MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 567/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

740. - Hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

765. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

776. - Hotărâre privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi pentru care managementufasistentei medicale a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale din judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Vrancea si municipiul Bucuresti

 

779. - Hotărâre privind desfiintarea Preventoriului TBC Poiana Tapului aflat în reteaua sanitară a Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

780. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

781. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri în suprafată totală de 62.702 m2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

800. - Hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Nepturi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

509. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 2 noiembrie 2010, definitivă la 11 aprilie 2011, în Cauza S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare împotriva României

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

231. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării ulterioare a operelor de artă vizuală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

11. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 19 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băla”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 127 se introduc 29 de noi pozitii, pozitiile nr. 128-156, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 69 “ Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pogăceaua”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 71 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 72-74, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 740.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băla

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

128

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 439

în localitatea Băla de la Belean Gavril - Pod Fânate - Hodaie, drum de pământ, L = 1.943 ml, l = 4ml

1968

9.715

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

129

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 489

în localitatea Băla de la Cotoară loan, nr. 317 - pe sub lab - loan de la pod, drum de pământ, L = 970ml, l = 4ml

1968

4.850

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

130

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 793

în localitatea Băla de la Caroiasa - la iesirea spre Bozed, drum de pământ, L = 1.662 ml, l = 4 ml

1968

8.310

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

131

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 1269

în localitatea Băla de la Gura Nimii - Buduroi - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.269 ml, l = 4ml

1968

6.345

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

132

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 891

în localitatea Băla de la Murătoare - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.076 ml, l = 4 ml

1968

5.380

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

133

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 840

în localitatea Băla de la Curtean - Deal Bumbari - Lazar Teodor, drum de pământ, L = 1.140 ml, l = 4 ml

1968

5.700

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

134

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 374

în localitatea Băla din DJ 154 H - printre coline de pământ - teren viran, drum de pământ, L= 1.090 ml, l = 4 ml

1968

5.450

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

135

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 250

în localitatea Băla de la Crucea lui Sîntean - pe lângă pădure - păsunea Zăpode, drum de pământ L= 1.158 ml, I - A ml

1968

5.790

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

136

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 1069

în localitatea Băla de la Calea Potocii - limită sat Lefaia, drum de pământ, L = 793 ml, l = 4 ml

1968

3.965

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

137

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 451

în localitatea Băla de la pod spre fanate, drum de pământ, L= 1.102ml, l = 4 ml

1968

5.510

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

138

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 356

în localitatea Băla de la DJ 154 H - fost CAP Băla - fântâna CAP, drum de pământ, L = 227ml, l = 4ml

1968

1.135

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

139

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 766

în localitatea Băla de la Crucea Maier Vasile - Bodan Gheorghe - Gura Nimii, drum de pământ, L = 976ml, l = 4rnl

1968

4.880

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

140

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 814

în localitatea Băla de la Buduroi - brazi, drum de pământ, L = 1.508 ml, l = 4 ml

1968

7.540

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

141

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 607

în localitatea Băla de la Hurezu - Vaida Petru - Bazin, drum de pământ, L= 1.182 ml, l = 4ml

1968

5.910

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

142

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 249

în localitatea Băla pe deasupra păsunii Zăpode - dunga dealului - limita comunei Voivodeni, drum de pământ, L - 3.331 ml, l = 4 ml

1968

16.655

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

143

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 281

Din păsunea Zăpode - pe lângă plantatie iesire în drum judetean 154 H, drum de pământ, L = 1,071 mlrl=4m1

1968

5.355

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

144

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 415

în localitatea Băla din drum judetean DJ 154 H - Augustin, drum de pământ, L = 77 ml, l = 4ml

1968

385

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

145

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă

în localitatea Băla de la Valea Fruntii - Drumul Mare - Continit - Spre Fanate - Toldălesti, km 0+000 - 10+773, drum de pământ, L = 10,773 km, parte carosabilă 43.092 mp, platformă (parte carosabilă + acostamente) 53.865 mp, ampriza (platforma +santuri) 69.831 mp

1968

53.865

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

146

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă

în localitatea Ercea de la Drumul Ghilcos, km 0+000 - 3+038, drum de pământ, L = 3,038 km, partea carosabilă 12.152 mp, platforma (parte carosabilă+acostamente) 15.190 mp, ampriza (platforma+ santuri) 19.613 mp

1968

15.190

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

147

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 160

în localitatea Ercea de la Pol Mihai - Pica - Păsunea comunală, drum de pământ, L = 734 ml, l = 4 ml

1968

3.670

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

148

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 183

în localitatea Ercea de la Ormenisan Pintilie - Milăsan loan (Pădureanu), drum de pământ, L = 410 ml, I - A ml

1968

2.050

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

149

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 121

în localitatea Ercea de la Pol loan nr. 11 - podul de piatră, drum de pământ, L = 350 ml, l = 4 ml

1968

1.750

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

150

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 136

în localitatea Ercea de la Ormenisan Pintilie - pe dos - fânate - iesirea spre Poarta, drum de pământ, L = 1.410 ml, l = 4 ml

1968

7.050

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

151

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 82

în localitatea Ercea de la podul lui Manoilă - Cheretău - la gurete - podul de piatră, drum de pământ, L = 2,112 ml, l = 4 ml

1968

10.560

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

152

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 51

în localitatea Ercea de la Cădariu - Andone - limita Lefaia, drum de pământ, L = 1.929 ml, l = 4 ml

1968

9.645

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

153

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 123

în localitatea Ercea de la Mărginean Virgil - pe dos - drumul lui Ghilcos, drum de pământ, L = 1.785 ml, l = 4 ml

1968

8.925

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

154

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 192

în localitatea Ercea de la Milăsan loan (Pădureanu) - Drum cimitir, drum de pământ, L = 390 ml, l = 4ml

1968

1.950

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

155

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă DE 225

în localitatea Băla de la cimitir - la Drumul Zăpode drum de pământ, L = 864 ml, l = 4 ml

1968

4.320

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

156

1.3.7.1

Teren pentru bazin de alimentare cu apă

în localitatea Băla, cu suprafata de 900 mp, partea de N-E a localitătii Băla, la o distantă de 2 km de centrul comunei Băla, în extravilan

1926

126

Domeniul public al comunei Băla, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pogăceaua

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

72

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie Sub Vulturi - Feheresti

Din DJ 152B pe lângă păsunea Vultur, la Feheresti, la intersectia cu DC 132A, cu întoarcere în DJ152B pe lângă Biserica Ortodoxă Văleni, cu îmbrăcăminte de pământ, având L = 3.518m, l = 8m

1947

70.650

Domeniul public al comunei Pogăceaua, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

73

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie Fântâna Babii

Din DJ 152B, pe lângă păsunea Fântâna Babii, pe lângă Pădurea Copăcel, prin Fântâna Babii, cu întoarcere în DJ 152B, cu îmbrăcăminte de pământ, cu L = 4.659 m, l = 8 m

1947

17.890

Domeniul public al comunei Pogăceaua potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

74

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie Pârâu Crucii - Baie

Din DJ 152 B, prin Pârâu Crucii prin păsunea Rotundu, pe lângă Batale, prin Baie la DN 15E, cu îmbrăcăminte de pământ, cu L = 3.356 m, l = 8 m

1947

27.300

Domeniul public al comunei Pogăceaua potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 si 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arad”, după pozitia nr. 675 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 6751, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 765.

 

ANEXA

 

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arad

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

6751

 

Teren U.P.I. Bezdin

Parcelele: u.a. 55B; u.a. 55C; u.d. 55E

Suprafată totală teren - 2.781 mp

2011

561.059,89

Domeniul public al judetului Arad, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 313/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale din judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Vrancea si municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.  - (1) Se aprobă desfiintarea unitătilor sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a aprobării persoane vârstnice, în vederea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de prin hotărârea autoritătilor locale a înfiintării căminelor pentru cămine pentru persoanele vârstnice”, cu modificările ulterioare.


(2) Patrimoniului si personalului unitătilor sanitare publice cu paturi, desfiintate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale din dotarea acestor unităti sanitare li se aplică regimul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din data de 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă:

a) nr. crt. 7 din rubrica “Municipiul Bucuresti” din anexa nr. 1;

b) nr. crt. 30, 39 si 40 din rubrica “Judetul Arges” din anexa nr. 2;

c) nr. crt. 55 din rubrica “Judetul Bihor” din anexa nr. 2;

d) nr. crt.101 din rubrica “Judetul Caras-Severin” din anexa nr. 2;

e) nr. crt. 344 din rubrica “Judetul Vrancea” din anexa nr. 2.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 776.

 

ANEXA

 

LISTA

unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale din judetele Arges, Bihor, Caras-Severin, Vrancea si municipiul Bucuresti, care se desfiintează

 

Nr. crt.

Denumirea autoritătii administratiei publice locale

Judetul

Unitatea sanitară cu paturi al cărei management al asistentei medicale fost transferat autoritătilor administratiei publice locale, care se desfiintează

1.

Consiliul Judetean Arges

Arges

Spitalul de Boli Cronice Mozăceni HCJ nr. 58/2011

2.

Consiliul Judetean Arges

Arges

Spitalului “Dr. Teja Papahagi” Domnesti HCJ nr/60/2011

3.

Consiliul Judetean Arges

Arges

Spitalul de Boli Cronice Rucăr HCJ nr. 59/2011

4.

Consiliul Local Bratca

Bihor

Centrul de Sănătate Bratca HCLnr. 65/2011

5.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Municipiul Bucuresti

Spitalul Clinic Caritas - Academician Nicolae Cajal Bucuresti HCGMBnr. 72/2011

6.

Consiliul Local Anina

Caras-Severin

Spitalul Orăsenesc Anina HCLnr. 36/2011 HCLnr. 38/2011

7.

Consiliul Local Mărăsesti

Vrancea

Spitalul Orăsenesc Mărăsesti HCLnr. 31/2011 HCLnr. 48/2011

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Preventoriului TBC Poiana Tapului aflat în reteaua sanitară a Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Preventoriului TBC Poiana Tapului, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în orasul Busteni, Str. Brumărelelor nr. 2, judetul Prahova, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orasului Busteni nr. 44/2011 prin care s-a decis desfiintarea acestei unităti sanitare si înfiintarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Busteni, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”, cu modificările ulterioare.

(2) Personalului si patrimoniului unitătii sanitare publice cu paturi desfiintate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale aflate în dotarea acesteia, li se aplică regimul prevăzut de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 270 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 779.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, si a caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, cu modificările si completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - SA, în calitate de agentie de implementare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1 si 2/2.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1 si 2/2, se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1, 2/1 si 2/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 780.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea obiectivului de investitii

1.

Dâmbovita

Reabilitarea si extinderea partială a retelelor de apă si canalizare din orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita

2.

