MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 571/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 571         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

751. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.151/2.373/1.855. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele A.1 si A.2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 si 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În cazul în care un echipament identificat ca “echipament nou” în coloana 1 din anexa A.1 sau ca transferat din anexa A.2 în anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost fabricat anterior datei prevăzute la art. III, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip în vigoare până la această dată, un astfel de echipament poate fi introdus pe piată si amplasat la bordul unei nave care arborează pavilionul român doar în următorii 2 ani de la data respectivă.

Art. III. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 10 decembrie 2011.

Art. IV. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri si tabelul de concordantă aferent, după intrarea în vigoare a acesteia, precum si textele principalelor dispozitii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 305 din 20 noiembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 751.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa A. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)

 

ECHIPAMENTE

pentru care există standarde de încercări detaliate în instrumentele internationale

 

Note privind anexa A. 1 în ansamblu

a) Generalităti: în afara standardelor de încercări mentionate explicit, o serie de dispozitii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip - incluse în aprobarea de tip, astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformitătii din anexa B, figurează în cerintele aplicabile din cadrul conventiilor internationale, rezolutiilor si circularelor corespunzătoare ale IMO.

b) Coloana 1: se poate aplica art. 2 din Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 113 din 6 mai 2009.

c) Coloana 5: în cazul în care se face referire la rezolutii ale IMO, numai standardele de încercări incluse în sectiunile corespunzătoare ale anexelor la rezolutii sunt aplicabile, fiind excluse dispozitiile din cadrul rezolutiei în sine.

d) Coloana 5: conventiile internationale si standardele de încercări se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării

corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercări, certificatele si declaratiile de conformitate trebuie să mentioneze standardul de încercări specific aplicat si versiunea acestuia.

e) Coloana 5: în cazul în care două seturi de standarde identificate sunt separate prin “sau”, fiecare set îndeplineste toate cerintele de încercări în conformitate cu standardele de performantă ale IMO. Astfel, încercarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerintele instrumentelor internationale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare - virgula, se aplică toate standardele enumerate.

f) Coloana 6: în cazul în care este mentionat modulul H, prin aceasta se întelege modulul H plus certificatul de examinare EC de proiect.

g) Cerintele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerintelor privind transportul din cadrul conventiilor internationale.


 

1. Mijloace de salvare

 

Note aplicabile sectiunii 1 “Mijloace de salvare”

Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplică, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice mentionate în coloana 4.

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74 prin care se cere “aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, precum si rezolutiile si circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformitătii

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de indicare a pozitiei pentru mijloacele de salvare:

a) pentru bărci de salvare si bărci de urgentă,

b) pentru colaci de salvare,

c) pentru veste de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/22,

- Regula III/26,

- Regula III/32,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declansare automată pentru colaci de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/22,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 922

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de imersiune si costume de protectie neclasificate

ca veste de salvare:

- izolate sau neizolate

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/22,

- Regula III/32,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A. 1/1.6

Costume de imersiune si costume de protectie clasificate ca veste de salvare:

- izolate sau neizolate

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/7,

- Regula III/22,

- Regula III/32,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A. 1/1.7

Mijloace de protectie termică

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/22,

- Regula III/32,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete-parasută luminoase

(pirotehnice)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/6,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

Al/1.11

Aparate de lansare a bandulei

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/18,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(CodLSA)l,VM a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/13,

- Regula III/21,

- Regula III/26,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 811

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A. 1/1.13

Plute de salvare rigide

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/21,

- Regula III/26,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 811

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1,

- IMO MSC/Circulara 811

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare închise, reversibile

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1,

- IMO MSC/Circulara 811

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de degajare liberă a plutelor de salvare (dispozitive hidrostatice de declansare)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/13,

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 811

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A. 1/1.17

Bărci de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/21,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia

MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgentă rigide

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/21,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia

MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1006

B + D

B + F

G


1

2

3

4

5

6

A.1/1.19

Bărci de urgentă gonflabile

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/21,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO,

- ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgentă rapide

- Regula III/4

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1,

- IMO MSC/Circulara 1016,

- IMO MSC/Circulara 1094

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1006,

- ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Mijloace de lansare la apă care folosesc curenti (gruie)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/23,

- Regula III/33,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/1.22

Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcatiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3.

