MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 855/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 decembrie 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.165 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. h) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 1.166 din 15 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

1.164. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011

 

1.167. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

268. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului responsabilului cu protectia datelor personale

 

955. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviatiei civile

 

2.772. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 1757, 1763, 1772 si “TOTAL TARA” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

2.787. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Regulament privind detinerile temporare de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE

 

1.252. - Ordin privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.165

din 15 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. h) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. f) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Ye Weiyong în Dosarul nr. 8.288/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului nr. 3.803D/2010 al CurtiiConstitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că nu se impune reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 martie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.288/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. f) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Ye Weiyong într-o cauză având ca obiect mentinerea regimului tolerării sederii acestuia pe teritoriul României pentru o nouă perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la încetarea motivelor care îl împjedică să se reîntoarcă în China.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sunt lipsite de precizie si claritate cu privire la întelesul obligatiei străinilor de a nu rămâne în România peste data la care încetează dreptul de sedere. Neclaritatea acestora permite Oficiului Român pentru Imigrări să emită o decizie de returnare împotriva străinului în acelasi moment în care îi comunică acestuia decizia de respingere a cererii de prelungire a regimului tolerării pe teritoriul României si înainte de a se pronunta de către instanta competentă o hotărâre irevocabilă în cauza sa. Astfel, accesul liber la justitie devine formal si iluzoriu, actul de justitie fiind golit de continutul său.

În ceea ce priveste prevederile art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. f) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, sustine că sunt lipsite de precizie si claritate, întrucât nu mentionează explicit protectia vietii de familie ca motiv de acordare si prelungire a regimului tolerării, notiunile de “motive obiective” si de “împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si de neînlăturat” fiind prea vagi si imprecise. Autorul exceptiei precizează că se află în imposibilitate obiectivă de a pleca în China, în conditiile în care sotia si fiica sa se află în România.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil si nici dreptul la respectul vietii de familie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1)si(2), art. 103 lit. f) si ale art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care la data sesizării aveau următorul continut:

- Art. 4 alin. (4): “(4) Străinii aflati pe teritoriul României sunt obligati să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si să depună toate diligentele necesare pentru a iesi din România până la expirarea acestei perioade.”;

- Art, 11alin. (T): “(1) Străinii aflati temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de sedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de sedere.”;

- Art. 102 alin. (1) si (2): “(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tării acordată de Oficiul Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României, materializată prin eliberarea unui document de tolerat.

(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României.”;

- Art. 103 lit. f): “Străinii prevăzuti la art. 102 alin. (1) pot fi tolerati în următoarele situatii: (...)

f) atunci când Oficiul Român pentru Imigrări constată că acestia se află în imposibilitatea de a părăsi temporar România din alte motive obiective.”;

- Art. 104 alin. (1): “(1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, care poate fi prelungită pentru noi perioade de până la 6 luni, până la disparitia cauzelor.”

Curtea observă că, ulterior sesizării sale cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, a fost adoptată Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011, care a modificat dispozitiile art. 102 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, precum si prevederile art. 103 din aceeasi ordonantă de urgentă, astfel încât dispozitiile lit. f) a art. 103 se regăsesc, în noua redactare, la lit. h) a aceluiasi articol. În prezent, textele de lege mentionate au următorul continut:

- Art. 102 alin. (1): “(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tării acordată de Oficiul Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României, materializată prin eliberarea unui document de tolerat.”;

- Art. 103 lit. h): “Străinii prevăzuti la art. 102 alin. (1) pot fi tolerati în următoarele situatii: (...)

h) atunci când Oficiul Român pentru Imigrări constată că acestia se află în imposibilitatea temporară de a părăsi România din alte motive obiective.”

