MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 563/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 563         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

774.- Hotărâre pentru completarea Normei nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei si a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

801.- Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.69. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

1.236. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009

 

2.186. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004

 

2.382. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea unor reglementări contabile

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

649. - Ordin privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

3. - Hotărâre privind interpretarea dispozitiilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Rectificări la:

 -  Legea nr. 149/2011

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Normei nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei si a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 “Norme privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si unitătile si institutiile subordonate acestuia” la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei si a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si din unitătile si institutiile subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, la Norma nr. 9 pentru asigurarea cu echipament special, după punctul V se introduce un nou punct, punctul VI, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 774.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor de echipament

U/M

Prevederi

Observatii

Cantitatea

Durata (ani)

VI. Pentru fiecare cadru militar/soldat/gradat voluntar de pe ambulantele Serviciului mobil de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD)

1.

Sapcă completă pentru vară

buc.

1

inv.

 

2.

Sapcă completă pentru iarnă

buc.

1

inv.

 

3.

Combinezon (salopetă) special

buc.

2

inv.

 

4.

Complet modular (scurtă + pantalon)

buc.

1

inv.

 

5.

Ghete unice (vară-iarnă)

buc.

1

inv.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, hr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) în aplicarea dispozitiilor art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări pfin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabilă din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publică care intră sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autoritătile contractante/potentialii ofertanti/autoritătile de managementle transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei în domeniul achizitiilor publice;”.

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Vicepresedintele coordonează activitatea de monitorizare, statistică si de formare profesională si îndeplineste orice alte atributii delegate, prin ordin, de către presedinte.”

4. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în cadrulA.N.R.M.A.P, în subordinea presedintelui functionează următoarele compartimente:

a) Directia generală monitorizare, statistică si formare profesională;

b) Directia generală reglementare si evaluare ex-ante;

c) Directia generală supraveghere si evaluare ex-post;

d) Directia economică, administrativă si achizitii publice;

e) Cabinetul presedintelui;

f) Departamentul de comunicare si relatii publice;

g) Serviciul juridic;

h) Compartimentul audit public intern. (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. d) se află în directa coordonare a secretarului general.”

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Functia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. g1) se realizează prin mijloaceelectronice, prin intermediul Sistemului electronic de achizitii publice (S.E.A.P.).

(2) în sensul alin. (1), până la publicarea invitatiei/anuntului de participare operatorul S.E.A.P. are obligatia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat si nerestrictionat la documentatia de atribuire si notele justificative prevăzute de legislatia îndomeniul achizitiilor publice, încărcate integral de către autoritătile contractante si semnate cu semnătură electronică.

(3) în termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei în S.E.A.P, A.N.R.M.A.P. are obligatia:

a) de a emite autoritătii contractante acceptul în vederea initierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformitătilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt în concordantă cu prevederile legale privind achizitiile publice.”

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. se suplimentează cu 50 si este de 156, din care un post de consilier de afaceri europene.”

7. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

8. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Dispozitiile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile art. I pct. 6 vor intra în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si

Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 august 2011.

Nr. 801.

 

 


ANEXA I)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


*Se încadrează cu personal contractual si functionează ca directie

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

Având în vedere dispozitiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competentele de achizitie a produselor, serviciilor si lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 4 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. M.69.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.31/2008)

 

PRODUSELE, SERVICIILE SI LUCRĂRILE

ce fac obiectul achizitiilor centralizate în cadrul Ministerului Apărării Nationale si autoritătile contractante delegate

 

Nr. crt.

Codul CPV

Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă delegată

1.

09132100-4

Benzină fără plumb

Comandamentul logistic întrunit

2.

09134200-9

MotorinăCO

Comandamentul logistic întrunit

3.

18220000-7

îmbrăcăminte de protectie împotriva intemperiilor

Comandamentul logistic întrunit

4.

18425100-5

Banduliere

Comandamentul logistic întrunit

5.

18440000-5

Articole din textile pentru acoperit capul

Comandamentul logistic întrunit

6.

18813000-1

încăltăminte cu fete de piele

Comandamentul logistic întrunit

7.

30200000-1

Echipament si accesorii pentru computere(2).(3)

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

8.

31642000-8

Aparate de detectie electronică

Departamentul pentru armamente

9.

31643000-5

Acceleratoare de particule

Departamentul pentru armamente

10.

32222000-5

Aparate de codificare a semnalelor video

Departamentul pentru armamente

11.

32232000-8

Echipament pentru videoconferintă

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

12.

32236000-6

Radiotelefoane

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

13.

32237000-3

Aparat portabil de emisie-receptie

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

14.

32250000-0

Telefoane mobile

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

15.

32260000-3

Echipament de transmisie date

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

16.

32270000-6

Aparate de transmisie digitală

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

17.

32322000-6

Echipament multimedia(2)

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

18.

32330000-5

Aparate audio si video de înregistrare si redare(2)

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

19.

32344000-6

Aparate de receptie de radiotelefonie sau radiotelegrafie

Comandamentul comunicaiilor si informaticii

20.

32344230-7

Statii radio

Departamentul pentru armamente

21.

32400000-7

Retele

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

22.

32500000-8

Echipament de telecomunicatii!4)

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

23.

33100000-1

Echipamente medicale

Directia medicală

24.

33600000-6

Produse farmaceutice

Directia medicală

25.

34111000-8

Breakuri si berline

Comandamentul logistic întrunit

26.