A.1/1.23

Mijloace de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/16,

- Regula III/23,

- Regula III/33,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/1.24

Mijloace de lansare la apă a plutelor de salvare (gruie)

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/12,

- Regula III/16,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Mijloace de lansare la apă a bărcilor de urgentă rapide (gruie)

- Regula III/4

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- IMO MSC/Circulara 809, inclusiv Add. 1

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

G


1

2

3

4

5

6

A.1/1.26

Mecanisme de declansare:

a) a bărcilor de salvare si a bărcilor de urgentă; si

b) a plutelor de salvare lansate prin folosirea unui curent sau curentilor

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/16,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Instalatii de evacuare la apă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/15,

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/26,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 810

B + D

B + F

A.1/1.29 A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Scări de îmbarcare

- Regula III/4,

- Regula III/11,

- Regula X/3

- Regula III/11,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Materiale reflectorizante

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia A.658(16) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic de emisie-receptie în VHF pentru ambarcatiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 si A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Punctul a fost mutat la A. 1/4.18.

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.164(78) a IMO

- EN ISO 8729 (1998)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Compas pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

Punctul a fost mutat la A. 1/4.23.


1

2

3

4

5

6

A.1/1.35

Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

Punctul a fost mutat la A. 1/3.38.

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(CodLSA)V a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Proiectoare pentru folosire la bărci de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO, anexa 10,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO, anexa 11

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO anexa 10,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO anexa 11

B + D

B + F

A.1/1.40

Instalatie mecanică de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A. 1/4.48.

A.1/1.41

Vinciuri pentru ambarcatiuni de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/16,

- Regula III/17,

- Regula III/23,

- Regula III/24,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81(70) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Scară pentru pilot

Punctul a fost mutat la A. 1/4.49.

A.1/1.43

Echipament

nou

Bărci de urgentă rigide/gonflate

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/21,

- Regula III/31,

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- Rezolutia MSC.81 (70) a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1006,

- ISO 15372(2000)

B + D

B + F

G


2. Prevenirea poluării marine

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din MARPOL 73/78 prin care se cere “aprobarea de tip”

Regulile din MARPOL 73/78, precum si rezolutiile si circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare

a conformitătii

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Echipament de filtrare a hidrocarburilor (pentru un continut de hidrocarburi al efluentului care nu depăseste 15 ppm)

- anexa I, regula 14

- anexa I, regula 14,

- IMO MEPC. 1/Circulara 643

- Rezolutia MEPC.107(49) a IMO,

- IMO MEPC.1/ Circulara 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoare ale suprafetei de separatie hidrocarburi/apă

- anexa I, regula 32

- anexa I, regula 32

- Rezolutia MEPC.5(XIII) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Aparate de măsură a continutului de hidrocarburi

- anexa I, regula 14.

- anexa I, regula 14,

- IMO MEPd/Circulara 643

- Rezolutia MEPC.107(49) a IMO,

- IMO MEPC.1/ Circulara 643

B + D

B + E

B + F

A. 1/2.4

Elemente de procesare destinate atasării la echipamentul de separare apă/hidrocarburi existent (pentru un continut de hidrocarburi al efluentului care nu depăseste 15 ppm)

Spatiu necompletat intentionat.

A.1/2.5

Instalatie de supraveghere si control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

- anexa I, regula 31

- anexa I, regula 31

- Rezolutia MEPC.108(49) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Instalatii de tratare a apelor uzate

- anexa IV, regula 9

- anexa IV, regula 9

- Rezolutia MEPC.159(55) a IMO

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Incineratoare de bord pentru nave

- anexa VI, regula 16

- anexa VI, regula 16

- Rezolutia MEPC.76(40) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/2.8

A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Dispozitive de bord pentru controlul si înregistrarea NOx

- Anexa VI, regula 13,

- Codul tehnic NOx,

- Rezolutia MEPC. 177(58)  a IMO

- Anexa VI, regula 13,

- Codul tehnic NOx,

- Rezolutia MEPC.177(58) a IMO,

- IMO MEPd/Circulara 638

- Rezolutia MEPC.103(49) a IMO,

- Rezolutia MEPC.177(58) a IMO

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9 A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx

- anexa VI, regula 14

- anexa VI, regula 14

- Rezolutia MEPC.170(57) a IMO.

