MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 922/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 922         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 decembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.225. - Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzactionare anterioară zilei de livrare, pe Piata pentru ziua următoare de energie electrică

 

1.723/950. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

2.890. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea pozitiilor nr. 734, 742,1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si “Total tară” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

3.578. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

 

6.564. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ din sistemul national de învătământ preuniversitar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Hotărâre privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale IFN FINANCE INFINITY -S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si alart. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.

Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.225.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzactionare anterioară zilei de livrare, pe Piata pentru ziua următoare de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) si ale art. 29 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Piata pentru ziua următoare de energie electrică reprezintă cadrul organizat de desfăsurare a tranzactiilor cu energie electrică pentru vânzarea si cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzactionare, între diversi operatori economici, denumiti în continuare participanti la această piată, intermediate de Societatea Comercială “Opcom” - S.A. În calitate de contraparte centrală, pe baza unor reguli specifice, aprobate de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 2. - Un participant la piata pentru ziua următoare de energie electrică poate transmite oferte pentru ziua de livrare la Societatea Comercială “Opcom” - S.A. Înainte de ora de închidere a acestei piete, respectiv până la ora 11,15 în ziua de tranzactionare anterioară zilei de livrare.

Art. 3. - Participantii la piata pentru ziua următoare de energie electrică si Societatea Comercială “Opcom” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare publicării acestuia.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 16 decembrie 2011.

Nr. 53.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.723 din 20 decembrie 2011

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 950 din 20 decembrie 2011

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 4.319 din 20 decembrie 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 4.167 din 20 decembrie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (5) din titlul VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, prevăzute în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 si 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae-Lucian Dută

 


*) Anexele nr. 1-40 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea pozitiilor nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si “Total tară” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.430/DAdin 28 noiembrie 2011 al Directiei păduri si dezvoltare forestieră, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si art. 36 din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. -Pozitiile nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si “Total tară” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 si 333 bis din 13 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Jud.

Gestionari

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc]

 

 

 

 

Nr.

Denumire

Mistret

Iepure

Fazan

Potârniche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

“734

CL

AVPS Soimul Dunărean

31

Ciornuleasa

11

60

35

0

 

742

 

Total judetul Călărasi

 

 

637

5405

2440

1180

 

1131

GR

AVPS Diana

17

Letca

15

130

350

180

1132

GR

 

25

Mihăilesti

8

70

240

140

 

1141

 

Total judetul Giurgiu

 

 

274

3810

1955

1405

 

1455

IF

AVPS Diana

19

Bragadiru

0

70

210

200

 

1465

 

Total judetul Ilfov

 

 

180

1725

1390

695

 

2061

TR

AVPS Soimul Dunărean

52

Viisoara

0

70

35

60

 

2093

TR

AVPS Diana

34

Zevestreni

10

100

250

160

 

 

 

2095

TR

AVPS Diana

37

Târnava

2

110

130

70

 

2115

 

Total judetul Teleorman

 

 

433

5950

3035

3080

 

 

TOTAL TARĂ

 

 

19371

123321

75632

29247”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 15 decembrie 2011.

Nr. 2.890.


 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 781 alin. (1) lit. a), alin. (3) si (6), precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum si Procedura de emitere a deciziei de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedură fiscală, prevăzute în anexa nr. 1.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 2.”

4. La articolul 5, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) Notificare privind neconcordante între documentele furnizate si evidenta fiscală, cod M.FP 14.13.07.99/2;”.

5. La articolul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, cod M.FP 14.13.07.99/a, prevăzute în anexele nr. 5.a)-5.g).”

6. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Solutionarea contestatiilor împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se solutionează de compartimentul cu atributii în gestionarea registrului contribuabililor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza documentatiei si a motivatiei formulate de organul fiscal sau organul de inspectie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal.”

7. Titlul anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“PROCEDURA

privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală si procedura de emitere a deciziei de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedură fiscală”

8. La anexa nr. 1, după sectiunea B se introduce o nouă sectiune, sectiunea C, cu următorul cuprins:

“C. Emiterea si comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedură fiscală

1. Organul de inspectie fiscală competent care întocmeste documentatia privind îndeplinirea conditiilor pentru declararea inactivitătii fiscale potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) si c) din Codul de procedură fiscală transmite organului fiscal în a cărui evidentă este înregistrat respectivul contribuabil avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de directorul executiv adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5.g) la ordin. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, documentatia se avizează de directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală.