Harghita

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare menajeră si a statiei de epurare în municipiul Gheorgheni, judetul Harghita

 

ANEXA Nr. 2/1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si extinderea partială a retelelor de apă si canalizare din orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita”

 

Cuprins în Proiectul: “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Consiliul Local Pucioasa

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Pucioasa, judetul Dâmbovita

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la 20 iulie 2009; 1 euro = 4,22698 lei),

mii lei

 

12.425

 

din care:

 

 

 

 

- constructii-montaj

mii lei

 

9.815

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

 

10

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- Reabilitare retea distributie apă potabilă (PEID, De 63-250 mm, PN 10)

 

m

20.540

 

- Extindere retea distributie apă potabilă (PEID, De 63-250 mm, PN10)

 

m

3.130

 

- Reabilitare retea canalizare menajeră (PVC-KG, Dn 250-500 mm)

 

m

5.333

 

- Extindere retea canalizare menajeră (PVC-KG, Dn 250-500 mm)

 

m

4.575

 


Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare menajeră si a statiei de epurare în municipiul Gheorgheni, judetul Harghita”

 

Cuprins în Proiectul: “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Consiliul Local Gheorgheni

Amplasament: unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni, judetul Harghita

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la 7 aprilie 2009; 1 euro = 4,1549 lei),

mii lei

35.321

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

24.469

mii lei

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

7

 

- Capacităti:

 

 

 

- Reabilitare aductiune apă potabilă PEID, PN 6-PN 10

m

5.288

 

- Reabilitare retea distributie apă potabilă PEID, PN 6

m

33.627

 

- Statie de tratare

m3/h

396

 

- Extindere retea canalizare menajeră, PVC

m

15.116

 

- Statie de epurare

m3/zi

2.400

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri în suprafată totală de 62.702 m2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri în suprafată totală de 62.702 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”.

(2) Suprafetele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 781.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor în suprafată totală de 62.702 m2, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Număr de inventar MFP

1.

Municipiul Caracal,

judetul Olt, categoria

de folosintă arabil

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 21.952 m2

Tarlaua 108

Număr cadastral 51365

Număr carte funciară 51343

107715 (partial)

2.

Municipiul Caracal,

judetul Olt, categoria

de folosintă arabil

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si

Sportului - Universitatea din Craiova

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 6.065 m2

Tarlaua119-187A

Număr cadastral 51347

Număr carte funciară 51342

107715 (partial)

3.

Municipiul Caracal,

judetul Olt, categoria

de folosintă arabil

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Universitatea din Craiova

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 34.685 m2

Tarlaua 124, trup V

Număr cadastral 51369

Număr carte funciară 51344

107715 (partial)

 

 

 

TOTAL  =

 62.702 m2

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoDtă Drezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă actul aditional nr. 2 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti si Compania “ELF Aquitaine”, pe de altă parte, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si companiile OMV “Petrom” - S.A. si “ExxonMobil Exploration and Production România Limited”, pe de altă parte, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 august 2011.

Nr. 800.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publica amendamentele din 2011 la Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 7 iulie 2011.

Nr. 509.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 2 noiembrie 2010,

definitivă la 11 aprilie 2011,

în Cauza S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare împotriva României

(Cererea nr. 21.199/03)

 

Hotărârea a devenit definitivă în conditiile prevăzute la art. 44 §2 (c) din Conventie. Aceasta poate suferi modificări de formă.

În Cauza S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, presedinte, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu, la data de 12 octombrie 2010,

pronuntă prezenta hotărâre, adoptată la aceeasi dată.

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află Cererea nr. 21.199/03 îndreptată împotriva României, prin care o societate românească, S.C. Apron Dynamics - S.R.L. Baia Mare (reclamanta), a sesizat Curtea la 16 mai 2003, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Societatea reclamantă a fost reprezentată de Georg Valentin Coza, în calitate de administrator. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, domnul Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. La 2 aprilie 2009, presedintele Sectiei a treia a decis să comunice Guvernului capetele de cerere privind pretinsa lipsă de acces la justitie si durata procedurii civile, precum si capătul de cerere în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie cu privire la procedura mentionată anterior. În conformitate cu dispozitiile art. 29 § 1 din Conventie, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea si fondul cauzei vor fi examinate împreună.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Societatea reclamantă a fost înfiintată în anul 1992 si are sediul în Baia Mare.

A. Actiunea de recuperare a datoriei

5. La 14 martie 1996, societatea reclamantă a introdus o actiune prin care încerca să constrângă societatea A. (o societate comercială cu capital de stat) să returneze suma de 2.934.854.487 lei (ROL), reprezentând pretul mărfurilor furnizate de reclamant si neplătite de A. plus dobândă. Societatea pârâtă a contestat sustinerile reclamantei, pretinzând că datoria fusese achitată.

6. Reclamanta a plătit taxa judiciară de timbru în valoare de 10.000 ROL, însă instanta i-a solicitat să efectueze o plată suplimentară pentru a acoperi un anumit procent din suma totală pretinsă. La 31 mai 1996, instanta a calculat taxa la 270.162.136 ROL.

La 28 iunie 1996, societatea a contestat noul cuantum al taxei judiciare de timbru si a sustinut că, în conformitate cu legea, astfel cum a fost interpretată de instantele superioare, ar trebui să plătească numai 10.000 ROL.

La 4 octombrie 1996, aceasta si-a reiterat pozitia cu privire la cuantumul taxei de timbru.

7. La aceeasi dată, instanta a constatat cauza în stare de judecată.

8. La 11 octombrie 1996, instanta a repus din nou cauza pe rol si a citat părtile pentru data de 29 noiembrie 1996, pentru a pune în discutie dacă se impune efectuarea unei expertize pentru calcularea pretentiilor.

9. La 20 ianuarie 1997, societatea A. a acceptat calcularea datoriei.

10. A fost dispusă o evaluare a datoriei, iar raportul de expertiză a fost prezentat instantei la 11 decembrie 1997.

11. În repetate rânduri în timpul procedurii pârâta a solicitat ca societatea reclamantă să fie obligată să plătească taxa judiciară de timbru. În acest sens au fost acordate mai multe amânări.

12. La 26 septembrie 1997, pârâta a informat instanta că fusese deschisă procedura de insolventă împotriva sa (a se vedea infra, pct. 19).

13. La 5 februarie 1998, Tribunalul Maramures a anulat actiunea pentru neplata taxei judiciare de timbru. De asemenea, instanta a luat act de faptul că societatea reclamantă nu contestase niciodată cuantumul taxei judiciare de timbru.

14. Societatea reclamantă a introdus apel, sustinând că, în conformitate cu legislatia pe care se întemeiază actiunea ei initială, taxa judiciară de timbru era stabilită la o sumă forfetară de 10.000 ROL, necalculată în functie de suma pretinsă, sumă pe care aceasta o plătise oricum la începutul procedurii. Reclamanta a plătit taxa judiciară de timbru în apel, în valoare de 10.000 ROL, si timbrul judiciar în valoare de 3.000 ROL.

15. La 27 mai 1998, Curtea de Apel Cluj-Napoca a respins apelul ca nefondat. Hotărârea a rămas definitivă.

16. La 24 iunie 1998, societatea reclamantă a declarat recurs.

17. La 9 mai 2006, societatea reclamantă a solicitat Tribunalului Maramures informatii cu privire la stadiul procedurii. La 12 mai 2006, tribunalul a informat societatea reclamantă că din cauza unei erori administrative recursul fusese înaintat Curtii Supreme de Justitie la 12 mai 2006.

18. Prin Hotărârea irevocabilă din 15 februarie 2008, înalta Curte de Casatie si Justitie a respins recursul ca nefondat. Aceasta a luat act de faptul că, în măsura în care debitorul a contestat pretentiile, prima instantă a procedat corect, încercând să stabilească taxa judiciară de timbru direct proportional cu valoarea sumei pretinse.

B. Lichidarea societătii A.

19. La 5 aprilie 1995, unul dintre creditorii societătii A. a solicitat deschiderea procedurii de insolventă împotriva societătii A., în temeiul articolelor relevante din Codul comercial.

20. Intre 10 mai 1995 si 25 iunie 1997, procedura a fost suspendată la cererea societătii A., întrucât Guvernul adoptase programe de restructurare a societătii (Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societătilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare si de îmbunătătire a decontărilor în economie).

21. La 18 martie 1998, Tribunalul Maramures a declarat insolventa societătii A. Conform rapoartelor privind situatia financiară a societătii, la 9 iulie 1998 a fost deschisă procedura de lichidare.

22. La 11 iunie 1998, societatea reclamantă a solicitat includerea în tabloul creditorilor a pretentiei sale, în valoare de 1.474.012,64 dolari americani (USD). Plângerea a fost contestată de “debitoare”, societatea A.

La 9 februarie 1999, reclamanta si-a reiterat plângerea, care a fost inclusă provizoriu în tabloul creditorilor, care urma să fie examinat ca urmare a obiectiilor ridicate.

23. La 16 februarie 2000, tribunalul a respins plângerea societătii reclamante pe motiv că era prescrisă. Acesta a considerat că perioada de aplicare nu fusese întreruptă de actiunea de recuperare a datoriei, în măsura în care actiunea respectivă fusese anulată pe motiv de neplată a taxei judiciare de timbru.

24. La 22 noiembrie 2000, Curtea de Apel Cluj-Napoca a mentinut Hotărârea din data de 16 februarie 2000, potrivit căreia actiunea era prescrisă. De asemenea, a considerat că datoria, care fusese contestată de debitor, nu fusese certificată si evaluată cantitativ în timpul procedurii de recuperare a datoriei, deoarece actiunea reclamantei fusese anulată.

25. La 20 noiembrie 2002, Curtea Supremă de Justitie a confirmat hotărârea, care a rămas irevocabilă.

C. Procedura de insolventa împotriva societătii reclamante

26. La 30 mai 2000, Directia Generală Vamală Oradea a solicitat lichidarea societătii reclamante pentru o datorie neplătită, în valoare de 458.121.902 ROL.

27. La 26 iunie 2000, procedura a fost suspendată pe motivul că societatea reclamantă a contestat datoria (societatea reclamantă a câstigat actiunea respectivă la 18 septembrie 2002).

28. La 3 noiembrie 2003, Tribunalul Maramures a deschis procedura de lichidare. La 21 ianuarie 2004, Curtea de Apel Cluj-Napoca a casat hotărârea si a respins cererea din 30 mai 2000.

II. Dreptul intern relevant

29. Legislatia relevantă privind taxa judiciară de timbru este descrisă în lorga împotriva României, nr. 4.227/02, pct. 22-25, 25 ianuarie 2007.

30. Articolele relevante din Codul comercial, astfel cum erau în vigoare înaintea modificărilor aduse în 1995 (a se vedea infra, pct. 31), prevăd:

ARTICOLUL 717

“Din ziua declaratiunii falimentului, nicio actiune în contra falitului privitoare la bunurile sale mobile sau imobile, si niciun act de executare asupra acelorasi bunuri nu va putea fi intentat sau îndreptat decât în contra judecătorului sindic. Actiunile si executările deja începute în persoana falitului se vor continua, însă în persoana judelui sindic.”

ARTICOLUL 780

“Chiar după expirarea termenelor [...], creditorii cunoscuti sau necunoscuti, care nu si-au declarat încă creantele, pot să ceară de la judecătorul sindic să fie verificati la masa falimentului [...]”

31. Procedura de insolventa reglementată de Codul comercial a fost înlocuită prin Legea privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului (Legea nr. 64/1995), publicată în anul 1995, modificată si republicată în anul 1999. După republicare, articolele relevante ale acestuia prevăd:

ARTICOLUL 42

“De la data deschiderii procedurii se suspendă toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.”

ARTICOLUL 131

“Procedurile falimentare deschise până la data punerii în aplicare a prezentei legi vor continua să fie administrate si lichidate potrivit dispozitiilor Codului comercial român.”

