MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 613/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 831 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

849. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.461. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 831

din 23 iunie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Corneliu Călianu în Dosarul nr. 11.404/245/2010 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, domnul Corneliu Călianu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 iulie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 11.404/245/2010, Judecătoria Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost invocată de Corneliu Călianu, într-un dosar având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare, precum si a unei cereri de suspendare a executării.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale din perspectiva următoarelor argumente:

Prevederile legale criticate prelungesc procedura executării silite, încălcându-se dreptul la un proces echitabil prin depunerea cererii de executare silită la executorul judecătoresc, acesta fiind obligat, la rândul său, să ceară încuviintarea executării silite instantei de executare, în loc ca cererea de executare silită să fie considerată cerere de chemare în judecată si să fie depusă direct la instanta care să procedeze în consecintă.

De asemenea, se încalcă accesul liber la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil, întrucât încuviintarea executării silite se dispune fără citarea părtilor.

Mai mult, o entitate administrativă nu are ce să caute într-un proces civil în care se stabilesc culpe si responsabilităti între părti cu care nu are nicio legătură procesuală. Executorul judecătoresc trebuie să intervină după ce instanta de executare dispune, cu respectarea drepturilor ambelor părti, începerea executării silite.

Între momentul depunerii cererii de încuviintare a executării silite si executarea propriu-zisă se întocmesc, în mod inutil, o serie de dosare si acte al căror cost este suportat fie de către debitor, fie de către creditor.

Totodată, având în vedere faptul că executarea silită este o parte a procesului civil, se încalcă toate principiile procesului civil.

Judecătoria Iasi - Sectia civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct.5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care la data sesizării aveau următorul continut:

- Art. 86 alin. 1: “Comunicarea cererilor si a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum si prin agenti ori salariati ai altor instante, în ale căror circumscriptii se află cel căruia i se comunică actul.”;

- Art. 92 alin. 4 si 6: “Dacă persoanele arătate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot să semneze adeverinta de primire, agentul va încheia proces-verbal, lăsând citatia în mâna lor; dacă cei arătati nu voiesc să primească citatia sau sunt lipsă, agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie, dacă nu are indicatia apartamentului sau camerei locuite, pe usa principală a clădirii, încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea.[...]


Dispozitiile prezentului articol se aplică si la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură.”;

- Art. 921: “Comunicarea citatiei si a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afisare în cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor sau societătilor care, potrivit legii, pot sta în judecată, cu exceptia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediul acestora.”;

- Art. 3711: “Obligatia stabilită prin hotărârea unei instante sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligatia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, potrivit dispozitiilor prezentei cărti, dacă legea nu prevede altfel.

Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalitătilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.”;

- Art. 3713: “Veniturile si bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile si numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor.

Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmărite numai cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.”;

- Art. 3731: “Cererea de executare silită, însotită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, de îndată, va solicita instantei de executare încuviintarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv.

Asupra cererii de încuviintare, presedintele instantei de executare se pronuntă prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor. Încheierea de încuviintare a cererii de executare silită nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executării silite poate fi atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

După încuviintarea cererii potrivit alin. 2, la instanta de executare se va alcătui un dosar privind executarea, la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare, în termen de 48 de ore de la efectuarea acestuia.

În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate.

Dacă socoteste că este în interesul executării, executorul judecătoresc îl va putea invita pe debitor pentru a-i cere, în scris, în conditiile legii, lămuriri în legătură cu veniturile si bunurile sale asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea, precum si pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligatia sa, arătându-i consecintele la care s-ar expune în cazul executării silite.

Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum si darea de informatii incomplete ori eronate atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevăzute de art. 1082 alin. 2, dacă fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală.

În situatia prevăzută de art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părtii să îsi îndeplinească de îndată obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.”;

- Art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2: “În afară de cazurile în care legea prevede altfel, executarea poate începe numai după ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde următoarele: [...]

5. termenul în care cel somat urmează să-si execute de bunăvoie obligatia prevăzută în titlul executoriu si arătarea consecintelor nerespectării acesteia; [...]

Dacă în termenul arătat în somatie debitorul nu-si execută de bunăvoie obligatia, executorul judecătoresc va proceda de îndată la executarea silită.”;

- Art. 411 alin. 1: “Dacă în termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plăteste suma datorată, executorul judecătoresc de pe lângă instanta de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, chiar dacă acestea sunt detinute de un tert.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. 3731 a fost modificat prin art. I pct. 36 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, si are următorul cuprins:

- Art. 3731: “Cererea de executare silită, însotită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Acesta, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea cererii, va solicita instantei de executare încuviintarea executării silite, înaintându-i în copie cererea de executare si titlul respectiv.

Instanta de executare încuviintează executarea silită a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviintare a executării silite.

În temeiul încheierii prin care se admite cererea de încuviintare a executării silite, executorul judecătoresc poate proceda la executarea silită a obligatiei stabilite prin titlul executoriu în oricare dintre formele prevăzute de lege, dispozitiile art. 3711 alin. 3 aplicându-se în mod corespunzător, încuviintarea executării silite este de drept valabilă si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviintate.

Instanta poate respinge cererea de încuviintare a executării silite numai dacă:

1. cererea de executare silită este de competenta altui organ de executare decât cel sesizat;

2. titlul nu a fost învestit cu formulă executorie, dacă, potrivit legii, această cerintă este necesară pentru pornirea executării silite;

3. creanta nu este certă, lichidă si exigibilă.

4. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;

5. există alte impedimente prevăzute de lege. Încheierea prin care instanta admite cererea de încuviintare

a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviintare a executării silite poate fi atacată cu recurs numai de către creditor, în termen de 5 zile de la comunicare.

