MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 913/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 913         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

294. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

985. - Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.184. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. drept urmare a inventarierii anuale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.475/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementări specifice exercitiului bugetar al anului 2012.

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, după caz, iar la cheltuieli pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri în sumă de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 48.460,9 milioane lei.

(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se stabileste la venituri în sumă de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01-04.

(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit, precum si altor facilităti si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii referitoare la bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2012

 

Art. 3. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, după caz, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor pentru somaj, aferent sistemului asigurărilor pentru somaj, se stabileste la venituri în sumă de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.227,9 milioane lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileste la venituri în sumă de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei.

(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit, precum si altor facilităti si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.

(6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adultilor, care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităti în aplicarea prezentei legi

 

Art. 4. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităti care functionează pe principiul rambursării integrale sau partiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, cărora le revine si obligatia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt institutii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, în conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.

(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte, în conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finantare.

(4) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum si în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adultilor, la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilitătii activitătilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) privind obtinerea avizului de principiu al autoritătii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitătilor care nu sunt gestionate de către autorităti ale administratiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislatia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(6) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între si în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum si să introducă anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi si să modifice Programul de investitii publice, după caz, în conditiile prevăzute la alin. (4). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 5. - (1) Pentru cota-parte din plătile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităti postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritătii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si prevederilor nationale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autoritătile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plată sau de către alte autorităti nationale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităti sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru somaj, care implementează proiecte finantate în cadrul programelor/instrumentelor/facilitătilor care nu sunt gestionate de către autorităti ale administratiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

Art. 6. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat si al bugetului asigurărilor pentru somaj să efectueze virări de credite de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012.

(3) în conditiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în totalul cheltuielilor aprobate prin buget.

(4) Din sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

Art. 7. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Din sumele prevăzute la titlul “Alte transferuri” alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

Art. 8. - (1) în conditiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derulării corespunzătoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si postaderare.

(2) în conditiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite care identifică, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu are în bugetul propriu titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător să introducă titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FENJ, avizate de principiu de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/ facilitătii, si să modifice Programul de investitii publice, după caz.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât si la partea de cheltuieli.

(4) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finantelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător si, după caz, a formularelor de fundamentare.

Art. 9. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.


Art. 10. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Art. 11. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurări sociale si asigurări pentru somaj care se realizează potrivit dispozitiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate se pot depăsi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) si este obligat să raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificări atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 12. - Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri între unităti ale administratiei publice” al capitolului 69.03 “Asigurări si asistentă socială pentru accidente de muncă si boli profesionale” si al capitolului 68.04 “Asigurări si asistentă socială” la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

Art. 13. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat si al bugetului asigurărilor pentru somaj să efectueze si să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice, anexe la aceste bugete, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat si al bugetului asigurărilor pentru somaj, să introducă modificări în fisele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investitii, precum si să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, potrivit prevederilor alin. (1) si cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.

(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, categoria e “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexă la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 14. - Ordonatorul principal de credite are obligatia să transmită Ministerului Finantelor Publice detalierea în structură, pe functii, a numărului maxim de posturi finantate prin prezenta lege si salariul mediu de bază pe functii, din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 15. - Drepturile de pensii obtinute în baza unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, ca urmare a contestării recalculării si revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 16. - (1) în anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, în mod esalonat, în transe trimestriale egale.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, la titlul “Cheltuieli de personal” sunt incluse si fondurile aferente plătii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.

Art. 18. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, astfel:

a) în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;

b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.

Art. 19. - (1) Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevăzute la art. 29618 a|in. (3) lit. a), d), e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în cota de contributie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, este inclusă si cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - În anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurărilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite si se suportă din bugetul din care se finantează dreptul respectiv.

Art. 21. - Anexele nr. 1/03-5/03 si nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 294.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 985.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. drept urmare a inventarierii anuale

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică, drept urmare a inventarierii anuale, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 1.184.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 54.702 din 17 noiembrie 2011 referitor la proiectul de ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune,

având în vedere dispozitiile art. 19 alin. (2) si ale art. 21 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 408/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2011.