B + D

B + E

B + F

G


3. Echipamente de protectie împotriva incendiilor

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74 prin care se cere “aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, precum si rezolutiile si circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformitătii

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

învelisul nedemontabil al puntii

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/6,

- Regula X/3

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/6,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-

(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 2 si partea 6 sau anexa 2,

- IMO MSC/Circulara 1102,

- IMO MSC/Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Stingătoare portabile de incendiu

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4  a IMO

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/10,

- Regula II-2/19,

- Regula II-2/20,

- Rezolutia A.951 (23) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1239,

- IMO MSC/Circulara 1275

- EN 3-6 (1995), inclusiv A.1 (1999),

- EN 3-7 (2004), inclusiv A.1 (2007),

- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007),

- EN 3-9 (2006), inclusiv AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protectie (echipament pentru contactul cu focul)

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

îmbrăcăminte de protectie pentru combaterea incendiilor:

- EN 469 (2005), inclusiv A1 (2006) si AC (2006), îmbrăcăminte de protectie pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicatii specializate de combatere a incendiilor:

- EN 1486(2007), îmbrăcăminte de protectie pentru combaterea incendiilor - îmbrăcăminte de protectie cu strat exterior reflectorizant:

- ISO 15538(2001)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- EN ISO 20344 (2004), inclusiv A1 (2007) si AC (2005),

- EN ISO 20345 (2004), inclusiv A1 (2007) si AC (2007)

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.5

Echipament de pompieri: mănusi

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- EN 659 (2003), inclusiv A1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Aparat de respiratie autonom actionat cu aer comprimat Notă: în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- EN 136(1998), inclusiv AC (2003),

- EN 137(2006)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.8

Aparat de respiratie cu aer comprimat

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994)7 a IMO

Notă: Acest echipament este destinat numai navelor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO

- EN 14593-1 (2005),

- EN 14593-2 (2005), inclusiv AC (2005),

- EN 14594(2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Componente ale instalatiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu si posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Conventia SOLAS 74 regula 11-2/12 (numai pentru duze si functionarea acestora) [Duzele pentru instalatii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

- Regula II-2/7,

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO

- Regula II-2/7,

- Regula II-2/9,

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.44(65) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 912

- Rezolutia A.800(19) a IMO

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.10 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Duze pentru instalatii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, în încăperile de masini si în compartimentele pompelor de marfă

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7  a IMO

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994)7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

- IMO MSC/ Circulara 1165, Apendicele A

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Constructii de tip “A” si “B” rezistente la foc:

a) constructii de tip “A”,

b) constructii de tip “B”

Tip “A”:

- Regula M-2/3.2 Tip “B”:

- Regula II-2/3.4

- Regula II-2/9 si Tip “A”:

- Regula M-2/3.2 Tip “B”:

- Regula II-2/3.4

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3 si anexa 2,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la petroliere

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/16

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/16

- EN 12874(2001),

- ISO 15364(2007),

- IMO MSC/ Circulara 677

B + F

A.1/3.13

Materiale incombustibile

- Regula II-2/3,

- Regula X/3

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/5,

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 1,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât otelul, destinate tubulaturilor care traversează constructii de tip “A” sau “B”

Punctul a fost inclus la A.1/3.26 si A.1/3.27.

A.1/3.15

Materiale, altele decât otelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi:

a) tevi si armături,

b) valvule,

c) ansambluri de tevi flexibile

- Regula II-2/4,

- Regula X/3

- Regula II-2/4,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994)7,10

a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7,10

a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1120

- Rezolutia A.753(18) a IMO,

- ISO 15540(1999), inclusiv Rectificarea 1 (1999),

- ISO 15541 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Usi antifoc

- Regula II-2/9

- Regula II-2/9

- Rezolutia MSC.61(67)-

(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,

- IMO MSC/Circulara 1120,

- IMO MSC.1/ Circulara 1273

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru usi antifoc

Notă: în cazul în care în coloana 2 apare expresia “componente ale sistemelor”, aceasta poate însemna că fie o singură componentă, fie un grup de componente, fie un întreg sistem trebuie încercat pentru a verifica conformitatea cu cerintele internationale.