În tot cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să aibă rol activ, stăruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală si cu celeritate a obligatiei prevăzute în titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor părtilor si ale altor persoane interesate.

Dacă socoteste că este în interesul executării, executorul judecătoresc îl va putea invita pe debitor pentru a-i cere, în scris, în conditiile legii, lămuriri în legătură cu veniturile si bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părti sau în devălmăsie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea, precum si pentru a-l determina să execute de bunăvoie obligatia sa, arătându-i consecintele la care s-ar expune în cazul continuării executării silite. În toate cazurile, debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare.


Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare, precum si darea de informatii incomplete ori eronate atrag răspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevăzute de art. 1082 alin. 2, dacă fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală.

În situatia prevăzută la art. 3717 alin. 1, executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părtii să îsi îndeplinească de îndată obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) si alin. (4) privind statul român si principiul separatiei si echilibrului puterilor, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind accesul liber la justitie si art. 126 alin. (1) privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 3731 au fost modificate prin Legea nr. 202/2010.

De asemenea, Curtea retine că prin Decizia nr. 766*) din 15 iunie 2011, Curtea Constitutională si-a reconsiderat jurisprudenta cu privire la sintagma “în vigoare” (În cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, constatând că aceasta este constitutională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale căror efecte juridice continuă să se producă si după iesirea lor din vigoare.

Astfel, Curtea a statuat că “se poate solicita controlul de constitutionalitate numai al acelor dispozitii legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru solutionarea litigiilor aflate pe rolul instantelor, legi sau ordonante în ansamblu ori doar anumite reglementări din cuprinsul acestora. Instituirea acestei proceduri de control al constitutionalitătii legii aplicabile în cauza dedusă judecătii instantei de fond, ca modalitate de acces la justitie, implică în mod necesar asigurarea posibilitătii de a o utiliza pentru toti cei care au un drept, un interes legitim, capacitate si calitate procesuală. Conditia ca dispozitia legală criticată pentru neconstitutionalitate să aibă legătură cu solutionarea cauzei este, evident, necesară, dar si suficientă.”

Curtea a mai constatat că “prin aplicarea rigidă a conditiei ca legea sau ordonanta să fie «în vigoare”la data ridicării exceptiei, ca si la data solutionării acesteia de Curtea Constitutională, se înlătură de la controlul de constitutionalitate dispozitiile legale determinante în solutionarea cauzei”.

În aceste conditii, Curtea va analiza constitutionalitatea dispozitiilor art. 3731 în forma avută la data sesizării sale.

Astfel, examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autorului acesteia sunt neîntemeiate. Asa cum a retinut si în Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, procesul civil constituie activitatea desfăsurată de instantă, părti, organe de executare si alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instantele judecătoresti a justitiei în cauzele civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor si intereselor civile deduse judecătii si executării silite a hotărârilor judecătoresti si a altor titluri executorii. Asadar, procesul civil parcurge două faze: judecata si executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul fortei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îsi execută de bună voie obligatia.

Caracterul unitar al procesului civil impune respectarea garantiilor ce caracterizează dreptul la un proces echitabil atât în faza judecătii, cât si a executării silite, cea mai importantă dintre aceste garantii fiind “dreptul la un tribunal” în sensul art. 21 din Constitutie si al art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adică liberul acces la o instantă independentă si impartială, stabilită prin lege, si controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de către instantele judecătoresti.

În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat în jurisprudenta sa că “dreptul la un tribunal garantat de art. 6 paragraful 1 din Conventie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă si obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părti. Executarea unei sentinte, a oricărei instante, trebuie considerată ca făcând parte integrantă din «proces» în sensul art. 6.” (Hotărârea din 12 iulie 2007, pronuntată în Cauza SC Ruxandra Trading împotriva României si Hotărârea Hornsby împotriva Greciei, 1997).

Autorul exceptiei sustine însă că prin recurgerea la institutia executorului judecătoresc, care ar avea anumite atributii discretionare în materia declansării procedurii executării silite (cum ar fi impunerea unor termene imposibil de respectat), se poate ajunge la abuzuri din partea acestuia. Acesta ar trebui, în opinia autorului, să fie sesizat de către instanta de judecată doar pentru efectuarea executării silite.

Curtea retine că executorul judecătoresc este un auxiliar al justitiei, având, prin natura competentelor sale specializate, un rol important în procesul executării titlurilor executorii, fiind învestit să îndeplinească un serviciu de interes public.

Legiuitorul a ales să încredinteze acestuia o parte din actele pe care le presupune etapa executării silite, luând în considerare competentele specializate ale executorului judecătoresc, ca parte a unui mecanism în care instanta de judecată este implicată pentru a garanta corectitudinea acestei etape. Optiunea legiuitorului s-a făcut cu respectarea dispozitiilor constitutionale a căror încălcare este invocată de către legiuitor.

De asemenea, cu privire la criticile referitoare la faptul că încuviintarea executării silite se dispune fără citarea părtilor, Curtea mai constată că dispozitiile art. 3731 din Codul de procedură civilă reprezintă norme de procedură a căror stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, intră în competenta exclusivă a legiuitorului, care poate hotărî să nu supună regulilor de citare sau de exercitare a căilor de atac anumite proceduri, în considerarea caracterului specific al acestora ori în vederea asigurării celeritătii în procesul civil. De altfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justitia se înfăptuieste, fiind de competenta exclusivă a legiuitorului instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti. Pe cale de consecintă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie sau al folosirii căilor de atac presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, dar numai în formele si în modalitătile instituite de lege.

