MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 587/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 587         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 761 din 7 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 934 din 7 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

822. - Hotărâre pentru majorarea numărului de posturi al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

191. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

1.224/46.136. - Ordin al ministrului sănătătii si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

1.252. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.032/2011

 

1.918. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic

 

1.932. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

2.000/2.406/1.856. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 761

din 7 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în întregul său, precum si ale art. I pct. 1 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Mioara Iancovici si Liana Horodi în Dosarul nr. 2.034/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorii exceptiei, avocatul Petrică Filip, cu delegatie depusă la dosar. Lipseste cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului autorilor exceptiei, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354/2010.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354/2010, textele de lege criticate au fost declarate neconstitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.034/3/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în întregul său, precum si ale art. I pct. 1 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010.

Exceptia a fost ridicată de Mioara Iancovici si Liana Horodi cu prilejul solutionării apelului împotriva Sentintei civile nr. 246 din 22 februarie 2010, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă într-o cauză având ca obiect pretentii solicitate în temeiul Legii nr. 221/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 a fost adoptată fără a exista o situatie extraordinară a cărei reglementare să nu poată fi amânată si fără ca urgenta să fie motivată în cuprinsul ordonantei. Plafonarea cuantumului despăgubirilor, pentru prejudiciile morale suferite de persoanele condamnate nelegal, la o sumă aleatorie, stabilită printr-o ordonantă de urgentă, încalcă dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie. Totodată, contrar prevederilor art. 124 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, judecătorii sunt lipsiti de posibilitatea de a se pronunta în baza probelor administrate în mod legal.

Principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor este încălcat prin faptul că există persoane care au obtinut deja hotărâri judecătoresti definitive sau irevocabile, în temeiul Legii nr. 221/2009, nemodificată, prin care statul român a fost obligat la plata unor sume mai mari decât suma de 10.000 euro (cuantumul plafonat al despăgubirilor), iar persoanele care au obtinut în primă instantă despăgubiri sau vor introduce în viitor actiuni similare vor obtine despăgubiri plafonate în raport cu cele deja acordate, prin hotărâri definitive, până la momentul intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, astfel încât unor persoane aflate în situatii similare li se va aplica un tratament juridic diferit. Autorii exceptiei sustin că simpla solutionare a cererii de acordare a despăgubirilor, prin hotărâre judecătorească definitivă, nu poate fi calificată drept un criteriu obiectiv si rezonabil de diferentiere a persoanelor îndreptătite la primirea acestor despăgubiri.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă consideră că nu sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1), art. 53, art. 61, art. 75 art. 76 alin. (1) si art. 115 alin. (4) din Constitutie. De asemenea, instanta judecătorească constată că art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 este neconstitutional, fiind încălcate dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie privind neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile avocatului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi, potrivit încheierii de sesizare, acesta îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, în întregul său, precum si ale art. I pct. 1 si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, în realitate, autorul exceptiei critică doar dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din această ordonantă de urgentă, astfel că instanta constitutională urmează să se pronunte numai asupra acestor prevederi de lege, care au următorul cuprins:

- Art. I pct. 1:

“Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;».”;

- Art. II:

“Art. II. - Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele legale criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 61 privind rolul si structura Parlamentului, ale art. 75 privind sesizarea Camerelor, ale art. 76 alin. (1) referitoare la adoptarea legilor organice si a hotărârilor privind regulamentele fiecărei Camere, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă si limitele acestora, ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, precum si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac. De asemenea, autorii sustin încălcarea prevederilor art. 5 paragraful 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la reparatii al persoanelor arestate sau detinute în conditii contrare dispozitiilor Conventiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 sunt neconstitutionale. În acest sens, Curtea a retinut că dispozitiile legale instituie o inechitate, fără o motivare temeinică, obiectivă si ratională, desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 este motivată de urgenta si necesitatea reglementării “unor măsuri pentru instituirea unui regim echitabil în acordarea despăgubirilor privind condamnările cu caracter politic pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989”.

Totodată, Curtea a observat că tratamentul juridic diferit aplicat persoanelor care solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare este determinat de celeritatea cu care a fost solutionată cererea de către instantele de judecată, prin pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive. Tratamentul juridic diferentiat aplicat celor care se consideră îndreptătiti la despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnarea politică, în functie de momentul în care hotărârea pronuntată de instantă privind dreptul la despăgubiri rămâne definitivă, afectează drepturile persoanelor care nu detineau o hotărâre definitivă la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010.

În consecintă, Curtea a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea în drepturi.

