MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 591/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 591         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 august 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonantă privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

747. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 si 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 

790. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

820. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitătii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăsoară în România activităti cu caracter umanitar, medical si social

 

821. - Hotărâre privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Timis

 

827. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

830. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Spatii de învătământ si spatii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/ exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010

 

1.251. - Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 311/2004 privind stabilirea specificatiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - (1) Personalul care desfăsura activitatea de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management în cadrul Serviciului certificare dispozitive medicale si sisteme de management din Departamentul certificare al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale se preia de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare pentru a asigura activitătile de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management.

(2) La data preluării, personalul îsi păstrează drepturile si obligatiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 si 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 29 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale*) semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 si 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 279/2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2011.

Nr. 747.


*) Traducere.


 

NOTĂ VERBALĂ

Nr. 162

 

Ambasada României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei si referindu-se la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008 si intrat în vigoare la 1 aprilie 2009, si, de asemenea, la discutiile care au avut loc la Bucuresti si la Stockholm în septembrie si octombrie 2010 are onoarea să propună ca Acordul să rămână în vigoare până la 1 aprilie 2013 si să fie apoi prelungit pe noi perioade de câte un an, cu exceptia cazului în care una dintre părti notifică celeilalte, în scris, pe canale diplomatice, intentia sa de a-l denunta. Denuntarea îsi va produce efecte 3 luni de la data primirii acelei notificări.

Dacă această propunere este acceptată, această notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a ministerului, va constitui un Protocol între Guvernul României si Guvernul Suediei de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei de cooperare în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, care va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Protocolului.

Ambasada României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Stockholm, 23 decembrie 2010.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Suediei

 

NOTĂ VERBALĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe prezintă salutul său Ambasadei României si are onoarea de a confirma primirea notei Ambasadei din 23 decembrie 2010, cu următorul continut:

“Ambasada României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei si referindu-se la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008 si intrat în vigoare la 1 aprilie 2009, si, de asemenea, la discutiile care au avut loc la Bucuresti si la Stockholm în septembrie si octombrie 2010 are onoarea să propună ca Acordul să rămână în vigoare până la 1 aprilie 2013 si să fie apoi prelungit pe noi perioade de câte un an, cu exceptia cazului în care una dintre părti notifică celeilalte, în scris, pe canale diplomatice, intentia sa de a-l denunta. Denuntarea îsi va produce efecte 3 luni de la data primirii acelei notificări.

Dacă această propunere este acceptată, această notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns a ministerului, va constitui un Protocol între Guvernul României si Guvernul Suediei de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei de cooperare în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, care va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a Protocolului.

Ambasada României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei asigurarea înaltei sale consideratii.”

Ministerul are onoarea să informeze Ambasada că cele de mai sus sunt acceptate de Guvernul Suediei si că nota Ambasadei si această notă de răspuns vor constitui un Protocol între Guvernul României si Guvernul Suediei de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, care va intra în vigoarea la data primirii de către Ambasadă a acestei note.

Ministerul Afacerilor Externe foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Stockholm, 23 martie 2011.

 

Ambasada României Stockholm

 

NOTĂ VERBALĂ

Nr. 111

 

Ambasada României prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei si are onoarea să confirme primirea notei verbale din 23 martie 2011 a ministerului, primită de Ambasadă la 25 martie 2011, privind prelungirea valabilitătii Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008.

Ambasada confirmă că Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie si mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008, se va aplica începând cu 25 martie 2011, data primirii notei verbale mentionate, pentru a permite prelungirea valabilitătii Acordului.

Protocolul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare sau la data la care partea română va notifica îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Ambasada României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Suediei asigurarea înaltei sale consideratii.

 

Stockholm, 31 martie 2011.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Suediei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes» îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste periodic prin certificare, care se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes».”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes» se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

3. Articolul 10 se abrogă la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes» se abrogă la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

5. Anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale «Victor Babes»“ se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si intră în vigoare la data aprobării structurii organizatorice prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. II. - (1) La 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul sănătătii va emite ordinul pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”.

