MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 872/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

270. - Lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

945. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

279. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

954. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

57. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 - COM (2011) 615 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.177. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

131. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

132. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

133. - Decizie privind înlocuirea presedintelui Comisiei speciale de retrocedare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

280. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, precum si pentru alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

a) persoanele apartinând minoritătilor nationale, minoritătilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone existente în statele din vecinătatea României si alte state, indiferent de etnonimul folosit;

b) românii emigranti, fie că au păstrat sau nu cetătenia română, descendentii acestora, precum si cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în străinătate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 270.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 945.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

,,s1) parteneriat public-public - derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entităti publice nationale si/sau internationale;”.

2. La articolul 8, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităti contractante dintre cele prevăzute la lit. a), b), d) sau e);”.

3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achizitiilor publice.”

4. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) unui acord international încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizează furnizarea de produse, prestarea de servicii sau executia de lucrări, destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare, si numai dacă prin acordul respectiv a fost mentionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv;”.

5. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Autoritatea contractantă achizitionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achizitiei, estimată conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăseste echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii ori lucrări. Achizitia se realizează pe bază de document justificativ.”

6. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 124, autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisă sau licitatie restrânsă.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstantele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1) sau art. 122.”

7. La articolul 33 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) formalităti care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire;”.

8. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

“Art. 331. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitatiei/anuntului de participare, conformitatea cu legislatia aplicabilă din domeniul achizitiilor publice a documentatiei de atribuire aferente contractelor de achizitie publică care intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) în termen de maximum 14 zile de la data primirii documentatiei în SEAP, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia:

a) de a emite autoritătii contractante acceptul în vederea initierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentatia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achizitiile publice;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformitătilor constatate la nivelul documentatiei de atribuire si a motivului pentru care acestea nu sunt în concordantă cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(3) Documentele se transmit în SEAP în zile lucrătoare de către autoritătile contractante si vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, emisă de un furnizor autorizat.”

9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), în situatia în care atasarea documentatiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractantă are obligatia de a pune la dispozitia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.”

10. La articolul 431, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonantă de urgentă prevede obligativitatea publicării unui anunt sau a unei invitatii de participare. Documentatia de atribuire trebuie să contină următoarele informatii:”.

11. La articolul 46 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) să depună ofertă individuală/comună si să fie nominalizat ca tert sustinător în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.”


12. La articolul 49 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“a) fiecare anunt de intentie/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anuntul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;

b) fiecare invitatie/anunt de participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.”

13. Articolul 691 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 691. _ Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinător care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritătii contractante, este exclus din procedura de atribuire.”

14. La articolul 122, literele i) si j) se modificasi vor avea următorul cuprins:

,,i) atunci când este necesară achizitionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorită unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:

- atribuirea să fie făcută contractantului initial;

- lucrările sau serviciile suplimentare/aditionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fără aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, desi separabile de contractul initial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi încheiate pentru lucrări si/sau servicii suplimentare ori aditionale să nu depăsească 20% din valoarea contractului initial;

j) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisă sau restrânsă;

- valoarea estimată a contractului initial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- în anuntul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare în cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăsi 3 ani de la atribuirea contractului initial.”

15. La articolul 124, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă are obligatia de a aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achizitie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:”.

16. La articolul 127, alineatul (3) se abrogă.

17. La articolul 178, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 178. - (1) în cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) si d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinte minime pe care ofertantii/candidatii trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerati calificati, atunci aceste cerinte trebuie să fie precizate, conform principiului transparentei, în cadrul invitatiei/anuntului de participare.”

18. Articolul 179 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 179. - (1) Criteriile de calificare si selectie stabilite de către autoritatea contractantă trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a respecta principiul proportionalitătii atunci când stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime pe care ofertantii/candidatii trebuie să le îndeplinească.

(3) Criteriile de calificare si selectie precizate în cadrul invitatiei/anuntului de participare trebuie să fie aceleasi cu cele precizate în cadrul documentatiei de atribuire.

(4) Orice modificare si/sau completare a criteriilor de calificare si selectie precizate conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire, cu exceptia modificărilor dispuse prin decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.”

19. La articolul 186, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstrează situatia economică si financiară invocând si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură sustinerea financiară nu trebuie să se afle în situatia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).”

