MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 854/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

226. - Lege privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

866. - Decret pentru promulgarea Legii privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

227. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

867. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

 

858. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011

 

859. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

860. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 

868. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

869. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

103. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

129. - Decizie privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

267/2.853. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

269. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Nationale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizatie interprofesională pe filiera “legume si fructe proaspete si procesate”

 

980. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 

2.858. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Fostele cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, au dreptul la reparatii morale si materiale, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 2. - (1) Determinarea calitătii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, se face la cererea persoanelor interesate, de câte o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării Nationale, respectiv al Ministerului Administratiei si Internelor, denumite în continuare comisii.

(2) Componenta comisiilor prevăzute la alin. (1) si regulamentul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale, respectiv al ministrului administratiei si internelor, la propunerea structurii de resurse umane, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Comisiile sunt obligate să se pronunte asupra cererilor, în termen de cel mult 45 de zile de la depunerea dosarelor cuprinzând actele prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi, printr-o hotărâre motivată.

(4) împotriva hotărârilor comisiilor, persoanele în cauză pot face contestatie, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Se consideră cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, persoanele care au fost trecute în rezervă sau direct în retragere, indiferent de gradul avut în momentul respectiv, pentru unul dintre următoarele motive:

a) convingerile moral-politice si religioase ale cadrului militar ori apartenenta politică a sotiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

b) statutul social rezultat din ocupatia sotiei cadrului militar sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

c) starea materială a cadrului militar, a sotiei sau a rudelor acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv;

d) existenta în străinătate a unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv;

e) detinerea de către rudele cadrului militar sau ale sotiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, a unor functii importante la nivel de demnitar, înainte de instaurarea regimului comunist;

f) existenta unor rude ale cadrului militar sau ale sotiei acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost condamnate sau arestate;

g) efectuarea de studii sau specializări, de către cadrul militar, în alte tări decât Uniunea Sovietică;

h) refuzul de a se înscrie în Partidul Comunist Român; i) atitudini sau manifestări considerate ostile regimului comunist;

j) considerente etnice.

(2) Sunt considerate cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, si persoanele care au solicitat trecerea în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.

(3) Nu pot avea calitatea de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cei care:

a) de bunăvoie au depus cerere de trecere în rezervă, cu exceptia celor care fac dovada, în conditiile dreptului comun, că au fost fortati prin amenintare si presiune de autoritătile comuniste să solicite trecerea în rezervă;

b) au fost îndepărtati din armată pentru alte motive decât cele prevăzute la alin. (1);

c) au desfăsurat activităti în slujba unor puteri străine, îndreptate împotriva tării;

d) au fost condamnati pentru infractiuni contra păcii si omenirii;

e) au îndeplinit functii politice în armată.

(4) în cazul în care faptele prevăzute la alin. (3) sunt constatate după stabilirea calitătii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, cel în cauză este obligat să restituie sumele încasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum si contravaloarea facilitătilor de care a beneficiat având această calitate.

(5) Dovedirea situatiilor prevăzute la alin. (1) se face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în conditiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Pentru cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptătiti nu posedă livret militar ori alte acte oficiale sau nu li se poate elibera dovada necesară datorită inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea persoanelor prevăzute la art. 1 se stabileste de comisiile de reconstituire cu martori, în conditiile prevăzute de lege si de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 4. - (1) La propunerea comisiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, pot fi înaintate în gradul următor, cu respectarea dispozitiilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, prevăzute la art. 3 alin. (1) si (2), li se acordă o indemnizatie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obtinerii calitătii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată.

(3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către structurile financiar-contabile ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza hotărârilor pronuntate de comisii.

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) si (2), care nu au calitatea de veteran de război, beneficiază de asistentă medicală gratuită în toate institutiile medicale civile de stat sau militare si de medicamente gratuite, atât pe perioada tratamentelor ambulatorii, cât si pe timpul spitalizării, precum si de scutirea de la plata abonamentelor de telefon si de radioteleviziune.

Art. 6. - Beneficiază de prevederile prezentei legi si persoanele care se repatriază si îsi stabilesc domiciliul în România, dobândind si cetătenia română, precum si cetătenii români cu domiciliul în străinătate.

Art. 7. - Sotia supravietuitoare a fostului cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, dacă nu s-a recăsătorit, primeste jumătate din indemnizatia reparatorie lunară prevăzută la art. 4 alin. (2).

