MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 857/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 decembrie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERKlULUI ROMÂNIEI

 

104. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

1.159. - Hotărâre pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacău, Botosani, Dolj si Mehedinti si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 

1.160. - Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Apărării Nationale din România la Proiectul “Celula europeană pentru achizitii de servicii satelitare”

 

1.163. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

1.179. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

130. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Tudor Florentina a functiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

236. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

5.249. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a învătământului profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2011-2012

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

165. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0)


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD

 

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plăti si a altor entităti, precum si lichidarea conturilor FEGA si FEADR, potrivit cărora Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit este desemnată ca Agentie de Plăti pentru Programul SAPARD si Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, si, de asemenea, tinând cont de faptul că Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit îndeplineste si functiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 referitoare la implementarea tehnică a măsurilor acestui program, ceea ce presupune, pe de o parte, îndeplinirea etapelor privind verificarea conformitătii proiectelor, evaluarea, selectarea si contractarea acestora, iar, pe de altă parte, monitorizarea implementării proiectelor pe o perioadă de 5 ani de la data contractării si, implicit, verificări la fata locului, fiind astfel necesară asigurarea unui număr suficient de mijloace de transport,

luând în considerare faptul că neîndeplinirea obligatiilor mai sus mentionate va conduce la retragerea acreditării Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit ca agentie de plată a fondurilor comunitare pe care le gestionează, la blocarea accesului potentialilor beneficiari la aceste fonduri si, implicit, la pierderea fondurilor comunitare puse la dispozitia României pentru agricultură si dezvoltare rurală,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Agentia utilizează pentru aparatul propriu, pentru centrele regionale de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit si pentru oficiile judetene de plăti pentru dezvoltare rurală si pescuit un număr de 177 de autovehicule, din care un număr de 120 de autoturisme pentru activităti specifice si un număr de 57 de autospeciale, cu un consum lunar de carburanti de 600 l/autovehicul.

(2) Oficiul Judetean de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit Tulcea utilizează o salupă, cu un consum lunar de carburanti de 600 l/salupă.

(3) Cheltuielile privind consumul de carburanti se suportă din bugetul aprobat anual cu această destinatie.

(4) Prin decizie a directorului general al Agentiei, autovehiculele prevăzute la alin. (1) se repartizează si/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, inclusiv pentru Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti, în functie de necesităti.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 104.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacău, Botosani, Dolj si Mehedinti si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacău, Botosani, Dolj si Mehedinti, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.159.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii finantate în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” din judetele Bacău, Botosani, Dolj si Mehedinti

 

1. Centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii aflati în situatii de risc, comuna Palanca, judetul Bacău

2. Centrul de zi pentru copii “Speranta”, comuna Vorona, judetul Botosani

3. Centrul de zi pentru copii, comuna Văculesti, judetul Botosani

4. Centrul de zi pentru copii, comuna Podari, judetul Dolj

5. Centrul de zi pentru copii scolari, comuna Bâcles, judetul Mehedinti

 


ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII

tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul de consiliere si sprijin pentru părinti si copii aflati în situatii de risc, comuna Palanca, judetul Bacău” din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Palanca, judetul Bacău

Beneficiar: comuna Palanca, judetul Bacău

Amplasament: judetul Bacău, comuna Palanca, localitatea Palanca

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

247*)

în preturi la data de 22 noiembrie 2010(1 euro = 4,2973 lei),

 

 

 

din care: C+M

 

mii lei

174

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

INV

mii lei

197

Anul I

C+M

mii lei

139

 

INV

mii lei

50

Anul II

C+M

mii lei

35

- Capacităti:

 

 

 

- suprafata construită

 

m2

98,24

- suprafata desfăsurată

 

m2

98,24

- capacitatea centrului

 

15 copii/serie

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

15

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ANtXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii «Speranta», comuna Vorona, judetul Botosani”, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: comuna Vorona, judetul Botosani

Amplasament: judetul Botosani, comuna Vorona, sat Vorona Mare

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

428*)

în preturi la data de 1 noiembrie 2010 (1 euro = 4,2771 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

351

- Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

150,4

- suprafata desfăsurată

m2

150,4

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii, comuna Văculesti, judetul Botosani”, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Văculesti, judetul Botosani

Beneficiar: comuna Văculesti, judetul Botosani

Amplasament: judetul Botosani, comuna Văculesti, parcela cadastrală 328

 

Indicatorii tehnico-economici

 

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

478*)