34113000-2

Vehicule cu 4 roti motoare

Comandamentul logistic întrunit

27.

34114100-0

Vehicule de urgentă

Departamentul pentru armamente

28.

34114300-2

Vehicule pentru serviciile de asistentă socială

Directia medicală

29.

34114400-3

Microbuze

Comandamentul logistic întrunit

30.

34115200-8

Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane

Comandamentul logistic întrunit

31.

34120000-4

Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane

Comandamentul logistic întrunit

32.

34130000-7

Autovehicule pentru transportul de mărfurK5)

Departamentul pentru armamente

33.

34140000-0

Autovehicule de mare capacitate

Departamentul pentru armamente

34.

34150000-3

Simulatoare

Departamentul pentru armamente

35.

34221000-2

Containere mobile cu utilizare specială

Departamentul pentru armamente

36.

34223000-6

Remorci si semiremorci

Departamentul pentru armamente

37.

34600000-3

Locomotive si materiale rulante feroviare si piese

Comandamentul logistic întrunit

38.

34721000-7

Planoare

Departamentul pentru armamente

39.

34955000-6

Doc plutitor

Departamentul pentru armamente

40.

34997210-7

Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave

Departamentul pentru armamente

41.

35113410-6

îmbrăcăminte de protectie împotriva agentilor biologici si chimici

Departamentul pentru armamente

42.

35113420-9

îmbrăcăminte de protectie împotriva agentilor nucleari si radiologiei

Departamentul pentru armamente

43.

35124000-9

Detectoare de metale

Departamentul pentru armamente

44.

35310000-0

Arme diverse

Departamentul pentru armamente

45.

35320000-3

Arme de foc

Departamentul pentru armamente

46.

35330000-6

Munitie

Departamentul pentru armamente

47.

35410000-1

Vehicule blindate armate

Departamentul pentru armamente

48.

35510000-2

Nave de război

Departamentul pentru armamente

49.

35610000-3

Aeronave militare

Departamentul pentru armamente

50.

35620000-6

Proiectile

Departamentul pentru armamente

51.

35710000-4

Sisteme de comandă, de control, de comunicatii si computerizate

Departamentul pentru armamente

52.

35811300-5

Uniforme militare

Comandamentul logistic întrunit

53.

35812000-9

Uniforme de luptă

Comandamentul logistic întrunit

54.

35812100-0

Veste de camuflaj

Comandamentul logistic întrunit

55.

35812300-2

Echipamente de luptă

Departamentul pentru armamente

56.

35813000-6

Căsti militare

Departamentul pentru armamente

57.

35815000-0

îmbrăcăminte antiglont

Departamentul pentru armamente

58.

38110000-9

Instrumente de navigatie

Departamentul pentru armamente

59.

38120000-2

Instrumente de meteorologie

Departamentul pentru armamente

60.

38344000-8

Aparate de monitorizare a gradului de poluare

Departamentul pentru armamente

61.

38630000-0

Instrumente optice si de astronomie

Departamentul pentru armamente

62.

38651600-9

Camere digitalei)

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

63.

38652120-7

Videoproiectoare(2)

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

64.

39561133-3

Insigne

Comandamentul logistic întrunit

65.

39561141-2

Trese

Comandamentul logistic întrunit

66.

39561142-9

Epoleti

Comandamentul logistic întrunit

67.

42122410-7

Pompe medicale

Directia medicală


Nr. crt.

Codul CPV

Denumirea produsului/serviciului/lucrării

Autoritatea contractantă delegată

68.

42215000-6

Utilaje pentru prelucrarea sau fabricarea industrială a alimentelor ori a băuturilor

Comandamentul logistic întrunit

69.

42414400-5

Macarale montate pe vehicule

Comandamentul logistic întrunit

70.

42418000-9

Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare

Comandamentul logistic întrunit

71.

42634000-9

Masini de forjat

Comandamentul logistic întrunit

72.

42635000-6

Masini de stantare

Comandamentul logistic întrunit

73.

42636000-3

Prese

Comandamentul logistic întrunit

74.

42640000-4

Masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu exceptia metalelor

Comandamentul logistic întrunit

75.

42700000-3

Utilaje pentru productia de textile, de îmbrăcăminte si de piele

Comandamentul logistic întrunit

76.

43130000-3

Echipament de foraj

Comandamentul logistic întrunit

77.

43200000-5

Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora

Comandamentul logistic întrunit

78.

44421000-7

Seifuri, case de bani si usi blindate sau armate(6)

Comandamentul logistic întrunit

79.

44613000-0

Containere de mari dimensiuni

Comandamentul logistic întrunit

80.

44614310-3

Utilaje de stivuire

Comandamentul logistic întrunit

81.

45000000-7

Lucrări de constructii (7)

Directia domenii si infrastructuri

82.

45232300-5

Lucrări de constructii de linii telefonice si de comunicatii si lucrări auxiliare

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

83.

45314000-1

Instalare echipament de telecomunicatii

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

84.

48100000-9

Pachete software pentru industrie

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

85.

48200000-0

Pachete software pentru retele, internet si intranet

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

86.

48300000-1

Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare si productivitate

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

87.

48400000-2

Pachete software pentru tranzactii comerciale si personale

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

88.

48510000-6

Pachete software de comunicatii

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

89.

48520000-9

Pachete software multimedia

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

90.

48600000-4

Pachete software pentru baze de date si operare

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

91.