Art. 8. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare judetene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9. - Dispozitiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, si fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din comandamentele si unitătile de jandarmi si grăniceri, în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale.

Art. 10. - (1) Ministerul Finantelor Publice introduce modificările corespunzătoare în structura bugetelor Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi.

(2) Plata drepturilor prevăzute de prezenta lege se face începând cu anul bugetar 2012, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie în bugetul ordonatorilor principali de credit care asigură aplicarea prezentei legi.

Art. 11. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 226.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 866.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PETRU FILIP

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 227.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti contractante,

în conformitate cu dispozitiile Conventiei de la Viena din 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 1963 cu privire la relatiile consulare, referitoare la obligatia statelor acreditare de a sprijini activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare de a înlesni achizitionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislatia proprie, de către statele acreditante a localurilor necesare functionării misiunilor diplomatice si oficiilor consulare apartinând acestor state, au hotărât să încheie prezentul acord:

 

CAPITOLUL I CAPITOLUL II

Dispozitii generale Dispozitii speciale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilitătii de dobândire de către părtile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei functionări a misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare apartinând acestora.

(2) în sensul prezentului acord, prin terenuri destinate bunei functionări a misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare se întelege acele terenuri folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice, respectiv al oficiului consular si resedinta sefului misiunii diplomatice, respectiv sefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se face de către acea parte contractantă, prin intermediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al acesteia, în conditiile prevăzute de legea în vigoare în statul pe teritoriul căruia se află terenul si numai cu destinatia prevăzută la alin. (2), sub sanctiunea nulitătii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.

 

ARTICOLUL 2

Suportarea cheltuielilor

 

(1) în cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este însotită de dobândirea dreptului de proprietate asupra constructiilor aflate pe acestea, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile si îsi îndeplineste toate obligatiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenurile achizitionate potrivit prezentului acord se realizează potrivit reglementărilor din statul în care este situat terenul.

 

ARTICOLUL 3

Notificarea celeilalte părti contractante

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris cu privire la intentia sa de a cumpăra, de a vinde, de a închiria sau de a transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute, superficie) asupra terenurilor, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.


 

ARTICOLUL 4

Scutirea de la plata impozitelor si taxelor

 

Sunt scutite de la plata oricăror taxe si impozite, nationale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părtilor contractante, achizitionate în conditiile prezentului acord, având exclusiv destinatia de sediu al misiunii diplomatice sau al oficiului consular si resedinte pentru sefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu exceptia impozitelor indirecte care prin natura lor sunt în mod normal încorporate în pretul bunurilor si serviciilor si a celor percepute ca remuneratie pentru servicii particulare prestate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 5

Solutionarea divergentelor

 

Orice divergente referitoare la aplicarea si interpretarea prevederilor prezentului acord se vor solutiona prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 6

Modificarea acordului

 

Orice modificare a prezentului acord se va realiza cu acordul părtilor printr-un protocol aditional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor art. 7.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare si valabilitatea

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Fiecare parte poate denunta acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte părti, denuntarea producându-si efectele în termen de 90 de zile de la data primirii acestei notificări.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor dobândit înainte de iesirea din vigoare a prezentului acord nu este afectat de încetarea acestuia.

Semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010, în două exemplare originale, în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Aurescu,

secretar de stat

pentru afaceri europene

Pentru Guvernul Republicii Turcia

Ayse Sinirlioglu,

Ambasadorul

Republicii Turcia în România

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucuresti la 9 decembrie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 867.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 220 din 2 noiembrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 858.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 221 din 2 noiembrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 859.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou

la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 218 din 26 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor si Pacific, pe de o parte, si Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 860.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 537/2001, având în vedefe propunerea ministrului administratiei si internelor, în semn de înaltă apreciere pentru curajul, profesionalismul si fermitatea de care a dat dovadă pentru aplanarea unor fapte de vandalism care au avut loc, în data de 12 noiembrie 2011, pe raza localitătii Rogova, judetul Mehedinti, rămânând un model al tinerelor generatii de apărători ai legii si ordinii publice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului Conteanu Ambrozie Aurelian-Stelian, agent sef adjunct de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 868.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit si a anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 537/2001, având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în semn de înaltă apreciere pentru spiritul de sacrificiu, profesionalismul si fermitatea de care a dat dovadă pentru aplanarea unor fapte de vandalism care au avut loc, în data de 12 noiembrie 2011, pe raza localitătii Rogova, judetul Mehedinti, incident în cursul căruia a fost rănită, rămânând un model al tinerelor generatii de apărători ai legii si ordinii publice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, doamnei Popescu Ion Laura-Georgiana, agent principal de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 869.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 

