MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 914/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 914         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

293. - Legea bugetului de stat pe anul 2012

 

984. - Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2012

 

978. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.217. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

 

1.218. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 9 august 2011, 7 octombrie 2011 si 25octombrie 2011 si la Washington la 29 septembrie 2011 si 19 octombrie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

1.219. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 si 8 iunie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006

 

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitătilor finantate integral din venituri proprii.

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2012

 

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri în sumă de 95.757,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 112.920,3 milioane lei, cu un deficit de 17.163,2 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2012

 

Art. 4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.369,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.021,4 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;

b) 8.976,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;

c) 368,3 milioane lei destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităti administrativ-teritoriale, se face în functie de lungimea si starea tehnică ale acestora, prin hotărâre, de către consiliul judetean, după consultarea primarilor;

d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

e) 250,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:

a) finantării sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap;

b) finantării drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;

c) finantării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional;

d) finantării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învătământul de stat si privat autorizat/acreditat;

e) finantării învătământului special si centrelor judetene de resurse si asistentă educatională;

f) finantării institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

g) plătii contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară;

h) finantării serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene;

i) plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitătile de învătământ special si din centrele de resurse si asistentă educatională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

(2) Finantarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) în situatiile în care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele se contractează si de către consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu această destinatie unitătilor administrativ-teritoriale respective, în functie de numărul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:

a) finantării de bază a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

b) plătii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitătile de învătământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr! 230/2011;

c) finantării drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) finantării ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

e) finantării serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

f) finantării cheltuielilor creselor;

g) finantării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistentă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învătământul de stat si privat autorizat/acreditat, învătământul special si centrele de resurse si asistentă educatională, institutiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional, implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învătământul de stat si privat autorizat/acreditat se repartizează pe sectoare si municipiul Bucuresti, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, după caz, cu exceptia celor prevăzute la alin. (5), se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după consultarea consiliului judetean si a primarilor, iar pentru finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratului scolar, în functie de numărul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

(7) Pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) si (4), autoritătile administratiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată si sume din bugetele locale ale acestora.

(8) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) si la alin. (4) lit. b) se efectuează în anul 2012 în mod esalonat, în transe trimestriale egale.

(9) Numărul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 6. - (1) în anul 2012, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrări de investitii/activităti noi sau în continuare, aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Se interzice finantarea lucrărilor de investitii noi dacă nu sunt asigurate surse de finantare a lucrărilor de investitii/activităti în continuare, astfel încât să se respecte graficele de executie/termenele de punere în functiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investitii/proiecte în derulare al căror termen de punere în functiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finantare este depăsit, până la finalizarea acestora. Exceptie fac lucrările de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial si functional de o anumită investitie directă, necesare punerii în functionare si exploatării investitiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.

Art. 7. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 9.


*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012

 

Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) în baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 410,0 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii.

(3) Sumele încasate din contributia trimestrială, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, cu completările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si se reflectă trimestrial prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât si la partea de cheltuieli a bugetului Fondului.

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (3) în volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cu mentinerea echilibrului bugetar.

(5) Pentru anul 2012, cotele de contributii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;


b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia plătii contributiei direct sau cu plata din alte surse.

Art. 9. - Prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 10. - (1) Prevederile art. 43 alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul “Cheltuieli de personal”, sunt incluse si fondurile aferente plătii titlurilor executorii, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2012

 

Art. 11. - (1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit, altor

programe/instrumente/facilităti postaderare, care functionează pe principiul rambursării integrale sau partiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unitătilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, cărora le revine si obligatia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt institutii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, în conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finantare.

(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finantare.

(4) în cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitătilor care nu sunt gestionate de către autorităti ale administratiei publice din România si ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantări/avansuri, finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinantările/avansurile primite.

(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilitătii activitătilor, de către autoritatea management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritătii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii:

a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitătilor care nu sunt gestionate de către autorităti ale administratiei publice din România;

b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;

c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislatia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între si în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum si să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi si să modifice Programul de investitii publice, după caz, respectând conditiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

(8) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitătile administrativ-teritoriale pot contracta finantări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

(9) în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitătilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând “Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, “Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăti comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare”, precum si “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN”.

