MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 597/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 749 din 2 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Decizia nr. 764 din 7 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

812. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău si pentru modificarea altor acte normative

 

819. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Sală de sport multifunctional㔠- Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” din cadrul Programului “Săli de sport”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.389. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 749

din 2 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Emil lonescu în Dosarul nr. 2.811/90/2010 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă, care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.295D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 4.413D/2010 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, exceptie ridicată de Elena I. Coltan, Ana Anica-Popa si Saveta Popa în Dosarul nr. 4.157/90/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale, minori si de familie.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 4.413D/2010 la Dosarul nr. 4.295D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.811/90/2010, Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente.

Prin încheierea din 27 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.157/90/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale, minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente.

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente a fost ridicată de Emil lonescu în Dosarul nr. 4.295D/2010 si de Elena I. Coltan, Ana Anica-Popa si Saveta Popa în Dosarul nr. 4.413D/2010, cu ocazia solutionării unor actiuni prin care se solicită, în baza Legii nr. 221/2009, plata unor despăgubiri pentru daunele morale suferite ca urmare a unor condamnări cu caracter politic si măsuri administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia consideră că prevederile criticate contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 75 prin care se stabilesc categoriile de legi, art. 108 referitoare la actele Guvernului si art. 124 alin. (1) si (3) privind înfăptuirea justitiei.

În esentă, se arată că prevederile art. 75 din Constitutie stabilesc o ierarhie a actelor normative si o limită determinată a continutului reglementărilor, interzicând modificări sau completări ale dispozitiilor unei legi printr-un act normativ de rang inferior. Or, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 modific㠓două legi importante reparatorii care reglementează categorii de drepturi stabilite pentru cetătenii României, prin Legea nr. 221/2009 si Legea nr. 247/2005, (...) lipsindu-le practic de efecte juridice”.

În ceea ce priveste art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, care impune judecătorului o limită până la care are dreptul să stabilească întinderea daunelor morale prevăzute de Legea nr. 221/2009, acesta este neconstitutional, deoarece judecătorul este “împiedicat să analizeze potrivit probelor si propriei constiinte”, iar referitor la art. II, se sustine că acesta încalcă atât art. 15 alin. (2), cât si art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a ordonantei respective, si creează o discriminare.

Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, în ceea ce priveste prevederile art. II prin care se face aplicarea dispozitiilor art. I. pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, fiind neîntemeiată fată de celelalte dispozitii criticate.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale, minori si de familie apreciază că normele cuprinse în această ordonantă de urgentă sunt în contradictie nu numai cu principiul constitutional al neretroactivitătii, dar si cu principiul egalitătii în fata legii, tinând cont de posibilitatea creării unei situatii discriminatorii fată de unele persoane care, ca urmare a aceleiasi situatii juridice, au fost despăgubite în limite mai mari decât cele precizate în noul act normativ.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente.

Din analiza considerentelor încheierilor de sesizare, precum si din motivările autorilor exceptiei de neconstitutionalitate reiese că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I. pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.

Dispozitiile criticate au următorul continut:

- Art. I pct. 1:

“Art. I. – Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;»“;

- Art. II:

“Art. II. - Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

Se consideră că prevederile ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, art. 73 prin care se stabilesc categoriile de legi, art. 108 referitoare la actele Guvernului si art. 124 alin. (1) si (3) privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente sunt neconstitutionale.

În aceste conditii, Curtea observă că în prezenta cauză sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, care prevăd c㠓Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după sesizarea Curtii, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Emil lonescu în Dosarul nr. 2.811/90/2010 al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă si de Elena I. Coltan, Ana Anica-Popa si Saveta Popa în Dosarul nr. 4.157/90/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale, minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ionita Cochintu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 764

din 7 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Brasov - Sectia civilă în Dosarul nr. 5.045/62/2010 si care formează obiectul Dosarului nr. 4.032D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 4.033D-4.038D/2010, nr. 4.049D/2010 si nr. 4.283D/2010,

având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată, din oficiu, de Tribunalul Brasov - Sectia civilă în dosarele nr. 3.142/62/2010,  nr. 4.224/62/2010, nr. 3.127/62/2010, nr. 4.880/62/2010, nr. 47/62/2010 si nr. 4.381/62/2010, de Tribunalul Brasov - Sectia civilă si Rozina Ana Olteanu în Dosarul nr. 5.500/62/2010 si de Viorica Popa Codrea în Dosarul nr. 6.268/62/2010 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra Dosarului nr. 4.037D/2010 si arată că partea llie Dinulescu a depus note scrise.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 4.032D-4.038D/2010, nr. 4.049D/2010 si nr. 4.283D/2010, având în vedere că acestea au un obiect identic.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 4.033D- 4.038D/2010, nr. 4.049D/2010 si nr. 4.283D/2010, la Dosarul nr. 4.032D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, sens în care invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.354/2010, prin care textele de lege criticate au fost declarate neconstitutionale.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 27 septembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 5.045/62/2010, 3.142/62/2010, 4.224/62/2010, 3.127/62/2010, 4.880/62/2010, 47/62/2010, 4.381/62/2010, prin încheierea din 13 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.500/62/2010, si prin încheierea din 11 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 6.268/62/2010, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată din oficiu, de instanta judecătorească, precum si de Rozina Ana Olteanu si Viorica Popa Codrea în cauze civile având ca obiect acordarea de despăgubiri în temeiul Legii nr. 221/2009.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin principiului neretroactivitătii legii, în sensul că se aplică inclusiv situatiilor în care există o hotărâre judecătorească pronuntată în primă instantă, care, desi nedefinitivă, poate fi, prin ipoteză, legală si temeinică raportată la legislatia aflată în vigoare la data pronuntării acesteia. Sunt invocate, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 830/2008 si Decizia nr. 52/2007, pronuntată în solutionarea recursului în interesul legii de către Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Consideră că principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor este încălcat prin faptul că există persoane care au obtinut deja hotărâri judecătoresti definitive sau irevocabile, în temeiul Legii nr. 221/2009, nemodificată, prin care statul a fost obligat la plata unor sume mai mari decât suma de 10.000 euro (cuantumul plafonat al despăgubirilor), iar persoanele care au obtinut în primă instantă despăgubiri sau care vor introduce în viitor actiuni similare vor obtine despăgubiri plafonate administrativ, derizorii, în raport cu cele deja acordate prin hotărâri definitive, până la momentul intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, astfel încât persoanelor aflate în situatii similare li se aplică un tratament juridic diferit. De asemenea, acest principiu este încălcat si prin raportare la ipoteza persoanelor private de libertate, ca urmare a unor erori judiciare, care au posibilitatea de a obtine despăgubiri neplafonate, pe calea prevăzută de art. 504 din Codul procedură penală.

Autorii opinează că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul la un proces echitabil, deoarece, prin introducerea unor plafoane derizorii, care se aplică inclusiv procedurilor judiciare în curs, justitiabilul, beneficiar al Legii nr. 221/2009, este privat de speranta legitimă de a obtine despăgubiri echitabile. În aceste conditii, actul normativ criticat poate fi privit “ca o reală expropriere”, desi, în conformitate cu dispozitiile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nimeni nu poate fi lipsit de bunul său, decât pentru o cauză de utilitate publică si cu o justă si prealabilă despăgubire.

Apreciază că dispozitiile mentionate sunt în contradictie cu principiul separatiei puterilor în stat, prin interventia puterii executive în atributiile ce apartin exclusiv puterii judecătoresti, în ceea ce priveste aprecierea temeiniciei pretentiilor beneficiarilor actului de justitie.