48700000-5

Utilitare pentru pachete software

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

92.

48800000-6

Sisteme de informare si servere

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

93.

48900000-7

Diverse pachete software si sisteme informatice

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

94.

50330000-7

Servicii de întretinere a echipamentelor de telecomunicatii

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

95.

50334130-5

Servicii de reparare si de întretinere a centralelor telefonice interne

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

96.

64200000-8

Servicii de telecomunicatii

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

97.

66100000-1

Servicii bancare si de investitii

Directia financiar-contabilă

98.

71200000-0

Servicii de arhitectură si servicii conexe

Directia domenii si infrastructuri

99.

71319000-7

Servicii de expertiză

Directia domenii si infrastructuri

100.

71321000-4

Servicii de proiectare tehnică a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii

Directia domenii si infrastructuri

101.

71322000-1

Servicii de proiectare tehnică pentru constructia de lucrări publice

Directia domenii si infrastructuri

102.

71323100-9

Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Directia domenii si infrastructuri

103.

71324000-5

Servicii de estimare

Directia domenii si infrastructuri

104.

71325000-2

Servicii de proiectare a fundatiilor

Directia domenii si infrastructuri

105.

71327000-6

Servicii de proiectare a structurilor portante

Directia domenii si infrastructuri

106.

71328000-3

Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Directia domenii si infrastructuri

107.

71332000-4

Servicii de inginerie geotehnică

Directia domenii si infrastructuri

108.

71351200-5

Servicii de consultantă în geologie si în geofizică

Directia domenii si infrastructuri

109.

71400000-2

Servicii de urbanism si de arhitectură peisagistică

Directia domenii si infrastructuri

110.

71500000-3

Servicii privind constructiile

Directia domenii si infrastructuri

111.

79211000-6

Servicii de contabilitate

Directia financiar-contabilă

112.

79212000-3

Servicii de auditare

Directia financiar-contabilă

113.

79220000-2

Servicii fiscale

Directia financiar-contabilă

114.

79311000-7

Servicii de studii

Directia domenii si infrastructuri

115.

79412000-5

Servicii de consultantă în gestiunea financiară

Directia financiar-contabilă


(1) Cu exceptia celei destinate navelor.

(2) Produsele prevăzute se referă la cele de natura investitiilor.

(3) Mai putin codul CPV 30232600-0 - Codoare, pentru care autoritatea contractantă este Departamentul pentru armamente.

(4) Mai putin codul CPV 32552430-0 - Echipament de codare, pentru care autoritatea contractantă este Departamentul pentru armamente.

(5) Mai putin codul CPV 34138000-3 - Tractoare rutiere, pentru care autoritatea contractantă este Comandamentul logistic întrunit. ffl Numai pentru containere de securitate destinate documentelor clasificate.

(7) Lucrările prevăzute se referă la cele de natura investitiilor, reparatiilor capitale si consolidărilor.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M. 31/2008)

 

AUTORITĂTILE CONTRACTANTE DELEGATE

care au dreptul să stabilească competentele de achizitie, în sistem descentralizat, pentru structura proprie si cele din subordine/coordonare

 

Nr. crt.

Autoritatea contractantă delegată

1.

Departamentul pentru armamente

2.

Directia financiar-contabilă

3.

Comandamentul logistic întrunit

4.

Comandamentul comunicatiilor si informaticii

5.

Statul Major al Fortelor Terestre

6.

Statul Major al Fortelor Aeriene

7.

Statul Major al Fortelor Navale

8.

Directia domenii si infrastructuri

9.

Directia medicală

10.

Directia generală de informatii a apărării

11.

Agentia pentru sisteme si servicii informatice militare

12.

Directia topografică militară

13.

Centrul tehnico-editorial al armatei

14.

Centrul de operatii psihologice

15.

Centrul zonal de selectie si orientare Breaza

16.

Centrul zonal de selectie si orientare Câmpulung Moldovenesc

17.

Centrul zonal de selectie si orientare Alba lulia

18.

Centrele militare zonale

19.

Serviciul istoric al armatei

20.

Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială “General doctor aviator Victor Anastasiu”

21.

Directia instantelor militare

22.

Sectia parchetelor militare

23.

Universitatea Natională de Apărare “Carol I”

24.

Institutul pentru Studii Politice de Apărare si Istorie Militară

25.

Agentia de Cercetare pentru Tehnică si Tehnologii Militare

26.

Academia Tehnică Militară

27.

Departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare

28.

Institutul Medico-Militar

29.

Oficiul National pentru Cultul Eroilor


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 9.248 din 5 august 2011, având în vedere prevederile:

- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sunt supuse avizării ministerului, în ceea ce priveste pretul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescriptie medicală, a căror punere pe piată este autorizată de Agentia Natională a Medicamentului sau în baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în conditiile legii, precum si medicamentele autorizate pentru nevoi speciale.”

2. La articolul 3, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) medicamente pentru nevoi speciale - medicamente a căror furnizare a fost autorizată în baza art. 699 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Solicitarea avizării preturilor de producător pentru produsele autorizate de punere pe piată se face în conformitate cu APP eliberată de Agentia Natională a Medicamentului sau cu autorizatia pentru nevoi speciale emisă de Ministerul Sănătătii, respectiv cu decizia Comisiei Europene emisă în cadrul procedurii centralizate, sub aspectul identificării produsului.”

4. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - În cazul în care pretul medicamentelor pentru nevoi speciale nu este în conformitate cu prezentele norme, Ministerul Sănătătii poate aviza temporar pretul propus pe perioada de valabilitate a autorizatiei de nevoi speciale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 8 august 2011.

Nr. 1.236.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. I. - Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 440/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 21 iulie 2011.

Nr. 2.186.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 440/2004)

 

LISTA*)

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

 

Nr. crt.

Indicativul standardului

Titlul standardului

Standardul înlocuit

Data încetării prezumtiei de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

1

SR EN 3-8: 2007

Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fată de EN 3-7 pentru constructie, rezistentă la presiune si încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari

 

 

2

SR EN 3-8: 2007/AC: 2008

Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fată de EN 3-7 pentru constructie, rezistentă la presiune si încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari

 

 

3

SREN 19:2003

Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

 

 

4

SREN 267: 2010

Arzătoare automatice cu tiraj fortat care utilizează combustibili lichizi

 

 

5

SREN 287-1: 2004

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

6

SR EN 287-1: 2004/A2: 2006

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

Nota 3

30.09.2006

7

SR EN 287-1: 2004/AC: 2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

8

SREN334+A1:2009

Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bari

SR EN 334: 2005

Nota 2

31.07.2009

9

SR EN 378-2+A1: 2009

Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Conditii de securitate si de mediu. Partea 2: Proiectare, executie, încercări, marcare si documentatie

SR EN 378-2: 2008

Nota 2

28.12.2009

10

SR EN 473: 2008

Examinări nedistructive. Calificarea si certificarea personalului pentru examinări nedistructive. Principii generale

SR EN 473: 2003

Nota 2

31.12.2008

11

SR EN 593: 2009

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture

SR EN 593: 2004

Nota 2

31.12.2009

12

SR EN 676+A2: 2008

Arzătoare automate, cu tiraj fortat, care utilizează combustibili gazosi

 

 

13

SR EN 676+A2: 2008/AC: 2009

Arzătoare automate, cu tiraj fortat, care utilizează combustibili gazosi

 

 

14

SR EN 764-5: 2004

Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de conformitate si de inspectie pentru materiale metalice

 

 

15

SR EN 764-7: 2004

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

 

 

16

SR EN 764-7: 2004/AC: 2006

Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

 

 

17

SREN 1057+A1:2010

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură, pentru apă si gaz utilizate la instalatii sanitare si de încălzire

SREN 1057:2006

Nota 2

31.08.2010

18

SREN 1092-1:2008

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanse de otel

 

 

19

SREN 1092-3:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanse de aliaj de cupru

 

 

20

SR EN 1092-3: 2004/AC: 2008

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanse de aliaj de cupru

 

 

21

SREN 1092-4:2003

Flanse si îmbinările lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanse de aliaj de aluminiu

 

 

22

SREN 1171:2003

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă

 

 


23

SREN 1252-1:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Conditii de rezistentă pentru temperaturi mai mici de -80°C

 

 

24

SR EN 1252-1: 2002/AC: 2004

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Conditii de rezistentă pentru temperaturi mai mici de -80°C

 

 

25

SREN 1252-2:2002

Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Conditii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între -80°C si -20°C

 

 

26

SREN 1349:2010

Robinete de reglare pentru procese industriale

SREN 1349:2002

Nota 2

31.05.2010

27

SREN 1515-4:2010

Flanse si îmbinarea lor. Prezoane si piulite. Partea 4: Selectia prezoanelor si piulitelor pentru echipamente sub incidenta Directivei de echipamente sub presiune 97/23/CE

 

 

28

SREN 1562 1999

Turnătorie. Fontă maleabilă

 

 

29

SREN 1562 1999/A1:2006

Turnătorie. Fontă maleabilă

Nota 3

31.12.2006

30

SREN 1563 1999

Turnătorie. Fontă cu grafit nodular

 

 

31

SREN 1563 1999/A1:2003

Turnătorie. Fontă cu grafit nodular

Nota 3

30.11.2002

32

SREN 1563 1999/A2:2006

Turnătorie. Fontă cu grafit nodular

Nota 3

31.01.2006

33

SREN 1564 1999

Turnătorie. Fontă bainitică

 

 

34

SREN 1564 1999/A1:2006

Turnătorie. Fontă bainitică

 

 

35

SREN 1591-1+A1:2009

Flanse si îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanse circulare cu garnitură de etansare. Partea 1: Metodă de calcul

SREN 1591-1:2002

Nota 2

30.09.2009

36

SREN 1591-1+A1:2009/AC:2011

Flanse si îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanse circulare cu garnitură de etansare. Partea 1: Metodă de calcul

 

 

37

SREN 1626:2009

Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenie

SREN 1626:2002

Nota 2

31.05.2009

38

SREN 1653:2003

Cupru si aliaje de cupru. Plăci, table si discuri pentru boilere, vase sub presiune si rezervoare pentru depozitarea apei calde

 

 

39

SREN 1653: 2003/A1: 2003

Cupru si aliaje de cupru. Plăci, table si discuri pentru boilere, vase sub presiune si rezervoare pentru depozitarea apei calde

Nota 3

28.02.2001

40

SREN 1759-3:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanse de aliaje de cupru

 

 

41

SR EN 1759-3: 2004/AC: 2007

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanse de aliaje de cupru

 

 

42

SREN 1759-4:2004

Flanse si îmbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanse de aliaje de aluminiu

