MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 876/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 876         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

274. - Lege pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

949. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

276. - Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte

 

951. - Decret pentru promulgarea Legii privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte

 

278. - Lege pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

953. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere îii vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din produsele pentru furaje

 

5.606. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea

 

5.608. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar

 

5.609. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little Lohdon” din municipiul Bucuresti

 

5.610. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynh International School” din municipiul Bucuresti

 

5.611. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti

 

5.613. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia

 

5.616. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râninicu Vâlcea

 

5.618. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari

 

5.644. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Omega” din municipiul Târgu Mures

 

6.419. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Cooperativa agricolă reprezintă o asociatie autonomă de persoane fizice si/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimtământului liber exprimat de părti, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu, care se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi.”

2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Adunarea generală este organul de conducere si este formată din totalitatea membrilor cooperatori.

(2) Prin statut se stabilesc atributiile, modul de functionare a adunării generale si modul de desemnare a delegatiilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare si principiul potrivit căruia fiecare cooperator membru are dreptul la un vot.”

3. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole este o organizatie profesională, reprezentativă la nivel national, nonprofit, cu personalitate juridică si apolitică.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 274.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 949.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează procedurile interne privind negocierea,

semnarea si exprimarea consimtământului României de a deveni parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte.

(2) Prin stat tert se întelege orice stat care nu este membru al Uniunii Europene.

(3) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele, dacă prin prezenta lege nu se stabileste altfel.

Procesul de negociere

Art. 2. - (1) Pozitia promovată de România în procesul decizional european cu privire la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adoptă în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul national de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

(2) Dispozitiile art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 4-12 din Legea nr. 590/2003 nu se aplică la negocierea tratatelor care fac obiectul prezentei legi.

Aprobarea semnării

Art. 3. - (1) Pozitia promovată de România în procesul decizional european cu privire la semnarea, în numele Uniunii Europene, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi se adoptă în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul national de coordonare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene.

(2) Pentru aprobarea semnării, în numele României, a tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, după caz, împreună cu ministerul ori autoritatea administratiei publice centrale care are în competentă domeniul principal reglementat prin tratat, elaborează un memorandum, care va fi însusit de către Guvernul României, prin semnătura primului-ministru, si aprobat de Presedintele României.

(3) Dispozitiile art. 14-16 din Legea nr. 590/2003 nu se aplică la aprobarea semnării tratatelor care fac obiectul prezentei legi.

(4) Memorandumul pentru aprobarea semnării va contine referiri la:

a) istoricul negocierilor;

b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului, cu raportare la pozitia promovată de România în procesul decizional european, precum si a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si a altor angajamente internationale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei României, republicată, dacă este cazul;

c) data si numărul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului, precum si data prevăzută pentru semnare;

d) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul în numele României.

(5) Memorandumul va avea anexate:

a) textul tratatului, rezultat în urma negocierilor, în limba română;

b) textul deciziei Consiliului prin care s-a aprobat semnarea tratatului.

Procedura avizării prealabile

Art. 4. - (1) înainte de a transmite memorandumul pentru aprobarea semnării către

Guvernul României, initiatorul va solicita avizul ministerelor sau al autoritătilor administratiei publice centrale în competentele cărora se află, din punct de vedere substantial, domeniile reglementate prin tratat, precum si al Ministerului Afacerilor Europene si al Ministerului Justitiei.

(2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1), initiatorul va transmite memorandumul pentru aprobarea semnării, în copie, simultan, tuturor institutiilor mentionate la alin. (1).


(3) Institutiile avizatoare, cu exceptia Ministerului Afacerilor Europene si a Ministerului Justitiei, au obligatia ca, în termen de 4 zile lucrătoare de la primire, să comunice avizul lor, prin adresă, initiatorului, Ministerului Afacerilor Europene si Ministerului Justitiei.

(4) Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Justitiei vor comunica initiatorului avizele lor, prin adresă, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Termenele de avizare se calculează pe zile libere, neintrând în calcul ziua când încep si nici cea în care expiră.