De asemenea, arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, prin care a fost plafonat cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciile morale suferite, afectează drepturi fundamentale si că acest act normativ a fost adoptat în absenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă, în Dosarul nr. 5.500/62/2010, arată că exceptia de neconstitutionalitate formulată de reclamantă este întemeiată, în esentă, pe aceleasi argumente cu cele prezentate cu prilejul ridicării, din oficiu, a exceptiei, în plus fiind invocată încălcarea prevederilor care conditionează adoptarea ordonantelor de urgentă de îndeplinirea conditiei referitoare la urgentă. Instanta judecătorească apreciază că această conditie nu a fost îndeplinită în cazul de fată. În Dosarul nr. 6.268/62/2010, Tribunalul Basov - Sectia civilă consideră că dispozitiile ce formează obiectul exceptiei încalcă principiul neretroactivitătii legii civile, principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, dreptul la un proces echitabil si principiul separatiei puterilor în stat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de partea Ilie Dinulescu la Dosarul nr. 4.037D/2010, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010, având următorul continut:

- Art. I pct. 1:

“Art. I. - Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

«a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare în cuantum de până la:

1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic;

2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;

3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al ll-lea;».”;

- Art. II:

“Art. II. - Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică proceselor si cererilor pentru a căror solutionare nu a fost pronuntată o


hotărâre judecătorească definitivă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele legale criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 privind statul român, ale art. 4 privind unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile si limitele adoptării ordonantelor de urgentă, precum si prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 sunt neconstitutionale. În acest sens, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile legale criticate instituie o inechitate, fără o motivare temeinică, obiectivă si ratională, desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 este motivată de urgenta si necesitatea reglementării “unor măsuri pentru instituirea unui regim echitabil în acordarea despăgubirilor privind condamnările cu caracter politic pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989”.

Totodată, Curtea a observat că tratamentul juridic diferit aplicat persoanelor care solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare este determinat de celeritatea cu care a fost solutionată cererea de către instantele de judecată, prin pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive. Tratamentul juridic diferentiat aplicat celor care se consideră îndreptătiti la despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnarea politică, în functie de momentul în care hotărârea pronuntată de instantă privind dreptul la despăgubiri rămâne definitivă, afectează drepturile persoanelor care nu detineau o hotărâre definitivă la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010.

În consecintă, Curtea a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea în drepturi.

De asemenea, Curtea a constatat că prevederile legale criticate încalcă si principiul neretroactivitătii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, în sensul că se aplică inclusiv situatiilor în care există o hotărâre judecătorească pronuntată în primă instantă, care, desi nedefinitivă, poate fi legală si temeinică prin raportare la legislatia aflată în vigoare la data pronuntării acesteia. Astfel, la data introducerii cererii de chemare în judecată, sub imperiul Legii nr. 221/2009, nemodificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010, s-a născut un drept la actiune pentru a solicita despăgubiri neplafonate sub aspectul întinderii, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 nu constituie norme de procedură pentru a se invoca principiul aplicării sale imediate, ci reprezintă un act normativ cu dispozitii de drept material, astfel că legea aflată în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată este aplicabilă pe tot parcursul procesului.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că dispozitiile art. I pct. 1 si art. II ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 înfrâng si prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece este afectat un drept fundamental - egalitatea în drepturi a cetătenilor, consfintit prin art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea a observat că nerespectarea acestor norme constitutionale atrage si înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, “în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

În aceste conditii, Curtea constată că, în prezenta cauză, sunt incidente dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora “Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Prin urmare, retinând că acest caz de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit după sesizarea Curtii, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 si art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicării unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Brasov - Sectia civilă în dosarele nr. 5.045/62/2010, nr. 3.142/62/2010, nr. 4.224/62/201 o, nr. 3.127/62/2010, nr. 4.880/62/2010, nr. 47/62/2010 si nr. 4.381/62/2010, de Rozina Ana Olteanu în Dosarul nr. 5.500/62/2010 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă si de Viorica Popa Codrea în Dosarul nr. 6.268/62/2010 al aceleiasi instante judecătoresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău si pentru modificarea altor acte normative

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.538/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006, articolul III se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Itesti, judetul Bacău, înfiintată conform Legii nr. 215/2005 pentru înfiintarea comunei Itesti prin reorganizarea comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacău, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 90 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, cu modificările si completările ulterioare”.

Art. II. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.448/2009 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 si 39 bis din 18 ianuarie 2010, articolul III se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Odobesti, judetul Bacău, înfiintată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 91 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001.”

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dofteana” se modifică si se completează după cum urmează:

a) pozitia nr. 178 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Lozie - Cucuieti, cu Îmbrăcăminte din balast, L = 1.467 m, I = 8,85 m”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pod Cucuieti, Ignat Mihai - Cojocaru Constantin, DC 149”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal Valea Codrului, cu Îmbrăcăminte din asfalt, L = 837 m, I = 5 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Cămară Ionică - Cămară Gheorghe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “654.500 lei”;

- la pozitia 153, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire în care îsi desfăsoară activitatea Consiliul Local si Primăria Comunei Dofteana, S - 258 mp, remiza PSI S = 43 mp, magazie S = 46 mp, grup sanitar S = 45 mp, teren aferent curti constructii S = 3.775 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - teren primărie; la E - bloc locuinte; la S - drum comunal; la V - teren primărie; pereti cărămidă, acoperis din tablă”;

- la pozitia 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - drum judetean DJ 116 D; La E - drum comunal; la S - drum comunal; la V - drum comunal; pereti cărămidă, acoperis din tablă, S = 344 mp”;

- la pozitia nr. 155, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire scoala Dofteana P+2 corp B S = 1.497 mp, clădire Grădinită S = 126 mp, clădire atelier scoală S = 226 mp, teren aferent curti constructii S = 8.508 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - pârâul Seaca; la S - drum judetean DJ 116 D; la E - Mânicută Constantin; la V - Radu Vasile; Peretii din cărămidă, acoperis din ondulină si tablă”;

- la pozitia nr. 156, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire scoala Cucuieti, S = 903 mp, teren aferent curti constructii = 3.168 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Vartolomei Ion; la E - drum comunal; la S - drum comunal; la V - Spoială Mihai; peretii din cărămidă si lemn, acoperis din tablă”;

- la pozitia nr. 157, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Grădinita de copii Cucuieti, S = 85 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Vartolomei Ion; la E - drum comunal; la S - drum comunal; la V - teren scoală; peretii din cărămidă si lemn, acoperis din tablă”;

- la pozitia nr. 158, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Larga P+1, S = 1.202 mp, grup sanitar S = 75 mp, magazie S= 112 mp, teren aferent curti constructii = 2.315 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Brescan Constantin; la S - Vartolomei Neculai; la V - drum comunal DC 149; la E - Biserica Ortodoxă Larga; peretii din cărămidă, acoperis din tablă”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1970”;

- la pozitia nr. 159, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Hăghiac, S = 611 mp, anexă S = 89 mp, magazie S = 35 mp, teren aferent curti constructii S = 1.618 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Hârbu Vasile; la S - drum judetean DJ 116 D; la V - Botezatu Cornelus; la E - loancea Cristian; pereti din cărămidă, acoperis din tablă”;

- la pozitia nr. 160, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Stefan Vodă, S = 213 mp, Grădinită S = 62 mp, magazie S = 29 mp, grup sanitar S = 25 mp, teren aferent curti constructii S = 1.278 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Boghian Andrei; la S - drum comunal DC 131 A; la V - Maftei Viorel; la E - drum comunal; pereti din cărămidă, acoperis din tablă”;