Art. 4. - Directia de probatiune, Directia resurse umane, Directia financiar-contabilă, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.

Nr. 2.475/C.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a functiilor vacante de sef al serviciului de probatiune.

Art. 2. - (1) Poate fi consilier de probatiune persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) Poate fi inspector de probatiune persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 16 din Lege.

(3) Poate fi sef al serviciului de probatiune, denumit în continuare sef serviciu, persoana care îndeplineste, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 13 si art. 131 alin. (1) din Lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu

 

Art. 3. - (1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a functiilor vacante de sef serviciu, candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverinta provizorie care atestă universitatea absolvită, precum si copie legalizată de pe foaia matricolă ori suplimentul la diplomă, după caz, respectiv copie de pe ordinul ministrului justitiei din care să rezulte calitatea de consilier de probatiune, gradul profesional, precum si vechimea în probatiune necesare înscrierii la concurs;

d) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar si cazier fiscal, în original;

e) curriculum vitae în format european;

f) cerere-tip de înscriere la concurs completată. Candidatii la posturile vacante de consilier de probatiune vor mentiona, după caz, cel mult 3 servicii de probatiune pentru care candidează. Candidatii la functiile de sef serviciu vor mentiona serviciul de probatiune în cadrul căruia este vacantă functia de sef serviciu pentru care candidează;

g) chitantă de plată a taxei de înscriere la concurs, emisă de casieria tribunalului în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul.

(2) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverintele care atestă studiile absolvite, în unul dintre domeniile prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. f) din Lege, indiferent de formă sau de emitent, cu conditia ca acesta din urmă să fie o unitate de învătământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.

(3) Până la data numirii pe post, respectiv în functie, candidatii îsi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar si fiscal, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.

(4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileste de către ministrul justitiei prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării si desfăsurării concursului.

(5) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi în urma verificării dosarelor de înscriere, precum si candidatilor retrasi anterior afisării rezultatelor finale ale etapei de selectie a dosarelor.

(6) Cererea de restituire se depune la tribunalul în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul si se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) se depune în perioada indicată de către organizatori la tribunalul în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul sau la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Dosarele candidatilor înscrisi la concurs sunt transmise de tribunale Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 5. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu cuprinde următoarele etape:

a) selectia dosarelor;

b) testarea abilitătilor, atitudinilor si a motivatiei, prin sustinerea unui interviu;

c) testarea cunostintelor teoretice, prin sustinerea unei probe scrise, în cazul candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune, precum si testarea cunostintelor în domeniul probatiunii, prin sustinerea unei probe scrise, în cazul candidatilor pentru posturile vacante de inspector de probatiune;

d) sustinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit în continuare plan strategic, pentru serviciul în cadrul căruia intentionează să ocupe functia de conducere, în cazul candidatilor pentru functia de sef serviciu;

e) testarea medicală si psihologică;

f) repartizarea pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si pentru functiile vacante de sef serviciu.

(2) în cazul sustinerii interviului pentru functia de sef serviciu, candidatul va fi evaluat, pe lângă ariile prevăzute la alin. (1) lit. b), si pe dimensiunea cunostinte în domeniul probatiunii.

Art. 6. - (1) Publicitatea concursului se realizează prin publicarea unui anunt de concurs pe site-ul Ministerului Justitiei si prin utilizarea altor mijloace de comunicare, după caz.

(2) Anuntul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justitiei cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informatii referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, cuantumul taxei de examinare medicală, locul depunerii dosarului, locul desfăsurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul posturilor vacante, cerintele generale ale fiecărui post, regulamentul de concurs, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obtine informatii suplimentare referitoare la concurs.

(3) Anuntul de concurs publicat prin intermediul altor mijloace de comunicare în masă va cuprinde data-limită de înscriere la concurs, numărul de posturi, respectiv functii vacante, etapele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare în legătură cu concursul.

