MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 553/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 553         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

738. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 

739. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Balaciu, Borănesti, Colelia, Cosâmbesti, Reviga si Sinesti, judetul Ialomita

 

754. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Departamentului

pentru lupta antifraudă,

Claudiu Dumitrescu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 738.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departamentul, este organizat si functionează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului si în coordonarea primului-ministru, în baza Legii nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, denumită în continuare Legea.

(2) Departamentul actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte autorităti si institutii publice.

(3) Departamentul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Sediul Departamentului este în municipiul Bucuresti.

(5) Modelul si caracteristicile siglei Departamentului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Departamentul asigură protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, astfel:

a) Departamentul coordonează, la nivel national, adoptarea de măsuri legislative, administrative si operationale pentru combaterea fraudei si a oricărei activităti ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste măsuri trebuie să fie similare celor adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare nationale;

b) Departamentul cooperează cu autoritătile statelor membre, cu institutiile europene sau cu alte entităti financiare europene, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene;

c) Departamentul elaborează, în cooperare cu alte institutii nationale, si transmite contributia României la raportul anual al Comisiei Europene privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Departamentul cooperează, în calitate de institutie natională de contact si de coordonator al luptei antifraudă, cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, denumit în continuare OLAF.


(3) Departamentul poate încheia instrumente legale de cooperare administrativă cu autoritătile si institutiile relevante nationale, europene sau internationale, cu respectarea legii.

 

CAPITOLUL II

Conducerea si structurile Departamentului

 

Art. 3. - (1) Seful Departamentului are următoarele atributii:

a) reprezintă Departamentul în raporturile cu autorităti sau institutii publice, cu persoane fizice ori juridice nationale, europene sau internationale, precum si cu orice altă entitate;

b) exercită functia de conducere a activitătii Departamentului, luând măsuri pentru buna organizare si functionare a acestuia, conform cerintelor legale;

c) exercită atributiile legale ale ordonatorului tertiar de credite;

d) poate delega puteri de reprezentare sau executive altor persoane din Departament, inclusiv pentru perioada absentei sale;

e) emite împuternicire de control, aprobă declansarea actiunilor de control si aprobă notele de control ale Departamentului;

f) participă la sedintele Guvernului si ale consiliilor sau grupurilor interministeriale, atunci când ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

g) negociază si încheie conventii, protocoale, acorduri de cooperare administrativă sau alte asemenea instrumente legale în domeniul său de activitate;

h) aprobă procedurile operationale si editarea unor publicatii de specialitate ale Departamentului;

i) emite ordine pentru constituirea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori de muncă ale personalului Departamentului;

j) aplică, prin ordin, sanctiuni disciplinare personalului Departamentului;

k) aprobă propunerile de programare a concediilor si cererile de concediu ale personalului Departamentului;

l) aprobă deplasările, în tară sau în afara tării, ale personalului Departamentului;

m) dispune organizarea, în conditiile legii, a concursului pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului;

n) ia măsuri pentru respectarea dispozitiilor legale privind perfectionarea profesională si promovarea personalului Departamentului;

o) îndeplineste orice alte atributii specifice ce decurg din Lege sau din alte acte normative incidente.

(2) Evidenta ordinelor si instructiunilor emise de seful Departamentului se tine într-un registru special.

(3) în vederea aprobării declansării unei actiuni de control, seful Departamentului tine seama de necesitatea utilizării eficiente a resurselor Departamentului si a proportionalitătii mijloacelor folosite.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea functiilor sale si îndeplinirea atributiilor legale, Departamentul dispune de un aparat administrativ propriu.

(2) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 131, inclusiv demnitarul si cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Prin ordin al sefului Departamentului pot fi înfiintate si organizate grupuri de lucru temporare sau compartimente, în vederea realizării unor activităti din domeniul de competentă al Departamentului.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului sunt stabilite prin fisa postului, aprobată de seful Departamentului.

Art. 5. - (1) Cabinetul demnitarului se înfiintează si se organizează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Cabinetul demnitarului are următoarele atributii:

a) acordă sprijin sefului Departamentului în îndeplinirea atributiilor sale;

b) gestionează agenda de lucru a sefului Departamentului si asigură existenta documentelor necesare pentru întâlnirile la care participă acesta;

c) păstrează si tine evidenta ordinelor si instructiunilor emise de către seful Departamentului;

d) tine evidenta si gestionează stampilele conducerii, conform legii;

e) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

Art. 6. - Compartimentul audit public intern desfăsoară activitatea de audit intern a Departamentului, potrivit legislatiei specifice, si sprijină seful Departamentului în vederea mentinerii unui sistem adecvat de control intern, prin evaluarea permanentă a eficacitătii si eficientei acestuia.