- la pozitia nr. 161, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Scoala Bogata S = 206 mp, Grădinită S = 62 mp, magazie S = 28 mp, clădire CT = 14 mp, grup sanitar S = 25 mp, Clădire Cămin Cultural S = 212 mp, teren aferent curti constructii S = 2.450 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - Coromelcea Laurentiu; la S - Andreută Vasile; la E - Pelin Măria; la V - Drum national DN 12 A; pereti din cărămidă, acoperis din tiglă si tablă”;

- la pozitia nr. 162, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Cămin Cultural Cucuieti S = 270 mp, teren aferent curti constructii S = 433 mp”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “La N - drum comunal; la S - Marin Vasile; la E - Melinte Gheorghe; la V - drum comunal DC 149; pereti din lemn, acoperis din tablă”;

- la pozitia nr. 168, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Retele de distribuire a apei potabile, L = 29.250 m, comuna Dofteana”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “420.000 lei”;

- la pozitia nr. 174, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 131, sat Stefan Vodă, cu Îmbrăcăminte din asfalt, L = 1.700 m, I = 5 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Paisa Constantin - Adochitei Vasile”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “875.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 71/2011”;

c) după pozitia nr. 188 se introduc 17 noi pozitii, pozitiile nr. 189-205, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care apar în domeniului public al comunei Itesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 1.462 mp”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 1.215 mp”;

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 4.289 mp”;

b) după pozitia nr. 65 se introduc 20 de noi pozitii, pozitiile nr. 66-85, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 91 “Inventarul bunurilor care apar în domeniului public al comunei Odobesti”, după pozitia nr. 155 se introduc 51 de noi pozitii, pozitiile nr. 156-206, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. IV. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 812.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dofteana

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după

caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

189

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie

Îmbrăcăminte din pământ DJ116D, km 1+170 - DN 12 A, km 90+000 L = 4.277 m, l - 5m

2011

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

190

1.3.7.1.

Drum acces la exploatatii agricole, operatori economici si la alte căi de comunicatii

Îmbrăcăminte din pământ DN 12 A, km 93+060 - DA, km 0+935 L -598 m, L -5 m

2011

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

191

1.3.7.1.

Drum acces la exploatatii agricole, operatori economici si la alte căi de comunicatii

Îmbrăcăminte din pământ DN 12 A, km 91+950 - DA, km 2+115 L -393 m, L -5 m

2011

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

192

1.3.7.1.

Drum acces la exploatatii agricole, operatori economici si la alte căi de comunicatii

Îmbrăcăminte din pământ DN 12A, km 91 + 110 - DA, km 3+000 L - 216 m, L - 5m

2011

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

193

1.3.7.1.

Drum vicinal Dofteana, sat Bogata

DN 12 A, km 96+600 dreapta - Grofu Vasile L - 565 m, L - 4 m

2010

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

194

1.3.7.1.

Drum vicinal Dofteana, sat Dofteana

DN 12 A, km 94+915 dreapta - Banu Mircea L- 120 m, L -4 m

2010

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

195

1.3.7.1.

Drum vicinal Dofteana, sat Dofteana

DN 12 A, km 92+520 stânga - S.C. BWN Promobila - S.R.L. L - 326 m, L - 4m

2010

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

196

1.3.7.1.

Drum comunal

Îmbrăcăminte din balast, DN 12 A, km 91+880 - DC149, km 5+260, Drumul Lărgii până la Bântu Neculai, L-1.490 m, L -10 m

2010

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

197

1.3.7.1.

Drum acces la exploatatii agricole si operatori economici

Îmbrăcăminte din pământ DA, km 0+520 - Cimitir Dofteana L - 535 m, L - 6 m

2010

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

198

1.3.7.1.

Drum comunal Valea Codrului cu Îmbrăcăminte din balast

Cămară Gheorghe - Bujor Constantin L = 700 m, I = 5m

2010

654.500

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

199

1.6.2.

Clădire Centru Cultural Multifunctional Teren aferent curti constructii

La N - Isache David; la S - drum judetean DJ 116 D; la E - Isache David; la V - Găburici Costachi;

pereti din BCA, acoperis din tablă

Clădire - S = 925 mp,

Curti constructii S = 785 mp

2010

2.760.952

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

200

 

Grădinita cu program prelungit Centrala termică

La N - drum judetean DJ 116 D; la S - teren primărie; la E - teren primărie; la V - drum comunal;

pereti din BCA, acoperis din tablă

Grădinita - S= 533 mp

Centrala termică S = 57 mp

2009

1.167.416

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

201

 

Clădire Scoală Dofteana corp A

La N - teren scoală; la S - teren scoală; la E - teren scoală; la V - teren scoală;

pereti din BCA, acoperis din tablă

S = 447 mp

2011

1.625.228

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

202

 

Clădire Sală sport Clădire CT + magazie lemne

La N - Diaconu Constantin; la S - Ardeleanu Lenuta; la E - teren scoală; la V - teren scoală; pereti din BCA, acoperis din tablă

Clădire sală sport S - 1.900 mp

Clădire CT + magazie lemne S= 120 mp

2009

3.700.000

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

203

 

Păsune Lunca Trotusului

Lunca Trotusului

S = 45,52 ha

2011

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

204

 

Drum comunal Hăghiac cu Îmbrăcăminte din balast

DJ 116 D - Pârâul Adânc, limita intravilan

L -2.615 m;

lătime medie = 6,40 m

1984

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

205

 

Drum comunal Păcurita, cu Îmbrăcăminte din balast

Drum comunal Hăghiac - Parc 1 Petrom Dofteana L - 267 m, l - 6,40 m

1984

 

Domeniul public al comunei Dofteana, conform H.C.L. nr. 71/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Itesti

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

66

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 524

Drum de exploatare agricolă, de pământ, între râul Bistrita, Corhana, până la locuitorul Solomon Alex. Constantin – satul Făgetel

DE 524; L = 595 m; I = 3 m, S = 1.785 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

67

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 550

Drum de exploatare agricolă, de pământ, între Corhana si râul Bistrita - satul Făgetel DE 550; L = 400 m, I = 2 m, S = 800 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

68

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 603

Drum de exploatare agricolă de pământ, între Corhana si râul Bistrita - satul Făgetel (Berdila) DE 603; L = 750 m, I = 4 m, S = 3.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

69

1.3.7.1

Drum sătesc DS

Drum sătesc pietruit, de la locuitorul Tugui Daniel până la locuitorul Grigoras A. Constantin - satul Itesti L = 330 m, I = 5 m, S = 1.650 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

70

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DS 378

Drum de exploatare agricolă pietruit, de la locuitorul Zaharia A. Vasile până la locuitorul Floares Adrian (m) - satul Itesti L= 120 m, I = 5 m, S= 600 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

71

1.3.7.1

Drum sătesc DS461

Drum sătesc pietruit, de la locuitorul Marcu Petrea la locuitorul Grigoras A. Constantin – satul Itesti

DS461;L= 180 m, I = 5 m

S = 900 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

72

1.3.7.1

Drum comunal DC

Drum comunal, asfalt, de la Monumentul Eroilor Itesti până la Coop Consum - satul Itesti DC; L= 1.000 m, I = 6 m,  S = 6.000 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011


1

2

3

4

5

6

7

73

1.3.7.1

Drum sătesc DS818

Drum sătesc, pietruit, de la locuitorul Bivol Elena până în Corhana - satul Itesti DS818;L = 415m, l=4m> S = 1.660 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

