MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 570/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 570         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

798. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

 

803. - Hotărâre privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

165. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere

 

166/2.407. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, pentru unele judete

558. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii clădiri si lucrări ingineresti proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti în Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE

 

1.077. - Ordin privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

           


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, denumită în continuare Agentie, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist si al mediului de afaceri.

(3) Agentia are ca scop implementarea tehnică si financiară a proiectelor si programelor de sprijinire a înfiintării de noi întreprinderi si de sustinere a dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, a mediului de afaceri si a cooperatiei, la nivel national si local.”

2. La articolul 3, literele a), c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) de implementare - prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finantarea, monitorizarea, evaluarea si controlul programelor pentru Întreprinderile mici si mijlocii finantate de la bugetul de stat, precum si implementarea strategiilor Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în domeniile: întreprinderi mici si mijlocii, mediu de afaceri si cooperatie;

c) de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea statului în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - SA. IFN si al Fondului Român de Contragarantare, precum si în calitate de actionar la fondurile locale de garantare;

d) de autoritate - prin care exercită functiile de coordonare si control al oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie si asupra Fundatiei Post-Privatizare în vederea îndeplinirii atributiilor si obligatiilor ce le revin în conditiile legii si asigură reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor organe, organizatii, institutii si autorităti.”

3. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 5 «îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor» si Ariei de concentrare 7 «Dezvoltarea sectorului privat si promovarea exportului IMM-urilor si/sau promovarea standardelor» din cadrul Programului de cooperare elvetiano-român pentru reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de delegare de atributii semnat între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de unitate natională de coordonare, si Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, în calitate de organism intermediar.”

4. La articolul 4 alineatul (1) litera A, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“5. aprobă procedurile de implementare a programelor de încurajare si stimulare a înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, aprobate anual de Guvern, si implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilitătilor oferite întreprinderilor mici si mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;”.

5. La articolul 4 alineatul (1) litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. asigură, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea atributiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5 «îmbunătătirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor» si Ariei de concentrare 7 «Dezvoltarea sectorului privat si promovarea exportului IMM-urilor si/sau promovarea standardelor» din cadrul Programului de cooperare elvetiano-român pentru reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.”

6. La articolul 4 alineatul (1), după litera B se introduc două noi litere, literele C si D, cu următorul cuprins:

“C. În domeniul mediului de afaceri si profesiilor liberale:

1. elaborează, actualizează, implementează si monitorizează Planul de actiuni pentru mediul de afaceri;

2. propune si derulează actiuni pentru elaborarea, adaptarea si implementarea instrumentelor de identificare si măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordantă cu metodologiile si practicile internationale de identificare, măsurare si reducere a barierelor administrative;

3. organizează si participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative si procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia si instrumentele preluate de la organizatii si organisme internationale în domeniul cercetărilor de piată;

4. initiază, propune, implementează, coordonează si monitorizează actiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

5. colaborează direct pe proiecte specifice si în regim permanent cu organizatii si organisme internationale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor si activitătilor desfăsurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;

6. identifică si testează metode de îmbunătătire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparentei administrative, elaborării si implementării unor coduri de bune practici, încurajarea si sprijinirea initiativei antreprenoriale si altele asemenea;

7. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor si angajamentelor cu privire la «reforma reglementărilor» formulate de Comisia Europeană si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;

8. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de actiune, în vederea reducerii constrângerilor si a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

9. asigură identificarea, măsurarea si optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor si actionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităti interesate pentru reducerea acestora;

10. colaborează cu celelalte institutii ale statului care au competente în domeniul profesiilor liberale;

11. sprijină activitatea asociatiilor profesionale, patronale si sindicale din domeniile sale de activitate si asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ existent.

D. În domeniul cooperatist:

1. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;

2. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociatiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

3. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperatiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare.”

7. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) în exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii. Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.”

8. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prin decizie a presedintelui se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, în conditiile legii.

(2) Organizarea, coordonarea si atributiile compartimentelor din cadrul Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin decizie a presedintelui.”

9. La articolul 7, alineatul (7) se abrogă.

10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei este de 70, exclusiv demnitarii si personalul oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.”

11. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii va prelua de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si de la institutiile aflate în coordonarea/subordinea acestuia un număr de 39 de posturi si bugetul aferent acestora, după cum urmează:

a) de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - aparat propriu - 18 posturi;

b) de la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR - 5 posturi;

c) de la Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - două posturi;

d) de la Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - 5 posturi;

e) de la Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială - 4 posturi;

f) de la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - 5 posturi.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârile de organizare si functionare a institutiilor aflate în coordonarea/subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), se vor modifica în mod corespunzător.

(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în temeiul art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2011, precum si în anexele la acesta, fără afectarea echilibrului bugetar si a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. III. - Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor

si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

loan Cristian Haiduc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 798.*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ*) (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispozitiile art. 71

din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011

si unele măsuri financiare, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 71 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul asigurării necesarului de finantare al autoritătilor de management pentru anul 2011, pentru proiectele finantate prin intermediul programelor operationale aferente obiectivului convergentă, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management care pot beneficia de alocarea prevăzută la art. 71 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 si unele măsuri financiare sunt Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si cei prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală de trezorerie si datorie publică, efectuează transferul în transe, în limita sumei alocate conform art. 1, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ordonatorilor principali de credite prevăzuti în anexă si Autoritătii de certificare si plată, din contul 65.01.01. “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis la Trezoreria Operativă Centrală în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantări si fonduri în cazul indisponibilitătii temporare aferente instrumentelor structurale” deschis la Trezoreria Operativă Centrală si gestionat de Autoritatea de certificare si plată, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2011.

(2) Autoritatea de certificare si plată efectuează transferul în limita sumelor prevăzute în anexă, din contul prevăzut la alin. (1) în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităti de management, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordurilor privind managementul financiar si controlul programelor operationale, încheiate de Autoritatea de certificare si plată cu fiecare Autoritate de management.

(3) Autoritatea de certificare si plată efectuează transferul, în limita sumei de 280.500 mii lei, din contul prevăzut la alin. (1) într-un cont distinct care va fi deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial transport, si se pune la dispozitia acestuia pe bază de conventie încheiată între părti.

(4) Din suma prevăzută la alin. (3) se decontează doar cheltuielile eligibile din Fondul de coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională, conform contractelor de finantare încheiate între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Autoritate de management, si beneficiari, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar si controlul la nivelul programului operational, încheiat de Autoritatea de certificare si plată cu Autoritatea de management.

(5) Autoritatea de certificare si plată efectuează plata cheltuielilor de rambursare solicitate de autoritătile de management prin cererile lunare de fonduri din suma prevăzută la art. 71 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011, iar plata prefinantării solicitate de acestea va fi efectuată din Fondul de indisponibilităti temporare.

Art. 3. - (1) Reconstituirea vărsămintelor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, prin intermediul Autoritătii de certificare si plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicatiilor de plată aferente programelor operationale finantate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergentă.

(2) în scopul aplicării prevederilor alin. (1), autoritătile de management au obligatia întreprinderii tuturor măsurilor corective necesare, astfel încât cheltuielile eligibile din declaratiile aflate la Autoritatea de certificare si plată să poată fi transmise Comisiei Europene până la data de 31 octombrie 2011.

(3) Echivalentul în lei al sumelor primite de la Comisia Europeană, calculat la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, se virează de către Autoritatea de certificare si plată în limita sumei alocate prevăzute la art. 1 în contul 65.01.01. “Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare” deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în scopul reconstituirii vărsămintelor din privatizare.

(4) în cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană, ca urmare a declaratiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare si plată în baza declaratiilor de cheltuieli primite de la autoritătile de management conform prevederilor alin. (1), nu acoperă integral suma primită de fiecare ordonator principal de credite cu rol de Autoritate de management, Autoritatea de certificare si plată transmite o notificare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management cu sumele de recuperat potrivit art. 71 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011.

(5) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (4) se efectuează prin transferul sumelor mentionate în notificare, în contul prevăzut la alin. (3), în limita disponibilitătilor de credite bugetare.

(6) în situatia prevăzută la art. 71 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2011, suma reprezentând diferenta dintre suma primită si suma restituită se suportă din bugetul propriu aferent anului 2012 al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Seful Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,

Teodor Cătălin Vătafu

 

Bucuresti, 4 august 2011.