 

 


43

SREN 1797:2002

Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz si material

 

 

44

SREN 1866:2006

Stingătoare mobile de incendiu

 

 

45

SREN 1983:2006

Armături industriale. Robinete de otel cu bilă

 

 

46

SREN 1984:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar, de otel

SREN 1984:2002

Nota 2

15.04.2011

47

SREN ISO 4126-1: 2004

Dispozitive de securitate pentru protectie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de sigurantă

 

 

48

SR EN ISO 4126-1: 2004/AC: 2007

Dispozitive de securitate pentru protectia împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de sigurantă

 

 

49

SREN ISO 4126-3: 2006

Dispozitive de securitate pentru protectie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de sigurantă si dispozitive de sigurantă cu membrană de rupere în combinatie

 

 

50

SREN ISO 4126-4: 2004

Dispozitive de securitate pentru protectie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de sigurantă pilotate

 

 

51

SREN ISO 4126-5: 2004

Dispozitive de securitate pentru protectie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de sigurantă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS)

 

 

52

SREN ISO 4126-5: 2004/AC: 2009

Dispozitive de securitate pentru protectie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de sigurantă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor

 

 

53

SR EN ISO 9606-2: 2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu

 

 

54

SR EN ISO 9606-3: 2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru si aliaje de cupru

 

 

55

SR EN ISO 9606-4: 2001

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel si aliaje de nichel

 

 

56

SR EN ISO 9606-5: 2002

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan si aliaje de titan, zirconiu si aliaje de zirconiu

 

 

57

SREN 10028-1+A1: 2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Conditii generale

SREN 10028-1:2008

Nota 2

31.10.2009

58

SREN 10028-1+A1:2009/AC:2010

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Conditii generale

 

 

59

SREN 10028-2:2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri nealiate si aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

SREN 10028-2:2004

Nota 2

31.12.2009

60

SREN 10028-3:2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oteluri sudabile cu granulatie fină, normalizate

SREN 10028-3: 2004

Nota 2

31.12.2009


61

SREN 10028-4:2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

SREN 10028-4:2004

Nota 2

31.12.2009

62

SREN 10028-5:2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oteluri sudabile cu granulatie fină laminate termomecanic

SREN 10028-5: 2004

Nota 2

31.12.2009

63

SREN 10028-6:2009

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oteluri sudabile cu granulatie fină, călite si revenite

SREN 10028-6: 2004

Nota 2.1

31.12.2009

64

SREN 10028-7:2008

Produse plate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oteluri inoxidabile

SREN 10028-7:2001

Nota 2

30.06.2008

65

SREN 10204:2005

Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie

 

 

66

SREN 10213:2008

Piese turnate din otel pentru functionarea sub presiune

SREN 10213-1:1996

SREN 10213-2:1996 SREN 10213-3: 1996 SREN 10213-4:1996

Nota 2

31.05.2008

67

SR EN 10213: 2008/AC: 2009

Piese turnate din otel pentru functionarea sub presiune

 

 

68

SREN 10216-1:2002

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 

69

SREN 10216-1: 2002/A1: 2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

Nota 3

30.09.2004

70

SREN 10216-2+A2: 2008

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

SREN 10216-2:2003

Nota 2

29.02.2008

71

SREN 10216-3:2003

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel cu granulatie fină

 

 

72

SR EN 10216-3: 2003/A1: 2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatie fină

Nota 3

30.09.2004

73

SREN 10216-4:2003

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

74

SR EN 10216-4: 2003/A1: 2004

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi de otel nealiat si aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

30.09.2004


75

SREN 10216-5:2005

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de otel inoxidabil

 

 

76

SR EN 10216-5: 2005/AC: 2008

Tevi de otel fără sudură utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi de otel inoxidabil

 

 

77

SREN 10217-1:2002

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

 

78

SREN 10217-1: 2002/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

Nota 3

31.07.2005

79

SREN 10217-2:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi sudate electric, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

80

SR EN 10217-2: 2003/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 2: Tevi sudate electric, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Nota 3

31.07.2005

81

SREN 10217-3:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatiefină

 

 

82

SR EN 10217-3: 2003/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 3: Tevi de otel aliat cu granulatiefină

Nota 3

31.07.2005

83

SREN 10217-4:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi sudate electric, de otel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

84

SR EN 10217-4: 2003/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi sudate electric, de otel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

31.07.2005

85

SREN 10217-5:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

 

86

SR EN 10217-5: 2003/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat si aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

Nota 3

31.07.2005

87

SREN 10217-6:2003

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

 

88

SR EN 10217-6: 2003/A1: 2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate sub strat de flux, de otel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

Nota 3

31.07.2005


89

SREN 10217-7:2005

Tevi de otel sudate utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare. Partea 7: Tevi de otel inoxidabil

 

 

90

SREN 10222-1:2001

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescriptii generale pentru piesele obtinute prin forjare liberă

 

 

91

SR EN 10222-1: 2001/A1: 2003

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescriptii generale pentru piesele obtinute prin forjare liberă

Nota 3

31.10.2002

92

SREN 10222-2:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri feritice si martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

93

SR EN 10222-2: 2002/AC: 2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oteluri feritice si martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

94

SREN 10222-3:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oteluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

 

95

SREN 10222-4:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fină cu limită de curgere ridicată

 

 

