MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 877/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 877         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. - Lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

939. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

280. - Lege privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

955. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

281. - Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

959. - Decret privind promulgarea Legii pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.167. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 

1.855. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2011

 

Program executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei între Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

829. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

43. - Circulară privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 cazi nebancară


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 1 alineatul (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) zonă metropolitană - asociatia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori municipiile resedintă de judet si unitătile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.”

Art. II. - La articolul 7 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României si a municipiilor de rangul I sau a municipiilor resedintă de judet, unitătile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiintării de zone metropolitane aferente spatiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementaritătilor între aceste unităti si factorii de decizie interesati în dezvoltarea teritoriului.”

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 264.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 939.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

«a) zona de competentă:

1. suprafata din teritoriul national constituită din zona de frontieră, suprafata si imobilele porturilor si aeroporturilor deschise traficului international, Dunărea maritimă, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă, Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, în care Politia de Frontieră Română îsi îndeplineste atributiile prevăzute de lege;

2. Întreaga suprafată a teritoriului national, numai pentru îndeplinirea atributiilor privind prevenirea si combaterea migratiei ilegale;»“.

2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Politia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

b) Garda de Coastă;

c) inspectorate teritoriale ale politiei de frontieră, corespondente fiecărui stat vecin la frontiera externă, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) servicii teritoriale ale politiei de frontieră, la nivelul fiecărui judet situat la frontiera de stat a României;

e) sectoare ale politiei de frontieră;

f) puncte ale politiei de frontieră;

g) institutii de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului;

h) centre, birouri si puncte de contact; i) grupuri de nave ale politiei de frontieră; j) alte unităti.»“

3. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Politia de Frontieră Română organizează Garda de Coastă, inspectorate teritoriale, servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare si alte unităti ale politiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează puncte ale politiei de frontieră.

(2) în zona de competentă corespunzătoare judetelor Tulcea si Constanta se organizează si functionează Garda de Coastă, cu personalitate juridică.

(3) Garda de Coastă are în structura sa organizatorică servicii, servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare si puncte ale politiei de frontieră, înfiintate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Intern se organizează în servicii, birouri, compartimente si centru de pregătire.

(4) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin la frontiera externă, exceptând judetele Tulcea si Constanta, se organizează si functionează câte un inspectorat teritorial cu personalitate juridică, iar în judetele care au ca limită frontiera de stat se organizează servicii teritoriale ale politiei de frontieră.

(5) în cadrul inspectoratelor teritoriale si al Gărzii de Coastă se organizează si functionează servicii teritoriale ale politiei de frontieră.

(6) La frontiera pe apă si la tărmul Mării Negre, în cadrul grupurilor de nave, al sectoarelor politiei de frontieră se organizează si functionează componenta navală a Politiei de Frontieră Române.

(7) Garda de Coastă, inspectoratele teritoriale ale politiei de frontieră, grupurile de nave, serviciile teritoriale si sectoarele politiei de frontieră sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.

(8) Seful Gărzii de Coastă este numit si eliberat din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(9) Sefii inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(10) Adjunctii sefului Gărzii de Coastă si ai sefilor inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea sefului Gărzii de Coastă, respectiv a sefilor inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(11) Sefii grupurilor de nave, ai sectoarelor politiei de frontieră, adjunctii acestora, precum si sefii punctelor politiei de frontieră rutiere, feroviare si portuare sunt numiti si eliberati din functie de seful Gărzii de Coastă, respectiv de sefii inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(12) Sefii serviciilor teritoriale sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea sefului Gărzii de Coastă, respectiv a sefilor inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(13) Sefii punctelor politiei de frontieră aeroportuare, precum si adjunctii acestora, sefii centrelor, birourilor, punctelor de contact si directorii institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(14) Adjunctii directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului, în conditiile legii.»“

4. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Garda de Coastă si inspectoratele teritoriale ale politiei de frontieră au la nivel teritorial, ca structuri de executie, sectoare si grupuri de nave care au competentă teritorială limitată.

(2) Locul de dispunere si zona de competentă teritorială ale sectorului si grupului de nave se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.