Nr. 803.

 

ANEXĂ

 

Sume alocate ordonatorilor principali de credite

 

- mii lei -

Ordonatorul principal de credite

cu rol de Autoritate de management

Contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de

de Autoritate de management

Limita maximă alocată ordonatorului principal

de credite cu rol de Autoritate de management

Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea

de management pentru Programul operational

“Asistentă tehnică”

54.01.06.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational «Asistentă tehnic㻓

19.400

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului

de Afaceri, Autoritatea de management pentru

Programul operational sectorial “Cresterea

competitivitătii economice”

54.01.06.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice»“

246.400

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

Autoritatea de management pentru Programul

operational sectorial “Dezvoltarea resurselor

umane”

54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane»“

405.600

Ministerul Administratiei si Internelor,

Autoritatea de management pentru programul

operational sectorial “Dezvoltarea capacitătii

administrative”

54.01.06.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial «Dezvoltarea capacitătii administrative»“

45.100

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului,

Autoritatea de management pentru Programul

operational regional

54.01.06.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational regional”

980.100

Ministerul Mediului si Pădurilor, Autoritatea de

management pentru Programul operational

sectorial “Mediu”

54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilităti temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial «Mediu»“

333.000


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată

pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

pentru anul 2011, seria a II-a de admitere

 

Având în vedere:

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 165.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a II-a de admitere

 

Nr. crt.

 

 

Module tematice/Etape finale

 

 

Durată*

(zile/ore)

(3 zile/24 de ore)

Perioade de desfăsurare

Seria a II-a (două grupe/joi-sâmbătă)

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

24

18-20.08.2011

2.

Administratie publică modernă si eficientă

24

1-3.09.2011

3.

Comunicare si imagine publică

24

15-17.09.2011

4.

Administratia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

24

29.09-1.10.2011

5.

Management strategic si politici publice

24

13-15.10.2011

6.

Abilităti manageriale

24

27-29.10.2011

7.

Management de proiect si fonduri structurale

24

10-12.11.2011

8.

Management financiar si bugetar

24

24-26.11.2011

9.

Total ore program (24 de zile)

192

 

10.

Evaluarea finală

 

5-6.12.2011

11.

Restante

 

19.12.2011

 


* Fiecare modul tematic se va desfăsura pe parcursul a 3 zile, conform calendarului propus, având o agendă de lucru de 8 ore/zi structurată în: 6 ore - dezbateri/grupă de lucru si 2 ore - discutii/consultatii individuale.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 166 din 10 august 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.407 din 10 august 2011

 

ORDIN

pentru modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat

al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei

si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, pentru unele judete

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru unele judete.

Art. II. - Repartizarea pe unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale se face de către directiile generale ale finantelor publice judetene, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

 ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influente

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

1.

Arad

314.000

15.600

329.600

2.

Caras-Severin

269.000

-3.600

265.400

3.

Giurgiu

200.000

-6.000

194.000

4.

Tulcea

210.000

-6.000

204.000


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii

nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru

echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii clădiri si

lucrări ingineresti proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor

Consultanti în Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul

infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice

 

În temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor conditii contractuale ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti în Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii clădiri si lucrări ingineresti proiectate de către beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti în Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 si 188 bis din 17 martie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, subclauza 14.2 se completează cu următoarele paragrafe:

“Plătile în avans si returnările avansului trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula si va factura Antreprenorului penalităti în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, Antreprenorul având obligatia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenta rămasă nerambursată si penalitătile aferente acesteia, în situatia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităti emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garantia pentru plata avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru:

- valoarea avansului acordat;

- TVA-ul aferent avansului;

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 90 de zile.

Dacă în termen de 90 zile după acordarea avansului nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

De asemenea, în situatia în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrărilor, nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrărilor nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garantiei pentru plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului către Antreprenor, Beneficiarul este îndreptătit să execute garantia pentru plata avansului si să recupereze avansul acordat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.”

2. La anexa nr. 1, la subclauza 14.7, paragraful 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.15, va fi făcută în contul bancar si în tara plătii (pentru moneda respectivă) specificate de Antreprenor în «Formularul de identificare financiară» sau în contul bancar comunicat ulterior de către Antreprenor.”


