MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 617/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 august 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 585 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

856. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

865. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.995. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finantare de tip strategic si contractelor de finantare de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (POSDRU) ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea  financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă,  aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009

 

5.218. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat – 2012

 

5.219. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind organizarea si desfăsurarea evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2011-2012

 

5.220. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013

 

5.224. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

568. - Decizie privind sanctionarea domnului Josef Schindlegger, persoană semnificativă la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 585

din 5 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Teodor Bârsan în Dosarul nr. 4.257/305/2009 al Tribunalului Covasna si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.878D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate dau eficientă principiului colectării taxelor fiscale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 18 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.257/305/2009, Tribunalul Covasna a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Teodor Bârsan într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva unei sentinte pronuntate în materie fiscală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că, prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2009, executivul a lipsit de efecte Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care solutiona recursul în interesul legii cu privire la calitatea de subiect activ al contraventiei prevăzute de art. 219- 220 din Codul de procedură fiscală. Guvernul si-a depăsit rolul si atributiile sale, pătrunzând în sfera puterii judecătoresti, împrejurare de natură a aduce atingere principiului separatiei puterilor în stat.

Tribunalul Covasna consideră că modul în care Guvernul a reglementat sfera subiectilor activi ai contraventiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 nu reprezintă o imixtiune a puterii executive în actul de justitie si nicio nesocotire a principiului separatiei puterilor în stat, ci constituie o problemă de politică legislativă, aflată la latitudinea Guvernului si, ulterior, a Parlamentului, fiind de datoria acestor două autorităti să pună de acord legislatia cu relatiile sociale nou create.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, care au următorul cuprins: “Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

14. La articolul 221, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 219-220 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în cazul asocierilor si al altor entităti fără personalitate juridică, sanctiunile se aplică reprezentantilor acestora.»“

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 102 alin. (1) - Rolul si structura Guvernului, art. 124 alin. (1) - înfăptuirea justitiei si în art. 126 alin. (3) - Instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ce face obiectul prezentei cauze, Curtea Constitutională constată următoarele:

1. Prin Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 7 aprilie 2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, republicat, raportate la prevederile art. 221 alin. (2) din acelasi cod, care au constituit temeiul unei practici neunitare a instantelor de judecată, acestea pronuntându-se în mod diferit cu privire la calitatea de subiect activ al contraventiei de detinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant potrivit titlului VII din Codul fiscal.

Potrivit dispozitiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, republicat, “Constituie contraventie detinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false”, iar în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (2) din acelasi cod, “Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 219 si art. 220 se aplică persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect juridic fiscal”.

În motivarea deciziei sale, Înalta Curte de Casatie si Justitie a retinut că “din moment ce contraventia prevăzută la art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedură fiscală se referă la regimul produselor accizabile, calitatea de subiect activ al acestei contraventii nu o poate avea decât persoana fizică îndeplinind conditia de contribuabil cu obligatie de plată a accizelor.

Or, o atare obligatie nu poate reveni decât persoanelor juridice, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate conform art. 209 din Codul fiscal, responsabilitatea marcării produselor accizabile având-o antrepozitarii autorizati, asa cum se precizează în art. 203 din acelasi cod.

Ca urmare, atât timp cât nu se află într-un raport juridic fiscal implicând obligatia de plată a accizelor, pentru că nu este nici antrepozitar si nici comerciant, persoana fizică nu poate deveni subiect activ special al contraventiei de detinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false.”

2. În temeiul art. 126 alin. (3) din Constitutie, “Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale”. Prevederea legală care stabileste competenta în această materie o constituie art. 329 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia “Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii de către toate instantele judecătoresti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de conducere ale curtilor de apel, precum si Avocatul Poporului au îndatorirea să ceară Înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti”, iar, potrivit art. 3307 alin. 2- 4 din cod, “Decizia se pronuntă numai în interesul legii si nu are efecte asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din acele procese.

Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronuntare si se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instante de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu privire la această competentă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Curtea Constitutională s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.014 din 8 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007. Curtea a retinut că scopul reglementării competentei instantei supreme în această materie îl constituie “promovarea unei corecte interpretări a normelor juridice în vigoare, iar nu elaborarea unor noi norme”. Legiuitorul, având în vedere pozitia Înaltei Curti de Casatie si Justitie în sistemul instantelor judecătoresti, precum si rolul său prevăzut de Constitutie, a instituit obligativitatea interpretării date de aceasta în scopul aplicării unitare de către instantele judecătoresti a unui text de lege, fără ca astfel instanta supremă să se substituie Parlamentului, unica putere legiuitoare în stat.

Curtea a mai retinut, pe de altă parte, că “interpretarea legilor este o operatiune ratională, utilizată de orice subiect de drept, în vederea aplicării si respectării legii, având ca scop clarificarea întelesului unei norme juridice sau a câmpului său de aplicare. Instantele judecătoresti interpretează legea, în mod necesar, în procesul solutionării cauzelor cu care au fost învestite, interpretarea fiind faza indispensabilă procesului de aplicare a legii. «Oricât de clar ar fi textul unei dispozitii legale - se arată într-o hotărâre a Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza C.R. contra Regatului Unit, 1995) - în orice sistem juridic există, în mod inevitabil, un element de interpretare judiciară [...]». Complexitatea unor cauze poate conduce, uneori, la aplicări diferite ale legii în practica instantelor de judecată. Pentru a se elimina posibilele erori în calificarea juridică a unor situatii de fapt si pentru a se asigura aplicarea unitară a legii în practica tuturor instantelor de judecată, a fost creată de legiuitor institutia recursului în interesul legii. Decizia de interpretare pronuntată în asemenea cazuri nu este extra legem si, cu atât mai mult, nu poate fi contra legem”.

De asemenea, Curtea a mai constatat că “institutia recursului în interesul legii conferă judecătorilor instantei supreme dreptul de a da o anumită interpretare, unificând astfel diferentele de interpretare si de aplicare a aceluiasi text de lege de către instantele inferioare. Asemenea solutii interpretative, constante si unitare, care nu privesc anumite părti si nici nu au efect asupra solutiilor anterior pronuntate, ce au intrat în puterea lucrului judecat, sunt invocate în doctrină ca «precedente judiciare»“.

3. Ulterior pronuntării deciziei Înaltei Curti de Casatie si Justitie, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, legiuitorul delegat a modificat dispozitiile titlului X - Sanctiuni din Codul de procedură fiscală, inclusiv prevederile art. 221 alin. (2), care au făcut obiectul recursului în interesul legii, solutionat prin decizia invocată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Luând în considerare ratiunile expuse mai sus care fundamentează competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii, Curtea Constitutională constată că interventia legiuitorului asupra dispozitiilor legale a căror aplicare a generat o practică neunitară a instantelor judecătoresti, chiar dacă aceasta a fost înlăturată prin Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2007 a instantei supreme, s-a exercitat în limitele constitutionale prevăzute de art. 61 coroborat cu art. 115 din Legea fundamentală, referitoare la Parlament - autoritatea legiuitoare primară, respectiv la Guvern - legiuitorul delegat.

Chiar dacă, prin prisma interesului personal al autorului exceptiei, optiunea legiuitorului este criticabilă, o atare optiune, impusă de ratiuni evidente, respectiv instituirea unui cadru unitar de sanctionare a contraventiilor în materie fiscală, inclusiv a celor referitoare la regimul produselor accizabile, indiferent de calitatea persoanei fizice care săvârseste contraventia, se circumscrie competentei sale exclusive si nu poate fi calificată drept o ingerintă în sfera de competentă a instantelor judecătoresti, de natură a aduce atingere principiului separatiei puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutie.

De altfel, a considera întemeiată o atare critică ar echivala cu negarea posibilitătii oricărei modificări a legislatiei în vigoare, întrucât, de fiecare dată, aceasta antrenează o modificare a regimului juridic si deci un tratament juridic diferit pentru persoane aflate în situatii identice, ceea ce, desigur, este de neconceput. Or, atâta timp cât legea nouă nu produce efecte retroactive, hotărârile judecătoresti pronuntate în temeiul legii vechi, inclusiv deciziile instantei supreme, dobândind autoritate de lucru judecat, legiuitorul este îndreptătit să opereze orice modificare pe care o consideră necesară si oportună asupra fondului activ al legislatiei.

Autoritatea de lucru judecat de care se bucură Decizia nr. 61 din 24 septembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie în ceea ce priveste modalitatea de interpretare si aplicare a dispozitiilor Codului de procedură fiscală este una absolută pe toată durată de existentă a normei care a făcut obiectul deciziei.

