MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 861/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 861         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

234. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

899. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

238. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

903. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

1.165. - Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010

 

1.168. - Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Arges, Prahova, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

275. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a III-a-a de admitere

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 16 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Politistii, cadrele militare în activitate, precum si elevii si studentii seriilor terminale ale anului 2011 din institutiile de formare profesională initială din structura Ministerului Administratiei si Internelor si absolventii promotiilor anului 2011 ale institutiilor de învătământ din structura Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si 31 decembrie 2012, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, respectiv renuntarea la calitatea de elev sau student al institutiilor de formare profesională initială ale Ministerului Administratiei si Internelor sunt exonerati de la plata cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării si a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfectionare, stagii de practică, în tară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii.”

2. La articolul 3, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) încadrarea absolventilor promotiilor anului 2011 ale Academiei de Politie «Alexandru Ioan Cuza» si a absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de învătământ superior din structura Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012.

(2) Academia de Politie «Alexandru Ioan Cuza», Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă vor dispune măsurile necesare astfel încât organizarea si desfăsurarea activitătilor de absolvire a Academiei de Politie «Alexandru Ioan Cuza», acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor si repartizarea acestora pe unităti să se realizeze în perioada 12-30 decembrie 2011.

(3) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă si Directia Generală Logistică vor dispune măsurile necesare astfel încât activitătile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor institutiilor de învătământ superior ale Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor si repartizarea acestora la unităti să se realizeze în perioada 28-30 decembrie 2011.

.................................................................................................................................

(5) Numirea în functie a absolventilor Academiei de Politie «Alexandru Ioan Cuza», precum si ai institutiilor de învătământ superior ale Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor repartizati la unitătile din structura Ministerului Administratiei si Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iar prezentarea acestora la respectivele unităti se face în data de 3 ianuarie 2012.”

3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

(6) încadrarea promotiilor de absolventi ai scolilor postliceale pentru formarea agentilor de politie, subofiterilor, maistrilor militari, precum si a promotiilor de absolventi ai scolilor postliceale pentru formarea subofiterilor/maistrilor militari ale Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizează pe parcursul anului 2012, în limita numărului de posturi vacante/temporar vacante, pe institutii de învătământ apartinând fiecărui inspectorat general/structură prevăzut/prevăzută la alin. (3), potrivit ordinii de priorităti stabilite prin ordin de către ministrul administratiei si internelor.

(7) Organizarea si desfăsurarea examenelor de absolvire, a activitătilor specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare, precum si a repartizării la unităti a absolventilor scolilor postliceale pentru formarea agentilor de politie, subofiterilor si maistrilor militari, respectiv ai scolilor postliceale pentru formarea subofiterilor/maistrilor militari ale Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizează potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor pentru fiecare etapă în parte, după vacantarea numărului necesar de posturi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 234.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 899.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, litera e) a articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) prin institutie de credit se întelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare;”.

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) si alineatul (5) ale articolului 21 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) în sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice importante.

.................................................................................................................................

(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită functii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:

.................................................................................................................................

(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice importante sunt:

a) orice persoană fizică ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităti juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relatie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană;

b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităti juridice cunoscute ca fiind înfiintată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activitătii desfăsurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operatiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată analizează informatiile primite si sesizează Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării. Pentru persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de către persoana care are suspiciuni că operatiunea ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism.”

4. La articolul I punctul 5, alineatul (9) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(9) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevăzute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) si (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.”

5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

“61. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Persoanele prevăzute la art. 8 sesizează de îndată Oficiul, atunci când constată că fată de o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate în contul unui client există suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism.»“

6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

“71. La articolul 6, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(11) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 14 alin. (1) si a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.»“

7. La articolul I punctul 10, articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Aplicarea cu bună-credintă a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice si/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 8, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.

(2) Suspendarea si prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale si cu rea-credintă sau efectuate ca urmare a săvârsirii unei fapte ilicite, în conditiile răspunderii civile delictuale si s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu si de către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat.”

8. La articolul I punctul 11, litera g) a articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) furnizorii de servicii privind societăti comerciale sau alte entităti, altii decât cei prevăzuti la lit. e) sau f), asa cum sunt definiti la art. 2 lit. j);”.

9. La articolul I punctul 12, articolul 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca, în desfăsurarea activitătii lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor si a finantării actelor de terorism si, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoastere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, si a beneficiarului real.”

10. La articolul I punctul 14, articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi. Aceleasi măsuri vor fi aplicabile, în functie de risc, cât mai curând posibil, si în cazul clientilor existenti.”

11. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

“161. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligatia identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relatia cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidentele secundare sau operative si înregistrările tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justitie.»“

12. La articolul I punctul 18, după alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Persoanele desemnate conform alin. (1)si (11) vor avea acces direct si în timp util la datele si informatiile relevante necesare îndeplinirii obligatiilor prevăzute de prezenta lege.”

13. La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Oficiul organizează cel putin o dată pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor si finantării actelor de terorism. La cerere, Oficiul si autoritătile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevăzute la art. 8.”

14. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

“201. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

«Art. 161. - (1) Autorizarea si/sau înregistrarea entitătilor care desfăsoară activităti de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Nationale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finantelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitătii de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.

(2) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare si/sau de înregistrare a entitătilor prevăzute la alin. (1).

(3) Componenta Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel putin câte un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului.

(4) Procedura de autorizare si/sau de înregistrare a entitătilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.»“

15. La articolul I punctul 21, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) autoritătile de supraveghere prudentială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în tara de origine;

b) Garda Financiară si alte autorităti cu atributii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atributii inclusiv pentru entitătile care efectuează activităti de schimb valutar, cu exceptia celor supravegheate de autoritătile prevăzute la lit. a);”.

16. La articolul I punctul 21, după alineatul (3) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în exercitarea atributiilor de verificare si control, reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau detinute de către persoanele ce fac obiectul controlului si pot retine fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurările privind suspiciunile de spălare a banilor si de finantare a terorismului.”

17. La articolul I punctul 23, după alineatul (21) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

“(22) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea institutiilor străine care au atributii asemănătoare si care au obligatia păstrării secretului în conditii similare, suspendarea efectuării unei tranzactii care are ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător, luând în considerare justificările prezentate de institutia solicitantă, precum si faptul că tranzactia ar fi putut fi suspendată dacă ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzactie suspectă transmis de una dintre persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 8.”

18. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

“251. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - (1) Constituie contraventie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât să constituie infractiuni:»“.

19. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (1) al articolului 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 81, 82, 9, 91, 92, art. 121 alin. (1), art. 13-15 si la art. 17.”

20. La articolul I punctul 29, alineatul (4) al articolului 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă fapta a fost săvârsită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanta aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal.”

21. La articolul I, punctul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

“35. Articolul 29 se abrogă.”

Art. II. - Prevederile art. 161 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, se aplică la 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 decembrie 2011.

Nr. 238.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2011.

Nr. 903.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Având în vedere că în acest moment sunt în vigoare două reglementări care, desi tratează problematici diferite - Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, care stabileste dreptul de a fi mentinut în activitatea profesională până la anumite vârste aferente gradelor profesionale, si Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitarele pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, care tratează nasterea dreptului la pensie, stabilind, pentru politisti, că la vârsta standard de pensionare de 60 de ani se ajunge etapizat, pe baza unei esalonări -, nu pot exista de sine stătător,

luând în considerare faptul că integrarea persoanelor care au beneficiat de reglementări specifice privind pensiile si asigurările sociale de stat (cum este cazul politistilor) în sistemul unitar de pensii publice impune existenta unei strânse corelări între prevederile statutare si cele stabilite de Legea nr. 263/2010, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de consecintele mentinerii prevederilor statutare actuale, respectiv decalarea ce se creează între limita de vârstă în grad profesional până la care politistii pot fi mentinuti în activitate (în acest moment, 55 de ani) si vârsta standard de pensionare, în contextul în care prin trecerea timpului aceasta din urmă creste către vârsta de 60 de ani,

luând în considerare faptul că prin necorelarea reglementărilor amintite poate fi afectat dreptul la pensie pentru limită de vârstă al politistilor cărora le vor înceta raporturile de serviciu ca urmare a atingerii limitei de vârstă până la care pot fi mentinuti în serviciu potrivit statutului profesional,

având în vedere faptul că încetarea activitătii profesionale si lipsa beneficiului pensiei pentru limită de vârstă, chiar si pentru o perioadă scurtă de timp, sunt situatii care nu pot coexista,

tinând seama de faptul că toate aceste elemente privesc un interes public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 69 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) la împlinirea vârstei si a celorlalte conditii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;”.

2. Articolul 691 va avea următorul cuprins:

“Art. 691. - (1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care politistii pot fi mentinuti în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislatia de asigurări sociale si pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

(2) Chestorii de politie, chestorii principali de politie, chestorii sefi de politie si chestorii generali de politie sunt mentinuti în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de serviciu, la cerere, în conditiile prevederilor legale în vigoare.

(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, politistii prevăzuti la alin. (2) pot fi mentinuti în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune conditii a atributiilor ce le revin, cu aprobarea semestrială a ministrului administratiei si internelor.