De asemenea, Curtea a constatat că prevederile legale criticate încalcă si principiul neretroactivitătii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, în sensul că se aplică inclusiv situatiilor în care există o hotărâre judecătorească pronuntată în primă instantă, care, desi nedefinitivă, poate fi legală si temeinică prin raportare la legislatia aflată în vigoare la data pronuntării acesteia. Astfel, la data introducerii cererii de chemare în judecată, sub imperiul Legii nr. 221/2009, nemodificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, s-a născut un drept la actiune pentru a solicita despăgubiri neplafonate sub aspectul întinderii, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 nu constituie norme de procedură pentru a se invoca principiul aplicării sale imediate, ci reprezintă un act normativ cu dispozitii de drept material, astfel că legea aflată în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată este aplicabilă pe tot parcursul procesului.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că prevederile art. I pct. 1 si art. II ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 înfrang si dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece este afectat un drept fundamental - egalitatea în drepturi a cetătenilor, consfintit prin art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea a observat că nerespectarea acestor norme constitutionale atrage si înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, “în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

În aceste conditii, Curtea constată că, în prezenta cauză, sunt incidente dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.


Retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după sesizarea Curtii, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Mioara Iancovici si Liana Horodi în Dosarul nr. 2.034/3/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 934

din 7 iulie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Zoltán Valentin - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Euro Trans Sib” - S.R.L.din Sibiu în Dosarul nr. 2.387/315/2010 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 august 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.387/315/2010, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Euro Trans Sib” - S.R.L. din Sibiu într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională formulată împotriva unui proces-verbal de contraventie în contradictoriu cu Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutie. În acest sens, arată, în esentă, că Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului prevede obligativitatea respectării cadrului comun de reglementări în materie de transport, astfel că se impune modificarea dispozitiilor de lege contrare normelor comunitare. Autorul exceptiei consideră că “aceste reglementări indică expres atât actele aferente transportului pe care trebuie să le prezinte conducătorul auto, dar si cui i se aplică sanctiunea în cazul nerespectării dispozitiilor legale, în spetă conducătorului auto, pentru imposibilitatea de a prezenta diagramele aferente unei perioade de 28 de zile anterioare zilei controlului si nicidecum societătii de transport, cum prevede dispozitia legală internă atacată.”

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată prin Legea nr. 371/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au, în prezent, următorul cuprins:

- Art. 9 alin. (1) lit. d): “Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează: [...]

d) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevăzute la alin. (2) pct. 1-11 si 16, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevăzute la alin. (2) pct. 12-15 si 17, aplicabilă conducătorului auto;”;

- Art. 8 alin. (1) pct. 31: “Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului

Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, dacă acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale: [...]

31. neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii de lege încalcă prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutie referitoare la “Integrarea în Uniunea Europeană,” raportate la Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului.

Examinând exceptia, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate stabilesc contraventiile pentru încălcarea regulilor privind perioadele de conducere, precum si sanctiunile corespunzătoare acestora, sanctiuni ce constau în aplicarea unor amenzi întreprinderii sau operatorului de transport rutier.

Prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, Curtea Constitutională a constatat că “obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârsită de către conducătorul auto [... ] este o solutie legislativă justificată prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligatia de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului si documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului”.

În fine, Curtea constată că textele criticate nu contravin nici Regulamentului nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, invocat de autorul exceptiei. Dimpotrivă, îi dau substantă, concretizând, în spiritul vointei legiuitorului comunitar, prevederile mai generale cuprinse în acest regulament. Asadar, nimic nu împiedică statul să sanctioneze întreprinderea pentru conduita necorespunzătoare a angajatului său, aceasta păstrându-si dreptul de regres împotriva celui care, în mod direct si nemijlocit, este răspunzător.

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Euro Trans Sib” - S.R.L. din Sibiu în Dosarul nr. 2.387/315/2010 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iulie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru majorarea numărului de posturi al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri numărul de posturi al Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit se majorează cu 50.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 Drivind oraanizarea si functionarea Ministerului Aariculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 822.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)

 

STRUCTURILE

care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

I.

Institutii publice finantate integral din bugetul de stat

1.

Directiile pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate - 1.255 de posturi

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, inclusiv oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie - 302 posturi

3.

Laboratorul Central Fitosanitar- 118 posturi

4.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - 4.862 de posturi

5.

Agentia Domeniilor Statului - 326 de posturi, respectiv 246 de posturi începând cu 1 ianuarie 2011

6.

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura - 97 de posturi

NOTĂ

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat este de 7.646, respectiv 7.566 de posturi începând cu 1 ianuarie2011, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.

II.

Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1.

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit- 1.503 posturi

2.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate - 413 posturi

3.

Institutul de Stat pentru Testarea si înregistrarea Soiurilor - 196 de posturi

4.

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole - 36 de posturi

5.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor - 57 de posturi

6.

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului - 32 de posturi

NOTĂ

de posturi pentru institutiile prevăzute la pct. II este de 2.237.

III.

Alte structuri finantate din venituri proprii

1.

Casele agronomului

2.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură judetene

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

4.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti - Arges

IV.