3. La anexa nr. 1 la Conditiile speciale ale contractului pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, subclauza 14.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Subclauze ale Conditiilor generale sau Conditiilor speciale

Informatii

“Valoarea minimă a certificatului interimar de plată

14.6

1% din valoarea de contract acceptată, pentru certificatele de plată aferente duratei de proiectare;

2% din valoarea de contract acceptată, pentru certificatele de plată aferente perioadei noiembrie - februarie;

5% din valoarea de contract acceptată, pentru certificatele de plată aferente perioadei martie - octombrie”

 

4. La anexa nr. 2, subclauza 14.2 se completează cu următoarele paragrafe:

“Plătile în avans si returnările avansului trebuie efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru nerecuperarea avansului, Beneficiarul va calcula si va factura Antreprenorului penalităti în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, Antreprenorul având obligatia achitării acestora în termen de 30 de zile de la primirea facturilor.

Pentru a recupera sumele reprezentând diferenta rămasă nerambursată si penalitătile aferente acesteia, în situatia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităti emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garantia pentru plata avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru:

- valoarea avansului acordat;

- TVA-ul aferent avansului;

- prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului = valoare avans + TVA + valoare avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 90 de zile.

Dacă în termen de 90 de zile după acordarea avansului nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

De asemenea, în situatia în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrărilor, nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul executiei lucrărilor nu va fi emis cel putin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garantie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalitătilor pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garantiei pentru plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, în termen de 10 zile de la notificarea Beneficiarului către Antreprenor, Beneficiarul este îndreptătit să execute garantia pentru plata avansului si să recupereze avansul acordat si prejudiciile aduse prin imobilizarea fondurilor publice.”

5. La anexa nr. 2, la subclauza 14.7, paragraful 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Plata sumelor datorate în fiecare monedă, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.15, va fi făcută în contul bancar si în tara plătii (pentru moneda respectivă) specificate de Antreprenor în «Formularul de identificare financiară» sau în contul bancar comunicat ulterior de către Antreprenor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 22 iulie 2011.

Nr. 558.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

 

Având în vedere Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul, continutul formularului tipizat si caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, si aplicarea amenzilor pentru săvârsirea acestora se fac de către personalul împuternicit al Casei Nationale de Pensii Publice, respectiv al caselor teritoriale de pensii, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Personalul desemnat potrivit anexelor, Directia management resurse umane din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice si directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea prevederile deciziei privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,

Domnica-Doina Pârcălabu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 1.077.

 

ANEXA Nr. 1

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa de Pensii a Judetului............................/Municipiului Bucuresti

Str..........................nr. ..., bl......, municipiul................

Nr............./..................

L.S.

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor

încheiat astăzi,.........luna...............anul........, la.............................................

 

Agentul/Agentii constatator/constatatori..........................................., îndeplinind functia/functiile de..................................

În cadrul Casei Nationale de Pensii Publice/Casei Judetene de Pensii........................../Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, împuternicit/împuterniciti prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.077/2011 să constate contraventii si să aplice amenzile corespunzătoare prevăzute de lege pentru săvârsirea acestora,

în urma controlului efectuat în ziua de ...... luna ..............anul ........., ora ......., la sediul Casei Nationale de Pensii Publice/Casei Judetene de Pensii ............................./Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti/angajatorului/domiciliul persoanei fizice......................din...................., str.....................................nr. ..., cu privire la nerespectarea prevederilor art. 102 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, de către angajatorul/persoana fizică............................................................., cu sediul/domiciliul în ....................., str........................nr.......,

am constatat următoarele (descrierea faptei, data si ora comiterii, locul unde a fost comisă, împrejurările comiterii faptei):

Fapta/Faptele de mai sus constituie contraventie/contraventii prevăzută/prevăzute la art. 102 alin. (1) lit......din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, si se sanctionează conform art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si art. 103 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, cu amendă de la..........lei la .............lei.

 

Agent/Agenti constatator/constatatori,

............................................................

............................................................

Contravenient,

............................................................

............................................................


