MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 616/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 616         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 august 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

823. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) activităti loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

b) activităti de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;”.

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h)-j), cu următorul cuprins:

,,h) activităti de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă;

i) activităti de pariuri on-line;

j) activităti de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgentă.”

3. La articolul 1 alineatul (11), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) asocierea se realizează între 2 sau mai multi operatori economici care detin, fiecare în parte, licentă de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitătile prevăzute la alin. (2);


b) asocierea priveste exploatarea în comun, în aceeasi incintă, a activitătilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai multi asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;”.

4. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) în întelesul ordonantei de urgentă si al prezentei hotărâri, prin comunicatii se întelege comunicatii electronice, iar prin furnizor de internet se întelege furnizor de servicii de comunicatii electronice, astfel cum aceste notiuni sunt definite de legislatia în vigoare în domeniul comunicatiilor electronice.”

5. La articolul 2 alineatul (8), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:

,,g) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

h) în cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b);

i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite laart. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgentă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. 1b).”

6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati să depună la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice copia documentelor care atestă plata taxelor datorate pentru eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.”

7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotărâre, sunt obligati să afiseze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locatii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc detinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia si va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prin unitătile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea acestora.”

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc), a altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu exceptia cârdurilor bancare de credit si/sau debit, care pot fi folosite doar în vederea participării la joc.”

9. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si în cazul jocurilor loto si al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plătile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.”

10. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1)în întelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgentă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice se întelege persoanele din cadrul directiei de specialitate cu atributii de autorizare, iar prin persoane împuternicite din cadrul unitătilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se întelege inclusiv personalul Gărzii Financiare.”

11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Personalul cu atributii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al Gărzii Financiare are dreptul să efectueze controale privind respectarea de către persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri, precum si să aplice sanctiunile prevăzute de actele normative în domeniul jocurilor de noroc.

(4) Procedura de efectuare a controlului de către personalul cu atributii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.”

12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obtinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. În acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicatie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv si traducerea legalizată a setului de documente obtinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeste că mijlocul de joc respectă legislatia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.”

13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operatiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locatii si datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutării, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.”

14. La articolul 15, alineatele (2)-(6) se abrogă.

15. La articolul 18, alineatele (2), (4) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile si numai în conditiile în care spatiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activitătii la oficiul registrului comertului, precum si cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgentă.

(4) în situatia în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 15. În cadrul acestei incinte se pot desfăsura, adiacent, si activităti economice de alimentatie publică care concură la buna desfăsurare a activitătii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participantilor un grad ridicat de confort.

(6) În incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate si mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităti să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării si exploatării.”

16. La articolul 19, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Operatorii economici sunt obligati ca, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice prin care se aprobă Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea si stocarea informatiilor aferente pentru cel putin un an, fără posibilitatea de functionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare. În situatia în care mijloacele de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerintele mentionate anterior, sunt obligati să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.”

17. La articolul 24, alineatele (5) si (6) se abrogă.

18. La articolul 26, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prin unitătile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, precum si de organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea efectuării unor verificări.”

19. La articolul 29, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărtilor de joc sunt prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locatiei) atribuită de organizator si unică la nivelul cazinoului, amplasată astfel încât să fie vizibilă clientilor. Amplasarea tuturor meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schita de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară, schită în care se va mentiona si numărul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruletă.”

20. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Organizatorii prevăd prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului, fără a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numărul meselor si al masinilor, conditiile de angajare, specializare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai însotiti de documente justificative.”

21. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - Prin jocul bingo desfăsurat în săli de joc se întelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere, în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati câstigători în conditiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispozitie de organizator în schimbul taxei de participare este înscrisă combinatia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă si premiile speciale din fondurile de rezervă.”

22. La articolul 47, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora sunt afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, pretul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date are suficienti digiti pentru înscrierea în totalitate a datelor afisate;”.

23. La articolul 56, alineatele (4) si (5) se abrogă.

24. La articolul 71, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) în întelesul ordonantei de urgentă si al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno si altele asemenea;

b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere si/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil si altele asemenea;

c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere si/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac si altele asemenea;

d) videoloteria - joc tip loto prin care se obtin aleatoriu câstiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influentă/relevantă în obtinerea câstigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o retea unitară de terminale cu circuit închis care functionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel national. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor si validarea automată a câstigurilor acordate jucătorilor. Validarea si acordarea câstigului nu implică terminalul utilizat de jucător.”

25. La articolul 72, alineatele (4) si (5) se abrogă.

26. După articolul 73 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 7-a, cuprinzând articolele 731-7318, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 7-a

Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

Art. 731. - (1) Activitatea de licentiere a organizării si de autorizare a exploatării jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se realizează de către Ministerul Finantelor Publice prin comisie. În acest sens, comisia acordă licente de organizare si autorizatii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă.

(2) în vederea obtinerii licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, se depun la Ministerul Finantelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.

(3) Solicitantul de licentă si autorizatie al cărui actionar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majoritătii organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizată în state nemembre ale Uniunii Europene, are obligatia să prezinte comisiei, la momentul primei autorizări, informatii privind conturile deschise de jucătorii de cetătenie română, înregistrati pe platformele de joc utilizate în afara României.