(2) Până la data emiterii ordinului prevăzut la alin. (1), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” va functiona cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999.

Art. III. - Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” i se aplică în continuare prevederile specifice, până la data expirării acreditării ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti si institutii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, si, respectiv, până la data publicării hotărârii de neacordare a certificării conform art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 3 august 2011.

Nr. 790.

 


ANEXA

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 984/1999)

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, denumit în continuare I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, este persoană juridică română de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 99-101, sectorul 5.

(2) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” are ca obiect principal de activitate activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul patologiei si stiintelor biomedicale.

(3) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic, îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu dispozitiile prezentului regulament de organizare si functionare.

Art. 2. - I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul specific si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale si europene de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” cuprinde:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul patologiei umane, geneticii medicale, imunologiei, medicinii celulare si moleculare - cod CAEN 7219:

A1. Efectuarea de cercetări fundamentale si aplicative, după cum urmează:

a) în domeniul patologiei - anatomie patologică, biologie celulară si moleculară, genetică medicală si imunologie, în scopul:

a1) îmbunătătirii diagnosticului;

a2) testării eficacitătii unor măsuri terapeutice noi în functie de nevoile sănătătii publice, reiesite din studii proprii si din programele aprobate de Ministerul Sănătătii, precum si de nevoile de dezvoltare a institutului si de aliniere la nivelul stiintific mondial;

a3) dezvoltării fundamentelor stiintifice ale medicinii;

b) cercetări în vederea elaborării si standardizării de teste moleculare pentru diagnostic, prognostic si monitorizare a terapiei;

c) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară si umorală privind mecanismele imunomodulatoare; rolul receptorilor celulari si al functiilor celulare prin mediatori; mecanisme moleculare si celulare ale bolilor autoimune si ale imunodeficientei;

d) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical - cod CAEN 7211;

e) elaborarea de strategii, studii de diagnoză si prognoză privind dezvoltarea domeniilor stiintei si tehnologiei;

f) cercetare aplicativă si/sau dezvoltare tehnologică pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate, cu prioritate, la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe;

g) colaborarea la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice: arme chimice, biologice, nucleare si de apărare natională.

A2. În afara Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, Programului nucleu, programelor sectoriale si colaborărilor internationale, efectuează cercetări fundamentale si aplicative în domeniul propriu de activitate, realizate pe bază de contract încheiat cu operatori economici sau cu alti beneficiari interesati.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare, desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea Ministerului Sănătătii si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea institutiilor abilitate, constând în:

B1. Activităti de asistentă tehnico-metodologică si acordarea de servicii specializate:

a) asigurarea functiei de for metodologic de îndrumare în domeniul propriu de activitate;

b) furnizarea de servicii medicale către unităti medicale si direct populatiei în probleme de diagnostic - inclusiv consultul medical în cazurile dificile - în domeniul propriu de activitate prin Centrul de diagnostic si laboratoare specializate;

c) elaborarea unui sistem de evaluare a eficientei profesionale în unitătile de profil din tară si implementarea tehnică a acestuia.

B2. Activităti, în conditiile legii, de formare, specializare, perfectionare profesională si pregătire postuniversitară de specialitate - cod CAEN 8559:

a) organizarea anuală de cursuri teoretice si practice în domeniul său specific de activitate, cu participări nationale si internationale, cursanti si lectori;

b) organizarea de reuniuni stiintifice si cu caracter tehnico-metodologic în domeniile sale de interes;

c) perfectionarea personalului stiintific prin burse, stagii de schimb de experientă etc. În alte institutii de profil din tară si străinătate; sprijinirea afilierii membrilor săi la societăti stiintifice nationale si internationale;

d) organizarea unui sistem complex de documentare stiintifică si operativ-informatizată, inclusiv accesul la servicii de documentare-informare stiintifică internatională specializate;

e) organizarea si participarea la formarea profesională si pregătirea postuniversitară de specialitate în domeniile medicină si farmacie, colaborând cu universitătile de medicină si farmacie, alte institutii de învătământ superior, Academia de Stiinte Medicale, institute medicale cu activitate de cercetare, institutii de cercetare si alte institute nationale de cercetare.