96

SR EN 10222-4: 2002/A1: 2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oteluri sudabile cu granulatie fină cu limită de curgere ridicată

Nota 3

31.01.2002

97

SREN 10222-5/AC:2001

Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice si austenito-feritice

 

 

98

SREN 10222-5:2002

Piese forjate din otel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oteluri inoxidabile martensitice, austenitice si austenito-feritice

 

 

99

SREN 10253-2:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oteluri nealiate si oteluri aliate feritice cu conditii de inspectii specifice

 

 

100

SREN 10253-4:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oteluri inoxidabile austenitice si austenito-feritice (duplex) cu conditii de inspectii specifice

 

 

101

SR EN 10253-4: 2008/AC: 2009

Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oteluri inoxidabile austenitice si austenito-feritice (duplex) cu conditii de inspectii specifice

 

 

102

SREN 10269:2002

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

 

 

103

SR EN 10269: 2002/A1: 2006

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

Nota 3

31.10.2006

104

SR EN 10269: 2002/A1: 2006/ AC:2009

Oteluri si aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată si/sau scăzută

 

 


105

SREN 10272:2008

Bare de otel inoxidabil pentru recipiente sub presiune

SREN 10272: 2002

Nota 2

30.04.2008

106

SREN 10273:2008

Bare laminate la cald din oteluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

SREN 10273:2004

Nota 2

30.06.2008

107

SREN 10305-4:2003

Tevi de otel pentru utilizări de precizie. Conditii tehnice de livrare. Partea 4: Tevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice si pneumatice

 

 

108

SREN 10305-6:2005

Tevi de otel pentru utilizări de precizie. Conditii tehnice de livrare. Partea 6: Tevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice si pneumatice

 

 

109

SREN ISO 10931:2006

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificatii pentru componente si sistem

 

 

110

SREN 12178:2004

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinte, încercări si marcare

 

 

111

SREN 12263:2002

Sisteme de răcire si pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Conditii si încercări

 

 

112

SREN 12266-1:2004

Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: încercări la presiune, proceduri de încercare si criterii de acceptare. Cerinte obligatorii

 

 

113

SREN 12284:2004

Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Robinete. Conditii, încercări si marcare

 

 

114

SREN 12288:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru

SREN 12288: 2004 Nota 2

15.04.2011

115

SREN 12334:2004

Robinetărie industrială. Robinete de retinere de fontă

 

 

116

SR EN 12334: 2004/A1: 2005

Robinetărie industrială. Robinete de retinere de fontă

Nota 3

28.02.2005

117

SR EN 12334: 2004/AC: 2003

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de fontă

 

 

118

SREN 12392:2002

Aluminiu si aliaje de aluminiu. Produse obtinute prin deformare plastică. Conditii speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune

 

 

119

SREN 12420:2002

Cupru si aliaje de cupru. Piese forjate

 

 

120

SREN 12434:2002

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenie

 

 

121

SR EN 12434: 2002/AC: 2004

Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenie

 

 

122

SREN 12451:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură

 

 


123

SREN 12452:2002

Cupru si aliaje de cupru. Tevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

 

 

124

SREN 12516-1:2005

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de otel

 

 

125

SR EN 12516-1: 2005/AC: 2007

Robinetărie industriala. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de otel

 

 

126

SREN 12516-2:2004

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de otel

 

 

127

SREN 12516-3:2003

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

 

 

128

SR EN 12516-3: 2003/AC: 2004

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală

 

 

129

SREN 12516-4:2008

Robinetărie industrială. Rezistenta mecanică a carcaselor. Partea 4: Metoda de calcul al rezistentei corpurilor de robinete din alte materiale decât otelul

 

 

130

SREN 12542:2011

Echipamente si accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3. Proiectare si executie

SREN 12542: 2003 SREN 14075: 2003

Nota 2

15.04.2011

131

SREN 12735-1:2011

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer conditionat si refrigerare. Partea 1: Tevi pentru sisteme de conducte

SREN 12735-1:2003

Nota 2

15.04.2011

132

SREN 12735-2:2011

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru echipamente de aer conditionat si refrigerare. Partea 2: Tevi pentru echipamente

SREN 12735-2:2003

Nota 2

15.04.2011

133

SREN 12778:2003

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

 

 

134

SR EN 12778: 2003/A1: 2005

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

Nota 3

31.12.2005

135

SR EN 12778: 2003/AC: 2004

Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic

 

 

136

SREN 12952-1:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatiile auxiliare. Partea 1: Generalităti

 

 

137

SREN 12952-10:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 10: Cerinte referitoare la protectia împotriva suprasarcinii de lucru

 

 

138

SREN 12952-11:2007

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 11: Cerinte referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului si la accesoriile acestuia

 

 

139

SREN 12952-14:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 14: Cerinte referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune si apă amoniacală

 

 


140

SREN 12952-16:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 16: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat si cu grătar pentru combustibili solizi

 

 

141

SREN 12952-2:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părtile sub presiune ale cazanelorsi pentru accesorii

 

 

142

SREN 12952-3:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatiile auxiliare. Partea 3: Proiectarea si calculul părtilor sub presiune

 

 

143

SREN 12952-5:2002

Cazane cu tevi de apă si instalatiile auxiliare. Partea 5: Executia si constructia părtilor sub presiune ale cazanului

 

 

144

SREN 12952-6:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata constructiei, a documentatiei si a marcării părtilor sub presiune ale cazanelor

