada nr. 3 - lungime 1.070 m, Strada nr. 4 - lungime 160 m, Strada nr. 5 - lungime 200 m, Strada nr. 6 - lungime 600 m, Strada nr. 7 - lungime 770 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Darova, conform HCL nr. 10/2002”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructie cu teren aferent - sediul vechi al fostei Primării Sacosu Mare”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 316 - Sacosu Mare, nr. top. 802-803, suprafată 2.878 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Darova, conform HCL nr. 10/2002”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Străzile cu trotuarele aferente situate în localitatea Sacosu Mare, cu o lungime de 7.500 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada nr. 1 dreapta - lungime 140 m, Strada nr. 1 stânga - lungime 510 m, Strada nr. 1a stânga - lungime 238 m, Strada nr. 2 dreapta - lungime 535 m, Strada nr. 2 stânga - lungime 505 m, Strada nr. 3 dreapta - lungime 735 m, Strada nr. 3 stânga - lungime 812 m, Strada nr. 4 dreapta - lungime 1.645 m, Strada nr. 4 stânga - lungime 894 m, Strada nr. 5 dreapta - lungime 943 m, Strada nr. 5 stânga - lungime 534 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Darova, conform HCL nr. 10/2002”;

b) după pozitia nr. 21 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 22, conform anexei nr. 4.

8. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava”, după pozitia nr. 23 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 24 si 25, conform anexei nr. 5.

9. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Gătaia”, pozitiile nr. 93-99 se abrogă.

10. Anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Mures - 911 m; Carpati - 1.210 m; Bega - 1.299 m; Trandafirilor - 1.563 m; Timis - 1.581 m; Gloria - 1.533 m; Bârzava - 1.105 m; Naturii - 583 m; Apicultorilor - 377 m; Semenic - 1.300 m; Muncitorilor - 1.672 m; Dunărea - 1.260 m; Scolii - 200 m; Rodnei - 466 m; Bicaz - 577 m; Câmpului - 443 m”;

b) după pozitia nr. 43 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 44-46, conform anexei nr. 6.

11. Anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giulvăz” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8 - Giulvăz, coloana 2 va avea următorul cuprins: “2 corpuri clădire - Primăria Comunei Giulvăz si constructii speciale - clădire hidrofor, foraj, magazie, remiză PSI, nr. 172/B”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 400594”;

- la pozitia nr. 10 - Giulvăz, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala generală cu clasele V-VIII, Giulvăz nr. 116”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.014.937 lei”;

- la pozitia nr. 18 - Giulvăz, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată 14,84 ha”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “142.498 lei”;

- la pozitia nr. 6 - Ivanda, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 400326, nr. top. 382-383, suprafată 3.597 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 43/2009”;

- la pozitia nr. 7 - Rudna, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-IV curte si grădină, nr. 109”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 400533, nr. cadastral 115-117, suprafată 2.877 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 76/2008”;

- la pozitia nr. 6 - Crai Nou, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “609.921 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local Giulvăz nr. 62/2008”;

- la pozitia nr. 7 - Crai Nou, coloana 5 va avea următorul cuprins: “635.153 lei”;

b) la localitatea Giulvăz, după pozitia nr. 18 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 19-24, la localitatea Ivanda, după pozitia nr. 11 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 12, la localitatea Crai Nou, după pozitia nr. 7 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 8, conform anexei nr. 7.

12. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jebel”, după pozitia nr. 34 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 35, conform anexei nr. 8.


13. Anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nădrag” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. 308 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/53, lungime 310 m”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. 308 Nădrag, nr. top. 1/1/1 /a/1 /a/1 /1 /b/18/9/6/5/2/16/16/34, lungime 234 m”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF 308 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/149, lungime 628 m”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “C.F. 308 Nădrag, nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/84, lungime 520 m”;

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Crivina, C.F 334 Crivina, nr. top. 784/a/1 /a/3/37, suprafată 1.560 mp”;

b) după pozitia nr. 122 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 123 si 124, conform anexei nr. 9.

14. Anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasa” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Casa nr. 11, curte si teren pentru after school”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Poieni, CF nr. 366, nr. top. 11, suprafată 2.887 mp - cămin cultural si teren pentru after school”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “189.646 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Pietroasa, conform HCL nr. 23/1999”;

b) după pozitia nr. 176 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 177 si 178, conform anexei nr. 10.

15. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacosu Turcesc”, la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII si teren after school”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “CF nr. 1392, nr. top. 1/1, 1/2, 3/1, 4/1, CF nr. 400463, nr. cad. 1/2, 3/2, 4/2, si CF nr. 400513, nr. cad. 400513 - suprafată totală 5.472 mp”.

16. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săcălaz” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 1; lungime 354 ml”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 2; lungime 631 ml”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 3; lungime 332 ml”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 4; lungime 1.062 ml”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 5; lungime 956 ml”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 6; lungime 1.089 ml”;

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 7; lungime 1.055 ml”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 8; lungime 1.005 ml”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 17; lungime 173 ml”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 18; lungime 437 ml”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 21; lungime 601 ml”;

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 20; lungime 383 ml”;

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 25; lungime 336 ml”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 24; lungime 574 ml”;

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Săcălaz DS 26; lungime 452 ml”.