(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu, anuntul de concurs prevăzut la alin. (2) se afisează si la sediul serviciilor de probatiune. În acest caz, seful serviciului de probatiune va întocmi un proces-verbal, care se transmite Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(5) în situatia în care se modifică data-limită de înscriere la concurs sau data si locul desfăsurării unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunt pe site-ul Ministerului Justitiei, cu cel putin 5 zile înainte de data efectivă de desfăsurare a etapei.

Art. 7. - (1) Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaborează de către Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei.

(2) Pentru concursul privind ocuparea functiilor vacante de sef serviciu, pe lângă mentiunile prevăzute la alin. (1), Directia de probatiune întocmeste instructiunile de elaborare a planului strategic si le supune spre aprobare ministrului justitiei.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare concurs organizat, în raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numărul candidatilor si cu etapele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de verificare a cunostintelor;

d) comisia de examinare a planului strategic, în cazul candidatilor pentru functiile vacante de sef serviciu;

e) comisia de solutionare a contestatiilor;

f) comisia de repartizare pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si pentru functiile vacante de sef serviciu.

(2) Fiecare comisie are în componenta sa un presedinte, membri, un secretar, precum si supleanti.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si f) pot face parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai altor departamente din cadrul Ministerului Justitiei ori din subordinea acestuia sau ai serviciilor de probatiune, după caz.

(4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) si e) pot face parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai serviciilor de probatiune, precum si alti colaboratori externi, după caz.

(5) în cazul în care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune se desfăsoară simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

(6) în functie de numărul candidatilor, comisiile de concurs prevăzute la alin. (1) îsi pot desfăsura activitatea si la nivel regional.

(7) Deciziile comisiilor prevăzute la alin. (1), precum si toate actele care emană de la aceste comisii se consemnează într-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei.

Art. 9. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atributii:

a) verifică cererile de înscriere si actele depuse la dosarele candidatilor, conform art. 3 si 4, si respinge cererile de înscriere ale candidatilor, dacă nu sunt însotite de actele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului ori a functiei vacante;

b) asigură afisarea rezultatelor verificării dosarelor candidatilor;

c) asigură afisarea rezultatelor etapelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;

d) asigură transmiterea către Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei a rezultatelor concursului;

e) îndeplineste orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.


Art. 10. - Comisia de interviu are următoarele atributii principale:

a) stabileste planul interviului si baremul pentru interviu;

b) realizează interviul;

c) notează si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează si comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afisării acestora,

Art. 11. - Comisia de verificare a cunostintelor are următoarele atributii principale:

a) elaborează cel putin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;

b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;

c) corectează lucrările candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează si comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afisării acestora.

Art. 12. - Comisia de examinare a planurilor strategice are următoarele atributii principale:

a) stabileste baremul pentru evaluarea planului strategic;

b) notează planul strategic sustinut si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

c) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de un punct între notele acordate de membrii comisiei;

d) centralizează si comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afisării acestora.

Art. 13. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma selectiei dosarelor;

b) solutionează contestatiile depuse de către candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma interviului;

c) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma probei scrise;

d) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma sustinerii planului strategic;

e) centralizează si comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionării contestatiilor, în vederea afisării acestora.

Art. 14. - (1) în cazul în care se constată, în urma solutionării contestatiilor, că există o diferentă mai mare de un punct fată de rezultatul obtinut initial de către candidat, nota finală va fi stabilită de către o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de solutionare a contestatiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestată si un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorti dintre membrii comisiilor ale căror rezultate nu fac obiectul contestatiei.

(2) Comisia de arbitraj astfel constituită este numită prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 15. - Comisia de repartizare pe posturi are ca atributie principală repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune si în functiile vacante de sef serviciu scoase la concurs.

Art. 16. - (1) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) si la art. 14 acele persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs.

