MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 852/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 852         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

222. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

862. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

223. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

 

863. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

 

225. - Lege pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

865. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

833. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

834. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

835. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

836. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

840. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

841. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

842. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

844. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

845. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

846. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

847. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

848. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

849. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

850. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

851. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.136. - Hotărâre privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

218. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

830. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

841. - Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale PROFINS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

842. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii Societătii Comerciale OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 5 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 222.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din

Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 862.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri

executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 225 din 30 decembrie 2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 223.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 863.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur si argint obtinute ia jocurile olimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale sau campionatele europene.”

2. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion sau vicecampion olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performantă se cumulează cu cea pentru performantă inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 225.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 64

din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 865.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Preda Joita, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 833.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 684/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pasca-Camenită Victor-Vincentiu, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 834.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 683/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gherasim Traian, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 835.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 682/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Butnariu Ana, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 836.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 723/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Oprea Doina, procuror la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 840.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 588/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Drăgoi, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 841.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 761/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cioabă Emilia, judecător la Tribunalul Timis, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 842.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 724/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Grigorescu Nicoleta-Camelia, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 844.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 726/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2012, domnul Pop Cerneanu Mihai, presedintele Tribunalului Maramures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 845.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 727/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Diaconescu Dan Mihai Lucinel, presedinte cu delegatie al Sectiei civile a Tribunalului Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 846.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 728/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Liliana, judecător la Tribunalul Olt, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 847.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 725/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cumpănasu Măria, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 848.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bugarin Milita, judecător la Judecătoria Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 849.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 655/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Andrei Maria, judecător la Judecătoria SIatina, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 850.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 656/2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rosmetiniuc Mariana, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul lasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 851.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008

de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat,

de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999, precum si în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre instituie sistemul national pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat si stabileste regimul de certificare a capturii pentru importul/exportul în/din România al produselor pescăresti, asa cum este definit la art. 2. din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a Regulamentelor(CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999, denumit în continuare Regulament.

(2) Produsele pescăresti importate în România sunt însotite de un certificat de captură validat de statul de pavilion al navei/navelor de pescuit care a/au realizat capturile din care au fost obtinute produsele pescăresti. Certificatul de captură se utilizează pentru a atesta faptul că asemenea capturi au fost făcute în conformitate cu legile, reglementările si măsurile internationale de conservare si gestionare aplicabile.

(3) Certificatul de captură contine toate informatiile specificate în specimenul prevăzut în anexa II la Regulament si se validează/vizează de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) Capturile navelor de pescuit ale tărilor terte, mai mici de 12 m fără unelte tractate, mai mici de 8 m cu unelte tractate, ale navelor fără suprastructură sau cu un tonaj mai mic de 20 GT, care sunt doar debarcate în statul de pavilion al navelor respective si care, împreună, constituie un lot, pot fi însotite de un certificat de captură simplificat în locul certificatului de captură mentionat la alin. (3), care contine toate informatiile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat.

Art. 2. - (1) Pentru importul de produse pescăresti provenite din pescuitul în apele maritime dintr-o tară tertă, alta decât statul de pavilion si care se constituie într-un singur lot, transportat în aceeasi formă în România, importatorul este obligat să prezinte Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulament.

(2) Pentru importul indirect, documentele prevăzute la alin. (1) pot fi înlocuite cu certificatul de reexport dacă specia în cauză se supune unui sistem de documentare a capturii ce apartine unei organizatii regionale de gestionare a pescuitului recunoscută potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, cu conditia ca tara tertă să îsi fi îndeplinit cerintele de notificare în mod corespunzător.

Art. 3. - (1) Pentru importul produselor pescăresti constituite într-un singur lot si care au fost prelucrate într-o tară tertă, alta decât statul de pavilion, importatorul este obligat să prezinte Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura o declaratie stabilită de fabrica de prelucrare din tara tertă respectivă si aprobată de autoritătile competente ale acesteia, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa IV la Regulament.

(2) Pentru importul indirect, declaratia prevăzută la alin. (1) poate fi înlocuită de certificatul de reexport dacă specia în cauză se supune unui sistem de documentare a capturii ce apartine unei organizatii regionale de gestionare a pescuitului recunoscute potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, cu conditia ca tara tertă să îsi fi îndeplinit cerintele de notificare în mod corespunzător.

Art. 4. - Reexportul produselor importate în temeiul unui certificat de captură se autorizează prin vizarea de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a rubricii “reexport” de pe certificatul de captură sau de pe o copie a acestuia în care produsele pescăresti ce urmează să fie reexportate constituie o parte din produsele importate.

Art. 5. - (1) Certificatul de captură validat, prevăzut în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009, se prezintă de către importator Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de timpul estimat de sosire a produselor pescăresti, la locul de intrare a acestora în România. Termenul-limită de 3 zile lucrătoare poate fi adaptat în functie de tipul de produs pescăresc si de distanta până la locul de intrare pe teritoriul României sau de mijlocul de transport utilizat

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), importatorii cărora li s-a acordat statutul de operator economic autorizat pot să înstiinteze Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura cu privire la sosirea produselor în termenul prevăzut la alin. (1) si să tină la dispozitia Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura certificatul de examinare si documentele conexe prevăzute în art. 14 din Regulament în scopul controlului si verificărilor.