B3. Activităti de microproductie, constând în executia de unicate si serii mici, precum si activităti de comert:

a) cresterea si întretinerea animalelor de laborator - sobolani Wistar si soareci din linia C57B1/6 -, precum si a unor tulpini de animale modificate genetic; conceperea si realizarea de modele experimentale, monitorizarea acestora, precum si realizarea tuturor procedurilor experimentale implicând animalele de laborator; întretinerea de linii tumorale: prin pasaje in vivo - carcinom Lewis si melanom B16 pe soarece, carcinom Walker - forma ascitică si solidă - si epiteliom Guerin pe sobolan - cod CAEN 0149;

b) producerea si comercializarea dispozitivului medical “Baterie pentru depistarea fenilcetonuriei” folosit în screeningul national al nou-născutilor; participarea la Programul national de sănătate “Mama si copilul” pentru depistarea bolilor rare, coordonat de Ministerul Sănătătii - cod CAEN 8690 - alte activităti referitoare la sănătatea umană.

(2) Evidenta contabilă a activitătilor mentionate la alin. (1) lit. B3 se va realiza în mod distinct fată de activitătile de cercetare-dezvoltare, care nu au drept scop obtinerea de profit, astfel încât să fie asigurată identificarea clară pentru fiecare dintre cele două tipuri de activităti a veniturilor si cheltuielilor aferente si să se elimine orice posibilitate de subventionare încrucisată.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” are următoarele atributii principale:

a) asigură orientarea activitătii de cercetare stiintifică în functie de: nevoile sănătătii publice, reiesite din studii proprii si din programele abordate de Ministerul Sănătătii, cerintele dezvoltării proprii si de aliniere la nivelul stiintific mondial; programele nationale de cercetare si dezvoltare ale Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale;

b) încheie contracte de cercetare cu organisme nationale si internationale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) initiază si încheie conventii de cooperare stiintifică cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniul său de activitate;

d) dirijează resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare stiintifică stabilite pentru fiecare etapă;

e) asigură asistenta tehnică de profil, în vederea experimentării si aplicării tehnologiilor elaborate;

f) furnizează servicii stiintifice si tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesati;

g) evaluează periodic stadiul de realizare a programelor proprii de cercetare;

h) urmăreste si sprijină din punct de vedere organizatoric si material difuzarea rezultatelor stiintifice proprii în circuitul stiintific national si international;

i) asigură conform prevederilor legale protectia rezultatelor stiintifice brevetabile;

j) asigură corelarea actiunilor de specializare si promovare a cadrelor proprii cu necesitătile dezvoltării programelor sale de cercetare;

k) promovează si urmăreste aplicarea si valorificarea complexă a rezultatelor stiintifice;

l) asigură baza materială si conditiile necesare pentru exploatarea corectă a bio-bazei;

m) asigură direct către populatie si alti solicitanti desfacerea de produse biologice si animale de laborator;

n) asigură servicii medicale de profil: expertize, analize de laborator si alte prestatii de specialitate către populatie si alte institutii sau unităti;

o) coordonează si asigură realizarea tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii ale aparaturii, în vederea mentinerii capacitătii de cercetare, asistentă tehnică si învătământ, cu forte proprii sau cu terti;

p) stabileste si răspunde de aplicarea măsurilor de protectie a mediului înconjurător, precum si de securitate si sănătate în muncă;

q) asigură dezvoltarea aplicatiilor IT în toate sectoarele de activitate pentru decizii operative în domeniul organizatoric si tehnico-economic, precum si pentru sustinerea documentării si cercetării stiintifice;

r) asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de către întregul personal;

s) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza si executia acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei în vigoare;

s) alte atributii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 5. - (1) Patrimoniul I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes”, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2010, este în valoare de 65.320.391 lei, din care imobilizări corporale si necorporale în valoare de 16.176.516 lei si active circulante în valoare de 49.143.875 lei.

