MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 589/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

818. - Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor are rolul de autoritate de implementare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

172/2.429. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

1.297/2.394/1.857. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor are rolul de autoritate de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 7.254 mii lei necesară pentru finantarea de către Ministerul Mediului si Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor nefinalizate din proiectele PHARE, declarate neeligibile din fondurile nerambursabile PHARE, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor pe anii 2011 si 2012, de la capitolul 74.01 “Protectia mediului”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 08 “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 818.

 

ANEXĂ

 

SUME

necesare finalizării proiectelor PHARE din sectorul de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Suma necesară alocată de la bugetul de stat

(mii lei)

TOTAL

(mii lei)

1.

PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02 Asistentă tehnică privind pregătirea portofoliului de proiecte - deseuri 2

5.049

5.049

2.

PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.03 Asistentă tehnică privind pregătirea portofoliului de proiecte - termoficare

2.205

2.205

 

TOTAL GENERAL:

7.254 mii lei (inclusiv TVA)

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 172 din 18 august 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.429 din 17 august 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judete se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Repartizarea pe unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale se face de către directiile generale ale finantelor publice judetene, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXĂ

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

 

 

 

- mii lei -

Nr crt.

Judetul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influente

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

1.

Dâmbovita

396.098

-14.000

382.098

2.

Harghita

290.000

5.000

295.000

3.

Maramures

413.539

780

414.319

4.

Mures

430.000

10.000

440.000

5.

Vrancea

256.252

-1.780

254.472


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

Nr. 1.297 din 23 iunie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.394 din 8 august 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.857 din 15 iulie 2011

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale societătilor comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, a Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societătile comerciale filiale de furnizare ale Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti pot efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

mii lei

 

 

 

BVC 2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.317.852

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.317.750

 

 

a)

din productia vândută

3

1.189.960

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în viaoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

127.790

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

102

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

102

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.317.635

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.312.788

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

746.256

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

481

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.681

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

14.927

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.250

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurărisociale

24

3.149

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

75


 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurărisociale de sănătate

26

903

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

123

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.504

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art,21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completărileulterioare, din care:

29

299

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările fi completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

743

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

0

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

460

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

eh, cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

1.715

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

427.876

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

115.779

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

31

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 


 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc

47c

360

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.847

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.847

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

217

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

33

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

184

 

1

 

Rezerve legale

55

11

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

173

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

9

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

156

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

9

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

1.756

 

1

 

Surse proprii

65

1.756

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

1.756

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

1.756

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare -

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

»)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

11

 

1

 

Rezerve legale

77

11

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.317.852

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.317.635

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

389

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

385

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

14.927

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.886

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

41

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană)

88

3.222

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

3.423

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana) MWh vânduti/ nr. mediu de salariati

91

8.461

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

92

999,8

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

65.930

 

 

b)

preturi comparabile

95

65.930

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

211.049

 

 

b)

preturi comparabile

98

211.049

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA

 


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2011

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.511.609

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.511.409

 

 

a)

din productia vândută

3

1.422.599

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vinoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

88.810

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

200

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

 

 

 

d)

alte venituri financiare

14

200

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.510.729

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.506.229

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

871.944

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

820

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

22.043

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

15.828

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.627

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.430

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

83

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

858


 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

257

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.588

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

317

 

 

 

 

-tichetedecresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

786

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

485

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

500

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporaie

36

2.779

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

526.753

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

81.390

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

18

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

40

 

 

 

 

tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionareabunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli de restruct.privatizare, administrare speciala, etc.

47c

361


 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.500

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.500

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

880

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

134

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

746

 

1

 

Rezerve legale

55

44

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

702

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

35

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

632

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

35

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

2.779

 

1

 

Surse proprii

65

2.779

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 


VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

2.779

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

2.051

 

 

 

 

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

728

 

 

a)

interne

74

728

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

44

 

1

 

Rezerve legale

77

44

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.511.609

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.510.729

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

408

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

399

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

15.828

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

15.635

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

193

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.265

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81784)

89

3.788

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana; MWh/nr.pers.)

91

9.601

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

999

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

52.106

 

 

b)

preturi comparabile

95

52.106

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

614.514

 

 

b)

preturi comparabile

98

614.514

 

Nota :

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA


 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2011

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.532.356

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.532.286

 

 

a)

din productia vândută

3

1.377.286

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

155.000

 

 

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

 

 

 

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

70

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

70

 

 

d)

alte venituri financiare

14

0

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.531.762

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.529.279

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

773.479

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

213

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

21

20.866

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

15.058

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.361

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.268

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

77

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

937

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

79

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.447

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

295


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completărileulterioare

30

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2J tichete de masă

32

719

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

 

 

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

433

 

 

e)

ch. cu plătile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

2.700

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

543.874

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

188.147

 

 

 

- certificate verzi

38a

76.090

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80,3

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

13

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

46

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea, din care:

45

0

 

 

 

aferente actiunilor umanitare (calamităti si inundatii)

45a

0

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

 

 

 

 

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli somaj tehnic

47b

 

 

 

 

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc.

47c

450

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.483

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.363

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

120

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

594

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

95


V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

499

 

1

 

Rezerve legale

55

30

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

469

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

3,277

 

1

 

Surse proprii

65

2.700

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

577

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

3.277

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului, din care:

72

2.700

 

 

 

 

 - cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

 

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

577

 

 

a)

interne

74

577

 

 

b)

externe

75

 


VIII.

 

REZERVE, din care:

76

30

 

1

 

Rezerve legale

77

30

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

1.532.356

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.531.762

 

3

 

Nr. prognozat de personal la fineleanului

83

377

 

4

 

Nr.mediu de salariati total in activitate

84

365

 

4a

 

Nr. mediu salariati nucleu conform OUG 95/2002 /somaj tehnic

84a

 

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

15.053

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.753

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

305

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.368,3

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)

89

4.198,2

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană)

90

4.198,2

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

 

 

10