17. La anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Topolovătu Mare” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 21, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Constructii administrative si social culturale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil after school în localitatea losifălău, C.F. nr. 400272, nr. cadastral/nr. top. 136, suprafată 4.316 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Topolovătu Mare cu străzile: str. nr. 1 cu lungime de 1.570 m, str. nr. 2 cu lungime de 320 m, str. nr. 3 cu lungime de 180 m, str. nr. 4 cu lungime de 440 m, str. nr. 5 cu lungime de 615 m, str. nr. 6 cu lungime de 340 m, str. nr. 7 cu lungime de 270 m, str. nr. 8 cu lungime de 220 m, str. nr. 9 cu lungime de 275 m, str. nr. 10 cu lungime de 605 m, str. nr. 11 cu lungime de 370 m, str. nr. 12 cu lungime de 550 m, str. nr. 13 cu lungime de 120 m, str. nr. 14 cu lungime de 100 m, str. nr. 15 cu lungime de 55 m, str. nr. 16 cu lungime de 50 m, str. nr. 17 cu lungime de 350 m, str. nr. 18 cu lungime de 250 m, str. nr. 19 cu lungime de 200 m, str. nr. 20 cu lungime de 350 m, str. nr. 21 cu lungime de 570 m, str. nr. 22 cu lungime de 360 m, str. nr. 23 cu lungime de 570 m, str. nr. 24 cu lungime de 250 m, str. nr. 25 cu lungime de 260 m, str. nr. 26 cu lungime de 500 m, str. nr. 27 cu lungime de 350 m, str. nr. 28 cu lungime de 110 m, str. nr. 29 cu lungime de 310 m, str. nr. 30 cu lungime de 215 m, str. nr. 31 cu lungime de 130 m, str. nr. 32 cu lungime de 220 m, str. nr. 33 cu lungime de 180 m, str. nr. 34 cu lungime de 745 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 41, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 44, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”;

- la pozitia nr. 45, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Topolovătu Mare, conform HCL nr. 14/1999”.

18. Anexa nr. 80 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uivar” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitiile nr. 94-175 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:


- la pozitia nr. 48, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 5/2002”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu administrativ cu teren”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Nr. imobil 285, CF nr. 400511, nr. cadastral 159- 160/a, suprafată 2.158 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 5/2002”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 1 - lungime 730 m”;

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 2 - lungime 240 m”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 3 - lungime 299 m”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 4 - lungime 506 m”;

- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 5 - lungime 155 m”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 6 - lungime 86 m”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 7 - lungime 521 m”;

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 8 - lungime 308 m”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 9 - lungime 357 m”;

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 10 -lungime 201 m”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 11 -lungime 290 m”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 12 -lungime 400 m”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 13 -lungime 472 m”;

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 14 - lungime 499 m”;

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 15 - lungime 171 m”;

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 16 -lungime 169 m”;

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 17 -lungime 188 m”;

- la pozitiile nr. 57-73, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Uivar, conform H.C.L. nr. 5/2002”;

- la pozitia nr. 176, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 1 - lungime 173 m”;

- la pozitia nr. 177, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 2 - lungime 797 m”;

- la pozitia nr. 178, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 3 -lungime 187 m”;

- la pozitia nr. 179, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 4 - lungime 372 m”;

- la pozitia nr. 180, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 5 - lungime 160 m”;

- la pozitia nr. 181, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 6 -lungime 521 m”;

- la pozitia nr. 182, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 7 - lungime 284 m”;

- la pozitia nr. 183, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 8 - lungime 530 m”;

- la pozitia nr. 184, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 9 - lungime 222 m”;

- la pozitia nr. 185, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 10 -lungime 116 m”;

- la pozitia nr. 186, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 11 -lungime 324 m”;

- la pozitia nr. 187, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 12 -lungime 152 m”;

- la pozitia nr. 188, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 13 -lungime 85 m”;

- la pozitia nr. 189, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 14 -lungime 108 m”;

- la pozitia nr. 190, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 15 -lungime 214 m”;

- la pozitia nr. 191, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 16 -lungime 275 m”;

- la pozitia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 17 -lungime 116 m”;

- la pozitia nr. 193, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 18 -lungime 46 m”;

- la pozitia nr. 194, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 19 -lungime 110 m”;

- la pozitiile nr. 176-194, coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 5/2002”;

c) după pozitia nr. 205 se introduc 37 de noi pozitii, pozitiile nr. 206-242, conform anexei nr. 11.

19. Anexa nr. 88 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghilad” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitia nr. 14 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Primăria Comunei Ghilad”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ghilad nr. 972/A, St = 3.057 mp, Se = 1.096 mp, CF nr. 1, nr. top. 374-375/1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.196.878,18 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ghilad nr. 163/B, St = 1.393 mp, Se = 596 mp, CF nr. 1093, nr. top. 498-499/3”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.232.906,45 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ghilad nr. 972/A, CF nr. 1, nr. top. 374-375/1”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “219.799,87 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Ghilad nr. 908, St = 1.985 mp, Se = 315 mp, CF nr. 1787, nr. top. 379/a”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “296.924 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCL nr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.823,00 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: “137.836,00 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gad nr. 153-154, St = 8.632 mp, Se = 4.800 mp, CF nr. 962, nr. top. 343-345/b”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “448.802,00 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul publicai comunei Ghilad, conform HCLnr. 15/2004”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Gad nr. 238,st = 4.316 mp, Sc= 1.512 mp, CF nr. 851, nr. top. 276-277/a”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “514.486,36 lei”;

c) după pozitia nr. 21 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 22-25, conform anexei nr. 12.

20. La anexa nr. 92 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pădureni”, la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada 1, L= 1.597 m -


intravilan; Strada 2, L = 2.171 m -intravilan; Strada 3, L= 1.809 m - intravilan; Strada 4, L = 1.242 m - intravilan; Strada 5, L = 820 m - intravilan; Strada 6, L = 866 m - intravilan; Strada 7, L = 564 m - intravilan; Strada 8, L = 117 m - intravilan; Strada 9, L = 530 m - intravilan; Strada 10, L = 62m - intravilan; Strada 11, L= 132m - intravilan; Strada 12, L= 172 m - intravilan; Strada 13, L= 275 m - intravilan; Strada 14, L = 795 m - intravilan; Strada 15, L = 1.112 m - intravilan; Strada 16, L = 965 m - intravilan; Strada 17, L= 1.096 m -intravilan; Strada 18, L = 218 m - intravilan; Strada 19, L = 317 m - intravilan; Strada 20, L = 384 m - intravilan; Strada 21, L = 342 m - intravilan; Strada 22, L = 244 m - intravilan; Strada 23, L= 160 m -intravilan; Strada 24, L= 190 m - intravilan; Strada 25, L = 731 m - intravilan; Strada 26, L = 110 m - intravilan”.