În aceste conditii Curtea nu poate retine încălcarea art. 1 alin. (3) si (4), a art. 15 alin. (1) si a art. 16 din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 si 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 si alin. 2 si art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Corneliu Călianu în Dosarul nr. 11.404/245/2010 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 


*) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Marcel Alexandru se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză.

Art. 2. - Domnul Marcel Alexandru îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Marcel Alexandru, doamna Mioara Mantale se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 849.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 23 noiembrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDIN

privind procedurile de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes»“

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de statpe termen mediu «Medium Term Notes», derulat în conformitate cu Regulamentul S stipulat în Legea privind valorile imobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, lansat în anul 2010, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de statpe termen mediu «Medium Term Notes», derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente Prdgramului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes», inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, prevăzută în anexa nr. 11.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Anexele nr. 1, V si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. Titlul anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“PROCEDURĂ

de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Terms Notes», derulat in conformitate cu Regulamentul S stipulat in Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare”

5. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care societătile profesionale civile de avocati selectate în conformitate cu aiin. (1) se află în imposibilitatea prestării oricăruia dintre serviciile juridice specificate la art. 1 alin. (3), Ministerul Finantelor Publice solicită cereri de ofertă din partea societătii/societătilor profesionale civile de avocati selectate conform procedurii specificate în anexa nr. V la ordin.”

6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 2.461.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. V la Ordinul nr. 2.722/2010)

 

PROCEDURĂ

de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură asigură cadrul si metodologia unitară pentru organizarea si desfăsurarea achizitiei de servicii de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, denumit în continuare program, derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile


subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente programului, inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, denumită în continuare Legea privind valorile mobiliare din SUA.

(2) Achizitia serviciilor de asistentă juridică mentionate la alin. (1) se face de către Ministerul Finantelor Publice, prin aplicarea procedurii de cerere de oferte.

(3) Prin servicii de asistentă juridică, în sensul prezentei proceduri, se întelege:

a) revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, respectiv:

- actualizarea si negocierea, în numele emitentului, a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144Aa documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea; si

b) tranzactii individuale sub Regula 144A:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

c) revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază, precum si, dacă este cazul,

d) tranzactii individuale sub Regulamentul S, respectiv:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului.

(4) Procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică are la bază principiile enuntate la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Societătile profesionale civile de avocati, denumite în continuare societăti de avocati, pot participa singure sau în asociere/consortiu la procedura de cerere de oferte.

(2) Forma de asociere se demonstrează prin conventii scrise intervenite între membrii asocierii/consortiului.

Art. 3. - În urma aplicării prezentei proceduri vor fi selectate maximum 3 societăti de avocati/asocieri/consortii cu care se vor încheia contracte-cadru de prestări de servicii de asistentă juridică, denumite în continuare contracte-cadru de asistentă juridică.

Art. 4. - (1) Pentru prestarea serviciilor de asistentă juridică enumerate la art. 1 alin. (3), Ministerul Finantelor Publice, denumit în continuare MFP, va acorda mandat, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii/societătilor de avocati participante în nume propriu sau constituite în oricare dintre formele de asociere mentionate la art. 2 alin. (1). Pentru serviciile mentionate la art. 1 alin. (3) lit. b)-d), acestora li se vor solicita oferte de pret, în functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea, mandatul urmând să fie acordat celui care oferă pretul cel mai mic.

(2) în cazul în care societătile de avocati selectate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin se află în imposibilitatea prestării serviciilor juridice specificate la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la ordin, MFP solicită cereri de ofertă din partea societătii/societătilor de avocati selectate conform prezentei proceduri si acordă mandat societătii care oferă pretul cel mai mic.

(3) Pretul aferent tranzactiilor individuale în cadrul programului nu va depăsi 50% din oferta financiară aferentă activării programului si tranzactiei inaugurale si se va încadra în limita alocărilor bugetare.

(4) MFP îsi rezervă dreptul de a respinge oricare sau toate ofertele de pret primite în vederea acordării unui mandat, dacă consideră că este în interesul său să o facă.

(5) Contractul-cadru de asistentă juridică produce efecte începând cu data semnării sale de către părti, urmând ca, în baza mandatului emis de MFP, să se încheie subcontracte, prin care se nominalizează societatea de avocati, respectiv asocierea sau consortiul în vederea acordării de servicii de asistentă juridică în cadrul programului si se evidentiază tipurile de activităti care urmează a fi prestate.

 

CAPITOLUL II

Selectia societătii/societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv a consortiului/consortiilor de avocati

 

Art. 5. - (1) Procedura de cerere de oferte se desfăsoară în două etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor. (2) Etapa de initiere a procedurii presupune:

a) publicarea pe site-ul MFP a invitatiei de participare la selectia societătilor de avocati din România sau din străinătate, al cărei model este prevăzut în anexa A;

b) constituirea nominală a comisiei de evaluare prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemnează în comisii atât membrii titulari, cât si membrii supleanti.

Art. 6. - Etapele procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică presupun următoarele:

a) primirea ofertelor;

b) analiza si stabilirea ofertelor care sunt elaborate în conformitate cu prevederile pct. 3 - Calificarea ofertantilor din anexa B “Caiet de sarcini”;

c) aplicarea criteriilor de selectie prevăzute la pct. 4 - Criterii de selectare din anexa B;

d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza căreia se va încheia contractul-cadru de asistentă juridică, conform modelului prevăzut în anexa C;

e) informarea conducerii MFP cu privire la rezultatul aplicării procedurii;


f) încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

g) întocmirea dosarului contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 7. - (1) Tn vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute în anexa B.