 

 

145

SREN 12952-7:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 7: Cerinte referitoare la echipamentele cazanului

 

 

146

SREN 12952-8:2003

Cazane cu tevi de apă si instalatiile auxiliare. Partea 8: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazosi si lichizi

 

 

147

SREN 12952-9:2004

Cazane cu tevi de apă si instalatii auxiliare. Partea 9: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizati

 

 

148

SREN 12953-1:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 1: Generalităti

 

 

149

SREN 12953-12:2004

Cazane cu tevi de fum. Partea 12: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi

 

 

150

SREN 12953-2:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părtile sub presiune ale cazanelor si pentru accesorii

 

 

151

SREN 12953-3:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 3: Proiectarea si calculul părtilor sub presiune

 

 

152

SREN 12953-4:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 4: Executia si constructia părtilor sub presiune ale cazanelor

 

 

153

SREN 12953-5:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 5: Inspectii în timpul executiei, a documentatiei si a marcării părtilor sub presiune ale cazanului

 

 

154

SREN 12953-6:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 6: Cerinte referitoare la echipamentele cazanului

 

 

155

SREN 12953-7:2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 7: Cerinte referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazosi si lichizi

 

 

156

SREN 12953-8:2002

Cazane cu tevi de fum. Partea 8: Cerinte tehnice referitoare la protectia împotriva suprapresiunii

 

 


157

SR EN 12953-8: 2002/AC: 2003

Cazane cu tevi de fum. Partea 8: Cerinte tehnice referitoare la protectia împotriva suprapresiunii

 

 

158

SREN 12953-9:2007

Cazane cu tevi de fum. Partea 9: Cerinte referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului si ale accesoriilor acestuia

 

 

159

SREN 13121-1:2004

Rezervoare si recipienti de PAS pentru aplicatii deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Conditii pentru specificatii si conditii de receptie

 

 

160

SREN 13121-2:2004

Rezervoare si recipiente de PAS pentru aplicatii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistentă chimică

 

 

161

SREN 13133:2002

Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare

 

 

162

SREN 13134:2002

Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare

 

 

163

SREN 13136:2002

Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune si conductele asociate. Metode de calcul

 

 

164

SR EN 13136: 2002/A1: 2005

Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune si conductele asociate. Metode de calcul

Nota 3

31.12.2005

165

SREN 13175+A2:2007

Echipamente si accesorii pentru GPL. Specificatii si încercări pentru echipamente si accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat

SREN 13175: 2003

Nota 2

30.09.2007

166

SREN 13348:2009

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde, fără sudură, din cupru pentru gaze medicale sau vid

SREN 13348: 2002

Nota 2

28.02.2009

167

SREN 13371:2002

Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenie

 

 

168

SREN 13397:2002

Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană

 

 

169

SREN 13445-1:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităti

SREN 13445-1:2003

Nota 2

31.12.2009

170

SREN 13445-2:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

SREN 13445-2:2003

Nota 2

31.12.2009

171

SREN 13445-3:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare

SREN 13445-3: 2003

Nota 2

31.12.2009

172

SREN 13445-4:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Executie

SREN 13445-4:2003

Nota 2

31.12.2009

173

SREN 13445-5:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspectie si examinare

SREN

13445-5:2003 Nota 2

31.12.2009

174

SREN 13445-6:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinte referitoare la proiectarea si executia recipientelor sub presiune si a părtilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

SR EN 13445- 6:2003

Nota 2

31.12.2009


175

SREN 13445-8:2009

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinte suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu si aliaje de aluminiu

SR EN 13445- 8:2007

Nota 2

31.12.2009

176

SREN 13458-1:2003

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Conditii de bază

 

 

177

SREN 13458-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

178

SREN 13458-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

179

SREN 13458-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 3: Conditii de exploatare

 

 

180

SREN 13458-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 3: Conditii de exploatare

Nota 3

31.12.2005

181

SREN 13480-1:2003

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităti

 

 

182

SREN 13480-1:2003/A1:2005

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităti

Nota 3

31.12.2005

183

SR EN 13480-1:2003/A2:2008

Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităti

Nota 3

30.11.2008

184

SREN 13480-2:2003

Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

 

 

185

SREN 13480-3:2003

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

 

 

186

SREN 13480-3:2003/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

Nota 3

28.02.2006

187

SREN 13480-3:2003/A2:2007

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

Nota 3

31.05.2007

188

SREN 13480-3:2003/A3:2009

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

Nota 3

31.07.2009

189

SREN 13480-3:2003/A4:2010

Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul

Nota 3

30.11.2010

190

SREN 13480-4:2003

Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricatie si instalare

 

 

191

SREN 13480-5:2003

Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectie si control

 

 

192

SREN 13480-6:2004

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru conductele îngropate

 

 

193

SREN 13480-6:2004/A1:2006

Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinte suplimentare pentru conductele îngropate

Nota 3

30.06.2006

194

SREN 13480-8:2007

Conducte industriale metalice.