21. Anexa nr. 97 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Livezile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitiile nr. 7, 13 si 15 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezile nr. 189, suprafată 2.589 mp, reabilitată în anul 2002”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezile nr. 196-197, suprafată 5.765 mp”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezile nr. 242, suprafată 600 mp”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezile, retea 7,3 km în sat, foraj fostul CAR”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1995, extindere în 2008”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 32 - lungime 1.810 m, DS 33 - lungime 281 m, DS 34 - lungime 141 m, DS35 - lungime 631 m, DS36 - lungime 153 m, DS 37 - lungime 982 m, DS 38 - lungime 137 m, DS 39 - lungime 628 m, DS 40 - lungime 207 m, DS 41 - lungime 532 m, DS 42 - lungime 131 m, DS 43 - lungime 85 m, DS 44 - lungime 891 m, DS 45 - lungime 157 m, DS 46 - lungime 1.097 m, DS 47 -lungime 179 m, DS 48 -lungime 1.136 m,

DS 49 - lungime 138 m, DS 50 - lungime 773 m, DS 51 - lungime 141 m, DS52 - lungime 462 m, DS53 - lungime 118 m, DS 54 - lungime 111 m, DS 55 - lungime 41 m, DS 56 - lungime 77 m, DS 57 - lungime 42 m, DS 60 - lungime 227 m”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezile, în suprafată de 629,28 ha”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Dolat nr. 187, suprafată 2.579 mp, reabilitată în 2002”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “5,7 km, din care 4,2 km modernizati cu tratament bituminos în anul 2008, iar 1,5 km pământ”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: “7,3 km, din care 4 km pământ, pe teritoriul comunei Livezile”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Dolat, 201,85 ha”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “DS 16 - lungime 52 m, DS 21 - lungime 235 m, DS 22 - lungime 367 m, DS 23 - lungime 126 m, DS 24 - lungime 126 m, DS 25 - lungime 283 m, DS 26 - lungime 46 m, DS 27 - lungime 302 m, DS 29 - lungime 396 m, DS 30 - lungime 1.801 m, DS 32 - lungime 216 m, DS 34 - lungime 320 m, DS 35 - lungime 70 m, DS 36 - lungime 355 m, DS 37 - lungime 644 m, DS 38 - lungime 221 m, DS 39 - lungime 281 m, DS 40 - lungime 200 m, DS 41 - lungime 808 m, DS 42 - lungime 276 m, DS 43 - lungime 333 m, DS 44 - lungime 135 m”;

c) după pozitia nr. 17 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 18-21, conform anexei nr. 13.

Art. IV. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Otelec, înfiintată prin Legea nr. 108/2008 privind înfiintarea comunei Otelec prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 99 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Otelec” la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002.

Art. V. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 6 iulie 2011.

Nr. 699.

 

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

41.

 

Păsune (lângă intravilan)

Comuna Bethausen, suprafată 89.057 mp, CF 180, nr. top. 211

1994

-

Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 35/2010

42.

 

Păsune (lângă intravilan)

Comuna Bethausen, suprafată 53.339 mp, CF 180, nr. top. 210

1994

-

Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 35/2010

43.

1.3.7.

Drum de exploatare

Comuna Bethausen, DE 572, lungime 5,7 km

2009

-

Domeniul public al comunei Bethausen, conform HCL nr. 35/201

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Bârna

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

81.

1.8.6.

Retea de apă potabilă în localitatea  Botinesti

Localitatea Botinesti, lungime 2 km

2007

83.459,39

Domeniul public al comunei Bârna, conform HCL nr. 26/2009

82.

1.8.6.

Retea de apă potabilă în localitatea  Botesti

Localitatea Botesti

2007

45.470,84

Domeniul public al comunei Bârna, conform HCL nr. 26/2009

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenad

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după

caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

32.

1.6.2.

Casa nr. 668

CF nr. 400483, nr. top. 1023- 1024/b

1911

42.500,00

Domeniul public al comunei Cenad, conform HCL nr. 25/2010

 

ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Darova

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

22.

 

Teren pentru amplasarea statiei de epurare

Comuna Darova, extravilanul localitătii Hodos, suprafată 1.500 mp, Din Ps 325

1995

 

Domeniul public al comunei Darova, conform HCL nr. 48/22.07.2009

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

24.

 

Teren în intravilan pentru utilităti publice

(casă pentru specialisti)

Localitatea Dumbrava, judetul Timis, nr. top. 285, suprafată 5.755,00 mp

 

 

Domeniul public al comunei Dumbrava, conform HCL nr. 16/2010

25.

 

Teren în intravilan pentru utilităti publice

(proiecte de finantare)

Localitatea Dumbrava, judetul Timis, nr. top. 286, suprafată 33.377,00 mp

 

 

Domeniul public al comunei Dumbrava, conform HCL nr. 16/2010


ANEXA Nr. 6

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

44.

1.3.7.

Drum comunal DC 318/1

DC Giroc, lungime 943 m

1982

4.500,00

Domeniul public al comunei Giroc, conform HCL nr. 103/2009

45.

1.3.7.

Drum comunal DC 318/2

DC Giroc, lungime 3.996 m

1982

10.000,00

Domeniul public al comunei Giroc, conform HCL nr. 103/2009

46.