(2) Patrimoniul I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - (1) I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii. Bunurile proprietate publică, precum si cele dobândite se află în administrarea I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” si se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor, obtinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare, apartin I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” în calitate de persoană juridică executantă, precum si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes”, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se realizează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în exercitarea drepturilor sale I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(4) în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” poate realiza servicii sau activităti de microproductie inclusiv prin asociere în participatiune, cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 7. - (1) I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” are în structura sa organizatorică sectii, departamente, organizate la nivel de directii, laboratoare, compartimente, o bio-bază, un centru de diagnostic, laboratoare specializate, precum si alte structuri necesare realizării obiectului său de activitate, fără personalitate juridică.

(2) Structura organizatorică a I.N.C.D.D.PS.B. “Victor Babes” se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) în functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.


 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 8. - (1) Conducerea I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

(2) Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice din I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 9. - Conducătorii componentelor structurii organizatorice răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

 

CAPITOLUL VI

Consiliul de administratie

 

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este format din 9 persoane, numite prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, care este si presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

f) un reprezentant al Ministerului Sănătătii.

(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de Ministerul Sănătătii.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin, de către acelasi organ care a făcut numirea.

Art. 11. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al I.N.C.D.D.P.S.B “Victor Babes”, iar până la data de 31 decembrie 2011 se acordă într-un procent de 1% din salariu de bază al directorului general.

(3) Persoanele numite ca membrii ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care personal sau sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelasi timp asociati sau administratori eventual la alte unităti cu acelasi profil sau cu care I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” se află în relatii comerciale directe.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare ale I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” în vederea realizării obiectului său de activitate;

c) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

d) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, pe care îl depune la Ministerul Sănătătii în vederea aprobării conform reglementărilor legale în vigoare;

e) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătătii, si aprobă raportul de gestiune pentru activitatea desfăsurată de I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” în exercitiul financiar precedent;

f) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

g) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează să fie realizate de I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii, alocatii de la bugetul de stat si credite bancare;

h) propune spre aprobare, în conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

i) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite cu respectarea prevederilor legale;

j) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific, ale cărui componentă, constituire si atributii se stabilesc potrivit prevederilor legale;

k) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 alin. (1) si stabileste modul de rambursare a acestora;

l) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

m) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de Ministerul Sănătătii. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa lui, de către vicepresedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 17. - Pentru luarea unor hotărâri vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta Ministerul Sănătătii.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă Ministerului Sănătătii un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 20. - Secretariatul consiliului de administratie se asigură de I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

 

CAPITOLUL VII

Comitetul de directie

 

Art. 21. - (1) Conducerea operativă a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general, directorii si sefii de sectie din structura sa organizatorică.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentat al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 22. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 23. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” o impun.

 

CAPITOLUL VIII

Directorul general

 

Art. 24. - (1)) Activitatea curentă a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în conditiile alin. (1), încheie un contract de management cu ministrul sănătătii.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică directorului general al cărui mandat se află în curs la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” în relatiile cu celelalte organe, organizatii si operatori economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

l) angajează prin semnătură unitatea în relatiile cu tertii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si prin regulamentul de organizare si functionare;

m) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetător stiintific si cercetător stiintific gradele I, II si III, la propunerea consiliului stiintific;

n) organizează activitatea de audit public intern, potrivit legii;

o) aprobă normele privind disciplina tehnologică;

p) emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unitătii în conformitate cu prevederile legale;

q) răspunde de întocmirea regulamentului intern, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, după caz;

r) premiază sau sanctionează personalul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, la propunerea conducătorilor de compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

s) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.


 

CAPITOLUL IX

Consiliul stiintific

 

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din 13 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, alesi pentru o perioadă de 4 ani prin vot secret de către personalul cu studii superioare din I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) elaborează strategia de dezvoltare si inovare a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”, programele proprii de cercetare-dezvoltare si inovare si ia măsurile necesare pentru realizarea acestora;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională si încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea actiunilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate;

i) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

j) examinează si avizează proiectele de cercetare stiintifică, precum si realizarea acestora;

k) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;

l) propune comisiile de concurs pentru promovarea în functiile atestabile si confirmă rezultatele concursului pentru functiile de cercetător stiintific gradele I, II si III si cercetător stiintific.