Art. 7. - Serviciul relatii mass-media, protocol si registratură are următoarele atributii:

a) asigură eficientizarea procesului de comunicare cu institutiile implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) asigură reprezentarea Departamentului în cadrul Retelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF - OAFCN;

c) dezvoltă si coordonează reteaua natională a comunicatorilor antifraudă;

d) îndeplineste atributiile specifice, prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;

e) monitorizează fluxul de stiri si diseminează informatiile de interes pentru Departament;

f) colaborează cu structura similară a Guvernului;

g) pregăteste răspunsurile pentru interviurile solicitate de mass-media pe teme specifice activitătii Departamentului;

h) asigură îndeplinirea obligatiilor Departamentului privind transparenta decizională, în colaborare cu Directia afaceri juridice;

i) initiază si coordonează, în colaborare cu Serviciul programe si pregătire profesională, campanii de informare a opiniei publice, în vederea prevenirii activitătilor ilegale ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

j) elaborează strategia de identitate vizuală a Departamentului;

k) realizează si actualizează permanent interfata electronică a Departamentului, în colaborare cu Directia managementul informatiilor;

l) organizează activitătile de protocol ale Departamentului, în colaborare cu celelalte structuri responsabile, după caz;

m) organizează activitatea de registratură a Departamentului si monitorizează respectarea procedurilor privind circuitul documentelor;

n) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.


Art. 8. - Directia managementul resurselor umane îndeplineste următoarele atributii:

a) gestionează si tine evidenta resurselor umane ale Departamentului;

b) întocmeste, verifică, actualizează si supune aprobării sefului Departamentului statele de functii si de personal, în conformitate cu structura organizatorică a Departamentului si în limita prevederilor bugetare;

c) întocmeste actele specifice privind raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului Departamentului;

d) coordonează si monitorizează procesul de evaluare a performantelor profesionale ale personalului, conform prevederilor legale;

e) întocmeste si gestionează dosarele profesionale si personale, precum si fisele de post pentru personalul Departamentului, conform prevederilor legale;

f) întocmeste si gestionează planul de formare profesională a personalului Departamentului, conform cerintelor legale, cu prealabila consultare a Serviciului programe si pregătire profesională;

g) asigură instruirea, testarea si perfectionarea profesională periodică a persoanelor cu atributii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă si elaborează, în colaborare cu acestea, normativele de acordare a echipamentelor de protectie, de lucru si a materialelor igienico-sanitare;

h) centralizează si transmite Directiei economice si administrative documentele privind datele necesare calculării drepturilor salariale, primite de la structurile Departamentului;

i) întocmeste planificarea concediilor de odihnă si tine evidenta tuturor aspectelor ce privesc timpul de muncă si de odihnă;

j) elaborează si actualizează baza de date privind evidenta functionarilor publici din cadrul Departamentului;

k) colaborează cu Agentia Natională a Functionarilor Publici pentru aplicarea corespunzătoare a reglementărilor incidente;

l) întocmeste situatii statistice privind activitatea de resurse umane, solicitate de diverse institutii sau autorităti publice;

m) gestionează organizarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ale Departamentului, conform procedurilor legale;

n) gestionează Registrul general de evidentă al salariatilor, potrivit legii;

o) întocmeste actele necesare formalitătilor de pensionare pentru personalul Departamentului;

p) avizează, eliberează si tine evidenta legitimatiilor de serviciu;

q) elaborează si asigură, prin consilierul etic, respectarea Codului de conduită etică si profesională a personalului Departamentului;

r) fundamentează propunerile de buget cu privire la cheltuielile de personal;

s) îndeplineste obligatiile ce revin Departamentului privind declaratiile de avere si de interese;

s) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

Art. 9. - (1) în domeniul financiar si contabil, Directia economică si administrativă îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează proiectul de buget al Departamentului;

b) întocmeste situatiile financiare anuale si trimestriale prevăzute de lege;

c) gestionează fondurile din bugetul institutiei, inclusiv fondurile reprezentând partea de cofinantare a proiectelor cu finantare externă, potrivit legii;

d) asigură, în colaborare cu compartimentul responsabil, organizarea deplasărilor în tară si în străinătate ale personalului Departamentului si ia măsuri pentru buna desfăsurare a acestora;

e) întocmeste, pentru deplasările în tară si în străinătate, formele de plată si verifică deconturile prezentate;

f) urmăreste utilizarea eficientă a resurselor financiare, cu respectarea dispozitiilor legale, si prezintă conducerii Departamentului situatia privind executia bugetară;

g) formulează propuneri de rectificare, dacă este cazul, a bugetului Departamentului;

h) organizează si asigură gestionarea mijloacelor bănesti si a altor valori;

i) organizează si conduce contabilitatea financiară a institutiei, cu respectarea legii;

j) organizează si conduce contabilitatea de gestiune proprie în functie de specificul si necesitătile proprii, având ca obiect angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, stabilirea rezultatelor, întocmirea bugetului la nivelul aparatului propriu, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

k) organizează si asigură evidenta imobilizărilor necorporale si corporale achizitionate;

l) organizează, tine evidenta decontărilor, efectuează plata facturilor către furnizori si asigură evidenta si urmărirea debitorilor;

m) asigură întocmirea si depunerea în termen la bancă a documentelor pentru plata obligatiilor către bugetul statului, către institutiile publice, către furnizori si pentru încasări din cont;

n) organizează controlul financiar preventiv în cadrul institutiei, conform legii;

o) întocmeste documentatia necesară deschiderii de credite bugetare;

p) întocmeste lunar situatia monitorizării cheltuielilor de personal;

q) urmăreste tinerea la zi a evidentelor si întocmirea corectă si în termen a dărilor de seamă, chestionarelor si rapoartelor statistice si contabile privind activitatea Departamentului;