Prevederile art. 131 se regăseau si în versiunea initială a legii, la art. 130.

32. Legea nr. 64/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006 din 20 iulie 2006.

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Conventie

33. Societatea reclamantă s-a plâns în principal de modul în care instantele interne au stabilit taxa judiciară de timbru în procedura deschisă de aceasta împotriva societătii A., de durata acestei proceduri si de respingerea capetelor sale de cerere îndreptate împotriva societătii A. În cadrul procedurii de insolventa.

Aceasta a invocat art. 6 § 1 din Conventie, care prevede: “Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale [...] în termen rezonabil, de către o instantă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil [...]”

A. Cu privire la admisibilitate

34. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. De asemenea, Curtea constată că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil.

B. Cu privire la fond

1. Argumentele părtilor

35. Guvernul a sustinut că instantele interne au examinat în fond capetele de cerere ale reclamantei si că faptul că reclamanta nu a fost satisfăcută de rezultatul procedurii nu constituie o încălcare a dreptului de acces la instantă.

36. Guvernul a subliniat că societatea reclamantă nu a contestat niciodată cuantumul taxei judiciare de timbru si că impunerea unor asemenea taxe reprezenta o limitare acceptată a dreptului de acces la instantă.

37. În continuare, Guvernul a sustinut că actiunea de restituire a datoriei avea un caracter complex si că, în afară de singura eroare administrativă făcută de curtea de apel, care a amânat trimiterea recursului la înalta Curte, autoritătile nu au avut perioade lungi de inactivitate. De asemenea, Guvernul a considerat că societatea reclamantă a solicitat mai multe amânări pe parcursul procedurii; în special, acesta a sustinut că societatea avea cunostintă de mult timp de faptul că recursul nu fusese trimis în fata înaltei Curti, dar, din rea-credintă, a preferat să astepte 8 ani până să solicite continuarea procedurii.

38. Reclamanta a sustinut că faptul că instanta nu a informat cu privire la deschiderea procedurii de lichidare a echivalat cu lipsa accesului la instantă al societătii reclamante.

39. Aceasta a sustinut că taxa judiciară de timbru calculată de instantă, în valoare de 270.162.136 ROL, era exagerată si a constituit o restrictie disproportionată privind dreptul său de acces la instantă. De asemenea, a considerat că instanta învestită cu cererea de insolventa a procedat gresit când a respins actiunea din ratiuni de prescriptie, deoarece termenul nu se încheiase atât timp cât societatea A. acceptase efectuarea unei expertize la 20 ianuarie 1997.

Reclamanta a sustinut că nu a fost examinat pe fond niciunul dintre capetele sale de cerere.

40. În cele din urmă, reclamanta a respins argumentele Guvernului privind durata procedurii si a subliniat că autoritătile nu examinaseră cu promptitudine capetele sale de cerere.


2. Motivarea Curtii

a) Principii generale

41. Curtea reiterează că art. 6 § 1 din Conventie garantează tuturor dreptul de a supune analizei unei instante orice cerere cu privire la drepturile si obligatiile sale cu caracter civil. Acesta ia forma “dreptului la instantă”, iar unul dintre aspectele sale este dreptul de acces, adică dreptul de a initia proceduri în fata instantelor privind drepturi si obligatii de natură civilă (a se vedea Golder împotriva Regatului Unit, 21 februarie 1975, pct. 35-36, seria A, nr. 18).

42. Cu toate acestea, “dreptul la instantă” nu este absolut. Acesta este supus unor limitări ce decurg din marja de apreciere a statului, în special atunci când este vorba de conditiile de admisibilitate a unui recurs, conditii reglementate la nivelul legislatiei unui stat (a se vedea Ashingdane împotriva Regatului Unit, 28 mai 1985, pct. 57, seria A, nr. 93). Totusi, aceste limitări nu trebuie să restrictioneze sau să reducă accesul persoanei la instantă astfel încât dreptul, în esenta sa, să devină inefectiv (a se vedea Levages Prestations Services împotriva Frantei, 23 octombrie 1996, pct. 40, Culegere de hotărâri si decizii 1996-V).

Curtea a recunoscut atât impunerea taxelor judiciare de timbru cât si instituirea regulilor prescriptiei ca limite acceptabile ale dreptului de acces la instantă [a se vedea Weissman si altii împotriva României, nr. 63.945/00, pct. 35, CEDO 2006-VII (extrase), si Yagtzilar si altii împotriva Greciei, nr. 41.727/98, pct. 23-24, CEDO 2001-XII].

De asemenea, Curtea a stabilit că, în temeiul art. 6 din Conventie, orice persoană are dreptul la o hotărâre definitivă pronuntată, într-un termen rezonabil, în litigii privind drepturi si obligatii cu caracter civil. În consecintă, statele semnatare ale Conventiei au obligatia de a-si organiza sistemele juridice astfel încât să permită instantelor să respecte această cerintă. În special, Curtea a considerat că era de competenta instantelor interne să identifice proceduri similare si, după caz, să le conexeze, să le suspende sau să respingă instituirea suplimentară de noi proceduri pe acelasi fond (a se vedea Gjonbocari si altii împotriva Albaniei, nr. 10.508/02, pct. 67, 23 octombrie 2007).

b) Aplicarea principiilor în prezenta cauză

43. Curtea ia act mai întâi de faptul că ambele proceduri, cea de recuperare a datoriei si cererea de participare la procedura de insolventă, aveau în vedere acelasi obiectiv, si anume ca societatea reclamantă să îsi recupereze pretinsa datorie de la societatea A. Prin urmare, pentru a evalua accesul efectiv al reclamantei la instantă, cele două seturi de proceduri ar trebui analizate global, în lumina principiilor enuntate mai sus (a se vedea S.C. Concept Ltd - S.R.L. si Manole împotriva României, nr. 42.907/02, pct. 47, 22 noiembrie 2007).

44. Curtea ia act de faptul că reclamanta a depus plângerea sa initială la 14 martie 1996, iar procedura de insolventă împotriva societătii A. a fost deschisă (după suspendare) la 25 iunie 1997. De la 26 septembrie 1997, tribunalul a fost informat cu privire la procedura de insolventă. Astfel, reclamanta trebuie să fi luat cunostintă de această procedură cel mai târziu la data de 26 septembrie 1997.

Reclamanta a solicitat să i se permită să participe la ambele proceduri, fapt ce poate fi considerat drept o abordare promptă din partea sa, având în vedere importanta promptitudinii în actiunile comerciale.

45. Curtea va considera că prima instantă era competentă să decidă în privinta plângerii reclamantei cel putin până la 18 martie 1998, când societatea A. a fost declarată în stare de insolventă. Prin urmare, va examina, din perspectiva drepturilor garantate de art. 6 din Conventie, procedurile initiale desfăsurate până la data respectivă. Astfel, aceasta ia act de faptul că, pe parcursul perioadei respective, tribunalul nu a făcut decât să anuleze actiunea, fără să examineze fondul sau să răspundă obiectiei reclamantei cu privire la impunerea noii taxe judiciare de timbru.

Curtea consideră că nivelul taxelor judiciare de timbru, stabilite de instantă la 31 mai 1996, era semnificativ chiar si pentru o societate comercială (a se vedea S.C. Marolux si Jacobs împotriva României, nr. 29.419/02, pct. 33-34, 21 februarie 2008).

46. Guvernul subliniază că reclamanta nu a contestat cuantumul taxei judiciare de timbru. Cu toate acestea, Curtea a stabilit deja că, la momentul respectiv, nu existau mijloace eficiente de a contesta taxa judiciară de timbru sau de a solicita reexaminarea acesteia si, prin urmare, a constatat o încălcare a art. 6 § 1 din Conventie în mai multe cauze îndreptate împotriva României [a se vedea Weissman si altii împotriva României (dec), nr. 63.945/00, 28 septembrie 2004; lorga, citată anterior, pct. 47; si Rusen împotriva României, nr. 38.151/05, pct. 23-24, 8 ianuarie 2009]. Rezultă că, probabil, orice încercare a societătii reclamante de a actiona în acest sens ar fi esuat.

47. De fapt, o asemenea cale de atac a fost disponibilă reclamantei doar la 29 mai 2004 (a se vedea lorga, citată anterior, pct. 22-25). Până la momentul respectiv, hotărârea pronuntată în recurs, care era executorie, fusese deja pronuntată în cadrul primei proceduri, iar participarea reclamantei la procedura de lichidare fusese deja încheiată printr-o hotărâre definitivă.

48. În continuare, Curtea ia act de faptul că, în momentul în care a apărut posibilitatea atacării stabilirii taxei judiciare de timbru, actiunea initială a reclamantei era deja pe rolul instantelor interne de 10 ani, din care o întârziere de 6 ani se datora exclusiv erorilor de ordin administrativ de care reclamanta nu era responsabilă, dar pentru care nu primise niciodată despăgubiri. La momentul la care această cale de atac a devenit disponibilă, cauza era pe rolul acestei instante de un an.

În plus, până în 2006, când recursul formulat de reclamantă a fost înaintat înaltei Curti spre examinare, societatea nu dispunea de mijloacele necesare pentru a face uz de această nouă cale de atac.

49. Curtea nu a fost informată de către părti cu privire la stadiul la care ajunsese procedura de lichidare în 2008. Prin urmare, chiar si presupunând că reclamanta utilizase cu succes calea de atac mentionată anterior, iar plângerea îi fusese solutionată, Curtea nu poate face speculatii cu privire la oportunitatea efectivă pe care ar fi avut-o reclamanta în 2008 de a solicita reincluderea sa pe lista de creditori în cadrul procedurii de lichidare.

Cu toate acestea, la momentul respectiv, trecuseră deja 12 ani de când societatea reclamantă încerca să îsi recupereze datoria.

50. Curtea a constatat deja că nici măcar în cazul procedurilor complexe de lichidare nu se justifică o asemenea întârziere (a se vedea S.C. Concept Ltd - S.R.L. si Manole, citată anterior, pct. 51).

51. Acest lucru este suficient Curtii pentru a concluziona că reclamanta a fost privată de acces efectiv la instantă atât în timpul primei actiuni de recuperare a datoriei, cât si în timpul procedurii de lichidare, precum si că durata procedurii instituite de reclamantă a fost nerezonabilă.

Prin urmare, a fost încălcat art. 6 § 1 din Conventie.


II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

52. Reclamanta s-a plâns că i-au fost încălcate drepturile garantate de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, în privinta celor două proceduri care vizau recuperarea datoriei de la societatea A.

53. Ambele părti au prezentat observatii cu privire la acest capăt de cerere.

54. Având în vedere constatarea legată de art. 6 § 1 (a se vedea supra, pct. 51), Curtea consideră că acest capăt de cerere este admisibil, dar că nu se mai impune examinarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie (a se vedea, printre altele, S.C. Marolux - S.R.L. si Jacobs, citată anterior, pct. 43).

III. Cu privire la celelalte pretinse încălcări ale Conventiei

55. Societatea reclamantă s-a mai plâns că procedura de reorganizare judiciară deschisă împotriva sa a fost ilegală si a adus atingere drepturilor sale garantate de art. 6 din Conventie si de art. 1 din Protocolul nr. 1.