(4) în vederea acordării autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, organizate de operatori economici care detin echipamentele tehnice pe teritoriul României, si a acordării autorizatiei operatorilor economici reglementati la art. 191 alin. (1) din ordonanta de urgentă, denumiti în continuare operatori de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, o echipă de specialisti, formată din reprezentanti ai directiei de specialitate, ai Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale si ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, în număr de cel putin 5 persoane, se deplasează la fata locului si întocmeste o notă de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare.

(5) Nota de constatare se semnează de către toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi înaintată comisiei.

Art. 732. - (1) în vederea realizării controlului tehnic, monitorizării si raportării pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, comisia autorizează operatori economici, în calitate de operatori de monitorizare si raportare, pe o perioadă de 5 ani.

(2) în cazul în care operatorul de monitorizare si raportare este o institutie sau o autoritate de stat, atributiile si competentele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementează activitatea respectivei institutii sau autorităti de stat.

(3) Activitatea operatorului de monitorizare si raportare se desfăsoară cu respectarea următoarelor obiective fundamentale:

a) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

b) asigurarea integritătii si a transparentei operatiunilor desfăsurate de către si prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si a unui sistem de joc echitabil;

c) prevenirea si combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor si de finantare a actelor de terorism, precum si identificarea si raportarea activitătilor infractionale desfăsurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

d) asigurarea protectiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, autorizati în România, si a jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase; e) asigurarea functionării corecte si transparente a activitătilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă si a unui mediu concurential competitiv în desfăsurarea acestora.

(4) în situatia în care un operator economic doreste să devină operator de monitorizare si raportare pentru activitătile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, acesta solicită comisiei obtinerea autorizatiei si depune la Ministerul Finantelor Publice documentele prevăzute în anexa nr. 13.

(5) Pentru obtinerea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să se constituie ca persoană juridică de drept român având ca obiect de activitate activitătile prevăzute de grupa CAEN 620 si capitalul social subscris si vărsat în cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoană juridică într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;

b) reprezentantii legali ai operatorului economic să aibă avizul organelor de politie;

c) să detină echipamentele tehnice prin intermediul cărora îsi va desfăsura activitatea specifică, în calitate de operator de monitorizare si raportare, iar acestea să fie localizate pe teritoriul României si să îndeplinească conditiile tehnice necesare realizării atributiilor de monitorizare si raportare;

d) să aibă experientă, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani în furnizarea de servicii similare celor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru activitătile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, către autorităti de reglementare sau agentii guvernamentale din Uniunea Europeană sau Spatiul Economic European;

e) să aibă experientă, direct sau indirect, de minimum 5 ani în activitătile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, cu privire la furnizarea de servicii complete si continue privind solutii de retea către organizatori de jocuri de noroc, în vederea asigurării celor mai bune practici în furnizarea si mentinerea: (i) ansamblului de solutii tehnice pentru retelele de jocuri; (ii) unui management complet al retelelor; si (iii) unei strategii de retea functională implementabilă atât la nivel national, cât si international;

f) să declare, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei în vigoare;

g) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

h) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de ordonanta de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie, pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;


i) să nu înregistreze datorii la plata obligatiilor către bugetul general consolidat;

j) actionarii/asociatii sau cei care au dreptul numirii majoritătii organelor de conducere ale operatorului economic să nu detină licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanta de urgentă;

k) să întocmească si să prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;

l) să prezinte un audit asupra planului de securitate prevăzut si a solutiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare;

m) să nu desfăsoare fără aprobarea prealabilă a comisiei alte activităti comerciale în afara atributiilor prevăzute de prezenta hotărâre;

n) personalul si organele de conducere ale unui operator de monitorizare si raportare să nu detină, direct sau indirect, prin sot/sotie ori rude până la gradul IV inclusiv, participatii în societăti comerciale care desfăsoară activităti de jocuri de noroc în România;

o) să nu detină în mod direct sau indirect participatii în societăti comerciale care desfăsoară activităti de jocuri de noroc pe perioada detinerii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare, precum si să nu desfăsoare în România jocuri de noroc pe o perioadă de 2 ani de la data expirării sau revocării autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

p) să nu angajeze sau să mentină în functie personal pentru care s-a obtinut aviz negativ din partea organelor de politie, pentru cazurile în care s-a prevăzut obligativitatea obtinerii acestui aviz prin prezenta hotărâre;

q) să nu dezvăluie ori să transmită orice fel de informatii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati, în afara cazurilor prevăzute de lege; în acest sens, prezintă o declaratie pe propria răspundere prin care se angajează să ia toate măsurile necesare.

(6) Desfăsurarea activitătii de monitorizare si raportare si exercitarea atributiilor stabilite în ordonanta de urgentă si în prezenta hotărâre sunt finantate din contributiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, achitate de către acestia din urmă direct operatorilor de monitorizare si raportare, în baza unui contract de monitorizare încheiat între părti, care este prezentat comisiei, în vederea avizării, înainte de începerea activitătii de monitorizare si raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.

(7) Exceptie de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate în acest scop, pentru activităti similare într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European. În situatia în care un operator economic este autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European să desfăsoare activitătile reglementate la art. 733 pentru o singură categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, autorizatia respectivă este recunoscută în România, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, pentru care o detine, în cazul în care operatorul respectiv are intentia de a desfăsura activitătile reglementate la art. 733 si pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, pentru care nu detine autorizatie într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, acesta trebuie să îndeplinească toate conditiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu exceptia celei prevăzute la lit. a).