- Regula II-2/9,

- Regula X/3

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 4

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiale de finisare si acoperire a pardoselilor cu caracteristici de propagare lentă a flăcărilor:

a) furniruri decorative,

b) sisteme de vopsire,

c) materiale de acoperire a pardoselilor,

d) acoperiri de izolatie pentru tevi,

e) adezivi utilizati la constructiile de tip “A”, “B” si “C”,

f) tubulaturi combustibile

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/5,

- Regula II-2/6,

- Regula II-2/9,

- Regula X/3

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/5,

- Regula II-2/6,

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1120

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 2 si partea 5, ori anexa 2

- IMO MSC/ Circulara 1120,

- ISO 1716 (2002) Notă: în cazul în care este necesar ca materialele de finisare să aibă o anumită căldură specifică maximă, aceasta se măsoară în conformitate cu ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele si alte elemente textile suspendate

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/9,

- Regula X/3

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 7,

- IMO MSC/ Circulara 1102

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.20

Mobilier tapitat

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/5,

- Regula II-2/9,

- Regula X/3

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/5,

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 8,

- IMO MSC/ Circulara 1102,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D B + E B + F

A.1/3.21

Cazarmament

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/9,

- Regula X/3

- Regula II-2/3,

- Regula II-2/9,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 9,

- IMO MSC/ Circulara 1102,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A. 1/3.22

Clapete antifoc

- Regula II-2/9

- Regula II-2/9

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.23

Treceri incombustibile de tubulaturi prin constructii de tip “A”

Punctul a fost mutat la A. 1/3.26.

A. 1/3.24

Treceri de cabluri electrice prin constructii de tip “A”

Punctul a fost mutat la A. 1/3.26.

A. 1/3.25

Ferestre si hublouri antifoc pentru constructii de tip “A” Si ,B”

- Regula II-2/9

- Regula II-2/9,

- IMO MSC/Circulara 847,

- IMO MSC/Circulara1120

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,

- IMO MSC/Circulara 1120,

- IMO MSC.1/ Circulara 1203

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.26

Treceri prin constructii de tip “A”: a) treceri de cabluri electrice, b) treceri de tubulaturi, conducte, puturi etc.

- Regula II-2/9

- Regula II-2/9,

- IMO MSC.1/Circulara 1276

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.27

Treceri prin constructii de tip “B”: a) treceri de cabluri electrice, b) treceri de tubulaturi, conducte, puturi etc.

- Regula II-2/9

- Regula II-2/9

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 3,

- IMO MSC/ Circulara 1120

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.28

Instalatii cu sprinklere (limitate la capetele sprinklerelor) [Duzele pentru instalatii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la acest punct.]

- Regula II-2/7,

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.44(65) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 912

- ISO 6182-1 (2004)

sau

- EN 12259-1 (1999), inclusiv A1(2001),A2(2004) si A3(2006)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.29

Furtunuri de incendiu

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- EN 14540(2004), inclusiv A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza oxigenului si detectarea gazelor

- Regula II-2/4,

- Regula VI/3

- Regula II-2/4,

- Regula VI/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(CodFSS)15 a IMO

- EN 60945 (2002),

- CEI 60092-504 (2001),

- CEI 60533 (1999) si, după caz, aplicabile pentru:

a) categoria 1: (zonă de securitate):

- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,

- EN 60079-29-1 (2007).

b) categoria 2: (atmosfere gazoase explozive)

- EN 50104 (2002), inclusiv A.1 (2004) Oxigen,

- EN 60079-29-1 (2007),

- CEI 60079-0 (2007)

- CEI 60079-1 (2007),

- CEI 60079-10 (2002),

- CEI 60079-11 (2006),

- CEI 60079-15 (2005),

- CEI 60079-26 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Duze pentru instalatii fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC)

Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 si A.1/3.28

A. 1/3.32

Materiale pentru limitarea incendiului (cu exceptia mobilierului) pentru navele de mare viteză

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiale pentru limitarea incendiului pentru mobilierul navelor de mare viteză

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 10

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.34

Constructii rezistente la foc pentru navele de mare viteză

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Usi antifoc pentru navele de mare viteză

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Clapete antifoc pentru navele de mare viteză

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 1120

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.37

Treceri prin constructii rezistente la foc la navele de mare viteză:

a) treceri de cabluri electrice,

b) treceri de tubulaturi, conducte, puturi etc.