Sanctionarea persoanei fizice, subiect activ al contraventiei de detinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, indiferent dacă are sau nu calitatea de antrepozitar sau comerciant, este determinată de survenirea unui eveniment legislativ care elimină solutia legislativă care a fundamentat decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie, aspect ce nu contravine cu nimic autoritătii de lucru judecat al acesteia văzută ca garantie a principiului neretroactivitătii legii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătătirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Teodor Bârsan în Dosarul nr. 4.257/305/2009 al Tribunalului Covasna.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru inspectoratele judetene de politie, a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale si ale consiliului judetean.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 856.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmit în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru inspectoratele de politie judetene

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar care se include în valoarea imobilului înregistrat la nr. MFP

- lei -

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public

1.

Str. Traian nr. 1,

municipiul Sebes,

judetul Alba

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebes nr. 232/2010

Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebes, judetul Alba

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Alba

Nr. de încăperi = 2

S. utilă = 54,24 m2

32.000

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de

inventar.

2.

Str. Iancu nr. 9,

orasul Huedin,

judetul Cluj

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Huedin nr. 73/2009

Din administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj

Statul român, în administrarea Ministerului  Administratiei si Internelor - Inspectoratul de  Politie al Judetului Cluj

Nr. de încăperi = 5

S. utilă = 73,62 m2

28.447,9

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de

inventar.

3.

Str. Republicii nr. 5,

municipiul Medgidia,

judetul Constanta

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Medgidia nr. 29/2010

Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia,  Judetul Constanta

Statul român, în administrarea Ministerului  Administratiei si Internelor - Inspectoratul de  Politie al Judetului Constanta

Nr. de încăperi = 3

S. utilă = 42,56 m2

38.047,5

Ministerul Finantelor Publice  urmează să atribuie număr de

inventar.

4.

Str. Lt. Musat nr. 1,

orasul Cernavodă,

judetul Constanta

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Cernavodă nr. 118/2010

Din administrarea Consiliului  Local al Orasului Cernavodă,  Judetul Constanta

Statul român, în administrarea Ministerului  Administratiei si Internelor - Inspectoratul de  Politie al Judetului Constanta

Nr. de încăperi – 3

S. utilă = 44,28 m2

31.503

Ministerul Finantelor Publice  urmează să atribuie număr de

inventar.

5.

Str. Sănătătii nr. 5,

orasul Năvodari,

judetul Constanta

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Năvodari nr. 124/2010

Din administrarea Consiliului Local al Orasului Năvodari,  Judetul Constanta

Statul român, în administrarea Ministerului  Administratiei si Internelor - Inspectoratul de  Politie al Judetului Constanta

Nr. de încăperi = 3

S. utilă = 40,80 m2

4.281,9

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de

inventar.

6.

Str. Gheorghe Sincai nr. 39,

municipiul Baia Mare,

judetul Maramures

Hotărârea Consiliului Judetean Maramures nr. 135/2010

Din administrarea Consiliului Judetean Maramures

Statul român, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de  Politie al Judetului Maramures

Nr. de încăperi = 4

S. utilă = 59,39 m2

78.853

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie număr de

inventar.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 si 633 bis din 27 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 21 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Coroiesti”, sectiunea I “Bunuri imobile” pozitia nr. 78, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: “Drum de exploatatie 32”.

2. Anexa nr. 23 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cretesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: nr. 30-62, 68, 77, 78, 80-95, 103, 105, 109 si 113, iar ia sectiunea II “Bunuri mobile” se abrogă pozitia nr. 117;

b) ia sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 244B - sat Cretesti - DN 24B, lungime 2.340 m, lătime 20 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.391.183 lei”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Limită Satu Nou-Crăsnăseni, lungime 2.100 m, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DN 24 spre Leosti, din pământ, lungime 2,8 km, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal Vlăscineasa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DE 581 Crasna-Husi în drumul forestier Vlăscineasa, lungime 314 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2010”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Dreaptă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Pricochi Dumitru la nr. 6 - Murgoci P Gheorghe, lungime 188 m, lătime 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Eternitătii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Mihalachita Elena la nr. 58 - Hanganu Elena, lungime 1.738 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Fanfarei”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Artene Elisabeta la nr. 61 - lonitescu Neculai, lungime 129 m, lătime 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Găitoii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Grisaru Margareta la nr. 8 - Mihalache Elena, lungime 214 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Holmului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Hulubaru Mihai la nr. 11 - Condrea Valeria, lungime 512 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Principală”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de ia nr. 1 - Dumitrascu Constantin la nr. 85 - Rotam Tiberiu, lungime 2.480 m, lătime 20 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti - Str. Scolii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Enache Ioana la nr. 64 - Mălăncus Valeria, lungime 1.928 m, lătime 10 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Str. Bazinelor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Ignat Măria la nr. 74 - lancu Măria, lungime 2.370 m, lătime 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Str. Cucului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Toma Gheorghe la nr. 21 - Hotnog Paraschiv, lungime 734 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - str. Făgădău”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Orzan Gheorghe la nr. 106 - Canton silvic Găitoaia, lungime 3.250 m, lătime 16 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Fundătura Făgădău”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Moraru Tinca la nr. 9 - Donea Constantin, lungime 180 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - str. Finlanda”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Fălcianu Valentina la nr. 15 – Crâsmaru Tinca, lungime 420 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Str. Imasului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Olteanu Neculai la nr. 26 - Toma Ionel, lungime 390 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Str. Livezii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Cristea Petru la nr. 47 - Grigoras Petru, lungime 896 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - Fundătura Livezii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Stamate Măria la nr. 34 - Cristea Neculai, lungime 940 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Cretestii de Sus - str. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Ichim Măria la nr. 48- Anea Elena, lungime 1.310 m, lătime 8 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Satu Nou - Str. Fântânii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Daniele Licio la nr. 73 - Cozma Ion, lungime 1.320 m, lătime 14 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Satu Nou - Str. Nouă”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Samson Alexandra la nr. 50 - Matran Constantin, lungime 974 m, lătime 14 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Satu Nou - Str. Parcului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Ciuntuc Vasile la nr. 20 - Anton Virgil, lungime 480 m, lătime 14 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Satu Nou - Str. Scolii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Lăstun Cerulentiu la nr. 37 - Arhire Zoita, lungime 1.280 m, lătime 14 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Budesti - Str. Conacului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Chirila Constantin la nr. 50 - Burnuz Costache, lungime 2.220 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Budesti - str. Sfântul Dumitru”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Macovei C. Petru la nr. 40 - Savin Viorel, lungime 1.515 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sat Budesti - Str. Pădurii”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la nr. 1 - Dumitrascu Neculai la nr. 55 - Nechita Claudiu, lungime 1.352 m, lătime 6 m”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2010”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parc, Satu Nou”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren - 3.800 mp, în satul Satu Nou. Vecini: N - Buzdugan Margareta, S - Str. Scolii, E - Str. Parcului, V - Str. Scolii”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “11 fântâni publice din piatră si tuburi în satul Budesti, în punctele: Măgureanu, Dumitrascu C, Strungaru, Avram V. Bocancea, Burzun A., Podaru, Petrache S., Afrăsinei A., Macovei M., Piciu C; 23 fântâni publice în satul Cretestii de Sus în punctele: Pogănescu M., Ignat M., Troită, Bobu V., Cornea C, Baican M., Grecu Stefan, Bombea, Moldovan M., Cucu P, Crîsmaru T., Luca I., Movileanu P, biserică, Prepelită E., Anea E., Manta I., Enache J., Hortolomei M., Hotnog J., Cretu T., Mocanu M., Brânză E.; 17 fântâni în satul Cretesti în punctele: Chirica I., biserică, Atasiei E., Tulbure V., Onofrei M., Bunescu C, Cristea D., Nechita M., Pară M., Nechita C, Bodescu M., Mălăncus V., Murgoci M., Hanganu E., Hîncu M., Trofin Mihăilă C; 15 fântâni publice în Satu Nou în punctele: Moraru M., Anton I., Apostol E, Blănaru Stefan, Pruteanu Gheorghe, Cozma I., Ilie I., Anastasiei M., scoală, Ciuntuc C, Apostol G., Baciu S., Băhnăreanu M., Paraschiv M., Ciuntuc M.”;