(2) Conditiile de eligibilitate si modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite prin caietul de sarcini.

Art. 8. - Analiza ofertelor se face de către comisia de evaluare, care răspunde de desfăsurarea următoarelor activităti:

a) selectia ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite în caietul de sarcini;

c) stabilirea ierarhiei ofertelor care îndeplinesc criteriile impuse;

d) întocmirea grilelor de evaluare si redactarea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică; raportul este aprobat de către presedintele comisiei;

e) informarea conducerii MFP cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 9. - Pe parcursul desfăsurării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, membrii comisiei au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror altor informatii prezentate de ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.

Art. 10. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligatia de a semna o declaratie pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte dispozitiile prevăzute la art. 9 si prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situatiile următoare:

a) este sot sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propusi de către ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti sau a făcut parte din adunarea asociatilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanti;

c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată imediat după deschiderea ofertelor, dar înainte de începerea procesului de analiză si evaluare a acestora.

(3) în cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective.

(4) în cazul în care atât titularul, cât si supleantul se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), conducătorul institutiei care i-a desemnat va desemna alte două persoane.

Art. 11. - (1) Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, MFP va lua toate măsurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurentă neloială sau conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni potrivit legislatiei în vigoare. În măsura în care aceste situatii totusi se produc, se vor lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

(2) Societătile de avocati vor depune o declaratie pe propria răspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese în legătură cu acordarea de asistentă juridică în cadrul programului, atât la începutul programului, cât si înainte de fiecare tranzactie individuală ce urmează a fi realizată în cadrul programului.

Art. 12. - (1) În urma aplicării criteriilor de selectie si a evaluării ofertelor, comisia de evaluare redactează raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Anuntul privind societătile profesionale civile de avocati câstigătoare va fi publicat pe site-ul MFP. De asemenea, în termen de 3 zile de la data încheierii raportului de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică vor fi transmise comunicări privind rezultatul acesteia tuturor ofertantilor participanti la procedură.

(3) Actele emise în legătură cu procedura de atribuire pot fi contestate în conditiile reglementate de prevederile cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare. Termenul de depunere a contestatiilor se calculează începând cu ziua lucrătoare următoare luării la cunostintă a comunicărilor transmise.

 

CAPITOLUL III

Încheierea contractului-cadru de asistentă juridică

 

Art. 13. - (1) în urma aplicării procedurii de selectie, MFP va încheia cu societatea/societătile, asocierea/asocierile, respectiv consortiul/consortiile de avocati ale căror oferte au fost acceptate un contract/contracte-cadru de asistentă juridică.

(2) Contractul-cadru de asistentă juridică se încheie si este valabil până la finalizarea programului si se semnează de către ministrul finantelor publice sau de o persoană delegată în acest sens si de către reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse în vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Contractul-cadru de asistentă juridică se încheie în termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea câstigătorului/câstigătorilor, cu exceptia cazului în care au fost formulate contestatii. În acest caz, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la conditiile legale privind încheierea contractelor-cadru de asistentă juridică.

(4) Modelul contractului-cadru de asistentă juridică ce va fi încheiat cu societătile de avocati selectate este prevăzut în anexa C.

Art. 14. - (1)în baza contractului-cadru de asistentă juridică, MFP va emite mandate de asistentă juridică si va încheia subcontracte în legătură cu activitătile prevăzute la art. 1 alin. (3) si în functie de necesitătile apărute.

(2) în perioada cuprinsă între încheierea contractului-cadru de asistentă juridică si emiterea mandatului de asistentă juridică, societatea/societătile, asocierea/asocierile, consortiul/consortiile de avocati nu sunt îndreptătite să pretindă MFP efectuarea de plăti în baza contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 15. - (1) Mandatul pentru revizuirea programului sub Regula 144Ase acordă, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii/societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/consortiilorde avocati selectate, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă a fiecăruia pentru realizarea mandatului solicitat, în functie de necesitătile apărute, precum si de punctajul obtinut în urma derulării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Mandatul pentru tranzactiile efectuate în conformitate cu Regula 144Ase acordă, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii/societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/consortiilorde avocati selectate, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă a fiecăruia pentru realizarea mandatului solicitat, celui care oferă pretul cel mai mic pe tranzactie, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).

(3) în situatia în care pretul oferit per tranzactie de către toti semnatarii contractelor-cadru de asistentă juridică este aceIasi, mandatul se va acorda societătii care a întrunit punctajul cel mai mare la oferta tehnică.

(4) în cazul în care societătile de avocati selectate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin se află în imposibilitatea prestării serviciilor juridice specificate la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la ordin, mandatul pentru tranzactiile efectuate în conformitate cu Regulamentul S se acordă în urma solicitărilor de cereri de ofertă din partea societătii/societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/consortiilorde avocati selectate conform prezentei proceduri care oferă pretul cel mai mic sau, în cazul în care oferta de pret este egală, celui care a întrunit punctajul cel mai mare la oferta tehnică.

(5) După emiterea mandatului, societatea de avocati îsi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicările ulterioare cu MFP.