Structuri finantate din cheltuieli aferente proiectelor cu finantare rambursabilă

 

Unităti de management al proiectului (UMP)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit nr. 213.211 din 3 august 2011, în baza prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Lista cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La punctul I “Cheltuielile eligibile generale ale proiectului”, numărul 6 va avea următorul cuprins:

“ 6. cheltuieli privind organizarea de santier, respectiv cheltuielile cu lucrări de constructii si instalatii aferente

organizării de santier si cheltuielile conexe organizării de santier, astfel cum sunt mentionate la art. 8 cap. 5 pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 191.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.224 din 29 iulie 2011

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 46.136 din 8 august 2011

 

ORDIN

privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. Cs.A. 8.391/2011 din cadrul Ministerului Sănătătii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste cadrul juridic necesar punerii în aplicare directă a Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

Art. 2. - Autoritatea competentă privind controlul oficial în domeniul materialelor care vin în contact cu alimentele este Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Se aprobă Măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Se aprobă Lista birourilor vamale stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Modelul autorizatiei pentru continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) Introducerea pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, prin România, a transporturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentul (UE) nr. 284/2011 se realizează prin birourile vamale prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Ministerul Sănătătii, prin expertul national desemnat, transmite Comisiei Europene adresa de internet care contine lista birourilor vamale prevăzute în anexa nr. 2, stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si Autoritatea Natională a Vămilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Viorel Comănită

 

ANEXA Nr. 1

 

MĂSURILE

pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

Art. 1. - Prezentele măsuri se aplică importului de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 284/2011 si sunt destinate punerii în liberă circulatie pe teritoriul Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) în sensul prezentului ordin se aplică definitiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

(2) în sensul prezentului ordin, prin directia de sănătate publică judeteană se întelege directia de sănătate publică judeteană pe teritoriul căreia se află primul punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, iar prin birou vamal de intrare se întelege biroul vamal desemnat ca prim punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

(3) Orice trimitere la Directiva 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 privind materialele si obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare reprezintă trimitere la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele si obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Art. 3. - (1) Importatorii articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau reprezentantii împuterniciti legal ai acestora notifică directiei de sănătate publică judetene, cu cel putin două zile lucrătoare înainte, data si ora estimate ale sosirii loturilor originare sau expediate din China si Hong Kong.

(2) Notificarea, însotită obligatoriu de declaratia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, se transmite directiei de sănătate publică judetene, potrivit datelor de contact afisate pe site-ul Ministerului Sănătătii.

Art. 4. - (1) Personalul împuternicit al serviciului control în sănătate publică din cadrul directiei de sănătate publică judeteană, în termen de două zile lucrătoare, efectuează:

a) controlul declaratiei prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, completată în limba română, furnizată pentru fiecare lot de articole de bucătărie din material plastic;

b) controlul declaratiei de conformitate, tradusă în limba română, prin care se atestă că articolele de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 respectă cerintele în materie de eliberare de amine aromatice primare sau de formaldehidă stabilite în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011.

Elementele declaratiei de conformitate sunt cele prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

c) verificarea raportului de încercări al laboratorului, tradus în limba română, conform art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, cu privire la respectarea cerintelor privind eliberarea de amine aromatice primare sau de formaldehidă, conform anexei nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

d) controlul identitătii loturilor, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011;

e) controlul fizic al loturilor conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

(2) Personalul împuternicit al serviciului control în sănătate publică din cadrul directiei de sănătate publică judetene

recoltează probe pentru analize de laborator conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

Art. 5. - (1) Traducerea în limba română a declaratiei de conformitate si a raportului de încercări prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c) va fi legalizată.

(2) Analizele probelor recoltate se efectuează la un laborator acreditat aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

(3) Importatorii articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau reprezentantii împuterniciti legali ai acestora asigură transportul probelor si suportă costurile aferente transportului si analizelor de laborator.

(4) în cazul în care importatorii sau reprezentantii împuterniciti ai acestora refuză costurile aferente transportului probelor recoltate si analizelor de laborator, directia de sănătate publică judeteană anuntă biroul vamal de intrare pentru a interzice importul articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

Art. 6. - (1) Pentru articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, diferite ca formă si dimensiune, se poate prezenta acelasi raport de încercări dacă se dovedeste că materialul din care sunt fabricate aceste articole are aceeasi compozitie iar articolele de bucătărie din material plastic sunt fabricate de acelasi producător.

(2) Testarea mentionată în rapoartele de încercări trebuie să respecte prevederile art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011;

Art. 7. - (1) în cazul în care declaratia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 si declaratia de conformitate nu sunt completate în mod corespunzător, personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al directiei de sănătate publică judetene, solicită importatorului sau reprezentantului legal împuternicit al acestuia completarea si transmiterea acestor documente, în termen de două zile lucrătoare, directiei de sănătate publică judetene.