Art. 12. - (1) Pentru cota-parte din plătile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 11 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă si de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităti postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritătii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii în maximum 3 luni de la efectuarea plătii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.

(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 11 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritătile de management/gestiune, Autoritatea de certificare si plată sau de către alte autorităti nationale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităti sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finantate în cadrul programelor/instrumentelor/facilitătilor care nu sunt gestionate de către autorităti ale administratiei publice din România, virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.

(4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 11 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local si vor fi utilizate în anul următor cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.

(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritătile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii, de Autoritatea de certificare si plată, de Comisia Europeană sau de alti donatori externi, pe baza solicitării de finantare transmise de institutia beneficiară de proiect.

Art. 13. - (1) în scopul implementării programelor si proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate natională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autoritătilor de management/autoritătilor comune de management/autoritătilor nationale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2012

 

Art. 14. - (1) Pentru anul 2012 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat si de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si sumelor aferente contributiei Guvernului României la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeasi încadrare se aplică si pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate si administrate de Ministerul Finantelor Publice potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investitii sectoriale si/sau a altor actiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în functie de natura si de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul

“Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.

Art. 15. - Fac exceptie de la prevederile art. 14 cheltuielile aferente proiectelor finantate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.

Art. 16. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare si credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă” si, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în functie de derularea programelor respective.

(2) în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare si credite de angajament neutilizate între capitole, între si în cadrul proiectelor/programelor cu finantare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă” si, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art. 17. - Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare si credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”.

Art. 18. - Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăti în avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerintelor finantatorilor în cauză.

 

CAPITOLUL II

Responsabilităti în aplicarea prezentei legi

 

Art. 19. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică si promovare a intereselor românesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii” este cuprinsă si suma de 1.300 mii lei necesară pentru gestionarea crizelor, alerte consulare si reactie rapidă. Modul de utilizare va fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 21.- În bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsă si suma de 244.964 mii lei care va fi utilizată de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în conditiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea si octoxid de uraniu.


Art. 22. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 72 “Active financiare”, la capitolul 82.01 “Industria extractivă, prelucrătoare si constructii”, titlul 40 “Subventii”, articolul 40.01 “Subventii pe produse” si articolul 40.18 “Protectie socială în sectorul minier”, vor fi utilizate numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

(2) Din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pot fi asigurate fonduri pentru aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificatiei bugetare pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (2), prin redistribuire, în conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (1).

Art. 23. - Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 “Transporturi”, articolul “Subventii pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă si subventiile aferente lucrărilor executate si neplătite în anul 2011.

Art. 24. - (1) în bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2012, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, alineatul “întretinerea infrastructurii feroviare publice”, este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligatiilor către bugetul general consolidat.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, cu conditia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., în vederea asigurării fondurilor aferente investitiilor pentru realizarea proiectelor de importantă natională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finantate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în conditiile prezentei legi si ale Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 25. - (1) în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul “Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA”, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantării cheltuielilor aferente schemelor de plăti directe pe suprafată, respectiv schema de plată directă unică pe suprafată, schema de plată separată pentru zahăr, precum si măsurilor de piată si interventie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finantelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.

(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finantelor Publice si altor ordonatori principali de credite bugetare pentru asigurarea plătilor aferente cheltuielilor eligibile finantate din fonduri europene.

Art. 26. - În anul 2012, sumele reprezentând plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal, în cuantum maxim de 834.620 mii lei, acordate în completarea schemelor de plăti nationale directe pe suprafată, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul “Programe din Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală - FEADR”.

Art. 27. - În bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la capitolul “învătământ”, sunt prevăzute, pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidări, reabilitări, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitătilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotări specifice învătământului.

Art. 28. - (1) în bugetul Ministerului Sănătătii, la capitolul “Asigurări si asistentă socială”, sunt prevăzute sume reprezentând contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de stat, conform art. 260 alin. (1) lit. a1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situatiilor transmise de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 29. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, titlul 51.01 “Transferuri între unităti ale administratiei publice” cuprinde si suma de 22.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanta de urgentă sus-mentionată, din care suma de 6.600 mii lei pentru Fondul cinematografic si suma de 15.400 mii lei pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului National al Cinematografiei si Institutului National al Patrimoniului în transe lunare egale.