56. Cu toate acestea, având în vedere toate elementele de care dispune si limitele competentei sale, Curtea consideră că acestea nu indică nicio pretinsă încălcare a drepturilor si a libertătilor stabilite în Conventie sau în protocoalele la aceasta.

Rezultă că aceste capete de cerere sunt în mod vădit nefondate si trebuie respinse în conformitate cu art. 35 § 3 si 4 din Conventie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

57. Art. 41 din Conventie prevede:

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

58. În ceea ce priveste prejudiciul material, societatea reclamantă pretinde:

- 984.881,39 euro (EUR), reprezentând datoria societătii A.;

- 369.325,57 EUR, reprezentând pierderea pe care a suferit-o la cursul de schimb USD-EUR;

- 505.000 EUR, reprezentând foloasele nerealizate.

De asemenea, aceasta a solicitat 15.000 EUR pentru prejudiciul moral.

59. Guvernul a contestat aceste pretentii, considerându-le excesive si fără legătură de cauzalitate cu pretinsele încălcări.

60. Curtea nu a identificat nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată si prejudiciul material pretins si, prin urmare, respinge cererea. Pe de altă parte, Curtea consideră că reclamantei i-a fost cauzat un prejudiciu prin modul în care au fost conduse diversele proceduri si, pronuntându-se în echitate, îi acordă acesteia 5.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B. Cheltuieli de judecată

61. De asemenea, reclamanta a solicitat 45.652,37 EUR pentru cheltuielile de judecată suportate în fata instantelor interne, si anume taxe judiciare de timbru, asistentă judiciară, cheltuieli de transport si de secretariat, si 676,16 EUR pentru cheltuielile suportate în fata Curtii, în special timbre si cheltuieli de secretariat.

62. Guvernul a contestat această pretentie, considerând-o speculativă, exagerată si nejustificată.

63. În conformitate cu jurisprudenta Curtii, un reclamant are dreptul la rambursarea cheltuielilor de judecată numai în măsura în care se stabileste caracterul real, necesar si rezonabil al acestora. În spetă, tinând seama de elementele pe care le detine si de criteriile mentionate mai sus, Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 2.000 EUR pentru toate cheltuielile.

C. Dobânzi moratorii

64. Curtea consideră că este necesar să aplice majorările de întârziere echivalente cu rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginal practicată de Banca Centrală Europeană, la care se vor adăuga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capetele de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 din Conventie privind accesul la instantă si durata procedurii si pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie cu privire la actiunea de recuperare a pretentiilor materiale si lichidarea societătii A. si inadmisibilă pentru rest;

2. hotărăste că a fost încălcat art. 6 § 1 din Conventie;

3. hotărăste că nu este necesar să se examineze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

4. hotărăste:

a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantei, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie:

(i) 5.000 EUR (cinci mii de euro) pentru prejudiciul moral, la care se va adăuga orice sumă cu titlu de impozit; si

(ii) 2.000 EUR (două mii de euro) pentru cheltuieli de judecată, la care se va adăuga orice sumă cu titlu de impozit;

b) că sumele de mai sus trebuie convertite în moneda natională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plătii;

c) că, de la expirarea termenului mentionat si până la efectuarea plătii, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginal practicată de Banca Centrală Europeană, la care se vor adăuga 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru rest.

Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 2 noiembrie 2010, în temeiul art. 77 § 2 si 3 din Regulament.

 

Josep Casadevall,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier


ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării ulterioare a operelor de artă vizuală

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. c), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 si art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de către Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG M/10008 din 25 iulie 2011, precum si de Referatul nr. RG 11/10.309 din 2 august 2011 al Directiei registre si gestiune colectivă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării ulterioare a operelor de artă vizuală, după cum urmează:

- Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), reprezentând organismul de gestiune din domeniu, pe de o parte; si

- Societatea Comercială “Galeriile Artmark” - S.R.L. si Societatea Comercială ALIS - S.R.L., reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 4 august 2011.

Nr. 231.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 3.543 din 30 iunie 2011 a Directiei reglementare si autorizare, precum si prevederile art. 741 alin. (2) si ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia secretariat si directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 20 iulie 2011.

Nr. 11.


 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 8/2011

privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 741 alin. (2) si ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura de autorizare si avizare a agentilor de marketing persoane juridice si persoane fizice, a persoanei juridice specializate, precum si conditiile de desfăsurare a activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) agent de marketing persoană fizică reprezintă persoana fizică, avizată de către Comisie, care a încheiat un contract de muncă sau un contract de mandat cu un singur administrator ori cu un singur agent de marketing persoană juridică, în vederea desfăsurării activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

b) agent de marketing persoană juridică reprezintă persoana juridică, autorizată sau avizată de Comisie, care a încheiat un contract cu unul ori mai multi administratori de fonduri de pensii facultative, în vederea desfăsurării activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, si care poate fi:

(i) o societate comercială autorizată de Comisie, care are ca obiect principal de activitate activităti auxiliare ale fondurilor de pensii si, după caz, ca obiect secundar activitatea prevăzută la art. 6 alin. (2) si a cărei denumire include în mod obligatoriu sintagma “broker de pensii private”;

(ii) o societate comercială constituită conform legilor speciale si autorizată de Banca Natională a României, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autoritătii de supraveghere care a emis si autorizatia de functionare, în vederea desfăsurării activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si avizul Comisiei, denumită în continuare intermediar de pensii private;

c) formator reprezintă persoana fizică care desfăsoară activităti de pregătire teoretică si practică a personalului care desfăsoară activitate de marketing în sistemul pensiilor private, în cadrul programului de pregătire profesională desfăsurat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) marketingul prospectului schemei de pensii facultative reprezintă activitatea desfăsurată de către administratorii de fonduri de pensii facultative prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice si/sau juridice avizate ori autorizate de către Comisie, în vederea obtinerii acordului de aderare a persoanelor eligibile la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii facultative;

e) persoană juridică specializată reprezintă societatea comercială care desfăsoară activităti de formare profesională si care este avizată de către Comisie în vederea desfăsurării cursurilor de pregătire profesională pentru agentii de marketing persoane fizice;

f) Portal de documentatie tehnică reprezintă aplicatia informatică ce se accesează la adresa https://w3.csspp.ro/itbox/, care cuprinde instructiuni tehnice pentru completarea si transmiterea în format electronic, către Comisie, a datelor si informatiilor sub formă de rapoarte de către entitătile din sistemul de pensii private;

g) reavizare reprezintă emiterea de către Comisie a unui nou aviz pentru agentul de marketing persoană fizică cu care administratorul, după caz, agentul de marketing persoană juridică are un contract în derulare, ca urmare a absolvirii unui nou curs de pregătire, cu scopul actualizării cunostintelor acestuia în domeniul pensiilor private ;

h) Registrul agentilor de marketing reprezintă sectiunea din Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor ce cuprinde informatii privind agentii de marketing persoane fizice si juridice care desfăsoară activitate de marketing a prospectului schemei de pensii facultative în baza autorizatiei/avizului Comisiei.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 3. - Administratorul desfăsoară activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai prin intermediul agentului de marketing persoană juridică si/sau agentului de marketing persoană fizică, autorizat/avizat de Comisie.

Art. 4. - (1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative constă în:

a) informarea persoanei eligibile cu privire la conditiile schemei de pensii facultative, la prospectul schemei de pensii facultative, cu privire la drepturile si obligatiile părtilor implicate, precum si cu privire la natura riscurilor asociate schemei de pensii facultative;

b) punerea la dispozitia persoanei eligibile a prospectului simplificat si, la cerere, a celui detaliat;

c) informarea persoanei eligibile cu privire la modalitatea de aderare la un fond de pensii facultative;

d) obtinerea acordului de aderare a persoanei eligibile la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii facultative, prin semnarea actului individual de aderare.

(2) Operatiunea de transfer al participantilor de la un fond de pensii facultative la un alt fond de pensii facultative nu reprezintă activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

(3) Agentul de marketing persoană juridică desfăsoară activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative numai prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice avizati de Comisie, la cererea sa.

(4) Actele individuale de aderare încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (3) si ale art. 3 sunt nule de drept.

Art. 5. - (1) Agentii de marketing persoane juridice pot desfăsura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru toti administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati de Comisie, în baza contractelor încheiate cu acestia.

(2) Contractele încheiate pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative îsi încetează valabilitatea cel târziu la data comunicării către agentul de marketing persoană juridică si administrator a deciziei de retragere a autorizatiei/avizului agentului de marketing persoană juridică.

 

CAPITOLULUI

Autorizarea/Avizarea agentilor de marketing persoane juridice si avizarea agentilor de marketing persoane fizice

 

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare a brokerilor de pensii private

 

Art. 6. - (1) în vederea obtinerii deciziei de autorizare ca broker de pensii private pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, o societate comercială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să folosească o denumire de natură să nu inducă în eroare persoanele eligibile, participantii sau alte persoane si să includă în denumire, în mod obligatoriu, sintagma “broker de pensii private”;

b) să aibă un capital social subscris si vărsat integral în numerar de minimum 25.000 lei;

c) să aibă ca obiect principal de activitate activităti auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzător acestei activităti prevăzut în Clasificarea activitătilor din economia natională;

d) să aibă un sediu destinat desfăsurării activitătii pentru care solicită autorizarea, dotat cu echipamente corespunzătoare, unde se transmite si se primeste corespondenta de la Comisie, sediu la care să fie prezent în permanentă un angajat al brokerului de pensii private, în timpul programului de lucru;

e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

f) asociatii/actionarii persoane fizice trebuie să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si în cazierul fiscal;

g) asociatii/actionarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să nu se afle în procedură de insolventă, reorganizare judiciară sau faliment;

(ii) să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier fiscal;

h) membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să aibă pregătirea, experienta profesională si onorabilitatea necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

(ii) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

(iii) să nu fi fost sanctionati de către autoritătile române sau străine din domeniul financiar-bancar, al pietei de capital, asigurărilor si pensiilor private cu interdictia definitivă sau temporară de a desfăsura activităti în sistemul/domeniul în care au activat;

(iv) să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si în cazierul fiscal;

(v) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unei societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

(vi) să nu fie membri în consiliul de administratie al societătii de servicii de investitii financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizează marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a încheiat contract;

(vii) să nu fie angajati sau să nu aibă niciun fel de relatie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

i) să aibă un contract pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative încheiat cu cel putin un administrator, care să intre în vigoare începând cu data comunicării deciziei de autorizare a agentului de marketing persoană juridică de către Comisie;

j) să achite taxa de autorizare de functionare si înscriere în Registrul Comisiei, conform legislatiei în vigoare.

(2) Persoana juridică autorizată de Comisie ca broker de pensii private poate distribui, în conformitate cu legislatia aplicabilă în vigoare, si titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare si ale altor organisme de plasament colectiv, cu avizul prealabil al Comisiei si cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul pietei de capital din România.