r) avizează statele de functii si efectuează operatiunile de stabilire a drepturilor salariale ale personalului Departamentului pe baza statelor de personal lunare primite de la Directia managementul resurselor umane;

s) asigură virarea drepturilor salariale, calculează, colectează, virează si evidentiază retinerile din drepturile salariale, stabilite conform actelor normative în vigoare;

s) întocmeste declaratiile lunare privind obligatiile de plată ale institutiei fată de bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale, conform legii, precum si alte asemenea situatii solicitate de diverse organisme;

t) avizează notele de fundamentare pentru achizitii publice de bunuri, servicii sau produse din punctul de vedere al existentei fondurilor;

t) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plătilor în numerar si operatiunilor curente cu băncile si asigură legătura zilnică dintre Departament, trezorerie si banca comercială;

u) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

(2) în domeniul administrativ si achizitii, prin Compartimentul achizitii si administrativ, Directia economică si administrativă îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste proiectul planului de investitii si al programului anual al achizitiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale structurilor administrative ale Departamentului ce au stat la baza proiectului de buget, urmăreste derularea acestuia si aduce modificări ori de câte ori este nevoie;

b) organizează si derulează procedurile de achizitii si asigură respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor


de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) încheie contractele necesare pentru buna functionare a Departamentului, urmăreste derularea acestora si propune măsuri după caz;

d) înregistrează si verifică facturile, în privinta certificării regularitătii si realitătii si confirmate spre plată cu stampila “Bun de plată”;

e) întocmeste rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achizitii publice, inclusiv cele care se elaborează potrivit legislatiei specifice;

f) administrează bunurile proprietate publică si privată aflate în patrimoniul Departamentului, potrivit prevederilor legale;

g) tine evidenta patrimoniului public si privat al Departamentului;

h) asigură existenta, integritatea si păstrarea bunurilor, valorilor de orice fel aflate în patrimoniul Departamentului;

i) organizează si controlează inventarierea anuală si ocazională a mijloacelor materiale si bănesti si face propuneri pentru îmbunătătirea activitătii;

j) verifică si validează facturile emise în vederea efectuării plătilor pentru bunurile achizitionate, respectiv serviciile prestate;

k) întocmeste listele cuprinzând necesarul cheltuielilor de capital;

l) întocmeste si publică anunturile si invitatiile prevăzute de legislatia incidentă achizitiilor publice;

m) asigură, în colaborare cu compartimentul responsabil, desfăsurarea activitătii de protocol si gestionează bunurile de protocol;

n) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

Art. 10. - Directia afaceri juridice îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează si initiază sau avizează, după caz, proiectele actelor normative aflate în sfera de competentă a Departamentului, întocmeste puncte de vedere, la solicitarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari în conditiile art. 74 alin. (1) din Constitutia României, republicată;

b) evaluează legislatia din sfera de competentă a Departamentului, din punctul de vedere al compatibilitătii cu acquis-ul european, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter international la care România este parte, precum si din punctul de vedere al tehnicii legislative, si propune Guvernului si altor autorităti sau institutii publice solutii de îmbunătătire legislativă;

c) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului, în domeniul de competentă al Departamentului, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

d) elaborează si coordonează implementarea Strategiei nationale de luptă antifraudă;

e) asigură si facilitează cooperarea dintre institutiile nationale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum si dintre acestea si OLAF si autoritătile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în domeniile de competentă ale directiei;

f) asigură diseminarea legislatiei europene si nationale către personalul Departamentului;

g) asigură participarea la grupurile de lucru constituite la nivel national sau european din domeniul de competentă al directiei;

h) formulează opinii privind modul de aplicare a legislatiei din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene, la solicitarea institutiilor nationale sau europene, precum si a structurilor din cadrul Departamentului;

i) pregăteste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea Departamentului la grupurile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene în domeniul de competentă al directiei si asigură, după caz, participarea la acestea;

j) formulează politici publice în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în acord cu cele promovate de institutiile europene;

k) reprezintă interesele institutiei în fata instantelor judecătoresti si a altor organe jurisdictionale, potrivit legii si în baza delegatiei date de conducerea Departamentului;

l) colaborează cu personalul celorlalte directii pentru pregătirea pozitiei procesuale a Departamentului, în cauzele aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau al organelor jurisdictionale;

m) redactează si promovează, în termenele legale, toate actele procedurale necesare în vederea solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecată sau organelor jurisdictionale, în cauzele în care Departamentul este parte;

n) exercită căile de atac prevăzute de lege, după caz;

o) tine evidenta si monitorizează stadiul dosarelor în cauzele în care Departamentul este parte, aflate pe rolul instantelor judecătoresti;

p) ia măsurile necesare pentru a asigura punerea în executare, conform legii, a hotărârilor judecătoresti;

q) avizează, din punct de vedere al legalitătii, actele emise sau încheiate de seful Departamentului;

r) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

Art. 11. - Serviciul programe si pregătire profesională din cadrul Directiei afaceri juridice îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează, la nivel national, activitatea de pregătire si perfectionare profesională în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) identifică nevoile de pregătire profesională ale Departamentului, precum si ale institutiilor nationale partenere implicate în lupta împotriva fraudei ce afectează bugetul european;

c) organizează si derulează activităti specifice de pregătire profesională în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România: seminare, stagii de pregătire, grupuri de lucru, vizite de lucru, conferinte sau alte asemenea activităti;