74

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DC 12

Drum de exploatare agricolă, pietruit, de la DN 2 (E 85) hotar comuna Săucesti (spre sat Siretul) - satul Dumbrava

DC 12; L = 300m, I = 6 m, S = 1.800 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

75

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 818

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la Agricola la pasajul de trecere pe sub calea ferată - satul Dumbrava DE818;L= 1.292 m, I = 4 m, S = 5.168 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

76

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE

Drum de exploatare agricolă, pământ, hotar Săucesti la Est si tarlaua nr. 75 (Solomon) la Vest (de la DN 2 spre “Puturile de ap㔠până la intersectie cu DC 12) DE; L= 1.453 m, I = 4 m, S = 5.812 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

77

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 727, 726, 225

Drum de exploatare agricolă, pietruit, de la calea ferată pe lângă Depozitul militar până la Cărnulesti DE 727; 726; 225; L = 1.910 m.  I = 10 m, S= 19.100 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

78

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 820

Drum de exploatare agricolă, pietruit, de la DN 2 (E 85) până la pasajul de trecere pe sub calea ferată - sat Dumbrava (la limita de sud a comunei Itesti) DE 820; L = 388 ni, I = 3 m, S = 1.164 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

79

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă DE 821

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la trecere pe sub calea ferată (partea stângă) până la intersectie cu trecerea de nivel cu calea ferată (DE 727) – sat Dumbrava

L= 1.286 m, l = 6m, S = 7.716 mp

1970

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

80

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la DE 727 până la DE 729, la est calea ferată L = 778 m, I = 6 m, S = 4.668 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

81

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE 730

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la DE 727 până la DE 729, la vest de Depozitul militar L = 1.206 m, I = 6 m, S = 7.236 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

82

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la pasaj cale ferată (Casapu) până la limita hotar comuna Beresti-Bistrita, la vest calea ferată Bacău-Roman L = 838 m, I = 4 m, S = 3.352 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

83

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la DC 5 trecerea peste calea ferată până la limita hotar comuna Beresti-Bistrita (sat Brad) L = 1.124 m, f= 4 m, S= 4.496 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

84

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE 744

Drum de exploatare agricolă, pietruit, de la DC 5 până la depozit G.P.L., la est calea ferată Bacău- Roman

L = 610 m, I = 6 m, S = 3.660 mp

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

85

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă DE 821, 827

Drum de exploatare agricolă, pământ, de la trecerea pe sub calea ferată până la Corhana (ferma Servchimex), la est calea ferată

L= 1.797 m, l = 4m, S = 7.188 m

 

 

Domeniul public al comunei Itesti, conform HCL nr. 3/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odobesti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

Denumirea act proprietate sau alte acte doveditoare

1

2

3

4

5

6

7

156.

1.6.4

Primăria Odobesti

T26 P 648

Suprafata totală = 1.100 mp; Suprafata construită = 360 mp; vecinătăti:

N - Cimitir Odobesti, E - Dispensar uman, S - DN2 F, V - Scoala generală Odobesti

2010

1.685.522

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10 /2011

157.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 414

Suprafata totală = 5.100 mp; lungime = 850 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DCL 451 până la Cîrlan Costică

2005

23.242

Domeniul public al comunei Odobesti,  conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

158.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 413

Suprafata totală = 6.600 mp; lungime = 1.100 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Cîrlan Costică până la DN 2 F

2005

30.079

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

159.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 411

Suprafata totală = 1.500 mp; lungime = 250 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la canton până la DE 414

2005

6.836

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

160.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 428

Suprafata totală = 4.200 mp; lungime = 700 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la cimitir

2005

19.141

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011


161.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 305

Suprafata totală = 6.600 mp; lungime = 1.100; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la Analog

2005

30.079

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

162.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1592

Suprafata totală = 5.100 mp; lungime = 850 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1612 până la Hotar Colonesti

2005

23.243

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

163.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1592 Bis

Suprafata totală = 5.100 mp; lungime = 850 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Hotar Colonesti până la Tâgâra

2004

23.242

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

164.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1109

Suprafata totală = 4.200 mp; lungime - 700 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DCL 329 până la DE 2329

2005

22.959

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

165.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1822

Suprafata totală = 4.200 mp; lungime = 700 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DS 366 până la DE 1846

2005

19.141

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

166.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1824

Suprafata totală = 3.000 mp; lungime = 500 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DCL 1246 până laDE 1822

2005

13.672

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

167.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1728

Suprafata totală = 3.600 mp; lungime = 600 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1846 până la DE 1722

2005

16.406

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

168.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1722

Suprafata totală = 3.600 mp; lungime = 600 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1728 până la DE 1736

2005

16.406

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

169.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1736

Suprafata totală = 6.600 mp; lungime = 1.100 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1735 până la DE 1268

2004

30.079

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

170.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1246

Suprafata totală = 3.600 mp; lungime - 600; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Petrea Axineta până la Cercel Ion

2005

19.688

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011


1

2

3

4

5

6

7

171.

1.3.7.1

Drum balastat

DS 1199/1

Suprafata totală = 960 mp; lungime = 160 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la DCL 229

2005

8.750

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

172.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 1734

Suprafata totală = 343 mp; lungime = 310 m; lătime = 6 m; vecinătăti:

de la DCL 3726 până la Mănăstire

2005

5.469

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

173.

1.3.7.1

Drum balastat

DS228

Suprafata totală = 330 mp; lungime = 55 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DCL 229 până la Biserica Ortodoxă

2005

2.188

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

174.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1087

Suprafata totală = 9.000 mp; lungime = 1.500 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DCL

1107 până la Pădure Cîrlănesti

2005

41.016

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

175.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1145

Suprafata totală = 9.000 mp; lungime = 1.500 m; lătime = 6 m; vecinătăti:

de la DCL 1107 până laDE 508

2005

41.016

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

176.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 1088

Suprafata totală = 8.400 mp; lungime = 1.400 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Negrut Ion până la Fundu Balusa

2005

38.282

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

177.

1.3.7.1

Drum pământ stabilizat

DE 508

Suprafata totală = 9.600 mp; lungime - 1.600 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1145 până la Hotar Secuieni

2005

43.751

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

178.

1.3.7.1

Drum balastat

DS39

Suprafata totală = 6000 mp; lungime = 1.000 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1043 până la DN 2 F

2005

3.281

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

179.

1.3.7.1

Drum balastat

DE 1043

Suprafata totală = 1.500 mp; lungime = 250 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la DS 39

2005

8.203

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011


1

2

3

4

5

6

7

180.

1.3.7.1

Drum balastat

DS523

Suprafata totală = 1.980 mp; lungime = 330 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la Rafailă Grigore

2005

18.047

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

181.

1.3.7.1

Drum balastat

DS365

Suprafata totală = 3.120 mp; lungime = 520 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Rafailă Grigore până la Macovei Victor

2005

28.438

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

182.

1.3.7.1

Drum balastat

DS285

Suprafata totală = 3.000 mp; lungime = 500 mp; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Macovei Victor până la DS 284

2005

27.344

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

183.

1.3.7.1

Drum balastat

DS284

Suprafata totală = 900 mp; lungime = 150 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DS 285 până la DS 230

2005

7.656

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

184.

1.3.7.1

Drum balastat

DS230

Suprafata totală = 1.800 mp; lungime = 300 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DS 284 până la DN 2 F

2005

31.719

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

185.

1.3.7.1

Drum balastat

DS141

Suprafata totală = 3.000 mp; lungime = 500 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DS 142 până la DS 142

2005

27.344

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

186.

1.3.7.1

Drum balastat

DS643

Suprafata totală = 480 mp; lungime = 80 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la cimitir

2005

4.375

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

187.