- Regula X/3

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3

- Regula III/34,

- Rezolutia A.951 (23) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a IMO,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a IMO

- EN 3-6 (1995), inclusiv A1 (1999),

- EN 3-7 (2004), inclusiv A1 (2007),

- EN 3-8 (2006), inclusiv AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Duze pentru instalatiile echivalente de stingere a incendiilor cu apă în încăperi de masini si în compartimentele pompelor de marfă

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

- IMO MSC/Circulara 1165

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.40

Instalatii de iluminat amplasate la joasă înăltime (numai componente)

- Regula II-2/13,

- Rezolutia MSC.98(73)-(CodFSS)11  a IMO

- Regula II-2/13,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a IMO

- Rezolutia A.752(18)a IMO, sau

- ISO 15370(2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Aparate de respiratie pentru evacuare în caz de urgentă (EEBD)

- Regula II-2/13

- Regula II-2/13,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 849

- EN 402 (2003),

- EN 1146(2005),

- EN 13794(2002),

- ISO 23269-1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.42

Componente ale instalatiilor cu gaz inert

- Regula II-2/4

- Regula M-2/4,

- Rezolutia A.567(14) a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 353,

- IMO MSC/Circulara 387,

- IMO MSC/Circulara 485,

- IMO MSC/Circulara 731,

- IMO MSC/Circulara 1120

- IMO MSC/Circulara 353,

- IMO MSC/Circulara 387,

- IMO MSC/Circulara 450 Rev.1,

- IMO MSC/Circulara 485,

- IMO MSC/Circulara 731

B + D

B + E

B + F G

A. 1/3.43

Duze pentru instalatiile de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit cu grăsime

- Regula II-2/1,

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/1,

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.44

Echipament pentru pompieri - saulă

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

- Rezolutia MSC.61(67)-(Cod FTP) a IMO, anexa 1, partea 1,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a IMO

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A. 1/3.45

Componente ale instalatiilor echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenti de stingere, valvule de capăt si duze) pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC. 98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO,

- IMO MSC/Circulara 848,

- IMO MSC.1/Circulara 1317

- IMO MSC/Circulara 848,

- IMO MSC.1/Circulara 1317

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.46

Instalatii echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru încăperile de masini (instalatii cu aerosol)

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC. 98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a IMO,

- IMO MSC.1/Circulara 1317

- IMO MSC.1/Circulara 1270

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.47

Concentrat pentru instalatii fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare în încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă Notă: Instalatiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare sau cu aer interior pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat si considerat conform de către Administratie.

- Regula II-2/10

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a IMO,

- IMO MSC.1/Circulara 1239

- IMO MSC/Circulara 670

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.48

Componente ale instalatiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă si cu actiune directă destinate încăperilor de masini de tip “A” (duze si încercări ale performantelor)

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- IMO MSC/Circulara 913,

- IMO MSC.1/Circulara 1276

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.49 A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Duze pentru instalatii fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune în încăperile de categorie specială si încăperile ro-ro mentionate în Rezolutia A.123(V)

- Regula II-2/19,

- Regula II-2/20,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

- Regula II-2/19,

- Regula II-2/20,

- Rezolutia A.123(V) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

- IMO MSC.1/Circulara 1272

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A.1/3.50

îmbrăcăminte de protectie rezistentă la actiunea substantelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9.

A.1/3.51

Componente ale instalatiilor fixe de detectare si avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile de locuit, balcoanele cabinelor, încăperile de masini si încăperile de masini nesupravegheate

- Regula II-2/7,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9  a IMO

- Regula II-2/7,

- Rezolutia MSC.36(63)- (Cod HSC1994)7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO,

- IMO MSC.1/Circulara 1242

Echipament de control si afisaj Instalatii electrice de la bordul navelor:

- EN 54-2 (1997), inclusiv AC (1999) si A1(2006)

Echipament de alimentare cu energie electrică:

- EN 54-4 (1997), inclusiv AC (1999), A1(2002)siA2(2006) Detectoare de căldură - detectoare punctuale:

- EN 54-5 (2000), inclusiv A1 (2002) Detectoare de fum - detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:

- EN 54-7 (2000), inclusiv A1 (2002) si A2(2006)

Detectoare de flăcări - detectoare punctuale:

- EN 54-10 (2002), inclusiv A1 (2005) Puncte de apelare manuală:

- EN 54-11 (2001), inclusiv A1 (2005)

si, după caz, instalatii electrice si electronice de la bordul navelor:

- CEI 60092-504 (2001),

- CEI 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A. 1/3.52

Stingătoare de incendiu fixe si mobile

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a IMO

- Regula II-2/4,

- Regula II-2/10,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a IMO

- EN 1866(2005),

- EN 1866-1 (2007)

sau

- ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Dispozitive de alarmă în caz de incendiu

- Regula II-2/7,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.98(73)- (Cod FSS) 9 a IMO

- Regula II-2/7,

- Rezolutia MSC.36(63)- (Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)- (Cod HSC 2000) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a IMO

Dispozitive acustice

- EN 54-3 (2001), inclusiv A1 (2002) si A2(2006),

- CEI 60092-504 (2001),

- CEI 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F


1

2

3

4

5

6

A. 1/3.54

Echipament fix pentru analiza oxigenului si detectarea gazelor

- Regula II-2/4,

- Regula VI/3

- Regula II-2/4,

- Regula VI/3,

- Rezolutia MSC.98(73)-(CodFSS) 15 a IMO

- EN 60945 (2002),

- CEI 60092-504 (2001),

- CEI 60533 (1999) si, după caz, fie:

a) categoria 4 (zonă de securitate):

- EN 50104 (2002), inclusiv A. 1 (2004) Oxigen,

b) categoria 3 (atmosfere gazoase explozive):

- EN 50104 (2002), inclusiv A. 1 (2004) Oxigen,

- EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Duze de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a IMO

- EN 15182-1 (2007),

- EN 15182-3(2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

- Regula II-2/10,

- Regula X/3

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO

- EN 671-1 (2001), inclusiv AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Componente ale instalatiilor de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient mediu de expandare - dispozitive fixe cu spumă pentru puntile navelor-cisternă

- Regula II-2/10

- Regula II-2/10.8.1,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 14 a IMO,

- IMO MSC.1/Circulara 1239,

- IMO MSC.1/Circulara 1276

- IMO MSC/Circulara 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Componente ale instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru încăperile de masini si protectia puntilor navelor-cisternă

- Regula II-2/10

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 6, 14 a IMO,

- IMO MSC.1/Circulara 1239,

- IMO MSC.1/Circulara 1276

- IMO MSC.1/Circulara1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Spumă expandabilă pentru instalatii fixe de stingere a incendiilor de la bordul navelor care transportă produse chimice

- Rezolutia MSC.4(48)-(Cod IBC) a IMO

- Rezolutia MSC.4(48)-(Cod IBC) a IMO

- IMO MSC/Circulara 553,

- IMO MSC.1/Circulara 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Duze pentru instalatii fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate balcoanelor cabinelor

- Regula II-2/10

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a IMO

- IMO MSC.1/Circulara 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61 A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Instalatii de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă. Notă: Instalatiile de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare cu aer interior pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu concentratul aprobat si acceptate de către Administratie.

- Regula II-2/10

- Regula II-2/10,

- Rezolutia MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a IMO

- IMO MSC.1/Circulara 1271

B + D

B + E

B + F

 

4. Echipamente de navigatie

 

Note aplicabile sectiunii 4 “Echipamente de navigatie”

Coloana 5: în cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria CEI 61162, se are în vedere specificarea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria CEI 61162.

 

Nr.

Denumirea echipamentului

Regula din SOLAS 74 prin care se cere “aprobarea de tip”

Regulile din SOLAS 74, precum si rezolutiile si circularele corespunzătoare ale IMO, după caz

Standarde de încercări

Module de evaluare a conformitătii

1

2

3

4

5

6

A. 1/4.1

Compas magnetic

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.382(X) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO

- ISO 1069(1973),

- ISO 25862 (2009),

- EN 60945 (2002) sau

- ISO 1069 (1973),

- ISO 25862 (2009),

- CEI 60945 (2002)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum THD (metoda magnetică)

- Regula V/18,

- Regula V/19,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC. 36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.116(73) a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea 2005,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- ISO 22090-2 (2004), inclusiv Rectificarea 2005,

- CEI 62288 Ed. 1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girocompas

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.424(XI) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN ISO 8728 (1998),

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 8728 (1997),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A. 1/4.34, A. 1/4.35 si A. 1/4.36.