(8) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice tine registrul operatorilor de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă.

Art. 733. - Atributiile si obligatiile operatorului de monitorizare si raportare sunt:

a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, care nu detin licentă de organizare si autorizatie de exploatare potrivit legislatiei române;

b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităti de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităti cu caracter promotional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă sau activităti si servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislatiei române;

c) comunicarea imediată a informatiilor cu privire la activitătile neautorizate identificate conform lit. a) si b) către comisie si către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;

d) comunicarea informatiilor privind aceste website-uri neautorizate si către institutiile si organele statului cu competente în domeniu, pentru a nu permite plătile către si de la aceste site-uri neautorizate;

e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care Ie-a fost solicitată blocarea;

f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc si al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă si eliberarea unei confirmări în acest sens, în termen de 60 de zile de la punerea la dispozitie de către operatorul economic care solicită obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuării acestui audit;

g) eliberarea, în termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, a unui document din care să rezulte că programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate international de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu, îndeplinesc conditiile prevăzute în anexa nr. 14. În cazul în care operatorul de monitorizare si raportare nu emite un astfel de document în termenul mentionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;

h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activitătii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor initiale din orice software detinut de organizatorul de jocuri de noroc;

i) monitorizarea permanentă a modului de implementare si respectare de către organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă a prevederilor legale stabilite de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre cu privire la protectia minorilor, protectia jucătorilor care prezintă risc de dependentă patologică de jocuri, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor si a măsurilor de prevenire a finantării actelor de terorism;

j) asigurarea conectării permanente, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu


care este încheiat un contract de monitorizare si colaborarea permanentă cu acestia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;

k) detinerea programului care să asigure interfata API (application programming interface) prin care să poată fi realizată legătura între sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati si cele ale comisiei;

l) arhivarea tuturor tranzactiilor financiare efectuate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat si jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani;

m) informarea comisiei cu privire la orice neregulă constatată cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

n) întocmirea unei evidente a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizati, în care evidentiază zilnic problemele identificate ori semnalate în activitatea de monitorizare si raportare, si predarea către comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare si raportare desfăsurată până în data de 20 a lunii următoare;

o) ducerea la îndeplinire a deciziilor comisiei si informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;

p) furnizarea operativă a informatiilor solicitate de comisie sau de către celelalte institutii ale statului cu competente în domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

q) achitarea la termen a obligatiilor de plată către bugetul general consolidat;

r) luarea oricăror măsuri necesare în vederea prevenirii si combaterii participării, în mod direct sau prin persoane interpuse, a întregului personal si a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare si raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

s) să depună eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor măsurilor organizatorice, logistice si de management necesare astfel încât să nu îsi poată înceta activitatea si prerogativele de monitorizare si raportare decât prin decizia comisiei. În cazul în care organismul de monitorizare si raportare îsi întrerupe ori îsi încetează activitatea din orice motiv, este obligat să pună la dispozitia comisiei si organizatorilor de jocuri cu care a încheiat contract de monitorizare toate informatiile si documentele necesare pentru a asigura continuarea activitătii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

s) includerea în contractele încheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizati a prevederilor privind sumele încasate pentru prestatiile prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre, care nu vor depăsi 0,7% din încasările efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă. De asemenea, contractele contin obligatia organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea initială a mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

t) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare si raportare potrivit art. 733 alin. (5), precum si la orice modificare a datelor care au fost avute în vedere la acordarea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

t) păstrarea confidentialitătii si a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată, precum si asupra oricărui/oricărei fapt, dată sau informatie aflat/aflată la dispozitia sa care priveste persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati ori asupra informatiilor referitoare la solduri, rulaje, operatiuni derulate de acestia sau de jucători, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucătorilor, în măsura în care a luat cunostintă despre acestea în orice mod;

u) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare initiate împotriva sa ori a actionarilor/asociatilor sau a reprezentantilor legali ai operatorului de monitorizare si raportare potrivit art. 732 alin. (5) sau cu privire la iminenta unor astfel de cereri;

v) permiterea accesului organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanta de urgentă, în orice moment, în spatiile detinute, în vederea efectuării de verificări;

w) asigurarea securitătii, integritătii, continuitătii si functionării neîntrerupte a echipamentelor si sistemelor utilizate în activitatea de monitorizare si raportare si întretinerea acestora în conditii corespunzătoare, în scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevăzuti în verificările tehnice;

x) desfăsurarea activitătii exclusiv în locatii autorizate de către comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea si raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, de către operatorul de monitorizare si raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;

y) realizarea conectării permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, în vederea asigurării accesului institutiilor statului cu atributii directe sau indirecte în materie la datele de interes pentru îndeplinirea atributiilor specifice;

z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializată, asupra întregului sistem informatic folosit în activitatea de monitorizare si raportare.

Art. 734. - (1) Comisia dispune măsura revocării autorizatiei de operator de monitorizare si raportare în oricare dintre următoarele situatii:

a) neîndeplinirea obligatiilor de plată fată de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente în conditiile legii;

b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitătile prevăzute de grupa CAEN 620;

c) după retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia îsi mentin pozitia respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

d) împotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

(2) Comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura revocării autorizatiei de operator de monitorizare si raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q).