(2) Fiecare membru al comisiilor mentionate la alin. (1) semnează o declaratie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1);

b) va respecta confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)si la art. 14, persoana sau persoanele care realizează testarea psihologică, precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfăsurării etapei scrise vor fi retribuiti pentru activitatea depusă, potrivit legii.

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilitătilor de către persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizatiei plătite pentru contributia la desfăsurarea concursului.

Art. 17. - (1) Selectia dosarelor depuse de candidati se va realiza în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

(2) Lista candidatilor declarati admisi sau respinsi după selectia dosarelor este publicată pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) Candidatii declarati respinsi în urma selectiei dosarelor pot depune contestatie la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, personal sau prin fax, în termen de două zile lucrătoare de la afisarea listelor.

(4) Contestatiile candidatilor respinsi în urma selectiei dosarelor sunt solutionate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Lista finală a candidatilor declarati admisi după selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a probei interviului prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 18. - (1) A doua etapă a concursului constă în sustinerea de către candidati a unui interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilităti, atitudini si motivatie.

(2) Pentru concursul organizat în vederea ocupării functiei de sef serviciu se aplică prevederile art. 5 alin. (2).

(3) Comisia de interviu va acorda o notă fiecărui candidat. La finalizarea etapei, baremul se afisează pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) întrebările si răspunsurile la interviu se înregistrează audio, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în cadrul concursului.

(5) Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile mentionate la alin. (1) si (2). Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea etapei.

Art. 19. - (1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) în situatia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeste cu 5 zile lucrătoare.

(4) Lista candidatilor declarati admisi după proba interviului, notele obtinute pentru fiecare dimensiune si media finală, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfăsurare a următoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (2) si (3).


(5) Notarea comisiei de solutionare a contestatiilor este definitivă, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 14.

Art. 20. - (1) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune si inspector de probatiune, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin proba scrisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. c).

(2) Intrarea candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisă detinerea sau utilizarea de către candidati, pe toată durata probei scrise, a mijloacelor de comunicare la distantă, a computerelor personale etc.

(4) în vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie având stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5) înainte de a se dicta subiectele, candidatii scriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică stampila Directiei de probatiune si semnătura presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor.

(6) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfăsurarea probei si, dacă este cazul, personalul medical.

(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării este de 3 ore. Candidatii predau lucrările în functie de momentul finalizării lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, iar responsabilul fiecărei săli de concurs întocmeste un borderou care cuprinde numărul de pagini al lucrărilor si semnătura candidatilor, pe care îl predă, împreună cu lucrările, presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor, printr-un proces-verbal.

(8) Lucrarea se consideră predată de către candidat după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală si după semnarea de către candidat în borderou.

(9) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea temporară a sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însotirea unui supraveghetor.

(10) Pentru asigurarea ordinii în timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supraveghează desfăsurarea probei pot reaseza candidatii în sală.

(11) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăsurarea probei îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea “fraudă”.

(12) La finalizarea probei scrise baremul de corectare se afisează la locatia de desfăsurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 21. - (1) Lucrările scrise sunt corectate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data sustinerii etapei, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.

(2) Sunt declarati admisi la proba scrisă candidatii pentru posturile vacante de consilier de probatiune care au obtinut minimum nota 7.

(3) în cazul concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de inspector de probatiune sunt declarati admisi la proba scrisă candidatii care au obtinut minimum nota 7.

(4) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisă pot depune, personal sau prin fax, contestatii la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor.

(5) în vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise sunt resigilate si renumerotate, fiind notate într-un borderou.

(6) Contestatiile se solutionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(7) în situatia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (6) se prelungeste cu 5 zile lucrătoare. Prevederile art. 19 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - Rezultatele finale ale probei scrise, precum si informatii referitoare la data, locul si ora de sustinere a testării medicale si psihologice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termenele prevăzute la art. 21 alin. (6) sau alin. (7).