1.6.2.

Teren cu sală de sport

Giroc, Str. Trandafirilor nr. 59, CF nr. 1087 Giroc, nr. top. 655/2, suprafată 1.755 mp

2007

800.304,00

Domeniul public al comunei Giroc, conform H.C.L. nr. 132/2009

 

ANEXA Nr. 7

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Giulvăz

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

19.

1.6.3.2.

Împrejmuire scoală cu clasele I-IV - nou-construită

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 - C1

2009

43.975,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

20.

1.7.1.3.

Retea instalatie electrică la scoala cu clasele I-IV - nou-construită

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 - C1

2009

11.960,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

21.

1.8.13.

Retea alimentare cu apă potabilă la scoala cu clasele I-IV - nou-construită

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 - C1

2009

14.399,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

22.

1.9.2.1.

Cazan încălzire la scoala cu clasele I-IV - nou-construită

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 - C1

2009

15.160,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

23.

1.8.13.

Foraj apă potabilă la sala de educatie fizică scolară

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 – C1

2009

23.800,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

24.

1.8.15.

Fosă ecologică la sala de educatie fizică scolară

Localitatea Giulvăz, CF nr. 400325, nr. top. 400325 – C1

2009

32.946,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform H.C.L. nr. 11/2010

12.

-

Teren pentru construire grădinită

Localitatea Ivanda, CF 219, nr. top. 453-454 suprafată 5.035 mp

2009

80.560,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform HCL nr. 98/2009

8.

-

Teren pentru construire grădinită

Localitatea Crai Nou, CF 858, nr. top. 2474/407/b/94, suprafată 2.877 mp

2009

80.556,00

Domeniul public al comunei Giulvăz, conform HCL nr. 98/2009


ANEXA Nr.8

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jebel

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după

caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

35.

 

Fâneată extravilan - 6.900 mp

CF nr. 401093, nr. cadastral 401093

2010

 

Domeniul public al comunei Jebel, conform HCL nr. 19/2010

 

ANEXA Nr. 9

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nădrag

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

123.

 

Teren pentru construire cresă

Comuna Nădrag, CFnr. 400103 -Nădrag, suprafată 2.500 mp

1991

 

Domeniul public al comunei Nădrag, conform HCL nr. 25/2010

124.

1.8.6.

1.8.8.

Statie modernizată de tratare a apei, aductiune si retea nouă de distributie a apei potabile, localitatea Nădrag

CFnr. 197 Nădrag, Nr. top.: 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1; CF nr. 308 Nădrag,

Nr. top:

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/18,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/57,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/44/1,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/6,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/1634,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/14,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/25,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/43,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/53,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/1661,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/62,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/65,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/82,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/84,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/102,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/114,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/120,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/122,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/126,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/128,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/131/1,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/133,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/136,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/149,

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/154;

CF nr. 1 Nădrag, nr. top. 1/91; CF nr. 516 Nădrag, nr. top. 201/13.

Lungime 17.315 m

2006

3.409.362,05

Domeniul public al comunei Nădrag, conform HCL nr. 25/2010

 

ANEXA Nr. 10

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasa

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

177.

1.3.7.2.

Teren pentru constructie cale de acces si  parcare

Pietroasa, CF nr. 400040, nr. top. 21/19, suprafată 1.929 mp

2009

12.152,00

Domeniul public al comunei Pietroasa, conform HCL nr. 16/2010

178.

1.6.2.

Parc de joacă pentru copii

Pietroasa, CF nr. 400085, nr. top. 21/20, suprafată 2.877 mp

2009

18.125,00

Domeniul public al comunei Pietroasa, conform HCL nr. 16/2010

 

ANEXA Nr. 11

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uivar

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

206.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA205/19 - lungime 311,40 m

2002

622,80

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

207.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 205/14 - lungime 355,50 m

2002

711,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

208.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA205/11 - lungime 475,00 m

2002

950,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

209.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA206 - lungime 996,70 m

2002

1.993,40

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

210.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 190 - lungime 920,90 m

2002

1.841,80

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

211.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 180 -lungime 1.051,70 m

2002

2.103,40

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

212.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 174 - lungime 66,30 m

2002

132,60

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

213.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 167 -lungime 1.724,60 m

2002

3.449,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

214.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 92 - lungime 384,20 m

2002

768,40

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

215.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 93 - lungime 128,65 m

2002

257,30

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

216.

1.3.7.1,

Drum agricol

DA 94/1 - lungime 363,70 m

2002

727,40

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

217.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 94/2 - lungime 549,40 m

2002

1.098,80

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

218.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 123 - lungime 238,50 m

2002

477,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

219.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 125 - lungime 102,65 m

2002

205,30

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

220.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 127 -lungime 101,00 m

2002

202,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

221.

1.3.7.1,

Drum agricol

DA 128 - lungime 99,75 m

2002

199,50

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

222.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 129 - lungime 135,50 m

2002

271,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

223.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 131 - lungime 88,60 m

2002

177,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

224.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 132 - lungime 83,65 m

2002

167,30

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

225.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 134 -lungime 84,15 m

2002

168,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

226.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 137 - lungime 84,25 m

2002

168,50

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

227.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 56 - lungime 106,35 m

2002

212,70

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

228.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 57 - lungime 97,15 m

2002

194,30

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

229.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 58 - lungime 95,45 m

2002

190,90

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

230.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 59 - lungime 92,65 m

2002

185,30

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

231.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 60 -lungime 101,85 m

2002

203,70

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

232.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA61 -lungime 96,70 m

2002

193,40

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

233.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 62 - lungime 99,85 m

2002

199,70

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

234.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 63 - lungime 97,80 m

2002

195,60

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

235.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA42/1 - lungime 760,30 m

2002

1.520,60

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

236.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 820 -lungime 196,40 m

2002

392,80

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

237.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA817 -lungime 214,60 m

2002

429,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

238.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA814 -lungime 227,10 m

2002

454,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

239.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 811 -lungime 445,60 m

2002

891,20

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

240.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 809 - lungime 266,55 m

2002

533,10

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

241.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 806 -lungime 181,00 m

2002

362,00

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010

242.