Art. 16. - (1) MFP întocmeste dosarul achizitiei publice, care cuprinde, în ordine cronologică, cel putin următoarele documente:

a) procedura de selectare a societătilor de avocati;

b) ordinul ministrului finantelor publice de constituire a comisiei de evaluare;

c) invitatia de participare privind încheierea contractului-cadru de asistentă juridică;

d) solicitările de clarificări referitoare la caietul de sarcini si răspunsurile aferente;

e) ofertele depuse;

f) procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

g) declaratiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei de evaluare;

h) solicitările de clarificări referitoare la ofertele depuse si răspunsurile aferente;

i) raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică;

j) informarea adresată conducerii MFP cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

k) anuntul si comunicările privind rezultatul aplicării procedurii transmise ofertantilor;

l) contestatiile primite, rezolutiile si, după caz, măsurile corective adoptate de MFP si comunicate ofertantilor, precum si hotărârile judecătoresti irevocabile;

m) contractul-cadru de asistentă juridică, semnat;

n) mandatele de asistentă juridică emise.

(2) Dosarul achizitiei publice se păstrează de către Directia generală de trezorerie si datorie publică din cadrul MFP atât timp cât contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului-cadru de asistentă juridică.

Art. 17. - Anexele A, B si C fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA A

la procedură

 

- model –

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr............./............

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

 

Aprobat

Secretar de stat

 

Denumirea autoritătii contractante: Ministerul Finantelor Publice, cod fiscal nr. 4221306

Sediul autoritătii contractante: municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Obiectul contractului: servicii de asistentă juridică, cod CPV 79112000-2

Procedura aplicată: cerere de oferte

Data-limită si locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul autoritătii contractante, et....., camera ..... tel....................

Oferta tehnică si cea financiară se vor introduce într-un plic sigilat, care, la rândul lui, împreună cu celelalte documente doveditoare, se vor introduce într-un alt plic sigilat, pe care se vor trece: adresa, denumirea si datele de contact ale ofertantului participant la procedură, precum si denumirea achizitiei publice.

Clarificările pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul autoritătii contractante, et....., camera ..... tel................

Persoana de contact:.............

Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în caietul de sarcini prevăzut în anexa B la Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ..............................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.................. din....................

Deschiderea ofertelor are loc la data de................................., la sediul autoritătii contractante.

 

Director general,


................................

 

ANEXA B

la procedură

 

CAIETUL DE SARCINI

 

1. Informatii generale

Autoritatea contractantă: Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România

Scopul aplicării procedurii: selectarea societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, denumit în continuare program, derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente programului, inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare.

Procedura aplicată: cerere de oferte

Legislatia aplicabilă:

- art. 2 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- pct. 4.1 a), b) 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr..................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.................. din....................

Sursa de finantare: bugetul de stat

2. Specificatii tehnice

Serviciile de asistentă juridică aferente programului cuprind totalitatea activitătilor în legătură cu, dar nu limitate la:

a) revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea, în numele emitentului, a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144Aa documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă, în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea; si

b) tranzactii individuale sub Regula 144A:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

c) revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază, precum si, dacă este cazul,

d) tranzactii individuale sub Regulamentul S, respectiv:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului.

3. Calificarea ofertantilor

În vederea participării la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică, ofertantii trebuie să depună următoarele:

a) oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 si subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3;

b) oferta financiară, detaliată conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;

c) curriculum vitae al membrilor echipei propuse, care vor fi nominalizati în oferta tehnică prevăzută în anexa nr. 1, din care să rezulte informatii cu privire la numele firmei în cadrul căreia si-au desfăsurat activitatea, titlul/pozitia, nationalitatea, limbile străine vorbite, experientă - numărul de ani ca avocat practicant/numărul de ani ca partener/numărul de ani de când lucrează în firmă. Participarea membrilor propusi la diverse tranzactii nu va fi evidentiată în CV, ci în subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3.

Pentru calificare, cel putin 2 dintre membrii nominalizati trebuie să fi acordat asistentă juridică pentru cel putin o tranzactie propusă în cadrul fiecărui criteriu prevăzut în oferta tehnică;

d) pagini relevante din prospectele de emisiune aferente tranzactiilor de emisiuni de titluri pe pietele internationale de capital în conformitate cu Regula 144Asi pentru care au acordat asistentă juridică (paginile pe care să apară numele emitentului, valoarea programului/tranzactiei, precum si numele părtilor care au participat la realizarea tranzactiei - de exemplu aranjori, lead-manageri, consultanti juridici si legea pentru care au acordat asistentă juridică);

e) conventiile de asociere intervenite între membrii asocierii/consortiului.

4. Criterii de selectare

Criteriile avute în vedere la selectarea ofertelor sunt:

a) oferta tehnică - anexa nr. 1:

a.1) numărul de programe MTN, pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale pentru care ofertantul a implementat Regula 144Asi pentru care a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii, în vederea revizuirii documentatiei unui program implementat sub Regulamentul S. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.1;

a.2) numărul de programe MTN, pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale


Americii si a implementat Regula 144A. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.2;

a.3) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale în conformitate cu Regula 144A. Informatii detaliate vor fi furnizate conform subanexei nr. 1.3;

b) oferta financiară - anexa nr. 2 pentru asistentă juridică acordată în legătură cu revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea, în numele emitentului, a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144Aa documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă, în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea.

5. Elaborarea ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabilă pe o perioadă de 60 de zile.

Ministerul Finantelor Publice are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Oferta trebuie însotită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte societatea de avocati si să semneze în numele acesteia. Documentele solicitate la pct. 3 lit. d) si e) pot fi transmise si în limba engleză.

6. Prezentarea ofertei

Ofertantul trebuie să depună si să înregistreze oferta în termenul prevăzut în invitatia de participare.

Orice ofertant are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru deschiderea ofertei si numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

O societate de avocati are dreptul de a depune doar o singură ofertă fie individual, fie în asociere. Nu se admite participarea aceleiasi societăti de avocati în mai multe oferte.