(4) în raport cu nevoile de încadrare, politistii, altii decât cei prevăzuti la alin. (2), pot fi mentinuti în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:

a) cu aprobarea anuală a ministrului administratiei si internelor, pentru ofiterii de politie;

b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agentii de politie.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Nicolae Ivăschescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 107.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

 

(1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene pentru situatii de urgentă.

(2) Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.

(3) Suma totală acordată României de Comisia Europeană este de 24.967.741 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din perioada 23 iunie 2010 - 31 iulie 2010.

 

ARTICOLUL 2

Actiuni si operatiuni eligibile

 

Sumele primite de România din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor efectuate sau finantarea următoarelor tipuri de actiuni/operatiuni eligibile:

a) repunerea imediată în functiune a infrastructurii si a instalatiilor din domeniul furnizării energiei, apei si al tratării apelor uzate, al telecomunicatiilor, transportului, sănătătii si educatiei. În cadrul acestui tip de actiuni/operatiuni sunt eligibile pentru decontare/finantare următoarele categorii de operatiuni de urgentă:

(i) repunerea în functiune a retelelor de alimentare cu apă potabilă: retele de aprovizionare cu apă, uzine de tratare, epurare a apei, fântâni, puturi de adâncime si rezervoare, bazine de înmagazinare a apei;

(ii) refacerea sistemelor de colectare a apelor pluviale si a retelelor de colectare a apelor uzate: retele de canalizare, canale si cămine, statii de epurare, bazine de decantare;

(iii) refacerea infrastructurii de transport rutier: drumuri nationale, drumuri judetene, străzi si drumuri comunale, poduri, podete, pasarele si traversări pietonale, diguri si apărări de mal în administrarea autoritătilor locale, consolidarea si reconstruirea zidurilor de sprijin;

(iv) refacerea infrastructurii feroviare: terasamente de cale ferată, linii de înaltă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a căilor ferate si înlocuirea căii ferate deformate pe portiunile unde terasamentele s-au deplasat datorită alunecărilor de teren/inundatiilor;

b) asigurarea imediată a infrastructurii de preventie si a măsurilor imediate de protectie a mostenirii culturale. În cadrul acestui tip de actiuni/operatiuni este eligibilă pentru decontare/finantare următoarea categorie de operatiuni de urgentă:

(i) asigurarea imediată a infrastructurii de apărare împotriva inundatiilor: diguri, baraje, apărări de maluri, regularizări ale cursurilor de apă;

c) curătarea imediată a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale. În cadrul acestui tip de actiuni/operatiuni este eligibilă pentru decontare/finantare următoarea categorie de operatiuni de urgentă:

(i) lucrări de curătare a infrastructurii prioritare cu rol de prevenire si a infrastructurii existente de gospodărire a apelor: curătare golire fund, înlăturarea aluviunilor de pe drumuri, străzi, decolmatarea cursurilor de apă.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti responsabile

 

(1) Se desemnează Secretariatul General al Guvernului ca Autoritate coordonatoare si de management în România a întregii activităti referitoare la accesarea si implementarea FSUE.

(2) Autoritatea coordonatoare si de management este institutia care aprobă efectuarea plătilor corespunzătoare pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE.

(3) Se desemnează ca autorităti de implementare a FSUE Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Mediului si Pădurilor, institutii care detin responsabilitatea implementării tehnice si financiare a FSUE, în conformitate cu prevederile acordurilor de implementare subsidiare. Autoritătile de implementare sunt institutiile abilitate să stabilească criteriile de selectie si prioritizare a contractelor ce vor face obiectul decontării din FSUE.

(4) între Autoritatea coordonatoare si de management si autoritătile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilitătile/atributiile, sumele aferente acestora, precum si o procedură de justificare a cheltuielilor din FSUE, în care sunt precizate documentele justificative care trebuie înaintate de autoritătile de implementare pentru fiecare proiect solicitat spre plată Autoritătii coordonatoare si de management.

(5) Beneficiarii finali pot fi: unităti administrativ-teritoriale, Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., Administratia Natională “Apele Române”.


 

ARTICOLUL 4

Repartizarea sumelor alocate

 

(1) Suma totală de 24.967.741 euro, alocată României prin FSUE, se repartizează astfel:

a) Ministerul Administratiei si Internelor - echivalentul în lei a 5.444.769 euro;

b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - echivalentul în lei a 8.056.182 euro;

c) Ministerul Mediului si Pădurilor - echivalentul în lei a 11.466.790 euro.

(2) Ordonatorii principali de credite vor cuprinde sumele prevăzute la alin. (1) în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexe la bugetele acestora.