d) dezvoltă, în colaborare cu OLAF, programe si module de pregătire profesională specifice protectiei intereselor financiare europene;

e) elaborează documentatia necesară deplasărilor în străinătate în interes de serviciu a personalului Departamentului, desemnat să participe la diferite evenimente internationale organizate în domeniul luptei împotriva fraudei;

f) analizează posibilitatea atragerii de surse de finantare externe si întocmeste documentatia necesară pentru solicitarea finantării, în colaborare cu structurile de specialitate ale Departamentului;

g) asigură implementarea tehnică si financiară a programelor cu finantare externă;

h) coordonează, programează, implementează, monitorizează si evaluează programele de pregătire profesională în care Departamentul este parte sau în care are calitatea de furnizor de expertiză tehnică si/sau financiară către alte state;

i) elaborează programul anual de pregătire profesională în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

j) coordonează la nivel national Reteaua coordonatorilor de training antifraudă.


Art. 12. - Directia control exercită functia de control a Departamentului prevăzută la art. 7 lit. b) din Lege si efectuează investigatii administrative, controale la fata locului, analize si verificări documentare sau coordonează actiuni de control.

Art. 13. - În exercitarea atributiilor Departamentului prevăzute la art. 8 lit. b) si c) din Lege, Directia control are competentele de control prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 12 si art. 19 alin. (2) din Lege.

Art. 14. - Departamentul are calitatea de organ de constatare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Lege.

Art. 15. - (1) în cazuri de complexitate deosebită, Departamentul poate solicita sprijinul operational al reprezentantilor altor autorităti sau institutii publice cu atributii în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), Departamentul coordonează actiunile de control, iar, la finalizarea acestora, Departamentul întocmeste actul de control pe baza propriilor constatări si pe baza actelor de control întocmite de reprezentantii autoritătilor sau institutiilor publice implicate.

Art. 16. - (1) Actiunile de control pot fi declansate ca urmare a sesizărilor primite de la OLAF sau din alte surse, precum si ca urmare a sesizării din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude ori alte activităti care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Actiunile de control ale Departamentului pot fi controale desfăsurate direct de Departament sau prin coordonarea prevăzută la art. 15.

(3) Actiunile de control ale Departamentului se desfăsoară în baza împuternicirii de control care reprezintă actul de declansare a actiunii de control.

(4) împuternicirea de control este emisă de seful Departamentului si cuprinde în mod expres: numele si functia consilierilor împuterniciti să efectueze sau să coordoneze actiunea de control, numărul legitimatiilor de serviciu ale acestora, data începerii controlului, obiectul actiunii de control.

(5) Continutul împuternicirii de control si cel al legitimatiei de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) Consilierii împuterniciti sunt obligati să desfăsoare actiunile de control în mod obiectiv si impartial, respectând drepturile si libertătile fundamentale ale persoanelor, precum si următoarele garantii procedurale:

a) persoanele sau entitătile controlate au dreptul să fie înstiintate despre existenta actiunii de control, cu exceptia situatiilor când există pericol de disparitie a unor date, înscrisuri, bunuri ce pot constitui mijloace de probă ori de schimbare a unor situatii de fapt si este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale controlului;

b) dacă persoanele ori reprezentantii persoanelor sau entitătilor controlate sunt chemati la sediul Departamentului pentru a furniza date si informatii sau pentru a da declaratii, acestia au dreptul să fie înstiintati despre aceasta cu 5 zile înainte de data fixată, cu indicarea documentelor pe care sunt obligati să le prezinte;

c) pe toată durata actiunii de control, persoanele sau entitătile controlate au dreptul să fie asistate de un avocat ales si, după caz, de un traducător autorizat;

d) persoanele sau entitătile controlate au dreptul să prezinte, în scris, punctul lor de vedere cu privire la orice aspect legat de obiectul actiunii de control;

e) persoanele sau entitătile controlate au dreptul să consulte, la sediul Departamentului, documente din cadrul actiunii de control, fără a implica realizarea de copii de pe acestea, în conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Durata actiunii de control trebuie să fie proportională cu circumstantele si complexitatea acesteia.

Art. 18. - (1) Consilierii împuterniciti au acces în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spatii folosite în scopuri economice de către toate institutiile si autoritătile publice, operatorii economici cu capital de stat ori privat, orice altă entitate, precum si de către persoanele fizice care fac obiectul controlului, cu acordul reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite, după caz.

(2) Consilierii împuterniciti solicită persoanelor si entitătilor verificate prezentarea de documente si informatii necesare întocmirii actului de control.

(3) în cazul în care documentele si informatiile solicitate nu vor fi puse la dispozitia persoanelor împuternicite în termenul prevăzut de art. 11 alin. (2) lit. b) din Lege, vor fi aplicate prevederile art. 18 si 19 din Lege.

(4) în baza împuternicirii de control, consilierii Departamentului solicită, fără o notificare scrisă prealabilă, documente sau informatii de la institutii ori autorităti publice.

(5) Consilierii împuterniciti pot lua declaratii de la orice persoană care poate furniza date sau informatii utile actiunii de control desfăsurate.