De săvârsirea contraventiei/contraventiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, se face vinovat:

 

Contravenientul persoană juridică:

Denumirea..............................., sediul......................, certificat de înmatriculare înregistrat la Oficiul Registrului Comertului ...............sub nr............din data de..................si la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului/Judetului.................... sub nr....../............, codul unic de înregistrare (CUI) .............................., codul fiscal ...................., reprezentată legal prin ..................................., functia......................, domiciliul.........................................., CNP........................, BI/CI seria.....nr..........., emis/emisă de Politia...................la data de.............................................................

Contravenientul persoană fizică:

Numele si prenumele..................., domiciliul............................, CNP.................., BI/CI seria.....nr................, emis/emisă de Politia............la data de..............., ocupatia.................., locul de muncă................................. În cazul cetătenilor străini, persoanelor fără cetătenie sau cetătenilor români cu domiciliul în străinătate se vor mentiona si următoarele date:

Seria pasaportului/documentului de trecere a frontierei......nr....., eliberat la..........luna.......anul......, statul emitent............

S-a aplicat contravenientului o amendă în sumă de.....................lei.

Împrejurările care pot servi la aprecierea gravitătii faptelor si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:..............................

Contravenientul si-a îndeplinit/nu si-a îndeplinit obligatia legală de a prezenta agentului/agentilor constatator/constatatori, la cererea lui/lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăsurare a activitătii de control.

Suma totală de.........lei, reprezentând amenda/amenzile contraventională/contraventionale aplicată/aplicate astăzi, va fi

achitată integral în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul nr....................., deschis la....................., în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

În raport cu faptele constatate:

s-au luat si măsuri cu caracter obligatoriu:

 

Agent/Agenti constatator/constatatori,

............................................................

............................................................

Contravenient,

............................................................

............................................................

 

Alte mentiuni:

Îndeplinindu-se obligatia legală de a aduce la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectii cu privire la continutul procesului-verbal, acesta întelege să consemneze distinct următoarele obiectii:

Contravenientul întelege să nu se consemneze distinct nicio obiectie fată de continutul procesului-verbal.

Prezentul proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicării, conform prevederilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la tribunalul în raza căruia s-a săvârsit contraventia, în temeiul art. 104 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua ......luna.............anul......, sau, după caz, se va comunica contravenientului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii acestuia.

Comunicarea procesului-verbal se face prin postă, cu aviz de primire, sau prin afisarea la domiciliul ori la sediul contravenientului.

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Se confirmă de martorul:

Numele......................si prenumele............................, data si locul nasterii .................................................................., domiciliul.........................., CNP..........................., BI/CI seria........nr................, emis/emisă de Politia.................................la data de................., ocupatia.................................., locul de muncă................................

 

Data.......................

(numele, prenumele si semnătura martorului)

Agent/Agenti constatator/constatatori,

............................................................

............................................................

Contravenient,

 ............................................................

............................................................

 

Caracteristici de tipărire

 

Denumire: Proces-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor Caracteristici tehnice:

- fiecare proces-verbal contine 4 pagini si se tipăreste pe fată în două exemplare;

- hârtie format A4, scrisă cu cerneală sau pix de culoare albastră;

- sistemul de înregistrare va fi stabilit de Casa Natională de Pensii Publice.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

personalului caselor teritoriale de pensii împuternicit să constate contraventiile si să aplice amenzile prevăzute