2. Pe baza avizului primit de la organul de inspectie fiscală competent, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5.a) la ordin.

3. Prevederile pct. 8-10 de la sectiunea B se aplică corespunzător.”

9. Titlul anexei nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“PROCEDURA

de reactivare a contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală”

10. La anexa nr. 2 sectiunea A, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Pentru a fi reactivati, contribuabilii declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să îsi îndeplinească toate obligatiile declarative prevăzute de lege;

b) să îsi îndeplinească toate obligatiile de plată;

c) să se constate de către organele fiscale că acestia functionează la domiciliul fiscal declarat.”


11. La anexa nr. 2 sectiunea B, punctele 17-19, 22 si 23 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“17. Ca urmare a controlului, organele de inspectie fiscală întocmesc documentatia specifică, precum si avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivatie dacă a fost îndeplinită sau nu conditia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.

18. Avizul se semnează de directorul executiv adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală si se transmite organului fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, avizul se semnează de directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală.

19. Pe baza referatului aprobat si a avizului, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5.b) la ordin.

22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineste conditiile de reactivare prevăzute la pct. 1 lit. a) si b), compartimentul de specialitate întocmeste o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor.

23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin.”

12. Anexa nr. 3 “Procedura de îndreptare a erorilor materiale” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

13. Formularul “Decizie de declarare în inactivitate”, cod M.F.P. 14.13.26.90, prevăzut în anexa nr. 5.a) la ordin, se modifică si se înlocuieste cu formularul specificat în anexa nr. 2.

14. Formularul “Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale”, cod M.F.P. 14.13.26.93, prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin, se modifică si se înlocuieste cu formularul specificat în anexa nr. 3.

15. După anexa nr. 5.f) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5.g) “Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale”, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 12 decembrie 2011.

Nr. 3.578.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 3.347/2011)

 

PROCEDURA

de îndreptare a erorilor materiale

 

A. Dispozitii generale

1.1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.

1.2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în registrul contribuabililor inactivi, acesta poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

2.1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat contribuabilul.

2.2. Compartimentul de specialitate transmite cererea spre solutionare organului de inspectie fiscală competent.

B. Procedura de îndreptare a erorilor materiale în cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

1. După primirea cererii, organul fiscal verifică în evidentele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului fiscal.

2. Dacă între datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscală există neconcordante privitoare la conditiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv, compartimentul de specialitate solicită prezenta contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situatiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5.1) la ordin.

3. Notificarea se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situatiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge.


5. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeste o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor.

6. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin.

7. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

8. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-7.

9. Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeste un referat, care contine în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

b) numărul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

c) dacă propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul si data cererii);

d) descrierea situatiei care a condus la înscrierea contribuabilului în evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare;

e) propunerea de îndreptare a erorii materiale.

10. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate si se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor.

11. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor si pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, prevăzută în anexa nr. 5.c) la ordin, se înaintează, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general.

12. Decizia se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

13. Procedura prevăzută la pct. 9-12 se desfăsoară în maximum 5 zile lucrătoare.

14. Contribuabilii pentru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivati si îsi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate până la data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

15. În cazul acestor contribuabili se anulează si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se mentine data înregistrării în scopuri de

TVA initială, contribuabilul păstrându-si această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate si data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

16. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeste o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează compartimentul registrul contribuabililor.

17. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin.

18. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

19. Documentatia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

C. Procedura de emitere a Deciziei de anulare a deciziei de declarare în inactivitate/deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, în cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală

1. Organul de inspectie fiscală competent întocmeste documentatia privind îndreptarea erorii materiale sau, după caz, pentru respingerea acesteia, potrivit procedurii specifice, organului fiscal în a cărui evidentă este înregistrat respectivul contribuabil. Pe baza documentatiei organul de inspectie fiscală întocmeste avizul privind propunerea de aprobare/respingere a îndreptării erorii materiale care se semnează de directorul executiv adjunct coordonator al activitătii de inspectie fiscală. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, documentatia se avizează de directorul general adjunct care coordonează activitatea de inspectie fiscală.

2. Dacă organul de inspectie fiscală propune respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale care cuprinde, în mod obligatoriu, motivatia organului de inspectie fiscală competent si care se înaintează, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5.d) la ordin.