 

CAPITOLUL X

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia.

Relatii financiare. Reglementarea litigiilor. Relatii comerciale

 

Art. 28. - (1) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, precum si situatiile financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către Ministerul Sănătătii, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de Ministerul Sănătătii si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 30. - Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

Art. 33. - (1) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” hotărăste cu privire la investitiile care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin Ministerul Sănătătii, potrivit legii.

(2) Ministerul Sănătătii va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionări de aparatură, echipamente si instalatii pentru I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes”.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se stabileste potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.

(2) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” organizează controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

Art. 36. - Litigiile I.N.C.D.D.P.S.B. “Victor Babes” cu persoane fizice sau persoane juridice nesolutionate pe cale amiabilă sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitătii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăsoară în România activităti cu caracter umanitar, medical si social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activitătii persoanelor fizice, persoanelor juridice si organizatiilor neguvernamentale din străinătate, care desfăsoară în România activităti cu caracter umanitar, medical si social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1991, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului

si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si

turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul culturii si patrimoniului

national,

Mihaela-loana Kaitor,

secretar general

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 820.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 si 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Timis, a imobilului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a Sentintei civile nr. 28 din 7 februarie 2007, pronuntată de Curtea de Apel Timisoara, rămasă definitivă si irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3.550 din 26 septembrie 2007, pronuntată de înalta Curte de Casatie si Justitie a României.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 821.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se scoate din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Timis, ca urmare a constatării în instantă a dreptului de proprietate a Primăriei Municipiului Timisoara

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

(lei)

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

25767

8.26.02

83.028

Sala de sport nr. 2

Str. Bocsei nr. 2,

municipiul Timisoara,

judetul Timis

Sală de joc 40x20 m, cu tribună de 500 de locuri si anexă (4 vestiare). Suprafata totală: 990 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilitătii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 iunie 2009 si la 20 octombrie 2009 între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru prelungirea valabilitătii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 25 octombrie 2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.354.385 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice, reabilitarea si extinderea centrului de îngrijire paliativă pentru pacientii bolnavi aflati în stadiu terminal, modernizarea si dotarea Centrului de îngrijiri Paliative «Sfântul Nectarie»“.

(2) Patriarhia Română/Mitropolia Munteniei si Dobrogei, prin Arhiepiscopia Bucurestilor, asigură suma de 565.052 lei reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Patriarhiei Române/Mitropoliei Munteniei si Dobrogei - Arhiepiscopiei Bucurestilor, în calitate de beneficiar al proiectului, suma prevăzută la art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Patriarhia Română/Mitropolia Munteniei si Dobrogei, prin Arhiepiscopia Bucurestilor, prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasada Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul de stat pentru culte,

Nicolae Adrian Lemeni

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 827.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Spatii de învătământ si spatii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucuresti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Spatii de învătământ si spatii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucuresti, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face din veniturile proprii ale universitătii, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 august 2011.

Nr. 830.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Spatii de învătământ si spatii administrative pentru Rectorat” la Universitatea din Bucuresti

 

Titular: Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Beneficiar: Universitatea din Bucuresti

Amplasament: Sos. Panduri nr. 90, sectorul 5, Bucuresti

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

mii lei

40.414*)

(în preturi la data de 30 iulie 2010, 1 euro = 4,2471 lei)

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii-montaj

 

mii lei

30.189

- Esalonarea investitiei

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

13.000

 

C+M

mii lei

10.000

- Anul II

INV

mii lei

13.000

 

C+M

mii lei

10.000

- Anul III

INV

mii lei

14.414

 

C+M

mii lei

10.189

- Capacităti:

 

 

 

- suprafata totală desfăsurată

 

mp

7.340

Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din veniturile proprii ale universitătii, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/exploatatii lor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 486 din 22 aprilie 2011, întocmit de Serviciul juridic, legislatie si contencios si de Directia economică din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum si ale art. 48 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 si 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 29 iulie 2011.