(3) Sumele ce se alocă unitătilor administrativ-teritoriale, în calitatea de beneficiari finali, se înregistrează distinct ca venit al bugetului local.

 

ARTICOLUL 5

Utilizarea sumelor alocate

 

(1) Sumele primite de România de la FSUE pentru înlăturarea efectelor/pagubelor inundatiilor din perioada 23 iunie 2010-31 iulie 2010 se folosesc pentru aducerea la stadiul initial de functionare a obiectivelor de infrastructură afectate, după cum urmează:

a) decontarea cheltuielilor eligibile efectuate cu operatiunile de urgentă întreprinse în baza contractelor de achizitii încheiate în perioada 23 iunie-1 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale;

b) decontarea/finantarea cheltuielilor eligibile efectuate cu operatiunile întreprinse în baza contractelor de achizitii încheiate după 1 octombrie 2010, cu respectarea procedurilor de licitatie în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale legislatiei europene, numai în situatia în care acestea pot fi finalizate până la data de 3 iulie 2012.

(2) Sumele primite de beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi utilizate de către acestia pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.

 

ARTICOLUL 6

Durata de implementare

 

(1) Subventia din FSUE se implementează în termen de un an de la data la care suma alocată a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de stat beneficiar, respectiv 3 august 2011.

(2) Autoritatea coordonatoare si de management transmite Comisiei Europene un raport de implementare în cel mult 6 luni de la expirarea termenului de implementare a FSUE.

 

ARTICOLUL 7

Plata sumelor alocate

 

(1) Pentru gestionarea în exclusivitate a contravalorii în lei a sumelor primite de la FSUE, Autoritatea coordonatoare si de management din România, autoritătile de implementare si beneficiarii finali vor deschide conturi distincte la Trezoreria Statului destinate transferării/plătii sumelor aferente cheltuielilor eligibile, solicitate si aprobate la plată.

(2) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea coordonatoare si de management generate pentru disponibilitătile conturilor speciale si veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelasi scop si în aceleasi conditii cu sumele primite din FSUE. Disponibilitătile în lei ale contului deschis la Trezoreria Statului pe numele Autoritătii coordonatoare si de management sunt purtătoare de dobândă.

(3) Comisioanele si spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE din conturile Autoritătii coordonatoare si de management în conturile autoritătilor de implementare, precum si pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Plătile vor fi efectuate de către Comisia Europeană în conturile bancare special deschise de Autoritatea coordonatoare si de management în moneda europeană (euro), iar Autoritatea coordonatoare si de management va face plata către autoritătile de implementare în moneda natională.

(5) Totodată, pentru emiterea declaratiei de validitate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene si ale art. 9 din Acordul C (2011) 4.481 din 24 iunie 2011 semnat cu Comisia Europeană pentru implementarea Deciziei Comisiei Europene din 6 iunie 2011, unitatea de control independentă nominalizată conform acestui acord este Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.165.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii din judetele Arges, Prahova, Satu Mare si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii din judetele Arges, Prahova, Satu Mare din cadrul Proiectului privind incluziunea socială, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. 2/1-2/5 se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.168.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din judetele Arges, Prahova si Satu Mare din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Programul pentru persoane cu dizabilităti

1. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică + locuintă protejată de tip familial - comuna Vulturesti, judetul Arges

2. Complex de 4 locuinte protejate de tip familial - comuna Buzoesti, satul lonesti, judetul Arges

3. Centru de integrare prin terapie ocupatională pentru persoane adulte cu handicap - orasul Urlati, judetul Prahova

4. Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică - capacitate 48 persoane, localitatea Cărei, judetul Satu Mare

5. 4 locuinte protejate pentru 6 persoane/locuintă, localitatea Cărei, judetul Satu Mare

 


ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică + locuintă protejată de tip familial - comuna Vulturesti, judetul Arges” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Arges

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Amplasament: satul Bârzesti, comuna Vulturesti, judetul Arges

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

5.102*)

 

(în preturi în luna octombrie 2010;

 

 

 

1 euro= 4,2798 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii + montaj:

mii lei

3.813

 

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

1.662

 

- Suprafata totală construită

m2

498

 

- Suprafata terenului

m2

10.000

 

- Regim de înăltime CRRN

 

D partial + P+1E + pod mansardat

 

- Regim de înăltime LP

 

P

 

- Număr de beneficiari

nr. de persoane

56

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

11

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial - comuna Buzoesti, satul lonesti, judetul Arges” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Arges

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Arges

Amplasament: satul lonesti, comuna Buzoesti, judetul Arges

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

mii lei

1.251*)