(2) în cazul în care importatorul sau reprezentantul legal împuternicit al acestuia nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1), completate în mod corespunzător, în termenul stabilit la alin. (1), importul se consideră neconform cu Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

(3) în situatia prevăzută la alin. (2), personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al directiei de sănătate publică judetene completează declaratia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu mentiunea “neconform” si notifică biroul vamal de intrare, pentru a interzice importul.

Art. 8. - Până la finalizarea controalelor, inclusiv până la sosirea rezultatelor analizelor de laborator, biroul vamal de intrare sau, după caz, biroul vamal din România la care loturile de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 se prezintă pentru punere în liberă circulatie, prin personalul său, ia măsurile necesare pentru a se asigura că loturile rămân sub controlul permanent al acestuia si pentru a garanta faptul că loturile nu pot fi modificate în niciun fel.

Art. 9. - (1) Până la sosirea rezultatelor analizelor probelor recoltate, directia de sănătate publică judeteană poate autoriza continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 până la punctul de destinatie.

(2) în situatia mentionată la alin. (1), transportul va fi însotit de autorizatia prevăzută în anexa nr. 3.

(3) în cazul în care directia de sănătate publică judeteană acordă autorizarea transportului mentionat la alin. (1), aceasta trimite o notificare directiei de sănătate publică judetene de la punctul de destinatie sau, după caz, autoritătii competente a statului membru al Uniunii Europene în care se află punctul de destinatie al articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 si le furnizează acestora o copie a declaratiei prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011, urmând ca rezultatele respectivelor controale si ale analizelor probelor să fie furnizate de îndată ce acestea sunt disponibile.

(4) în situatia prevăzută la alin. (3), directia de sănătate publică judeteană de la punctul de destinatie informează biroul vamal de destinatie din România a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011.

Art. 10. - (1) în cazul în care rezultatul analizelor de laborator ale probelor arată că nu sunt respectate prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al directiei de sănătate publică judetene completează declaratia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu mentiunea “neconform” si notifică biroul vamal de intrare sau, după caz, directia de sănătate publică judeteană de la punctul de destinatie al loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, care, la rândul ei, va notifica biroul vamal de destinatie din România la care respectivele loturi de articole de bucătărie din material plastic se prezintă pentru punere în liberă circulatie, în vederea interzicerii importului.

(2) în situatia mentionată la alin. (1), neconformitatea importului de articole de bucătărie din material plastic este notificată prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente si furaje, conform prevederilor legislatiei în vigoare, de către directia de sănătate publică judeteană.

Art. 11. - În cazul în care rezultatul probelor analizate arată că se respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011 si cumulativ sunt îndeplinite cerintele referitoare la documentatia însotitoare prevăzută la art. 4 alin. (1), personalul împuternicit din cadrul serviciului control în sănătate publică al directiei de sănătate publică judetene completează declaratia prevăzută în anexa la Regulamentul (UE) nr. 284/2011 cu mentiunea “conform” si notifică biroul vamal de intrare sau, după caz, directia de sănătate publică judeteană de la punctul de destinatie al articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011, care, la rândul ei, va notifica biroul vamal de destinatie din România la care loturile respective de articole de bucătărie din material plastic se prezintă pentru punere în liberă circulatie.

Art. 12. - (1) După finalizarea controalelor, personalul împuternicit din cadrul serviciului de sănătate publică al directiei de sănătate publică judetene întocmeste un raport trimestrial cu informatiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 284/2011.

(2) Directia de sănătate publică judeteană transmite Directiei sănătate publică si control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii raportul trimestrial prevăzut la alin. (1), până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru.

(3) Directia de sănătate publică judeteană păstrează în copie declaratia cu mentiunea “conform” sau “neconform” si documentatia care a stat la baza luării deciziei de punere în liberă circulatie/de interzicere a loturilor de articole de bucătărie din material plastic.

Art. 13. - Ministerul Sănătătii, prin Directia sănătate publică si control în sănătate publică, centralizează datele mentionate la art. 12 alin. (1) si transmite, prin expertul national desemnat, Comisiei Europene raportul trimestrial, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 284/2011, până la sfârsitul lunii următoare fiecărui trimestru.

Art. 14. - (1) Punerea în liberă circulatie a articolelor de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 este permisă de autoritatea vamală dacă declaratia prevăzută în anexa la respectivul regulament este completată în mod corespunzător de către directia de sănătate publică judeteană pe teritoriul căreia se află primul punct de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 sau, după caz, de autoritatea competentă de la primul punct de intrare în Uniunea Europeană a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 si dacă are bifată mentiunea “conform” în caseta “Acceptabil pentru punerea în liberă circulatie”.