Art. 6. - (1) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura poate acorda operatorilor economici un certificat de operator economic aprobat - APEO, denumit în continuare certificat APEO, în urma depunerii unei cereri, dacă detin un certificat de operator economic autorizat - AEO, denumit în continuare certificat AEO, eliberat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.

(2) Solicitarea si eliberarea certificatului APEO se fac cu respectarea prevederilor art. 9-19 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.

(3) Certificatul APEO poate fi suspendat sau retras prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, în baza constatărilor personalului cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, potrivit prevederilor art. 22-27 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.

(4) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura eliberează certificatul APEO în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii tuturor documentelor solicitate în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentului (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.

(5) Modelul certificatului APEO produce efecte începând cu a zecea zi lucrătoare de la data eliberării sale.

Art. 7. - (1) Se constituie venit la bugetul de stat si se virează în contul corespunzător codului de cont nr. 20160103 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului, următoarele:

- taxa de viză a certificatului de captură/reexport/tranzit/ export - 200 lei;

- taxa de eliberare a certificatului APEO - 1.500 lei.

(2) Dovada achitării taxei de viză sau eliberare se anexează la cererea de solicitare a acestora.

Art. 8. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura întreprinde verificările necesare prevăzute la art. 17 din Regulament.

(2) în scopul verificării se poate solicita asistenta autoritătilor competente ale statului de pavilion sau ale unei tări terte.

Art. 9. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura păstrează certificatele de captură pentru produsele pescăresti, în original, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 10. - În conditiile art. 18 alin. (1) din Regulament, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura poate refuza importul fără solicitarea de dovezi suplimentare sau asistentă din partea statului de pavilion.

Art. 11. - (1) în cazul exportului de produse pescăresti, validarea certificatelor de captură este solicitată de exportatorul lotului la momentul transmiterii către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura a tuturor informatiilor specificate în certificatul de captură.

(2) Exportatorul lotului completează, după caz, documentele prevăzute în anexa II la Regulament sau în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009.

Art. 12. - (1) în cazul în care, la punctul de intrare în România, produsele pescăresti sunt supuse unei proceduri de tranzit si transportate într-un alt stat membru, acestea vor intra sub incidenta procedurilor vamale de tranzit.

(2) în cazul operatiunilor de debarcare sau transbordare a produselor pescăresti în vederea tranzitului prin România trebuie prezentat certificatul de captură validat de autoritatea competentă din tara tertă respectivă.

(3) Accesul în porturi, utilizarea serviciilor portuare/accesul la serviciile portuare si operatiunile de debarcare sau transbordare în porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din tările terte care nu îndeplinesc conditiile expuse în prezenta hotărâre, cu exceptia porturilor Constanta, Midia, Mangalia si Sulina, cu exceptiile prevăzute la art. 4 alin. (2) si art. 7 alin. (3) din Regulament.

(4) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura consultă autoritătile competente ale altor state membre dacă nu pot verifica în mod direct respectarea unuia sau a mai multor criterii prevăzute la art. 9-13 din Regulamentul (CE) nr. 1.010/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009, fie din cauza lipsei de informatii, fie din cauza imposibilitătii de a verifica aceste informatii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.136.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea unor tarife pentru prestarea unor servicii de către

personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley

din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1840 din 12 octombrie 2011 al Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Directiei generale metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 538/2005 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 218.

 

ANEXA

 

TARIFE

pentru prestarea unor servicii de către personalul Directiei generale metale pretioase,

pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

 

I. Tarife pentru analize fizico-chimice:

 

Nr. crt.

Tipul analizei

Tariful aplicabil operatorilor economici

Tariful aplicabil persoanelor fizice

1.

Analiză aur:

- aur fin

- aur brut - docimazie

 

203,00 lei/analiză

180,00 lei/analiză

 

102,00 lei/analiză

90,00 lei/analiză

2.

Analiză argint:

- pe cale de foc (cupelatie)

- metoda potentiometrică

 

68,00 lei/analiză

108,00 lei/analiză

 

34,00 lei/analiză

54,00 lei/analiză

3.

Analiză spectrală a metalelor pretioase

122,00 lei/analiză

61,00 lei/analiză

4.

Analiză platină prin dezagregare

270,00 lei/analiză

135,00 lei/analiză

5.

Analiză platină la cald

41,00 lei/obiect

21,00 lei/obiect


II. Tarife pentru topirile de omogenizare a metalelor pretioase:

 

Nr. crt.

Greutatea sarjei

Tariful aplicabil

- lei -

1.

Sarje până la 100 de grame, inclusiv

48,00 lei/sarjă

2.