(3) în bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, în temeiul Legii nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată, sunt cuprinse si sume pentru sustinerea editării de reviste si publicatii, care pot fi utilizate pentru finantarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările si completările ulterioare, pentru revistele si publicatiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele si publicatiile culturale.

Art. 30. - În bugetul Ministerului Finantelor Publice “Actiuni generale”, la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.14 “Fondul National de Preaderare”, este cuprinsă si suma de 712.195 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unitătilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPAÎn sectorul de apă la preluarea de la operatori a investitiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finantare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum si taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 31. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilităti postaderare, primite în cursul anului si necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2012.

(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilităti postaderare.

Art. 32. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între si în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare si să modifice Programul de investitii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul “Alte transferuri”.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia să comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).

Art. 33. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2012 si nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament si virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în functie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.

(7) în conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au în bugetul propriu titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzător să introducă titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitătii, si să modifice Programul de investitii publice, după caz.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si activitătilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât si la partea de cheltuieli.

(9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finantelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător si, după caz, a formularelor de fundamentare.

(10) Din sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finantate de la acest titlu.

Art. 34. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze si să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii, precum si să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în conditiile prevederilor alin. (1) si cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2012 în programele de investitii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, categoria e “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 35. - (1) în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art. 15.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum si fondurile necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

Art. 36. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, alineatele “Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, “Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului”, “Transferuri privind contributii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, “Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetătenii străini aflati în centrele de cazare”, “Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate” si “Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri”, alineatele “Programe cu finantare rambursabilă”, “Programe comunitare”, “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”, “Programe ISPA”, “Cheltuieli neeligibile ISPA”, “Programe SAPARD”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocărilor între aceste pozitii si a celor către titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.

(3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Alte transferuri”, alineatele “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”, “Programe ISPA”, “Programe SAPARD”, se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(4) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, si de la titlul “Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.

(5) în conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plătii la scadentă a contributiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne si externe, a plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente împrumuturilor, precum si derulării corespunzătoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre- si postaderare si a programelor cu finantare rambursabilă;

b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, si celor reprezentând majorările de întârziere.

(6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar “Contributia României la bugetul Uniunii Europene”.

(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “împrumuturi” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(9) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la pozitia bugetară “Fondul National de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, în functie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finantare nerambursabilă de preaderare.

Art. 37. - Virările de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 38. - În anul 2012, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.

Art. 39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistentă socială finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale si care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Natională “Posta Română” - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăsi 1% din valoarea sumelor plătite.

Art. 40. - Cheltuielile pentru pregătirea personalului în institutiile de învătământ militar, de informatii, de ordine publică si securitate natională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităti de învătământ, indiferent de institutiile de apărare natională, ordine publică si securitate natională din care provin cursantii.


Art. 41. - (1) Institutiile si autoritătile administratiei publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, tratament si alte asemenea unităti asigură finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unităti exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităti.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 42. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia să transmită Ministerului Finantelor Publice detalierea în structură, pe functii, a numărului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si salariul mediu de bază pe functii din anul 2012, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 43. - (1) în anul 2012, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, din sumele aprobate la titlul “Cheltuieli de personal”, în mod esalonat în transe trimestriale egale.

(2) în bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, la titlul “Cheltuieli de personal” este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 44. - În anul 2012, finantarea curtilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate si judecătoriilor se face prin bugetul Ministerului Justitiei.

Art. 45. - (1) Pentru anul 2012, operatorii economici definiti potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, cu modificările si completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:

a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăsi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent;

b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă cresteri salariale fată de nivelul realizat al anului precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai mult decât indicele mediu de crestere al preturilor prognozat pentru anul 2012.

(2) în anul 2012, operatorii economici prevăzuti la alin. (1)nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2011. În cazuri temeinic justificate, respectiv în conditiile extinderii activitătii, Guvernul poate aproba cresterea numărului de personal si în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.

(3) Prevederile alin. (1) se vor avea în vedere si la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în conditiile extinderii activitătii, organul de specialitate al administratiei publice centrale coordonator poate aproba cresterea cheltuielilor cu salariile la unele institute nationale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 46. - (1) Unitătile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii si a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului-verbal de receptie a investitiei si solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investitiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA.