(2) La declaratia vamală se atasează o copie a documentului mentionat mai sus.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

birourilor vamale stabilite ca prime puncte de intrare în Uniunea Europeană, prin România, a loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

1. Biroul Vamal Jimbolia, judetul Timis

2. Biroul Vamal Moravita, judetul Timis

3. Biroul Vamal Constanta Sud, judetul Constanta

4. Biroul Vamal Otopeni călători, judetul Ilfov

5. Biroul Vamal Portile de Fier I, judetul Mehedinti

6. Biroul Vamal Sculeni, judetul lasi 7.Biroul Vamal Siret, judetul Suceava

 


ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Directia de Sănătate Publică a Judetului............................

 

AUTORIZATIE

pentru continuarea transportului loturilor de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

 

Având în vedere că în prezent importatorul/reprezentantul legal, în calitate de reprezentant al Societătii Comerciale .........................................., cu sediul social în ..............................................., localitatea .............................., str............................... nr............................, judetul/sectorul ......................................, nr. de telefon..........................si adresă de e-mail......................................., nu detine buletinele de analiză a probelor recoltate pentru loturile de articole de bucătărie din material plastic care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze, se autorizează continuarea transportului lotului identificat astfel:

lot nr....................................................................................................................................................

mijloc de transport tip.............................................................., nr.......................................................

număr de articole din cadrul lotului.....................................................................................................,

cantitate.............................................................................................................................................

Prezenta autorizatie este valabilă pentru continuarea transportului lotului de articole de bucătărie din material plastic având ca prim punct de intrare în Uniunea Europeană......................., iar ca punct de destinatie în Uniunea Europeană ......................................., cu conditia respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 si ale Ordinului ministrului sănătătii si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.224/46.136/2011 privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă si melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză si din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze.

 

Data.....................

Director executiv,

.........................................

Sef Serviciu control în sănătate publică,

.........................................


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.032/2011

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. Cs.A. 9.410 din 11 august 2011, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare; în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 11 din Normele privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.032/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 22 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

“Art. 11. - Termenul de valabilitate al medicamentelor donate nu va fi mai mic de 8 luni de la data solicitării avizului de donatie; fac exceptie medicamentele al căror termen de valabilitate este mai mic de 2 ani, pentru care data expirării poate fi de cel putin o treime din termenul de valabilitate din momentul intrării în tară.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 1.252.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (11) si art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, se abrogă.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 25 iulie 2011.

Nr. 1.918.

 

ANEXĂ

 

Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Au obligatia de a înfiinta, completa si transmite registrul general de evidentă a salariatilor în format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiti la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetătenia română sau resedinta permanentă în România, potrivit art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor, denumită în continuare hotărâre.

 

CAPITOLUL II

Mentiuni cu privire la înfiintarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

2. Unitătile fără personalitate juridică ale angajatorilor - sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state în România - au obligatia de a înfiinta, completa si transmite registrul general de evidentă a salariatilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) au primit delegare de competentă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) au primit delegare de competentă pentru înfiintarea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor.

3. Unitătile fără personalitate juridică care îndeplinesc conditiile mentionate la pct. 2 pot încheia contracte de prestări de servicii în vederea completării si transmiterii registrului, dacă au primit delegare în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Mentiuni cu privire la completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

4. Registrul general de evidentă a salariatilor cuprinde contractele individuale de muncă în desfăsurare la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii, indiferent dacă acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

5. Registrul general de evidentă a salariatilor se completează în ordinea încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă.

6. Completarea elementului referitor la salariu se realizează si pentru contractele deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

7. Registrul general de evidentă a salariatilor se completează de către angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuite gratuit de Inspectia Muncii sau cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii ale angajatorilor.

8. Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

9. Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistrati la inspectoratele teritoriale de muncă, care îsi desfăsoară activitatea în conditiile prevederilor legale în vigoare.

10. În vederea înregistrării prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligatia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. Informarea inspectoratului teritorial de muncă se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

11. Informarea la care s-a făcut referire la pct. 10 va consta într-o adresă întocmită de angajator, care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii; certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comertului; dovada înregistrării prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si data de la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

12. În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă acest fapt cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului.

13. Completarea registrului general de evidentă a salariatilor prin utilizarea aplicatiei puse la dispozitie de Inspectia Muncii se face în conformitate cu instructiunile de utilizare obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

14. În cazul în care, pentru înfiintarea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, angajatorii folosesc aplicatii informatice proprii de gestiune a salariatilor, aceste aplicatii trebuie să cuprindă si să furnizeze elemente obligatorii, similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii.

15. Structura si formatul de fisier aferente registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de muncă, în cazul angajatorilor care utilizează aplicatii informatice proprii, se pun la dispozitie de Inspectia Muncii. Specificatiile tehnice ale fisierului pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Mentiuni cu privire la transmiterea registrului general de evidentă a salariatilor

 

16. Transmiterea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

17. Registrul general de evidentă a salariatilor se transmite la inspectoratul teritorial de muncă prin una dintre modalitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) din hotărâre, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta anexă si cu instructiunile de utilizare a aplicatiilor.