(3) Sectorul si grupul de nave se organizează pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitătilor, potrivit dispozitiei inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.»“

5. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) în zona de competentă, la frontiera externă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii generale:

a) execută supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne si combate migratia ilegală si criminalitatea transfrontalieră în zona de competentă, precum si orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;

b) apără viata, integritatea corporală si libertatea persoanelor, proprietatea publică si privată, celelalte drepturi si interese legitime ale cetătenilor si comunitătii;

c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea în si la iesirea din zonele libere, în punctele de mic trafic si treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;

d) asigură derularea fluentă, corectă si civilizată a traficului de călători si mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităti care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;

e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoapărare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor încărcate cu substante toxice ori radioactive;

f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spatiul aerian adiacent frontierei de stat si mării teritoriale;

g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;

h) încheie tratate, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si documente de cooperare internatională, cu autorităti similare din alte state, în domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislatiei interne si a normelor de drept international relevante;

i) asigură supravegherea, controlul si întretinerea semnelor de frontieră;

j) organizează si realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităti de state, conform întelegerilor bi­sau multilaterale la care România este parte;

k) organizează actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se detin date că intentionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite în competentă;

l) culege, stochează, prelucrează, valorifică si face schimb de date si informatii, în conditiile stabilite de lege pentru Politia Română, în scopul exercitării atributiilor legale, cu autoritătile publice interesate, pe bază de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza întelegerilor la care România este parte;

m) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale, potrivit legii;

n) coordonează activitătile personalului celorlalte institutii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îsi desfăsoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, si urmăreste respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere;

o) asigură mentinerea ordinii si linistii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar, la solicitarea altor autorităti ale statului, participă la astfel de actiuni în localitătile din zona de frontieră;

p) participă, împreună cu alte formatiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor, în colaborare cu forte ale Ministerului Apărării Nationale, cu unităti de protectie civilă si cu alte autorităti prevăzute de lege, la activitătile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităti naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

q) participă, împreună cu autoritătile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;

r) efectuează, prin laboratoarele si expertii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontieră Române, constatări tehnico-stiintifice si expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale în vigoare;

s) organizează si coordonează, prin Punctul National de Contact Frontexdin cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, activităti sub egida Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agentia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE)nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

t) participă, cu politisti de frontieră si cu echipamente tehnice puse la dispozitia Agentiei Frontex, în operatiunile/activitătile comune organizate de către Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;

u) desfăsoară activităti pentru constatarea faptelor penale si, prin organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii;

v) exercită orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) în zona de competentă pe apă, la frontiera externă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii specifice:

a) supraveghează si asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competentă;


b) previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdictia statului român;

c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor si al ambarcatiunilor despre care se detin date si informatii că desfăsoară activităti ilegale în zona de competentă ori sunt surprinse desfăsurând asemenea activităti;

d) execută controlul navelor si al ambarcatiunilor, împreună cu unitătile teritoriale pentru protectia mediului, în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale;

e) participă la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, prin prevenirea si combaterea vânatului si pescuitului ilegal, precum si a exploatării ilegale a altor resurse biologice si nebiologice din apele aflate în zona de competentă;

f) organizează si desfăsoară actiuni de căutare a navelor aflate în pericol în apele din zona de competentă si în marea liberă si participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar, la solicitare, desfăsoară actiuni de salvare a navelor si a încărcăturii lor, conform dreptului maritim international;

g) execută supravegherea si participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea si siguranta navigatiei în apele din zona de competentă si în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port;

h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unitătilor de nave ale Ministerului Apărării Nationale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale si căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii;

i) asigură protectia si participă la apărarea obiectivelor de importantă deosebită aflate în apele din zona de competentă, în colaborare cu unitătile de nave ale Ministerului Apărării Nationale, cu alte forte, în conformitate cu planurile aprobate din timp;

j) participă, cu politisti de frontieră si mijloace navale, în cadrul operatiunilor/proiectelor comune organizate de Agentia Frontex.

(3) în zona de competentă la frontiera internă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii:

a) asigură cooperarea transfrontalieră si schimbul de date si informatii cu structurile similare din statele vecine, conform acordurilor de frontieră, si derulează actiuni ce au ca scop asigurarea respectării acordurilor/tratatelor de frontieră;

b) coordonează misiunile derulate pe linia supravegherii si controlului frontierelor, la un nivel specializat, în cazul în care România decide reintroducerea controalelor la frontierele interne, conform normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen);

c) coordonează si asigură aplicarea prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine pe linia marcării liniei de frontieră, protectiei, întretinerii si reconstituirii culoarului si semnelor de frontieră;

d) centralizează, la nivel teritorial, datele statistice privind migratia ilegală si coordonează, cu celelalte structuri în domeniu, activitătile desfăsurate pe această linie;

e) asigură, potrivit cadrului legal privind cooperarea politienească internatională, efectuarea schimbului operativ de date si informatii în domeniul transfrontalier prin centrele, birourile si punctele comune de contact constituite în baza tratatelor internationale.»“

6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) în punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră de la frontiera externă, pe Dunărea maritimă, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă, Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române efectuează urmărirea penală pentru orice infractiune de frontieră, care nu este dată în mod obligatoriu, prin lege, în competenta altor organe de urmărire penală.”

7. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, cu exceptia prevederilor art. I pct. 9 cu referire la art. 23 alin. (1).”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) zona de competentă:

1. suprafata din teritoriul national constituită din zona de frontieră, suprafata si imobilele aeroporturilor si porturilor situate în interiorul tării, deschise traficului international, Dunărea interioară, bratul Macin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre- Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare si marea teritorială, precum si zona contiguă si zona economică exclusivă ale României, în care Politia de Frontieră Română îsi îndeplineste atributiile prevăzute de lege;

2. Întreaga suprafată a teritoriului national, numai pentru îndeplinirea atributiilor privind prevenirea si combaterea migratiei ilegale;”.

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Politia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

b) Garda de Coastă;

c) inspectorate teritoriale ale politiei de frontieră;

d) servicii teritoriale ale politiei de frontieră;

e) sectoare ale politiei de frontieră;

f) grupuri de nave ale politiei de frontieră;

g) puncte ale politiei de frontieră;

h) institutii de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului;

i) centre, birouri si puncte de contact; j) alte unităti.”

3. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Politia de Frontieră Română organizează Garda de Coastă, inspectorate teritoriale, grupuri de nave, sectoare si alte unităti ale politiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează puncte ale politiei de frontieră.

(2) în zona de competentă corespunzătoare judetelor Tulcea si Constanta se organizează si functionează Garda de Coastă, cu personalitate juridică.

(3) Garda de Coastă are în structura sa organizatorică servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare si puncte ale politiei de frontieră, înfiintate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Intern se organizează în servicii, birouri, compartimente si centru de pregătire.


(4) La frontiera cu fiecare stat vecin, exceptând judetele Tulcea si Constanta, se organizează si functionează inspectorate teritoriale cu personalitate juridică. În judetele care au ca limită frontiera de stat, se organizează servicii teritoriale ale politiei de frontieră. În judetele Brăila si Ialomita se organizează sectoare ale politiei de frontieră, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(5) în cadrul inspectoratelor teritoriale si al Gărzii de Coastă se organizează si functionează servicii teritoriale ale politiei de frontieră.

(6) La frontiera pe apă si la tărmul Mării Negre, în cadrul grupurilor de nave si al sectoarelor politiei de frontieră, se organizează si functionează componenta navală a Politiei de Frontieră Române.

(7) Garda de Coastă, inspectoratele teritoriale ale politiei de frontieră, serviciile teritoriale, grupurile de nave si sectoarele politiei de frontieră sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.

(8) Seful Gărzii de Coastă este numit si eliberat din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(9) Sefii inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(10) Adjunctii sefului Gărzii de Coastă si ai sefilor inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea sefului Gărzii de Coastă, respectiv a sefilor inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(11) Sefii grupurilor de nave si ai sectoarelor politiei de frontieră, adjunctii acestora, precum si sefii punctelor politiei de frontieră rutiere, feroviare si portuare sunt numiti si eliberati din functie de seful Gărzii de Coastă, respectiv de sefii inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontieră, în conditiile legii.

(12) Sefii punctelor politiei de frontieră aeroportuare, precum si adjunctii acestora, sefii centrelor, birourilor, punctelor de contact si directorii institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, în conditiile legii.

(13) Adjunctii directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, la propunerea directorilor institutiilor de învătământ pentru pregătirea si specializarea personalului, în conditiile legii.”

4. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Inspectoratele teritoriale se organizează intern pe servicii, birouri si compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Serviciile teritoriale ale politiei de frontieră se organizează intern pe birouri si compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

5. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Garda de Coastă si inspectoratele teritoriale ale politiei de frontieră au la nivel teritorial, ca structuri de executie, sectoare si grupuri de nave care au competentă teritorială limitată.

(2) Locul de dispunere si zona de competentă teritorială ale sectorului si/sau grupului de nave se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.

(3) Sectorul si grupul de nave se organizează pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitătilor, potrivit dispozitiei inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră.”

6. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În zona de competentă, Politia de Frontieră Română are următoarele atributii generale:

a) execută supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne si combate migratia ilegală si criminalitatea transfrontalieră în zona de competentă, precum si orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;

b) apără viata, integritatea corporală si libertatea persoanelor, proprietatea publică si privată, celelalte drepturi si interese legitime ale cetătenilor si comunitătii;

c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea în si la iesirea din zonele libere, în punctele de mic trafic si treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;

d) asigură derularea fluentă, corectă si civilizată a traficului de călători si mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităti care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;

e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoapărare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor încărcate cu substante toxice ori radioactive;

f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spatiul aerian adiacent frontierei de stat si mării teritoriale;

g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;

h) încheie tratate, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si documente de cooperare internatională, cu autorităti similare din alte state, în domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislatiei interne si a normelor de drept international relevante;

i) asigură supravegherea, întretinerea si controlul semnelor de frontieră;

j) organizează si realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităti de state, conform întelegerilor bi­sau multilaterale la care România este parte;