1.3.7.1

Drum balastat

DS672

Suprafata totală = 1.620 mp; lungime = 270 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la Huiban Ileana

2005

14.766

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

188.

1.3.7.1

Drum balastat

DS704

Suprafata totală = 1.680 mp; lungime = 280 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la Huiban Ileana

2005

15.313

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011


1

2

3

4

5

6

7

189.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 451

Suprafata totală = 10.800 mp; lungime = 1.800 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la DN 2 F până la Bunduc Mihai

2005

73.829

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

190.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 294

Suprafata totală = 7.800 mp; lungime = 1.300 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Bunduc Mihai până la Scoala Ciuturesti

2005

71.095

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

191.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 20

Suprafata totală = 2.280 mp; lungime - 380 mp; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

Scoala Ciuturesti până la Pod Biserica

2005

20.782

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

192.

1.3.7.1

Drum balastat

DE 143

Suprafata totală = 900 mp; lungime = 150 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Pod Biserica până la Moise Ionel

2005

4.922

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

193.

1.3.7.1

Drum balast

DCL 29

Suprafata totală = 6.900 mp; lungime = 1.150 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Moise Ionel până la Rapailă Aurelian

2005

62.891

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

194.

1.3.7.1

Drum balastat

DCL 122

Suprafata totală = 960 mp; lungime = 160 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Rapailă Aurelian până la Munteanu Aurel

2005

8.750

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

195.

1.3.7.1

Drum balast forestier

DE 24

Suprafata totală = 4.800 mp; lungime = 800 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

Munteanu Aurel până la DN 2 F

2005

26.250

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

196.

1.3.7.1

Drum balastat

DS578

Suprafata totală = 2.160 mp; lungime = 360 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

DCL 294 până la Ciocodei

2005

2.160

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

197.

1.3.7.1

Drum balastat

DS624

Suprafata totală = 1.500 mp; lungime = 250 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

Ciocodei până la Răchita Neculai

2005

13.672

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

198.

1.3.7.1

Drum balastat

DS625

Suprafata totală = 2.160 mp; lungime = 360 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

Răchita Neculai până la Burcă Vasile

2005

19.688

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011


1

2

3

4

5

6

7

199.

1.3.7.1

Drum balastat

DS30

Suprafata totală = 960 mp; lungime =160 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

DCL 29 până la Grăjdeanu Cristinel

2005

8.750

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011

200.

1.3.7.1

Drum balast

DS 3795

Suprafata totală = 720 mp; lungime = 120 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Grăjdeanu până la Astefănoaie Gheorghe

2005

6.563

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

201.

1.3.7.1

Drum balastat

DE 491

Suprafata totală = 5.400 mp; lungime = 900 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Bot Pădure până la Pod Codrut

2005

24.610

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

202.

1.3.7.1

Drum balastat

DE 500

Suprafata totală = 4.800 mp; lungime = 800 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la

DCL 451 până la Pod Codrut

2005

21.875

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

203.

1.3.7.1

Drum balastat

DE 175

Suprafata totală = 7.800 mp; lungime = 1.300 m; lătime = 6 m; vecinătăti: de la Puscasu Petrache până la Olteanu Ion

2005

35.547

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

204.

2.4.2.1.0

Teren extravilan Odobesti

T 72 P1688/49

Suprafata totală = 37.432 mp; vecinătăti: N - pădure particulari, E - mănăstirea Buna Vestire, S –DE, V - proprietăti particulare

2010

6.612

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

205.

2.4.2.1.0

Teren extravilan Odobesti

T 72 P 1688/48

Suprafata totală = 3.708 mp

vecinătăti: N –DE, S -CristeaGh. P. Iorgu, E - pădure Ocolul silvic, V -DE

2010

814

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii

Consiliului local nr. 10/2011

206.

2.4.2.1.0

Teren extravilan Odobesti

T61

Suprafata totală = 1.200 mp

vecinătăti: N - Cojocau Manole, S -CCN1166, V - Rafailă Grigore, E - Bîrgu Enache

2010

788

Domeniul public al comunei Odobesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 10/2011


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Sală de sport multifunctional㔠- Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” din cadrul Programului “Săli de sport”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Sală de sport multifunctional㔠- Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” din cadrul Programului “Săli de sport”, realizat prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, precum si din alte surse de finantare legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 819.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitie “Sală de sport multifunctional㔠- Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar pe perioada realizării investitiei: Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A.

Beneficiar final: Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National “Lia Manoliu”

Amplasament: bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucuresti

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la data de 6 iulie 2011; 1 euro = 4,20 lei),

 

mii lei

260.401*)

din care:

 

 

 

- constructii + montaj

 

mii lei

186.038

Esalonarea investitiei INV/C+M

 

 

 

- Anul I

INV

mii lei

130.200

 

C+M

mii lei

93.000

- Anul II

INV

mii lei

130.201

 

C+M

mii lei

93.038

Capacităti:

 

 

 

- suprafata totală desfăsurată

 

m2

54.636

- număr de locuri

 

nr.

16.000

Durata de realizare a investitiei

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitie se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, precum si din alte surse de finantare legal constituite.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

 

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l)si m)si alin. (3), precum si ale art. 1473 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. Xsi XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea.

Art. 3. - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin unitătile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 28 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 august 2011.

Nr. 2.389.

 

ANEXA

 

NORME

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

 

1. Precizări generale

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetătenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în conditii de reciprocitate. Cetătenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

(2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea organismelor internationale, altele decât cele mentionate la art. 143 alin. (1) lit. ji) din Codul fiscal, recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, precum si a membrilor acestora, în limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu.

(3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea cetătenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru si a organizatiilor internationale si interguvernamentale recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, acreditate într-un alt stat membru.

(4) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j1)din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investitii sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitătile Comunitătilor Europene, în limitele si în conditiile stabilite de protocolul respectiv si de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurentei. Institutiile si/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achizitiile de bunuri si servicii a căror valoare totală depăseste plafonul de 700 lei.

(5) Potrivit art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, si întelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si prestările de servicii pentru fortele Statelor Unite ale Americii si pentru contractantii acestora, atunci când actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri si prestările de servicii realizate de contractanti către fortele Statelor Unite ale Americii, precum si livrările de bunuri si prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoteste forta si al membrilor lor de familie.

(6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m)din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri si/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, pentru utilizarea de către fortele în cauză sau de către personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când fortele respective participă la o actiune comună de apărare. În sensul art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, prin actiune comună de apărare se întelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO.

(7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României si/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către fortele în cauză sau de către personalul civil care le însoteste, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci când fortele respective participă la o actiune comună de apărare. În sensul art. 143 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal, prin actiune comună de apărare se întelege efortul comun de apărare a statelor membre NATO.

(8) Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată si intră sub incidenta reciprocitătii impozitele si taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare române.

(9) Se consideră îndeplinite conditiile de reciprocitate si în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoasterea acestei reciprocităti de fapt va fi conditionată de încheierea unor acorduri bilaterale. În vederea încheierii acestor acorduri, Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile competente, participă, alături de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, la realizarea demersurilor necesare în vederea respectării procedurii prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele.

(10) Institutiile/Persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt denumite în continuare persoane scutite. În scopul aplicării prezentelor norme, persoanele scutite se consideră stabilite într-un stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv, denumit tară gazdă. Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se consideră stabiliti în România în scopul aplicării prezentelor norme dacă activează în România, chiar dacă acestia nu au sediul activitătii economice sau un sediu fix pe teritoriul României. Criteriile prevăzute la art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului în care este stabilită o persoană scutită conform prezentelor norme.