Art. 7. - (1) în vederea obtinerii deciziei de autorizare, solicitantul depune la Comisie o cerere de autorizare pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si înscriere în Registrul agentilor de marketing, întocmită conform anexei nr. 2, semnată de către reprezentantul legal al societătii, însotită de următoarele documente:

a) documente care atestă constituirea societătii comerciale:

(i) actul constitutiv având înscris ca obiect principal de activitate activităti auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzător acestei activităti, prevăzut în Clasificarea activitătilor din economia natională;

(ii) certificatul de înregistrare;

(iii) certificatul de înscriere de mentiuni împreună cu copia rezolutiei de la Oficiul National al Registrului Comertului;

(iv) certificatul constatator;

b) documente care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social;

c) copia actului juridic în baza căruia societatea detine în folosintă spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, după caz, cu precizarea sediului care îndeplineste conditia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. d);

d) certificat de atestare fiscală;

e) certificatul de cazier fiscal, în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare;

f) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane fizice:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titularul actului de identitate prin semnătură olografă, pe aceeasi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare;

g) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane juridice:

(i) certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului al persoanei juridice;

(ii) certificatul de cazier fiscal aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare,

h) documente cu privire la membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului si administratorul unic, după caz:


(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titularul actului de identitate prin semnătură olografă, pe aceeasi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;

(iii) copia documentului care dovedeste absolvirea cursurilor unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

(iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

(v) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare;

(vi) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 6 lit. h) pct. (iii), (v), (vi) si (vii);

i) contractul pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, încheiat între societate si administrator, care să contină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare a brokerului de pensii private de către Comisie;

j) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare si înscriere în Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit Comisiei odată cu cererea de autorizare si sub forma de imagini scanate, în fisiere a căror denumire să exprime natura documentelor.

Art. 8. - (1) Pentru a desfăsura si activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, brokerul de pensii private autorizat de Comisie pentru marketingul prospectului schemei de pensii private trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 6 si să depună la Comisie o cerere de autorizare pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si înscriere în Registrul agentilor de marketing, întocmită conform anexei nr. 2, însotită de următoarele documente:

a) documentele depuse în vederea obtinerii autorizatiei de broker de pensii private pentru desfăsurarea activitătii de marketing ai prospectului schemei de pensii facultative, care au suferit modificări după data autorizării initiale; documentele care nu au suferit modificări nu se mai depun la Comisie, iar reprezentantul legal al societătii depune la Comisie o declaratie pe propria răspundere în acest sens;

b) contractul încheiat cu cel putin un administrator de fonduri de pensii facultative pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care să contină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data comunicării autorizatiei de către Comisie pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor sau a asociatilor, prin care se decide desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

d) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare si înscriere în Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice, în conformitate cu prevederile Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit Comisiei odată cu cererea de autorizare si sub formă de imagini scanate, în fisiere a căror denumire să reprezinte continutul documentelor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de avizare a intermediarului de fonduri de pensii private

 

Art. 9. - (1) Pentru a desfăsura activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, entitătile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (ii) depun la Comisie o cerere de avizare pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si înscriere în Registrul agentilor de marketing, întocmită în conformitate cu anexa nr. 2, semnată de către reprezentantul legal al societătii si însotită de următoarele documente:

a) copia autorizatiei de functionare eliberată de autoritatea competentă;

b) documentul care face dovada obtinerii acordului de a desfăsura activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative, eliberat de autoritatea competentă de la care au primit autorizatia de functionare;

c) actul constitutiv actualizat, având înscris în obiectul de activitate activităti auxiliare ale fondurilor de pensii, precum si codul corespunzător acestei activităti, prevăzut în Clasificarea activitătilor din economia natională;

d) contractul încheiat cu cel putin un administrator de fonduri de pensii facultative pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care să contină prevederea potrivit căreia acesta intră în vigoare la data avizării ca intermediar de pensii private pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către Comisie;

e) certificatul de cazier fiscal în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare;

f) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în copie;

g) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, în original;

h) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii cu privire la sediile autorizate în care se desfăsoară activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

i) actul intern prin care este desemnată persoana responsabilă cu activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative din cadrul societătii, împreună cu datele de identificare si de contact ale acesteia, după caz;

j) copie de pe documentele care atestă plata taxei de avizare si înscriere în Registrul Comisiei a agentilor de marketing persoane juridice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), intermediarul care a primit aviz din partea Comisiei pentru desfăsurarea activitătii de marketing pentru fonduri de pensii administrate privat depune, odată cu cererea de avizare pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i) si j), precum si acele documente care au suferit modificări fată de momentul avizării initiale.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) sau alin. (2), după caz, sunt transmise Comisiei odată cu cererea de avizare si sub formă de imagini scanate, în fisiere a căror denumire să reprezinte continutul documentelor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de avizare a agentilor de marketing persoane fizice

 

Art. 10. - (1) Pot fi avizate ca agenti de marketing persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu au fost sanctionate de către autoritătile române sau străine din domeniul financiar-bancar, al pietei de capital, asigurărilor si pensiilor private cu interdictia definitivă sau temporară de a desfăsura activităti în sistemul/domeniul în care au activat;

b) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

c) nu au înscrise mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si în certificatul de cazier fiscal;

d) au un contract încheiat cu un singur administrator sau, după caz, cu un singur agent de marketing persoană juridică, în care se precizează că desfăsoară activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de la data avizării ca agent de marketing persoană fizică de către Comisie;

e) au achitat sau, în numele lor, a fost achitată taxa de avizare pentru agenti de marketing persoane fizice prevăzută de legislatia în vigoare.

(2) Pentru fiecare persoană fizică ce urmează a fi supusă avizării Comisiei ca agent de marketing, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, are obligatia să întocmească un dosar care să contină cel putin următoarele documente:

a) actul de identitate, a cărui imagine scanată este reprodusă la scara 1:1 pe aceeasi filă cu semnătura olografă a titularului, completată cu sintagma “Conform cu originalul”;

b) declaratia pe propria răspundere a agentului de marketing persoană fizică, din care să rezulte că se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1) lit. a);

c) certificatul de absolvire a cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

d) contractul încheiat cu administratorul sau cu agentul de marketing persoană juridică pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, care să prevadă că data intrării în vigoare a contractului este data obtinerii de către agentul de marketing persoană fizică a avizului Comisiei;

e) certificatul de cazier judiciar si cel de cazier fiscal, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică solicită avizarea persoanei fizice ca agent de marketing numai ulterior întocmirii dosarului complet al acesteia, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 11. - (1) în vederea obtinerii avizului pentru agentii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, depune la Comisie o cerere de avizare a agentilor de marketing persoane fizice si înscriere în Registrul agentilor de marketing, întocmită conform anexei nr. 3, pe suport letric si ca imagine scanată, însotită de următoarele documente, în format electronic sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing:

a) tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul;

b) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care să reiasă că fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing îndeplineste conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1) si are întocmit dosarul prevăzut la art. 10 alin. (2);

c) copie a documentelor care atestă plata taxei de avizare si de înscriere în Registrul agentilor de marketing, prevăzută de legislatia în vigoare, pentru fiecare agent de marketing persoană fizică.

(2) Comisia poate solicita în orice moment dosarele întocmite de administrator sau de agentul de marketing persoană juridică, după caz, în vederea avizării persoanelor fizice.

Art. 12. - Tabelul nominal al persoanelor fizice pentru care se solicită avizul trebuie să contină pentru fiecare persoană următoarele informatii:

a) numele si prenumele;

b) codul numeric personal;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) cetătenia;

e) adresa de domiciliu;

f) adresa de resedintă;

g) data absolvirii cursului de agent de marketing pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, înscrisă pe certificatul de absolvire;

h) numărul de telefon si adresa de e-mail, după caz.

Art. 13. - (1) întocmirea si transmiterea electronică a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) se face în conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnică al Comisiei.

(2) Administratorul si/sau agentul de marketing persoană juridică care a obtinut avizul pentru agentii săi de marketing persoane fizice au/are obligatia de a păstra în arhiva proprie si de a actualiza documentele mentionate la art. 10, atât pe suport letric, cât si pe suport electronic.

Art. 14. - (1) Agentul de marketing persoană fizică este obligat să notifice administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, asupra oricăror modificări ale documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/modificărilor survenite si să transmită acestora copii ale documentelor modificate.

(2) Administratorul, după caz, agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei în legătură cu modificările documentelor depuse pentru avizarea ca agent de marketing persoană fizică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care acesta a primit notificarea de la agentul de marketing persoană fizică.

(3) Pentru orice modificare a informatiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agentii de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei, în termenul prevăzut la alin. (2), prin transmiterea tabelului nominal al modificărilor, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile.

(4) Tabelul nominal al modificărilor prevăzut la alin. (3) contine, în mod obligatoriu, informatiile prevăzute la art. 12 si care au suportat modificări, precum si codul agentului de marketing din Registrul agentilor de marketing si numărul si data avizului Comisiei.

Art. 15. - Administratorul sau agentul de marketing persoană juridică este obligat să actualizeze evidenta proprie a agentilor de marketing persoane fizice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Acordarea sau respingerea autorizatiei/avizului pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 16. - Comisia analizează cererea si documentele depuse pentru obtinerea autorizatiei/avizului pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, procedează la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisă si motivată.

Art. 17. - (1) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 16, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) în situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea ori completarea acestora, după caz.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile referitoare la autorizare sau avizare atrage respingerea cererii depuse de solicitant.

Art. 18. - (1) Decizia de autorizare sau avizul pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, după caz, si codul de înscriere în Registrul agentilor de marketing sau decizia de respingere, după caz, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptare.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

(3) O nouă cerere de autorizare sau de avizare, după caz, poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au determinat respingerea cererii initiale.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Desfăsurarea activitătii

 

Art. 19. - (1) Conditiile prevăzute pentru autorizarea/avizarea ca agent de marketing persoană juridică si ca agent de marketing persoană fizică pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative trebuie respectate pe toată perioada de functionare a acestora.

(2) Conditiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h) trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării functiei si atributiilor de către persoanele respective.

(3) Codul agentului de marketing persoană juridică autorizat/avizat si codul agentului de marketing persoană fizică avizat cu care acestia au fost înscrisi în Registrul agentilor de marketing rămân neschimbate până la radierea acestora din Registrul Comisiei.

Art. 20. - După obtinerea autorizatiei/avizului pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, agentii de marketing persoane juridice întocmesc si transmit Comisiei informatiile si documentele pe suport electronic, în conformitate cu instructiunile din Portalul de documentatie tehnică a Comisiei.

Art. 21. - (1) Agentii de marketing persoane juridice notifică Comisiei cu privire la încheierea si încetarea contractelor cu administratorii pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Notificarea cu privire la încheierea contractului se transmite în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului prevăzut la alin. (1) si contine, anexat, copia contractului încheiat pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

(3) Notificarea cu privire la încetarea contractului se transmite în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării acestuia.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit pe suport electronic cu semnătura electronică extinsă a reprezentatului legal al societătii sau a persoanei responsabile.

Art. 22. - (1) După obtinerea deciziei de autorizare/avizare a agentilor de marketing persoane juridice, orice modificare a documentelor depuse în vederea obtinerii autorizatiei/avizului de desfăsurare a activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative si a conditiilor pe baza cărora s-a acordat această/acest autorizatie/aviz trebuie notificată Comisiei în termen de 5 zile calendaristice de la modificarea acestora.

(2) Notificarea transmisă Comisiei contine, anexate, copii ale documentelor modificate, pe baza cărora s-a acordat autorizatia/avizul de către Comisie.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), brokerii de pensii private au obligatia de a supune avizării Comisiei orice modificare a actului constitutiv.