Art. 735. - (1) în cazul în care operatorul de monitorizare si raportare intentionează să înceteze activitătile de monitorizare si raportare sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităti, el va informa comisia, cu cel putin 90 de zile înainte de încetare, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activitătilor.

(2) în privinta operatorilor de monitorizare si raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitătilor de monitorizare si raportare, în întelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, insolventa, precum si orice altă cauză legală de încetare a activitătii.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă nu poate functiona în lipsa monitorizării de către un operator de monitorizare si raportare, în situatia în care activitatea desfăsurată de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă nu este monitorizată, indiferent de cauză, acesta este obligat să îsi suspende activitatea si să informeze imediat comisia.

Art. 736. - (1) Operatorul de monitorizare si raportare îl înstiintează pe fiecare organizator de jocuri cu care are încheiate contracte de monitorizare, cu cel putin 90 de zile înainte, despre intentia sa de încetare a activitătilor de monitorizare si raportare sau dacă află că va fi în imposibilitatea de a continua aceste activităti. Operatorul de monitorizare si raportare transmite fiecărui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranzitie care să cuprindă actiunile si suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare si raportare. Planul de tranzitie stabileste:

a) furnizarea backup-ului actualizat de date, în formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;

b) faptul că de la data predării datelor la un alt operator de monitorizare si raportare operatorul care îsi încetează activitatea nu va mai avea niciun fel de obligatii cu privire la acestea.

(2) Transferul operează potrivit următoarelor conditii:

a) organizatorul de jocuri mentionează identitatea operatorului de monitorizare si raportare care urmează să preia activitătile de monitorizare si raportare de la operatorul care îsi încetează activitatea;

b) operatorul de monitorizare si raportare care îsi încetează activitatea si se găseste în situatia în care organizatorul de jocuri nu a mentionat un alt operator de monitorizare si raportare, potrivit lit. a), iar activitătile sale de monitorizare si raportare nu sunt preluate va denunta unilateral contractul de monitorizare, în interiorul termenului de 90 de zile de la data înstiintării organizatorului de jocuri, si va lua măsurile organizatorice, logistice si de management necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, în conditiile legii, si pentru tinerea acestora la dispozitia comisiei.

Art. 737. - (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si la jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, un jucător trebuie să fie înregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

(2) în vederea înregistrării, un jucător furnizează cel putin următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetătenia, locul si data nasterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabilă, numărul si seria documentului legal de identificare si detaliile unui cont bancar personal prin intermediul căruia se vor efectua transferurile în/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

(3) înregistrarea jucătorilor se poate face:

a) prin accesarea directă a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz în care jucătorul pune la dispozitia organizatorului, în mod obligatoriu, si o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetătenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimatia provizorie, iar pentru cetătenii români ori cetătenii apartinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene:  buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poartă o fotografie si semnătura titularului;

b) la oricare dintre spatiile apartinând organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, caz în care jucătorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc în mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare mentionate la lit. a), în original.

(4) La primirea informatii lor fu mizate de jucător, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificări în registrele proprii privind persoanele autoexcluse si în lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura că jucătorul respectiv nu este înscris în acestea si va înregistra definitiv jucătorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

(5) în cazul în care jucătorul nu figurează în registrul persoanelor autoexcluse si/sau în lista persoanelor indezirabile si acesta acceptă termenii si conditiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

(6) în situatia prevăzută la alin. (3) lit. a), în cazul în care jucătorul, după completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc îi va deschide un cont temporar de joc si îi va comunica jucătorului faptul că trebuie să transmită o copie scanată a acestuia în maximum 30 de zile de la data înregistrării temporare.

(7) în contul temporar deschis pe numele jucătorului acesta poate depune o sumă maximă reprezentând echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plăti din contul de joc temporar în contul bancar al jucătorului.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, transformă contul de joc temporar într-un cont de joc permanent numai după primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucătorului.

(9) Dacă jucătorul a furnizat informatii false în legătură cu înregistrarea sau dacă nu înaintează, în termen de 30 de zile, documentatia necesară pentru verificarea corectitudinii informatiilor, organizatorul de jocuri de noroc închide contul temporar de joc, conform art. 7312.

(10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucător care apare în registrul persoanelor autoexcluse sau în lista persoanelor indezirabile.

(11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează datele cu caracter personal ale unui jucător înregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani după ce contul de joc a fost închis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, iar apoi sterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

Art. 738. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informatiile privind situatia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câstigurile si pierderile), depozitele si retragerile si alte tranzactii în legătură cu acesta. Informatiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel putin 90 de zile.

(3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzactiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4) Sumele transferate de către jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

(6) Câstigurile obtinute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

(7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. Între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în acelasi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

(8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.

(9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câstigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înstiinteze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredintate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale detinătorului de licentă si autorizatie pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune si la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului si, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretentiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolventă a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel putin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plătii impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câstigurile realizate de jucător până în acel moment.