7. Deschiderea si evaluarea ofertelor

7.1. Deschiderea ofertelor se va face la sediul autoritătii contractante, et....., camera.........

Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor.

Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor, care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cât si de reprezentantii ofertantilor prezenti, în care se consemnează:

- denumirea ofertantilor;

- oferta tehnică;

- oferta financiară;

- orice alte elemente care privesc deschiderea ofertelor.

7.2. Evaluarea ofertelor presupune:

- analizarea ofertelor tehnice si financiare si punctarea acestora;

- stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme sau admisibile;

- ierarhizarea ofertantilor calificati;

- întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

8. Punctajul

8.1. Punctajul ofertei tehnice:

a) numărul de programe MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale pentru care ofertantul a implementat Regula 144Asi pentru care a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii, în vederea revizuirii documentatiei unui program implementat sub Regulamentul S - câte 5 puncte pentru fiecare program, dar nu mai mult de 40 de puncte;

b) numărul de programe MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii si a implementat Regula 144A- câte 5 puncte pentru fiecare program implementat, dar nu mai mult de 40 de puncte;

c) numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale în conformitate cu Regula 144A- câte două puncte pentru fiecare tranzactie, dar nu mai mult de 20 de puncte.

8.1.1. Punctajul ofertei tehnice se calculează astfel:

a) se adună punctele obtinute de fiecare ofertă tehnică pentru criteriile prevăzute la pct. 8.1, suma acestora reprezentând scorul tehnic;

b) oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeste punctaj maxim de 100 de puncte;

c) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel: P_X = S_X x 100/S_M,

unde:

PX = punctajul ofertei tehnice analizate;

SX = scorul tehnic obtinut de oferta analizată;

S_M = scorul tehnic obtinut de oferta cu cel mai mare scor tehnic, respectiv cea care a primit 100 de puncte.

8.1.2. Ofertele care nu primesc puncte la toate cele 3 criterii de selectie prevăzute la pct. 8.1 si care nu au un scor tehnic de cel putin 70 de puncte sunt descalificate.

8.2. Oferta financiară

8.2.1. Oferta financiară cuprinde totalitatea cheltuielilor exprimate în euro/societate de avocati/asociere/consortiu, fără TVA (inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli de transport, cazare, fotocopiere etc), pentru asistentă juridică în legătură cu revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea, în numele emitentului, a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144Âa documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă, în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea.

8.2.2. În vederea analizării ofertei financiare, ofertele în euro vor fi transformate în lei, la cursul oficial comunicat de Banca Natională a României cu două zile înainte de deschiderea ofertelor.

8.2.3. Punctajul ofertei financiare se calculează astfel: a) oferta cu pretul cel mai mic va primi 100 de puncte;


b) celelalte oferte primesc un punctaj calculat astfel:

P_X = S_M x 100/S_X,

unde:

PX = punctajul ofertei financiare analizate;

S_M = pretul cel mai mic, respectiv oferta care a primit 100 de puncte;

S_X = pretul aferent ofertei analizate.

8.3. Punctajul final

Pentru ierarhizarea ofertelor calificate, la punctajul tehnic obtinut se adaugă punctajul obtinut la oferta financiară. În caz de egalitate de puncte primează punctajul obtinut la oferta tehnică.

9. Atribuirea conîractului-cadru de asistentă juridică

(1) Criteriul de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică este “oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnico-economic”. În situatia în care 2 sau mai multi ofertanti obtin punctaj egal, departajarea se face în functie de punctajul obtinut la oferta tehnică.

(2) Ministerul Finantelor Publice va comunica în scris tuturor ofertantilor rezultatul aplicării procedurii, în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a încheiat Raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(3) Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 1 alin (3) din anexa nr. 11 la ordin, iar pentru tranzactiile individuale în cadrul programului nu va depăsi 50% din oferta financiară aferentă activării programului si tranzactiei inaugurale si se va încadra în limita alocărilor bugetare.

(4) Valoarea contractului poate fi diminuată, prin acordul părtilor, în situatia în care bugetul alocat Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii bugetului de stat, este insuficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente serviciilor care vor fi prestate în acel an.

10. Acordarea mandatului

(1) Mandatul pentru revizuirea programului sub regula 144A se acordă, după încheierea contractului-cadru, societătii/ societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/ consortiilor de avocati selectate, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă afiecăruia pentru realizarea mandatului solicitat, în functie de necesitătile apărute, precum si de punctajul obtinut în urma derulării procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistentă juridică.

(2) Mandatul pentru tranzactiile efectuate în conformitate cu Regula 144Ase acordă, după încheierea contractului-cadru de asistentă juridică, societătii/societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/consortiilorde avocati selectate, tinându-se cont de disponibilitatea efectivă a fiecăruia pentru realizarea mandatului solicitat, celui care oferă pretul cel mai mic pe tranzactie, fără ca acesta să depăsească 50% din oferta financiară aferentă activării programului si tranzactiei inaugurale si cu încadrarea în limita alocărilor bugetare.

(3) în situatia în care pretul oferit per tranzactie de către toti semnatarii contractelor-cadru este aceIasi, mandatul se va acorda societătii care a întrunit punctajul cel mai mare la oferta tehnică.

(4) în cazul în care societătile profesionale civile de avocati selectate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin se află în imposibilitatea prestării serviciilor juridice specificate la art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la ordin, mandatul pentru tranzactiile efectuate în conformitate cu Regulamentul S se acordă, în urma solicitărilor de cereri de ofertă, societătii/ societătilor, asocierii/asocierilor, respectiv consortiului/ consortiilor de avocati selectate conform prezentei proceduri, care oferă pretul cel mai mic sau, în cazul în care oferta de pret este egală, celui care a întrunit punctajul cel mai mare la oferta tehnică.