20. La articolul 190, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstrează capacitatea tehnică si profesională invocând si sustinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigură sustinerea tehnică si profesională nu trebuie să se afle în situatia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), ci) si d).”

21. La articolul 199, alineatele (1)si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 199. - (1) în cazul aplicării criteriului «oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic», oferta stabilită ca fiind câstigătoare este oferta care întruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligatia de a indica în anuntul de participare si în documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescătoare a importantei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizati.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza, în mod clar, în invitatia/anuntul de participare, precum si în documentatia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora.”

22. La articolul 199, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în documentatia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

(5) Orice modificare si/sau completare a factorilor de evaluare precizati conform alin. (3) conduce la anularea procedurii de atribuire.”

23. La articolul 204, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura obtinerea si păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei proceduri de atribuire prevăzute la art. 18.”

24. După articolul 204 se introduce un nou articol, articolul 2041, cu următorul cuprins:

“Art. 2041. - Într-un contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creantelor născute din acel contract, obligatiile născute rămânând în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.”

25. Articolul 209 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 209. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică în următoarele cazuri:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, desi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, dacă ia această decizie înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

a) dacă autoritatea contractantă se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin care se dispune eliminarea oricăror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligatiei autoritătii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoresti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

(4) în sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se întelege:

a) criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevăzuti în cadrul invitatiei/anuntului de participare, precum si în documentatia de atribuire au fost modificati;

b) pe parcursul analizei, evaluării si/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).”

26. La articolul 213 alineatul (1), litera o) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,o) documentele referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, dacă este cazul;”.

27. La articolul 222, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Prevederile art. 48-50 si ale art. 56 se aplică în mod corespunzător.”

28. La articolul 252, litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări, autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunt de participare;

- valoarea estimată a contractului initial de lucrări s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- în anuntul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câstigătoare în cadrul procedurii respective.”

29. Articolul 254 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 254. - (1) în cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tări terte cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entitătilor comunitare la pietele acestor tări terte, aceste oferte pot fi respinse dacă proportia produselor originare din tările terte depăseste 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta. În sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate în echipamentele pentru retele de telecomunicatii sunt considerate produse.

(2) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere al punctajului obtinut în urma aplicării factorilor de evaluare, va fi aleasă acea ofertă care nu poate fi respinsă în temeiul dispozitiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerată echivalentă, în sensul prezentului articol, în cazul în care diferenta dintre preturile prevăzute în propunerile financiare nu depăseste 3%.

(3) Cu toate acestea, o ofertă nu poate fi aleasă în detrimentul altei oferte dacă această alegere ar obliga autoritatea contractantă să achizitioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificultăti tehnice de utilizare sau de întretinere ori costuri disproportionale.”

30. La articolul 266, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 266. - (1) Consiliul este competent să solutioneze contestatiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.”

31. La articolul 274, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 274. - (1) în vederea solutionării contestatiei/ contestatiilor, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de


la data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate în SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă si poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritătii contractante nu împiedică solutionarea contestatiei/contestatiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.”

32. La articolul 276, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 276. - (1) Consiliul are obligatia de a solutiona pe fond contestatia, indiferent dacă există alte cauze aflate pe rolul instantelor de judecată referitoare la aceeasi procedură de atribuire, în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situatia incidentei unei exceptii care împiedică analiza pe fond a contestatiei, conform art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.”

33. La articolul 278, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalitătii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricăror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.”

34. La articolul 2781, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2781. - (1) în măsura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondată, autoritatea contractantă va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:”.

35. Articolul 2871 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2871. - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezolutie comunicarea acesteia, precum si a înscrisurilor depuse către pârât si stabileste primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării.

(2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, sub sanctiunea decăderii, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

(4) Reclamantului i se va comunica de îndată întâmpinarea depusă de pârât în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) Cererea reconventională se introduce în termenul prevăzut la alin. (3).”

36. Articolul 2874 se abrogă.

37. La articolul 293, literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) încălcarea prevederilor art. 23;

e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cu exceptia celor referitoare la anuntul de atribuire, si/sau neîndeplinirea de către autoritătile contractante a obligatiei de înregistrare în SEAP, astfel cum este prevăzut de legislatia în materia achizitiilor publice;”.