în preturi la data de 27 ianuarie 2011 (1 euro : = 4,2675 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

342

- Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

190

- suprafata desfăsurată

m2

190

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

10


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/4

 

INDICATORII

tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii, comuna Podari, judetul Dolj”, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Podari, judetul Dolj

Beneficiar: comuna Podari, judetul Dolj

Amplasament: judetul Dolj, comuna Podari, Str. Scolii nr. 1

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

446*)

în preturi la data de 20 decembrie 2010 (1 euro = 4,2897 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

365

- Capacităti:

 

 

- suprafata construită

m2

111,10

- suprafata desfăsurată

m2

204,19

-capacitatea centrului

15 copii/serie

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

12

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centrul de zi pentru copii scolari, comuna Bâcles, judetul Mehedinti”, din cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Local Bâcles, judetul Mehedinti

Beneficiar: comuna Bâcles, judetul Mehedinti

Amplasament: judetul Mehedinti, comuna Bâcles, sat Selistiuta

 

Indicatorii tehnico-economici

 

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

431*)

în preturi la data de 1 noiembrie 2010 (1 euro= 4,2771 lei),

 

 

din care C+M

mii lei

300

- Capacităti:

 

 

- suprafata totală construită

m2

145

- suprafata totală desfăsurată

m2

145

- capacitatea centrului

15 copii/serie

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

8

 

Factori de risc

Structura de rezistentă se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Ministerului Apărării Nationale din România la Proiectul “Celula europeană pentru achizitii de servicii satelitare”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 346/2006 privind org; si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Ministerului Apărării Nationale din România la Proiectul “Celula europeană pentru achizitii de servicii satelitare”.

Art. 2. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare la bugetul Proiectului “Celula europeană pentru achizitii de servicii satelitare”.


(2) Nivelul contributiei este exprimat în euro si se stabileste în raport cu serviciile solicitate de partea română, potrivit procedurilor convenite de Agentia Europeană de Apărare împreună cu ministerele apărării participante la proiect.

Art. 3. - Contravaloarea în lei a contributiei financiare a României prevăzute la art. 2 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.160.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 33 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare si prevenire a efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 21 iunie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

- mii lei –

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitie

Valoare de finantare INV. 2010-2012

0

1

2

“33.

Regularizare pârâu Olănesti pe tronsonul Băile Olănesti - confluentă râu Olt, judetul Vâlcea

1.325”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.163.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti

p. Presedintele Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Stelian Caramitru

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.179.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Tudor Florentina a functiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Afacerilor Europene nr. 1.242/L.O. din 29 noiembrie 2011, precum si Avizul favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 916.782 din 24 noiembrie 2011 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, de către doamna Tudor Florentina a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici, respectiv secretar general al Ministerului Afacerilor Europene,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) si al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Tudor Florentina exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti,

secretar general adjunct al Guvernului

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 130.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorare nr. 14.913/2011 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Ilova, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială YUL FORCE GROUP - S.R.L., cu sediul în localitatea Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 236.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăsurare a examenelor de certificare a învătământului profesional si tehnic preuniversitarîn anul scolar 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile:

- Legii educatiei nationale nr. 1/2011;

- Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul national de învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire a învătământului special, sesiunea ianuarie:

- înscrierea candidatilor: 9-10 ianuarie 2012;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 11-12 ianuarie 2012;

- afisarea rezultatelor: 12 ianuarie 2012.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor programului “Adoua sansă”, sesiunea ianuarie:

- înscrierea candidatilor: 9-10 ianuarie 2012;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 11-12 ianuarie 2012;

- afisarea rezultatelor: 12 ianuarie 2012.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - formele de învătământ seral si cu frecventă redusă - nivelul 2 de calificare, sesiunea ianuarie:

- înscrierea candidatilor: 9-10 ianuarie 2012;

- sustinerea proiectului: 11-12 ianuarie 2012;

- afisarea rezultatelor: 12 ianuarie 2012.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la învătământul postliceal - nivelul 3 avansat, sesiunea ianuarie-februarie:

- înscrierea candidatilor: 23-27 ianuarie 2012;

- desfăsurarea probei practice: 30-31 ianuarie 2012;

- desfăsurarea probei scrise: 1 februarie 2012;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 2 februarie 2012;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 2 februarie 2012;

- sustinerea proiectului: 3-4 februarie 2012;

- afisarea rezultatelor finale: 6 februarie 2012.


Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 2 de calificare, sesiunea aprilie-mai:

- înscrierea candidatilor: 23-27 aprilie 2012;

- sustinerea proiectului: 2-3 mai 2012;

- afisarea rezultatelor: 4 mai 2012.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare - învătământ special - nivelul 2 de calificare, sesiunea iulie:

- înscrierea candidatilor: 2-6 iulie 2012;

- sustinerea proiectului: 9-10 iulie 2012;

- afisarea rezultatelor: 11 iulie 2012.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor de liceu -filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai-iunie:

- înscrierea candidatilor: 28-31 mai 2012;

- sustinerea proiectului: 5-7 iunie 2012;

- afisarea rezultatelor: 8 iunie 2012.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la învătământul postliceal - nivelul 3 avansat, sesiunea iulie:

- înscrierea candidatilor: 2-6 iulie 2012;

- desfăsurarea probei practice: 9-10 iulie 2012;

- desfăsurarea probei scrise: 11 iulie 2012;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iulie 2012;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 12 iulie 2012;

- sustinerea proiectului: 13-14 iulie 2012;

- afisarea rezultatelor finale: 16 iulie 2012.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de absolvire la scoala postliceală - nivelul 3 avansat, calificarea profesională “asistent medical generalist”, sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 6-10 august 2012;

- desfăsurarea probei practice: 13-14 august 2012;

- desfăsurarea probei scrise: 16 august 2012;

- afisarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2012;

- depunerea si solutionarea contestatiilor la proba scrisă: 17 august 2012;

- sustinerea proiectului: 20-21 august 2012;

- afisarea rezultatelor finale: 22 august 2012.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor programului “Adoua sansă”, sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 6-10 august 2012;

- desfăsurarea si sustinerea probei practice: 13-14 august 2012;

- afisarea rezultatelor: 16 august 2012.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor anului de completare, stagiilor de pregătire practică - nivelul 2 de calificare, sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 6-10 august 2012;

- sustinerea proiectului: 13-14 august 2012;

- afisarea rezultatelor: 16 august 2012.

Art. 12. - Se aprobă graficul de desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale ale absolventilor de liceu -filiera tehnologică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august:

- înscrierea candidatilor: 6-10 august 2012;

- sustinerea proiectului: 13-14 august 2012;

- afisarea rezultatelor: 16 august 2012.

Art. 13. - Absolventii din promotiile anterioare, indiferent de forma de învătământ absolvită, se pot prezenta pentru sustinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs, corespunzătoare nivelului de calificare.

Art. 14. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 31 august 2011.

Nr. 5.249.


 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-11/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. În numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0),

tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 386 din 1 noiembrie 2011 întocmită de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 24 noiembrie 2011 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 24 noiembrie 2011, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Norma privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Bogdan Drăgoi

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2011.

Nr. 165.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind compensarea partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-II/0)

 

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată”!), cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului2), cu modificările si completările ulterioare, si cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis3).

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, compensează partial dobânda plătită de operatorii economici la contractele de credit în lei, contractate de la bănci.

Art. 2. - Prezenta normă stabileste conditiile de acordare a compensatiei de dobândă în cadrul schemei transparente de ajutor de minimis, pentru perioada suplimentară de implementare, respectiv 2012-2014, denumită în continuare schemă, cu respectarea criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

Art. 3. - (1) Pentru facilitătile acordate conform schemei, EximBank actionează în numele si în contul statului si are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

(2) Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., republicată, “fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.


1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.


 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) credit - creditul în lei acordat de banca finantatoare operatorului economic, sub forma creditului de investitii, contractat ulterior datei de 1 ianuarie 2006;

b) transport rutier- transportul de marfă si transportul de pasageri pe cale rutieră;

c) tranzactii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu exceptia produselor din pescuit;

e) operator economic - întreprinderi mici si mijlocii si întreprinderi mari.

 

 

2012

2013

2014

 

 

Total

T1

T2

T3

T4

Total

T1

T2

T3

T4

Total

T1

T2

T3

T4

Ajutorul de minimis - milioane lei -

14

3,5

3,5

3,5

3,5

14

3,5

3,5

3,5

3,5

12

3

3

3

3

Numărul estimat de beneficiari

600

150

150

150

150

600

150

150

150

150

400

100

100

100

100

 

(2) Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la fineje trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor. În acest sens, sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV 2011 se reportează la bugetul aferent trimestrului I 2012.