Sarje de la 101 la 1.000 de grame, inclusiv

54,00 lei/sarjă

3.

Sarje de la 1.001 la 2.500 de grame, inclusiv

75,00 lei/sarjă

4.

Pentru fractiile ce depăsesc 2.500 de grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 si 2.

 

III. Tarife pentru prepararea de reactivi utilizati în analizele la piatră a obiectelor si bijuteriilor confectionate din metale pretioase:

 

Nr. crt.

Metalul si titlul

Tariful aplicabil

- lei -

1.

Aur 585%o, cu clorură aurică

230,00 lei/fiolă

2.

Aur 585%o fără clorură aurică

88,00 lei/litru

3.

Aur alte titluri decât 585%o

88,00 lei/litru

4.

Argint

88,00 lei/litru

5.

Platină

88,00 lei/litru

 

IV. Tarifele de la punctele I, II si III nu contin TVA.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

Având în vedere prevederile art. 42-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea si al personalului care functionează în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 23 alin. (1)si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului sau examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiasi instante ori aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului se modifică si va avea următorul cuprins:

“REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului ori examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”


2. Titlul capitolului II se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Conditii pentru înscrierea la examenul ori la concursul pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”

3. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Conditii pentru înscrierea la examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet”

 

4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - Poate participa la examenul pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, personalul auxiliar de specialitate care îndeplineste următoarele conditii:

a) a absolvit studii superioare juridice;

b) are calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani;

c) nu a fost sanctionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.”

5. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8 si 81 se constată prin raport întocmit de presedintele instantei ori de conducătorul parchetului unde candidatul îsi desfăsoară activitatea.”

6. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru definitivare în functie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si în functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare”

7. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru promovarea în grade  sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii  în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet”

 

8. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Data organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori a examenului pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, precum si tematica stabilită potrivit art. 6 se comunică de către curtile de apel si parchetele de pe lângă curtile de apel instantelor si parchetelor din circumscriptia acestora, cu cel putin 30 de zile înainte, si se aduc la cunostintă prin afisare.”

9. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Dispozitiile art. 21 si 22 privind stabilirea si anuntarea datei examenului si a termenului de depunere a cererilor se aplică în mod corespunzător si în cazul organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare, precum si în cazul examenului pentru promovarea din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si Directiei Nationale Anticoruptie.”

10. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Candidatii declarati admisi la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si la concursul de promovare la instante ori parchete superioare sunt numiti, în conditiile legii, prin decizie a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a presedintelui curtii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 830.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale PROFINS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,


în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 18 octombrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială PROFINS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 123, bl. 02, sc. A, ap. 25, sectorul 2, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/4659/12.03.2008, codul fiscal 23488580/13.03.2008, înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-530 din 29 octombrie 2008, reprezentată legal de doamna Jitaru Ioana, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Societatea, la data efectuării controlului, nu are conducător executiv.

2. Societatea a reziliat contractele de intermediere încheiate cu societătile de asigurare si nu are datorii către societătile de asigurare.

3. Societatea a reziliat contractele cu colaboratorii/asistenti în brokeraj, acestia fiind radiati din Jurnalul asistentilor în brokeraj deschis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

4. Societatea nu are documente cu regim special nerestituite către societătile de asigurare.

5. Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de functionare.

Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage, la cerere, autorizatia de functionare a Societătii Comerciale PROFINS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 123, bl. 02, sc. A, ap. 25, sectorul 2, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/4659/12.03.2008, codul fiscal 23488580/13.03.2008, înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-530 din 29 octombrie 2008, reprezentată legal de doamna Jitaru Ioana, în calitate de administrator.

Art. 2. - După data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătilor de negociere si încheiere de noi contracte pentru persoane fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială PROFINS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2011.

Nr. 841.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii Societătii Comerciale OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, municipiul Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 27 septembrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 23, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/15480/18.11.2003, codul fiscal 15910845/2003, înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-194 din 2 februarie 2004, reprezentată legal de domnul Cristian Stefan Dumitrache, în calitate de conducător executiv, persoană semnificativă

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează prime intermediate si nedecontate si a notificat societătile de asigurare în vederea rezilierii contractelor de intermediere încheiate cu acestea.

2. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 societatea nu a mai intermediat polite de asigurare.

3. Societatea nu are înregistrate pe rolul instantelor de judecată litigii cu societăti de asigurare/reasigurare, intermediari în asigurări/reasigurări, fosti asigurati/angajati/colaboratori sau alti terti.

4. Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de functionare.


Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă încetarea activitătii la cerere si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 23, sc. 1, et. 5, ap. 18, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/15480/18.11.2003, codul fiscal 15910845/2003, înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-194 din 2 februarie 2004, reprezentată legal de domnul Cristian Stefan Dumitrache, în calitate de conducător executiv.

Art. 2. - După data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătilor de negociere si încheiere de noi contracte pentru persoane fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2011.

Nr. 842.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.