3. Prevederile de la lit. B pct. 18 si 19 se aplică corespunzător.

4. Dacă organul de inspectie fiscală propune aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeste decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate a contribuabilului, cu efect pentru viitor si pentru trecut. Decizia de anulare a deciziei de declarare în inactivitate, prevăzută în anexa nr. 5.c) la ordin, se înaintează, spre semnare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice. În cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, decizia se semnează de către directorul general.

5. Prevederile de la lit. B pct. 12, 14, 15 si 19 se aplică corespunzător.

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. 5.a) la Ordinul nr. 3.347/2011]

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a................./

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

SIGLA

 

 

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

DECIZIE

de declarare în inactivitate

 

Către: Denumirea..................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ..........................., str......................................... nr.........., bl....., ap. ..., et. ..., judetul/sectorul.............................

Codul de identificare fiscală........................................................................................

Având în vedere dispozitiile art. 781 alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă aducem la cunostintă că, începând cu data comunicării prezentei, sunteti declarat inactiv.

Motivatia declarării în inactivitate fiscală:.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei, veti fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, afisat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la sectiunea “Informatii publice”. Prezenta decizie produce efecte fată de terti de la data înscrierii în registru, conform art. 781 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile fiscale nu vor lua în considerare o tranzactie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritătile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât si al reprezentantilor legali ai acestuia.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv/Director general,

Numele si prenumele........................................

Semnătura si stampila unitătii..........................

 

cod M.F.P 14.13.26.90

 

 


ANEXA Nr. 3

[Anexa nr. 5.d) la Ordinul nr. 3.347/2011]

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a................./

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

SIGLA

 

 

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE

de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

 

Către: Denumirea.................................................................................................................................................................. Domiciliul fiscal: localitatea ..........................., str......................................... nr.........., bl....., ap. ..., et. ..., judetul/sectorul.............................

Codul de identificare fiscală.............................................

Ca urmare a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr..............................din data de..........................si având în vedere dispozitiile art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificările si completările ulterioare.

Motivatia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale:..............................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director executiv/Director general,

Numele si prenumele...............................................

Semnătura si stampila unitătii..................................

 

cod M.F.P. 14.13.26.93

 

 


ANEXA Nr. 4

[Anexa nr. 5.g) la Ordinul nr. 3.347/2011]

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a................./

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Activitatea de inspectie fiscală...........................................

Nr................/..................

SIGLA

 

 

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

AVIZ

privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale

 

Având în vedere dispozitiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivitătii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea...........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ................................, str.............................................. nr.........., bl....., ap. ..., et. ..., judetul/sectorul.............................

Codul de identificare fiscală.........................................................

Motivatia propunerii:...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

Director executiv adjunct/Director general adjunct,

Numele si prenumele............................................

Semnătura si stampila unitătii...............................

 

cod M.F.P. 14.13.26.99/a


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ din sistemul national de învătământ preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 61 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ din sistemul national de învătământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu anul scolar 2012-2013, unitătile de învătământ preuniversitar de stat, confesional si particular din sistemul national de învătământ vor avea denumiri în conformitate cu prevederile procedurii de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

Art. 4. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ preuniversitar de stat, confesional si particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2011.

Nr. 6.564.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de atribuire a denumirilor unitătilor de învătământ din sistemul national de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Atribuirea denumirii unitătilor de învătământ se realizează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare si ale prezentei proceduri.

(2) Prin denumirea unei unităti de învătământ se întelege textul complet în care sunt continute date relevante referitoare la functionarea unitătii de învătământ respective:

a) numele, titulatura/nr. atribuit;

b) tipul unitătii de învătământ, respectiv nivelul de învătământ pentru care este emisă denumirea;

c) nivelul/nivelurile de învătământ scolarizate în unitatea de învătământ;

d) localitatea;

e) adresa completă.

Art. 2. - Denumirea unitătii de învătământ trebuie să reflecte nivelul cel mai înalt de învătământ scolarizat în unitatea de învătământ respectivă.

Art. 3. - Atribuirea denumirii se realizează ca urmare a:

a) înfiintării unei unităti de învătământ;

b) autorizării de functionare provizorie/acreditării pe un nivel de învătământ superior celor pe care unitatea de învătământ scolarizează;

c) ridicării autorizatiei de functionare provizorie/acreditării unei unităti de învătământ pentru nivelul cel mai înalt pe care unitatea de învătământ scolarizează;

d) fuziunii sau scindării unitătilor de învătământ, în conditiile legii.