k) organizează actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se detin date că intentionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite în competentă;

l) culege, stochează, prelucrează, valorifică si face schimb de date si informatii, în conditiile stabilite de lege pentru Politia Română, în scopul exercitării atributiilor legale, cu autoritătile publice interesate, pe bază de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza întelegerilor la care România este parte;

m) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale, potrivit legii;

n) coordonează activitătile personalului celorlalte institutii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îsi desfăsoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, si urmăreste respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere;

o) asigură mentinerea ordinii si linistii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităti ale statului participă la astfel de actiuni în localitătile din zona de frontieră;

p) participă, împreună cu alte formatiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor, în colaborare cu forte ale Ministerului Apărării Nationale, cu unităti de protectie civilă si cu alte autorităti prevăzute de lege, la activitătile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităti naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

q) participă, împreună cu autoritătile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;

r) efectuează, prin laboratoarele si expertii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontieră Române, constatări tehnico-stiintifice si expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale în vigoare;

s) organizează si coordonează, prin Punctul National de Contact Frontexdin cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, activităti sub egida Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agentia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE)nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

t) participă cu politisti de frontieră si cu echipamente tehnice puse la dispozitia Agentiei Frontex în operatiunile/proiectele comune organizate de către Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;

u) desfăsoară activităti pentru constatarea faptelor penale si, prin organele de cercetare penală ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii;

v) exercită orice alte atributii stabilite prin lege.”

7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) în punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, bratul Macin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare si marea teritorială, precum si zona contiguă si zona economică exclusivă ale României, în care Politia de Frontieră Română, organele de cercetare ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontieră Române efectuează cercetarea penală pentru orice infractiune care nu este dată în mod obligatoriu în competenta altor organe de cercetare.”

8. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 251. - (1) Politia de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor si cu alte institutii din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, în vederea asigurării resurselor logistice si a personalului pentru participarea la operatiunile/activitătile comune organizate de către Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerintelor de misiune.

(2) Drepturile de diurnă, cazare si hrană ale personalului participant la operatiunile/activitătile comune organizate de către Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

9. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) în îndeplinirea atributiilor de serviciu, politistul de frontieră poate folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, cătuse, câini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viata sau nu produc o vătămare corporală gravă.

(2) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă, atunci când timpul permite, asupra utilizării unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru încetarea actiunilor si conformarea la solicitările legale ale politistului de frontieră.

(3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăsească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.”

10. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 321 si 322, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - (1) în îndeplinirea atributiilor de serviciu, politistul de frontieră poate face uz de armă în conditiile si în situatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Politistul de frontieră poate face uz de armă în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate, în conditiile legii.

(3) Prin uz de armă se întelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

Art. 322. - (1) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, în caz de absolută necesitate, politistul de frontieră poate face uz de armă în îndeplinirea atributiilor de serviciu, în următoarele situatii:

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva unor violente ilegale si iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă a acesteia, ori pentru a preveni săvârsirea unei infractiuni prin acte de violentă ce implică o amenintare gravă asupra vietii sau integritătii corporale ale unei persoane;

b) când întâmpină rezistentă la retinerea unei persoane care, după săvârsirea unei infractiuni prin acte de violentă, nu se supune imobilizării, încercând să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor;

c) pentru executarea unui mandat de arestare preventivă, dacă persoana respectivă încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor;

d) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea unei persoane aflate în stare legală de detinere, dacă rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata ori integritatea corporală a persoanelor;

e) împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor care încearcă să pătrundă fără drept si prin violentă în sediile ori în perimetrele autoritătilor si institutiilor publice, tulburând, astfel, grav, ordinea si linistea publică sau punând în pericol viata ori integritatea corporală a persoanelor;

f) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoana sau persoanele implicate în situatiile prevăzute la lit. a)-e), precum si împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească la semnalele regulamentare;

g) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viata sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane.

(2) Se interzice uzul de armă:

a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viata ori integritatea corporală a unei persoane;

b) în situatiile în care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

(3) Uzul de armă se face numai după somatia: «Politia de frontieră, stai!». În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: «Stai că trag!». Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.


(4) În cazul în care, după executarea somatiei legale, potrivit alin. (3), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

(5) Uzul de armă se poate face fără somatie doar în următoarele situatii si conditii:

a) în legitimă apărare sau stare de necesitate, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta;

b) împotriva mijloacelor de transport, prin executarea tragerii asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora;

c) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viata sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane.

(6) Uzul de armă, în conditiile si situatiile prevăzute în prezentul articol, se face în asa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseste arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.

(7) în cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.”

11. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

“Art. 371. - Dacă uzul de armă si-a atins scopul prevăzut la art. 322 alin. (6) si (7) sau, după caz, la art. 33, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.”

12. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Fiecare situatie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgentă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeste în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane ori avarierea gravă a unei nave sau aeronave, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent.

(2) Politistul de frontieră care a făcut uz de armă este obligat să actioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor si asistentă medicală persoanei rănite.

(3) Uzul de armă executat în conditiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei si răspunderea civilă a politistilor de frontieră pentru pagubele produse.”

13. În cuprinsul ordonantei de urgentă a Guvernului, sintagma “seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră” se înlocuieste cu sintagma “seful serviciului teritorial al politiei de frontieră”, iar sintagma “inspectoratul judetean al politiei de frontieră” se înlocuieste cu sintagma “serviciul teritorial al politiei de frontieră”.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) cursă externă - orice cursă aeriană sau navală care are ca punct de destinatie ori plecare un port sau aeroport apartinând unui stat tert, ce nu presupune schimbarea navei ori aeronavei.”

2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

(4) în cazul existentei unor suspiciuni întemeiate sau al unor informatii referitoare la încălcarea reglementărilor legale la trecerea frontierei de stat, seful punctului de trecere poate solicita, în scris ori verbal, cu confirmarea scrisă, în cel mai scurt timp, sefilor celorlalte autorităti din punctul de trecere, efectuarea unui alt control, mai amănuntit. Autoritătile solicitate au obligatia efectuării acestui control.”

3. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) La navele care intră sau ies în/din porturile românesti în/din curse externe, controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în punctele de trecere a frontierei portuare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în limitele si conditiile prevăzute de Tratatul de aderare a României si Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(2) în situatia navelor aflate în tranzit pe Dunăre, modalitatea de efectuare a controlului si locul în care acesta se desfăsoară în functie de traseele navelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

4. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul organelor Politiei de Frontieră Române, se pot executa activităti cum sunt: mineritul, exploatările de titei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătătiri funciare si irigatii, îndiguirile, lucrările ori constructiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a conditiilor de navigatie, constructiile si amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.”

5. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Pescuitul industrial si sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială se efectuează, în conditiile legii, în locurile si sectoarele stabilite de autoritătile competente, cu avizul prealabil al organelor Politiei de Frontieră Române.”

6. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăsura numai după obtinerea prealabilă a avizului din partea sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, respectiv a sefului Gărzii de Coastă sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autoritătilor administratiei publice locale si a altor autorităti prevăzute de lege, după caz.

(2) Conditiile de eliberare de către seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, respectiv de către seful Gărzii de Coastă sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum si obligatiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă. În aviz se mentionează obligatiile persoanelor avizate.”

7. La articolul 75, literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) accesul la uscat fără aprobarea sefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românesti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să stationeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămasi pe teritoriul României la agentia companiei de navigatie de care apartine nava, pentru a li se rezolva situatia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcati pe navele aflate în porturile românesti care navighează între porturile Constanta, Sulina si Moldova Veche fără pasaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea sefului punctului de trecere; desfăsurarea oricărei activităti în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent, al sefului Gărzii de Coastă, al sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administratiei publice locale sau al altei autorităti prevăzute de lege; nerespectarea obligatiilor prevăzute în avizul eliberat de seful inspectoratului


judetean al politiei de frontieră competent, de seful Gărzii de Coastă sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);

f) accesul persoanelor în fâsia de protectie a frontierei de stat, fără documente de identitate si fără aprobarea sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele si ostroavele de formatiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 39 fără avizul sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră sau al sefului Gărzii de Coastă; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare si în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritătile competente ori fără avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră competent sau al sefului Gărzii de Coastă; păstrarea bărcilor si ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile competente ori neluarea de către cei care le detin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităti ilicite; desfăsurarea activitătilor de agrement si sportive în apele de frontieră, marea interioară si marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administratiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păsunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâsia de protectie a frontierei de stat; păsunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decât cele stabilite de autoritătile administratiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâsia de protectie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, si de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăsurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăsoară diferite activităti în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea, de persoanele care se deplasează ori desfăsoară activităti în apropierea frontierei de stat, de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetătenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.”

8. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă a Guvernului, sintagma “seful inspectoratului judetean al politiei de frontieră” se înlocuieste cu sintagma “seful serviciului teritorial al politiei de frontieră”, iar sintagma “inspectoratul judetean al politiei de frontieră” se înlocuieste cu sintagma “serviciul teritorial al politiei de frontieră”.

Art. IV. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiintează Garda de Coastă, prin reorganizarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Tulcea si a Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Constanta, care se desfiintează.

(2) Garda de Coastă preia, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile, obligatiile si personalul structurilor care se desfiintează, prevăzute la alin. (1), precum si patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în judetele Brăila si Ialomita se înfiintează sectoare ale politiei de frontieră, prin reorganizarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Brăila si a Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră Ialomita, care se desfiintează.