- la pozitia nr. 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sediu primărie cu grup sanitar propriu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Cretesti, suprafată teren - 3.000 mp, suprafată construită - 360,80 mp; fundatie - piatră; pereti - cărămidă; tâmplărie - lemn, acoperis - tablă zincată; iluminat electric. Vecini: S - DC 50, N - Pârău Mihai, V - cămin cultural, E - Văleanu Grigore”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.361,19 lei”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren 3.000 mp. Vecini: N - dispensar veterinar, S - primăria Cretesti, E - DC 50, V - teren proprietate particulară; clădire: suprafată construită - 425 mp; fundatie - beton si piatră; pereti - cărămidă; tâmplărie - lemn; acoperis - tablă zincată; stare - bună; iluminat electric, încălzire sobe”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1968”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “102.336,79 lei”;

- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Centru social de zi pentru persoane vârstnice”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “teren aferent 5.410 mp, suprafată construită - 356,05 mp; nr. nivele - 8, fundatie - beton; zidărie - cărămidă; tâmplărie - termopan; sarpantă - lemn; acoperis - tablă; încălzire cu centrală termică, iluminat electric; stare: foarte bună. Vecini: N - Alexa Gheorghe si lonitescu Neculai, E - Bunescu Corneliu si Cazacincu Magda, V - Orzan Ion, S - Bunescu Corneliu si DC 50. Anexă: suprafată construită - 40 mp; fundatie - beton; pereti - cărămidă; sarpantă - lemn; acoperis - plăci azbociment”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.225.248,00 lei”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Scoala cu clasele I-VIII Cretestii de Sus, local nr. 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată teren - 3.470 mp, suprafată construită - 341 mp; nr. nivele - P; fundatie - beton; pereti - cărămidă; acoperis - tiglă; sarpantă - lemn; iluminat electric si încălzire cu sobe de teracotă; stare - bună. Vecini: N - str. Făgădău, E - Str. Bazinelor, S si V - proprietăti private”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2003”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “298.217,60 lei”;

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: “suprafată totală - 231,75 ha, după cum urmează: punct Budesti - 110 ha, punct Satu Nou - 22 ha, punct Elan - 50 ha, punct Lohan - 49,74 ha”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârile Consiliului Local nr. 49/2010 si nr. 52/2010”;

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 123 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 124-127, potrivit anexei nr. 1;

d) la sectiunea II “Bunuri mobile” pozitia nr. 116, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “7.621 volume de carte”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.644,81 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2010”.

3. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Duda-Epureni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 150, 151, 201, 206, 209, 217, 227, 228, 233, 239, 240, 253, 254, 256, 261-263, 265, 268, 269, 271 si 276;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 1957”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 84, parcela 1957, lungime 2.200 m, lătime 4 m”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie DE 1963”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 84, parcela 1963, lungime 1.200 m, lătime 4 m”;

- la pozitia nr. 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. secundară nr. 2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 2337, sat Epureni, lungime 420 m, lătime 8 m. Vecini: E - Bahnar D. Neculai, Păduraru Tudora; V - Dragunoiu Viorel, Ungureanu Safta”;

- la pozitia nr. 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 2302, sat Epureni, lungime 550 m, lătime 7 m. Vecini: E - Pletea Pavel; V - Nechifor Vasile; S - Dumitrescu Jenica; N - teren sport scoală”;

- la pozitia nr. 125, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 2055, sat Epureni, lungime 1.300 m, lătime 7 m. Vecini: V - Societatea Comercială «Fantezia» - S.R.L., Buraga Marin E - Mardare Stefan, Costea T. Petru”;

- la pozitia nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 3”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 999, sat Epureni, lungime 300 m, lătime 7 m. Vecini: N - Nastase Gheorghe, Bahnar S. Gheorghe, S - Gavril V. Constantin, Alexa Neculai”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 700, sat Epureni, lungime 220 m, lătime 5,5 m. Vecini: N - Tutu Elena, Pintilie Victoria; S - Bahnar Victoria; Ungureanu Alexandru”;

- la pozitia nr. 148, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Str. secundară nr. 6”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcelele 711, 465,268, sat Epureni, lungime 1.380 m, lătime 7 m. Vecini: N - lanos Gheorghe; S - Bahnar Victoria; E - Scarlat Măria; V - Sîrbu Cornel”;

- la pozitia nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 499/1, sat Epureni, lungime 100 m, lătime 6,5 m. Vecini: E - Primăria Duda-Epureni; V - Irimia Costel; S - Tudose Lucia; N - Moraru Vasile”;

- la pozitia nr. 156, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 7”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 500, 508/1, sat Epureni, lungime 250 m, lătime 5,5 m. Vecini: E - Cazan Elena; V - Primăria Duda-Epureni; N - Gheorghiu Emilian; S - Ciocoiu V. loan”;

- la pozitia nr. 198, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 15”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1650, sat Duda, lungime 250 m, lătime 8 m. Vecini: E - Pârvan Stefan, Pricop Ioana; V - Pricop Ion, Pavel Neculai”;

- la pozitia nr. 200, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 14”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 2045, sat Duda, lungime 854 m, lătime 8 m. Vecini: N - Mocanu Petru, Andries Costică; S - Darie loan, Bălan D. Neculai”;

- la pozitia nr. 204, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1508, sat Duda, lungimea 750 m, lătime 10 m. Vecini: E - Pîrvan Grigore; V - Pricop Emil; S - Vîrlan loan; N - Pricop Măria”;

- la pozitia nr. 205, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 13” iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1509, sat Duda, lungime 175 m, lătime 7 m. Vecini: N - Pricop Valeriu, cimitir nou; S - troită, cimitir vechi”;

- la pozitia nr. 207, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1587, sat Duda, lungime 360 m, lătime 7 m. Vecini: N - Biserica Novaci, Israte Niculina; S - lonită Ioana, Andries Stefan”;

- la pozitia nr. 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1249, sat Duda, lungime 360 m, lătime 7 m. Vecini: E - Sujdea Neculai, Ciuntuc Gheorghe; V - Matran Ioana, Vîrlan P. Costică”;

- la pozitia nr. 236, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada secundară nr. 12”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 1510, sat Duda, lungime 380 m, lătime 7 m. Vecini: E - Manolachi Liviu, Mereută Nelu; V - Ciuntuc Măria, Pîrvan Vasile”;

- la pozitia nr. 237, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Stradă secundară nr. 11”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, Parcelele 1126, 1127, 1074, sat Duda, lungime 600 m, lătime 6,5 m. Vecini: N - Bălan Gheorghe, Busuioc Valeriu; S - Ciuntuc Măria, Bereanda Monica”;

- la pozitia nr. 251, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 707, sat Duda, lungime 360 m, lătime 6 m. Vecini: E - Macarie Gheorghe, teren extravilan; V - Diaconu Stefan, Stratulat Vasile”;

- la pozitia nr. 273, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 0, parcela 223, sat Valea Grecului, lungime 400 m, lătime 7 m. Vecini: E - Condrea Valeria; V - Condrea Costică, N - Postu Constantin; S - Avram Costache”;

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 398 se introduc 16 noi pozitii, pozitiile nr. 399-414, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Laza”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 114 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 115, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oltenesti”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 244 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 245 si 246, potrivit anexei nr. 4.

6. Anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pădureni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 1596”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 1856”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 2324”.

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 422 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 423-428, potrivit anexei nr. 5.


7. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pogana”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 227 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 228-230, potrivit anexei nr. 6.

8. Anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stănilesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3, textul “DC 32 (pietruit) pleacă din DN 24AJ. Husi - sat Pogonesti - sectia mecanizare - Chersacosu - E581, L= 12,270 km” va avea următorul cuprins: “DC 32, pietruit si asfaltat, pleacă din DN 24A Husi - sat Pogănesti - sat Chersacosu - E581, lungime 12,270 km, din care asfaltat 4,2 km”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.019.430,53 lei”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3, textul “Str. nr. 16 pleacă din DN 24A (punct Lungu Safta) până la Str. nr. 38 (punct Paiu Claudiu), L = 260 m, I = 9 m” va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie 2297 ce pleacă din DN 24 (punctul Lungu Safta) până la drum agricol de exploatatie 1660, lungime 273 m, lătime 6 m, drum nepietruit”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3, textul “Str. nr. 2 pleacă din DN 24A (punct Zaharia C), L = 230 m, I = 12 m” va avea următorul cuprins: “drum agricol de exploatatie 382 ce pleacă din drumul agricol de exploatatie 682/1 până la DN 24A, lungime 300 m, lătime 6 m, drum nepietruit”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3, textul “DV 12 pleacă din Str. 38 punct Paiu Claudiu până la râpa Miele, L = 400 m, I = 4 m” va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 1660 ce pleacă din drum agricol de exploatatie 2297 până la drum agricol de exploatatie 1692, lungime 469 m, lătime 6 m, drum nepietruit”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 65 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 66-79, potrivit anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voinesti” sectiunea I “Bunuri imobile”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DJ 243-c Gărdesti - Obârseni - Rugăria - L = 11.500 m, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 102”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din DJ 243 - Obârseni, L = 3.100 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 93”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 112 - Stâncăseni - Rusi, L = 5.800 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 93A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 112 - Corobănesti, L = 3.910 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 100A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 100 - Radeni - DJ 243, L = 2.480 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 99A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 243C - Gura Tutovei - DJ 243, L = 2.600 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 111”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 102 - Obârseni - Lingurari, L= 3.480 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 111A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 111 - DC 102, L = 1.420 m, I = 8 m”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 19/2011”.

10. Anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vutcani” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.756.723,49 lei”;

- la pozitia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.760.852,42 lei”;

- la pozitia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: “431.395,18 lei”;

- la pozitia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: “391.267,98 lei”;

- la pozitia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: “507.693,75 lei”;

- la pozitia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.169,37 lei”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 308 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 309, potrivit anexei nr. 8.

11. Anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pochidia” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 81 si 111;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Cămin Cultural Pochidia la lancu Jan, lungime 800 m, lătime 12 m, partial modernizat prin SAPARD”;

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Chiper Neculai la Bobenchi Ioana, lungime 520 m, lătime 8 m, partial modernizat prin SAPARD”;

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la lancu Lili la Mocanu Ion, lungime 160 m, lătime 6 m, modernizat prin SAPARD”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Drum sătesc 25 la DC 77, lungime 50 m, lătime 8 m, modernizat prin SAPARD”;

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la DC 147 la Drum sătesc 205, lungime 50 m, lătime 12 m”;

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Sandu Constantin la Ciocan Dobrita, lungime 420 m, lătime 8 m, modernizat prin proiect SAPARD”;

- la pozitia nr. 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Filiche Niculina la Stângă Vasile, lungime 520 m, lătime 6 m, modernizat prin proiect SAPARD”;

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 203 se introduc 69 de noi pozitii, pozitiile nr. 204-272, potrivit anexei nr. 9.

12. La anexa nr. 82 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rafaila”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 63 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 64, potrivit anexei nr. 10.

13. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fruntiseni, judetul Vaslui” sectiunea I “Bunuri imobile”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 212”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Sava Nită până în punct Savita (vii, imas), lungime 350 m, lătime 6 m, tarlaua nr. 22”;

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 895”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 73 până la limită hotar comuna Grivita, lungime 3.000 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 51, 52 si 53”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 901”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 242F până în drumul agricol de exploatatie 895, lungime 1.250 m, lătime 7 m, tarla nr. 53”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 890-142”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 895 (parcela 891/1) până în drumul agricol de exploatatie 26, lătime 7 m, tarlalele nr. 14, 15, 51 si 52”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 143/162”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 73 până în drumul agricol de exploatatie 141, lătime 6 m, tarlalele nr. 12, 15 si 51”;

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 132/172”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 73 până la proprietatea lui Groza llie, lătime 7 m, tarlalele nr. 10, 15, 16, 17 si 18”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 125”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 26 până la proprietatea lui Groza llie, lătime 7 m, tarlalele nr. 6, 10, 11, 13 si 14”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 141/32”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 289 până la limita hotarului cu comuna Zorleni (sat Dealu Mare), lătime 7 m, tarlalele nr. 6, 10, 13, 14, 15 si 22”;

- la pozitia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 26”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 289 până la limita hotarului cu comuna Zorleni (sat Dealu Mare), lătime 7 m, tarlalele nr. 4, 5, 6, 14 si 22”;

- la pozitia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 9”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 24 până la limita hotarului cu comuna Zorleni, lungime 1.950 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 2 si 5”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 24”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 26 până la limita hotar comuna Zorleni, lungime 1.500 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 2, 3, 4 si 5”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 177”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 172 până în pârâu labâna (podet), lungime 1.250 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 8 si 17”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 200”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din pârâu labâna (podet) până la proprietatea lui Sava Laurenta, lătime 6 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 236”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 289 până la plantatia Dudărie, lungime 2.000 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 22, 23 si 24”;

- la pozitia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 289”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de ia proprietatea lui Nechita Neculai (Fundul labânei) până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni, lungime 3.700 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 3, 4, 22, 24, 25, 26 si 27”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 288/292”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Chirica Dumitru până la hotar comuna Zorleni, lătime 7 m, tarlalele nr. 23, 24, 25, 26 si 27”;

- la pozitia nr. 18, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 318”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Onel Costică până la proprietatea iui Bejan Stefan, tarla nr. 27”;

- la pozitia nr. 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 368”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Braharu Neculai până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni, lătime 6 m, tarlaua nr. 27”;

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 418”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Vânaga Ion până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni”, lătime 6 m, tarlalele nr. 27 si 28”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 440”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 479 până la proprietatea lui Vieru Dumitru, lătime 6 m, tarlalele nr. 28 si 29”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 448”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din punctul Bazin înmagazinare apă potabilă până la proprietatea lui Costea Ion, lătime 7 m”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 62/72”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 141/32 până în pârâu labâna (podet), lungime 2.000 m, tarlalele nr. 7 si 10”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 479”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni până la proprietatea lui Panainte Anghel (parcela 879/5), lungime 4.950 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 si 48”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 61/1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 141/32 până în pârâu labâna (podet), lungime 1.700 m, tarlalele nr. 7 si 22”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 564”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Nechita Ion până la proprietatea lui Crîsmaru lacob, lătime 6 m, tarlalele nr. 34 si 35”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 505”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 479 până în DJ 242F, lătime 7 m, tarlalele nr. 32 si 34”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 816”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 242F (intravilan sat Grăjdeni) până în DJ 242F (Pod Ghită Panainte, lătime 7 m, tarlalele 32, 39 si 48”;

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 753”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 242F până la limita comunei Vinderei, lungime 900 m, lătime 6 m, tarlalele nr. 40, 41, 42 si 43”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 801”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 242F până în drumul agricol de exploatatie 753, lungime 1.550 m, lătime 6 m, tarlalele nr. 40 si 42”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 766/1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DJ 242F până în drumul de exploatatie 745, lungime 1.100 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 37, 38, 40 si 41”;


- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 745”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Olaru Ion până la limita comunei Vinderei, lungime 800 m, lătime 6 m, tarlalele nr. 37 si 41”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 709”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Negoită Ion până la limita comunei Vinderei, lungime 1.100 m, lătime 6 m, tarlalele nr. 36 si 37”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 362”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Onel loan până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni, lungime 450 m, lătime 7 m, tarlaua nr. 27”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 651”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la proprietatea lui Hazazup Neculai până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni, lungime 800 m, lătime 7 m, tarla nr. 35”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 603”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “de la Podul Anghel până la limita pădurii Ocolului Silvic Epureni, lungime 1.200 m, lătime 7 m, tarlaua nr. 35”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 880”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 73 până în DJ 242F, lungime 1075 m, lătime 7 m, tarlalele nr. 48 si 49”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 884/2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din DC 73 până în pârâul Conizoaia (hidrocanal 188), lungime 170 m, lătime 6 m, tarla nr. 50”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 882/1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din pârâul Conizoaia (hidrocanal 188) până în drumul agricol de exploatatie 880, lungime 170 m, lătime 6 m, tarlaua nr. 49”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol de exploatatie 879/1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “din drumul agricol de exploatatie 479 până în drumul agricol de exploatatie 880, lungime 480 m, lătime 6 m, tarlaua nr. 48”;

- la pozitia nr. 155, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală 50.000 mp, parcela nr. 884/1. Vecini: N - DC 73; E - DC 73; S - Drum agricol de exploatatie 880; V - Drum agricol de exploatatie 884/2”;

- la pozitia nr. 156, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafată totală 5.000 mp, parcela nr. 449/9, Vecini: N - păsune P 449; E - Drum agricol de exploatatie 448; S - Drum agricol de exploatatie 479; V - Păsune P 449/36”.

Art. II.- Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 24 august 2011.