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A. 1/4.34.

A.1/4.6

Sondă ultrason

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.224(VII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.74(69) a IMO, anexa 4,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- EN ISO 9875 (2001), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1:2006,

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- EN ISO 9875 (2000), inclusiv Rectificarea tehnică ISO 1:2006,

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei si a distantei (SDME)

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.824(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.96(72) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- EN 61023 (2007),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61023 (2007),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotatie a elicei, al pasului elicei

Punctul a fost mutat la A. 1/4.20, A. 1/4.21 si A. 1/4.22.

A. 1/4.9

A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Indicator al vitezei de giratie

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMG,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.526(13) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- ISO 20672 (2007),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- ISO 20672 (2007),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiogoniometru

Spatiu necompletat intentionat.


1

2

3

4

5

6

A.1/4.11

Echipament Loran-C

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.818(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- EN 61075 (1993),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61075 (1991),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Echipament Chayka

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.818(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- EN 61075 (1993),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61075 (1991),

- seria CEI 61162

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Echipamentele navigatie Decca

Spatiu necompletat intentionat.

A.1/4.14

Echipament GPS

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a IMO,

- Rezolutia MSC.112(73) a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- EN 61108-1 (2003),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61108-1 (2003),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Echipament GLONASS

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.113(73) a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- EN 61108-2 (1998),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61108-2 (1998),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem de control al directiei de deplasare (HCS)

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.342(IX) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.64(67) a IMO, anexa 3,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- ISO 11674 (2006),

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 11674(2006),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Instalatie mecanică de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A. 1/1.40.


1

2

3

4

5

6

A.1/4.18

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

- Regula III/4,

- Regula IV/14,

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula III/6,

- Regula IV/7,

- Rezolutia A.530(13) a IMO,

- Rezolutia A.802(19) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994)8, 14 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO,

- UIT-R M.628-3 (11/93)

- EN 60945 (2002),

- EN 61097-1 (2007) sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61097-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Echipament radar pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.37.

A. 1/4.20 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Indicator al unghiului cârmei

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.526(13) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- ISO 20673 (2007),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- ISO 20673 (2007),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Indicator al vitezei de rotatie a elicei

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- ISO 22554 (2007),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- ISO 22554 (2007),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.22 Ase vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Indicator al pasului elicei

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.191(79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- ISO 22555 (2007),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- ISO 22555 (2007),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.23

Compas pentru bărci de salvare si bărci de urgentă

- Regula III/4,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula III/34,

- Rezolutia MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994)8, 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 13 a IMO

- ISO 25862 (2009)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.24

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.37.


1

2

3

4

5

6

A. 1/4.25

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)

Punctul a fost mutat la A. 1/4.35.

A. 1/4.26

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru navele de mare viteză

Punctul a fost mutat la A. 1/4.38.

A. 1/4.27

Dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Punctul a fost mutat la A. 1/4.36.

A. 1/4.28

Sistem de punte integrat

Punctul a fost mutat la A.2/4.30.

A.1/4.29

înregistrator de date privind voiajul (VDR)

- Regula V/18,

- Regula V/20,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/20,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.861 (20) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- CEI 61996-1 (2007-11),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 61996-1 (2007-11),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Sistem electronic de date si vizualizare a hărtilor maritime cu dispozitiv de rezervă (ECDIS) si sistem de vizualizare a hărtilor cu grafică raster (RCDS)

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.817(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC.232(82) a IMO,

- IMOSN.1/Circulara266 [Copiile de sigurantă ECDIS si RCDS sunt aplicabile numai în cazul în care această functie este inclusă în ECDIS. Certificatul pentru modulul B trebuie să indice dacă aceste optiuni au fost testate.]

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 61174 (2008)

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 61174 (2008),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Girocompas pentru navele de mare viteză

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.821(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- ISO 16328 (2001),

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 16328(2001),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G


1

2

3

4

5

6

A. 1/4.32

Echipament AIS (sistem automat de identificare) universal

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.74(69) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- UIT-RM. 1371 -3(2007) Notă: UIT-RM. 1371-3(2007) anexa 3 se aplică numai în conformitate cu dispozitiile Rezolutiei MSC.74(69) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 61993-2 (2001),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 61993-2 (2001),

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Sistem de urmărire a drumului navei (functionează la viteza navei, de la viteza minimă de manevră până la viteza de 30 de noduri)

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.74(69) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62065 (2002),

- EN 62288 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62065 (2002),

- IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D B + E B + F G

A. 1/4.34

Echipament radar CAT1

- Regula V/18

- Regula V/19.