(3) Sumele aferente compensatiilor de dobândă aprobate în cursul anului 2011, dar care nu s-au plătit până la data de 31 decembrie 2011, se vor plăti în trimestrul I 2012.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 6. - Operatorul economic este eligibil pentru a beneficia de compensarea dobânzii în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) nu este în dificultate în sensul Comunicării Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate4);

b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;

d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EximBank, nu depăseste echivalentul în lei al 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);

e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare;

f) nu figurează cu sume restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)5);

g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei incidentelor de Plăti (C./.R)6);

h) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei.

Art. 7. - (1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul schemei creditele de investitii pentru proiecte din sectorul/domeniul:

a) pescuitului si acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/20007) ai Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura;

b) productiei primare a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind instituirea Comunitătii Europene;

c) procesării si marketingului produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul privind instituirea Comunitătii Europene, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari ori puse pe piată de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) sectorului carbonifer, astfel cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui8);

e) activitătilor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor din import;

f) productiei de armament;

g) jocurilor de noroc;

h) productiei si comertului cu alcool si tutun;

i) tranzactiilor imobiliare;

j) achizitiei de mijloace de transport utilizate pentru transportul rutier de marfă pentru terti;

k) achizitiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane;

l) servicii de contabilitate, consultantă, alte activităti similare, dacă finantarea este destinată construirii/achizitionării/ amenajării/renovării de imobile cu destinatie de sedii sociale/puncte de lucru;

m) activitătilor de postă si de curierat;

n) publicitate si activităti de studiere a pietei;

o) activitătilor de închiriere si leasing;

p) activitătilor de investigare si protectie.

(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activităti legate de exportul către state terte sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitătile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.


4) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

5) În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultă existenta unei sume restante, iar solicitantul compensatiei prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.

6) În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la compensare, cu justificarea corespunzătoare.

7) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

8) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 205 din 2 august 2002.

 

CAPITOLUL V

Descrierea măsurii de sprijin

 

Art. 8. - Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de operatorii economici de la bănci.

Art. 9. - (1) Compensatia de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită în trimestrul anterior solicitării de compensare, pentru creditele în lei.

(2) Valoarea maximă a ajutorului obtinut de un beneficiar în cadrul schemei nu poate să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

(3) Nu se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.

(4) Solicitările pentru acordarea compensării dobânzii vor fi analizate si selectate în limita bugetului trimestrial alocat schemei, în ordinea descrescătoare a punctajului aferent fiecărui contract de credit, stabilit pe baza sistemului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. În cazul în care se obtine punctaj egal, selectia se face în ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete si eligibile.

Art. 10. - (1) Operatorul economic poate solicita compensarea partială a dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării.

(2) Compensatia partială a dobânzii se acordă doar pentru trimestrele calendaristice în care operatorul economic întruneste conditiile stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a compensatiei aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca operatorul economic să solicite si să primească compensatia partială a dobânzii plătite, aferentă trimestrelor calendaristice în care întruneste conditiile de acordare.

(3) Operatorul economic poate solicita compensarea partială a dobânzii, aferentă unui trimestru calendaristic, doar în conditiile stipulate la art. 13 din prezenta normă.

(4) Operatorul economic poate solicita compensarea dobânzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentei norme.

Art. 11. - Acordarea compensatiei se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (C.I.F.G.A.).

Art. 12. - Plata compensatiei se face în lei.

 

CAPITOLUL VI

Regula de cumul

 

Art. 13. - (1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăsirea intensitătii maxime admise prevăzute în legislatia specifică aplicabilă, după caz.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic.

 

CAPITOLUL VII

Documentatia necesară solicitării de acordare a compensatiei de dobândă

 

Art. 14. - În vederea analizării solicitării de acordare a compensatiei de dobândă, operatorii economici eligibili vor depune la EximBank documentatia, cuprinzând:

a) cererea de acordare a compensării partiale a dobânzii plătite la credite;

b) situatia dobânzilor plătite, în lei, completată separat pentru fiecare contract, avizată de banca finantatoare; situatia va indica obiectul/destinatia creditului;

c) declaratia pe propria răspundere a operatorului economic referitoare la:

- cuantumul ajutoarelor de minimis, primite într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), prin care acesta confirmă că solicitarea se încadrează în pragul de minimis si nu ridică totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior, situate sub pragul de minimis, la o sumă care să depăsească acest prag, conform legislatiei în vigoare;

- faptul că la data solicitării compensării dobânzii nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;

- faptul că nu a fost emisă împotriva sa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, dacă a fost emisă, s-a executat;

- respectarea destinatiei/utilizării creditului si a domeniilor eligibile;

d) copia de pe contractele de credit pentru care se solicită compensarea partială a dobânzii plătite;

e) alte documente solicitate de EximBank, în functie de specificul finantării pentru care se solicită compensatia de dobândă;

f) dovada plătii comisionului de angajare a cererii de acordare a compensatiei dobânzii plătite.