Art. 739. - (1) Informatii care trebuie continute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si pentru jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul si data licentei de organizare si autorizatiei de exploatare si perioada de valabilitate a acestora, precum si un link către website-ul Ministerului Finantelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);

b) declaratia privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

c) informatii privind jocul responsabil si posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informatiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;

d) accesul la o autotestare privind dependenta de jocuri de noroc;

e) informatii despre si o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependentei de jocuri de noroc si centrele de tratament din România sau din tări membre ale Uniunii Europene;

f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

g) serviciul de asistentă oferit jucătorului;

h) informatii privind posibilitatea înregistrării reclamatiilor jucătorilor;

i) informatii privind protectia si securitatea tranzactiilor si modalitătile de plată;

j) termenii si conditiile privitoare la drepturile si obligatiile fiecărei părti;

k) informatii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu modificările si completările ulterioare, si modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

(2) Regulamentele de joc trebuie să contină: instructiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfăsurare a jocului si metodele de gestionare a cazurilor de defectiuni ale sistemelor si ale retelelor de transmisie, metodele si termenele de plată a premiilor, precum si modalitatea de colectare si gestionare a sumelor în si din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului si organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informatiile sunt amplasate într-un spatiu care iese în evidentă de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc si trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

(3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie constient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data si ora curentă si trebuie să fie vizibil în permanentă pentru jucător.

(4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat si afisează soldul contului jucătorului.

(5) Toate informatiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atentionare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.

Art. 7310. - (1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamatie la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului si elementele pe care le reclamă.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc solutionează reclamatia într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamatiei.

(3) în cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu solutionează în termenul prevăzut sau respinge reclamatia jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.


(4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamatiile si documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamatii si le va înainta atât comisiei, cât si altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7311. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispozitia jucătorului o aplicatie care să îi permită acestuia să stabilească limite de depozit zilnice, săptămânale si lunare. O solicitare din partea jucătorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementată imediat, la cerere, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucătorului de crestere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra în vigoare decât după minimum 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispozitia jucătorului o aplicatie care să îi permită acestuia să decidă ca sumele obtinute din câstiguri care depăsesc o anumită valoare să fie returnate automat jucătorului în aceeasi modalitate în care s-a făcut alimentarea contului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispozitia jucătorului o aplicatie care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc. O solicitare de excludere din partea jucătorului trebuie implementată imediat.

(5) O excludere temporară nu se poate aplica pentru mai putin de o lună, dar jucătorul are posibilitatea să aleagă o perioadă de pauză scurtă de 24 de ore. O excludere temporară si pauza pentru o perioadă scurtă presupun dezactivarea contului jucătorului pentru acea perioadă.

(6) Excluderea finală a unui jucător implică închiderea contului jucătorului de către organizatorul de jocuri de noroc. Jucătorul îsi poate deschide un nou cont de joc, conform art. 737, numai după expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data închiderii contului de joc.

(7) Dacă un jucător s-a autoexclus de la participarea în cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urmă trebuie să îl informeze pe jucător cu privire la optiunea de consiliere si tratament al dependentei patologice de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează un registru al jucătorilor care doresc excluderea permanentă sau temporară.

(9) Un jucător care este listat în registrul prevăzut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea sa în registrul respectiv.

(10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

Art. 7312. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înstiintarea imediată a acestuia, în două situatii distincte: (i) încălcarea de către jucător a dispozitiilor legale; sau (ii) încălcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

(2) Dacă în urma verificărilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constată ca întemeiate motivele care au stat la baza suspendării contului de joc, închide contul de joc respectiv si rambursează jucătorului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului, numai sumele transferate de acesta către contul de joc, câstigurile obtinute cu încălcarea prevederilor legale urmând a fi retinute de către organizatorul de jocuri de noroc.

(3) Sumele obtinute cu încălcarea legii sunt confiscate conform dispozitiilor legale în materia confiscării, iar sumele obtinute cu încălcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt retinute de organizator în baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situatie.

(4) în cazul luării deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunică jucătorului o decizie justificată însotită de documentatia aferentă. O copie a deciziei se va trimite comisiei.

(5) La închiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc rambursează jucătorului soldul contului de joc, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru închiderea contului de joc.

(6) în situatia în care sumele cuvenite jucătorului nu pot fi transferate în contul său bancar, întrucât acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc îl înstiintează pe jucător, în termen de 5 zile lucrătoare, că poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul său de joc, în termen de un an de zile.

(7) Dacă jucătorul nu îsi manifestă optiunea de restituire a sumelor cuvenite în termenul prevăzut la alin. (6) ori nu indică organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(8) Dacă nu a fost înregistrată nicio tranzactie în contul de joc al unui jucător pe o perioadă de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc în contul bancar al jucătorului, în termenul prevăzut la alin. (5). În cazul în care contul bancar al jucătorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont către bugetul de stat, după informarea prealabilă a jucătorului conform alin. (6), cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.

Art. 7313. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă îndeplineste cerintele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare detinute de operatorul de monitorizare si raportare cu care are încheiat contract de monitorizare.

(2) Operatorul de monitorizare si raportare nu are acces la datele personale ale jucătorilor înregistrati ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care îi monitorizează, accesul său fiind limitat la informatiile despre tranzactiile financiare derulate între organizatori si jucători, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

(3) Niciun fel de modificări nu pot fi aduse mijloacelor de joc fără aprobarea prealabilă scrisă a comisiei; exceptie fac organizatorii care nu detin echipamentele tehnice pe teritoriul României, pentru care este necesară prezentarea unui document eliberat de autoritatea competentă în domeniul jocurilor de noroc din tara unde se află echipamentele cu privire la modificările aduse mijloacelor de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează o listă cu modificările aduse mijloacelor de joc, care va fi usor accesibilă operatorului de monitorizare si raportare, precum si comisiei.