Art. 19. - (1) Procesul verbal de constatare reprezintă acel înscris prin care consilierii împuterniciti consemnează constatările privind situatia de fapt existentă la fata locului si care cuprinde următoarele elemente:

a) data si locul unde este încheiat, ora la care a început si ora la care s-a terminat încheierea procesului-verbal;

b) numele, prenumele si functia consilierilor împuterniciti;

c) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal;

d) descrierea amănuntită a celor constatate, precum si a măsurilor luate;

e) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor prezente la constatare, obiectiile si explicatiile acestora;

f) alte mentiuni.

(2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină si la sfârsit de persoanele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) si e) si poate fi însotit de schite, fotografii, desene sau alte asemenea lucrări. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face mentiune despre aceasta.

(3) Procesul-verbal prin care se atestă efectuarea unor acte procedurale reprezintă acel înscris prin care consilierii împuterniciti consemnează primirea ori predarea unor documente care urmează a fi analizate, ridicarea unor înscrisuri ce pot constitui obiectul material al unei infractiuni sau orice aspecte legate de actiunea de control.

(4) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) si (3) se întocmesc în dublu exemplar, unul fiind înmânat persoanei verificate.

(5) Procesul-verbal de constatare a contraventiei prevăzute la art. 18 din Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4, se transmite spre executare organelor fiscale competente, cu respectarea dispozitiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Actiunea de control se finalizează prin nota de control aprobată de seful Departamentului.

(2) Numărul de exemplare în care se întocmeste nota de control se stabileste în functie de modul de valorificare a constatărilor Departamentului si se consemnează la finalul acesteia.

(3) Nota de control poate fi însotită, după caz, de procesul-verbal de constatare, procesul-verbal prin care se atestă


efectuarea unor acte procedurale si de procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

(4) Prin nota de control se constată prevederile încălcate, se estimează impactul financiar asupra intereselor financiare ale Uniunii Europene în România sau se constată existenta elementelor de natură infractională, după caz.

(5) Nota de control si anexele constituie acte de control ale Departamentului, conform Legii.

(6) în cazul identificării unei nereguli, nota de control se transmite autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor respective, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

(7) în cazul constatării unor elemente de natură infractională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală, comunicând totodată un exemplar al notei de control.

(8) Constatările din nota de control privind identificarea neregulilor se comunică, la cerere, persoanelor sau entitătilor controlate.

Art. 21. - Directia managementul informatiilor îndeplineste următoarele atributii:

a) duce la îndeplinire atributiile Departamentului referitoare la activitatea de solutionare a petitiilor potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002;

b) duce la îndeplinire dispozitiile Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) primeste sesizări cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităti ilegale ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

d) solutionează, în colaborare cu celelalte directii ale Departamentului, cererile de asistentă administrativă primite la Departament în calitatea sa de unitate centrală conform acordurilor de cooperare internatională;

e) efectuează verificări preliminare privind aspectele sesizate si propune sefului Departamentului, după caz, declansarea actiunii de control, clasarea sau transmiterea acestora către alte institutii competente;

f) acordă suport operational, pe parcursul desfăsurării controalelor de către consilierii împuterniciti, prin furnizarea de informatii cu privire la operatorii economici si persoanele fizice care sunt implicate în nereguli sau fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

g) îndeplineste atributiile prevăzute în legislatia europeană privind raportarea neregulilor si suspiciunilor de fraudă către OLAF;

h) coordonează, la nivel national, Reteaua de raportare a neregulilor;

i) elaborează Manualul national de raportare a neregulilor;

j) asigură si monitorizează schimbul de informatii între institutiile publice sau autoritătile nationale si institutiile europene cu privire la neregulile si suspiciunile de fraudă care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

k) efectuează operatiunile de obtinere si gestionare de informatii, privitoare la cazurile investigate de Departament, de la autoritătile judiciare si administrative competente;

l) efectuează cercetări statistice în conditiile prevăzute de Legea organizării si functionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările si completările ulterioare;

m) culege, analizează si prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

n) analizează informatiile continute în anexa statistică a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European si Consiliu privind protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene si lupta împotriva fraudei;

o) administrează reteaua internă de calculatoare;

p) propune achizitionarea de echipamente hardware si software pe baza necesitătilor Departamentului si formulează specificatiile tehnice pentru echipamentele, serviciile si produsele informatice pentru reteaua informatică;

q) asigură suportul tehnic de specialitate pentru activitătile curente ale Departamentului si, individual, pentru utilizatorii retelei informatice;

r) implementează politicile privind tehnologia informatiei pentru dezvoltarea coerentă si unitară de aplicatii informatice destinate Departamentului;

s) administrează Sistemul informatic pentru managementul activitătilor (SIMA);

t) asigură accesul Departamentului la bazele de date europene si coordonează accesul altor institutii sau autorităti nationale la acestea, după caz;

u) implementează si dezvoltă, în colaborare cu structurile Departamentului, interfata electronică a Departamentului;

v) îndeplineste obligatiile ce revin Departamentului în calitate de creator si detinător de documente, potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

w) organizează activitatea de arhivare electronică a documentelor, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;

x) îndeplineste orice alte atributii dispuse de seful Departamentului.