Având în vedere că prin aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2012, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, veniturile bugetului de stat se diminuează ca urmare a faptului că finantarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile unitătilor de învătământ preuniversitar de stat se asigură de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din aceeasi lege,

în sustinerea necesitătii fundamentării riguroase prin măsuri legislative care să permită elaborarea în termeni reali a proiectului de buget pe anul 2012,

pentru mentinerea echilibrului bugetului general consolidat,

luând în considerare opiniile si recomandările Fondului Monetar International, ale Comisiei Europene si ale Băncii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum si încadrarea în plafoanele unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2)-(4) si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 32, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităti administrativ-teritoriale, cu exceptia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de:

a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al căror teritoriu îsi desfăsoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

b) 11,25% la bugetul local al judetului;

c) 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice judetene la trezoreria municipiului resedintă de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului.

(2) în executie, cota de 18,5% se alocă de către directiile generale ale finantelor publice judetene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor, precum si a bugetului local al judetului, proportional cu sumele repartizate si aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5).

(3) Pentru municipiul Bucuresti cota de 71,5% din impozitul pe venit, cu exceptia impozitului pe veniturile din pensii, se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel:

a) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucuresti;

c) 7% într-un cont distinct, deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti la Trezoreria Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti.

(4) în executie, cota de 7% se alocă de către Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum si a bugetului local al municipiului Bucuresti, proportional cu sumele repartizate si aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).”

2. La articolul 33, alineatele (3) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 18,5% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:

a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, în functie de următoarele criterii: populatie, suprafata din intravilanul unitătii administrativ-teritoriale si capacitatea financiară a unitătii administrativ-teritoriale;

b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală. Hotărârea consiliului judetean se comunică directorului directiei generale a finantelor publice judetene, institutiei prefectului si consiliilor locale din judet.

(6) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 7% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, astfel:

a) 85% din sumă se repartizează prin decizie a directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, utilizându-se în mod corespunzător prevederile, procedura si criteriile de repartizare prevăzute la alin. (4) lit. a)-f);

b) 15% din sumă, precum si sumele retinute prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (5), pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti se comunică directorului Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Prevederile art. I se aplică impozitului pe venit încasat la bugetul de stat începând cu luna decembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 102.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătătii

 

Având în vedere existenta a numeroase cazuri de incompatibilitate pentru solutionarea cazurilor complexe de malpraxis, se impune interventia de urgentă a legiuitorului pentru îndepărtarea acestora.

Luând în considerare necesitatea eficientizării serviciilor de asistentă medicală, prin implicarea autoritătilor administratiei publice locale si, implicit, a reprezentantilor colectivitătilor locale în conducerea si coordonarea spitalelor publice, precum si necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru responsabilizarea acestora,

tinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum si de urgenta finalizării procesului de descentralizare prin transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste o functionare optimă a întregii activităti de conducere a spitalelor, precum si în asigurarea efectivă a accesului egal al cetătenilor la îngrijirile sanitare de bază si cresterea calitătii vietii,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 671 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 671. - (1) Comisia desemnează, prin tragere la sorti, din lista natională a expertilor un grup de experti sau un expert, în functie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.”

Art. II. - Articolul 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 174/2011, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale se transferă către autoritătile administratiei publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 103.


 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema “Asumarea responsabilitătilor ce decurg din implementarea licitatiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră”,

în temeiul art. 18 alin. (1) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiintează Comitetul interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, denumit în continuare Comitetul, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv principal supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

(2) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de structura specializată din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului interministerial pentru supervizarea activitătii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (Comitetul)

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia detinută/Autoritatea publică

Functia detinută în cadrul Comitetului

1.

Gheorghe Ialomitianu

ministru, Ministerul Finantelor Publice

presedinte

2.

Lâszlo Borbely

ministru, Ministerul Mediului si Pădurilor

membru

3.