(11) Prin aplicarea prezentelor norme se reglementează procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achizitiile efectuate în România de persoanele scutite prevăzute la alin. (10) si se evită situatia în care, în urma disparitiei frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar dispărea si posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea de achizitii într-un alt stat membru. În cadrul scutirii de taxă pe valoarea adăugată mentionate mai sus se vor aplica restrictiile pe care Ie-a stabilit tara gazdă pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pe piata locală din acea tară. Prin tară gazdă se întelege statul în care sunt stabilite persoanele scutite mentionate la alin. (10). Tara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveste achizitiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite tării gazdă. Pentru fiecare achizitie efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu exceptia institutiilor Comunitătilor Europene si a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord. Tara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite mentionate la alin. (10) să autentifice independent certificatele de scutire pentru achizitiile destinate uzului oficial. Pentru achizitiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Organele fiscale si operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective în 3 moduri:

a) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achizitiile din România, conform prevederilor pct. 2;

b) persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achizitii în alte state membre sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri efectuate în România, conform prevederilor pct. 3;

c) persoanele scutite stabilite în alte state membre se pot prezenta în România cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4.

(12) Prin organ fiscal teritorial care deserveste persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se întelege directia generală a finantelor publice judeteană/a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi are sediul/resedinta solicitantul sau, după caz, îsi desfăsoară activitatea ori are loc actiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

2. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizitiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România

2.1. Scutirea directă

Art. 2. - (1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7).

(2) Persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7), pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum si pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta si, după caz, în formularul de comandă anexat. În cazul depăsirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferenta respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/Prestatorul va aplica scutirea de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului.

(3) Pentru aplicarea scutirii directe de către institutiile si/sau organismele prevăzute la art. 1 alin. (4) nu este obligatorie prezentarea certificatului de scutire. Institutiile si/sau organismele prevăzute la art. 1 alin. (4) pot beneficia de scutire directă pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al formularului de comandă se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. Institutiile si/sau organismele care activează în România beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achizitiile de bunuri si servicii a căror valoare este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operatiune nu ar fi scutită. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu si al serviciilor de închiriere sau leasing efectuate în beneficiul institutiilor si/sau organismelor care activează în România, scutirea este aplicabilă dacă valoarea fiecărei facturi este egală cu sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operatiune nu ar fi scutită.

(4) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) si, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4), indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operatiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operatiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile si nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) si, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7) va fi solicitat de la autoritătile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului si, după caz, al formularului de comandă se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii în cazul contractantilor acestora, un exemplar rămâne la emitent si un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) si (7) este prevăzut în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevăzut în anexa nr. 2. În situatia în care contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, realizează către fortele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrări de bunuri si/sau prestări de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligatia să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal.

(6) în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) si (7), certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare si stampilare de autoritătile competente din România. Autoritătile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un număr de ordine. Autoritătile din România competente să autentifice certificatele de scutire si, după caz, formularele de comandă sunt:

a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) si (7), autoritatea fiscală teritorială din România care le deserveste;

b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), fortele Statelor Unite ale Americii si autoritatea fiscală teritorială care le deserveste.

(7) în vederea autentificării certificatelor de scutire, persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) vor solicita avizul în scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. Avizul va fi prezentat autoritătii fiscale teritoriale competente.

(8) Răspunderea pentru verificarea respectării conditiilor de reciprocitate revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(9) Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, precum si pentru livrările de carburanti auto efectuate de statiile de distributie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


2.2. Scutirea prin restituire

Art. 3. - (1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor si serviciilor achizitionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum si în orice alte situatii în care nu se poate aplica scutirea directă.

(2) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveste persoanele scutite. În vederea restituirii taxei, solicitantii trebuie să prezinte următoarele documente:

a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, si, în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2), avizul în scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care răspunde pentru verificarea respectării conditiilor de reciprocitate. Directia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe eliberează un singur aviz de reciprocitate trimestrial aferent fiecărei cereri de restituire, fără a se putea reveni retroactiv asupra acestuia;

b) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achizitie următoarele informatii: denumirea, numărul si data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul si data documentului de plată corespunzător si suma achitată;

c) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;

d) copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, stampilate si având înscrise denumirea cumpărătorului si numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achizitiilor de carburanti auto de la statiile de distributie;

e) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;

f) pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care institutiile/persoanele eligibile prevăzute la art. 1 ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, în locul documentelor prevăzute la lit. c) se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune si taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părti pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;

g) în cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (7), o adresă scrisă emisă de Ministerul Apărării Nationale care să confirme faptul că fortele armate ale statelor străine membre NATO se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare.

(3) Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturate si achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea.

(4) Prin exceptie de la termenul de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (3), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor în care exercitiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie si august, până la finele lunii septembrie, si separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7), ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situatia în care cererea de restituire si/sau documentatia aferentă nu au fost depuse în termenele prevăzute la alin. (3) si (4).

3. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizitiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România si pentru achizitiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite.

Art. 4. - (1) Pentru fiecare achizitie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deserveste, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, cu modificările si completările ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare. Certificatul serveste de asemenea si pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achizitia intracomunitară realizată în România, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, de către persoanele scutite stabilite în România.

(2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modelul în limba română fiind prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului si, după caz, al formularului de comandă se predau furnizorului/prestatorului, un exemplar rămâne la emitent si un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care deserveste persoanele scutite.

(4) Certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă vor fi autentificate prin semnare si stampilare de autoritătile competente din România care vor aplica un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă conditiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu exceptia conditiilor de reciprocitate.

(5) în cazul în care pentru persoana scutită este valabilă o limită exprimată în lei si pretul este mentionat în valută, la convertire se va lua în considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data solicitării autentificării certificatului.

(6) Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectuează cumpărările, cu certificatul respectiv se poate obtine scutire directă în momentul achizitiei sau se poate solicita la autoritătile fiscale din străinătate restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în respectivul stat membru.


(7) Autoritatea fiscală teritorială din România va păstra o copie a fiecărui certificat emis, în vederea solutionării unor eventuale cereri de transmitere de informatii venite din partea statului în care a avut loc achizitia.

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizitiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre

4.1. Scutirea directă

Art. 5. - (1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achizitiile efectuate din România de către persoanele scutite, mentionate la art. 1 alin. (3), (4) si (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori.

(2) în cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplică pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate fortelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, pentru utilizarea de către fortele în cauză sau de către personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când fortele respective participă la efortul comun de apărare.

(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele conditii:

a) persoana scutită va pune la dispozitia furnizorului/prestatorului un certificat în original autentificat de tara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE, cu modificările si completările ulterioare. Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea în limba română a acestui certificat de scutire este prevăzută în anexa nr. 4. În cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

b) furnizorul/prestatorul va mentiona pe factură o declaratie semnată de el cu privire la faptul că plata percepută nu contine taxa pe valoarea adăugată.

(4) Dacă o tară gazdă a stabilit că anumite organizatii internationale si/sau bazele NATO pot autentifica ele însele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei tării gazdă în baza căreia institutia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Această copie va trebui să fie păstrată, alături de certificat, de către furnizorul/prestatorul respectiv. Atâta vreme cât decizia respectivă îsi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar mentionarea datei si a numărului deciziei.

(5) Certificatele autentificate independent de către organizatii internationale si/sau de către baze NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă.

Art. 6. - Prin exceptie de la prevederile art. 5, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) beneficiază de scutire directă pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din România, pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire, pe care îl transmit fu rn izoru I u i/prestatoru lui.