1.3.7.1.

Drum agricol

DA 770 -lungime 1.371,40 m

2002

2.742,80

Domeniul public al comunei Uivar, conform HCL nr. 15/2010


ANEXA Nr. 12

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghilad

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

22.

-

Teren intravilan

Comuna Ghilad, suprafată teren 9.055 mp, CF nr. 3137 - Ghilad, nr. top.: 1560/3/1

1930

54.480,00

Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCL nr. 32/2009

23.

1.8.12.

Teren intravilan cu statia de pompe

Comuna Ghilad, suprafată teren 1.000 mp, CF nr. 3137 - Ghilad, nr. top.: 1560/3/2

1930

498.996,40

Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCL nr. 32/2009

24.

1.8.1.

Teren intravilan cu foraj apă

Comuna Ghilad, suprafată teren 16 mp, CF nr. 3137 - Ghilad, nr. top.: 1560/3/3

1930

871,68

Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCL nr. 32/2009

25.

1.6.2.

Grădinita cu program prelungit Ghilad

Comuna Ghilad, nr. 404, suprafată teren 3.485 mp, CF nr. 3137 -Ghilad, nr. top.: 1560/3/1

1947

358.590,45

Domeniul public al comunei Ghilad, conform HCL nr. 32/2009

 

ANEXA Nr. 13

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Livezile

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

18.

1.2.

Fost sediu CAP. cu teren aferent

Livezile nr. 244-245

1959

-

Domeniul public al comunei Livezile, conform HCL nr. 1/2010

19.

1.8.1.

Foraj în păsune

Număr cadastral Ps 422

2008

61.582,50

Domeniul public al comunei Livezile, conform HCL nr. 1/2010

20.

1.6.2.

Monumentul eroilor

Livezile, suprafată 64 mp

1918

-

Domeniul public al comunei Livezile, conform HCL nr. 1/2010

21.

1.8.1.

Foraj alimentare cu apă

Dolat nr. 280

2009

62.974,80

Domeniul public al comunei Livezile, conform HCL nr. 1/2010

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002)

 

Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Otelec

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 32, suprafată 492 mp

1855

366,77

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

2.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 33, suprafată 7.014 mp

1855

5.245,92

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

3.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 34, suprafată 366 mp

1855

269,67

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

4.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 35, suprafată 915 mp

1855

688,84

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

5.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 36, suprafată 2.559 mp

1855

1.915,60

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

6.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 37, suprafată 346 mp

1855

261,98

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

7.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 38, suprafată 269 mp

1855

201,89

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

8.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 39, suprafată 16.285 mp

1855

12.196,45

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

9.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 40, suprafată 4.271 mp

1855

3.194,77

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

10.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 41, suprafată 2.138 mp

1855

1.602,63

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

11.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 42, suprafată 933 mp

1855

704,20

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

12.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 43, suprafată 11.288 mp

1855

8.448,37

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

13.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 44, suprafată 12.540 mp

1855

9.383,82

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

14.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 45, suprafată 2.484 mp

1855

1.870,89

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

15.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 46, suprafată 562 mp

1855

426,85

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

16.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 47, suprafată 2.603 mp

1855

1.944,93

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

17.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 48, suprafată 12.696 mp

1855

9.502,58

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

18.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 49, suprafată 737 mp

1855

554,70

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

19.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 50, suprafată 2.736 mp

1855

2.049,73

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

20.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 51, suprafată 15.711 mp

1855

11.755,62

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010


0

1

2

3

4

5

6

21.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 52, suprafată 10.655 mp

1855

7.976,81

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

22.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 53, suprafată 1.095 mp

1855

822,96

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

23.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 54, suprafată 5.545 mp

1855

4.145,58

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

24.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 55, suprafată 4.275 mp

1855

3.217,83

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

25.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 56, suprafată 12.260 mp

1855

9.174,28

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

26.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 57, suprafată 13.149 mp

1855

9.832,33

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

27.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 58, suprafată 1.952 mp

1855

1.459,41

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

28.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 59, suprafată 1.706 mp

1855

1.271,48

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

29.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 60, suprafată 10.556 mp

1855

7.901,37

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

30.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 62, suprafată 7.626 mp

1855

5.709,80

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

31.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 63, suprafată 8.133 mp

1855

6.090,55

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

32.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 64, suprafată 4.573 mp

1855

3.419,73

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

33.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 65, suprafată 2.977 mp

1855

2.230,00

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

34.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 66, suprafată 22.879 mp

1855

36.999,23

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

35.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 67, suprafată 1.716 mp

1855

1.286,87

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

36.

1.3.7.

Drum comunal DC 208

Otelec-Sânmartinu Maghiar, lungime 5,5 km, suprafată 33.000 mp

1960

7.930,00

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

37.

1.6.8.

Cimitir ortodox

CF nr. 404, nr. top. 651-7/a/30, suprafată 4.927 mp

1905

1.900,54

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

38.

1.6.8.

Cimitir catolic

CF nr. 42, nr. top. 199, suprafată 18.042 mp

1905

1.435,68

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

39.

1.6.8.

Teren de sport

CF nr. 400611, nr. top. 923/651- 657/a/2/a/413/2, suprafată 18.814 mp; CF nr. 400375, nr. top. 923/651- 657/a/2/a/414, suprafată 2.374 mp

1964

20.872,44

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

40.