(2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plătii taxei pe valoarea adăugată, unitătile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.

Art. 47. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocatiile bugetare între proiectele prevăzute în anexa nr. 02b “Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii si sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenti economici etc.” la bugetele acestora în functie de derularea acestora, precum si valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finantate din titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, precum si a celor finantate din titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare.

(2) încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum si majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se fac pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finantelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însusite de ordonatorul principal de credite, însotite de fundamentări detaliate.

Art. 48. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

 

Bucuresti, 21 decembrie 2011.

Nr. 293.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2012 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 984.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Răzvan-Victor Rusu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Italiană, în Republica Malta si în Republica San Marino.

Art. 2. - Domnul Răzvan-Victor Rusu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 decembrie 2011.

Nr. 978.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si instruirea personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.217.

 

*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

9 septembrie 2011

 

Dlui Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Fax: 331 47 55 37 52

 

Subiect: F/P 1566 (2006) - Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

 

Stimate domnule Alomar,

 

În urma solicitării Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, vă rugăm să aveti amabilitatea de a accepta o prelungire cu 2 ani a datei de finalizare a proiectului, respective de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2013.

Prelungirea este motivată de următoarele aspecte:

1. Întârzierile înregistrate în executarea si implementarea subproiectelor, respectiv: reorganizarea institutiilor cu atributii de implementare, modificări în componenta echipelor de implementare, prelungirea ciclurilor aferente subproiectelor (aproximativ 21 de luni);


2. stadiul initial de implementare al multora dintre cele 133 de subproiecte incluse în proiect. În ciuda eforturilor depuse, doar 3 din cele 133 de subproiecte sunt finalizate, restul aflându-se în diferite stadii de implementare:

- 29 sunt în curs de evaluare pe teren;

- 32 sunt în curs de evaluare la Comitetul de selectie;

- 10 sunt deja aprobate de către ministru;

- 10 sunt în curs de semnare;

- 49 sunt în faza de pregătire a studiului de fezabilitate sau de evaluare a indicatorilor tehnici. Sperând că veti da curs si veti sprijini solicitare noastră, asteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17 Bucuresti, sector 5

ROMÂNIA

 

Paris, 15 septembrie 2011

 

Subiect: F/P 1566 (2006) “Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie” - Modificarea graficului de lucrări

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

În urma scrisorii dumneavoastră din data de 9 septembrie 2011 prin care ati solicitat o prelungire a graficului de lucrări aferent Acordului-cadru de împrumut mentionat, am fost informati cu privire la aparitia unor întârzieri în implementarea proiectului, ca urmare a reorganizării institutiilor cu atributii în implementare, a unor modificări în componenta echipei de implementare si a unui ciclu de desfăsurare a subproiectelor mai lung decât a fost prevăzut initial.

Avem plăcerea de a vă informa că am apreciat drept justificată solicitarea dumneavoastră si că Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) nu are nicio obiectie în a lua la cunostintă că graficul de lucrări va fi modificat, în anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut, astfel: 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Dorim să vă asigurăm că acest proiect reprezintă o prioritate deosebită pentru BDCE si că vom urmări în continuare cu atentie evolutiile aferente Proiectului.

În final, dorim să ne exprimăm, o dată în plus, satisfactia cu privire la excelenta colaborare dintre institutiile noastre.

 

Cu sinceritate,

Thierry Poirel,

director general, împrumuturi

(semnătură indescifrabilă)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 9 august 2011, 7 octombrie 2011 si 25 octombrie 2011 si la Washington la 29 septembrie 2011 si 19 octombrie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 9 august 2011, 7 octombrie 2011 si 25 octombrie 2011 si la Washington la 29 septembrie 2011 si 19 octombrie 2011 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.218.

 

*) Traducere.