Art. 4. - Începând cu anul scolar 2012-2013, unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular vor avea denumirile următoare:

a) unitătile de învătământ pentru educatie timpurie:

(i) cresă;

(ii) grădinită cu program normal/cu program prelungit/cu program săptămânal;

(iii) centru de zi;

b) unitătile de învătământ pentru învătământul primar:

- scoală primară;

c) unitătile de învătământ pentru nivel secundar inferior sau gimnazial:

- scoală gimnazială;

d) unitătile de învătământ pentru nivelul secundar superior sau liceal:

(i) liceu teoretic;

(ii) liceu vocational;

(iii) liceu cu program sportiv;

(iv) club sportiv scolar;

(v) liceu tehnologic;


e) colegiu/colegiu national - unitătile de învătământ care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit denumirea de colegiu/colegiu national îsi păstrează denumirea în forma respectivă, conform ordinului ministrului în baza căruia li s-a atribuit denumirea:

f) unitătile de învătământ pentru nivelul postliceal:

- scoală postliceală;

g) unitătile de învătământ pentru învătământul profesional:

- scoală profesională;

h) unitătile de învătământ pentru învătământul de artă:

- scoală de artă;

i) unitătile de învătământ pentru învătământul special:

- scoală pentru copii cu deficiente.

Art. 5. - Procedura de atribuire a unui nume unitătii de învătământ preuniversitarde stat si particular se realizează după cum urmează:

a) pe parcursul anului scolar, consiliul de administratie al unitătii de învătământ stabileste propunerea privind denumirea unitătii de învătământ începând cu anul scolar următor si înaintează solicitarea, însotită de fundamentarea necesară, spre aprobare, administratiei publice locale sau judetene, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) atribuirea de denumire pentru unitătile de învătământ de stat si particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unitătile de învătământ din raza lor teritorială;

c) pentru unitătile de învătământ liceal special si postliceal special atribuirea de denumire se realizează prin hotărâre de către consiliile judetene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

d) atribuirea de denumiri de către institutiile mentionate se va realiza si cu respectarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Modificările denumirilor unitătilor de învătământ de stat si particular se realizează de către autoritătile administratiei publice locale anterior solicitării avizului conform al inspectoratului scolar privind organizarea retelei scolare.

Art. 7. - Modificările denumirilor unitătilor de învătământ special liceal si special postliceal se realizează de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale municipiului Bucuresti, anterior solicitării avizului conform al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind aceste unităti de învătământ.

Art. 8. - Atribuirea de denumiri pentru scolile postliceale se face numai în situatiile în care unitătile de învătământ respective scolarizează doar pe nivelul de învătământ postliceal.

Art. 9. - Unitătile de învătământ preuniversitar care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri au dobândit statutul/denumirea de “colegiu”/”colegiu national” îsi păstrează acest/această statut/denumire, urmând ca celelalte elemente caracteristice să fie corelate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 10. - Textul complet al denumirii va constitui elementul de identificare publică a unitătii de învătământ, dar si în bazele de date privind reteaua scolară, constituite la nivel local, judetean sau national.

Art. 11. - Atribuirea de denumiri unitătilor de învătământ din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională se realizează de către ministerele interesate si de alte institutii cu responsabilităti în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale prin norme interne, corelate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile prezentei proceduri.

 

CAPITOLUL II

Atribuirea denumirii unei unităti de învătământ cu personalitate juridică

 

Art. 12. - Unitatea de învătământ cu personalitate juridică are următoarele elemente definitorii:

a) act de înfiintare/functionare;

b) cod de identitate fiscală eliberat de autoritatea fiscală pe baza actului de înfiintare/functionare al unitătii de învătământ respective;

c) sigiliu/stampilă;

d) cont în Trezoreria Statului.

Art. 13. - În alcătuirea textului denumirii unitătii de învătământ preuniversitar se introduc următoarele prescurtări si abrevieri, denumite coduri:

1. educatie timpurie: Ed T;

a) nivel anteprescolar: APRE;

b) nivel prescolar: PRE;

2. nivel primar: PRI;

3. nivel secundar inferior sau nivel gimnazial: GIM;

4. nivel secundar superior sau nivel liceal: LIC;

a) liceu, filieră teoretică - liceul teoretic: LIC TEO;

b) liceu, filieră vocatională - liceul vocational: LIC VOC;

c) liceu, filieră tehnologică - liceul tehnologic: LIC TEH;

5. Învătământ profesional: PROF;

6. Învătământ postliceal: POS;

7. Învătământ de artă: AR;

8. Învătământ sportiv: SP;

9. Învătământ special: SPE;

10. Învătământ special integrat: SPEI;

11. colegiu: COL;

12. colegiu national: COL NAT;

Art. 14. - Codurile prevăzute la art. 13 vor fi utilizate în alcătuirea textului hotărârii autoritătii administratiei publice locale/consiliului judetean/consiliilor locale ale municipiului Bucuresti privind atribuirea denumirii unitătii de învătământ, pentru mentionarea explicită a nivelurilor/formelor de învătământ scolarizate de către unitatea respectivă.