18. Termenele de completare, respectiv înregistrare în registru a elementelor prevăzute în hotărâre sunt stabilite după cum urmează:

a) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii de către salariatul în cauză pentru elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) din hotărâre;

b) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, pentru elementul referitor la salariu, sporuri si cuantumul acestora, în cazul contractelor individuale de muncă deja înregistrate. Prin salariu se întelege salariul de bază lunar brut stipulat în contractul individual de muncă;


c) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut de lege, de la data aparitiei modificării elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) din hotărâre, cu exceptia situatiilor în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoresti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunostintă de continutul acestora.

19. Registrul completat pe baza aplicatiei informatice proprii sau distribuite de Inspectia Muncii se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îsi are sediul ori domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii de către primul salariat.

20. Unitătile fără personalitate juridică ale angajatorilor, care au competenta înfiintării, completării si transmiterii registrului, au obligatia de a transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială acestea îsi desfăsoară activitatea, cu îndeplinirea obligatiilor prevăzute de hotărâre.

A. Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspectiei Muncii

21. Transmiterea on-line se face după solicitarea si obtinerea de către angajator a numelui de utilizator si a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare si transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, si activarea accesului la portalul Inspectiei Muncii http://itmonline.inspectiamuncii.ro

22. Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îsi are sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei;

b) împuternicire semnată si stampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obtinerea numelui de utilizator si a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare;

d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.

23. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, obtinerea numelui de utilizator si a parolei este conditionată de transmiterea la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului general de evidentă a salariatilor, conform noului sistem informatic aferent hotărârii.

24. Modelul de împuternicire poate fi obtinut de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

25. Obtinerea numelui de utilizator si a parolei pentru unitătile fără personalitate juridică ale angajatorilor se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială acestea îsi desfăsoară activitatea, în baza unei împuterniciri semnate si stampilate de reprezentantul legal al unitătii fără personalitate juridică, însotită de o copie a următoarelor documente:

a) delegarea de competentă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) delegarea de competentă pentru înfiintarea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic;

c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;

d) certificatul fiscal al unitătii fără personalitate juridică.

B. Transmiterea prin e-mail pe bază de semnătură electronică

26. Angajatorii care detin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de servicii de certificare în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pot depune registrul general de evidentă a salariatilor la adresa de e-mail pusă la dispozitie de Inspectia Muncii.

27. Modalitatea de transmitere prin e-mail si adresa de e-mail pot fi obtinute de pe pagina de internet a Inspectiei Muncii.

C. Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă

28. Transmiterea registrului prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă se face pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32.

29. Registrul general de evidentă a salariatilor, însotit de o adresă de înaintare semnată si stampilată de către reprezentantul legal, se depune după cum urmează:

a) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială persoanele fizice sau juridice îsi au domiciliul, respectiv sediul;

b) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea unitătile fără personalitate juridică.

30. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului adresa de înaintare este însotită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comertului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate - în cazul angajatorului persoană fizică.

31. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului de către unitătile fără personalitate juridică ale angajatorilor, adresa de înaintare este însotită de o copie a următoarelor documente:

a) delegarea de competentă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) delegarea de competentă pentru înfiintarea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic;

c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;

d) certificatul fiscal al unitătii fără personalitate juridică.

32. În cazul modificării elementelor de identificare a angajatorului sau a unitătilor fără personalitate juridică ale acestuia, depunerea ulterioară a registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic trebuie însotită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comertului si a certificatului de înregistrare fiscală, care să ateste aceste modificări.

33. Completarea eronată a registrului general de evidentă a salariatilor în format electronic sau a datelor de identificare a angajatorului dă dreptul inspectoratului teritorial de muncă de a refuza înregistrarea acestuia.


 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

Având în vedere:

- Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România;

- Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006;

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 1 august 2011.

Nr. 1.932.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 310/2009)

 

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

“Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită “Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor”, aferentă Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitătii lucrătorilor si a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi pentru promovarea adaptabilitătii”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006

II. Baza legală

Art. 2. - Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;

b) Decizia Comisiei Europene nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul “Convergentă” în România;

c) Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

f) Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

g) Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă.

III. Definitii

Art. 3. - În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” sau prin organismele intermediare;

b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”;

c) întreprinderea - orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii care desfăsoară activităti economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilorsi a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003;

d) rata de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

e) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. I la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescăresti;

f) transformarea produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

g) comercializarea produselor agricole - detinerea ori expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători ori operatori si a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti;

h) bolile profesionale - afectiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii cauzate de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă;

i) lucrător - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de muncă, cu exceptia persoanelor care prestează activităti casnice;

j) angajator - persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv si care are responsabilitatea întreprinderii si/sau a unitătii;

k) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii si/sau unitătii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau unitătii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăsurării activitătii;

l) securitate si sănătate în muncă - ansamblul de activităti institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfăsurarea procesului de muncă, apărarea vietii, integritătii fizice si psihice, sănătătii lucrătorilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.