(5) Atunci când un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, în orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testării, verificării si certificării suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de către organizatorul de jocuri de noroc.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, păstrează toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune pentru o perioadă de cel putin 5 ani, în format electronic, astfel încât să poată fi oricând puse la dispozitia organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanta de urgentă.

Art. 7314. - (1) Platforma de joc înseamnă mediul informatic care apartine sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta sectiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare si raportare si accesibil jucătorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă, prin care organizatorul gestionează activitatea de jocuri de noroc.

(2) Conditii minime ce trebuie îndeplinite de platforma de joc:

a) interactiunea, în timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare si cu jucătorul;

b) gestionarea formulelor de joc si a sesiunilor de joc;

c) obtinerea dreptului de participare la joc;

d) acordarea premiilor si a plătilor aferente;

e) asistenta si informarea jucătorilor;

f) oferirea învătării gratuite a jocurilor.

(3) Platforma de joc garantează corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranta, transparenta si confidentialitatea activitătilor si a functiilor exercitate, precum si corectitudinea si promptitudinea plătii premiilor.

(4) Platforma de joc garantează memorarea si trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfăsurate pe o perioadă de 5 ani si adoptă solutii care facilitează accesul la informatii pentru exercitarea actiunii de monitorizare, supraveghere si control de către operatorul de monitorizare si raportare autorizat de Ministerul Finantelor Publice si organele de control abilitate în acest sens.

(5) Platforma de joc garantează continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de înaltă fiabilitate, si este dezvoltată si întretinută conform metodelor si tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde în domeniu.

(6) Platforma de joc este dotată cu caracteristici de sigurantă capabile să garanteze protectia împotriva accesărilor neautorizate si a inalterabilitătii datelor schimbate.

(7) Componentele software pe care jucătorul trebuie să le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, în propriul sistem nu contin virusi si asigură conectarea exclusivă la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

(8) Platforma de joc si retelele de transmisie a datelor garantează cerintele stabilite prin prezentul act normativ.

Art. 7315. - (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, ia toate măsurile necesare pentru reducerea riscului de întelegeri secrete («aranjarea partidei») si refuză acceptarea de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni de întelegeri secrete.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, nu furnizează servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu vârsta sub 18 ani.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se asigură că angajatii săi, furnizorii sau orice alte persoane implicate în activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

Art. 7316. - (1) Operatorul economic care solicită licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale:

a) este constituit ca persoana juridică de drept român în conditiile legii, având ca obiect principal de activitate activitatea «jocuri de noroc si pariuri», cod CAEN 9200, si capitalul social subscris si vărsat în cuantumul prevăzut de ordonanta de urgentă;

b) detine direct sau printr-un actionar/asociat o licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitătilor cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă având minimum 100 de agentii ori pentru activităti de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

c) detine mijloacele de joc si echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc;

d) dispune de personal specializat cu pregătire si experientă în domeniul tehnologiei informatiei;

e) declară, prin intermediul notificării, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei în vigoare;

f) are încheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare si raportare autorizat în conditiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta înainte de începerea activitătii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

g) detine toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, în mod obligatoriu, pe teritoriul României, exceptie de la această prevedere făcând organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizati într-un alt stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 191 din ordonanta de urgentă.

(2) Operatorul economic care solicită licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă trebuie să îndeplinească următoarele conditii specifice:

a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgentă, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruletă, prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, numai din locatii autorizate în România pentru jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate, dintre care cel putin două mese de ruletă vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;

b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locatii autorizate în România pentru jocuri de noroc de tip bingo desfăsurate în săli de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune. Este interzisă transmiterea din studiouri special amenajate;

c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 60% si de maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acordă premii speciale, când se respectă doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de câstiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.

Art. 7317. - Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, pune la dispozitia jucătorului, în orice moment:

a) lista sesiunilor de joc, precum si rundele la care acesta a participat, cu indicarea numărului biletului de participare si a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a pretului de participare, chiar si în cazul rundelor individuale, a rezultatului obtinut de jucător si a creditării eventualului premiu în contul de joc sau al băncii;

b) pretul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzătoare si regulile de stabilire si de acordare a premiilor.

Art. 7318. - Este interzisă amplasarea sau facilitarea amplasării în spatii publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv si functional imită în orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemănătoare cu acestea, în scopul permiterii accesului jucătorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă.”

27. La articolul 74 alineatul (1), literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să întretină si să asigure functionarea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, în conditii corespunzătoare, în scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevăzuti în verificările tehnice si în regulamentele de desfăsurare a jocurilor aprobate de comisie;

b) să asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc si a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;

d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc si ale echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;”.

28. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, au următoarele obligatii:

a) notificarea comisiei, în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare în structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc;

b) sesizarea imediată a organelor cu atributii de control si a comisiei când au suspiciuni cu privire la încălcarea de către un jucător a prevederilor ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri sau cu privire la tranzactiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

c) permiterea accesului operatorului de monitorizare si raportare si a organelor de control prevăzute la art. 28 din ordonanta de urgentă, în orice moment, în spatiile detinute, în vederea efectuării de verificări, în conditiile legii, si furnizarea informatiilor solicitate de către acestia;

d) calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzactiilor efectuate pe fiecare cont de jucător în parte, cu respectarea legislatiei fiscale în domeniul jocurilor de noroc;

e) întocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse si a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri;

f) în cazul în care există afiliati ai organizatorului de jocuri de noroc înregistrati într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă si care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obtinere a licentei de organizare sau de autorizare a exploatării, către jucători din România, organizatorul efectuează toate demersurile necesare în vederea transferării conturilor referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie în cel mai scurt termen;

g) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de întelegeri secrete între jucători sau între acestia si personalul propriu («aranjarea partidei») si refuzarea acceptării de poturi din pariuri în cazul în care există suspiciuni privind întelegeri secrete;

h) transferarea, în termen de o lună de la data începerii activitătii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, pe teritoriul României, pe platforma de joc utilizată în România, doar dacă sunt accesate din România, a conturilor de joc înregistrate de cetătenii români pe platformele de joc din afara teritoriului national apartinând societătilor organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate în state nemembre ale Uniunii Europene, care detin echipamentele tehnice necesare functionării într-un stat nemembru al Uniunii Europene.”

29. La articolul 76 alineatul (1), literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1), alin. (3), art. 736, art. 737-art. 739, art. 7310 alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, art. 7315, art. 7317 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) si alin. (5);


e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40- 41, art. 47, art. 51 - 53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), I), m)-q), s) si t), precum si a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgentă.”

30. La articolul 76 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) nerespectarea prevederilor art. 7318.”

31. La articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si g);”.

32. La articolul 76, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(4) Comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura suspendării autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locatie, în functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O nouă solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi făcută după 6 luni de la data revocării.

(5) în aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), precum si atunci când organele cu atributii de control sesizează comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanta de urgentă, acestea înaintează propunerea de sanctionare si perioada propusă, însotite de întreaga documentatie care stă la baza propunerii.”

33. Articolul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

34. Anexa nr. 2 “Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Punctele 5, 8 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“5. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

- reprezentantul legal are experientă în domeniul organizării si exploatării de jocuri de noroc;

- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifică în vigoare;

- numai pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregătire si experientă în domeniu de minimum 3 ani în domeniul tehnologiei informatiei.

8. numai pentru activitatea de cazinou si pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă -

dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă si pentru activităti de pariuri on-line - declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpusi, legătură cu activitătile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenta de organizare si autorizatia de exploatare;”.

b) După punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:

“10. În cazul în care există afiliati ai unui organizator de jocuri de noroc înregistrati într-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicită licentă de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă si care au furnizat sau furnizează astfel de jocuri, la data cererii de obtinere a licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare, către jucători din România, organizatorul depune o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că va face toate demersurile necesare transferării bazei de date referitoare la jucătorii respectivi către baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmează a fi autorizat pe teritoriul României în cel mai scurt termen.”

35. Anexa nr. 3 “Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc” se modifică si se completează după cum urmează:

a) La litera A “Pentru autorizatiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:”, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă, precum si dovada înregistrării ca punct de lucru a spatiului de joc;”.

b) La litera B “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:”, punctele 1 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea, precum si programul de functionare. În măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiului de joc, precum si dovada înregistrării ca punct de lucru;”.

c) La litera C “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:”, punctele 1 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea, redactată si dactilografiată în limba română, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea, precum si programul de functionare. În măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;


4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiului de joc, precum si dovada înregistrării ca punct de lucru;”.

d) La litera E “Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:”, punctul 8 se abrogă.

e) După litera E se introduc trei noi litere, literele F-H, cu următorul cuprins:

“F. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei în care se află acestea. În măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;

3. regulamentul de functionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor si cu respectarea prevederilor legale;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare si raportare în vederea avizării;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spatiul/spatiile în care urmează a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I., în situatia în care detin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locatia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, detine autorizatie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală sau autorizatie valabilă de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către detinătorul de drept al programului informatic;

14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

G. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea, redactată si dactilografiată în limba română, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei în care se află acestea, în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 73”ie alin. (1) lit. d) din hotărâre;

3. regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, în vederea avizării;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spatiul/spatiile în care urmează a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I., în situatia în care detin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

12. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către detinătorul de drept al programului informatic;

13. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

H. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. 1 lit. a), e)-h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea, redactată si dactilografiată în limba română, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei în care se află acestea, în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea este redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotărâre;

3. regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia în care este amplasat serverul, planul de recuperare după dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare încheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, în vederea avizării;

7. confirmarea eliberată de către operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotărâre asupra echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit căruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute în domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului de jocuri că spatiul/spatiile în care urmează a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I., în situatia în care detin echipamentele tehnice pe teritoriul României;

12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului că locatia de unde se realizează transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, detine autorizatie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri;

13. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către detinătorul de drept al programului informatic;

14. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

36. La anexa nr. 11 “Situatia privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune”, punctul 1 al formularului se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. ÎNCASĂRI EFECTIVE”

37. Anexa nr. 12 “Situatia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă” se modifică si se completează după cum urmează:

a) Titlul formularului se modifică si va avea următorul cuprins:

“SITUATIA LUNARĂ

privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna...”

b) După punctul 2 al formularului se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. Venituri înregistrate”

c) Instructiunile de completare a formularului “Situatia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă” se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Instructiunile de completare a formularului

«Situatia lunară privind încasările din organizarea de pariuri în cotă fixă pentru luna...»“

Se întocmeste în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidentă alcătuit din 100 de file, care trebuie snuruit, numerotat si vizat de către organul fiscal competent în administrarea, din punct de vedere fiscal, a operatorului economic.