Art. 15. - Modelele privind denumirile unitătilor de învătământ cu personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 16. - Modelele de alcătuire a siglei/firmei unitătii de învătământ sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea de denumire pentru unitătile de învătământ fără personalitate juridică (structuri arondate)

 

Art. 17. - Unitatea de învătământ fără personalitate juridică, denumită structură scolară arondată (AR), este subordonată unei unităti de învătământ cu personalitate juridică (PJ), reprezentând una dintre locatiile în care scoala coordonatoare îsi desfăsoară activitatea pe unul sau mai multe niveluri de învătământ.

Art. 18. - Atribuirea de denumire pentru o structură arondată se face în situatia reorganizării retelei scolare, extinderii/restrângerii activitătii unei unităti de învătământ cu PJ.

Art. 19. - Atribuirea de denumire se face prin hotărârea consiliului de administratie al unitătii de învătământ coordonatoare, cu aprobarea administratiei publice locale sau judetene, după caz, si cu respectarea legislatiei în vigoare privind atribuirea de denumiri pentru institutiile publice.

Art. 20. - Denumirea unei structuri arondate va contine în prima casetă denumirea unitătii de învătământ cu personalitate juridică la care este arondată structura respectivă.

Art. 21. - Modelele privind atribuirea denumirii unitătilor de învătământ fără personalitate juridică sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 


ANEXA Nr.

 la procedură

 

MODELE
privind denumirile unitătilor de învătământ cu personalitate juridică

 

Denumirile unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, confesional si particular vor fi alcătuite din casete explicite, după cum urmează:

 

A. Unitate de învătământ pentru educatie timpurie

 

Unitatea de învătământ pentru educatie timpurie

Cresa

Grădinita

Centrul de zi

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

Pinochio/nr. 5

Prichindel/nr. 3

Zorile

Denumirea localitătii

Buftea

Craiova

Oravita

Nivelul scolarizat

APRE

APRE/PRE

APRE

Adresa

Aleea Florilor nr. 5

Aleea Florilor nr. 5

Aleea Florilor nr. 5

 

B. Unitate de învătământ pentru învătământul primar

 

Unitatea de învătământ pentru învătământul primar

Scoala primară

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

Ion Creangă/nr. 5

Localitatea

Craiova

Nivelul scolarizat

PRE, PRI/PRI

Adresa

Aleea Florilor nr. 5

C. Unitate de învătământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala gimnazială

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

Aurel Vlaicu/nr. 4

Localitatea

Alexandria

Nivelul scolarizat

PRE, PRI, GIM/PRI, GIM/GIM

Adresa

Aleea Florilor nr. 5

 

D. Unitate de învătământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

 

Unitatea de învătământ pentru nivelul secundar superior sau liceal

Liceul teoretic/Liceul vocational/ Liceul tehnologic

Colegiul/Colegiul national

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

Ion Mincu/nr. 4

Ion Minulescu/nr. 10

Localitatea

Buftea

SIatina

Nivelul scolarizat

PRE, PRI, GIM, LIC/LIC TEO/ LIC VOC/LIC TEH/POS

PRE, PRI, GIM, LIC ()/GIM, LIC, POS

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

Aleea Florilor nr. 5

E. Unitate de învătământ pentru învătământul profesional

Unitatea de învătământ pentru învătământul gimnazial

Scoala profesională

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

1 Mai/nr. 4

Localitatea

Constanta

Nivelul scolarizat

PROF

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5


F. Unitate de învătământ pentru nivelul postliceal

 

Unitatea de învătământ pentru nivelul postliceal

Scoala postliceală

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ...