Nr. 865.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cretesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

124

1.8.2

Cismea - pod Lohan

Captare apă potabilă, cu uluc, la intrarea în satul Cretesti, punct pod Lohan

2008

10.000

Domeniul public al comunei Cretesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 49/2010

125

1.8.2

Cismea - Strada Scolii

Situată în punctul Mălăncus M., captare apă potabilă, cu uluc

2009

300

Domeniul public al comunei Cretesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 49/2010

126

1.8.2

Cismea - strada Făgădău

Situată în punctul Lacovei I., captare apă potabilă, cu uluc

2009

200

Domeniul public al comunei Cretesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 49/2010

127

1.8.2

Cismea - strada Făgădău

Situată în punctul Cretu V, captare apă potabilă, cu uluc, constructie din beton

2009

100

Domeniul public al comunei Cretesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 49/2010


ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Duda-Epureni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

399

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 4

Tarlaua 0, parcela 984, satul Epureni, lungime 650 m, lătime 8 m, vecini: E - cămin cultural, V - Păduraru Neculai, S - DJ 284

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

400

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 5

Tarlaua 0, parcela 508/2, satul Epureni, lungime 607 m, lătime 7 m, vecini: N - Scoala cu clasele I-IV, cimitir, S - Dragunoiu Sorin, Lupu V. Vasile

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

401

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 16

Tarlaua 0, parcela 1249, satul Duda, lungime 600 m, lătime 7 m, vecini: E - Ciocoiu Cătălin, Zaharia Petrache, V - Vîrlan N. Gheorghe, Condurache Gh. Neculai

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

402

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 10

Tarlaua 0, parcela 707, satul Duda, lungime 944 m, lătime 8 m, vecini: E - Latu Aurel, Manolachi Măria, V- Ciobanu Elena, Diaconu Stefan

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

403

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 9

Tarlaua 0, parcelele 85, 174, 423, satul Duda, lungime 650 m, lătime 6,5 m, vecini: E - Crăsneanu Valeriu, V - Urzică Constantin, N - Carp Ion, S - Hutanu Iulian

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

404

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 8

Tarlaua 0, parcelele 84, 238, satul Duda, lungime 1.550 m, lătime 7 m, vecini: E - Trifan Tudor, Poiană Vasile, V - Pohodnicaru Maranda, Rotam Ioana

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

405

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 17

Tarlaua 0, parcela 378, satul Valea Grecului, lungime 1.450 m, lătime 7 m, vecini: E - Tofan Mircea, DN 24B, V - Pivniceru Eugen, Filon Dorin

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

406

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 18

tarlaua 0, parcela 353, satul Valea Grecului, lungime 1.050 m, lătime 7,5 m, vecini: E - teren primărie, Troită (DN 24B), V - Boulet Costică, Vasilache Dan

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

407

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 19

Tarlaua 0, parcelele 282, 379, satul Valea Grecului, lungime 350 m, lătime 7 m, vecini: N -Talpalaru Marin, Sîrbu Valeriu, S - Deicu Vasile, Carp Gheorghe

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

408

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 20

Tarlaua 0, parcela 221, satul Valea Grecului, lungime 1.100 m, lătime 7 m, vecini: E - Condrea Vasile, Pivniceru Neculai, V - Cocuz Constantin, Carp T. Gheorghe

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

409

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 21

Tarlaua 0, parcela 1760, satul Valea Grecului, lungime 400 m, lătime 5 m, vecini: N - Gugescu Vasile, Ciocoiu Paul, S -DN24B

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

410

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 22

Tarlaua 0, parcela 1735, satul Valea Grecului, lungime 300 m, lătime 5 m, vecini: E - Condrea V. Vasilica, Roman Eugen, V - Ghercu Sorin, Danila loan

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

411

1.3.7.1

Stradă secundară nr. 23

Tarlaua 0, parcelele 1215, 1216, 1217, 1218, satul Valea Grecului, lungime 480 m, lătime 7 m, vecini: N - Tanasache Roman, Sîrbu Constantin, S - Sujdea Valeriu, Latu St. Gheorghe

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 21/2010

412

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie DE 1459

Tarlaua 50, parcela 1.459, lungime 1.550 m, lătime 4 m

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/2010

413

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie DE 1496

Tarlaua 53, parcela 1496, lungime 2.350 m, lătime 4 m

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/2010

414

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie DE 1994

Tarlaua 86, parcela 1994, lungime 1.650 m, lătime 4 m

 

 

Domeniul public al comunei Duda-Epureni,conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/2010

 

ANEXA Nr. 3

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Laza

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

115

1.6.2

Teren intravilan

Adresa: satul Săuca - punctul Pletoaia - zona rezervor de apă 1; suprafată 3.600 mp, tarlaua 47, parcela 15/1; vecini: N - teren Primăria Comunei Laza - rezervor de apă 1, S - Pălimaru Constantin, E - limita cu localitatea Săuca -pădure/tufărisuri 1063, V - drum DC 1008

2010

5.500

Domeniul public al comunei Laza, conform Hotărârii Consiliului local nr. 41/2010


ANEXA Nr. 4

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oltenesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

245

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă - DE 432/2

Tarlaua 37, din teren neproductiv 432/2 până în drum de exploatatie 316, lungime 1.400 m, lătime 2,4 m

1975

1.500

Domeniul public al comunei Oltenesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 26/2010

246

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă - DE 397/3

Tarlaua 32, de la limita cu comuna Cretesti până la intersectia cu canalul de secare 842, lungime 700 m, lătime 2,6 m

1975

800

Domeniul public al comunei Oltenesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 26/2010

 

ANEXA Nr. 5

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pădureni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

423

1.6.2

Teren intravilan, satul Pădureni

Amplasament: intravilan satul Pădureni, suprafată totală 9.284 mp:

1 -tarlaua 22, parcelele 1114, 1115, 1123, vecini: N - Scurtu Măria, S - drum sătesc 2004, V - drum sătesc 1133, E - Ungureanu Jenica (4.588 mp);

2 - tarlaua 23, parcelele 1136, 1137, 1138, vecini: N - drum sătesc 2002, S - Munteanu Neculai, V - hidrocanal Pârâu Mare, E - Solomon Costache (4.696 mp)

2008

77.100

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

424

1.6.2

Teren intravilan, satul Văleni

Amplasament: intravilan satul Văleni, suprafată totală 6.180 mp, tarlaua 12, parcela 589, vecini: N - Mocanu Aneta, S - Sofrone Dumitru si drum sătesc 883, V - Moraru Măria si Mares Neculai, E - Gavrilită Vasile si drum sătesc 949

1990

 

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

425

1.6.2

Teren intravilan, satul Văleni

Amplasament: intravilan satul Văleni, suprafată totală 1.090 mp, tarlaua 17, parcela 858, vecini: N - drum sătesc 859, S si E - drum sătesc 769, V - Tudurache Jenica

1990

 

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

426

1.3.7.1

Teren extravilan, satul Pădureni

Amplasament: extravilan satul Pădureni, suprafată totală 17.732 mp, tarlaua 87, parcela 1927, vecini: N - Ghindar Minachi, S - Popa Costache; V -hidrocanal 1921, E -DC 51

1990

 

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

427

1.3.7.1

Teren extravilan, satul Pădureni

Amplasament: extravilan satul Pădureni, suprafată totală 10.200 mp, tarlaua 87, parcela 1929, vecini: N - drum de exploatare 1928/1, S - Popa Costache, V - DC 51, E - teren extravilan

1990

 

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

428

1.3.7.1

Teren extravilan, satul Pădureni

Amplasament: extravilan satul Pădureni, suprafată totală 20.000 mp, tarlaua 88, parcela 1933, vecini: N - drum exploatare 1928/1, S - teren arabil, V - teren păsune 1929, E - DC 35

1990

 

Domeniul public al comunei Pădureni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 6/2010

 

ANEXA Nr. 6

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pogana

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală,

denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

228

1.3.7.1

Drum exploatatie agricolă

Satul Pogana, de la Strat Gheorghe la Bratu Vasile (Făgăras), lungime 3.400 m, lătime 6 m

2010

 

Domeniul public al comunei Pogana, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2010

229

1.3.7.1

Drum exploatatie agricolă

Satul Tomesti, de la Codreanu Neculai până la sopron Agrosiv Bârlad, lungime 280 m, lătime 6 m

2010

 

Domeniul public al comunei Pogana, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2010

230

1.3.7.1

Drum exploatatie agricolă

Satul Cârjoani, de la Toporas Constantin până la Petrovici Neculai (Mascurei), lungime 2.100 m, lătime 5 m

2010

 

Domeniul public al comunei Pogana, conform Hotărârii Consiliului local nr. 9/2010

 

ANEXA Nr. 7

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stănilesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală,

denumire act de proprietate

sau alte acte doveditoare

66

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1498

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1692 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 1473, lungime 1.498 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

67

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1437

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1498 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 1314, lungime 551 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

68

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1314

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1437 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 952, lungime 652 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

69

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1269

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 952 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 1159, lungime 70 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

70

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1159

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1269 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 992, lungime 137 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

71

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1157

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 992 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 681, lungime 2.558 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

72

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 1692

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1660 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 1498, lungime 100 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