Art. 15. - Informatiile si declaratiile furnizate de operatorul economic stau la baza stabilirii de către EximBank a valorii compensatiei de dobândă.

 

CAPITOLUL VIII

Analiza si aprobarea solicitării de acordare a compensării partiale a dobânzii

 

Art. 16. - (1) Cererea si documentatia necesare pentru acordarea compensării dobânzii se depun la sediul unitătilor teritoriale ale EximBank ulterior încheierii fiecărui trimestru calendaristic; nu se acceptă transmiterea cererii si a documentatiei prin postă.

(2) Termenul-limităde depunere a solicitărilor este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic.

Art. 17. - Operatorii economici care solicită compensarea partială a dobânzii plătite la credite au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 18. - Pentru compensarea partială a dobânzii plătite, operatorul economic va plăti comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

Art. 19. - EximBank va analiza solicitarea de compensare partială a dobânzii pe următoarele coordonate:

- urmărirea încadrării solicitării de compensatie în criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta normă;

- verificarea încadrării în pragul de minimis, respectiv suma totală a ajutoarelor de minimis primite de operatorul economic într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) în cadrul unor măsuri separate de ajutor de acest tip, inclusiv compensarea acordată prin EximBank, nu trebuie să depăsească pragul de minimis stabilit de legislatia în vigoare;

- stabilirea punctajului aferent solicitărilor de compensatie de dobândă;

- calcularea valorii compensatiei aferente perioadei pentru care se solicită, conform următoarei formule:

Compensatia = maximum 50% x dobânda plătită.

Art. 20. - În baza hotărârii C.I.FG.A. de aprobare a solicitării de compensare partială a dobânzii, EximBank va comunica operatorului economic valoarea maximă a ajutorului acordat si caracterul de minimis al acestuia.


 

CAPITOLUL IX

Monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 21. - (1) în cazul în care, ulterior acordării compensării de dobândă, se constată că au fost încălcate conditiile prevăzute de legislatia în domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului sub formă de compensatie de dobândă.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank în numele si în contul statului.

Art. 22. - EximBank va păstra evidenta ajutoarelor de minimis acordate în baza schemei si informatiile referitoare la acestea, pe o perioadă de 10 ani de la data ultimei alocări specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacă sunt respectate toate conditiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 23. - EximBank va transmite anual Consiliului Concurentei un raport cu privire la implementarea schemei în forma prevăzută la cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/20049) al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 24. - Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislatia în domeniul ajutorului de stat.

Art. 25. - În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si va transmite spre informare Consiliului Concurentei schema de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării.

Art. 26. - Schema va fi publicată integral pe site-ul EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro

Art. 27. - EximBank va furniza Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Valoarea maximă a compensatiei de dobândă care poate fi acordată în cadrul schemei se actualizează automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului.

Art. 29. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 30. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.


9) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30 aprilie 2004.

 

ANEXA

la normă

 

MATRICE

pentru determinarea punctajului aferent solicitărilor de compensatii de dobândă

 

Nr. crt.

I nd icator/Caracteristică

Punctaj

1.

Domeniul de activitate* corespunzător proiectului sustinut prin acordarea compensatiei de dobândă

 

Industrie Sectiunile B-D

4

 

Constructii Sectiunea F

3

 

Comert si servicii Sectiunea G

2

 

Hoteluri si restaurante Sectiunea I

1

 

Altele

0

2.

Activitatea de export a solicitantului (ponderea** exporturilor în total cifră de afaceri)

 

Mai mult de 50%

5

 

Mai putin de 50%

2

 

Nu are activitate de export

0

3.

Tipul investitiei

 

Investitie de modernizare/extindere

2

 

Investitie de înlocuire

1

 

Alt tip de investitie

0

4.

Proiectul de investitii contribuie la protectia mediului

 

Da

1

 

Nu

0

 

TOTAL:

maximum 12 pct.


* Sectiunea CAEN, conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN.

** La 31 decembrie 20..., anul anterior solicitării.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.