Sanitară/P SAurelian/nr. 1

Localitatea

Galati

Nivelul scolarizat

POS

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

 

G. Unitate de învătământ pentru învătământul de artă: AR

 

Unitatea de învătământ pentru învătământul de artă

Scoala de artă

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

N. Grigorescu/nr. 1

Localitatea

Galati

Nivelul scolarizat/profilul

G IM/AR

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

 

H. Unitate de învătământ pentru învătământul special: SPE

 

Unitatea de învătământ pentru învătământul special

Scoala de copii cu deficiente/ deficiente vizuale

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/nr. ...

S. Wonder/nr. 1

Localitatea

Galati

Nivelul scolarizat/învătământ special

PRE, GIM/SPE

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

 

I. Unitate de învătământ pentru învătământul sportiv

 

Unitatea de învătământ pentru învătământul sportiv

Liceul cu program sportiv

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ...

N. Dobrin/nr. 1

Localitatea

Pitesti

Nivelul scolarizat/Profilul

LIC/SP

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5

Unitatea de învătământ pentru învătământul sportiv

Clubul scolar sportiv

Numele (nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură)/ nr. ...

N. Dobrin/nr. 1

Localitatea

Pitesti

Nivelul scolarizat/Profilul

LIC/SP

Adresa Tel./fax/e-mail

Aleea Florilor nr. 5


ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MODEL

privind atribuirea denumirii unitătilor de învătământ fără personalitate juridică (structuri arondate)

 

Denumirile unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, confesional si particular fără personalitate juridică vor fi alcătuite din casete explicite, după cum urmează:

 

Unitatea de învătământ pentru educatie timpurie cu personalitate juridică (PJ)

Denumirea AR (cresa/grădinita, centrul de zi) nr.

Denumirea nivelului scolarizat: APRE, PRE sau PRE

Adresa

 

De exemplu: dacă într-o unitate de învătământ de nivel gimnazial sunt incluse si clase de învătământ special integrat, se va adăuga, în mod corespunzător, codul SPEI. Dacă aceeasi unitate are incluse clase cu profil sportiv, codul adăugat la denumire va fi: SP.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

MODELE

de alcătuire a siglei/firmei unitătii de învătământ

 

Pe firma unitătii de învătământ va apărea doar numele scolii sau numărul acesteia, conform modelelor prezentate mai jos, fără a mai fi necesară adăugarea altor cuvinte (numele localitătii, al consiliului local etc). Spre exemplu:

 

Scoala Gimnazială “Minai Eminescu”

 

sau

 

Scoala Gimnazială Nr. 4

 

sau

 

Colegiul National “I. L. Caragiale”

 

sau

 

Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Dobrin”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale IFN FINANCE INFINITY - S.A.

 

Luând în considerare cele consemnate în Nota nr.VI/5/11.632 din 18 iulie 2011 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN FINANCE INFINITY - S.A., întocmită în baza constatărilor actiunii de supraveghere din data de 29 iunie 2011 si având în vedere faptul că în perioada 2007-2011, aceasta a fost sanctionată pentru deficiente constatate în desfăsurarea activitătii, prin scrisorile de atentionare nr. IV/5/15.854 din 29 noiembrie 2007 si nr. IV/5/13.790 din 20 august 2010, cu avertisment scris, prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 354/2008 si cu amendă aplicată institutiei financiare nebancare, prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 50/2011,


luând act de deficientele constatate cu ocazia actiunilor de supraveghere anterioare, a faptului că institutia financiară nebancară nu îsi mai desfăsoară activitatea la sediul unde este înregistrată, fără a notifica aceasta Băncii Nationale a României, a netransmiterii de către institutia financiară nebancară, pentru data de 31 martie 2011, a raportărilor privind “Situatia clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit”, nefiind respectate prevederile art. 4 lit. b) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora si “Situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special”, nerespectându-se prevederile art. 27 alin. 2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, fapt consemnat în Raportul de supraveghere înregistrat la Banca Natională a României cu nr. VI/5/6.651 din 29 aprilie 2011, a sanctiunilor aplicate institutiei financiare nebancare, precum si a nerespectării Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României nr. 50/2011,

fapte ce intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 58, art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 2 noiembrie 2011, hotărăste:

Art. 1. - Radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale IFN FINANCEINFINITY -S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, bl. CORP 61, ap. CAM. 5, sectorul 5, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J/40/3515/2007, având codul unic de înregistrare 21147625, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare”, cu nr. RG-PJR-41-110116 din 14 mai 2007.

Art. 2. - Societatea Comercială IFN FINANCE INFINITY - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2011.

Nr. 10.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.