73

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 681

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1157 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 682/1, lungime 764 m, lătime 4 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

74

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 682/1

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 681 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 382, lungime 733 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

75

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 952

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1314 si se termină în drumul de exploatatie agricolă 1269, lungime 1.314 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

76

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie 992

Amplasament: extravilanul satului Stănilesti, începe de la drumul de exploatatie agricolă 1159 si se termină în drum de exploatatie agricolă 1157, lungime 3.257 m, lătime 6 m, drum nepietruit

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

77

1.6.2

Teren intravilan

Amplasament: intravilanul satului Stănilesti, suprafată teren 600 mp, tarlaua 1, parcela 53, vecini: N - Simina Petru, S - drum sătesc, E - DN24A, V -M. Porumb

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

78

1.6.2

Teren intravilan

Amplasament: intravilanul satului Stănilesti, suprafată teren 1.610 mp, tarlaua 43, parcela 1840/1, vecini: N - dispensar veterinar, S - Enută Ticu, E - drum sătesc, V - dispensar veterinar

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

79

1.6.2

Teren intravilan

Amplasament: intravilanul satului Stănilesti, suprafată teren 4.000 mp, tarlaua 37, parcela 692, vecini: N - Croitoru Costel, S - drum sătesc, E - DN 24A, V - drum de exploatatie

 

 

Domeniul public al comunei Stănilesti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2010

 

ANEXA Nr. 8

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vutcani

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

309

1.6.2

Centru de zi pentru copii Vutcani

Suprafată totală 600 mp, tarlaua 100, parcela 703/2, nr. de corpuri: 1, suprafată construită 185,62 mp, suprafată desfăsurată 352,06 mp, nr.de nivele P+1, structură de rezistentă B, fundatii B, pereti ZP, acoperis T, starea constructiei FB, dotări edilitare: instalatie electrică, apă curentă, încălzire centrală cu combustibil solid, capacitate 30 de locuri, adresa: satul Vutcani, comuna Vutcani, judetul Vaslui, vecini: N - stradă secundară, S - Scoala nr. 1 Vutcani, E - Gâlea Păuna; V - DC 166

2010

474.920

Domeniul public al comunei Vutcani, conform Hotărârii Consiliului local nr. 43/2010


ANEXA Nr. 9

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Pochidia

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

204

1.3.7.1

Drum comunal 77A

De la DJ 243A (Borodesti) până la DJ 243A (Pochidia), lungime 1.000 m, lătime 8 m, partial modernizat prin proiect SAPARD

 

2.481.210

Hotărârea Guvernului nr. 540/2000

205

1.3.7.1

Drum comunal 147

De la DJ 243A pod Bârzota la Sandu Constantin, lungime 1.500 m, lătime 12 m, modernizat prin proiect SAPARD

 

5.658.900

Hotărârea Guvernului nr. 540/2000

206

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 147A

De la drumul sătesc 1141 (Sălceni) la drumul sătesc 76(Pochidia), lungime 3.000 m, lătime 5 m, modernizat prin proiect SAPARD

 

13.059.000

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

207

1.6.2

Teren intravilan

Satul Borodesti, comuna Pochidia, tarlaua 92, parcela 1043, suprafată totală 2.500 mp, pentru amplasare statie de epurare Borodesti; vecini: N si S - păsune, E - Dj243A, V - Bârzota

2009

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

208

1.6.2

Teren intravilan

Satul Satu Nou, comuna Pochidia, tarlaua 128, parcela 1432, suprafată totală 2.500 mp, pentru amplasare statie de epurare Satu Nou; vecini: N - Bălan Titi, S - păsune, V - Bârzota, E - teren primărie

2009

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

209

1.6.2

Teren sport Sălceni

Satul Sălceni, comuna Pochidia, suprafată totală 2.000 mp; vecini: N - Cozma Mircea, E - Scoala generală, S - drum sătesc 571, V - drum vicinal 1033/1

2009

29.750

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

210

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 939

De la drumul de exploatatie agricolă 1305 până la drumul de exploatatie agricolă 1311, lungime 925 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

211

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 943

De la drumul de exploatatie agricolă 1305 până la limita cu judetul Galati, lungime 570 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

212

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 945

De la drumul de exploatatie agricolă 987 până la drumul de exploatatie agricolă 943, lungime 1.441 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

213

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 986

De la Costin Ciobanu până la drumul de exploatatie agricolă 987, lungime 970 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

214

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 987

De la drumul de exploatatie agricolă 986 până la David lamandi, lungime 661 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

215

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1030

De la DC SAPARD Sălceni - Pochidia 9,1 km până la David lamandi, lungime 750 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010


216

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1033

De la drumul sătesc 571 până la Puiu Dumitru, lungime 250 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

217

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă î 033/1

De la drumul de exploatatie agricolă 1033 până la drumul sătesc 571, lungime 230 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

218

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1034

De la DJ 243A până la drumul sătesc 571, lungime 500 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

219

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1051

De la DJ 243A (iesire Borodesti) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 450 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

220

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1079

De la DJ 243A (Cismea) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 900 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

221

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1083

De la DJ 243A (Ciurescu Costel) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 700 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

222

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1089

De la DJ 243A (Ciocan Vasilica) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 500 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

223

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1094

De la Crivesti până la drumul de exploatatie agricolă 1200, lungime 3.791 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

224

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1100

De la Crivesti până la drumul de exploatatie agricolă 1154, lungime 3.460 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

225

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1100/1

De la Crivesti (Maftei Paul) până la Savin Adrian, lungime 874 m, lătime 8m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

226

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1100/2

De la Crivesti (Frătiman lancu) până la Mînzac Radu, lungime 724 m, lătime 8m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

227

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1104

De la DJ 243A(lvascu) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 250 m, lătime 8 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

228

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1108

De la DJ 243A(Filiche Onorel) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 250 m, lătime 8 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

229

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1112

De la DJ 243A (Ene Vasile) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 300 m, lătime 8 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

230

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1116

De la DJ 243A (Savin Adrian) până la drumul de exploatatie agricolă 1094, lungime 300 m, lătime 8 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

231

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1154

De la drumul de exploatatie agricolă 1200 până la drumul de exploatatie agricolă 1100, lungime 1.039 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

232

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1199

De la drumul de exploatatie agricolă 1208 până la limita cu judetul Galati, lungime 1.550 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010


233

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1200

De la cimitirul Borodesti până la drumul de exploatatie agricolă 1199, lungime 1.050 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

234

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1208

De la Mihalache Dumitru până la limita cu judetul Galati, lungime 3.000 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

235

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1211

De la Zabuliche Ion până la Mihalache Dumitru, lungime 350 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

236

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1213

De a Zabuliche Ion până la drumul de exploatatie agricolă 1430, lungime 1.206 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

237

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1293

De la drumul sătesc 205 (“Râpa lui Tofan”) până la drumul de exploatatie agricolă 1302, lungime 708 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

238

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1297

De la drumul de exploatatie agricolă 1293 până la drumul sătesc 1011, lungime 275 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

239

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1302

De la drumul de exploatatie agricolă 1311 până la drumul de exploatatie agricolă 1324, lungime 632 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

240

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1304

De la drumul de exploatatie agricolă 1293 până la drumul de exploatatie agricolă 1305, lungime 729 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

241

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1305

De la Petrache Balaban până la izlazul Bălăneasa, lungime 1.488, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

242

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1307

De la drumul de exploatatie agricolă 945 până la izlazul Bălăneasa, lungime 2.468 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

243

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1311

De la drumul de exploatatie agricolă 1304 până la izlazul Bălăneasa, lungime 3.500 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

244

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1311/1

De la drumul de exploatatie agricolă 1311 până la drumul de exploatatie agricolă 1307, lungime 612 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

245

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1322

De la drumul de exploatatie agricolă 1326 până la izlazul Bălăneasa, lungime 700 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

246

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1324

De la drumul de exploatatie agricolă 1302 până la Izlaz Bălăneasa, lungime 2.912 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

247

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1325

De la drumul de exploatatie agricolă 1324 până la drumul de exploatatie agricolă 1326, lungime 450 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010


248

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1326

De la drumul de exploatatie agricolă 1336 până la drumul de exploatatie agricolă 1367, lungime 3.175 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

249

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1328

De la drumul de exploatatie agricolă 1326 până la drumul de exploatatie agricolă 1467, lungime 1.100 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

250

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1336

De la drumul de exploatatie agricolă 1324 până la drumul de exploatatie agricolă 1326, lungime 450 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

251

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1338

De la drumul de exploatatie agricolă 1326 până la drumul de exploatatie agricolă 147A, lungime 861 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