(6) Netransmiterea răspunsului în termen reprezintă aviz favorabil în formă tacită, fără îndeplinirea vreunei alte formalităti de către initiator. O copie a adresei de însotire se transmite de către initiator institutiei care a avizat, cu observatii sau negativ.

(7) în cazul în care în cursul procedurii de avizare prealabilă nu au fost formulate observatii, initiatorul transmite Guvernului memorandumul pentru aprobarea semnării, în original, împreună cu copii de pe adresele prin care s-au solicitat avizele si răspunsurile primite sau, după caz, cu mentionarea necomunicării răspunsului în termen.

(8) în cazul în care în cursul procedurii de avizare prealabilă au fost formulate observatii sau a fost comunicat un aviz negativ, forma finală a memorandumului pentru aprobarea semnării, în original, este supusă avizării Ministerului Justitiei si, ulterior, înaintată Guvernului, spre aprobare.

Deplinele puteri

Art. 5. - (1) în vederea semnării tratatelor care fac obiectul prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe va elibera depline puteri reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, valabile pe toată durata mandatului acestuia.

(2) Memorandumul pentru aprobarea semnării poate prevedea semnarea de către o altă persoană decât cea mentionată la alin. (1), caz în care Ministerul Afacerilor Externe eliberează acesteia depline puteri, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 590/2003, după aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnării de către Presedintele României.

(3) Deplinele puteri mentionate la alin. (1) pot fi utilizate numai după aprobarea memorandumului pentru aprobarea semnării de către Presedintele României.

Ratificarea

Art. 6. - Tratatele care fac obiectul prezentei legi se ratifică de către Parlamentul României, în conditiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 590/2003.

Aplicarea provizorie

Art. 7. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 590/2003, dispozitiile tratatelor care fac obiectul prezentei legi, integral sau partial, pot fi aplicate provizoriu înainte de intrarea în vigoare, cu conditia includerii în tratat a unei prevederi exprese în acest sens.

(2) în cazul în care, din motive obiective si cu respectarea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, România decide să nu aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispozitii ale acestuia ori să aplice provizoriu un tratat care face obiectul prezentei legi sau anumite dispozitii ale acestuia de la o dată ulterioară momentului semnării, se va face o declaratie în acest sens, la momentul semnării.

(3) Formularea declaratiei mentionate la alin. (2) va fi propusă si justificată de initiator în memorandumul pentru aprobarea semnării, întocmit, avizat si aprobat potrivit art. 3 si 4.

(4) Textul declaratiei prevăzute la alin. (2) va fi specificat în deplinele puteri eliberate în vederea semnării tratatului, potrivit art. 5.

Dispozitii finale

Art. 8. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 276.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de altă parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 951.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g), h) si i), cu următorul cuprins:

,,g) utilizarea strategiilor de invalidare, constând în strategii de control al emisiilor care reduc eficienta dispozitivelor de control al emisiilor în cadrul unor conditii de mediu sau de functionare ale motorului, întâlnite în timpul functionării normale a motorului sau în afara procedurilor de testare pentru omologarea de tip, săvârsită de producătorul autovehiculului;

h) modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx, săvârsită de producătorul autovehiculului, de operatorii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de reglare, de modificări constructive sau de reconstructie a vehiculelor rutiere ori de conducătorul autovehiculului;

i) conducerea unui autovehicul fără reactiv consumabil, săvârsită de conducătorul autovehiculului.”

2. La alineatul (2), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute lalit. d), e)sih);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), f) si g);”.

3. La alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. i).”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 278.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 953.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din produsele pentru furaje

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 767 din 8 august 2011, întocmit de Serviciul relatii internationale si programe comunitare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamină, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind substantele nedorite din produsele pentru furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare nationale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 mai 2002 privind substantele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene seria L nr. 140 din 30 mai 2002, asa cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamină, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011.

Art. 5 - Dispozitiile privind Ambrosia spp. din anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

 

Bucuresti, 21 octombrie 2011.