(4) în vederea avizării modificării actului constitutiv, brokerii de pensii private depun la Comisie o cerere de avizare, pe suport letric si ca imagine scanată, însotită de actul constitutiv modificat, de hotărârea prin care modificarea actului constitutiv a fost aprobată de organele de conducere competente si de dovada plătii taxei de avizare a modificărilor, în format electronic sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

(5) în vederea avizării sau respingerii cererii de avizare a modificării actului constitutiv, se aplică în mod corespunzător procedura stabilită la cap. III sectiunea a 4-a.

Art. 23. - Agentii de marketing persoane juridice achită Comisiei de la momentul obtinerii autorizatiei/avizului pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, pe toată durata valabilitătii acesteia/acestuia, o taxă lunară de functionare, în conformitate cu prevederile Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Pregătirea agentilor de marketing persoane fizice

 

Art. 24. - Pregătirea agentilor de marketing persoane fizice este în sarcina administratorilor, a agentilor de marketing persoane juridice si a persoanelor juridice specializate.

Art. 25. - (1) Cursurile pentru agenti de marketing persoane fizice, precum si examenele de absolvire a acestora sunt organizate numai în baza unei tematici avizate în prealabil de către Comisie.

(2) Cursurile pentru agenti de marketing persoane fizice, precum si examenele de absolvire a acestora pot fi organizate de administratori, agenti de marketing persoane juridice si de persoane juridice specializate.

(3) Agentii de marketing persoane juridice organizează cursuri numai pentru agentii de marketing persoane fizice proprii.

(4) în vederea avizării tematicii pentru cursul de agenti de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică si persoana juridică specializată, după caz, au obligatia să includă în tematica proprie cel putin continutul tematicii publicate pe pagina proprie de internet a Comisiei.

(5) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică si persoana juridică specializată au obligatia de a actualiza tematica proprie în conformitate cu legislatia în vigoare.

(6) Administratorul, agentul de marketing persoană juridică si persoana juridică specializată au obligatia să se asigure că persoanele fizice înscrise la cursurile de agent de marketing nu au mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si în cazierul fiscal.

(7) în cazul reavizării agentilor de marketing persoane fizice, administratorul, agentul de marketing persoană juridică si persoana juridică specializată pot solicita fie cazierul judiciar si cazierul fiscal, fie declaratia pe propria răspundere de la persoanele fizice înscrise la cursurile de agent de marketing.


Art. 26. - Pentru fiecare persoană înscrisă la curs, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată are obligatia să întocmească un dosar care să contină cel putin următoarele documente:

a) copie a actului de identitate al cursantului;

b) contractul încheiat între persoana juridică specializată si persona fizică, care să includă si următoarele informatii: perioada în care se desfăsoară cursul si data la care urmează a se sustine examenul, în cazul în care cursul este organizat de către persoana juridică specializată;

c) documentul care atestă că persoanele înscrise la cursul de agent nu au mentiuni în cazierul judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si în cazierul fiscal.

Art. 27. - (1) Examenul de absolvire se sustine în maximum 30 de zile lucrătoare de la finalizarea cursului.

(2) Examenul de absolvire se desfăsoară sub forma unei probe scrise, de tip test-grilă.

(3) Pot sustine examene numai persoanele care au urmat un curs de agent de marketing persoană fizică pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

(4) în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului, administratorul, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată eliberează certificatul de absolvire a cursului în forma prevăzută în anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice

 

Art. 28. - (1) Reavizarea agentilor de marketing persoane fizice se face la un interval de maximum 4 ani, calculati de la data obtinerii avizului precedent.

(2) Pentru actualizarea cunostintelor în domeniul pensiilor private, fiecare agent de marketing persoană fizică, avizat de Comisie, trebuie să participe la un nou curs de pregătire si să obtină un nou certificat de absolvire, la un interval de maximum 4 ani de la data absolvirii cursului precedent.

(3) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică sunt responsabili pentru actualizarea cunostintelor agentilor de marketing persoane fizice în domeniul pensiilor private si pentru solicitarea reavizării acestora, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică au obligatia de a păstra evidente, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevăzute la alin. (1) si (2) si de a actualiza documentele existente în dosarele agentilor de marketing persoane fizice, întocmite în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2).

Art. 29. - (1) în vederea reavizării agentilor de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică depune la Comisie cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 3, pe suport letric si ca imagine scanată, însotită de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice, întocmit în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) si de dovada achitării taxei de reavizare a agentului de marketing persoană fizică, prevăzută de legislatia în vigoare, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă.

(2) Certificatele de absolvire a cursului pentru agentii de marketing persoane fizice, care au urmat noi cursuri de pregătire, se păstrează de către administrator sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, la dosarul agentului de marketing persoană fizică.

(3) Depunerea la Comisie a cererii de reavizare si a documentelor prevăzute la alin. (1) se face cel târziu în luna anterioară împlinirii celor 4 ani de la data obtinerii avizului precedent.

Art. 30. - (1) Pentru agentii de marketing care îndeplinesc prevederile art. 28 alin. (1) si pentru care administratorul sau agentul de marketing persoană juridică a depus cererea de reavizare în conformitate cu prevederile art. 29, Comisia analizează cererea de reavizare si documentele depuse si procedează la reavizarea agentului de marketing persoană fizică sau la respingerea cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului complet al solicitantului, cu respectarea procedurii prevăzute la cap. III sectiunea a 4-a.

(2) Pentru agentii de marketing care nu îndeplinesc prevederile art. 28 alin. (1), Comisia retrage avizul agentilor de marketing persoane fizice si procedează la radierea acestora din Registrul agentilor de marketing.

(3) Avizul sau decizia de respingere/retragere a avizelor agentilor persoane fizice se comunică administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, în vederea transmiterii către agentul de marketing persoană fizică în cauză.

(4) Decizia de retragere sau de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi, obligatii si interdictii

 

SECTIUNEA 1

Răspunderea administratorului/agentului de marketing persoană juridică în relatia cu agentii de marketing persoane juridice/fizice

 

Art. 31. - (1) Administratorul este răspunzător pentru desfăsurarea activitătii agentilor de marketing proprii, persoane fizice, si pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a agentilor de marketing persoane juridice cu care are sau a avut contracte încheiate, precum si pentru plata acestora.

(2) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică sunt răspunzători pentru recrutarea, pregătirea, monitorizarea si verificarea activitătii agentilor de marketing persoane fizice.

(3) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică au obligatia de a verifica dacă actele individuale de aderare la fondurile de pensii facultative contin semnăturile în original ale agentului de marketing persoană fizică si ale persoanei care a aderat, precum si existenta semnăturii olografe pe copia actului de identitate a persoanei care a aderat.

Art. 32. - (1) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică sunt obligati să tină o evidentă a fiecărui agent de marketing în parte, atât persoană fizică, cât si persoană juridică, după caz, cu care are încheiate contracte pentru desfăsurarea activitătii de marketing, care să cuprindă cel putin următoarele informatii referitoare la:

a) datele de identificare ale acestora;

b) actele individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing, atât persoane fizice, cât si persoane juridice, după caz, în vederea obtinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile;

c) actele individuale de aderare semnate de persoanele eligibile;

d) actele individuale de aderare eronat completate si/sau nesemnate de persoana eligibilă, actele individuale de aderare necompletate, care nu mai îndeplinesc cerintele de integritate sau care nu mai sunt în vigoare întrucât forma si continutul acestora au fost modificate si aprobate de Comisie;

e) plătile efectuate către fiecare agent de marketing;

f) măsurile dispuse împotriva agentilor de marketing ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale si legale.


(2) Agentul de marketing persoană juridică are obligatia de a transmite lunar administratorului o evidentă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d).

Art. 33. - (1) Agentul de marketing persoană juridică are obligatia de a transmite administratorului actele individuale de aderare corect completate si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora.

(2) Agentul de marketing persoană juridică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, cu semnătură electronică extinsă, având obligatia ca în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.

(3) Administratorul si, după caz, agentul de marketing persoană juridică au obligatia de a întocmi si păstra documentele care fac dovada predării/primirii către/de la agentii de marketing persoane juridice si fizice a actelor individuale de aderare puse la dispozitia agentilor de marketing în vederea obtinerii acordului de aderare al persoanelor eligibile.

Art. 34. - (1) Administratorul si agentul de marketing persoană juridică, după caz, sunt direct răspunzători pentru toate actele, faptele si omisiunile referitoare la activitatea de marketing desfăsurată de agentii de marketing persoane fizice cu care au încheiate contracte, precum si pentru nerespectarea, de către acestia, a prevederilor legale în vigoare în domeniul pensiilor private.

(2) Administratorul este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii proprii de marketing persoane fizice si pentru agentii de marketing persoane juridice cu care are contracte încheiate pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si pentru respectarea acestora.

(3) Agentul de marketing persoană juridică este răspunzător pentru elaborarea procedurilor de lucru pentru agentii de marketing persoane fizice avizati la cererea sa, precum si pentru respectarea acestora.

Art. 35. - În situatia în care se constată încălcări ale prevederilor legale în vigoare, administratorul si agentul de marketing persoană juridică sunt obligati să ia de îndată toate măsurile necesare, de natură administrativă sau legală, în vederea respectării prevederilor legale.

Art. 36. - În situatia prevăzută la art. 35, administratorul si/sau agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunostintă a încălcărilor prevederilor legale, cu privire la măsurile întreprinse fată de agentul de marketing persoană juridică/fizică si în raport cu persoana eligibilă sau participantul.

Art. 37. - Administratorul notifică Comisiei cu privire la contractele încheiate cu agentii de marketing persoane juridice pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si cu privire la încetarea acestora, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea, respectiv încetarea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile agentilor de marketing persoane fizice

 

Art. 38. - Agentul de marketing persoană fizică are următoarele obligatii:

a) să prezinte persoanei eligibile în mod corect si complet prospectul schemei de pensii facultative;

b) să completeze actul individual de aderare sau să se asigure că modul de completare a acestuia de către persoana eligibilă este corect si complet;

c) să se asigure că actul individual de aderare este semnat de persoana eligibilă numai în prezenta sa;

d) să solicite o copie a actului de identitate valabil al persoanei eligibile, cu semnătura în original a acesteia pe aceeasi pagină pe care este reprodusă imaginea actului de identitate prin copiere;

e) să verifice conformitatea datelor de identificare completate în actul individual de aderare cu cele din actul de identitate al persoanei eligibile;

f) să îi înmâneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii facultative valabil la data semnării si, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat, precum si un exemplar al actului individual de aderare, completat si semnat;

g) să îsi verifice periodic valabilitatea avizului prin consultarea Registrului agentilor de marketing, la adresa: http://www.csspp.ro, sectiunea “Registru/Pilonul Ml/Agenti Marketing/Persoane Fizice”.

Art. 39. - (1) Agentul de marketing persoană fizică care are încheiat contract cu un administrator are obligatia să îi transmită acestuia actele individuale de aderare corect completate si semnate de persoanele eligibile, precum si copiile actelor de identitate ale persoanelor eligibile, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora.

(2) Agentul de marketing persoană fizică poate transmite documentele prevăzute la alin. (1) în format electronic, sub formă de imagini scanate, având obligatia ca în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea acestora să le predea în original administratorului.