252

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1404

De la drumul de exploatatie agricolă 147A (Pochidia,) până la Genete Nicolae, lungime 1.700 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

253

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1414

De la cimitirul Pochidia, până la drumul de exploatatie agricolă 147A, lungime 930 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

254

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1417

De la DC 77A până la drumul de exploatatie agricolă 1414, lungime 260 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

255

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1429

De la Serban Petru până la drumul de exploatatie agricolă 1430, lungime 300 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

256

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1430

De la DJ 243A până la drumul de exploatatie agricolă 1213, lungime 1.620 m,lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

257

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1431

De la drumul sătesc 287 până la Ferma Pochidia, lungime 1.200 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

258

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1439

De la Ferma Pochidia, până la limita cu judetul Galati, lungime 1.930 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

259

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1449

De la drumul de exploatatie agricolă 1450 până la limita cu judetul Galati, lungime 1.285 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

260

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1450

De la Ferma Pochidia, până la limita cu judetul Galati, lungime 2.950 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

261

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1464

De la Ferma Pochidia, până la drumul de exploatatie agricolă 147A, lungime 1.000 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

262

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1467

De la drumul de exploatatie agricolă 147A până la izlazul Bălăneasa, lungime 2.650 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

263

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1468

De la drumul de exploatatie agricolă 1467 până la drumul de exploatatie agricolă 1470, lungime 800 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010


264

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1470

De e la drumul de exploatatie agricolă 147A până la limita cu judetul Galati, lungime 3.650 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

265

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1473

De la drumul de exploatatie agricolă 164 până la limita cu judetul Galati, lungime 4.590 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

266

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1477

De la dumbravă până la limita cu judetul Galati, lungime 900 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

267

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1490

De la drumul de exploatatie agricolă 1492 până la limita cu judetul Galati, lungime 1.212 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

268

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1492

De la Ferma Pochidia, până la dumbravă, lungime 3.400 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

269

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1500

De la drumul de exploatatie agricolă 1492 până la drumul de exploatatie agricolă 1450, lungime 1.187 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

270

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1502

De la drumul de exploatatie agricolă 1492 până la drumul de exploatatie agricolă 1503, lungime 1.212 m, lătime 6m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

271

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1503

De la drumul de exploatatie agricolă 1450 până la limita cu judetul Galati, lungime 3.026 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

272

1.3.7.1

Drum de exploatatie agricolă 1505

De la drumul de exploatatie agricolă 1503 până la limita cu judetul Galati, lungime 820 m, lătime 6 m

 

 

Domeniul public al comunei Pochidia, conform Hotărârii Consiliului local nr. 8/2010

 

ANEXA Nr. 10

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rafaila

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

64

1.6.1

Teren intravilan

Satul Rafaila, comuna Rafaila, suprafată 2.216,79 mp, tarlaua 6, parcela 49, vecini: N - drum de exploatatie 681/1, S - drum sătesc 10 (DJ 248Â), E - Calinciuc C. Mitică, V - Dîrtu I. Constantin

2004

2.500

Domeniul public al comunei Rafaila, conform Hotărârii Consiliului local nr. 15/2010


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modificărilor aplicabile contractelor de finantare de tip strategic si contractelor de finantare de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (POSDRU) ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice  nr. 2.548/2009

 

Având în vedere:

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică tuturor contractelor de finantare de tip strategic si contractelor de finantare de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (POSDRU) aflate în implementare.

(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se modifică în ceea ce priveste:

- modalitatea de acordare a prefinantării;

- modalitatea de recuperarea a prefinantării acordate;

- stabilirea unor măsuri de accelerare a cheltuirii fondurilor nerambursabile în vederea evitării imobilizării fondurilor publice la beneficiari si pentru implementarea activitătilor de prevenire, constatare si sanctionare a neregulilor în conformitate cu legislatia natională si comunitară în vigoare;

- termenul stabilit privind efectuarea rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari.

Art. 2. - Implementarea dispozitiilor enumerate mai sus pentru proiectele aflate în implementare se va realiza prin transmiterea de către Autoritatea de management pentru

Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU) sau organismele intermediare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (OIPOSDRU) delegate în a căror gestiune se află proiectul în implementare a unei notificări către beneficiari.

Art. 3. - AMPOSDRU va elabora si va aproba, prin decizie a directorului general al AMPOSDRU, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul-cadru de notificare către beneficiarii de finantare nerambursabilă.

Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală AMPOSDRU si OIPOSDRU delegate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 23 august 2011.

Nr. 1.995.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat - 2012

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat- 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Examenul de bacalaureat - 2012 se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 si 63 bis din 25 ianuarie 2011.

(2) Comisia Natională de Bacalaureat poate elabora instructiuni/proceduri, în vederea bunei organizări si desfăsurări a examenului de bacalaureat - 2012.

(3) Comisiile de bacalaureat judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a sălilor de clasă din centrele de examen, în care se desfăsoară probele examenului de bacalaureat.

Art. 3. - Comisiile de bacalaureat îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu Atributiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.799/2011.

Art. 4. - Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat si programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile în sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor si a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 si 67 bis din 26 ianuarie 2011.

Art. 5. - Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoastere si echivalare si cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internatională pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi străine si la examene cu recunoastere europeană pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010.

Art. 6. - Probele specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone se desfăsoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.217/2010 privind organizarea si desfăsurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone în vederea obtinerii mentiunii speciale “sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010.

Art. 7. - Probele specifice sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole se desfăsoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.218/2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010.

Art. 8. - Probele specifice sustinute de elevii claselor a XII-a din sectiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învătământul superior german si Diplomă de bacalaureat, sectii care functionează în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, se desfăsoară în conformitate cu Regulamentul de desfăsurare a examenului în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si a Diplomei de bacalaureat de către absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.262/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 22 octombrie 2009.

Art. 9. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 5.218.


 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat – 2012

 

Sesiunea iunie-iulie 2012

28-30 mai 2012 înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

1 iunie 2012 încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

11-13 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

13-15 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-22 iunie 2012 Evaluarea competentelor digitale - proba D

25-27 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C

2 iulie 2012 Limba si literatura română - proba E) a) - probă scrisă

3 iulie 2012 Limba si literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă

4 iulie 2012 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

6 iulie 2012 Proba la alegere a profilului si specializării - proba E) d) - probă scrisă

8 iulie 2012 Afisarea rezultatelor

9 iulie 2012 Depunerea contestatiilor (orele 8,00-12,00) 10-12 iulie 2012 Rezolvarea contestatiilor

13 iulie 2012 Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

16-20 iulie 2012 înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen

20-21 august 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

20-22 august 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

21-22 august 2012 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulatie internatională - proba C

23-24 august 2012 Evaluarea competentelor digitale - proba D

27 august 2012 Limba si literatura română - proba E) a) - proba scrisă

28 august 2012 Limba si literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă

29 august 2012 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă

31 august 2012 Proba la alegere a profilului si specializării - proba E) d) - probă scrisă

2 septembrie 2012 Afisarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestatiilor (orele 16,00-20,00)

3-4 septembrie 2012 Rezolvarea contestatiilor

5 septembrie 2012 Afisarea rezultatelor finale

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie initiativă, Comisia Natională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de sustinere a probelor de evaluare a competentelor digitale sau lingvistice.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăsurare a evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2011- 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Evaluarea natională pentru absolventii clasei a VIII-a se desfăsoară în anul scolar 2011-2012, în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare a evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a în anul scolar 2010-2011, cuprinsă în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfăsurarea evaluării nationale pentru elevii clasei a VIII-a în anul scolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.

(2) Comisia Natională de Organizare a Evaluării Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, în vederea bunei organizări si desfăsurări a evaluării nationale.

(3) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de organizare a evaluării nationale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a sălilor de clasă din unitătile de învătământ în care se desfăsoară probele pentru evaluarea natională.

Art. 3. - Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea natională, valabile în sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 5.219.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de desfăsurare a evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2011-2012

 

15 iunie 2012 încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18-20 iunie 2012 înscrierea la evaluarea natională

25 iunie 2012 Limba si literatura română - probă scrisă

26 iunie 2012 Limba si literatura maternă - probă scrisă

27 iunie 2012 Matematica - probă scrisă

29 iunie 2012 Afisarea rezultatelor (până la ora 14,00)

29 iunie 2012 Depunerea contestatiilor (între orele 14,00 si 18,00)

30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestatiilor

2 iulie 2012 Afisarea rezultatelor finale după contestatii


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013

 

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013 se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsă în anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.

(2) Metodologia mentionată la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013.

(3) Comisia Natională de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, în vederea bunei organizări si desfăsurări a admiterii în învătământul liceal de stat.