11. Anexele nr. 1 si 2 si subanexele nr. 1.1, 1.2 si 1.3 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

 

ANEXA Nr.1

la caietul de sarcini

 

OFERTA TEHNICA

Ofertant: .........................................

.......................................................

.......................................................

 

Nr. crt.

Criterii

Nr. programe MTN/tranzactii care îndeplinesc criteriul

1.

Numărul de programe MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale pentru care ofertantul a implementat Regula 144Asi pentru care a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii, în vederea revizuirii documentatiei unui program implementat sub Regulamentul S

 

2.

Numărul de programe MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale, pentru care ofertantul a acordat asistentă juridică privind legislatia Statelor Unite ale Americii si a implementat Regula 144A

 

3.

Numărul de tranzactii finalizate în cadrul unui program MTN pentru emitenti suverani sau unităti ale administratiei publice locale în conformitate cu Regula 144A

 

 

Componenta echipei de avocati:

........................................

........................................

........................................

........................................

Semnătura

........................................

 


SUBANEXA Nr. 1.1

 

Denumirea emitentului

Descrierea programului deja existent, inclusiv data activării

Data revizuirii programului

Valoarea programului

Asistentă juridică oferită pentru

Membrul echipei propus care a participat

Emitent

Aranjori/Lead manageri/Dealeri

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBANEXA Nr. 1.2

 

Denumirea emitentului

Descrierea programului

Data revizuirii programului

Valoarea programului

Asistentă juridică oferită pentru

Membrul echipei propus care a participat

Emitent

Aranjori/ Lead manageri/ Dealeri

Dreptul din Statele Unite ale Americii

DA/NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBANEXA Nr. 1.3

 

Denumirea emitentului

Program

Tranzactie

Asistentă juridică oferită pentru

Membrul echipei propus care a participat

Valoare

Data revizuirii

Valoare

Data efectuării

Emitent

Aranjori/ Lead manageri/ Dealeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la caietul de sarcini

 
OFERTA FINANCIARĂ

 

Ofertant: .........................................

.......................................................

.......................................................

 

 

Activitate/Subactivităti

Totalitatea cheltuielilor în euro, fără TVA

(inclusiv, dar fără a se limita la cheltuieli de transport, cazare, fotocopiere etc.)

Revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144Adin Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea în numele emitentului a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144Aa documentatiei aferente Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea

 


ANEXA

 la procedură

 

CONTRACT-CADRU DE ASISTENTĂ JURIDICĂ

- model -

 

1. Părtile contractante

între:

Ministerul Finantelor Publice, adresa sediului........................................, telefon/fax............................................, numărul de înmatriculare ......................................., cod fiscal ......................................, cont trezorerie .........................................., reprezentat prin.................................................. (denumirea conducătorului), având functia de...........................................................,în calitate de beneficiar,

Si

......................................................... (denumirea), adresa sediului............................................................, telefon/fax.............................., numărul de înmatriculare..............................., cod fiscal...................................., cont (trezorerie, bancă)..................................., reprezentat prin................................................................................................ (denumirea conducătorului), având functia de..................................................., în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract-cadru de e

2. Obiectul contractului

Prin încheierea prezentului contract, prestatorul îsi asumă obligatia de a presta servicii de asistentă juridică, în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini, în vederea revizuirii documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, efectuării de tranzactii individuale sub Regula 144A, revizuirii si actualizării regulate a prospectului de bază, precum si, dacă este cazul, a efectuării de tranzactii individuale sub Regulamentul S, în baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice.

3. Pretul contractului

3.1. Pretul contractului va fi stabilit în mandat în functie de tipul serviciilor de asistentă juridică solicitate conform art. 1 alin. (3) din Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate pentru acordarea de asistentă juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, denumit în continuare program, derulat în conformitate cu Regula 144A stipulată în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru tranzactiile subsecvente în cadrul acestuia, precum si pentru revizuirea si actualizarea documentatiei aferente programului, inclusiv, dacă este cazul, pe măsura efectuării oricăror tranzactii subsecvente potrivit Regulamentului S stipulat în Legea privind valorile mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, pentru: a) revizuirea documentatiei astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea în numele emitentului a tuturor documentelor legale necesare, pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144A a documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea; si asistentă juridică, denumit în continuare contract.

b) tranzactii individuale sub Regula 144A:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

c) revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază, precum si, dacă este cazul,

d) tranzactii individuale sub Regulamentul S, respectiv:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului.

3.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pretul convenit în cazul în care, în baza mandatului acordat, prestatorul asigură prestarea de servicii juridice precizate la pct. 3.1. Pretul aferent fiecărei tranzactii individuale în cadrul programului nu va depăsi suma de 22.499,50 euro.

3.3. Plata se face doar pentru serviciile de asistentă juridică prestate efectiv de către prestator prin avocatii nominalizati în oferta tehnică, încheierea prezentului contract negenerând nicio obligatie financiară pentru beneficiar, obligatiile financiare ale părtilor fiind stipulate în mandatul acordat.

3.4. Facturile corespunzătoare serviciilor prestate vor fi redactate defalcându-se activitătile/subactivitătile, care sunt precizate si solicitate în mandatul acordat, precum si cheltuielile aferente.

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract se încheie si rămâne în vigoare până la finalizarea programului. Prestatorul îsi asumă obligatia de a asigura servicii de asistentă juridică, conform mandatului acordat.