(2) Garda de Coastă, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Galati si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Călărasi preiau, după caz, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile si obligatiile structurilor care se desfiintează, prevăzute la alin. (1), precum si patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Personalul aferent structurilor care se desfiintează, prevăzute la alin. (1), va fi preluat în totalitate de Garda de Coastă, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Galati si Serviciul Teritorial al Politiei de Frontieră Călărasi.

Art. VI. - Prevederile art. III pct. 1 cu referire la art. 1 lit. p) si ale art. III pct. 3 cu referire la art. 27 intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene.

Art. VII. - Guvernul emite hotărârea prevăzută la art. II pct. 8, cu referire la art. 251 alin. (2), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. VIII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 280.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontieră Române si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2011.

Nr. 955.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Perioada de detasare a politistilor si personalului contractual detasati de la Ministerul Administratiei si Internelor la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, prevăzută la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, se prelungeste cu 6 ani, cu acordul acestora.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI,

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 281.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al art. 241 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 959.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici si programe în domeniul societătii informationale nr. 2.721 din 15 noiembrie 2011, aprobat cu nr. 4.795 din 22 noiembrie 2011,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 58 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 17 alin. (2) si art. 27 alin. (1) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 9, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitătii solicitantului autorizării centrului de date va fi prezentat sub forma unui raport de audit însotit de opinia de audit.

(3) în cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligatia comunicării acestora atât solicitantului autorizării centrului de date, cât si auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2011.

Nr. 1.167.


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2011

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul executiv de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei dintre Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011- 2015, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2011.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 1.855.

 

PROGRAM EXECUTIV

de cooperare în domeniile culturii, mass-mediei, educatiei si stiintei între Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait pentru anii 2011-2015

 

Guvernul României si Guvernul Statului Kuwait, denumite în continuare părti,

în conformitate cu art. 10 din Acordul cultural, stiintific, turistic si în domeniul informatiilor dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 31 martie 1976,

dorind să promoveze relatiile culturale, în domeniul mass-mediei, educationale si stiintifice, au convenit asupra următorului program executiv pentru anii 2011-2015:

 

CAPITOLUL I

Cultură si artă

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile încurajează organizarea de săptămâni culturale. Detaliile se stabilesc prin intermediul corespondentei oficiale.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Pe durata valabilitătii prezentului program, părtile încurajează schimbul de expozitii de arte frumoase, fiecare pentru o perioadă de 2 (două) săptămâni.

(2) Dacă este necesar, un curator va însoti expozitia, pentru o perioadă de 1 (o) săptămână.

(3) Perioadele pentru organizarea expozitiilor vor fi stabilite prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile încurajează schimbul de informatii, publicatii si copii ale manuscriselor disponibile la bibliotecile nationale.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile încurajează schimbul de vizite ale grupurilor artistice si muzicale din cele două state, pentru diverse evenimente. Numărul membrilor fiecărui grup si perioada vizitelor se stabilesc prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile fac schimb de informatii si publicatii, cu scopul de a traduce si publica creatii importante ale literaturii si dramaturgiei nationale din fiecare stat.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile fac schimb de informatii, publicatii si creatii literare importante din domeniul dramaturgiei, cu scopul de a fi traduse.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Părtile fac schimb de experti si personal din cadrul muzeelor.

(2) Detaliile despre aceste schimburi se stabilesc prin canale diplomatice.


 

ARTICOLUL 8

 

Părtile cooperează pentru a face schimb de informatii si publicatii stiintifice de ultimă oră din domeniul cercetării arheologice, restaurării si conservării antichitătilor.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile fac schimb de brosuri si publicatii referitoare la arheologie, din statele lor, cu conditia să fie în limba engleză.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile invită, pe bază de reciprocitate, reprezentanti din viata culturală si stiintifică pentru a participa la evenimente internationale găzduite în cele două state.

 

CAPITOLUL II

Mass-media

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile fac schimb de materiale de radiodifuziune si televiziune si de programe speciale cu privire la dezvoltarea celor două state în domeniile economic, social si cultural.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Părtile încurajează schimbul de vizite ale specialistilor în domeniile radiodifuziunii si televiziunii, pentru documentare si schimb de experientă.

(2) Detaliile se stabilesc direct între institutiile interesate.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile fac schimb de delegatii în domeniul mass-mediei, pentru a se familiariza cu realizările din toate domeniile din cele două state.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile facilitează reciproc organizarea de expozitii în domeniul mass-mediei.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile asigură facilitătile necesare pentru delegatiile din cadrul televiziunii si radiodifuziunii trimise pentru transmiterea de evenimente din cele două state.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile facilitează activitatea agentiilor de presă, birourilor de presă si centrelor oficiale de informatie din cele două state. Detaliile se stabilesc prin corespondentă între entitătile interesate din cele două state.