4.2. Scutirea prin restituire

Art. 7. - (1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite mentionate la art. 1 alin. (3), (4) si (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu mentionarea denumirii băncii si a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.

(2) Pentru restituirea taxei plătite în România, solicitantii vor depune următoarele documente:

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 3;

b) certificatul de scutire în original, completat corect si integral, eliberat de tara gazdă; documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea în limba română a acestui certificat este prevăzută în anexa nr. 4; în cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

c) facturi în care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate pentru care se solicită restituirea si copii de pe acestea;

d) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, si copii de pe acestea.

(3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură si dovada de plată corespund cu datele de pe certificat.

(4) Factura si dovada de plată vor fi reexpediate, după restituire, persoanei scutite, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate si pentru altă restituire, iar certificatul va fi păstrat de autoritatea fiscală.

(5) Dacă o tară gazdă a stabilit că anumite organizatii internationale si/sau bazele NATO pot autentifica ele însele certificatele, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei tării gazdă în baza căreia institutia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Atâta vreme cât decizia respectivă îsi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar mentionarea datei si a numărului deciziei.

(6) Certificatele autentificate independent de către anumite organizatii internationale si/sau de către baze NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de tara gazdă.

Art. 8. - În cazul în care nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la art. 6, Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru achizitiile de bunuri si servicii efectuate din România, conform procedurii prevăzute la art. 7, cu exceptia certificatului de scutire, în locul căruia vor prezenta un formular de comandă în care vor certifica în mod independent că sunt îndreptătite să beneficieze de scutire.

5. Dispozitii finale

Art. 9. - (1) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

 


ANEXA Nr. 1

la norme

 

- model -

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)

 

Seria nr. (optional).................................................................

 

1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/Numele.................................................................

Strada si numărul....................................................................

Codul postal, localitatea..........................................................

Statul membru (gazdă)...........................................................

 

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A STAMPILA

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(numele, adresa si numărul de telefon)

 

3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE

Institutia sau persoana eligibilă 1) declară prin prezenta:

a) că bunurile si/sau serviciile prezentate în rubrica 5 sunt destinate 2):

 pentru uzul oficial al:

 pentru uzul personal al:

 unei misiuni diplomatice străine

 unei reprezentante consulare străine

 

 unei institutii/unui organism european care face obiectul Protocolului privind privilegiile si imunitătile Uniunii Europene

 unei organizatii internationale

 

 fortelor armate ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord (fortele NATO)

 fortelor armate ale Regatului Unit stationate în Insula Cipru

 unui membru al unei misiuni diplomatice străine

 unui membru al unei reprezentante consulare străine

 

 

 unui membru al personalului unei organizatii internationale

 

 

 

 

…………………………….

(denumirea institutiei) (vezi rubrica 4)

b) că bunurile si/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă conditiile si limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă mentionat la rubrica 1; si

c) că informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu bună-credintă.

Institutia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenită în cazul în care bunurile si/sau serviciile nu sunt în conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

 

 

.....................................................

(locul si data)

 

 

.....................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.....................................................

(semnătura)

 


4. STAMPILA INSTITUTIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal)

Stampila

 

 

......................................................

(locul si data)

 

 

 

 

……………………………………..

(numele si calitatea semnatarului)

……………………….

(semnătura)

 

 

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA

A. Informatii privind furnizorul/prestatorul

1. Numele si adresa................................................................................

2. Statul membru............................................

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA....

B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile

 

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor si/sau a serviciilor3)

(sau referinta la formularul de comandă atasat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ

Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă:

 în totalitate

 până la cantitatea de..................................

(numărul)4)

 

cu conditiile de scutire de TVA.

 

 

 

 

 

......................................

(locul si data)

Stampila

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 

 

 

7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE STAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)

Prin documentul nr..................................................  din........................................................................

(referinta la dosar)                                          (data)

lui............................................................................ i se acordă permisiunea

(denumirea institutiei eligibile)

de către........................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii competente din statul membru gazdă)

să se dispenseze de stampila prevăzută la rubrica 6.

 

 

......................................

(locul si data)

 

Stampila

 

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 


1) Tăiati dacă este cazul.

2) Bifati rubrica potrivită.

3) Tăiati spatiul care nu este utilizat. Această obligatie se aplică si dacă este anexat formularul de comandă.

4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.


 

Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

 

1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate institutiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k) si I) din Codul fiscal. În acest sens, se întocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/Prestatorul are obligatia de a păstra acest certificat în evidentele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. a) Specificatiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele si trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o tolerantă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveste lungimea.

b) Orice spatiu neutilizat în rubrica 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil si într-o manieră care să nu permită stergerea datelor. Nu sunt permise stersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, institutia/persoana beneficiară va trebui să ataseze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, institutia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin declaratia din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiară furnizează informatiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirmă detaliile din rubricile 1 si 3 lit. (a) ale documentului si certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul institutiei.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să contină cel putin data si numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să contină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire si formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deserveste beneficiarul.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internatională de Standardizare.

6. Declaratia institutiei/persoanei beneficiare mentionată anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura si stampila autoritătii fiscale teritoriale din România.

7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa institutia eligibilă de obligatia de a solicita stampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Institutia eligibilă mentionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care contine următoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

- model –

 

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA

 

Seria nr. (optional)...................................

 

1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/Numele................................

Strada si numărul...................................

Codul postal, localitatea........................

Statul membru (gazdă)............................

 

2. AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU A STAMPILA

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(numele, adresa si numărul de telefon)

 

3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE

Institutia sau persoana eligibilă1) declară prin prezenta:

a) că bunurile si/sau serviciile prezentate în rubrica 5 sunt destinate2):

 pentru uzul oficial                                  

..........................................................................................................

(denumirea institutiei) (vezi rubrica 4)

 

 

 

 pentru uzul personal

 

 

b) că bunurile si/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă conditiile si limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă mentionat la rubrica 1; si

c) că informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu bună-credintă.

Institutia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenită în cazul în care bunurile si/sau serviciile nu sunt în conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

 

......................................

(locul si data)

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 

 

4. STAMPILA INSTITUTIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal)

 

 

 

......................................................

(locul si data)

 

Stampila

 

 

……………………………………..

(numele si calitatea semnatarului)

……………………….

(semnătura)

 

 

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA

A. Informatii privind furnizorul/prestatorul

1. Numele si adresa................................................................................

2. Statul membru............................................

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA....

B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile

 

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor si/sau a serviciilor3)

(sau referinta la formularul de comandă atasat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 


6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ

Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă:

 în totalitate

 până la cantitatea de..................................

(numărul)4)

 

cu conditiile de scutire de TVA.

 

 

 

 

 

......................................

(locul si data)

Stampila

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 

 

7. CERTIFICAREA DE CĂTRE FORTE LE STATELOR UNIITE ALE AMERICII IN ROMÂNIA

 

......................................

(locul si data)

 

Stampila

 

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 


1) Tăiati dacă este cazul.

2) Bifati rubrica potrivită.

3) Tăiati spatiul care nu este utilizat. Această obligatie se aplică si dacă este anexat formularul de comandă.

4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

 

Instructiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

 

1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru:

a) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către fortele Statelor Unite ale Americii si contractantii acestora, atunci când actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii;

b) contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, atunci când actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către fortele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor fortei, al personalului civil care însoteste fortele si al membrilor lor de familie;

c) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoteste forta, precum si membrilor de familie ai acestora.