Curtea constată că, în urma modificărilor aduse prin Legea nr. 157/2011, solutia legislativă a fost mentinută. Având în vedere că, potrivit Deciziei Plenului Curtii Constitutionale nr. III din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, “În cazul în care, după invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii prevederii legale, în noua sa redactare, numai dacă solutia legislativă din legea sau ordonanta modificată este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării”, Curtea retine că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. h) si ale art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor care garantează dreptul la un proces echitabil si celor care consacră dreptul la respectarea vietii private si de familie cuprinse în art. 21 alin. (3) si, respectiv, în art. 26 alin. (1) din Constitutie, precum si în art. 6 paragraful 1 si, respectiv, în art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Prin mai multe decizii, ca de exemplu, Decizia nr. 131 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, sau prin Decizia nr. 217 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, Curtea s-a mai pronuntat cu privire la prevederile art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, din aceeasi perspectivă învederată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate ce formează obiectul cauzei de fată. Cu acele prilejuri Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, retinând că argumentele formulate în motivarea pretinsei neconstitutionalităti a textelor de lege criticate constituie, în realitate, consecinte ale modalitătii de aplicare în practică a acestora. Or, lămurirea aspectelor legate de aplicarea si interpretarea legii la spete individual determinate revine exclusiv instantelor de judecată învestite cu solutionarea litigiilor în cadrul cărora au fost ridicate exceptiile de neconstitutionalitate, excedând competentei Curtii Constitutionale.

II. De asemenea, Curtea s-a mai pronuntat si asupra prevederilor art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit.f) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, prin prisma unor critici similare celor cuprinse în motivarea prezentei exceptii. Prin mai multe decizii, dintre care poate fi mentionată Decizia nr. 43 din 20 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2011, Curtea a retinut că este firesc ca legiuitorul să fi indicat acele elemente definitorii pentru identificarea unor “motive obiective” care îl împiedică pe străin să părăsească teritoriul României si să nu fi exemplificat situatii concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate si totodată epuizate în cuprinsul unei norme juridice.

Având în vedere că, asa cum s-a arătat mai sus, continutul normativ al prevederilor art. 102 alin. (1) si ale art. 103 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 nu au suferit modificări de esentă prin Legea nr. 157/2011 si întrucât nu au fost prezentate elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia pronuntate prin deciziile amintite îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Ye Weiyong în Dosarul nr. 8.288/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a art. 102 alin. (1) si (2), art. 103 lit. h) si art. 104 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ


 

DECIZIA Nr. 1.166

din 15 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. c) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Hong Qing în Dosarul nr. 362/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, conexat de această instantă la Dosarul său nr. 361/2/2010, si care formează obiectul Dosarului nr. 3.912D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate îndeplinesc criteriile de calitate impuse de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si nu contravin dispozitiilor constitutionale care garantează dreptul la un proces echitabil.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 361/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit! a) si art. 82 alin. (3) lit. c) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Hong Qing într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii formulate împotriva unei decizii de returnare de pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate pentru situatii similare cu cea a autorului exceptiei, întrucât legea nu cuprinde precizări cu privire la emiterea unei decizii de returnare împotriva străinilor cu drept de sedere pentru reîntregirea familiei în concordantă cu situatia sponsorului. În aceste conditii, autorul exceptiei arată că a fost posibil să i se emită o decizie de returnare pentru motivul că sponsorului (sotia sa) i s-a revocat dreptul de sedere anterior expirării termenului de contestatie si solutionării irevocabile, de către instanta competentă, a litigiului cu privire la legalitatea deciziei de revocare a dreptului de sedere al sotiei sale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil, reclamantul având în egală măsură dreptul de a contesta în justitie propria decizie de returnare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. Observă că autorul exceptiei este nemultumit de modul în care Oficiul Român pentru Imigrări a făcut aplicarea normelor legale criticate, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale întrucât ar presupune o imixtiune în activitatea autoritătilor publice, de natură să aducă atingere principiului constitutional al separatiei puterilor în stat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. c) pct. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 82 alin. (3) lit. c) au fost abrogate expres prin art. I din Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iulie 2011. Din lecturarea actului normativ modificator se observă însă că dispozitiile pct. (i) al art. 82 alin. (3) lit. c), criticat în prezenta cauză, au fost incluse, prin art. I pct. 115 din legea mentionată, în cuprinsul art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, singura diferenta constând în lungimea intervalului de timp în care străinul trebuie să părăsească tara, acesta scurtându-se de la 90 de zile la 30 de zile. În aceste conditii, obiect al exceptiei îl reprezintă dispozitiile art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii), alături de prevederile art. 62 alin. (5) si art. 77 alin. (3) lit. a), asupra cărora legiuitorul nu a intervenit prin Legea nr. 157/2011. Textele de lege criticate au în prezent următorul continut:

- Art. 62 alin. (5): “(5) Dreptul de sedere temporară se prelungeste individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeasi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de sedere sponsorului. Sotului/sotiei si membrilor de familie ai unui cetătean român sau ai sponsorului titular al unui drept de sedere permanentă li se poate prelungi dreptul de sedere temporară pentru perioade de până la 5 ani.”;


- Art. 77 alin. (3) lit. a): “(3) Oficiul Român pentru Imigrări revocă, prin decizie motivată, dreptul de sedere temporară atunci când:

a) în urma verificărilor efectuate de Oficiul Român pentru Imigrări sau a sesizărilor primite de la alte autorităti competente, potrivit legii, se constată că străinul nu mai îndeplineste conditiile pe baza cărora i-a fost prelungit dreptul de sedere ori nu mai respectă scopul pentru care i-a fost acordat acest drept;”.

- Art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii): “(3) Decizia de returnare dă posibilitatea străinului să părăsească tara neînsotit, astfel: (...)

b) în termen de 30 de zile, pentru: (...)

(iii) străinul căruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporară pentru desfăsurarea de activităti comerciale ori i-a fost refuzată prelungirea acestui drept, precum si membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de sedere pentru reîntregirea familiei.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie si celor ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei de neconstitutionalitate este, în realitate, nemultumit de modalitatea de aplicare a legii în situatia sa particulară, arătând în acest sens că i s-a emis o decizie de returnare - bazată pe faptul că sponsorului său i-a fost revocat dreptul de sedere -, anterior expirării termenului în care sotia sa, în calitate de sponsor al acestuia, putea să conteste propria decizie de returnare, si înainte ca instanta să solutioneze irevocabil eventuala contestatie. Or, aceasta reprezintă o problemă de fapt, instanta învestită cu solutionarea litigiului fiind competentă să aprecieze cu privire la modalitatea în care Oficiul Român pentru Imigrări a respectat succesiunea logică a desfăsurării în timp a etapelor administrative, mai exact, dacă a emis în mod prematur decizia de returnare în ceea ce îl priveste pe autorul exceptiei. O asemenea situatie vizează, asadar, legalitatea deciziei de returnare ca act administrativ, în cauză nefiind pusă în mod real în discutie constitutionalitatea textelor de lege criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) si art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Hong Qing în Dosarul nr. 362/2/2010 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic

al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

Având în vedere pericolul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicărilor pe care le produc si riscului de abuz,

luând în considerare numărul mare de persoane care se prezintă la spital în urma consumului unor asemenea plante si substante,

tinând cont de faptul că orice întârziere determinată de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sănătatea sau viata unui mare număr de persoane, în special tineri,

pentru a se acorda posibilitatea de a formula propuneri de extindere a sferei substantelor interzise pentru mai multe institutii publice cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului infractional în domeniul drogurilor si substantelor stupefiante si psihotrope,


în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) substante aflate sub control national - drogurile si precursorii înscrisi în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătătii sau a ministrului administratiei si internelor;”.

Art. II. - La articolul 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Tabelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizatiei Natiunilor Unite sau de organismele europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prin modificările prevăzute la alin. (1) nu se poate înscrie o substantă aflată sub control national si international sub un regim mai putin strict decât în conditiile prezentei legi si ale conventiilor internationale.

..............................................................................................

(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizează ori de câte ori este necesar.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României

la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011, în valoare de 192.000 lei.

Art. 2. - Suma necesară plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unitătii de administrare si modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.167.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a cărui unitate de administrare s-a schimbat si a cărui valoare de inventar s-a modificat ca urmare a reevaluării

 

Adresa imobilului

Denumirea imobilului transferat

Denumirea imobilului

după realizarea

transferului

Caracteristicile imobilului ce se predă

Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinta imobilului

Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinta imobilului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Calafat,

str. Gheorghe Doja nr. 6,

judetul Dolj

16-17

45-371

Suprafata construită = 196 m2

Suprafata terenului = 1.294 m2

C.F. nr. 30484

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4554238

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj

Cod unic de identificare (CUI) 4332061

81.812,97

114.606


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului responsabilului cu protectia datelor personale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului responsabilului cu protectia datelor personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2011, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 268.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviatiei civile

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitătii în securitatea aviatiei civile, ale art. 12 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de certificat de auditor de securitate a aviatiei civile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2011.