la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Casa Judeteană de Pensii

Temeiul juridic pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

1

Magda Nicolae Călin

Expert principal

Alba

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind

asigurarea pentru accidente de muncă si boli

profesionale, republicată, cu modificările ulterioare

2

Orădan Simona

Consilier superior

Arad

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

3

Hirică Despina

Nicolaescu Tatiana

Ceausu Maria

Consilier superior

Consilier superior

Consilier principal

Arges

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

4

Galita Gabriel

Bulboacă Gica

Consilier superior

Expert superior

Bacău

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

5

Stanciu Gheorghe

Olimpia Bâlc

Consilier superior

Consilier superior

Bistrita-Năsăud

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

6

Ratiu Maria

Sava Dănuta

Consilier superior

Expert superior

Bihor

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

7

Nistor Ovidiu

Sonea Elena

Catană Adriana

Consilier superior

Expert superior

Consilier superior

Brasov

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

8

Munteanu Anisoara

Poenariu Lucica

Inspector principal

Expert superior

Botosani

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

9

Pîrlitu Valentin

Botezatu E. Constantin

Expert superior

Consilier superior

Brăila

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

10

Coleasă Luminita

Consilier superior

Buzău

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

11

Lepădat Ana Marcela

Poienaru Gabriela

Expert principal

Consilier principal

Caras-Severin

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

12

Popescu Cristian

Culea Corina Ingrid

Consilier superior

Consilier superior

Călărasi

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

13

Anitei Mariana Aurelia

Almăsan IldikoAmo

Inspector superior

Expert superior

Cluj

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

14

Nadoleanu Maria

Barbu Cristian

Expert superior

Expert asistent

Constanta

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

15

Pozna Viorica

Ciotlos Traian Nicolae

Expert superior

Consilier superior

Covasna

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

16

Cîsu Ion Cristinel

Expert asistent

Dâmbovita

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare


Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Casa Judeteană de Pensii

Temeiul juridic pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

17

Nicolae Mihai

David Liliana

Expert asistent

Expert superior

Dolj

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

18

Felea Daniel

Dumitru L. Emilian

Consilier superior

Consilier superior

Galati

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

19

Drăgănescu Simona Marcela

Pană Simona

Consilier principal

Consilier superior

Giurgiu

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

20

Popescu Milian Vasile

Tascău Cristina Minodora

Inspector principal

Consilier principal

Gorj

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

21

Resiga Jolan

Tifrea Ioan

Consilier superior

Expert principal

Harghita

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

22

Pocola Gabriel Radu

Lintoiu Daniela

Consilier superior

Expert principal

Hunedoara

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

23

Diaconescu Claudiu  Dan

Tudor Marcelin

Inspector superior

Expert principal

Ialomita

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

24

Merluscă Daniela

Dorin Lucian

Consilier superior

Consilier asistent

lasi

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

25

Chiriac Gheorghe

Palcău Liliana

Expert superior

Inspector superior

Ilfov

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

26

Ropotoaia Dumitru

Mociran Radu Tănase

Expert superior

Expert asistent

Maramures

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

27

Brînzan Nicolae

Doru Pascariu Carmen

Consilier superior

Expert principal

Mehedinti

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

28

Hack Zsuzsanna

Radu Susana

Expert superior

Expert superior

Mures

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

29

Ciucanu Vicentiu

Udrea Gabriela

Expert principal

Consilier superior

Neamt

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

30

Florescu Eugen

Viorel Mihalcea Valeria

Inspector principal

Inspector principal

Olt

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

31

Cristescu Ion Dragos Bogdan

Isbăsoiu Aurora Carmen

Consilier superior

Expert superior

Prahova

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

32

Feher Ladislau

Iosif Petolea Romică

Consilier superior

Expert superior

Satu Mare

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

33

Tamas Alina

Matache Petre

Inspector asistent

Inspector principal

Sălaj

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare


Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Casa Judeteană de Pensii

Temeiul juridic pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

34

Ciontea Ioan Gheorghe

Ierecinschi Anca Viorica

Consilier superior

Inspector asistent

Sibiu

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

35

Gurău Luminita Elena

Scurtu Irimia Camelia

Inspector asistent

Expert superior

Suceava

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

36

Manole Teodor

Cătălin Predoiu Adrian

Expert superior

Consilier principal

Teleorman

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

37

Lungu Elena

Cojocaru Dorina Ligia Cristina

Consilier superior

Consilier superior

Timis

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

38

Runcan Victor

Păsculescu Anisoara Paula

Inspector superior

Expert superior

Tulcea

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

39

Ojog Lucian

Consilier superior

Vaslui

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

40

Cioboată Veronica

Năsturică Victoria

Inspector superior

Expert principal

Vâlcea

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

41

Podgoreanu Diana

Ionescu Constantin

Consilier superior

Consilier superior

Vrancea

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

42

Olărică Mihai

Cîmpeanu Elena Lavinia

Cioflec Vlad

Stefănescu Ana Maria

Marinescu Mihaela

Expert superior

Expert superior

Inspector asistent

Inspector principal

Consilier superior

Casa de Pensii a Municipiului

Bucuresti

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.