Art. 22. - Compartimentul informatii clasificate din cadrul Directiei managementul informatiilor îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează, implementează si monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare;

b) organizează, sub îndrumarea functionarului de securitate, activitatea de protectie a informatiilor clasificate, în toate componentele acesteia, pentru întreg Departamentul;

c) organizează evidenta, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate;

d) asigură luarea în evidentă a mediilor de stocare a informatiilor clasificate din Departament;

e) predă documentele clasificate către destinatarii din afara Departamentului, potrivit normelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările si completările ulterioare;

f) verifică periodic modul de respectare a regulilor privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate;

g) asigură asistenta de specialitate privind gestionarea documentelor clasificate persoanelor din Departament;

h) informează functionarul de securitate asupra oricăror cazuri de pierdere, distrugere, sustragere sau diseminare neautorizată a informatiilor clasificate, propunând măsuri de prevenire a neregulilor în acest domeniu;

i) exercită alte atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Cooperarea Departamentului cu OLAF

 

Art. 23. - (1) Departamentul cooperează cu OLAF, în calitate de institutie natională de contact si de coordonator national al luptei antifraudă.

(2) Pentru îndeplinirea atributiei prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile Legii, prezentei hotărâri si ale legislatiei europene în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 24. - (1) Departamentul participă la Reuniunea anuală a sefilor serviciilor de coordonare a luptei antifraudă din statele membre ale Uniunii Europene, la reuniunile Comitetului Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă - COCOLAF si ale subgrupurilor de lucru sau la alte întâlniri de lucru.

(2) Departamentul este membru în cadrul Retelei comunicatorilor antifraudă a OLAF si asigură reprezentarea la reuniunile acesteia.

Art. 25. - Departamentul primeste sesizările OLAF cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităti ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, efectuează, după caz, actiunile de control corespunzătoare, pune la dispozitia OLAF nota de control si, la cerere, orice alte date si informatii în legătură cu actiunea respectivă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 26. - (1) Reprezentantii Departamentului pot desfăsura actiuni comune de control cu reprezentantii OLAF sau pot beneficia de asistenta tehnică acordată de reprezentantii OLAF, acestia având acces la toate datele si informatiile, în conditiile legii.

(2) în cazul desfăsurării unor controale comune, Departamentul întocmeste propria notă de control.

(3) Departamentul asigură, la cerere, sprijin operational sau acordă asistentă tehnică reprezentantilor OLAF care desfăsoară verificări în România. În această situatie, reprezentantii Departamentului se vor prezenta în baza legitimatiilor de serviciu.

(4) Departamentul poate solicita asistentă tehnică din partea OLAF, atunci când este necesar la nivel operational ori în vederea obtinerii de informatii necesare desfăsurării verificărilor preliminare sau a actiunilor de control initiate.

(5) Reprezentantii Departamentului pot solicita OLAF efectuarea unor investigatii în afara teritoriului României, printr-o adresă oficială în care se vor preciza expres aspectele care necesită verificare.

(6) în urma solicitării scrise a OLAF, reprezentantii Departamentului pot asista la investigatiile efectuate de OLAF în afara României.

(7) Reprezentantii Departamentului facilitează solicitările de asistentă tehnică adresate OLAF de către institutiile sau autoritătile nationale.

Art. 27. - (1) în cazul în care, în baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifraudă (OLAF), acesta transmite Departamentului informatii obtinute în cursul investigatiilor externe care nu s-au finalizat prin raportul final de control, Departamentul declansează, după caz, propria actiune de control.

(2) în cazul în care, în baza Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999, acesta transmite Departamentului raportul final de control, care contine indicii de fraudă, Departamentul sesizează parchetul competent, în baza raportului OLAF.

Art. 28. - Reprezentantii Departamentului pun la dispozitia si la solicitarea OLAF toate informatiile si documentele relevante referitoare la: existenta unor suspiciuni privind nereguli, fraude si alte activităti ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, operatorii economici sau persoanele fizice care au legătură cu obtinerea, derularea si utilizarea fondurilor europene, proiectele ori programele de finantare, evolutia cazurilor controlate de Departament sau orice alte informatii solicitate, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Departamentul transmite informatii, la solicitarea OLAF, cu privire la stadiul cercetărilor în dosarele penale în care au fost identificate suspiciuni privind săvârsirea infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Departamentul pune la dispozitie, la solicitarea OLAF, copii ale rechizitoriilor parchetelor si ale hotărârilor instantelor judecătoresti din cauzele privind infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum si alte documente solicitate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 30. - (1) Departamentul asigură, coordonează si monitorizează raportarea neregulilor între institutiile nationale si Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale.

(2) Departamentul oferă informatiile si clarificările necesare în materia raportării neregulilor, la solicitarea OLAF, si asigură transmiterea informatiilor primite de la OLAF către entitătile implicate în raportarea neregulilor.

(3) Departamentul facilitează schimbul de informatii între autoritătile si institutiile nationale si Comisia Europeană privind raportarea trimestrială a neregulilor.

Art. 31. - (1) Departamentul oferă informatiile si clarificările necesare privind legislatia natională aplicabilă în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, la solicitarea OLAF.

(2) Departamentul elaborează si desfăsoară, în colaborare cu OLAF, programe si module de pregătire profesională specifice protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispozitii

 

Art. 32. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor specifice de control si de coordonare a luptei antifraudă se utilizează parcul auto alocat Departamentului constituit si gestionat prin intermediul Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, Sucursala de Transport Bucurestii Noi.