 

la 9 august ;

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Cabinet secretar de stat

 

Nr. 611.464 din 9 august 2011

 

 

Str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

Biroul Băncii Mondiale

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

 

Dlui Peter Harold, director

 

Europa Centrală si Statele Baltice, Europa si Asia Centrală

 

 

Biroul Băncii Mondiale din România

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

 

Dlui Francois Rantrua, director de tară

 

 

Ref.: Împrumutul nr. 4758-RO “Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (MAKIS)” - Anularea diferentei netrase si închiderea contului de împrumut

 

Stimate domnule Harold,

 

Având în vedere progresele substantiale înregistrate în procesul de implementare a Proiectului, ulterior restructurării acestuia din septembrie 2010, după cum este amintit de asemenea si în ultimul aide-memoire, vă rugăm să aveti amabilitatea de a accepta prelungirea termenului-limită de închidere a Proiectului mentionat mai sus cu un an, până la data de 30 septembrie 2012, asa cum a fost agreat de comun acord în cadrul Pachetului de restructurare a Proiectului din 2010 (Scrisoarea BIRD, datată 25 august 2010).


În plus, având în vedere faptul că realizarea constructiei unei noi clădiri la ICPA- Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Stiinta Solului, Agrochimie si Protectia Mediului - nu se va putea finaliza înainte de noua dată preconizată de finalizare a Proiectului, 30 septembrie 2012, rugăm Banca să anuleze sumele din împrumut aferente acestei activităti, respectiv 3,5 milioane euro.

 

Cu sinceritate,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

29 septembrie 2011

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu,

ministru

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Proiectul “Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (împrumutul nr. 4758-RO) –

Al treilea amendament la Acordul de împrumut si a doua anulare partială

 

Facem trimitere la Acordul de împrumut dintre România (Debitorul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), cu amendamentele ulterioare (Acordul de împrumut), pentru Proiectul mai sus mentionat, datat 28 ianuarie 2005. Facem, de asemenea, trimitere la solicitarea dumneavoastră în numele Debitorului, inclusă în scrisoarea Debitorului din data de 9 august 2011, de a anula partial sumele aferente împrumutului si de a amenda Acordul de împrumut.

1. În conformitate cu sectiunea 6.01 a Conditiilor generale aplicate acordurilor de împrumut si de garantare, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 9 august 2011, suma egală cu 3,5 milioane euro de la categoria (5) (b) a împrumutului, iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume încetează a se percepe începând cu data de 9 august 2011.

2. Avem plăcerea de a vă informa că, după o analiză atentă, am aprobat solicitarea mentionată mai sus si vă propunem, prin prezenta, amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

2.1. La articolul II, sectiunea 2.03 se modifică si va avea următorul continut (modificările sunt prezentate cu text cursiv): “Data de închidere va fi 25 septembrie 2012 sau o dată ulterioară care va fi stabilită de către Bancă. Banca va notifica cu promptitudine Debitorul referitor la o astfel de dată ulterioară.”

2.2. Tabelul prezentat la paragraful 1 al anexei 1 este modificat pentru a include anularea sumelor din împrumut conform solicitării.

Astfel, tabelul modificat din paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa 1 la prezenta scrisoare.

2.3. La anexa 3, graficul de rambursare este modificat de către Bancă în urma anulării mentionate anterior, iar valorile modificate vă vor fi transmise în cel mai scurt timp.

Vă rugăm să ne confirmati acordul dumneavoastră cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unei copii atasate a prezentei scrisori. Prezentul amendament va intra în vigoare de la data primirii copiei contrasemnate.

 

Cu sinceritate, Peter Harold,

director

Europa Centrală si Statele Baltice,

Europa si Asia Centrală

(semnătură indescifrabilă)

 

DEACORD ROMÂNIA

De: Bogdan Drăgoi

(reprezentant autorizat)

Functia: secretar de stat

 

Data: 7 octombrie 2011


 

29 septembrie 2011

 

ANEXA 1

 

Tragerea sumelor aferente împrumutului

 

Categoria de cheltuieli

Alocare

% din valoarea finantării

(1) Bunuri

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (preturi de fabrică) si 80% din cheltuielile locale cu alte obiecte achizitionate pe plan local

(a) pentru părtile A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

254.689

(b) pentru părtile A.4, B.1, C si D ale Proiectului

5.195.000

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

 

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

(a) pentru părtile A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

91.517

(b) pentru părtile A.4, B.1, C si D ale Proiectului

1.335.000

(3) Pregătire profesională

 