38. La articolul 293, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă cu privire la anuntul de atribuire;”.

39. La articolul 293, literele j1) si I) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitatiei/anuntului de participare si în documentatia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire;

l) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de selectie si/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentatia de atribuire ori aplicarea altor criterii decât a celor stabilite la nivelul invitatiei/anuntului de participare si prin documentatia de atribuire;”.

40. La articolul 293, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:

,,w) nesolicitarea de către autoritatea contractantă a informatiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezintă un pret neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat.”

41. La articolul 294, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 294. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 293 lit. e-”), f), n), u) si v) se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000lei.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m1), q), s), t) si w) se sanctionează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.”

42. La articolul 295, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârsirii faptei.”

43. La articolul 2961 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3);”.

44. La articolul 2961 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) nerespectarea/modificarea criteriilor de calificare si selectie si/sau a factorilor de evaluare prevăzute/prevăzuti în cadrul invitatiei/anuntului de participare;

h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor si, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câstigătoare.”

45. La articolul 2961, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazuri temeinic justificate, instanta, până la solutionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părtilor, suspendarea executării contractului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 279.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 954.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 - COM (2011) 615 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/312 din 23 noiembrie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 respectă atât principiul subsidiaritătii, cât si principiul proportionalitătii, definite la art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în urma analizării fondului propunerii si în perspectiva negocierilor care se vor desfăsura, Senatul subliniază următoarele aspecte:

Cadrul strategic comun

a) Consideră că adoptarea Cadrului strategic comun ar trebui făcută cu implicarea Consiliului Uniunii Europene si a Parlamentului European si nu de către Comisia Europeană prin acte delegate.

Contractul de parteneriat

b) Consideră că în contractul de parteneriat ar trebui introdusă si o referire la necesitătile nationale si regionale.


c) Apreciază că termenul de transmitere de către statul membru a contractului de parteneriat, 3 luni de la data adoptării Cadrului strategic comun, este prea scurt.

d) Propune ca prevederile legate de modificarea unilaterală de către Comisia Europeană a contractului de parteneriat si a programelor operationale, în cazul în care statul membru primeste asistentă prin intermediul unui mecanism de asistentă financiară, si de participarea directă a Comisiei Europene în managementul comun al programelor operationale pentru a asigura implementarea efectivă a amendamentelor programelor operationale care se regăsesc la conditionalităti macroeconomice să fie reanalizate astfel încât să nu existe deficiente în respectarea principiului subsidiaritătii.

Conditionalităti

e) Este utilă elaborarea unei “foi de parcurs”, cu obiective si termene precise, care să permită asigurarea preconditiilor ex-ante sau atingerea unui stadiu avansat al acestora, pentru a nu pune în pericol aprobarea si implementarea viitoarelor programe operationale.

f) Consideră necesară includerea în textul regulamentului a unei prevederi din care să rezulte că, odată agreate, conditionalitătile ex-ante nu mai pot fi modificate si nici nu mai pot fi adăugate conditionalităti noi pe parcursul implementării programului operational.

g) Consideră că trebuie reanalizate tipurile de conditionalităti, cu exceptia prevederilor care vizează cresterea temporară a ratelor de cofinantare.

h) Consideră că este necesară reanalizarea conceptului de a sanctiona politica de coeziune prin conditionalităti macroeconomice sau conditionalităti cu caracter “punitiv” ex-post, apreciind că reglementările privind dezangajarea automată si rezerva de performantă furnizează suficiente pârghii pentru ca obiectivele fondurilor si ale programelor să fie puse în aplicare în mod corespunzător; pentru asigurarea disciplinei bugetare există alte instrumente de control.

Rezerva de performantă

i) Consideră că, similar actualei perioade de programare, stabilirea rezervei de performantă ar trebui să fie optională pentru fiecare stat membru.

Sprijinul financiar din fonduri de cofinantare

j) Consideră că ratele ar trebui stabilite în continuare la nivel de program operational, si nu la nivel de axă prioritară, asa cum se prevede în actuala propunere.

k) Consideră că actuala abordare ar limita accesul la finantare pentru anumite categorii de beneficiari care nu au resursele necesare asigurării unei cofinantări atât de mari; de exemplu, în cazul Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” există în prezent axe pentru care cofinantarea din partea beneficiarilor este de numai 2%.

l) Consideră ca o măsură pozitivă si necesară posibilitatea de crestere a ratei de cofinantare europeană cu 10 puncte procentuale, facilitând astfel continuarea proiectelor în scopul

stimulării revenirii si cresterii economice si sprijinirea statelor membre care se confruntă cu probleme de lichiditate si constrângeri bugetare.