În acest sens, se întocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/Prestatorul/Contrac-tantul are obligatia de a păstra acest certificat în evidentele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. a) Specificatiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele si trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o tolerantă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveste lungimea.

b) Orice spatiu neutilizat în rubrica 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil si într-o manieră care să nu permită stergerea datelor. Nu sunt permise stersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, institutia/persoana beneficiară va trebui să ataseze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, institutia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin viza din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana beneficiară furnizează informatiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirmă detaliile din rubricile 1 si 3 lit. a) ale documentului si certifică faptul că persoana beneficiară face parte din membrii fortei SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să contină cel putin data si numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să contină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de fortele Statelor Unite ale Americii în România si de autoritatea fiscală teritorială. Pentru bunurile si serviciile achizitionate de contractantii care actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forte faptul că bunurile si serviciile sunt achizitionate pentru sau în numele fortelor.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internatională de Standardizare.

6. Declaratia institutiei/persoanei beneficiare se autentifică la rubrica 7 prin semnătura si stampila fortelor Statelor Unite ale Americii în România si a autoritătii fiscale teritoriale, la rubrica 6.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

- model -

 

Nr. de înregistrare...............

Din data de.......................

(loc rezervat pentru Ministerul Finantelor Publice)

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada...............

 

1. Denumirea institutiei/persoanei eligibile:

a) Misiunea diplomatică..........................................................................................................................................................;

b) Oficiul consular..................................................................................................................................................................;

c) Reprezentanta organizatiei internationale si interguvernamentale...........................................................................................;


d) Institutia/organismul european care face obiectul Protocolului privind privilegiile si imunitătile Comunitătilor Europene ............................................................................................;

e) Fortele Statelor Unite ale Americii dislocate în România......................................................................................................;

f) Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România..................................................................................;

g) Membrii fortei Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia si membrii lor de familie ...............................................................................................;

h) Fortele armate ale statelor membre NATO......................................................................................................................

2. Numărul de identificare fiscală..................................

3. Adresa:

Localitatea.............................................., str............................nr....., sectorul..................., codul postal............................

Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de............................lei.

Solicităm restituirea în contul nr...................................., deschis la..........................., sucursala......................................

 

Conducătorul institutiei/Persoana eligibilă

..................................................................

(semnătura si, după caz, stampila)

 

(verso)

 

CADRUL REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE

Aprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de............lei.

Directorul executiv al autoritătii fiscale teritoriale...................

 

Semnătura...............

Data.................

Stampila

 

 

ANEXA Nr. 4

la norme

- model –

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA SI/SAU ACCIZE (RO) (Directiva 2006/112/CE - art. 151 si Directiva 2008/118/CE - art. 13)

 

 

Seria nr. (optional).................................................................

 

1. INSTITUTIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/Numele.................................................................

Strada si numărul....................................................................

Codul postal, localitatea..........................................................

Statul membru (gazdă)...........................................................

 

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A STAMPILA

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(numele, adresa si numărul de telefon)

 

3. DECLARATIA INSTITUTIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE BENEFICIARE

Institutia sau persoana eligibilă 1) declară prin prezenta:

a) că bunurile si/sau serviciile prezentate în rubrica 5 sunt destinate 2):

 pentru uzul oficial al:

 pentru uzul personal al:

 unei misiuni diplomatice străine

 unei reprezentante consulare străine

 

 unei institutii/unui organism european care face obiectul Protocolului privind privilegiile si imunitătile Uniunii Europene

 unei organizatii internationale

 

 fortelor armate ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord (fortele NATO)

 fortelor armate ale Regatului Unit stationate în Insula Cipru

 unui membru al unei misiuni diplomatice străine

 unui membru al unei reprezentante consulare străine

 

 

 unui membru al personalului unei organizatii internationale

 

 

 

 

…………………………….

(denumirea institutiei) (vezi rubrica 4)

b) că bunurile si/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă conditiile si limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă mentionat la rubrica 1; si

c) că informatiile mentionate anterior sunt furnizate cu bună-credintă.

Institutia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate bunurile sau au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile valoarea TVA cuvenită în cazul în care bunurile si/sau serviciile nu sunt în conformitate cu conditiile de aplicare a scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

 

 

.....................................................

(locul si data)

 

 

.....................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.....................................................

(semnătura)

 


4. STAMPILA INSTITUTIEI (în cazul scutirii pentru uzul personal)

 

 

 

......................................................

(locul si data)

 

Stampila

 

 

……………………………………..

(numele si calitatea semnatarului)

……………………….

(semnătura)

 

 

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA

A. Informatii privind furnizorul/prestatorul

1. Numele si adresa................................................................................

2. Statul membru............................................

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA....

B. Informatii privind bunurile si/sau serviciile

 

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor si/sau a serviciilor3)

(sau referinta la formularul de comandă atasat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

 

 

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

6. CERTIFICAREA DE CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ

Destinatia bunurilor si/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă:

 în totalitate

 până la cantitatea de..................................

(numărul)4)

 

cu conditiile de scutire de TVA.

 

 

 

 

 

......................................

(locul si data)

Stampila

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 

 

 

7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE STAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)

Prin documentul nr..................................................  din........................................................................

(referinta la dosar)                                          (data)

lui............................................................................ i se acordă permisiunea

(denumirea institutiei eligibile)

de către........................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii competente din statul membru gazdă)

să se dispenseze de stampila prevăzută la rubrica 6.

 

 

......................................

(locul si data)

 

Stampila

 

 

.......................................................

(numele si calitatea semnatarului)

.......................................................

(semnătura)

 


1) Tăiati dacă este cazul.

2) Bifati rubrica potrivită.

3) Tăiati spatiul care nu este utilizat. Această obligatie se aplică si dacă este anexat formularul de comandă.

4) Bunurile si/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

 

Note explicative

1. Acest certificat serveste ca document justificativ pentru furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si accizelor aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate institutiilor/persoanelor eligibile conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, si art. 13 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CE. În acest sens, se întocmeste un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/Prestatorul/Antrepozitarul autorizat are obligatia de a păstra în evidentele sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află.

2. a) Specificatiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989, p. 3.

Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele si trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o tolerantă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveste lungimea.

În cazul unei scutiri de accize, certificatul de scutire se întocmeste în două exemplare:

- unul pentru expeditor;

- unul se atasează la documentul administrativ de însotire.

b) Orice spatiu neutilizat în rubrica 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil si într-o manieră care să nu permită stergerea datelor. Nu sunt permise stersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, institutia/persoana eligibilă va trebui să ataseze o traducere.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informatiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B de către institutia/persoana eligibilă.

f) Limba recunoscută înseamnă una dintre limbile utilizate oficial în statul membru sau orice altă limbă oficială din Uniunea Europeană pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.

3. Prin declaratia din rubrica 3 a certificatului, institutia/persoana eligibilă furnizează informatiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.


4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, institutia confirmă detaliile din rubricile 1 si 3 lit. a) ale documentului si certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul institutiei.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B din certificat) trebuie să contină cel putin data si numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să contină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie stamplilat de autoritatea competentă a statului membru gazdă, se stampilează si formularul de comandă.

b) Indicarea codului de accize definit la art. 22 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor este optională; indicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală este obligatorie.

c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului international ISO 4127, stabilit de Organizatia Internatională de Standardizare.

6. Declaratia institutiei/persoanei eligibile mentionate anterior se autentifică la rubrica 6 prin stampila autoritătii competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate conditiona aprobarea de acordul unei alte autorităti din statul său membru. Obtinerea acestui acord este obligatia autoritătii fiscale competente.

7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa institutia eligibilă de obligatia de a solicita stampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Institutia eligibilă mentionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care contine următoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.