Partea 8: Cerinte suplimentare pentru conductele de aluminiu si aliaje de aluminiu

 

 


195

SREN 13611:2008

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz si aparate cu gaz. Cerinte generale

 

 

196

SREN 13648-1:2009

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 1: Supape de sigurantă pentru uz criogenie

SREN 13648-1:2003

Nota 2

31.05.2009

197

SREN 13648-2:2003

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenie

 

 

198

SREN 13648-3:2004

Recipiente criogenice. Dispozitive de protectie împotriva suprapresiunii. Partea 3: Determinarea debitului de evacuat. Capacitate si dimensionare

 

 

199

SREN 13709:2010

Robinetărie industrială. Robinete de închidere si retinere cu ventil de otel

SREN 13709:2003

Nota 2

15.04.2011

200

SREN 13789:2010

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă

SREN 13789:2003

Nota 2

15.04.2011

201

SREN 13799:2003

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL

 

 

202

SREN 13799:2003/AC:2007

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu GPL

 

 

203

SREN 13831:2008

Vase de expansiune închise cu membrană încorporată pentru instalatia cu sisteme de încălzire cu apă

 

 

204

SREN 13835:2003

Turnătorie. Fontă austenitică

 

 

205

SREN 13835:2003/A1:2006

Turnătorie. Fontă austenitică

Nota 3

31.12.2006

206

SREN 13923:2006

Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăsurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricatie si încercare

 

 

207

SREN 14071:2005

Supape de sigurantă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL). Echipament auxiliar

 

 

208

SREN 14129:2005

Supape de sigurantă pentru recipiente GPL

 

 

209

SREN 14197-1:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Conditii de bază

 

 

210

SREN 14197-2:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercare

 

 

211

SREN 14197-2:2004/A1:2007

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercare

Nota 3

28.02.2007

212

SREN 14197-2:2004/AC:2007

Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, executie, inspectie si încercări

 

 

213

SREN 14197-3:2004

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de functionare

 

 

214

SREN 14197-3:2004/A1:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de functionare

Nota 3

31.12.2005


215

SR EN 14197-3:2004/AC:2005

Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Conditii de functionare

 

 

216

SREN 14222:2004

Cazane cu tevi de fum executate din otel inoxidabil

 

 

217

SREN 14276-1:2007

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice si pompe de căldură. Partea 1: Recipiente. Cerinte generale

 

 

218

SREN 14276-2:2007

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice si pompe de căldură. Partea 2: Conducte. Cerinte generale

 

 

219

SREN 14341:2007

Robinetărie industrială. Robinete de retinere de otel

 

 

220

SREN 14382+A1:2009

Dispozitive de sigurantă pentru statiile si instalatiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bari

SR EN 14382:2005

Nota 2

30.09.2009

221

SREN 14382+A1:2009/AC:2009

Dispozitive de sigurantă pentru statiile si instalatiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bari

 

 

222

SREN 14394+A1:2009

Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj fortat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW si temperatură maximă de functionare de 110°C

 

 

223

SREN 14570:2005

Echipamente si accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane si subterane

 

 

224

SR EN 14570:2005/A1:2006

Echipamente si accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane si subterane

Nota 3

31.08.2006

225

SREN 14585-1:2006

Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescriptii

 

 

226

SREN 14917:2009

Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicatii sub presiune

 

 

227

SREN 15001-1:2009

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bari pentru instalatii industriale si mai mare de 5 bari pentru instalatii industriale si neindustriale. Partea 1: Cerinte functionale detaliate pentru proiectare, materiale, constructie, inspectie si încercări

 

 

228

SREN ISO 15493:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinii neplastifiată (PVC-U) si policlorură de vinii clorurată (PVC-C). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metrică

 

 

229

SREN ISO 15494:2004

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicatii industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) si polipropilenă (PP). Specificatii pentru componente si sistem. Serie metrică

 

 


230

SREN ISO 15613:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricatie

 

 

231

SREN ISO 15614-1:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel

 

 

232

SR EN ISO

15614-1:2004/A1:2008

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel. Amendament 1

Nota 3

31.08.2008

233

SREN ISO 15614-11:2003

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni si cu laser

 

 

234

SREN ISO 15614-2:2005

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului si aliajelor sale

 

 

235

SREN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului si aliajelor sale

 

 

236

SREN ISO 15614-4:2006

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu

 

 

237

SREN ISO 15614-4:2006/AC:2008

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu

 

 

238

SREN ISO 15614-5:2004

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului si a aliajelor acestora

 

 

239

SREN ISO 15614-6:2006

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric si cu gaze a cuprului si aliajelor sale

 

 

240

SREN ISO 15614-7:2007

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.^ Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: încărcare prin sudare

 

 

241

SREN ISO 15614-8:2003

Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor teava - placă tubulară

 

 

242

SREN ISO 15620:2002

Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice

 

 

243

SREN ISO 16135:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice

 

 

244

SREN ISO 16136:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice

 

 

245

SREN ISO 16137:2006

Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice

 

 

246

SREN ISO 16138:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice

 

 

247

SREN ISO 16139:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice

 

 

248

SREN ISO 21787:2006

Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice

 

 


*) Lista următoare contine trimiteri la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune si la standardele armonizate pentru materiale utilizate în fabricarea echipamentelor sub presiune. În cazul standardului armonizat pentru materiale, prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale de sigurantă este limitată la datele tehnice standard ale materialelor si nu presupune ca materialul să fie corespunzător cu un anumit echipament. Prin urmare datele tehnice mentionate în normele standard se evaluează în raport cu normele de proiectare ale echipamentului pentru a verifica dacă cerintele esentiale de securitate ale Directivei 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune sunt satisfăcute.

 

Nota 1: În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul) are acelasi domeniu de aplicare ca si standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit încetează s