100%

(a) pentru părtile A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

103.630

(b) pentru părtile A.4, B.1, C si D ale Proiectului

7.489.999

(4) Lucrări civile

 

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

(a) pentru părtile A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

2.724.688

(b) pentru părtile A.4, B.1, C si D ale Proiectului

0

(5) (a) Dezvoltarea Programului privind institutul de cercetare în contextul părtii B.2 a Proiectului

150.000

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

(5) (b) Implementarea Programului privind institutul de cercetare în contextul părtii B.2 a Proiectului

13.940.000

80%

(6) Fonduri nerambursabile pentru cercetare în contextul Schemei concurentiale pentru alocarea fondurilor nerambursabile conform părtii B.3 a Proiectului

3.920.000

49%

(7) Costuri operationale în crestere

 

 

(a) pentru părtile A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

85.477

85% până la 31 decembrie 2007,

70% până la 31 decembrie 2009 si 25% ulterior

(b) pentru părtile A.4, B.1, C si D ale Proiectului

1.810.000

TOTAL:

37.100.000

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

19 octombrie 2011

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România: Proiectul “Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură” (împrumutul nr. 4758-RO) - Graficul modificat de rambursare

 

Stimate domnule ministru,

 

Vă transmitem anexat la prezenta graficul revizuit de plăti, continând datele si sumele corespunzătoare ce trebuie achitate în contextul Acordului de împrumut aferent împrumutului nr. 4758-RO, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 28 ianuarie 2005. Prezentul grafic înlocuieste valorile prevăzute în anexa 3 la acordul de împrumut mentionat si reflectă anularea a 3,5 milioane euro din împrumut, cu începere de la data de 9 august 2011, situatie ce v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din 29 septembrie 2011.


Conform prevederilor aplicabile din sectiunea 6.01 a Conditiilor generale, valoarea anulată a fost aplicată proportional la ratele de rambursare a corpului datoriei aferente aceluiasi împrumut si scadente ulterior datei anulării. V-am fi recunoscători dacă ati putea să ne confirmati primirea graficului modificat.

 

Cu sinceritate,

Francois Rantrua,

director de tară

Biroul Băncii Mondiale din România

(semnătură indescifrabilă)

 

Anexă: Graficul de rambursare modificat

CC:

Dlui Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, România

Dnei Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Dlui Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

GRAFIC DE RAMBURSARE

Sumele sunt exprimate în euro.

 

Tara : RO- România

Debitor: 8000008817-MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Împrumut nr.: BIRD-47580                    Subîmprumut nr.: 47580-001 EOP Dt: 10/14/2011

Prima dată scadentă: 04/15/2010               Ultima dată scadentă: 10/15/2021

Transe cumulate: Nu                                   Valută: euro

 

Scadenta

Suma initială

Ajustare totală

Valoarea modificată

04/15/2010

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

10/15/2010

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

04/15/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

10/15/2011

1.725.000,00

-33.333,33

1.691.666,67

04/15/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2012

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2013

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2013

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2014

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2014

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2015

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2015

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2016

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2016

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2017

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2017

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2018

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2018

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2019

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2019

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2020

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2020

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

04/15/2021

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

10/15/2021

1.725.000,00

-208.333,33

1.516.666,67

TOTAL:

41.400.000,00

-4.300.000,00

37.100.000,00

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 614.262/25 octombrie 2011

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti

 

Biroul Băncii Mondiale

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Dlui Francois Rantrua, director de tară

Biroul Băncii Mondiale din România

 

Dlui Peter Harold, director

Europa Centrală si Statele Baltice, Europa si Asia Centrală

 

Ref. Împrumutul nr. 4758-RO “Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (MAKIS)”

 

Stimate domn,

 

Vă confirmăm cu multumiri primirea scrisorii dumneavoastră din data de 19 octombrie 2011 prin care am fost informati cu privire la anularea sumei de 3,5 milioane euro si cu privire la graficul modificat de plăti, continând datele si sumele care trebuie achitate în contextul Acordului de împrumut pentru împrumutul nr. 4758-RO, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Cu sinceritate,

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

(semnătură indescifrabilă)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 si 8 iunie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006, si privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu completările ulterioare,


 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 si 8 iunie 2011 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucuresti la 5 octombrie 2006, ratificat prin Legea nr. 57/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.219.