Modul de completare a formularului:

- rd. 1.1 -valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă, cumulat până la finele lunii precedente celei de raportare;

- rd. 1.2 - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;

- rd. 1.3 - se cumulează valorile de la rd. 1.1 si rd. 1.2;

- rd. 2.1. - valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute până la luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

- rd. 2.2 - valoarea premiilor plătite aferente biletelor de participare vândute în luna de raportare; se cumulează totalurile zilnice ale premiilor;

- rd. 2.3 - se cumulează valorile de la rd. 2.1 si rd. 2.2;

- rd. 21 - din valoarea de la rd. 1.2 se scade cea de la rd. 2.2, rezultatul reprezentând veniturile înregistrate de operatorul economic;

- rd. 3 - taxa de autorizare calculată la valoarea lunii de raportare;


- rd. 4 - taxa de autorizare efectiv plătită;

- rd. 5 - taxa datorată calculată ca diferenta dintre valorile de la rd. 3 si rd. 4.”

38. După anexa nr. 12 se introduc două noi anexe, anexele nr. 13 si 14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 10 august 2011.

Nr. 823.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 131a Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obtinerea autorizatiei de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

1. cererea prin care se solicită Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc acordarea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă. Cererea, redactată si dactilografiată în limba română, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic, contine:

- datele de identificare a solicitantului;

- descrierea activitătii de monitorizare si raportare, cu indicarea solutiilor tehnice, a sistemului informatic folosit, precum si prezentarea personalului angajat;

- descrierea echipamentelor tehnice;

- descrierea spatiului în care vor fi instalate si operate echipamentele tehnice;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului unde îsi are sediul operatorul economic, din care să rezulte:

- elementele de identificare a operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- capitalul social subscris si vărsat;

- structura actionariatului sau a asociatilor, după caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- că obiectul de activitate cuprinde activitătile din grupa CAEN620;

- sediile secundare înregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului unde îsi are sediul operatorul economic;

4. documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 732 alin. (5) din hotărâre;

5. dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra echipamentelor tehnice prin intermediul cărora îsi va desfăsura activitatea specifică în calitate de operator de monitorizare si raportare a jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă;

7. o descriere amănuntită a activitătii, inclusiv locatia în care este amplasat serverul. Se precizează modalitatea de interconectare cu organizatorii de jocuri de noroc on-line, modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea si garantarea securizării informatiilor centralizate solicitate de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

8. manualul de functionare a sistemului implementat de către operatorul de monitorizare si raportare în vederea realizării atributiilor prevăzute în ordonanta de urgentă si prezenta hotărâre;

9. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor si datelor, precum si locatia în care este amplasat serverul;

10. dovada privind constituirea fondului de garantie;

11. date privind persoana de contact desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare;

12. declaratie pe propria răspundere din partea operatorului de monitorizare si raportare că spatiul/spatiile în care sunt instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea si raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

13. avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai operatorului economic. În situatia în care reprezentant legal este un operator economic, se prezintă avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai acestuia;

14. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali se va prezenta declaratia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;


- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifică în vigoare;

15. certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentantii legali ai operatorului economic nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de ordonanta de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

16. certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic, din care să rezulte că nu înregistrează obligatii de plată restante fată de bugetul general consolidat la data solicitării autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

17. planul de securitate a sistemului informatic, aprobat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice si organizatorice prevăzute pentru asigurarea următoarelor cerinte: confidentialitatea si integritatea comunicatiilor, confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor, confidentialitatea si integritatea datelor, protectia datelor cu caracter personal, împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem, restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale si evenimente imprevizibile, gestionarea si administrarea sistemului informatic, orice alte activităti sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în sigurantă a sistemului;

18. certificările, din punctul de vedere al securitătii, asupra solutiei informatice sau produselor continute în aceasta, emise de organizatii nationale ori internationale recunoscute;

19. auditul asupra planului de securitate prevăzut si a solutiilor informatice folosite în activitatea de monitorizare, realizat de către o firmă de specialitate, împreună cu o declaratie în care este exprimată independenta auditorului fată de sistemul informatic auditat prin intermediul căreia se certifică faptul că membrii echipei de audit si societătile comerciale la care sunt angajati nu au fost implicati în misiuni de consultantă legate de sistemul auditat. Declaratia va fi semnată de toti membrii echipei de audit si semnată si stampilată de reprezentantul legal al fiecărui angajator al membrilor echipei de audit.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 870/2009)

 

CONDITII

pentru laboratoarele internationale/nationale de certificare

 

1. să aibă o activitate neîntreruptă în ultimii 3 ani în domeniul jocurilor de noroc definite laart. 10 alin (1)lit. g)-i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă;

2. să aibă experientă în activitatea de certificare a software-ului utilizat de organizatori de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgentă, recunoscute în domeniu;

3. să nu se fi constatat deficiente în exploatarea programelor certificate de acestea;

4. să fie recunoscute/autorizate pentru efectuarea de certificări ale programelor de joc de autoritătile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.