IV. Obiectivul schemei

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis îl constituie cresterea calitătii angajării si îmbunătătirea conditiilor de muncă prin asigurarea securitătii si protectiei sănătătii la locul de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul sănătătii si securitătii în muncă, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă.

V. Domeniul de aplicare

Art. 5. - Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE ) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. I la Tratatul CE;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea si comercializarea produselor agricole, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari ori introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producători primari;


d) ajutoarelor destinate activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, ajutoarele destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;

g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate asa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

VI. Conditii de eligibilitate pentru activităti

Art. 6. - Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt activităti si interventii pentru:

(i) asigurarea sănătătii si securitătii la locul de muncă;

(ii) prevenirea bolilor profesionale;

(iii) informarea si instruirea lucrătorilor în domeniul sănătătii si securitătii în muncă;

(iv) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă.

VII. Conditii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 7. - Pot beneficia de facilitătile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt legal constituite în România si îsi desfăsoară activitatea în România;

b) sunt eligibile pentru finantare conform prevederilor Documentului-cadru de implementare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” si ale Ghidului solicitantului;

c) nu sunt în stare de insolventă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restrictie asupra activitătii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;

d) nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevăzute de legislatia în vigoare;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată din motive profesionale sau etic-profesionale;

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

g) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informatii false;

h) nu sunt “întreprinderi în dificultate” conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate;

i) sunt direct responsabile de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat;

j) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit si indiferent dacă ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;

l) îndeplinesc si alte conditii specificate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.

VIII. Conditii de eligibilitate a proiectelor

Art. 8. - Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:

a) să fie relevante pentru obiectivele specifice ale axei prioritare 3, respectiv al domeniului major de interventie 3.2;

b) grupul/grupurile-tintă si activitătile proiectului să fie în concordantă cu conditiile axei prioritare 3, respectiv ale domeniului major de interventie 3.2 si ale cererii de propuneri de proiecte;

c) bugetul proiectului să respecte limitele prevăzute de prezenta schemă;

d) să respecte prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;

e) să respecte perioada maximă de implementare si perioada de transmitere a cererilor de finantare;

f) să fie implementate în România.

Art. 9. -Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizează de către administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul solicitantului.

IX. Selectia si evaluarea proiectelor

Art. 10. - Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Ghidul solicitantului.

X. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 11. - (1) Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă în baza unei cereri de finantare, însotită de documentele solicitate în cererea de propuneri de proiecte si în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finantare nerambursabilă din fonduri comunitare si nationale.

(3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia1).

 

1) În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.


 

Art. 12. - (1) Valoarea minimă a unei cereri de finantare este de 10.000 euro (echivalentul în lei), fără a se depăsi valoarea maximă a ajutorului prevăzută la alin. (2).

(2) Valoarea maximă a finantării acordate prin prezenta schemă de ajutor de minimis este de 200.000 euro (echivalentul în lei) pentru o întreprindere pe durata a 3 exercitii fiscale.

(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

(4) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Art. 13. - Activitătile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai dacă au fost initiate după semnarea contractului de finantare încheiat între administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis si beneficiar.

Art. 14. - În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.

Art. 15. - (1) Pentru a beneficia de finantare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare).

(2) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali si anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalentul în lei.

(3) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalentul în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractiune din ajutor care nu depăseste acest plafon.

(4) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE1) acordate pentru aceleasi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăseste intensitatea maximă stabilită în fiecare caz printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

XI. Cheltuieli eligibile

Art. 16. - Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt detaliate în Ghidul solicitantului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2170/2010.

XII. Durata schemei

Art. 17. - Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data lansării până la data de 31 decembrie 2013, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plătile să fie efectuate până la data de 31 decembrie 2015.

XIII. Bugetul schemei

Art. 18. - (1) Sursa de finantare pentru prezenta schemă de ajutor de minimis este Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii”.

Contributia Comunitătii Europene la finantarea acordată este de 85%, restul de 15% fiind din contributia publică natională.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 92.065.250 lei (echivalent a 22.326.9672) euro):

 

An

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Lei

18.413.050

18.413.050

18.413.050

18.413.050

18.413.050

92.065.250

 

Art. 19. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 150 de întreprinderi.

XIV Modalitatea de implementare a schemei

Art. 20. - (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis lansează cererea de propuneri de proiecte. Tipul cererii de propuneri de proiecte este “cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă”.

(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de minimis, în conformitate cu Ghidul solicitantului.