 

ARTICOLUL 17

 

Părtile încurajează agentiile proprii de presă să încheie un acord de cooperare cu privire la schimbul de stiri în limba engleză, de fotografii, de materiale de presă în format electronic si la sustinerea reciprocă în domeniul pregătirii profesionale.

 

CAPITOLUL III

Educatie

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile încurajează participarea la cursuri de pregătire, conferinte, seminare si simpozioane pe teme educationale organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 19

 

Părtile încurajează schimbul de experientă si informatie în domeniul învătământului public, privat si tehnic, precum si în domeniul managementului educational.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile încurajează schimbul de materiale didactice moderne produse în cele două state, în special echipament audiovizual pentru învătarea limbilor străine, si, de asemenea, fac schimb de experientă, îsi coordonează eforturile si cooperează pentru a folosi, produce si dezvolta materiale educationale, cu respectarea legislatiei privind proprietatea intelectuală.

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile încurajează studierea posibilitătii de a încheia întelegeri separate între cele două părti cu privire la recunoasterea certificatelor si diplomelor acordate de institutiile de învătământ publice si private autorizate, în conformitate cu legislatia existentă din cele două state.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile încurajează vizite ale delegatiilor de studenti de maximum 15 (cincisprezece) studenti, însotite de 2 (doi) supraveghetori, pentru a participa la întâlniri culturale si educationale si tabere scolare de vară organizate în cele două state. Detaliile se stabilesc prin intermediul corespondentei oficiale.

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile încurajează si sustin predarea limbilor celor două state si participarea la cursuri de vară, organizate în celălalt stat, pentru învătarea limbilor celor două state.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile încurajează cooperarea dintre comisiile nationale UNESCO si fac schimb de experientă si documente în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 25

 

(1) Părtile fac schimb de vizite ale studentilor însotiti de supraveghetori pentru a dezvolta cooperarea si pentru a le cunoaste activitătile.

(2) Perioada si detaliile acestor vizite se stabilesc prin cooperare si coordonare cu Comisia Natională pentru Educatie, Stiintă si Cultură din Kuwait.

 

ARTICOLUL 26

 

Părtile fac schimb de expertiză în toate domeniile activitătilor scolare, prin trimiterea de delegatii specializate în domeniul educatiei, pe lângă schimbul de publicatii si periodice pe teme educationale.

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile fac schimb de informatii privind: programele concursurilor, activitătile scolare si orice alte studii de acest gen, cercetare teoretică si practică si cursuri de pregătire.

 

ARTICOLUL 28

 

Părtile încurajează schimbul de vizite a 3 (trei) experti sau specialisti în domeniul managementului educational pentru o perioadă de o (una) săptămână, în vederea familiarizării cu metodele educationale si administrative aplicabile în fiecare stat si metodele de evaluare a performantelor personalului. Detaliile se stabilesc prin corespondentă oficială.

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile încurajează schimbul de informatie si studii referitoare la dezvoltarea si aplicarea metodelor de învătare si la introducerea calculatoarelor în scoli, precum si schimbul de vizite ale personalului specializat pentru o perioadă de 5 (cinci) zile.


 

CAPITOLUL IV

Învătământ superior si cercetare stiintifică

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile încurajează schimbul de burse între institutiile de învătământ superior din cele două state. Specializările si numărul burselor se stabilesc prin corespondentă oficială între autoritătile competente.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile încurajează schimbul de publicatii academice, periodice si publicatii stiintifice în limba engleză.

 

ARTICOLUL 32

 

Părtile încurajează schimbul a 1-2 (unu-doi) experti, oameni de stiintă si profesori pentru a sustine prelegeri si pentru a participa la proiecte comune, pentru perioade de până la 1 (una) lună în fiecare an.

 

ARTICOLUL 33

 

Părtile convin si încurajează cooperarea dintre universităti prin schimbul de vizite de maximum 15 (cincisprezece) studenti cu 2 (doi) supraveghetori pentru participarea la evenimente educationale, stiintifice si culturale.

 

ARTICOLUL 34

 

Părtile analizează schimbul de burse de cercetare pentru perioade scurte de 2-3 (două-trei) luni pentru membrii corpului academic si cercetători din cele două state. Corespondenta cu privire la aceste schimburi se realizează între autoritătile competente din cele două state.