 

*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 010664

Bucuresti, România

Tel: (+4) 021 201 0311

Fax: (+4) 021 201 0338

 

13 mai 2011

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu, ministru

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Subiect: Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare (Numărul împrumutului 4839-RO) –

Anularea diferentei netrase si închiderea contului de împrumut

 

Fac referire la Acordul de împrumut, datat 5 octombrie 2006, încheiat între România (Debitor) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), aferent proiectului mentionat mai sus, si doresc să vă informez că odată cu ultima tranzactie de plată, efectuată la 10 mai 2011, în valoare de 18.002,88 euro, Banca anulează, începând cu data de 10 mai 2011, suma de 4.314.566,25 euro din contul de împrumut, care a fost închis de asemenea la aceeasi dată.

V-am fi recunoscători dacă ne-ati putea confirma primirea prezentei scrisori.

 

Cu sinceritate, Francois Rantrua,

director de tară

Biroul Băncii Mondiale din România

(semnătură indescifrabilă)

 

13 mai 2011

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu

 

CC: Excelentei Sale Attila Cseke,

ministru

Ministerul Sănătătii

Bucuresti, România

 

Domnului Adrian Streinu-Cercel,

secretar de stat Ministerul Sănătătii

Bucuresti, România


 

Domnului Radu Roatis Chetan,

presedinte,

secretar de stat

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

Bucuresti, România

 

Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Doamnei Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Domnului Francisc Czobor,

director al Unitătii de management a proiectului

Ministerul Sănătătii

Bucuresti, România

 

Domnului Ruud Treffers, director executiv

Banca Mondială

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICĂ

Nr. 609.366

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

 

19 mai 2011

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

Domnului Francois Rantrua, director de tară

 

Ref.: împrumutul nr. 4839-RO “Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare” –

Anularea diferentei netrase si închiderea contului de împrumut

 

Stimate domn,

 

Prin prezenta, confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră din data de 13 mai 2011, referitoare la anularea sumei de 4.314.566,25 euro si la închiderea contului de împrumut aferent împrumutului mentionat mai sus.

În acest sens, v-am fi foarte recunoscători dacă ati putea să ne transmiteti, în cel mai scurt timp, graficul de rambursare modificat în urma acestei anulări.

 

Cu sinceritate,

p. Angela Carabas,

director general

(semnătură indescifrabilă)


 

BIROUL BĂNCII MONDIALE DIN ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 010664

Bucuresti, România

Tel: (+4) 021 201 0311

Fax: (+4) 021 201 0338

 

8 iunie 2011

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu,

ministru

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Subiect: Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare (Numărul împrumutului 4839-RO) –

Graficul de rambursare modificat

 

Fac referire la Acordul de împrumut încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare aferent proiectului mentionat mai sus, datat 5 octombrie 2006 (Acordul), si la Scrisoarea noastră datată 13 mai 2011. Regăsiti atasat graficul de rambursare modificat (anexa 3 la Acord).

 

Cu sinceritate,

Francois Rantrua,

director de tară

Biroul Băncii Mondiale din România

(semnătură indescifrabilă)

 

Excelentei Sale Gheorghe Ialomitianu

 

CC: Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Doamnei Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Domnului Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

GRAFIC DE RAMBURSARE

Sumele sunt exprimate în euro

 

 

 

Întocmit, data/ora: 05/25/2011

Pag. 1

 

 

Tara: RO-România

Debitor: 8000008817 - MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

 

Împrumut nr.: BIRD-48390                         Subîmprumut nr.: 48390-001 EOP Dt: 05/25/2011

Prima dată scadentă: 01/15/2012                   Ultima dată scadentă: 07/15/2021

Transe cumulate: Nu                                       Valută: euro

 

 

Scadenta

Suma initială

Ajustare totală

Valoarea modificată

01/15/2012

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2012

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2013

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2013

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2014

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2014

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2015

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2015

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2016

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2016

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2017

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2017

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2018

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2018

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2019

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2019

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2020

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

07/15/2020

1.480.000,00

-581.589,96

898.410,04

01/15/2021

1.480.000,00

-581.590,01

898.409,99

TOTAL:

29.600.000,00

-11.631.799,25

17.968.200,75

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.