(2) Parcul auto alocat Departamentului, pentru îndeplinirea activitătilor specifice, este constituit din 8 autoturisme cu un consum conform legislatiei în vigoare.

(3) Nu se consideră depăsiri ale consumului de carburant normat pe autoturism consumurile care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de autoturisme.

Art. 33. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 34. - (1) Personalul Departamentului existent la data intrării în vigoare a Legii se preia fără examen sau concurs.

(2) încadrarea personalului în limita numărului de posturi si în noua structură organizatorică se face în conditiile legii, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

(3) Până la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), activitatea Departamentului este supusă dispozitiilor cuprinse în actele normative privind organizarea si functionarea acestuia, în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

(4) Mijloacele fixe si obiectele de inventar utilizate de Departament, inclusiv tehnica de calcul si birotica, se transmit fără plată din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Departamentului pe bază de protocol încheiat între institutiile implicate.

(5) Protocoalele de predare-preluare, însotite de dosarele de personal, se încheie între Secretariatul General al Guvernului si Departament, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea prezentului regulament.

 


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Sigla Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF*)

 

Sigla Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF este un element figurativ, ce cuprinde denumirea “DLAF LUPTA ANTIFRAUDĂ FIGHTAGAINST FRAUD”, scrisă cu litere de culoare albastră.


*) Sigla este reprodusă în facsimil si este obiectul mărcii individuale, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 086025 emis de către OSIM.

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

Structura organizatorică

a Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF si numărul maxim de posturi

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Continutul împuternicirii de control

 

Sigla Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

Nr. Înregistrare

ÎMPUTERNICIRE DE CONTROL

 

În baza Legii nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF si a Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, domnul/doamna ........................, având functia de .......................în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă - DALF, posesor/posesoare al/a legitimatiei de serviciu nr. ..............., este împuternicit/împuternicită să efectueze actiuni de control/să coordoneze actiuni de control cu privire la .................................................................................. (obiectul actiunii de control) începând cu data de ....................

Obiectul actiunii de control, mentionat mai sus, se poate completa în functie de constatările rezultate pe parcursul actiunii.

 

Secretar de stat,

seful Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF,

……………………………………………………………………

 

Continutul legitimatiei de serviciu1)

 


1) Continutul legitimatiei de serviciu, precum si cromatica acesteia sunt reproduse în facsimil.

 

 


Legitimatia de serviciu a personalului din cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF este alcătuită din două componente, respectiv documentul propriu-zis de legitimare si ecusonul metalic, având descrierea si continutul de mai jos:

a) documentul de legitimare: în partea de sus, denumirea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, urmată de un chenar care, în partea stângă, contine fotografia color a titularului; în partea dreaptă, “Legitimatie Nr./DLAF ...”, iar în partea stângă, sub fotografia titularului, sunt mentionate, unul sub altul, numele, prenumele, functia, semnătura secretarului de stat, seful Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, si în partea dreaptă, semnătura titularului;

b) ecusonul metalic are la exterior forma unui scut, fabricat din metal cu acoperire electrochimică, de culoare argintie, pe care sunt imprimate inscriptia “Guvernul României”, cu majuscule de culoare albă, steagul si stema României si inscriptia “DLAF”, cu majuscule albastre, pe fond galben;

c) legitimatia si ecusonul metalic sunt sustinute într-o portlegitimatie din piele naturală de culoare neagră, cu dimensiunile 10 cm x 8 cm, având imprimat pe partea din fată “Guvernul României”, stema României si “DLAF”, iar, în interior, în partea superioară, portlegitimatia este prevăzută cu un buzunar transparent pentru legitimatie, ecusonul metalic aflându-se în partea inferioară a portlegitimatiei.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Procesul-verbal de constatare a contraventiei

Date de identificare a Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiei

Data si locul încheierii

Subsemnatul/Subsemnatii, ...................., având functia/functiile de consilier/consilieri la Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, în baza legitimatiei de serviciu nr..................si a împuternicirii de control nr..................., în temeiul dispozitiilor Legii nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF si ale Hotărârii Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, ca urmare a actiunii de control .............................efectuate în perioada..................la......................................................................... (denumirea entitătii verificate, codul de înregistrare fiscală) din........................................................................ (localitatea si adresa completă), în ziua.......luna...........anul............, ora..........., am constatat următoarele:

I. La data(ele), ora(ele) si locul(rile) de mai jos au fost săvârsite următoarele fapte:

refuzul entitătii verificate de a pune la dispozitie, în termenul prevăzut, documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentantii Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, conform art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 61/2011.

II. Faptele de mai sus constituie contraventia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 61/2011.

III. De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) Persoana juridică........................................................................... (denumirea), nr. de înmatriculare la registrul comertului, cod unic de înregistrare ..................., cu sediul în localitatea..................., bd./str.............................nr......, bl....., sc....., et......, ap....., judetul/sectorul.............., reprezentată de ...................................., în calitate de......................., cu CNP..........., cu domiciliul în localitatea....................., bd./str....................nr....., bl....., sc....., et....., ap....., judetul/sectorul..................., născut/născută la data de..........,în localitatea....................Judetul/sectorul......, legitimat/legitimată cu Bl/CI/pasaport seria.....nr.........., emis/emisă de.....................la data de...................;

b) Persoana fizică:........................................................ (numele, prenumele), născut/născută la data de............în localitatea..........................., judetul................., CNP................., domiciliat/domiciliată în orasul.............................. (comuna), bd./str................................ nr. ...., bl......, sc......, et....., ap....., judetul/sectorul ............, legitimat/legitimată cu Bl/CI/pasaport seria ........ nr......, emis/emisă de ........................la data de.............., ocupatia.................., locul de muncă.......................................................