4.2. În baza prezentului contract, beneficiarul va emite mandate de asistentă juridică si va încheia subcontracte pentru prestarea de activităti din cadrul celor prevăzute la art. 1 alin. (3) din anexa 11 la ordin.

4.3. În perioada cuprinsă între momentul încheierii prezentului contract si emiterea mandatului de asistentă juridică, prestatorul nu este îndreptătit să pretindă beneficiarului să efectueze plăti în baza prezentului contract.

4.4. Prestatorul care a primit mandat de asistentă juridică are obligatia de a depune toate diligentele pentru îndeplinirea mandatului încredintat.

5. Caracterul confidential al contractului

5.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părti:

a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte părti, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de derulare a prezentului contract în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informatii fată de persoanele implicate în îndeplinirea prezentului contract se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare în vederea îndeplinirii acestuia.

5.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la prezentul contract dacă:

a) informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informatia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte părti contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

6. Responsabilitătile prestatorului

6.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea de ofertă, asistenta juridică aferentă programului în legătură cu:

a) revizuirea documentatiei, astfel încât să permită efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, 1933, cu amendamentele ulterioare, respectiv:

- actualizarea si negocierea, în numele emitentului, a tuturor documentelor legale necesare pentru revizuirea documentatiei programului sub Regula 144A;

- participarea în procesul de due diligence sub Regula 10b-5 din Legea tranzactiilor cu valori mobiliare din SUA, 1934, cu amendamentele ulterioare, inclusiv pregătirea documentatiei, precum si organizarea procesului de due diligence;

- emiterea unei scrisori de informare 10b-5 (disclosure letter) si a altor opinii standard pentru SUA privind revizuirea documentatiei;

- emiterea, dacă este cazul, de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, în legătură cu revizuirea sub Regula 144A a documentatiei aferente programului;

- asistentă generală în legătură cu diverse probleme auxiliare legate de revizuirea sub Regula 144A, inclusiv, dar fără a se limita la consultantă în cazul în care este solicitată cu privire la limite privind publicitatea; si

b) tranzactii individuale sub Regula 144A:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;

c) revizuirea si actualizarea regulată a prospectului de bază, precum si, dacă este cazul,

d) tranzactii individuale sub Regulamentul S, respectiv:

- asistentă în structurarea acestora si în procesul de due diligence;

- pregătirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vânzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale, precum si revizuirea si actualizarea a prospectului de bază, dacă este cazul;

- pregătirea si emiterea de opinii legale, în numele si pe seama emitentului, pentru fiecare tranzactie individuală si/sau cu privire la alte actiuni, dacă este cazul;

- analiza si consilierea cu privire la reglementări specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului.

(2) Prestatorul îsi va desemna un reprezentant care va fi responsabil cu toate comunicările ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de si pentru prezentul contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din prezentul contract.

(4) La solicitarea beneficiarului, prestatorul are obligatia de a prezenta oferte de pret pentru fiecare tranzactie ulterioară în cadrul programului, cu respectarea limitei prevăzute la pct. 3.2., în caz contrar acesta urmând sa suporte, cu titlul de daune, o sumă egală cu pretul plătit de beneficiar pentru realizarea acestor servicii.

(5) Prestatorul poate înlocui un membru al echipei numai cu acordul beneficiarului si dacă avocatul propus are aceleasi calificări si întruneste criteriile de selectie aplicate de beneficiar în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

(6) Pe durata derulării prezentului contract, prestatorul are obligatia de a informa beneficiarul despre aparitia situatiilor de conflict de interese si de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.

6.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de oportunitatea si legalitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata prezentului contract.

7. Responsabilitătile beneficiarului

Beneficiarul are obligatia de a face demersurile necesare către toate institutiile statului pentru a pune la dispozitia prestatorului orice facilităti si/sau informatii pe care acesta Ie-a cerut în propunerea de ofertă sau care au apărut pe durata mandatului acordat si pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

8. Verificări

8.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor. În desfăsurarea activitătii de verificare, beneficiarul poate amâna sau refuza plata anumitor activităti ori deconturi insuficient fundamentate în prezentările transmise, fără a genera calculul de penalităti.

8.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti în acest scop.


9. Asigurarea serviciilor de asistentă juridică

Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor de asistentă juridică în timpul cel mai scurt posibil de la primirea mandatului de asistentă juridică.

10. Modalităti de plată

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata către prestator, prin ordin de plată, în perioada 24-31 a lunii următoare celei în care au fost finalizate toate activitătile solicitate în baza unui mandat, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare. Plătile în valută aferente facturilor externe se vor efectua la cursul Băncii Nationale a României din ziua comunicării facturii către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale.

11. Amendamente

Modificarea prezentului contract se face numai în scris, cu acordul părtilor contractante.

12. Rezilierea contractului

12.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

12.2. Beneficiarul îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

13. Forta majoră

13.1. Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta actionează.

13.2. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată pe perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

13.3. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

13.4. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Solutionarea litigiilor

14.1. Beneficiarul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

14.2. Dacă beneficiarul si prestatorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instantele judecătoresti competente din România.

15. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Comunicări

16.1. (1) Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract poate fi transmisă în scris, în limba română sau în limba engleză.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

16.2. Comunicările dintre părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării. În situatia în care comunicările dintre părti se fac prin intermediul postei electronice sau al faxului si sunt dublate de transmiterea acelorasi documente si prin postă, data comunicării va fi considerată cea la care se înregistrează exemplarele transmise prin postă.

17. Legea aplicabilă contractului

Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

Încheiat astăzi,.................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Beneficiar,

.......................................................

Prestator,

.......................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.