Nr. 74.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

privind substantele nedorite din produsele pentru furaje

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică substantelor nedorite din produsele pentru furaje.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a aduce atingere:

a) Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268 din 18 octombrie 2003;

b) Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piată si utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE si 96/25/CE ale Consiliului si a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 229 din 1 septembrie 2009;

c) Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 februarie 2005 privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare si hrana de origine vegetală si animală si de modificare a Directivei 91/414/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 70 din 16 martie 2005, în cazul în care reziduurile respective nu sunt prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime de nitriti, melamină, Ambrosia spp. si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum si de consolidare a anexelor I si II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011;

d) legislatiei Uniunii Europene referitoare la aspectele veterinare privind sănătatea publică si sănătatea animală.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) furaje - produsele de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete sau conservate, si produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum si substantele organice sau anorganice, utilizate individual ori în amestec, cu sau fără aditivi, pentru hrănirea pe cale orală a animalelor;

b) materii prime furajere - diferitele produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspete ori conservate, si produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum si substantele organice sau anorganice, cu ori fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor fie direct, ca atare, fie după prelucrare, în prepararea furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri;

c) aditivi furajeri - aditivii, asa cum sunt definiti în Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003;

d) premixuri - amestecurile de aditivi sau amestecuri de unul ori mai multi aditivi cu substante folosite ca suport, destinate fabricării furajelor;

e) furaje combinate - amestecurile de materii prime furajere, cu sau fără aditivi, care sunt destinate hrănirii pe cale orală a animalelor sub formă de furaje complete ori complementare;

f) furaje complementare - amestecurile de furaje cu un continut ridicat de anumite substante si care, datorită compozitiei, sunt suficiente pentru o ratie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinatie cu alte furaje;

g) furaje complete - amestecurile de furaje care, datorită compozitiei lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnică;


h) produse pentru furaje - materiile prime furajere, premixuri, aditivi, furaje si toate celelalte produse care se utilizează în furaje;

i) ratie zilnică - cantitatea medie totală de furaje, calculată pentru un continut de umiditate de 12%, necesară zilnic unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă si productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile;

j) animale - animalele care apartin speciilor ce sunt în mod normal hrănite si crescute sau consumate de om, precum si animalele care trăiesc libere în sălbăticie, în cazul în care sunt hrănite cu furaje;

k) punere în circulatie sau circulatie - detinerea de produse pentru furaje, în scopul vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice altă formă de transfer, gratuită ori nu, către terti, precum si vânzarea sau alte forme de transfer;

l) substante nedorite - orice substante ori produse, cu exceptia agentilor patogeni, prezente în produsele si/sau pe produsele pentru furaje si care prezintă un potential pericol pentru sănătatea animală sau a oamenilor ori pentru mediu sau care pot afecta negativ productia efectivelor de animale.

Art. 3. - (1) Importul, comercializarea si/sau folosirea în Uniunea Europeană a produselor pentru furaje se realizează numai dacă acestea sunt originale, de bună calitate si corespunzătoare pentru comercializare si, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, nu prezintă un pericol pentru sănătatea publică, sănătatea animală, mediu sau nu afectează negativ productia efectivelor de animale.

(2) Se consideră că produsele pentru furaje nu sunt în conformitate cu prevederile alin. (1) în cazul în care nivelul de substante nedorite pe care acestea îl contin nu respectă limitele maxime prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011.

Art. 4. - (1) Prezenta substantelor nedorite prevăzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 este permisă în produsele pentru furaje doar sub rezerva conditiilor stabilite de regulamentul mentionat.

(2) în cazul în care nivelurile maxime de substante nedorite sunt depăsite si în cazul în care se detectează niveluri crescute ale acestor substante, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în cooperare cu operatorii economici, efectuează investigatii pentru a identifica sursele de substante nedorite, având în vedere nivelurile de bază, pentru a reduce sau elimina sursele de substante nedorite din produsele pentru furaje; anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 stabileste pragurile de actiune pentru a declansa astfel de investigatii.

Art. 5. - Produsele pentru furaje, care contin niveluri dintr-o substantă nedorită care depăsesc nivelul maxim stabilit în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011, nu pot fi amestecate cu aceleasi produse pentru furaje sau cu alte asemenea produse, în vederea diluării.

Art. 6. - În cazul în care nu există prevederi legale speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot contine, având în vedere proportia prescrisă pentru utilizarea acestora în ratia zilnică, niveluri din substantele nedorite mentionate de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 care să le depăsească pe cele fixate pentru furaje complete.