Nr. 955.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

CERTIFICAT DE AUDITOR DE SECURITATE A AVIATIEI CIVILE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea pozitiilor nr. 1757, 1763, 1772 si “TOTAL TARĂ” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.280/DAdin 15 noiembrie 2011 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si ale art. 36 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Pozitiile nr. 1757, 1763, 1772 si “TOTAL TARĂ” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 si 333 bis din 13 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Jud.

Gestionari

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc]:

 

 

 

Nr.

Denumire

Mistret

Iepure

Fazan

Potârniche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

“1

1757

OT

37

Dobrosloveni

4

30

70

20

1763

OT

40

Dăneasa

2

100

60

70

1772

 

Total judet

 

316

5345

3270

3055

 

 

 

 

TOTAL TARĂ:

 

19371

123321

75162

29247”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszló Borbély

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 2.772.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 221.392 din 16 noiembrie 2011 al Directiei generale păduri,

în temeiul prevederilor art. 5 si 53 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Centralizatorul fondurilor de vânătoare la nivel de tară”, pozitia nr. 22 si rubrica “TOTAL” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judetul

Numărul fondurilor de vânătoare

Suprafata totală (ha)

0

1

2

3

22

Hunedoara

70

667.327

TOTAL:

2.151

22.047.504

 

2. La anexa nr. 2, “Centralizatorul fondurilor de vânătoare constituite în judetul Hunedoara” se modifică si se înlocuieste cu cel prevăzut în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 3, schitele fondurilor de vânătoare împreună cu fisele fondurilor de vânătoare nr. 51, denumit Cârnesti, si nr. 52, denumit Zeicani, din judetul Hunedoara se modifică si se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 4, harta fondurilor de vânătoare din judetul Hunedoara se modifică si se înlocuieste cu cea prevăzută în anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 5 - harta fondurilor de vânătoare la nivel de tară se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4.

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Timisoara, gestionarii fondurilor de vânătoare nr. 51, denumit Cârnesti, si nr. 52, denumit Zeicani, din judetul Hunedoara întocmesc, în 3 exemplare, fisele fondurilor de vânătoare, iar un exemplar al acestora se depune la Directia generală păduri din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

Art. III. - Directia generală păduri din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Timisoara si gestionarii fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin, iar acestea se comunică sau, după caz, se pun la dispozitia celor interesati de către Directia generală păduri din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 2.787.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind detinerile temporare de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar

 

Având în vedere dispozitiile art. 124 si 145 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 26 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, la nivel individual sau, după caz, consolidat, potrivit prevederilor cap. II “Nivelul de aplicare a cerintelor prudentiale în conditiile exercitării supravegherii pe bază consolidată” din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, si stabileste conditiile ce trebuie respectate în vederea aplicării art. 145 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au întelesul prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Termenul formalizare are întelesul prevăzut în Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru scopurile prezentului regulament, prin entitate din afara sectorului financiar se întelege o entitate, alta decât o institutie de credit, o institutie financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfăsoară activităti care reprezintă o prelungire directă a activitătii bancare, cum ar fi leasing financiar, factoring, administrare de fonduri de investitii, sau care prestează servicii auxiliare activitătii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, sau alte activităti similare.

Art. 3. - Se consideră actiuni/părti sociale detinute temporar în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar actiunile/părtile sociale dobândite de o institutie de credit sau de o entitate din aria de consolidare prudentiala a acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, prin conversia totală sau partială a creantelor, pe care institutia de credit sau entitatea din aria sa de consolidare prudentiala le înregistrează la momentul respectiv fată de entitatea din afara sectorului financiar.