- Rezolutia A.278(VIII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.823(19) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC. 192(79) a IMO,

- UIT-RM. 628-3(11/93),

- UIT-RM. 1177-3(06/03)

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008),

- EN 62388 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008),

- CEI 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.35

Echipament radar CAT 2

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.278(VIII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC. 192(79) a IMO,

- UIT-RM. 628-3(11/93),

- UIT-RM. 1177-3(06/03)

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008),

- EN 62388 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008),

- CEI 62388 Ed.1.0(2007)

B + D B + E B + F G

A. 1/4.36

Echipament radar CAT 3

- Regula V/18

- Regula V/19,

- Rezolutia A.278(VIII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC. 192(79) a IMO,

- UIT-RM. 628-3(11/93),

- UIT-RM. 1177-3(06/03)

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008),

- EN 62388 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008),

- CEI 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G


1

2

3

4

5

6

A.1/4.37

Echipament radar pentru navele de mare viteză

(CAT1H, CAT2H si CAT 3H)

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.278(VIII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.820(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC. 192(79) a IMO,

- UIT-RM. 628-3(11/93),

- UIT-RM. 1177-3(06/03)

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008),

- EN 62388 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008),

- CEI 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Echipament radar aprobat cu optiune de hartă nautică, respectiv:

a) CAT 1 cu optiune de hartă nautică

b) CAT 2 cu optiune de hartă nautică

c) CAT 1 pentru HSC cu optiune de hartă nautică

d) CAT 2 pentru HSC cu optiune de hartă nautică

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.278(VIII) a IMO,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.820(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO,

- Rezolutia MSC. 192(79) a IMO,

- UIT-RM. 628-3(11/93),

- UIT-RM. 1177-3(06/03)

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008),

- EN 62388 (2008) sau

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008),

- CEI 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Reflector radar

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 164(78) a IMO

- EN ISO 8729 (1998),

- EN 60945 (2002) sau

- ISO 8729 (1997),

- CEI 60945 (2002)

B + D B + E B + F G

A. 1/4.40

Sistem de control al directiei de deplasare pentru navele de mare viteză

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia A.822(19) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- ISO 16329(2003),

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 16329(2003),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum THD

(metoda GNSS)

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 116(73) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- ISO 22090-3 (2004),

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 22090-3 (2004),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,

- CEI 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G


1

2

3

4

5

6

A. 1/4.42

Reflector pentru navele de mare viteză

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO

- ISO 17884 (2004),

- EN 60945 (2002) sau

- ISO 17884(2004),

- CEI 60945 (2002)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.43

Echipament pentru vizibilitate nocturnă destinat navelor de mare viteză

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.94(72) a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO

- ISO 16273 (2003),

- EN 60945 (2002) sau

- ISO 16273(2003),

- CEI 60945 (2002)

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.44

Receptor diferential de baliză pentru echipament DGPS si DGLONASS

- Regula V/18,

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC.114(73) a IMO

- EN 60945 (2002),

- CEI 61108-4 (2004),

- seria EN 61162 sau

- CEI 60945 (2002),

- CEI 61108-4 (2004),

- seria CEI 61162

B + D

B + E

B + F

G

A. 1/4.45 A se vedea nota b) din prezenta anexă A. 1

Material cartografic pentru radarul de bord

Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38

A. 1/4.46

Dispozitiv pentru transmiterea informatiei de drum THD (metoda giroscopică)

- Regula V/18

- Regula X/3,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a IMO

- Regula V/19,

- Rezolutia A.694(17) a IMO,

- Rezolutia MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a IMO,

- Rezolutia MSC.97(73)-(Cod HSC2000)13 a IMO,

- Rezolutia MSC. 116(73) a IMO,

- Rezolutia MSC. 191 (79) a IMO

- ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 2005,

- EN 60945 (2002),

- seria EN 61162,

- EN 62288 (2008) sau

- ISO 22090-1 (2002), inclusiv Rectificarea 1 (2005),

- CEI 60945 (2002),

- seria CEI 61162,