 

CAPITOLUL V

Stiintă si tehnologie

 

ARTICOLUL 35

 

Părtile încurajează cooperarea si contactul dintre oficiali ai Directiei generale pentru învătământ superior din Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din România, pe de o parte, si ai Institutului Kuwaitian de Cercetare Stiintifică si Autoritatea Publică pentru Educatie Aplicată si Pregătire din Kuwait, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 36

 

Părtile sustin cooperarea stiintifică si tehnică dintre institutiile interesate ale celor două state, prin:

(i) programele comune de cercetare;

(ii) schimbul de oameni de stiintă si cercetători care participă la programele mai sus mentionate;

(iii) participarea la conferinte stiintifice, seminare, sesiuni si expozitii organizate în România si Statul Kuwait;

(iv) schimbul de informatii stiintifice si tehnice, publicatii si materiale;

(v) exploatarea comună a echipamentului de cercetare;

(vi) alte forme de cooperare stiintifică si tehnică convenite reciproc de părti;

(vii) încurajarea contactului direct si a discutiilor dintre Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică din România si institutia similară din Statul Kuwait, inclusiv metodele si mijloacele necesare pentru îndeplinirea activitătilor mentionate mai sus.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi generale si financiare

 

ARTICOLUL 37

 

În privinta schimbului de expozitii:

a) partea trimitătoare acoperă:

(i) costurile transportului international si asigurarea exponatelor;

(ii) costurile sejurului pentru 1 (un) curator al expozitiilor;

b) partea primitoare acoperă:

(i) costurile organizării expozitiei, locatiei expozitiei; brosurilor, posterelorsi materialelor publicitare;

(ii) costurile montării si demontării expozitiei.

 

ARTICOLUL 38

 

În ceea ce priveste schimbul de vizite pe termen scurt:

a) partea trimitătoare acoperă transportul international dus- Întors si penalizările generate de depăsirile de greutate;

b) partea primitoare asigură cazarea, masa, transportul intern si asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale si boli cu potential endemo-epidemic.

 

ARTICOLUL 39

 

În ceea ce priveste bursierii: schimbul de burse se realizează în conformitate cu sistemele aplicate în ambele state.

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Partea trimitătoare informează partea primitoare, cu cel putin 2 (două) luni înainte de data călătoriei, despre vizitele mentionate în prezentul program si va transmite informatii relevante.

(2) Nominalizarea oficială si dosarul de înscriere pentru bursele mentionate la art. 30 se vor transmite părtii primitoare, prin canale diplomatice, nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an.

 

ARTICOLUL 41

 

Prezentul program nu exclude organizarea altor activităti pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două state în domeniile mai sus mentionate, pe baza acordului celor două părti.

 

ARTICOLUL 42

 

Prezentul program intră în vigoare la data semnării sale si este valabil până la 31 decembrie 2015.

Semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretarea prezentului program, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Dom Romulus Costea,

secretar de stat

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Statului Kuwait,

Fahad H. Almetairi,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statului Kuwait în România


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) si art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dacă în aceeasi zi se constată că au fost înregistrate acte identice de învestire a instantei, acestea vor primi un singur număr în aplicatia ECRIS, formând un singur dosar.”

2. La articolul 95, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleasi persoane, împotriva acelorasi persoane si având acelasi obiect, întocmeste un referat în care mentionează rezultatul verificării si îl atasează la dosarul nou-format”.

3. La articolul 97, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care din referatul întocmit de persoana desemnată cu repartizarea aleatorie rezultă că pe rolul instantei există alte dosare având aceleasi părti si acelasi obiect sau o parte dintre obiectele acestora sunt identice cu ale dosarului în care se iau măsurile necesare în scopul pregătirii sedintei de judecată, se dispune atasarea dosarelor indicate în referat pentru primul termen de judecată în dosarul nou-format.”

4. La articolul 103, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de sedintă verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleasi persoane, împotriva acelorasi persoane si având acelasi obiect si întocmeste un referat în care mentionează rezultatul verificării, pe care îl prezintă completului de judecată cel mai târziu cu o zi înainte de data la care este planificată sedinta de judecată. În vederea verificării aplicării prevederilor art. 962, presedintele completului sau alt judecător care face parte din complet va dispune atasarea dosarelor identificate.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Nicolae Horatius Dumbravă

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 829.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară

 

Având în vedere art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si hotărârea Consiliului de administratie din sedinta din data de 29 noiembrie 2011,

în vederea asigurării conditiilor necesare trecerii institutiilor de credit din România la Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS) la data de 1 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară aplicabile institutiilor de credit,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, al art. 405 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următoarea circulară:

Art. 1. - Ziua de 3 ianuarie 2012 se declară zi nebancară.

Art. 2. - Sistemul de plăti ReGIS si sistemul de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare SaFIR, administrate de Banca Natională a României, nu vor functiona în data de 3 ianuarie 2012.

Art. 3. - Institutiile de credit, Trezoreria Statului si operatorii sistemelor de plăti si ai sistemelor de decontare vor informa în timp util clientii, respectiv participantii proprii asupra prevederilor prezentei circulare.

Art. 4. - Prezenta circulară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2011.

Nr. 43.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.