Art. 4. - (1) Detinerile temporare de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, care îndeplinesc cerintele prezentului regulament, nu se consideră participatii calificate pentru calcularea limitelor prevăzute la art. 143 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cazul detinerilor temporare de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, care respectă prevederile prezentului regulament, nu sunt aplicabile prevederile art. 144 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Detinerile în actiuni/părti sociale pot fi încadrate în categoria celor dobândite cu caracter temporar în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, în vederea aplicării prevederilor art. 145 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii referitoare la:

a) formalizarea unei strategii si a unei politici generale fată de acest tip de operatiuni, la nivel individual si/sau la nivel consolidat, după caz;

b) formalizarea unui plan concret de asistentă sau restructurare financiară pentru entitatea în cauză, cu respectarea cerintelor prevăzute la art. 6, aprobat, conform competentelor acestora, de organele structurii de conducere ale institutiei de credit sau, după caz, ale entitătii din aria sa de consolidare prudentiala care detine respectivele actiuni/părti sociale; în situatia din urmă, planul trebuie avizat de către organele structurii de conducere ale institutiei de credit-mamă;

c) formalizarea politicilor/procedurilor pentru asumarea, identificarea, măsurarea, controlul si raportarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a tuturor riscurilor asociate unei astfel de operatiuni, inclusiv a riscului de concentrare, care respectă cerintele Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare;

d) formalizarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a unei metodologii adecvate pentru evaluarea actiunilor la cea mai mică valoare atribuibilă acestora conform cadrului contabil aplicabil.

(2) Dobândirea si detinerea temporară de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, precum si înstrăinarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor legislatiei societătilor comerciale.

Art. 6. - (1) în cadrul planului de asistentă sau restructurare financiară prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) trebuie să fie prevăzute cel putin următoarele:

a) dacă restructurarea entitătii respective necesită obtinerea de finantări si garantii suplimentare din partea institutiei de credit sau, după caz, a unei entităti din aria sa de consolidare prudentiala si care este valoarea maximă estimată că poate fi avansată pentru noi finantări si garantii acordate entitătii de restructurat, fără ca aceasta să depăsească 25% din valoarea expunerii înainte de realizarea conversiei pe care institutia de credit sau, după caz, entitatea din aria sa de consolidare prudentiala o înregistra fată de entitatea de restructurat la sfârsitul lunii anterioare celei în care s-a realizat conversia;

b) motivarea alegerii acestei solutii pe baza unei analize cost-beneficiu a tuturor modalitătilor de asigurare a intereselor institutiei de credit sau ale entitătii din aria sa de consolidare prudentiala, în ceea ce priveste creantele asupra entitătii din afara sectorului financiar;

c) o estimare documentată a modalitătii, a gradului si a calendarului de realizare a recuperării fondurilor avansate.


(2) în cadrul politicilor/procedurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) trebuie stabilit un plafon maxim raportat la nivelul fondurilor proprii de nivel 1 calculate de institutia de credit la nivel individual sau, după caz, consolidat, pentru valoarea totală a detinerilor temporare de actiuni/părti sociale din operatiuni de asistentă sau restructurare financiară.

Art. 7. - (1) Institutiile de credit trebuie să notifice Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României intentia de dobândire de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară, de către acestea sau de către entităti din aria de consolidare prudentială a lor.

(2) Pentru realizarea notificării mentionate la alin. (1), institutiile de credit trebuie să transmită următoarele documente:

a) comunicarea scrisă privind intentia detinerii temporare de actiuni/părti sociale în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, precum si modalitatea de dobândire a titlurilor respective si perioada intentionată pentru detinere;

b) strategia si politica generală cu privire la acest tip de operatiuni, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), dacă nu au fost transmise anterior;

c) planul de asistentă sau restructurare financiară pentru entitatea în cauză, prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), si cele mai recente situatii financiare ale acesteia;

d) politicile/procedurile pentru asumarea, identificarea, măsurarea, controlul si raportarea riscurilor asociate unei astfel de operatiuni, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), dacă nu au fost transmise anterior;

e) metodologia de evaluare a actiunilor, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d).

(3) Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României analizează, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete prevăzute la alin. (2), măsura în care sunt îndeplinite cerintele prevăzute la art. 5 alin. (1) si comunică institutiei de credit rezultatele analizei.