IV. Contraventia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 61/2011 se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, potrivit art. 19 alin. (1) din aceeasi lege, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta de la pct. I în sumă de ....................

(................................) lei;

V. Alte mentiuni:

La cererea contravenientului, s-au formulat următoarele obiectii:


Amenda se va achita în contul nr............................, deschis la Trezoreria Finantelor Publice ..........., iar o copie a documentului doveditor al plătii se va depune de contravenient sau se va transmite prin postă, recomandat, la sediul Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF din.................................................

În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia si va fi însotită de o copie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si de alte acte doveditoare în sustinerea plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, azi............... sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.

 

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spatiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părtile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei.

În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, acest lucru se atestă de martor(i).

 

Echipa de control,

............................................................

Semnătura

(numele, prenumele si functia)

Primit

............................................................

Contravenient,

............................................................

Martor(i),

............................................................

............................................................

 

 

NOTĂ:

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului “Proces-verbal de constatare a contraventiei” se stabilesc prin ordin al sefului Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Balaciu, Borănesti, Colelia, Cosâmbesti, Reviga si Sinesti, judetul Ialomita

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Balaciu, Borănesti, Colelia, Cosâmbesti, Reviga si Sinesti, judetul Ialomita, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.6.

(2) Descrierea elementelor stemelor si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6.

(3) Anexele nr. 1.1-1.6 si 2.1-2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 739.

 

 


ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Balaciu, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Balaciu, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Balaciu, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un clopot cu cruce de aur, flancat dreapta-stânga de câte o amforetă de argint.

În vârful scutului, în câmp verde, se află un mănunchi de patru spice de grâu de aur, legat cu o panglică.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Clopotul si amforetele fac referire la Mănăstirea Balaciu, monument istoric, si la descoperirile arheologice din zonă.

Brâul undat semnifică râul Ialomita, care străbate localitatea.

Spicele de grâu simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura si numărul de sate componente.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Borănesti, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Borănesti, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Borănesti, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp verde, se află un stiulete de porumb, flancat dreapta-stânga de câte un spic de grâu, asezat în bandă, totul de aur.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un monument cu soclul paralelipipedic, surmontatde o placă rotunjită, terminată cu o cruce, totul de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Stiuletele de porumb si spicele reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Monumentul semnifică faptul că acesta a fost ridicat în memoria eroilor căzuti în cele două războaie mondiale.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Colelia, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Colelia, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Colelia, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află o floare de colilie de argint.

În partea inferioară, în câmp rosu, se află un căprior de aur, în care se găseste o creangă de salcâm înflorit, flancat dreapta-stânga de câte două spice de grâu de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Floarea de colilie dă denumirea localitătii.

Spicele de grâu semnifică ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura, iar ramura de salcâm simbolizează bogătia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.4*)

 

STEMA

comunei Cosâmbesti, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.4

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cosâmbesti, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Cosâmbesti, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un soare de aur stilizat, cu interiorul asemănător florii-soarelui, flancat dreapta-stânga de câte o cunună de spice de aur.

În vârful scutului, în câmp verde, se află o biserică cu un turn de argint, văzută din fată.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Cununa de spice si soarele reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura, în special cultura florii-soarelui.

Brâul undat semnifică râul Ialomita, care străbate localitatea.

Biserica simbolizează monumentul istoric construit în anul 1864, purtând hramul “Sfântul Nicolae”.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.4 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 1.5*)

 

STEMA

comunei Reviga, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.5

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Reviga, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Reviga, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat si despicat în partea superioară.

În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp verde, se află un spic de aur.

În partea superioară, în partea stângă, în câmp rosu, se află un brat cuirasat, care tine în mână o sabie, totul de argint.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află 4 valuri si un vas, totul de argint.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Spicul de grâu simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Vasul ceramic semnifică descoperirile arheologice din zonă.

Bratul cuirasat cu sabie reprezintă luptele pe care soldatii români si turci le-au dus pe teritoriul satului Crunti, sat atestat în anul 1593.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.5 este reprodusă în facsimil.

 

STEMA

comunei Sinesti, judetul Ialomita

 

ANEXA Nr. 2.6

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Sinesti, judetul Ialomita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Sinesti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie de argint si mărginit de o bordură rosie, încărcată cu 6 albine de aur.

În partea superioară se află 6 spice de grâu de aur.

În partea inferioară se află un peste de argint, văzut din profil.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Cele 6 albine si spicele de grâu semnifică ocupatiile de bază ale locuitorilor, apicultura si agricultura, iar numărul albinelor reprezintă satele componente ale comunei.

Brâul undat reprezintă Valea Mostistei, iar pestele face referire la numeroasele iazuri din zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.6 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, pozitia nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Salariul lunar în valută

“1.

Afganistan

USD

1.300”

 

Art. II. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, pozitia nr. 1, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurnă

Plafoanele de cazare

I

II

A

B

“1.

Afganistan

USD

120

150

180

360”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 754.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.