Art. 7. - (1) În cazul în care se demonstrează, pe baza unor informatii noi sau a reexaminării informatiilor existente după adoptarea dispozitiilor referitoare la substantele nedorite în produsele pentru furaje, că nivelul maxim fixat în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 sau o substantă nedorită care nu figurează în acest regulament prezintă un pericol pentru sănătatea animală, sănătatea publică ori mediu, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate reduce provizoriu nivelul maxim existent, poate stabili un nivel maxim sau poate interzice prezenta substantei nedorite în cauză în produsele pentru furaje.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la luarea unor decizii conform alin. (1), mentionând temeiul deciziei sale.

(3) în situatia în care nici Consiliul, nici Comisia Europeană nu iau o decizie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate mentine măsurile pe care Ie-a pus în aplicare.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor face publică decizia adoptată.

Art. 8. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură de aplicarea corectă a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere stabilite de Comisia Europeană, precum si de conformitatea produselor detoxifiate pentru furaje cu prevederile anexei la Regulamentul (UE) nr. 574/2011.

Art. 9. - Produsele pentru furaje care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare nu sunt supuse altor restrictii de circulatie în ceea ce priveste prezenta substantelor nedorite, în afara celor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică si produselor pentru furaje produse în Uniunea Europeană pentru a fi exportate în tări terte.

(2) Prevederile alin. (1) nu afectează dreptul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de a autoriza reexportul în conditiile prevăzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, care stabileste principiile si cerintele generale ale legislatiei privind alimentele, care înfiintează Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentelor si stabileste proceduri în probleme de siguranta alimentelor. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică mutatis mutandis.

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul”, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 6, judetul Bihor, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “AMROM” din municipiul Oradea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Crinul” din municipiul Oradea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.606.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim”, cu sediul în comuna Tetchea, localitatea Hotar nr. 64, judetul Bihor, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Elim” din localitatea Hotar.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Elim” din localitatea Hotar este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia “Spurgeon” - Filiala Hotar, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Elim” din localitatea Hotar, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.608.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Scărlătescu nr. 50, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.


(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Tara Minunilor” din municipiul Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Little London” din municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.609.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School”, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Helesteului nr. 30, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011 - 2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Olga Gudynn International School” - S.R.L. din localitatea Voluntari, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Olga Gudynn International School” din municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.610.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Minai lonescu” din municipiul Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cauzasi nr. 43, sectorul 3, pentru nivelurile de învătământ “prescolar”, program “normal/prelungit”, “primar”, “gimnazial”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia “Scoala Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala “Mihai lonescu” din municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.611.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,


în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi”, cu sediul în localitatea Mogosoaia, intrarea Martha Bibescu nr. 3, judetul Ilfov, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat

conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Grădinita Dawn” - S.R.L. din localitatea Mogosoaia, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Zori de zi” din localitatea Mogosoaia, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.613.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Feteni nr. 8, judetul Vâlcea, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Ramona Dumitrascu” din municipiul Râmnicu Vâlcea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.616.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI,

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada”, cu sediul în localitatea Năvodari, Str. Cabanei nr. 10, judetul Constanta, pentru nivelul de învătământ “prescolar”, limba de predare “română”, program “normal/prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Albă ca Zăpada” - S.R.L. din localitatea Năvodari, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita “Albă ca Zăpada” din localitatea Năvodari, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.618.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “gimnazial” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Omega” din municipiul Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “gimnazial”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Omega”, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Transilvania nr. 25, judetul Mures, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 2. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la nivelul de învătământ “gimnazial” se preiau la nivelul de învătământ “gimnazial” acreditat din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Omega” din municipiul Târgu Mures.

Art. 3. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Omega” din municipiul Târgu Mures este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 4. - Fundatia “Omega” din municipiul Târgu Mures, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic “Omega” din municipiul Târgu Mures, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.644.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,


în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9, judetul Cluj, pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “sănătate si asistentă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) în cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară “Sfântul Bartolomeu” din municipiul Cluj-Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 6.419.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.