(4) în cazul în care, în opinia Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, cerintele prevăzute la art. 5 alin. (1) nu sunt îndeplinite, actiunile/părtile sociale respective pot fi dobândite, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 si 144, fără a beneficia de regimul prevăzut la art. 145 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Valoarea totală a detinerilor temporare de actiuni/părti sociale din operatiuni de asistentă sau restructurare financiară, ale institutiei de credit sau, după caz, ale institutiei de credit si/sau ale oricărei alte entităti incluse în aria sa de consolidare prudentială, se deduce din fondurile proprii de nivel 1 calculate de către institutia de credit la nivel individual sau, după caz, consolidat.

(2) La determinarea valorii totale prevăzute la alin. (1) se au în vedere valorile nete de ajustările de valoare ce trebuie constituite pentru pierderile de valoare aferente actiunilor/părtilor sociale din operatiuni de asistentă sau restructurare financiară.

Art. 9. - (1) Actiunile/Părtile sociale dobândite în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară pot fi detinute, la nivel individual sau, după caz, consolidat, pe o perioadă ce nu poate depăsi 36 de luni începând de la data achizitionării acestora.

(2) Pentru motive întemeiate, care vor avea în vedere impactul asupra indicatorilor prudentiali ai institutiei de credit, Directia supraveghere poate prelungi o singură dată termenul prevăzut la alin. (1), dar fără a se depăsi 48 de luni de la data dobândirii actiunilor/părtilor sociale respective.

(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), actiunile/părtile sociale detinute în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară vor fi considerate participatii calificate, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 si 144 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru respectarea prevederilor art. 143 si 144 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectivele actiuni/părti sociale trebuie înstrăinate total sau partial. Înstrăinarea actiunilor/părtilor sociale nu poate fi făcută către o entitate din aria de consolidare prudentială a institutiei de credit.

(5) Nerespectarea tuturor prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor si/sau sanctiunilor prevăzute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Pentru actiunile/părtile sociale care la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt detinute temporar în cursul unei operatiuni de asistentă sau restructurare financiară a unei entităti din afara sectorului financiar, în baza prevederilor art. 145 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, institutiile de credit trebuie să întreprindă demersurile necesare în vederea conformării cu cerintele prevăzute la art. 5 alin. (1) si art. 6 din prezentul regulament, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestuia.

(2) în sensul alin. (1), institutiile de credit vor transmite Directiei supraveghere documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)-e).

(3) Prevederile art. 7 alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

(4) Prevederile art. 8 sunt de imediată aplicare.

(5) în cazul detinerilor temporare de actiuni/părti sociale din operatiuni de asistentă sau restructurare financiară care intră sub incidenta prezentului articol si care îndeplinesc cerintele prezentului regulament, termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) si (2) încep să curgă de la data comunicării realizate de Directia supraveghere potrivit prevederilor art. 7 alin. (3).

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 26.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Având în vedere prevederile art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică pentru obligatiile de plată, reprezentând contributii de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Facilitătile prevăzute la art. 2 se acordă de către casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, pentru obligatiile de plată administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

Art. 2. - (1) Pentru obligatiile de plată accesorii aferente obligatiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităti:

a) anularea penalitătilor de întârziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligatii de plată principale, dacă obligatiile de plată principale si dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată până la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevăzute la alin. (2);

b) reducerea cu 50% a penalitătilor de întârziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligatii de plată principale, dacă obligatiile principale si dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată până la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevăzute la alin. (2).

(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate după această dată, conditia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

Art. 3. - (1) Prin obligatii de plată principale restante la data de 31 august 2011 se întelege contributiile de asigurări sociale datorate până la data de 1 august 2011 si neachitate până la data de 25 august 2011.

(2) Prin dobânzi aferente obligatiilor principale, conform art. 2, se întelege si cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora.

(3) Majorările de întârziere pentru care se acordă facilitătile prevăzute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010.