1.8.15.

Cismele publice

9 bucăti – Otelec

1985

3.173,17

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

 

0

1

2

3

4

5

6

41.

1.6.2.

Casa comunală (sediul vechii primării) nr. 221

CF nr. 400289, nr. top. 133- 134, cu apartamentele II, III si IV, suprafată 4.325 mp

1909

268.295,20

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

42.

1.6.2.

Clădire Cămin Cultural Otelec

CF nr. 400477, nr. top. 400477, suprafată 8.474 mp

1909

628.747,11

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

43.

1.6.2.

Scoală cu clasele I-VIII Otelec

CF nr. 41, nr. top. 71/b, suprafată 3.236 mp; CF nr. 633, nr. top. 964/72b, suprafată 737 mp

1960

372.833,40

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

44.

1.6.2.

Grădinita Otelec

CF nr. 39, nr. top. 70, suprafată 1.438 mp

1855

18.121,29

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

45.

1.6.4.

Sediul Primăriei Otelec

CF nr. 400374, nr. top. 400374 C1, suprafată 2.212 mp

1958

372.833,40

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

46.

1.6.2.

Clădire dispensar medical Otelec

CF nr. 400375, nr. top. 400375, suprafată 461 mp

1968

21.161,38

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

47.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 1, suprafată 447 mp

1855

1.021,43

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

48.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 2, suprafată 738 mp

1855

554,71

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

49.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 3, suprafată 5.049 mp

1855

3.778,82

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

50.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 4, suprafată 30.130 mp

1855

22.545,07

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

51.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 5, suprafată 9.860 mp

1855

7.377,40

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

52.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 6, suprafată 1.212 mp

1855

904,71

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

53.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 7, suprafată 28.658 mp

1855

21.475,50

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

54.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 8, suprafată 7.200 mp

1855

5.387,74

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

55.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 9, suprafată 11.412 mp

1855

8.537,80

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

56.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 10, suprafată 1.102 mp

1855

822,97

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

57.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 11, suprafată 4.447 mp

1855

3.322,62

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

58.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 12, suprafată 3.427 mp

1855

2.558,32

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

59.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 13, suprafată 3.427 mp

1855

2.542,96

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

 

0

1

2

3

4

5

6

60.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 14, suprafată 3.405 mp

1855

3.262,54

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

61.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 15, suprafată 4.356 mp

1855

3.262,54

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

62.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 16, suprafată 7.182 mp

1855

5.371,87

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

63.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 17, suprafată 234 mp

1855

180,25

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

64.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 18, suprafată 435 mp

1855

329,76

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

65.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 19, suprafată 140 mp

1855

104,80

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

66.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 20, suprafată 5.263 mp

1855

3.936,01

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

67.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 21, suprafată 280 mp

1855

209,58

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

68.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 22, suprafată 563 mp

1855

419,17

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

69.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 23, suprafată 420 mp

1855

314,38

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

70.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 24, suprafată 5.971 mp

1855

4.467,66

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

71.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 25, suprafată 4.391 mp

1855

3.285,55

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

72.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 26, suprafată 3.505 mp

1855

2.619,82

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

73.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 27, suprafată 3.519 mp

1855

2.635,21

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

74.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 28, suprafată 4.592 mp

1855

3.433,68

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

75.

1.3.7.

Stradă cu trotuar

DS 29, suprafată 11.488 mp

1855

8.605,56

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

76.

1.6.8.

Cimitir Iohanisfeld

CF nr. 134, nr. top. 466, suprafată 8.910 mp

1855

1.435,68

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

77.

1.8.15.

Cismele publice

10 bucăti - Iohanisfeld

1960- 1985

3.525,75

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

78.

1.6.2.

Cămin Cultural Iohanisfeld

CF nr. 399, nr. top. 144-145, suprafată 2.066 mp; CF nr. 400409, nr. cadastral 400409, suprafată 1.964 mp

1972

279.116,41

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

79.

1.6.2.

Scoală cu clasele I-VIII Iohanisfeld

CF nr. 400410, nr. top. 142- 143/a/1, suprafată 3.800 mp

2008

2.516.250,38

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

80.

1.6.2.

Grădinita Iohanisfeld

CF nr. 400410, nr. top. 142- 143/a/1, suprafată 3.800 mp

2008

284.204,56

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

81.

1.6.2.

Casa nr. 207, curte si grădină (fosta primărie Ionel)

CF nr. 1452, nr. top 265- 266/a/1, suprafată 6.379 mp

1932

42.892,12

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

82.

1.6.2.

Sediu administrativ, nr. 179-180

CF nr. 400043, nr. top 226- 227/a, 226-227/b, suprafată 5.755 mp

1935

24.166,90

Domeniul public al comunei Otelec, conform HCL nr. 11/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Ploiesti, situate în localitatea Berceni, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploiesti îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 752.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor- Penitenciarul Ploiesti care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

0

1

2

3

1.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154296, Cod de clasificatie - 8.29.12, Depozit munitie K2, Suprafată construită- 111 m2, Valoare - 17 lei

2.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154297, Cod de clasificatie - 8.29.12, Puta pă X10, Valoare - 40.030 lei

3.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154298, Cod de clasificatie - 8.29.12, Put apă X11, Valoare - 75 lei

4.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154299, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion administrativ, corp A, Suprafată construită - 456 m2, Valoare - 68 lei

5.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154300, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion club B, Suprafată construită - 545 m2, Valoare - 61 lei

6.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154301, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion dormitor B1, Suprafată construită - 545 m2, Valoare - 61 lei

7.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154302, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion dormitor B2, Suprafată construită - 545 m2, Valoare - 61 lei

8.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154303, Cod de clasificatie - 8.29.1, Pavilion popotă trupe C, Suprafată construită - 935 m2, Valoare - 124 lei