Ion Ariton

ministru, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

membru

4.

Bogdan Mănoiu

secretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene

membru

5.

Cristina Trăilă

presedinte, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

membru

6.

Gabriela-Victoria Anghelache

presedinte, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

membru

7.

Bogdan Alexandru Drăgoi

secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice

membru supleant

8.

Marin Anton

secretar de stat, Ministerul Mediului si Pădurilor

membru supleant

9.

Răzvan Horatiu Radu

subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Europene

membru supleant

10.

Claudiu Constantin Stafie

secretar de stat, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

membru supleant

11.

Bianka Szenczi

vicepresedinte, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

membru supleant

12.

Lorând Istvân Krâlik

comisar, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

membru supleant


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 267 din 28 noiembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.853 din 28 noiembrie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judete si municipiul Bucuresti se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Repartizarea pe unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale se face de către directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu

 

ANEXA

 

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Nivel maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influente

Nivel maxim al cheltuielilor de personal rectificat

0

1

2

3

4

1.

Bacău

533.864

-10.000

523.864

2.

Bihor

535.500

-4.000

531.500

3.

Botosani

370.000

14.982

384.982

4.

Brasov

458.654

-4.690

453.964

5.

Brăila

274.000

6.000

280.000

6.

Buzău

335.000

4.000

339.000

7.

Caras-Severin

265.400

-3.500

261.900

8.

Călărasi

202.000

1.500

203.500

9.

Cluj

538.081

11.100

549.181

10.

Constanta

503.745

-3.745

500.000

11.

Dâmbovita

382.098

-6.500

375.598

12.

Galati

450.000

-11.000

439.000

13.

Gorj

350.000

-1.699

348.301

14.

Harghita

295.000

10.621

305.621

15.

Hunedoara

425.000

10.000

435.000

16.

Iasi

686.070

-14.010

672.060

17.

Ilfov

185.000

-5.486

179.514

18.

Maramures

417.319

-5.142

412.177

19.

Mures

443.000

7.886

450.886

20.

Neamt

388.926

3.310

392.236

21.

Olt

382.366

7.100

389.466

22.

Prahova

574.000

-4.000

570.000

23.

Sălaj

206.000

2.500

208.500

24.

Sibiu

357.000

-3.000

354.000

25.

Suceava

530.694

10.081

540.775

26.

Timis

562.000

-10.000

552.000

27.

Tulcea

204.000

-6.944

197.056

28.

Vaslui

367.000

9.150

376.150

29.

Municipiul Bucuresti

1.312.586

-7.026

1.305.560

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Organizatiei Interprofesionale Nationale Prodcom Legume-Fructe din România ca organizatie interprofesională pe filiera “legume si fructe proaspete si procesate”

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 157 din 23 noiembrie 2011, întocmit de Comitetul pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare;

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009;

- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare si pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare si retragere a recunoasterii, de control si monitorizare a acestora, precum si delegarea de atributii;

- prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile de recunoastere; monitorizare si control, retragere a recunoasterii, extindere a acordurilor interprofesionale si delegare de atributii pentru organizatiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare nr. 155 din 14 noiembrie 2011, în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunoaste Organizatia Interprofesională Natională Prodcom Legume-Fructe din România ca organizatie interprofesională pe filiera “legume si fructe proaspete si procesate”, persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 269.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române- A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 10, art. 13-15, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 33, 38, 42, art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (8), art. 48 alin. (4), art. 57, 61, art. 73 alin. (2), art. 79, art. 89 alin. (1) si art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 102 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală reglementări în transporturi din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier exercită prerogativele prevăzute în Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevăzute în anexă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 4 decembrie 2011.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 980.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (21) si alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 28 ianuarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) cont 53.01.01.MMMMMM «Disponibil din sume reprezentând garantie de bună executie».”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru conturile 50.69 «Disponibil al operatorilor economici», 50.98 «Disponibil al operatorilor economici si al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare» si 53.01.01.MMMMMM «Disponibil din sume reprezentând garantie de bună executie», plata se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operatiunea de procesare a ordinului de plată. În situatia în care în conturi nu există disponibilităti suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unitătile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.”

Art. II. - Directia generală de trezorerie si datorie publică, Directia generală trezorerie si contabilitate publică si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 2.858.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.