Art. 4. - Facilitătile prevăzute la art. 2 nu se acordă pentru obligatiile de plată stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Art. 5. - (1) în vederea acordării facilitătii prevăzute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritorială de pensii competentă, prin care solicită o situatie a obligatiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse în scopul îndeplinirii conditiei prevăzute la art. 2 alin. (1), precum si a celor care intră sub incidenta facilitătii.

(2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordante, casa teritorială de pensii competentă poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situatiei reale.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, casa teritorială de pensii comunică contribuabilului situatia prevăzută la alin. (1) si întocmeste un borderou provizoriu de scădere din evidentă a obligatiilor de plată ce pot face obiectul facilitătii prevăzute ia art. 2.

(4) Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării situatiei prevăzute la alin. (1) se sting prin plată obligatiile principale si dobânzile aferente acestora, casa teritorială de pensii competentă validează borderoul provizoriu de scădere. În acest caz, în termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritorială de pensii competentă emite decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

(5) Dacă s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, casa teritorială de pensii competentă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, după caz:

a) decizia de anulare a penalitătilor de întârziere, pentru penalitătile de întârziere si cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 1;

b) decizia de reducere a penalitătilor de întârziere, pentru 50% din penalitătile de întârziere, precum si pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 2.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) se întocmesc în două exemplare fiecare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la casa teritorială de pensii.

Art. 6. - Dacă obligatiile de plată nu se sting în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4) sau, după caz, în situatia în care nu se sting obligatiile de plată accesorii în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se operează în evidenta casei teritoriale de pensii repunerea obligatiilor de plată ce au făcut obiectul borderoului provizoriu de scădere. În acest caz, contribuabilul poate depune o nouă cerere ori de câte ori apreciază că are posibilitatea de a îndeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevăzută la art. 2.

Art. 7. - Contribuabilii care nu au depus cererea prevăzută la art. 5 alin. (1), dar sting prin plată toate obligatiile de plată, solicită acordarea facilitătii prevăzute la art. 2 prin depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii competentă. Dispozitiile art. 5 alin. (5) si (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, sumele care formează obiectul facilitătii prevăzute la art. 2 vor rămâne în evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare.

Art. 8. - Procedurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală se aplică si pentru obligatiile de plată cu scadenta după intrarea în vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate în termenul legal de plată.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,

Domnica-Doina Pârcălabii

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 1.252.

 

ANEXA Nr. 1

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Casa Judeteană de Pensii.........................

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti

Adresa:......................................................

.................................................................

 

DECIZIE Nr......./.................

de anulare a penalitătilor de întârziere

 

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea/Numele si prenumele ........................................

Adresa ..............................

Codul numeric personal ..............

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele si prenumele ........................................

Adresa ............................

Codul numeric personal ............

 

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. a) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr......din data de....., înregistrată la casa teritorială de pensii cu nr......din data de..........,

luând în considerare că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,

se emite următoarea decizie:

Se anulează penalitătile de întârziere, precum si o cotă de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011, în sumă totală de........lei, reprezentând:

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei

Anularea a 50% din majorările de întârziere

Anularea penalitătilor de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii. Contestatia se depune la casa teritorială de pensii emitentă a deciziei.

 

Director executiv

Numele si prenumele.............

Semnătura si stampila unitătii


 

ANEXA Nr. 2

 

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE

Casa Judeteană de Pensii............................./

Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti

Adresa:.....................................................

.................................................................

DECIZIE Nr......./.................

de reducere a penalitătilor de întârziere

 

Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea/Numele si prenumele ........................................

Adresa ..............................

Codul numeric personal ..............

Datele de identificare a împuternicitului

Denumirea/Numele si prenumele ........................................

Adresa ............................

Codul numeric personal ............

 

În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

având în vedere Cererea nr........din data de........, înregistrată la casa teritorială de pensii cu nr.........din data de.........,

luând în considerare că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011,

se emite următoarea decizie:

Se reduc cu 50% penalitătile de întârziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011, în sumă totală de............lei, reprezentând: ...

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea obligatiei

Reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere

Reducerea cu 50% a penalitătilor de întârziere

0

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii. Contestatia se depune la casa teritorială de pensii emitentă a deciziei.

 

Director executiv

Numele si prenumele.............

Semnătura si stampila unitătii


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.