9.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154304, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion baie, depozit E, Suprafată construită - 420 m2, Valoare - 55 lei

10.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154305, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion infirmerie, dormitor D, Suprafată construită - 420 m2, Valoare - 55 lei

11.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154306, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion corp gardă F, Suprafată construită - 175 m2, Valoare - 23 lei

12.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154307, Cod de clasificatie - 8.29.12, Pavilion popotă cadre G, Suprafată construită - 345 m2, Valoare - 45 lei

13.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154308, Cod de clasificatie - 8.29.12, Depozit H, Suprafată construită - 97 m2, Valoare - 13 lei

14.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154309, Cod de clasificatie - 8.29.12, Depozit H1, Suprafată construită - 310 m2, Valoare - 40 lei

15.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154310, Cod de clasificatie - 8.29.12, Depozit H2, Suprafată construită - 310 m2, Valoare - 40 lei

16.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154311, Cod de clasificatie - 8.29.12, Depozit I, Suprafată construită - 232 m2, Valoare - 35 lei

17.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154312, Cod de clasificatie - 8.29.12, Atelier J, Suprafată construită - 278 m2, Valoare - 36 lei

18.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154313, Cod de clasificatie - 8.29.12, Atelier J1, Suprafată construită - 762 m2, Valoare -171.146 lei

19.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154314, Cod de clasificatie - 8.29.12, Atelier J2, Suprafată construită - 2.416 m2, Valoare -516.480 lei

20.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154316, Cod de clasificatie - 8.29.12, Magazie J5, Suprafată construită - 83 m2, Valoare - 2 lei

21.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154318 Cod de clasificatie - 8.29.12 Depozit de alimente K Suprafată construită - 319 m2, Valoare - 41 lei

22.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154319, Cod de clasificatie - 8.29.12, Punct control L, Suprafată construită - 68 m2, Valoare -14.032 lei

23.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154320 Cod de clasificatie - 8.29.12 Pavilion administrativ, corp M Suprafată construită - 350 m2, Valoare - 53 lei

24.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154321, Cod de clasificatie - 8.29.12, Ateliere, depozit N, Suprafată construită - 163 m2, Valoare - 21 lei

25.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154322, Cod de clasificatie - 8.29.12, Remiză auto, Suprafată construită - 300 m2, Valoare - 12 lei

26.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154323, Cod de clasificatie - 8.29.12, Statie pompe, Suprafată construită - 38 m2, Valoare - 75 lei

27.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154324, Cod de clasificatie - 8.29.12, Castel apă, Suprafată construită - 38 m2, Valoare - 5 lei

28.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154325, Cod de clasificatie - 8.29.12, Drumuri si alei asfaltate, S -1.120 m2, Valoare - 10 lei

29.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154326, Cod de clasificatie - 8.29.12, Drumuri si alei betonate, S -1.100 m2, Valoare - 11 lei

30.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154327, Cod de clasificatie - 8.29.12, Alei plăci prefabricate, S - 50 m2, Valoare - 51 lei

31.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154328, Cod de clasificatie - 8.29.12, Împrejmuire beton, 410 ml, Valoare - 1 leu

32.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154329, Cod de clasificatie - 8.29.12, Împrejmuire sârmă, 290 ml, Valoare - 3 lei

33.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154330, Cod de clasificatie - 8.29.12, Platouri betonate, S -1.800 m2, Valoare -103 lei

34.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154331, Cod de clasificatie - 8.29.12, Retea alimentare cu apă, 1.298 ml, Valoare - 20 lei

35.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154332, Cod de clasificatie - 8.29.12, Retea canalizare, 2.750 ml, Valoare - 23 lei

36.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154333, Cod de clasificatie - 8.29.12, Retea energie electrică aeriană, 1.925 ml, Valoare - 20 lei

37.

Comuna Berceni, judetul Prahova

Penitenciarul Ploiesti CUI 6884453

Nr. MF 154334, Cod de clasificatie - 8.29.12, Retea energie electrică subterană, 500 ml, Valoare - 4 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 4, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

(3) După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Gherla îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 753.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Gherla care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 4

Penitenciarul Gherla

Partial din imobilul cu nr. M.F. 36037, nSpatii detentie: Corp gardă, Suprafata construită - 54,60 m2,

Valoarea -13.856,95 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar - 249403, din India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, operatiunea de export a unui strung vertical tip SC 55 DRO-2S-3.5H către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED LTD., Ranipur, Hardwar - 249403, din India.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 804.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 916/2011

 

Având în vedere Referatul Directiei management resurse umane nr. 165.514/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea si avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si din cadrul unitătilor care functionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 916/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 7 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24 va avea următorul continut:

“Art. 24. - Persoanele încadrate în functii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant pe o perioadă de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de un an, si vor fi definitivate pe bază de examen.”

2. Articolul 25 si va avea următorul continut:

“Art. 25. - (1) Examenul constă în întocmirea unei lucrări scrise, pe baza unei tematici stabilite de superiorul ierarhic al persoanei încadrate pe functia de debutant.


(2) Pe baza evaluării lucrării scrise, superiorul ierarhic al persoanei încadrate pe functia de debutant întocmeste un raport în care va mentiona calificativul acordat.

(3) în cazul acordării calificativului corespunzător, evaluatorul va solicita compartimentului resurse umane demararea procedurilor pentru numirea pe o functie definitivă a persoanei încadrate pe functia de debutant.

(4) în cazul acordării calificativului necorespunzător, evaluatorul va solicita compartimentului resurse umane demararea procedurilor pentru încetarea contractului individual de muncă al persoanei încadrate pe functia de debutant.