Art. 3. - Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul scolar 2012-2013 în liceele vocationale se desfăsoară în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul scolar 2011-2012 în liceele vocationale cuprinse în anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 4. - Proba de verificare a cunostintelor de limbă modernă pentru admiterea în anul scolar 2012-2013 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internatională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare si desfăsurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limbă modernă pentru admiterea în anul scolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internatională cuprinse în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 5. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 29 august 2011.

Nr. 5.220.

 

ANEXA

 

CALENDARUL
admiterii în învătământul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013

 

Data-limită/Perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

31 ianuarie 2012

Elaborarea planului de măsuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregătirea si organizarea admiterii

1 martie 2012

Anuntarea de către inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Natională de Admitere a modelului fisei de înscriere în clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

1 mai 2012

Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii si calificări profesionale, pentru învătământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învătământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităti de învătământ gimnazial si la nivel judetean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a

Tipărirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere

5 mai 2012

Transmiterea la unitătile de învătământ gimnazial a brosurilor cuprinzând informatiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum si a scolilor arondate fiecărui centru

Afisarea în unitătile de învătământ gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de către absolventii clasei a VIII-a si părintii acestora

15 mai 2012

Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere ale fiecărui judet, în versiune electronică si tipărită

7 mai-1 iunie 2012

Sedinte de instruire cu părintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare

20 iunie 2012

Transmiterea de către fiecare unitate de învătământ gimnazial către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiată sau exmatriculati

22 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti către Comisia Natională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a

3 iulie 2012

Transmiterea de către Comisia Natională de Admitere către comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene

4 iulie 2012

Afisarea în fiecare unitate de învătământ gimnazial a listei candidatilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele scolilor a fiselor de înscriere cu numele/codul unitătii de învătământ gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea natională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a

5 iulie 2012

Eliberarea fiselor de înscriere pentru candidatii care solicită să participe la admitere în alt judet

Probele de aptitudini

24 mai 2012

Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care doresc să participe la probe de aptitudini

28-30 mai 2012

înscrierea pentru probele de aptitudini

31 mai-2 iunie 2012

Desfăsurarea probelor de aptitudini

5 iunie 2012

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

6 iunie 2012

Afisarea rezultatelor finale, în urma contestatiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic si în scris, către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini

22 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti către unitătile de învătământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiată sau exmatriculati

Actualizarea de către comisiile din unitătile de învătământ liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amânati sau exmatriculati

4 iulie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti către unitătile de învătământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzând mediile de admitere

5 iulie 2012

Validarea de către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei în unitatea de învătământ liceal respectivă

6 iulie 2012

Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de înscriere de către candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, în fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini


Data-limită/Perioada

Evenimentul

Probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

24 mai 2012

Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolventii care doresc să participe la probe de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

28-30 mai 2012

înscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

31 mai-2 iunie 2012

Desfăsurarea probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

5 iunie 2012

Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

6 iunie 2012

Afisarea rezultatelor finale, după contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

6-7 iunie 2012

Ridicarea anexelor fiselor de înscriere de la unitătile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limbă

11 iunie 2012

Depunerea de către candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fiselor de înscriere la unitătile de învătământ gimnazial absolvite

13 iunie 2012

Transmiterea de către comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, în format electronic, către Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă si a rezultatelor acestora la probe

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru învătământul special

15 mai 2012

Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi

25 iunie 2012

Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi

6-8 iulie 2012

Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

9-11 iulie 2012

Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învătământul special

Prima etapă de admitere în învătământul liceal de stat pentru candidatii din seria curentă, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

5-8 iulie 2012

Completarea optiunilor în fisele de înscriere de către absolventii clasei a VIII-a si de către părintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

Completarea fiselor de înscriere de către absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete la centrul special desemnat din judetul pentru care solicită înscrierea

5-8 iulie 2012

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fisele de înscriere

6-9 iulie 2012

Verificarea de către părinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor în baza de date computerizată si listarea fiselor corectate din calculator

10 iulie 2012

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

11 iulie 2012

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere

12 iulie 2012

Verificarea si corectarea bazelor de date de către Comisia Natională de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmiterea modificărilor la Comisia Natională de Admitere

13 iulie 2012

Corectarea erorilor si confirmarea încheierii modificărilor

14 iulie 2012

Repartizarea computerizată în învătământul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

15 iulie 2012

Afisarea în unitătile de învătământ gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate în unitătile de învătământ liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti


Data-limită/Perioada

Evenimentul

16 iulie 2012

Afisarea de către fiecare unitate de învătământ liceal a listei candidatilor repartizati în acea unitate

16 iulie - 26 iulie 2012

Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

A doua etapă de admitere în învătământul liceal de stat pentru candidatii din seria curentă, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

16 iulie 2012

înscrierea candidatilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

17-18 iulie 2012

Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

19 iulie 2012

Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă si rezolvarea eventualelor contestatii

16-20 iulie 2012

Completarea fisei de optiuni de către candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de către cei rămasi nerepartizati după prima etapă a admiterii

20 iulie 2012

Completarea fisei de optiuni de către candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fisei de optiuni de către candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă

16-21 iulie 2012

Introducerea datelor în calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori

22 iulie 2012

Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere

23 iulie 2012

Repartizarea computerizată a candidatilor din a doua etapă a admiterii

24 iulie 2012

Afisarea, în unitătile de învătământ gimnazial/în centrul special de înscriere, a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati în a doua etapă, si a listei cu locurile neocupate în unitătile de învătământ liceal de stat

Afisarea de către fiecare unitate de învătământ liceal de stat a listei candidatilor repartizati în acea unitate în a doua etapă

24-26 iulie 2012

Depunerea dosarelor de înscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

26 iulie 2012

Transmiterea de către unitătile de învătământ liceal de stat a situatiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidatilor admisi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2012

Rezolvarea de către comisia judeteană de admitere a situatiilor speciale apărute după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidatilor care nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si a candidatilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate

A treia etapă de admitere în învătământul liceal de stat pentru candidatii din seria curentă, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

1 august 2012

Afisarea locului de desfăsurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

3 septembrie 2012

înscrierea candidatilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

4-5 septembrie 2012

Desfăsurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limbă modernă ori maternă

6-7 septembrie 2012

Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizati în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care si-au încheiat situatia scolară ulterior etapelor anterioare

10 septembrie 2012

Transmiterea către Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizării

Admiterea candidatilor pentru învătământul seral si pentru cel cu frecventă redusă

1 mai 2012

Anuntarea centrului special de înscriere pentru candidatii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

15 iulie 2012

Anuntarea calendarului admiterii la învătământ seral sau cu frecventă redusă pentru candidatii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

23-24 iulie 2012

înscrierea la învătământul seral sau cu frecventă redusă a candidatilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013

24-26 iulie 2012

Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2012-2013, pe locurile de la învătământul seral si cu frecventă redusă


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 138 si 140 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Programele de studii universitare de master la care se poate organiza admitere pentru anul universitar 2011-2012 sunt cuprinse în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de master mentionate la art. 1 se poate face pentru anul universitar 2011-2012.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generală economic, finante, resurse umane si institutiile de învătământ superior mentionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 30 august 2011.

Nr. 5.224.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Josef Schindlegger, persoană semnificativă la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 26 iulie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr. 12-14, parter, ap. 6, birou 1, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/16993/06.10.2008, CUI 24562790, RBK-544, reprezentată de domnul Josef Schindlegger, în calitate de administrator/director executiv, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Raportările anuale aferente anului 2010 nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Raportările trimestriale aferente trimestrului IV 2010 au fost transmise cu întârziere.

Raportările trimestriale aferente trimestrului I 2011 nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările trimestriale privind taxa de functionare aferente trimestrul IV 2010 au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu întârziere.

Raportările trimestriale privind taxa de functionare aferente trimestrului I 2011 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) si ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Domnul Josef Schindlegger, în calitate de administrator/director executiv, persoană semnificativă la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a respectat prevederile cuprinse în Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 178 din 7 martie 2011.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat domnul Josef Schindlegger, în calitate de administrator/director executiv, persoană semnificativă la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L., împuternicită să conducă si să coordoneze activitatea zilnică, precum si învestită cu competenta de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Josef Schindlegger, persoană semnificativă la Societatea Comercială “Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în Dorfl 7, 32810BERNDORF an Der Melk, cetătean austriac, pasaport nr. P4657441, eliberat de Bezirkshauptmannschaft Scheibbs la data de 31 mai 2010.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii domnul Josef Schindlegger poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 august 2011.

Nr. 568.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.