Art. 23. - (1) Candidatii declarati admisi în urma probei scrise sunt supusi unei testări medicale si psihologice cu caracter eliminatoriu.

(2) Rezultatele testării medicale si psihologice se vor publica în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data finalizării examinării candidatilor.

(3) Testarea medicală si testarea psihologică a candidatilor la posturile vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si functia de sef serviciu se vor realiza conform procedurilor elaborate în acest sens si aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 24. - (1) Candidatii pentru functiile vacante de sef serviciu, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin oral un plan strategic de dezvoltare a serviciului în cadrul căruia intentionează să ocupe functia de conducere, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(2) Planul strategic se depune la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, în termen de cel mult 5 zile după afisarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hârtie, purtând pe fiecare pagină semnătura candidatului.

(3) După finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul după care se evaluează acesta se va afisa pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) Sustinerea planului strategic de către candidati se înregistrează audio, înregistrarea fiind utilizată exclusiv în cadrul concursului.

(5) Sunt declarati admisi în urma sustinerii planului strategic candidatii care au obtinut minimum nota 7. Rezultatele obtinute în urma sustinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Rezultatele obtinute în urma sustinerii planului strategic pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

(7) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) în situatia prevăzută la art. 14 termenul prevăzut la alin. (7) se prelungeste cu 5 zile lucrătoare.

(9) Lista candidatilor declarati admisi în urma sustinerii planului strategic este publicată pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, la alin. (8). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 25. - (1) Fiecare probă va fi notată de la 0 la 10. Nu se acordă puncte din oficiu.

(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere si în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).


(3) Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

(4) Nota finală a concursului este media aritmetică a notelor obtinute la proba interviului si proba scrisă, în cazul sustinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si inspector de probatiune, respectiv a notelor obtinute la proba interviului si proba sustinerii planului strategic, pentru ocuparea functiilor vacante de sef serviciu.

Art. 26. - (1) Media generală de promovare a concursului este de cel putin 7.

(2) Candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si a functiilor vacante de sef serviciu vor fi repartizati pe posturi de către comisia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. f), în cel mult 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor testării medicale si psihologice.

(3) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune se va face în functie de:

a) numărul posturilor vacante;

b) nota finală obtinută;

c) optiunile candidatilor.

(4) Repartizarea candidatilor pe functiile vacante de sef serviciu se va face în functie de criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b) si c).

(5) Departajarea candidatilor cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probatiune din cadrul aceluiasi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probatiune, se face întâi în functie de nota obtinută la proba scrisă, apoi în functie de nota obtinută la dimensiunea atitudine din cadrul interviului.

(6) Departajarea candidatilor cu note egale, care optează pentru functia vacantă de conducere din cadrul aceluiasi serviciu, se realizează întâi în functie de nota obtinută la planul strategic, apoi în functie de nota obtinută la dimensiunea cunostinte în domeniul probatiunii din cadrul interviului.

(7) Lista candidatilor declarati admisi si repartizati pe posturi va fi publicată pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de două zile de la finalizarea concursului.

Art. 27. - Prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care între data anuntării concursului si data încheierii probelor de concurs se vacantează sau se suplimentează posturi, acestea pot fi ocupate de către candidati în conditiile prezentului regulament.

Art. 28. - (1) Candidatii declarati admisi vor fi numiti în functie prin ordin al ministrului justitiei, emis în termen de cel mult 15 zile de la data afisării rezultatelor repartizării candidatilor, pentru consilieri de probatiune si functiile de sef serviciu, respectiv de la data afisării rezultatelor finale privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune.

(2) Candidatii admisi în conditiile prezentului regulament trebuie să se prezinte la post la data numirii în functie prin ordin al ministrului justitiei.

(3) în cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant. Directia de probatiune va comunica următorului candidat posibilitatea ocupării acestuia, în conditiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Lucrările scrise ale candidatilor declarati admisi la concurs si procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Directiei resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidatilor. Dosarele, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează si se păstrează la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.