(5) Rezultatul evaluării se poate contesta la superiorul ierarhic al evaluatorului, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare. Contestatia se solutionează si se comunică în termen de 3 zile de la data-limită de depunere a contestatiei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 14 iulie 2011.

Nr. 1.048.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.137 din 4 iulie 2011

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 147 din 18 iulie 2011

 

ORDIN

privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011

 

Văzând referatele de aprobare nr. Cs.A. 7.667/2011 al Ministerului Sănătătii si nr. 2.192.588/2011 al Ministerului Administratiei si Internelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, ale art. 7 alin. ( 4 ) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

ministrul sănătătii si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins: “(3) Tariful orar pentru asistentii medicali care desfăsoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanentă se determină în functie de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile si contributiile aferente, si nu poate fi mai mic de 8 lei/oră si mai mare de 10 lei/oră.”

2. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. În anexa nr. 6 la normele metodologice, la articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Tariful orar pentru asistentii medicali care desfăsoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanentă se determină în functie de salariul negociat cu toate sporurile si contributiile aferente si nu poate fi mai mic de 8 lei/oră si mai mare de 10 lei/oră.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat


ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Casa de Asigurări de Sănătate

Cabinetul de medicină de familie.................................

Judetul.........................................................................

Medicul titular/Reprezentantul legal............................

Localitatea..................................................................

 

BORDEROUL CENTRALIZATOR

al activitătii desfăsurate în centrul de permanentă

 

Luna............../an ....

 

Nr. crt.

Numele si prenumele medicului de familie

Numele si prenumele

asistentului

Data efectuării gărzii

Nr. orelor de gardă efectuate

Tarif orar*)

- lei/oră -

Contravaloarea orelor de gardă

50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***)

Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator**)

Venitul cabinetului de medicină de familie

(lei)

M

As

M

As

M

As

 

 

12,8 lei/oră

Tarif negociat, dar nu mai mic de 8 lei/oră si mai mare de 10 lei/oră

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C5xC7

C10

C6xC8

C11

C12

[C9x15%]

C13

[C9 + C10 + C11 +C12]****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 lei/oră

 

 

TOTAL:

X

 

 

X

 

 


*) Tariful orar pentru medicii de familie este de 12,8 lei/oră. Tariful orar pentru asistenti se stabileste în functie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 8 lei/oră si mai mare de 10 lei/oră.

**) în situatia în care medicul de familie îndeplineste rolul de coordonator al centrului de permanentă, tariful orar se majorează cu 15%.

***) Pentru centrele de permanentă cu sediul pus la dispozitie de consiliul local cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanentă care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 6,4 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanentă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.

****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.

Răspunde de realitatea si exactitatea datelor Medicul titular/Reprezentantul legal,

 

NOTĂ:

Borderoul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul rămâne la medicul titular/reprezentantul legal, iar celălalt se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare. Borderoul va fi însotit de lista CNP-urilor apartinând persoanelor care au beneficiat de servicii medicale acordate în timpul gărzilor efectuate în centrul de permanentă.

Operarea datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.


 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind transferul si detasarea judecătorilor si procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecătorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, în scopul informării judecătorilor si procurorilor care intentionează să formuleze cereri de transfer. Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.

(2) Cererile de transfer se analizează, o dată la două luni, de către sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cererilor de transfer care vizează instantele si parchetele cu un grad de ocupare a posturilor de judecător si procuror de cel mult 50%.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21 ) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data actualizării listei posturilor vacante efectuate în prima zi lucrătoare a celei de a doua luni prevăzute în alineatul precedent. Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecătorului si disponibilitatea asumată a acestuia de a activa la instanta la care solicită transferul, în oricare din sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun.

(22 ) Termenul prevăzut la alin. (21 ) se calculează potrivit dispozitiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.”

3. La articolul 2, alineatele (3), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (21), Consiliul Superior al Magistraturii solicită punctul de vedere al curtilor de apel si al parchetelor de pe lângă curtile de apel de la care, respectiv la care se solicită transferul.

(5) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeste, în termen util de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, precum si data înregistrării primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instantele, respectiv parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe tară.

(6) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii în termenul prevăzut la alin.(21), se analizează si se solutionează până la sfârsitul celei de a doua luni prevăzute la alineatul (2) de sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în aceeasi sedintă, în baza criteriilor prevăzute la art. 3.”

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - La solutionarea cererilor de transfer ale judecătorilor si procurorilor la alte instante sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:

- volumul de activitate al instantei sau parchetului de la care se solicită transferul si la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante la instantele ori parchetele implicate si dificultătile de ocupare a acestora;

- vechimea efectivă în functia de judecător sau procuror;

- vechimea la instanta sau parchetul de la care se solicită transferul;

- vechimea în gradul aferent instantei, respectiv parchetului la care se solicită transferul;

- specializarea judecătorului/procurorului, specializările complementare, vechimea în cadrul sectiei/completului corespunzător specializării, precum si disponibilitatea de a activa în alte sectii/complete decât cele corespunzătoare specializării ale instantei/parchetului la care solicită transferul, în raport cu cerintele acesteia;

- domiciliul solicitantului;

- locul de muncă al sotului sau sotiei;

- distanta dintre domiciliul si sediul instantei sau parchetului la care functionează judecătorul ori procurorul si posibilitătile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;

- starea de sănătate si situatia familială.”


5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Cererea de transfer însotită de acordul scris al institutiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.”

6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din functie a judecătorului sau procurorului.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror George Bălan

 

Bucuresti, 12 iulie 2011.

Nr. 470.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 19 iulie 2011, se face următoarea rectificare (care apartine emitentului):

- în anexele nr. 4-CES si nr. 4 - Ap la norme, la notă, în loc de: “... si de consiliul de administratie, la propunerea...” se va citi: “... si se aprobă de consiliul de administratie, la propunerea...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.