Management financiar

m) Consideră că ar trebui reintroduse actualele prevederi referitoare la reducerea sumelor potential supuse dezangajării automate în ceea ce priveste proiectele majore si schemele de ajutor de stat aprobate.

n) Consideră mult mai viabilă aplicarea regulii n+3 pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020, având în vedere dificultătile care vor fi resimtite în continuare ca urmare a efectelor crizei economico-financiare atât la nivelul statelor membre, cât si al beneficiarilor.

Delegarea puterilor

o) Consideră că este necesară reformularea prevederilor în sensul restrângerii puterilor conferite Comisiei Europene, pe o perioadă de 5 ani. În plus, este foarte important ca aceste puteri să fie conferite numai pentru amendarea aspectelor neesentiale ale regulamentului. Prin urmare, se impune o analiză atentă a actelor delegate propuse de Comisia Europeană, pentru a se stabili care prezintă aspecte ce pot fi reglementate prin acte delegate.

Resursele globale ale politicii de coeziune

p) Consideră că propunerea privind limitarea bugetului aferent politicii de coeziune la 2,5% din PIB fată de 3,8% din PIB în actuala perioadă de programare nu este în prezent o decizie în favoarea regiunilor si statelor membre cu decalaje importante de dezvoltare.

q) Consideră că ar trebui avută în vedere instituirea unui regim de finantare specific pentru regiunile-capitală care în viitoarea perioadă de programare nu se vor mai încadra în obiectivul Convergentă, având în vedere rolul de motor al cresterii la nivel national, al acestor regiuni.

Cooperarea teritorială europeană

r) Consideră că reducerea ratei de cofinantare la 75% pentru programele de cooperare teritorială ar diminua semnificativ atractivitatea acestor programe, propunându-se stabilirea ratei de cofinantare la nivelul fiecărui program de cooperare teritorială în parte, în functie de rata aplicabilă regiunilor care fac parte din aria eligibilă.

Alocarea fondurilor

s) Consideră că propunerea de creare a unei categorii distincte “regiuni în tranzitie” si modalitatea de stabilire a anvelopei financiare pentru această categorie reduc semnificativ resursele financiare disponibile pentru regiunile mai putin dezvoltate, cu PIB/locuitorsub 75% din media Uniunii Europene.

s) Consideră oportună posibilitatea majorării alocării pentru regiunile mai putin dezvoltate.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite institutiilor europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 57.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 iulie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a

României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.177.

 

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011)

 

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Operatorul economic: Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Nationale a României”

Sediul/Adresa: Bucuresti, str. Luica nr. 198-202, sectorul 4

Cod unic de înregistrare: RO 361242

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Rectificat 2011

0

1

2

3

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

41.500

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

41.000

 

 

a)

din productia vândută

3

41.000

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

 

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

500

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

38.200

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

37.300

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

23.000

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

400

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6.098

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

4.438

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1.300

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

960

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

40

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

280

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

20


 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

360

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

89

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

271

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

6.037

 

 

h)

ch. cu serviciile pentru desfăsurarea activitătii de productie

37

1.600

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

165

 

 

 

i1) contract de mandat

39

80

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

25

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

50

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

 

 

 

i5) cheltuieli cu ajustări privind stocuri si creante

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

900

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

200

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

700

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.300

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.500

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.800

 

1

 

Rezerve legale

55

 


 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

1.800

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

180

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat (constituit în cuantum de 60%)

62

1.620

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

59.810

 

1

 

Surse proprii

65

12.100

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

47.710

 

 

a)

- interne

68

47.710

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse

70

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

59.810

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

58.165

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

1.645

 

 

a)

interne

74

1.645

 

 

b)

externe

75

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

76

 

 

1

 

Rezerve legale

77

 

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

41.500

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

38.200

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

128


 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

128

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

4.438

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

4.432

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.885

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

91

263.996

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1) x 1000

92

920

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

 

 

 

b)

preturi comparabile

98

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor nr. 5.761/D.D. din 18 octombrie 2011, în temeiul art. 18 si 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Punctul 1 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul restituirii proprietătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 3 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Institutia

Membru titular

Membru supleant

.1.

Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor

Dorina Danielescu, presedinte

Cristian Sebastian Mihai, vicepresedinte”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 131.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor nr. 5.688/D.D. din 12 octombrie 2011, în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 13 alin. (2) lit. a) si ale art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,


 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 1 al articolului 1 al Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Presedinte: - Dorina Danielescu - presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 132.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind înlocuirea presedintelui Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere Adresa Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor nr. 5.689/D.D. din 12 octombrie 2011, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unormăsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Dorina Danielescu, presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, se numeste în calitatea de presedinte al Comisiei speciale de retrocedare în locul doamnei Crinuta Nicoleta Dumitrean.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Stefan Găti

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 133.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, precum si pentru alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, ale cap. IV din Regulamentul pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008, ale Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finantare de către Comisia interministerială de coordonare a programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, conform Procesului-verbal nr. 10, încheiat în data de 21 noiembrie 2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 157/2011 privind alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 august 2011, se modifică după cum urmează: 1. Pozitiile nr. 1 si 17 se abrogă.


2. Pozitiile nr. 7,14 si 21 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investitii

Cofinantare buget de stat

- lei -

0

1

2

3

4

“7.

Buzău

7 - Buzău

1. Reabilitarea PT si a retelelor termice aferente (PT12, PTB11)

2. Eficientizarea productiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat cu CT 1 Micro XIV si distribuirea agentului termic din CT 1 - pentru încălzire si a.c.c. la Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

3. Cresterea eficientei energetice prin montarea de convertizoare de frecventă la electropompele de circulatie încălzire din CT 1, 2, 4, 5 si PT 5, 6, 7, 10, 11, 13, 33 Buzău

1.050.000

……………..

14.

Harghita

15 - Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

3.500.000

……………..

21.

Vâlcea

25 - Judetul Vâlcea

Modernizarea instalatiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea cresterii performantelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nm3 la iesirea din electrofiltre

2.800.000”

 

Art. II. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finantare, a proiectelor depuse, precum si a valorii contributiei proprii a autoritătilor administratiei publice locale beneficiare.

Art. IV. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort” si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, si ale Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului “Termoficare 2006-2015 - căldură si confort”.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

 

Bucuresti, 9 decembrie 2011.

Nr. 280.

 

ANEXA

 

Sume alocate pentru cofinantarea lucrărilor de investitii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localitătilor conform programului “Termoficare 2006-2015 căldură si confort”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investitii

Cofinantare

buget de stat

- lei -

1.

Arges

Pitesti

Reabilitarea SACETdin municipiul Pitesti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

400.000

2.

Brasov

Brasov

1. Interconexiune retea de transport apă fierbinte zona nord Brasov

2. Deviere retea de transport apă fierbinte zona RAT Brasov- 13 Decembrie

2.600.000

3.

Buzău

Buzău

1. Reabilitarea PT si a retelelor termice aferente (PT 12, PTB11)

2. Eficientizarea productiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat cu CT 1 Micro XIV si distribuirea agentului termic din CT 1 - pentru încălzire si a.c.c. la Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

3. Cresterea eficientei energetice prin montarea de convertizoare de frecventă la electropompele de circulatie încălzire din CT 1, 2, 4, 5 si PT 5, 6, 7, 10, 11, 13, 33 Buzău

300.000

4.

Galati

Galati

1. Reabilitare si modernizare puncte termice pentru 10 PT

2. Reabilitare si modernizare retele termice (încălzire, apă caldă de consum, recirculatie) din municipiul Galati

1.400.000

5.

Giurgiu

Giurgiu

1. Modernizare sistem de alimentare cu căldură si apă caldă menajeră în punctele termice PT 71, PT 73 - retele de distributie agent termic

2. Modernizare sistem de alimentare cu căldură si apă caldă menajeră în punctul termic PT 88 (substatii si retele de distributie agent termic)

675.000

6.

Harghita

Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

100.000

 

 

 

 

Odorheiu Secuiesc

1. Modernizarea centralelor termice, schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I

2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean II

700.000

7.

Vâlcea

Judetul Vâlcea

Modernizarea instalatiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea cresterii performantelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nm3 la iesirea din electrofiltre

203.000

TOTAL:

 

6.378.000

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 noiembrie 2011, se face următoarea rectificare:

- la anexă (referitor la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2011), în loc de: “Numărul maxim de posturi = 225” se va citi: “Numărul maxim de posturi = 255”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.