(3) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio conditie pentru a fi considerat întreprindere în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

(4) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis de ajutor de minimis o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori.


1) Actualul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

2) Calculat la cursul inforeuro din luna iunie 2011 (1 euro = 4,1235 lei).


 

(5) Verificarea conditiilor de eligibilitate a activitătilor, proiectelor si cheltuielilor se realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis înainte de acordarea facilitătii. Administratorul asigură sub orice formă publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice.

(6) în cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finantare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 prin mentionarea titlului acestuia si a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7) întreprinderea încheie cu administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis un contract de finantare.

(8) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

XV. Efecte si beneficii

Art. 21. - Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de minimis se vizează obtinerea următoarelor efecte si beneficii:

a) cresterea numărului de cursanti certificati pentru actualizarea si îmbunătătirea competentelor în domeniul sănătătii si securitătii la locul de muncă;

b) cresterea securitătii si protectiei sănătătii lucrătorilor;

c) prevenirea bolilor profesionale;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitătii si sănătătii în muncă;

e) cresterea numărului de lucrători informati cu privire la securitatea si sănătatea în muncă.

XVI. Reguli privind transparenta

Art. 22. - (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia1).

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, la adresa http://www.fseromania.ro.

XVII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 23. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 24. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

Art. 25. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2), pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

(3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările, se raportează Consiliului Concurentei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 26. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 27. - Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul si în termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 25 si 26.


1) În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

2) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 2.000 din 23 iunie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.406 din 10 august 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.856 din 15 iulie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale societătilor comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli, precum si structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societătile comerciale filiale de distributie ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

Ministrul economiei, comertului 0si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – SA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

687.086

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

680.086

 

 

a)

din productia vândută

3

660.058

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

200

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

19.828

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

7.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

0

 

 

d)

alte venituri financiare

14

7.000

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

657.213

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

650.213

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

222.056

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

2.047

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

180

 

 

d)

cheltuieli cu personalul (d1+d2+d3), din care:

21

127.322

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

91.830

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

26.852

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

19.681

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

473

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4.920

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.778

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

8.640


 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.831

 

 

 

 

- tichete de cresă. cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

4.159

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.651

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

82.000

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

198.160

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare,din care:

38

18.449

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

82

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

32

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

200

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli de restruct.privatizare, administrare speciala, etc.

47c

255

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

7.000

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.500

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

5.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

29.873

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

4.321


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

25.552

 

1

 

Rezerve legale

55

1.494

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

24.058

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59 (rd.54-55-56-57-58-59)

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă(rd.60x0,1)

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat (rd.60*0,5)

62

 

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1 -8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare (rd 60-61-62)

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

122.478

 

1

 

Surse proprii

65

82.000

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

40.478

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

122.478

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

86.000

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

1.050

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

36.478

 

 

a)

interne

74

36.478

 

 

b)

externe

75

0

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

1494

 

1

 

Rezerve legale

77

1.494

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 


IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

687.086

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

657.213

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.156

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

2.156

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

91.830

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

91.580

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

250

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.540

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu În preturi curente (mii lei/pe rsoană)(rd.81/84)

89

318,69

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu ( KME/persoana)

91

55,21

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

956,52

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

6.758

 

 

b)

preturi comparabile

95

6.758

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

47.652

 

 

b)

preturi comparabile

98

47.652

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD” -S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

643.455

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

636.582

 

 

a)

din productia vândută

3

599.779

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

2.400

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

1.144

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

33.259

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

6.873

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

951

 

 

d)

alte venituri financiare

14

5.922

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

625.176

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

619.228

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

203.429

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

8.727

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2.400

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

111.030

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

80.127

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

23.321

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

17.416

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

414

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

5.037

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

454


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

7.582

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.602

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

3.686

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.294

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

200

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

109.300

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

165.549

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

18.593

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

77

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

27

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

36

 

 

 

 

 - actiuni umanitare

45.1

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. eu redevenfa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special.etc.

47c

275

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

5.948

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.941

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

4.007


III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.279

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

2.779

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

15.500

 

1

 

Rezerve legale

55

914

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

14.586

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

175.300

 

1

 

Surse proprii

65

128.463

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

46.837

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

175.300

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

121.800


 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

53.500

 

 

a)

interne

74

53.500

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

76

914

 

1

 

Rezerve legale

77

914

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

643.455

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

625.176

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.876

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

1.876

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

80.127

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

80.068

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

59

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

85

3.557

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

343,0

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (Kme/persoanat

91

56

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

971,6

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

21.995

 

 

b)

preturi comparabile

95

21.995

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

65.983

 

 

b)

preturi comparabile

98

65.983

 

Nota:

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 


ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE “ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

561.476

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

553.961

 

 

a)

din productia vândută

3

532.861

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

400

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf, prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

500

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

20.200

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

7.515

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

2.769

 

 

d)

alte venituri financiare

14

4.746

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.