Art. 40. - Toate actele individuale de aderare încheiate prin intermediul unui agent de marketing persoană fizică trebuie să contină numele, prenumele, semnătura si codul de înscriere a acestuia în Registrul agentilor de marketing în clar, precum si codul de înscriere în Registrul agentilor de marketing a persoanei juridice în numele căreia agentul persoană fizică desfăsoară activitate de marketing, după caz.

 

SECTIUNEA a 3-a

Interdictii

 

Art. 41. - (1) Se interzice, în cadrul activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, utilizarea de acte individuale de aderare a căror formă si continut nu sunt autorizate de către Comisie la momentul semnării actului de către persoana eligibilă.

(2) Se interzice desfăsurarea de către agentul de marketing persoană juridică a activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru un alt agent de marketing persoană juridică.

(3) Se interzice agentilor de marketing persoane fizice, care se află în procedură de reavizare si care nu au obtinut avizul în termenul prevăzut la art. 28 alin. (1), să desfăsoare activitate de marketing până la data intrării în vigoare a noului aviz.

(4) Se interzice implicarea agentilor de marketing persoane juridice si fizice în operatiunile de transfer al participantilor de la un fond de pensii facultative la un alt fond de pensii facultative.

(5) Obtinerea acordului de aderare la un fond de pensii facultative în vederea transferului de la un alt fond de pensii facultative se face exclusiv de către administratorul fondului la care participantul doreste să se transfere.

(6) Se interzice agentului de marketing persoană fizică:

a) să încheie contracte având ca obiect marketingul prospectului schemei de pensii facultative cu un alt agent de marketing persoană fizică;

b) să accepte delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile la semnarea actului individual de aderare, sub sanctiunea nulitătii absolute a acestuia;

c) desfăsurarea activitătii de marketing pentru un alt administrator sau agent de marketing persoană juridică decât cel pentru care a fost avizat.


 

CAPITOLUL VI

Persoana juridică specializată

 

Art. 42. - În vederea obtinerii avizului ca persoană juridică specializată pentru desfăsurarea activitătii de formare profesională a agentilor de marketing persoane fizice, o societate comercială trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă înscris în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, “Alte forme de învătământ n.c.a.” si, optional, ca obiecte secundare, activitătile prevăzute la sectiunea “Alte forme de învătământ”, precum si codurile corespunzătoare acestor activităti, prevăzute în Clasificarea activitătilor din economia natională;

b) să aibă un sediu social;

c) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

d) să facă dovada că programele de formare profesională se desfăsoară cu formatori care îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 2 iit. c);

e) să aibă o programă de pregătire al cărei continut minim include tematica avizată de Comisie;

f) asociatii/actionarii persoane fizice nu trebuie să aibă mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si nici în cazierul fiscal;

g) asociatii/actionarii persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să nu se afle în procedură de insolventă, reorganizare judiciară sau faliment,

(ii) să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier fiscal;

h) membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, după caz, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să aibă pregătirea, experienta profesională si onorabilitatea necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

(ii) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

(iii) să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier judiciar si în cazierul fiscal pentru infractiuni contra patrimoniului;

i) formatorii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) să nu aibă mentiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului si nici în cazierul fiscal;

(ii) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

(iii) să aibă pregătirea si experienta profesională de minimum de 2 ani care să permită pregătirea teoretică si practică a agentilor de marketing în conformitate cu programa cursului de pregătire;

j) să achite taxa de avizare si înscriere în Registrul Comisiei, conform legislatiei în vigoare.

Art. 43. - (1) în vederea obtinerii avizului, solicitantul depune la Comisie o cerere, întocmită conform anexei nr. 6, semnată de către reprezentantul legal al societătii, însotită de următoarele documente:

a) documente cu privire la societate:

(i) actul constitutiv al societătii comerciale, având înscris ca obiect principal de activitate “Alte forme de învătământ n.c.a.” si, optional, ca obiecte secundare, activitătile prevăzute la sectiunea “Alte forme de învătământ”, precum si codurile corespunzătoare acestor activităti, prevăzute în Clasificarea activitătilor din economia natională;

(ii) certificatul de înregistrare si certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

(iii) certificatul de cazier fiscal, în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare;

(iv) certificat de atestare fiscală;

(v) programa de pregătire al cărei continut minim să includă tematica avizată de Comisie;

(vi) regulamentul intern de organizare si desfăsurare a examenului de absolvire;

b) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane fizice:

(i) certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare;

(ii) certificatul de cazier fiscal, în original, aflat în termenul de valabilitate prevăzut de legislatia în vigoare;

c) documente cu privire la asociatii/actionarii persoane juridice:

(i) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii, din care să rezulte că nu se află în situatia prevăzută la art. 42 Iit. g) pct. (i);

(ii) certificatul de cazier fiscal;

(iii) certificat constatator pentru asociatii/actionarii persoane juridice;

d) documente cu privire la membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, după caz:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titularul actului de identitate prin semnătură olografă pe aceeasi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare;

(iii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;

(iv) copie a actului care dovedeste că sunt absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

e) documente cu privire la formatori persoane fizice:

(i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titularul actului de identitate prin semnătură olografă pe aceeasi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;

(ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4;

(iii) copie a actului care dovedeste că sunt absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

(iv) certificatul de cazier judiciar si de cazier fiscal, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare;

f) copie de pe documentele care atestă plata taxei de avizare si înscriere în Registrul Comisiei a persoanei juridice specializate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt transmise Comisiei odată cu cererea de avizare si sub formă de imagini scanate, în fisiere a căror denumire să exprime natura documentelor.

Art. 44. - În vederea avizării sau respingerii cererii de avizare ca persoană juridică specializată, se aplică în mod corespunzător procedura stabilită la cap. III, sectiunea a 4-a.

Art. 45. - (1) După obtinerea avizului de către persoana juridică specializată pentru pregătirea agentilor de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 43 sau a conditiilor în baza cărora s-a acordat acest aviz trebuie notificată Comisiei.

(2) Notificările se transmit Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la registrul comertului a modificărilor efectuate, însotite de copii ale documentelor care au făcut obiectul modificării.


Art. 46. - Persoana juridică specializată desfăsoară cursuri de agent de marketing persoană fizică în baza unui contract încheiat fie cu o persoană fizică care doreste să se înscrie la curs si care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 25 alin. (6), fie cu un administrator, fie cu un agent de marketing persoană juridică.

 

CAPITOLUL VII

Retragerea autorizatiei sau avizului

 

Art. 47. - (1) Retragerea autorizatiei/avizului si radierea din Registrul Comisiei a unui agent de marketing persoană juridică si a unei persoane juridice specializate pot fi efectuate în următoarele situatii:

a) dacă autorizatia sau, după caz, avizul a fost obtinută/obtinut pe baza unor informatii ori documente false sau care au indus în eroare;

b) dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute pentru autorizare/avizare;

c) la solicitarea administratorului, a agentului de marketing persoană juridică sau a persoanei juridice specializate;

d) în cazul în care agentul de marketing persoană juridică nu a început activitatea pentru care a fost autorizat/avizat în termen de 12 luni de la data autorizării/avizării sau nu si-a exercitat pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive activitatea pentru care a fost autorizat/avizat;

e) ca sanctiune, în cazul încălcării dispozitiilor legale;

f) în situatia în care intermediarii de fonduri de pensii facultative au primit decizie de retragere a autorizatiei acordate de către autoritatea care Ie-a eliberat autorizatia/avizul de functionare;

g) în cazul insolventei, reorganizării judiciare si a falimentului agentului de marketing persoană juridică si a persoanei juridice specializate.

(2) Retragerea avizului si radierea din Registrul Comisiei a unui agent de marketing persoană fizică pot fi efectuate în următoarele situatii:

a) în cazul decesului agentului de marketing persoană fizică;

b) în cazul neîndeplinirii conditiei prevăzute la art. 28 de către agentii de marketing persoane fizice;

c) la cererea administratorului sau agentului de marketing persoană juridică pentru retragerea avizelor agentilor de marketing persoane fizice;

d) în oricare dintre situatiile de retragere a autorizatiei/ avizului administratorului sau agentului de marketing persoană juridică se retrag autorizatiile tuturor agentilor persoane fizice care au fost avizati pentru a desfăsura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative în numele lor;

e) ca sanctiune, în cazul încălcării dispozitiilor legale.

Art. 48. - (1) Pentru retragerea avizelor agentilor de marketing persoane fizice si radierea din Registru agentilor de marketing, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică, după caz, trebuie să depună la Comisie o cerere de retragere a avizului pe suport letric si sub formă de imagine scanată.

(2) Cererea de retragere a avizelor agentilor de marketing persoane fizice si radierea din Registrul agentilor de marketing este însotită de tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag, întocmit în conformitate cu prevederile art. 49, în format electronic sub semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile, după caz.

Art. 49. - Tabelul nominal al agentilor de marketing persoane fizice ale căror avize se retrag contine următoarele informatii:

a) numele si prenumele;

b) codul numeric personal;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) codul agentului de marketing din Registrul agentilor de marketing;

e) numărul si data ultimului aviz.

Art. 50. - (1) în vederea retragerii autorizatiei/avizului si radierii din Registrul agentilor de marketing la cererea agentului de marketing persoană juridică, acesta trebuie să depună la Comisie:

a) documentele prevăzute la art. 48 cu privire la retragerea agentilor de marketing persoane fizice care actionează în numele său;

b) dovada încetării contractului/contractelor încheiat/ încheiate cu administratorii pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

c) hotărârea de încetare a activitătii sau de modificare a obiectului de activitate pentru agentul de marketing persoană juridică, după caz, hotărâre adoptată de organul statutar competent.

(2) în vederea retragerii avizului persoanei juridice specializate, aceasta depune la Comisie următoarele documente:

a) cererea de retragere a avizului ca persoană juridică specializată, semnată de reprezentantul legal;

b) hotărârea referitoare la încetarea activitătii sau modificarea obiectului de activitate, hotărâre adoptată de organul statutar competent.

Art. 51. - (1) Decizia de retragere a autorizatiei sau avizului, scrisă si motivată, se comunică administratorului, agentului de marketing persoană juridică sau persoanei juridice specializate, după caz, în termen de 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei de retragere, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată, după caz, are obligatia să depună documentele cu privire la retragerea autorizatiei/avizului de către Comisie la oficiul registrului comertului în raza căruia se află sediul social al societătii.

(4) în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor care atestă înregistrarea retragerii de la oficiul registrului comertului, agentul de marketing persoană juridică sau persoana juridică specializată, după caz, trebuie să depună la Comisie o copie a acestor documente.

Art. 52. - (1) în situatia retragerii avizului agentilor de marketing persoane fizice, administratorul si agentul de marketing persoană juridică, după caz, au obligatia să înstiinteze în scris agentii lor de marketing în legătură cu retragerea avizului acestora, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de retragere din partea Comisiei.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), administratorul si agentul de marketing persoană juridică, după caz, trebuie să se asigure că agentii de marketing persoane fizice au predat toate documentele privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative si că au luat cunostintă de interdictia de a mai desfăsura activitate de marketing al prospectului schemei de pensii facultative.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 53. - (1) în situatia în care contractul unui agent de marketing persoană fizică încheiat cu un administrator sau cu un agent de marketing persoană juridică, după caz, pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a încetat, iar agentul de marketing persoană fizică încheie un nou contract cu un alt administrator/agent de marketing persoană juridică, noul administrator/agent de marketing persoană juridică procedează în conformitate cu prevederile cap. III sectiunea a 3-a.