 

(în preturi în luna octombrie 2010; 1 euro= 4,2798 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii + montaj:

mii lei

984

 

- Capacităti:

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

m2

528

 

- Suprafata totală construită

m2

408

 

- Suprafata terenului

m2

5.000

 

- Regim de înăltime

 

P

 

- Număr de beneficiari

nr. de persoane

24

 

- Durata de realizare a investitiei:

luni

4

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/3

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de integrare prin terapie ocupatională pentru persoane adulte cu handicap - orasul Urlati, judetul Prahova” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Prahova

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Prahova

Amplasament: str. Orzoaia de Jos nr. 52, orasul Urlati, judetul Prahova

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

4.886*)

 

(în preturi în luna decembrie 2010; 1 euro = 4,2925 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii + montaj:

 

mii lei

3.473

 

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

 

INV

mii lei

2.443

 

Anul I

C+M

mii lei

1.737

 

 

INV

mii lei

2.443

 

Anul II

C+M

mii lei

1.736

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.588

 

- Suprafata totală construită

 

m2

552

 

- Suprafata terenului

 

m2

2.226

 

- Regim de înăltime

 

 

S+P+EM

 

- Număr de beneficiari

 

nr. de persoane

150

 

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

15

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/4

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică - capacitate 48 persoane, localitatea Cărei, judetul Satu Mare” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Satu Mare

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

Amplasament: Strada Tireamului nr. 12, localitatea Cărei, judetul Satu Mare

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

3.691*)

 

(în preturi în luna ianuarie 2011; 1 euro = 4,2664 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii + montaj:

 

mii lei

3.076

 

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

 

INV

mii lei

2.460

 

Anul I

C+M

mii lei

2.050

 

 

INV

mii lei

1.231

 

Anul II

C+M

mii lei

1.026

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

1.356

 

- Suprafata totală construită

 

m2

510

 

- Suprafata terenului

 

m2

1.650

 

- Regim de înăltime

 

 

S +P +1E

 

- Număr de beneficiari

 

nr. de persoane

48

 

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

18

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 


ANEXA Nr. 2/5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “4 locuinte protejate pentru 6 persoane/locuintă, localitatea Cărei, judetul Satu Mare” din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 

Titular: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Consiliul Judetean Satu Mare

Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului a Judetului Satu Mare

Amplasament: Strada Tireamului nr. 23-25, localitatea Cărei, judetul Satu Mare

Indicatorii tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

1.083*)

 

(în preturi în luna ianuarie 2011; 1 euro = 4,2664 lei),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- constructii + montaj:

 

mii lei

902

 

- Esalonarea investitiei:

 

 

 

 

 

INV

mii lei

722

 

Anul I

C+M

mii lei

602

 

 

INV

mii lei

361

 

Anul II

C+M

mii lei

300

 

- Capacităti:

 

 

 

 

- Suprafata totală desfăsurată

 

m2

475

 

- Suprafata totală construită

 

m2

475

 

- Suprafata terenului

 

m2

2.363

 

- Regim de înăltime

 

 

P

 

- Număr de beneficiari

 

nr. de persoane

24

 

- Durata de realizare a investitiei:

 

luni

18

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetul local, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a III-a-a de admitere

 

Având în vedere:

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată;

- prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 43/2011 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numărului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, precum si a modalitătilor privind plata taxei de participare la program, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a III-a-a de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2011, seria a III-a-a de admitere

 

Nr. crt.

Module tematice/Etape finale

Durată

(zile/ore)

(3 zile/24 de ore)

Perioade de desfăsurare (propuneri)

Seria I

(două grupe)

(joi-sâmbătă)

Seria II

(o grupă)

(joi-sâmbătă)

1.

Administratia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

24

8-10.12.2011

15-17.12.2011

2.

Managementul resurselor umane în administratia publică

24

12-14.01.2012

19-21.01.2012

3.

Administratie publică modernă si eficientă

24

26-28.01.2012

2-4.02.2012

4.

Comunicare si imagine publică

24

9-11.02.2012

16-18.02.2012

5.

Management strategic si politici publice

24

23-25.02.2012

1-3.03.2012

6.

Management public si abilităti manageriale

24

8-10.03.2012

15-17.03.2012

7.

Management de proiect si fonduri structurale

24

22-24.03.2012

29-31.03.2012

8.

Management financiar si bugetar

24

19-21.04.2012

26-28.04.2012

9.

Total ore program (24 de zile)

192

 

 

10.

- Evaluarea finală

 

7-8.05.2012

11.

- Restante

 

14.05.2012

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.