Nr. 32.

 

ANEXA

(Anexa nr. 27 la norma sanitar-veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii, conform legislatiei specifice

U.M.

Tarife de autorizatie

- lei/U M -

1.

Unităti specializate care asigură servicii DDD

unitate

287

2.

Exploatatie comercială de bovine*

unitate

246

3.

Exploatatie comercială de ovine* Exploatatie comercială de caprine* Exploatatie comercială de ecvine*

unitate

246

4.

Exploatatie comercială de porcine*

unitate

246

5.

Exploatatie comercială de păsări*

unitate

246

6.

Statie de incubatie tip industrial

unitate

287

7.

Exploatatie apicolă comercială

unitate

246

8.

Exploatatie de iepuri si animale de blană*

unitate

246

9.

Exploatatie pentru cresterea animalelor ballai

unitate

246

10.

Exploatatie didactică si experimentală

unitate

246

11.

Baze de achizitii pentru animale vii

unitate

246

12.

Centre de colectare animale vii

unitate

246

13.

Exploatatie de carantină

unitate

246

14.

Puncte de control

unitate

246

15.

Târguri de animale vii

unitate

213

16.

Exploatatie de productie în domeniul acvaculturii

unitate

246

17.

Biobază pentru animale de experientă

unitate

106

18.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria I în scopul neutralizării prin procesare

unitate

735

19.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a II-a în scopul neutralizării prin procesare

unitate

735

20.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din categoria a lII-a în scopul neutralizării prin procesare

unitate

735

21.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică

unitate

735

22.

Unităti de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman pentru utilizări tehnice

unitate

613

23.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare

unitate

735

24.

Unităti de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz

unitate

735

25.

Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman

unitate

490

26.

Unitate oleochimică - categoria a II-a

unitate

613

27.

Unitate oleochimică - categoria a lII-a

unitate

613

28.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoriile I si a II-a

unitate

490

29.

Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării - categoria a lII-a

unitate

490

30.

Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, a II-a si a lII-a

unitate

613

31.

Unitate de depozitare a produselor procesate - categoriile I, a II-a si a lII-a

unitate

246

32.

Unitate pentru producerea produselor din peste pentru hrana animalelor Fabrică de făină de peste - categoria a lII-a

unitate

368

33.

Genotecă de animale

unitate

11

34.

Mijloc de transport cu dotări specifice

unitate

306

35.

Transportator de animale vii

unitate

306

36.

Mijloc de transport pentru animale vii în călătorii rutiere de scurtă durată

unitate

306

37.

Mijloc de transport pentru animale vii în călătorii rutiere de lungă durată

unitate

500

38.

Mijloc de transport naval pentru animale vii

unitate

972

39.

Mijloc de transport pentru subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

unitate

368

40.

Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

41.

Unitate utilizatoare de produse pentru obtinerea hranei nerumegătoarelor si rumegătoarelor, conform anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă ale animalelor, cu amendamentele ulterioare

unitate

11

42.

Unitate producătoare de hrană pentru animale de companie - hrană uscată, articole de masticatie, hrană crudă, hrană umedă

unitate

368

43.

Instalatie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu amendamentele ulterioare

unitate

213


* În cererea formulată de către operatorul economic se mentionează obligatoriu profilul activitătii: exploatatie de vaci de lapte, îngrăsătorie; exploatatie comercială de porcine pentru reproductie, reproductie si selectie, îngrăsătorie; exploatatie de ovine pentru reproductie, reproductie si selectie, îngrăsătorie; exploatatie de păsări pentru reproductie, inclusiv statie de incubatie; broiler; pui ecluzionati, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă animale de blană; exploatatiile de origine care intentionează să realizeze comert intracomunitar/export în tări terte trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comert intracomunitar/export în tări terte.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 311/2004 privind stabilirea specificatiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice cu nr. Cs.A. 9.441/2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 311/2004 privind stabilirea specificatiilor tehnice comune pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 10 mai 2004, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 12 august 2011.

Nr. 1.251.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.