(2) Agentul de marketing persoană fizică aflat în situatia prevăzută la alin. (1) nu are obligatia să reia cursul de pregătire de agenti de marketing persoane fizice dacă se află în perioada de timp inclusă în intervalul de 4 ani calendaristici, prevăzut la art. 28 alin. (2), cu exceptia cazului în care noul administrator/agent de marketing persoană juridică nu are o solicitare expresă în acest sens.

(3) Agentul de marketing persoană fizică, care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, are mai mult de 4 ani calendaristici de la data absolvirii cursului de pregătire ca agent de marketing pentru fonduri de pensii facultative, trebuie reavizat de Comisie în termen 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme, în conformitate cu prevederile art. 28 si 29.

(4) în situatia nerespectării prevederilor alin. (3), Comisia procedează la retragerea avizului si la radierea din Registrul agentilor de marketing a agentilor de marketing persoane fizice.

Art. 54. - Agentii de marketing persoane juridice au obligatia ca în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme să notifice Comisiei cu privire la modificările survenite, în vederea respectării conditiilor stabilite la art. 6 si 9.

Art. 55. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către administratorii fondurilor de pensii facultative prin intermediul altor persoane decât agenti de marketing persoane juridice si/sau fizice autorizate/avizate de Comisiei;

b) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către agentii de marketing persoane fizice fără respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-d);

c) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către agentul de marketing persoană juridică cu încălcarea prevederilor art. (4) alin. (2);

d) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (4);

e) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către agentii de marketing persoane juridice fără încheierea de contracte în acest sens cu administratorii de fonduri de pensii facultative autorizati de Comisie;

f) neîndeplinirea obligatiei, de către agentul de marketing persoană fizică, de notificare a administratorului sau a agentului de marketing persoană juridică asupra oricăror modificări ale documentelor depuse initial pentru avizarea ca agent de marketing în termenul stabilit prin prevederile art. 14 alin. (1);

g) neîndeplinirea obligatiei administratorilor sau agentilor de marketing persoane juridice de notificare a Comisiei cu privire la modificările documentelor depuse pentru avizarea ca agent de marketing persoană fizică, în termenul stabilit prin prevederile art. 14 alin. (2) si în forma stabilită prin prevederile art. 14 alin. (3) si (4);

h) neîndeplinirea obligatiei administratorului si a agentilor de marketing persoane juridice de actualizare a evidentei proprii a agentilor de marketing persoane fizice;

i) nerespectarea de către agentii de marketing persoane fizice si de către agentii de marketing persoane juridice a conditiilor prevăzute pentru autorizare/avizare, pe toată perioada desfăsurării activitătii;

j) neîndeplinirea de către membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere, directori, membrii directoratului, administratorul unic, după caz, a conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h) pe toată perioada exercitării functiei;

k) neîndeplinirea obligatiei agentilor de marketing de transmitere a informatiilor si documentelor pe suport electronic, ulterior obtinerii autorizatiei/avizului pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative;

l) neîndeplinirea de către agentii de marketing persoane juridice a obligatiei de notificare a Comisiei cu privire la contractele încheiate cu administratorii pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, în termenul si forma prevăzute la art. 21 alin. (2) si (3);

m) desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de către administratori si de către agentii de marketing persoane fizice prin intermediul agentilor de marketing persoane fizice care nu au fost reavizati în termenul prevăzut la art. 28 alin. (1);

n) neîndeplinirea de către administratori si de către agentii de marketing persoane juridice a obligatiei de a păstra evidenta, de a verifica si de a calcula perioadele de timp prevăzute la art. 28 alin. (3) si (4) si de a actualiza documentele existente în dosarele agentilor de marketing persoane fizice;

o) neîndeplinirea obligatiei de verificare a actelor individuale de aderare de către administrator si agentul de marketing persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3);

p) neîndeplinirea obligatiilor administratorilor si agentilor de marketing persoane juridice prevăzute la art. 32 si 33;

r) neîndeplinirea obligatiei administratorilor si a agentilor de marketing persoane juridice de a lua toate măsurile necesare, de natură administrativă sau legală, în vederea respectării prevederilor legale;

s) neîndeplinirea de către administratori a obligatiei de notificare a Comisiei cu privire la contractele încheiate cu agentii de marketing persoane juridice pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, în termenul prevăzut la art. 37;

s) neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană fizică a obligatiilor prevăzute la art. 38-40;

t) utilizarea în cadrul activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative de acte individuale de aderare a căror formă si continut nu sunt autorizate de către Comisie la momentul semnării actului;

t) nerespectarea de către agentii de marketing persoane juridice si persoane fizice a prevederilor art. 41 alin. (2)-(4) si (6);

u) încălcarea de către persoana fizică specializată a prevederilor art. 45;

v) neîndeplinirea de către administrator/agent de marketing persoană juridică a obligatiilor prevăzute la art. 52;

w) neîndeplinirea de către agentul de marketing persoană juridică a obligatiilor prevăzute la art. 54;

x) nerespectarea celorlalte obligatii prevăzute de prezenta normă.

(2) Săvârsirea de către administratorul de fonduri de pensii facultative, de către agentul de marketing persoană juridică si de către agentul de marketing persoană fizică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sanctionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1)lit. k si alin. (2)-(11), art. 122 si 1221 din Legea nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 56. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 57. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei norme.

(2) Prezenta normă intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


ANEXA Nr. 1

la normă

 

 

ANTET ADMINISTRATOR/PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

 

Certificat de absolvire

Nr....../data eliberării

 

Prin prezentul certificat se atestă că domnul/doamna........................................................, cu domiciliul în.........................................., str........................, legitimat/legitimată cu BI/CI seria.....nr................., CNP................................, a absolvit cursul de agent de marketing pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, organizat de......................................., cu o durată de.....zile, în perioada.......................................................

 

Domnul/Doamna......................a dobândit cunostintele teoretice necesare în vederea desfăsurării activitătii de marketing pentru fonduri de pensii facultative.

Data absolvirii...........................................................

Nota de examen.......................................................

Administrator/Persoana juridică specializată,

....................................................................................................................................................................

(denumirea si sediul social)

 

Reprezentant legal,

....................................................................................................................................................................

(nume si prenume)

 

Semnătura......................

Stampila administratorului/persoanei juridice specializate

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

 

CERERE

de autorizare/avizare ca agent de marketing persoană juridică

 

 

DATE DE IDENTIFICARE:

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................................................................................,

(numele si prenumele)

în calitate de împuternicit/împuterniciti....................................................................................................,

(numărul si data procurii speciale si autentice/delegatiei avocatiale)

solicit autorizarea ca brokerde pensii private pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a societătii ....................................................................../solicit avizarea ca intermediar de fonduri de pensii private pentru desfăsurarea activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a societătii........................................,

având:

Număr de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului.........................................................,

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul National al Registrului Comertului............................................

Sediul social:................................................................................................................................................

(localitatea)  (strada si numărul)

....................................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal)

Sediul secundar:...........................................................................................................................................

(localitatea) (strada si numărul)

....................................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal)

Forma de înregistrare:

....................................................................................................................................................................

(filială, sucursală, reprezentantă, agentie, punct de lucru)

 

Date de contact: (telefon, fax, e-mail, pagină de internet)..................................................................

Prezenta cerere este însotită de un număr de..........documente, totalizând un număr de.............file.

 

Semnătura împuternicitului:..............................

Data.................................................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

 

CERERE

de avizare/reavizare a agentului/agentilor de marketing persoană fizică/persoane fizice*)

 

 

1. Date despre solicitant:

Societatea Comercială.................................................................., în calitate de administrator de fonduri de pensii facultative/agent de marketing persoană juridică, cu sediul în..................................................,

(localitatea) (strada si numărul)

....................................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal)

solicită avizarea în vederea desfăsurării activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru:        

........................................................................................................................................................

2. Date de identificare a agentului de marketing persoană fizică:

Numele si prenumele agentului persoană fizică....................................................................................

Domiciliul..........................................................................................................................................

(localitatea) (strada si numărul)

............................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal)

Codul numeric personal.........................................................................................................................

Contract nr.......................................................din data.........................................................................

Date de contact: (telefon, fax, e-mail, pagină de internet).........................................................................

3. Informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea agentului persoană fizică

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Subsemnatul,................................................, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în

declaratii, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ar trebui informată.

 

Reprezentantul legal al administratorului/agentului de marketing persoană juridică

Numele si prenumele.................................................

Semnătura si stampila...............................................

 

NOTĂ:

Comisia va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în prezenta cerere, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

 

*) În cazul în care administratorul sau agentul de marketing persoană juridică prezintă spre avizare o singură dată mai multi agenti de marketing persoane fizice, cererea de avizare este însotită de un tabel nominal al acestora, cu antetul solicitantului, anexă la cererea de avizare, în conformitate cu prevederile Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative.

 

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

Curriculum vitae

 

Informatii personale

 

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul postal, localitatea, tara

Telefon

Fix: Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetătenia

 

Data nasterii

 

Sex

 

Experienta profesională

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare experientă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă.

Functia sau postul ocupat

 

Principalele activităti si responsabilităti

 

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

Educatie si formare

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea/Diploma obtinută

 

Domenii principale studiate/Competente dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învătământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învătământ

 

Aptitudini si competente personale

 

Limba maternă

Precizati limba maternă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

 

 

Înteles

Scris

Vorbit

Limba

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Alte competente si aptitudini

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Informatii suplimentare

Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

 

ANEXA Nr. 5

la normă

 

 

Specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, directorii, membrii directoratului, administratorul unic, după caz1)

 

Societatea Comercială......................................................................................................................................................

(denumirea agentilor de marketing persoane juridice care solicită autorizarea)

înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu numărul ................................................., având cod unic de

înregistrare....................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prezenta anexă se va completa în fata reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere, directori, membrii directoratului sau administratorul unic nu poate semna în aceste conditii, se va depune o declaratie notarială privind specimenul de semnătură.

 

 

ANEXA Nr. 6

la normă

 

 

CERERE

pentru avizarea persoanei juridice specializate

 

 

DATE DE IDENTIFICARE:

Subsemnatul/Subsemnata,.............................................................................................................................................................,

(numele si prenumele)

în calitate de împuternicit/împuterniciti...........................................................................................................................................,

(numărul si data procurii speciale si autentice/delegatiei avocatiale)

solicit avizarea ca persoană juridică specializată a societătii..............................................................................................., având:

Număr de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului..................................................................................................,

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul National al Registrului Comertului.................................................................................

Sediul social..................................................................................................................................................................................

(localitatea) (strada si numărul)

....................................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal)

Sediul secundar:............................................................................................................................................................................

(localitatea) (strada si numărul)

....................................................................................................................................................................

(judetul) (codul postal).

Forma de înregistrare:

....................................................................................................................................................................

(filială, sucursală, reprezentantă, agentie, punct de lucru)

Date de contact: (telefon, fax, e-mail, pagină de internet).................................................................................................................

Prezenta cerere este însotită de un număr de.............documente, totalizând un număr de...........file.

Semnătura împuternicitului:..........................................

Data...........................................................................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.